دانلود رایگان

رساله و طرح کامل کارشناسی ارشد طراحی مرکز تحقیقات و فناوری با هدف ارتقاء خلاقیت و نوآوری پژوهشگران (فایل رساله + نقشه + رندر) - دانلود رایگان



دانلود رایگان فروشگاه تخصصی پایان نامه, پروپوزال, مقاله و پروژه معماری و شهرسازی

دانلود رایگان رساله و طرح کامل کارشناسی ارشد طراحی مرکز تحقیقات و فناوری با هدف ارتقاء خلاقیت و نوآوری پژوهشگران (فایل رساله + نقشه + رندر) رساله و طرح کامل کارشناسی ارشد طراحی مرکز تحقیقات و فناوری با هدف ارتقاء خلاقیت و نوآوری پژوهشگران (فایل رساله + نقشه + رندر)شامل فایل رساله word + نقشه های کامل کد + رندرهای خارجی با کیفیت بالا

این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 207 صفحه تنظمیم شده و دارای 80 منبع است. متن مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده و برای ارائه رساله کارشناسی معماری مناسب می باشد. نقشه ها به دقت طراحی شده و برای ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مناسب است. رندرها نیز با کیفیت بالایی گرفته شده و در طراحی فرم ایده های نو به کار رفته است.
فایل قابل ویرایش رساله به صورت word با فهرست کامل مطالب، جداول، تصاویر، نقشه ها و نمودارها ارائه شده است. همچنین نقشه تمام طبقات به همراه دو برش و چهار نما با کادر و جدول طراحی شده است. رندرها نیز تمام زوایای مختلف بنا را نمایش می دهد.
می توانید اطلاعات تکمیلی راجع به این پایان نامه را از طریق فایل رایگان زیر دریافت نمایید:
لینک دانلود اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد معماری طراحی مرکز تحقیقات و فناوری با هدف ارتقاء خلاقیت و نوآوری پژوهشگران

چکیده
دستیابی به توسعه پایدار از مسیر گسترش پژوهش های تخصصی و باروَر کردن ظرفیت های علمی کشور محقق می شود. در این میان فراهم نمودن بسترهای فیزیکی پژوهش از جمله پارک های علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است. پارك هاي علم و فناوري تسريع كننده روند رشد و توسعه اقتصادي دانش محور نيز هستند. هدف این پارک ها توسعه پژوهش های کاربردی و ارتباط با صنایع است. از اینرو در ایجاد این فضاهای پژوهشی طراحی کالبدی مناسب می تواند به ارتقاء کیفیت مطالعات کمک کند. معماری هنر سازماندهی فضا برای تأمین نیازهای انسان است.
تحقیقات زیادی نشان دهنده تأثیر فضای کالبدی بر خلاقیت و نوآوری افراد است. با توجه به تأثيري كه معماری بر بروز خلاقيت در میان افراد مختلف دارد، رویکرد این نوشته بررسی عوامل موثر بر خلاقیت پژوهشگران در پارک های علم و فناوری است. در اين راستا تأثير مولفه های خلوت، زيبايي، تنوع فضايي، انعطاف پذيري و رؤيت پذيري، بر عوامل مؤثر در خلاقيت و نوآوري افراد، يعني انگيزه، آرامش و آسايش كالبدي، تعاملات و تفكر خلاق، بررسی شد و راهکارهای طراحی مراکز تحقیقاتی در پارک های علم و فناوری با هدف ارتقاء خلاقیت پژوهشگران این مراکز ارائه شده است. همچنین با شناخت اهمیت ملاحظات اقلیمی، در معماری اقلیم گرم و مرطوب حاشیه دریای عمان(چابهار) و نتایج به دست آمده از پژوهش نظری، اسناد معماری و نقشه های لازم ارائه شده است.
واژ گان کلیدی: پارک علم و فناوری، خلاقیت، چابهار، تفكر خلاق، مراکز تحقیقاتی


Abstract
Achieving sustainable development through the development of specialized research Vkrdn scientific capacities attained. The provision of physical infrastructure such as research, science and technology parks is very important. Science and technology parks are to accelerate the growth and development of knowledge-based economy. The purpose of these parks are developed and applied research related to the industry. Hence the creation of spaces appropriate physical design can help to improve the quality of studies. Architecture is the art of organizing space to meet human needs.
Much research revealed the effects of physical space on the creativity and innovation of individuals. Due to the impact that architecture has on creativity among individuals, the approach of this article explores the factors affecting the creativity of researchers in science and technology parks. In this regard Effect of solitude, beauty, spatial diversity, flexibility and visibility, the factors contributing to the creativity of individuals, the motivation, relaxation and physical comfort, interaction and creative thinking, study and design solutions for research centers in science and technology parks with the aim of promoting the creativity of researchers in the centers is provided. Recognizing also the importance of climatic considerations, in architecture, hot and humid climate Oman Sea (Chabahar) and the results of theoretical research, architectural documents and maps were presented.
Keywords: Science and Technology Park, Creativity, Chabahar, Creative thinking, Research Centers


فهرست
چکیده 1
فصل اول: مقدمه (کلیات تحقیق) 3
1-1- مقدمه 3
1-2- طرح مسئله 5
1-3- اهمیت موضوع و ضرورت مطالعه 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- پرسش ها و فرضیات تحقیق 9
1-5-1- سوالات تحقیق 9
1-5-2- فرضیات تحقیق 9
1-6- نمودار پژوهش 10

فصل دوم: ادبیات پژوهش (مبانی نظری) 11
2-1- مقدمه 11
2-2- پیشینه پژوهش 12
2-2-1- پیشینه مطالعات نظری در زمینه پارک های علم و فناوری 12
2-2-2- پیشینه طراحی پارک های علم و فناوری 16
2-2-3- مطالعات نظری در طراحی فضاهای خلاق 18
2-3- چارچوب نظری 2
2-3-1- مفاهیم مرتبط با پارک علم و فناوری 2
2-3-1-1- تاریخچه و عوامل پیدایش 2
2-3-1-2- تعریف پارک های فناوری 3
2-3-1-3- ویژگی ها و کارکردهای پارک های فناوری 5
2-3-1-4- نسبت پارک های فناوری و نوآوری 7
2-3-1-4- مکانیابی پارک های علم وفناوری 8
2-3-2- خلاقیت و معماری فضاهای خلاق 10
2-3-2-1- مفاهیم نظری خلاقیت 10
2-3-2-2- خلاقیت و نیازهای کالبدی 12
2-3-2-3- طراحی فضاهای خلاق 13
2-3-2-4- ویژگی های محیطی فضاهای خلاق 14
2-3-3- اصول و مباني معماري پارک ها 16
2-3-3-1- نظام کالبدی 16
2-3-3-2- طراحی منظر و محیط سبز 19
2-3-3-3- طبیعت و طراحی پارک 20
2-3-3-4- عناصر طراحی 21
2-4- نمونه های موردی طراحی 22
2-4-1- نمونه های داخلی پارک های علم و فناوری 22
2-4-1-1- پارك فناوري پرديس 22
2-4-1-2- شهرک تحقیقاتي كاوش 33
2-4-1-3- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 35
2-4-2- نمونه های خارجی پارک های علم و فناوری 44
2-4-2-1- پارک علمي سنگاپور 44
2-4-2-2- پارک علمي ايدئون 48
2-4-2-3- پارک فناوری روچستر 49
2-4-2-5- پارک تحقيقات و فناوري هوايي نکسجن 52
2-4-2-5- پارک تحقیقاتی مک کوایر 55
2-4-3- بررسی تطبیقی نمونه های مورد بررسی 57
2-5- جمع بندی 60

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 62
3-1- مقدمه 62
3-2- طرح کلیات تحقیق 63
3-3- ابزار تحقیق 65
3-3-1- مطالعات اسنادی 65
3-3-2- تحلیل محتوا 66
3-3-3- تحقیق توصیفی 67
3-3-4- تحقیق زمینه یابی 69
3-3-5- پژوهش موردی 70
3-4- روش سنجش خلاقیت 71
3-5- روش گردآوری داده ها 72
3-6- جامعه آماری 73
3-6-1- حجم نمونه 74
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 75
3-7-1- تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر 75
3-7-2- بارش ذهنی 76
3-8- جمع بندی 78

فصل چهارم: یافته ها 80
4-1- مقدمه 80
4-2- توصیف داده ها 82
4-2-1- تاثیر خلوت بر مولفه های هدف 83
4-2-1-1- خلوت- آرامش/ آسایش فیزیکی 83
4-2-1-2- خلوت- انگیزه 84
4-2-1-3- خلوت- تفکر خلاق 85
4-2-1-4- خلوت- تعاملات 86
4-2-2- تاثیر زیبایی بر مولفه های هدف 87
4-2-2-1- زیبایی-آرامش/آسایش فیزیکی 87
4-2-2-2- زیبایی- انگیزه 87
4-2-2-3- زیبایی- تفکر خلاق 88
4-2-2-4- زیبایی- تعاملات 89
4-2-3- تاثیر تنوع فضایی/انعطاف پذیری بر مولفه های هدف 90
4-2-3-1- تنوع فضایی/انعطاف پذیری- آرامش/آسایش فیزیکی 90
4-2-3-2- تنوع فضایی/انعطاف پذیری-انگیزه 90
4-2-3-3- تنوع فضایی/انعطاف پذیری-تفکر خلاق 91
4-2-3-4- تنوع فضایی/انعطاف پذیری- تعاملات 92
4-2-4- تاثیر شفافیت بر مولفه های هدف 93
4-2-4-1- شفافیت-آرامش/آسایش فیزیکی 93
4-2-4-2- شفافیت- انگیزه 94
4-2-4-3- شفافیت- تفکر خلاق 95
4-2-4-4- شفافیت-تعاملات 95
4-3- تحلیل سایت 97
4-3-1- شناخت محدوده طراحی 97
4-3-1-2- گردشگری 98
4-3-2- بررسی اقلیمی 99
4-3-2-1- آسايش حرارتي 99
4-3-2-2- طراحي سايبانها و پنجرهها 100
4-3-2-3- وضعیت باد 102
4-3-3- بررسی بستر طرح (تحلیل سایت) 104
4-4- برنامه فیزیکی 110
4-4-1- فضاهای اداری و آموزشی 110
4-5- ایده و روند طراحی 114
4-5-1- ایده و تحلیل های معماری 114
4-5-2- تحلیل های عملکردی 116
4-5-3- تحلیل های محیطی 122
4-5-3- روند طراحی 128
جمع بندی فصل 4 136

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 138
5-1- مقدمه 138
5-2- بررسی فرضیات و تبیین نتایج 139
5-2-1- فضاهای خصوصی (دفاتر و شرکت ها) 139
5-3- ارائه راهبردهای علمی 141
5-4- پیشنهادهای تحقیق 143
5-4-1- پیشنهادات نظری 143
5-4-2- راهکارهای طراحی اقلیمی 147
5-5-2-1- طراحی فضاهای خارجی 148
5-5-3-2- طراحی محوطه 150
5-5- اسناد معماری 153
پیوست 164
منابع 170




پایان نامه


پروپوزال


مقاله


تحقیق


معماری


طراحی شهری


شهرسازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد فرهنگ 12ص

تحقیق در مورد دوری از گناه 27 ص

پاورپوینت درباره اهمیت خانواده در پیشگیری از اعتیاد

تحقیق در مورد تهاجم فرهنگی و پدیده های فرهنگی

دانلود پاورپوینت روابط مثلثاتی

آیسی 74LS245

پوکا یوکه

تحقیق در مورد سن گندم 14 ص (word)

تحقیق در مورد خوردگي در صنايع نفت و پتروشيمي

پاورپوینت در مورد تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

تحقیق در مورد درخت

گزارش کارآموزی تربیت بدنی و ورزش .

پروژه کارشناسی: شکست الکتریکی عایق های گازی

تحقیق در مورد سینمای ملی در نیکاراگوئه

پاورپوبنت درمورد نظریه زبانها و ماشینها

دانلود مقاله سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري

تحقیق در مورد جایگاه آزادی در قانون اساسی