دانلود رایگان

مقاله ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي کودکان دچار آسيب شنوايي شديد و عميق - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان مقاله ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي کودکان دچار آسيب شنوايي شديد و عميق این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 130 صفحه می باشد.
بيان مسئله
آسيب شنوايي در كودكان منجر به عوارض سوء متعددي مي گردد كه از جمله اين عوارض مشكلاتي در كسب مهارت هاي شنوايي (يعني كشف صدا، تمايز اصوات، شناسايي اصوات، درك گفتار و ...)، مشكلاتي در رشد طبيعي زبان، مشكلات عديده گفتاري و غيره مي باشند. براي غلبه بر اين عوارض سوء، پس از آن كه كودك مناسب ترين وسيله كمك شنوايي را دريافت نمود، بايد آموزش هاي ويژه در حيطه هاي گوناگون توانبخشي شنوايي مثل، تربيت شنوايي، زبان آموزي، توليد و اصلاح گفتار، مشاوره و غيره به فراخور نياز كودك ارائه شود. ترتيب شنوايي، نوعي آموزش ويژه براي ايجاد و يا بهبود مهارت هاي شنوايي است. اما چگونه مي توان فهميد كه سطح مهارت هاي شنوايي كودك چقدر است و او به كداميك از آموزش ها در حيطه تربيت شنوايي نياز دارد؟ اين اولين سؤا لي است كه شنوايي شناسان در حيطه توانبخشي شنوايي با آن روبرو هستند. روش درست اين است كه ابتدا آزمون هاي شنوايي مختلف روي كودك انجام شود، سپس پاسخ هاي وي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بدين گونه كه بايد آنچه را كه به كودك گفته شده (محرك) و از وي انتظار مي رود را با نوع پاسخي كه مي دهد، مقايسه نمود (اربر[1]، 1982). مربيان كودكان ناشنوا، مايلند هر يك از شاگردان خود را با روش و وسيله يكسان ارزيابي نموده و با توجه به نتيجه ارزيابي توانايي هاي شنوايي شاگردان، آن ها را براي قرارگيري در برنامه هاي آموزشي تربيت شنوايي، طبقه بندي نمايند.
نربون وشو در سال 1989 چند دليل براي اهميت انجام ارزيابي هاي توانايي بازشناسي شنيداري ذكر نمودند:
الف) ضمانت اجرايي براي آغاز تربيت شنوايي است.
ب) پس از يك دوره درمان، صرف نظر از نوع روشي كه در درك گفتار فراهم شده باشد، با اندازه گيريهاي مجدد، مقدار پيشرفت درك گفتار در مقايسه با نتايج آزمون قبلي تعيين مي گردد.
ج ) ناتواناييهاي خاصي كه منجر به مشكل درك گفتار شده، شناسايي مي گردد تا متعاقباً در برنامه ترتيب شنوايي لحاظ شوند.
از ديگر دلايل ارزيابي مهارتهاي شنيداري مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- استفاده از اين آزمون ها به عنوان راهنمايي براي طراحي برنامه درماني.
2- اطلاعاتي در زمينه انتخاب يا تغيير روش هاي آموزشي مختلف فراهم مي نمايد.
3- تمرينات مناسب گفتاري و شنيداري توسط درمانگران انتخاب مي شود.
بايد اذعان داشت كه آزمون هاي شنوايي و گفتاري استاندارد شده موجود قادر به تخمين دقيق سطح مهارت هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي نيستند. زيرا اولاً براي كودكان شنوا استاندارد شده اند و از آنجا كه مشكل درك گفتار، بيشتر در آسيب شنوايي است. بنابراين ميزان درك گفتار دو كودك شنوا و ناشنواي هم سن بسيار از هم فاصله دارد. ثانياً در آن دسته از آزمون هايي كه پاسخ كودك شفاهي است، به دليل وجود مشكلات گفتاري، براي كودكان دچار آسيب شنوايي قابليت اجرا ندارد. بنابراين براي تعيين سطح مهارت هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي به آزموني معتبر و پايا نياز داريم.
در سال 1375، يك نوع آزمون تعيين سطح مهارت هاي شنوايي به نام آزمون مدرس براي كودكان كم شنواي 6 تا 7 ساله فارسي زبان استاندارد شد (احمدي، 1375) و در سال 1382 آزمون سطح بندي ديگري بر مبناي آزمون اپت/هاي[2] (آلن[3] و سرواتكا[4]، 1994) براي افراد مبتلا به كم شنوايي ملايم تا عميق ردة سني 5 تا 20 سال ساخته و ارزشيابي شد (مظاهر يزدي، 1382). بعلاوه در چند سال اخير بر اهميت تشخيص سريع آسيب شنوايي براي ارائه هر چه سريعتر خدمات توانبخشي تأكيد مي شود. ياشيناگا - ايتانو[5] و همكارانش (1998) مطالعه اي را در دو گروه از كودكان دچار آسيب شنوائي انجام دادند كه در يك گروه تشخيص كم شنوايي قبل از 6 ماهگي بوده و در گروه ديگر بعد از 6 ماهگي . هر يك از كودكان ظرف دوماه مداخلات توانبخشي و درماني را دريافت كردند. اين مطالعه نشان داد، كودكاني كه بين سنين تولد تا 6 ماهگي تشخيص داده شدند، داراي مهارت هاي بسيار بالاتر در عملكردهاي دركي - دريافتي، شخصي -اجتماعي، رشدي، رفتارهاي ارتباطي و زبان بياني بودند. كودكان دچار آسيب شنوايي ملايم تا شديدي كه داراي مهارت هاي شناختي طبيعي، در سنين 31 تا 36 ماهگي بودند، ميانگين مهارت هاي واژگان بياني آن ها نزديك به ميانگين سطح واژگان بياني كودكان همتاي شنوايي خودشان بود. حتي كودكان دچار آسيب شنوايي عميقي كه در بدو تولد تشخيص داده شده بودند، در 40 ماهگي عملكردشان از هم سن و سالان خودشان، خيلي پايين تر نبود (ياشيناگا – ايتانو و همكارانش، 1998) و اين اطلاعات اهميت مداخله توانبخشي شنوايي به موقع را براي اين گروه كودكان نشان مي دهد. همچنين ASHA[6] توصيه مي كند، سن تشخيص و ارائه خدمات براي كودكان دچار ناشنوايي مادرزادي را به زير يك سال برسانيم. با اين حال هيچگونه آزمون معتبري براي سنين كمتر از 5 سال، براي تعيين ميزان مهارت هاي شنيداري اين كودكان براي شروع و يا بررسي ميزان پيشرفت كودك در تربيت شنوايي نداريم. به همين دليل نياز به آزمون هايي كه محتوا و شيوه اجراي آن متناسب با كودكان كمتر از 5 سال باشد، وجود دارد.
از آنجا كه آغاز آموزش مهارت هاي شنوايي در سنين نوزادي و خردسالي از ارزش بسيار بالاتري برخوردار است (جاواللهي، 1380)، در اين پژوهش آزمون ساخته شدة تعيين سطح مهارت هاي شنوايي كودكان 3 و 4 ساله كم شنوا، ارزشيابي مي شود. تا در مرحله بعدي بتوانيم از آن براي تشخيص ميزان تأثير تربيت شنوايي بر پيشرفت مهارت هاي شنوايي كودكان دچار آسيب شنوايي اين سنين استفاده نماييم. بعلاوه به دليل كمبود واژگان كودكان ناشنوايي خردسال ساخت آزموني معتبر در سنين كمتر از 3 سال امكان پذير نبود و اين پژوهش، سنين كمتر از 3 سال را شامل نمي شود.
1-3- اهداف پژوهش
1-3-1- هدف كلي
ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت هاي شنوايي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي.
1-3-2- اهداف ويژه:
1- تعيين اعتبار ساختاري[7] براي هر يك از چهار زير آزمون و كل آزمون
2- تعيين پاياني[8] براي هر يك از چهار زير آزمون و كل آزمون
توضيح: اعتبار محتوايي آزمون فوق پس از ساخته شدن، توسط سازندة آن، تعيين گرديده است.
1-4- سؤالات پژوهش
1- آيا ميزان آسيب شنوايي بر امتياز هر يك از زيرآزمون ها و كل آزمون تأثير مي گذارد؟
2- آيا سن بر امتياز هر يك از زيرآزمون ها و كل آزمون تأثير مي گذارد؟
3- آيا امتياز گروه هاي مختلف كودكان دچار آسيب شنوايي در آزمون مجدد، در هر يك از زيرآزمون ها و كل آزمون تفاوت معني داري با آزمون اوليه دارد.
4- آيا نوع آموزش هاي دريافتي كودك بر امتياز كل آزمون تأثير مي گذارد؟
5- آيا ميزان آموزش هاي دريافتي كودك بر امتياز كل آزمون تأثير مي گذارد؟
6- آيا نوع سمعك بر امتياز كل آزمون تأثير مي گذارد؟
7- آيا سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز كل آزمون تأثير مي گذارد؟
1-5- تعريف مفاهيم و متغيرها
1-5-1- مهارت هاي شنوايي
توانايي هاي مربوط به سيستم شنوايي است كه شامل: كشف و آگاهي از صدا، تمايزگذاري بين اصوات، شناسايي اصوات و درك گفتار مي باشد (تاي – موري[11]، 1998)
1-5-2- كشف صدا (آگاهي از صدا)[12]
پايه اي ترين مهارت شنوايي مي باشد و عبارت است از آگاهي از صدا زماني كه ارائه مي شود و زماني كه ارائه نمي شود (تاي – موري، 1998). در اين پژوهش اين مهارت متغير وابسته از نوع كمي پيوسته است. 1-5-3- تمايزگذاري بين اصوات[13] يكي از مهارت هاي پايه شنوايي است كه شنونده بايد نشان دهد، آيا دو صدا متفاوت يا مشابه است (تاي – موري، 1998). در اين پژوهش اين مهارت متغير وابسته از نوع كمي پيوسته است. 1-5-4- شناسايي اصوات[14]

ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت هاي شنوايي خرداد براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران
فهرست مطالب

عنوانصفحهفصل اول: طرح پژوهش 1-1- عنوان پژوهش .......................................................................................................... 1-2- بيان مسئله ................................................................................................................ 1-3- اهداف پژوهش ........................................................................................................ 1-4- سؤالات پژوهش ...................................................................................................... 1-5- تعريف مفاهيم ......................................................................................................... فصل دوم: پيشينيه تحقيق 2-1- ويژگي هاي گفتار كودكان دچار آسيب شنوايي ........................................................ 2-1-1- اشتباهات در بعد زنجيره اي گفتار ....................................................................... 2-1-2-- اشتباهات در بعد زبرزنجيره اي گفتار .................................................................. 2-2- خاصيت هاي صوتي گفتار ....................................................................................... 2-3- درك شنيداري گفتار ............................................................................................... 2-4- آموزش مهارت هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي ............................ 2-5- انواع روش هاي ارزيابي مهارت هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي .... 2-5-1- درآمد .................................................................................................................. 2-5-2- آزمون هاي غيرفارسي ارزيابي مهارت هاي شنيداري كودكان دچار آسيب شنوايي . 2-5-3- آزمون هاي فارسي ارزيابي مهارت هاي شنيداري براي كودكان دچار آسيب شنوايي .... 2-6- مروري بر اطلاعات و آمار موجود ............................................................................. فصل سوم: روش پژوهش 3-1- نوع پژوهش ............................................................................................................... 3-2- محيط پژوهش ........................................................................................................... 3-3- جامعه و نمونة پژوهش ............................................................................................. 3-4- روش گردآوري اطلاعات و مشخصات ابزار گردآوري اطلاعات ............................ 3-5- نحوة انجام كار ......................................................................................................... 3-5-1- پيش آزمون ........................................................................................................... 3-5-2- نحوة ارزشيابي آزمون ........................................................................................... 3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات ................................................................................ 3-7- نحوة رعايت نكات اخلاقي ...................................................................................... 3-8- مشكلات اجرايي در انجام طرح ................................................................................ فصل چهارم : يافته هاي پژوهش........................................................................................... 4-1- درآمد........................................................................................................................... 4-2- اعتبار ساختاري آزمون تعيين سطح مهارتهاي شنوايي خرداد...................................... 4-2-1- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسة امتيازات دوگروه كودكان دچار كم شنوايي شديد و عميق.................................................................................................... 4-2-2- تعيين اعتبار ساختاري آزمون با استفاده از مقايسه امتيازات دو گروه كودكان 3 و 4 ساله................................................................................................................................... 4-3- پايايي آزمون تعيين سطح مهارتهايي شنوايي خرداد.................................................... 4-4- تأثير نوع آموزشهاي مخصوص ناشنوايان بر امتياز آزمون.......................................... 4-5- تأثير ميزان آموزشهاي دريافتي كودك بر امتياز آزمون................................................. 4-6- تأثير نوع سمعك بر امتياز آزمون................................................................................. 4-7- تأثير سن كودك هنگام دريافت سمعك بر امتياز آزمون.............................................. 4-8- تأثير جنسيت بر امتياز آزمون....................................................................................... 4-9- يافته هاي توصيفي مدت زمان اجراي آزمون.............................................................. فصل پنجم : نتيجه گيري 5-1- بحث و نتيجه گيري 5-2- كاربرد پژوهش 5-3- پيشنهاد جهت تحقيقات آتي منابع References پيوست 2: برگه كسب اطلاعات پايه اي پيوست 3: برگه ثبت نتايج پيوست 4 : تصاوير زيرآزمون تمايزگذاري بين اصوات پيوست 5: تصاوير زيرآزمون شناسايي اصوات پيوست 6: تصاوير زيرآزمون درك جمله پيوست 1: داده هاي آماري

مقاله ارزشیابی آزمون تعیین سطح مهارت‌های شنوایی کودکان دچار آسیب شنوایی شدید و عمیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پلنگ خالدار آمریکایی

دانلود فایل پاورپوینت در مورد نشانه ک .

دانلود جدیدترین طرح لایه باز فتوشاپ ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار با فرمت Psd

تحقیق در مورد اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه

نقطه جوش 49 ص

پاورپوينت فن آوري ششم درس 6 نوشتن با رايانه 37 اسلايد قابل ويرايش بسيار زيبا و آموزنده

مقاله کامل محاسبه بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران(word)

مقاله درمورد فلسفه اخلاق غربی و اخلاق اسلامی

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری1

تحقیق درمورد آشنايي با رشته مهندسي برق

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI 144 ص

تحقیق در مورد B 170 بررسی فنی، مالی پوشال کولر

نقد شعر The Bridegroom by Alexander Pushkin

مطلبی در مورد رشد و بازده محصول

تحقیق در مورد تبديل باد به انرژي

پاورپوینت جوايز كيفيت چه هستند ؟ 15 اسلاید

بتن 35 ص

پاورپوینت درباره ی قوانین مهم مثلثات در مثلث

تحقیق در مورد  انرژی تجدیدپذیر

دانلود تحقیق سازمانهاي اداري تحت نظر مستقيم رهبري

تحقیق در مورد علی شریعتی

پاورپوینت معرفی سیستم ساختمانی سازه چوبی + 5 مقاله کنفرانسی + گزارش ورد

تحقیق درمورد آیت الله طالقانی

تحقیق درباره نقش نماز

اثر شلاقي در زنجيرة تأمين 20 ص

پاورپوینت درس 6 عربی هشتم

تحقیق در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش مالي از يكديگر متفاوت بوده 13 ص

تحقیق هپاتیت ویروسی نوع آ

تحقیق در مورد مفهوم تربيت بدني و ورزش 10 ص

دانلود نمونه قرارداد كار و کارفرما