دانلود رایگان

بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان های خدماتی - دانلود رایگاندانلود رایگان جهت گیری استراتژیک, مشتری مداری , رقیب مداری, هزینه گرایی, گرایش به نوآوری , قابلیت های بازاریابی, عملکر

دانلود رایگان بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد سازمان های خدماتی فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مساله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5- چهارچوب نظری تحقیق
1-6 – سوالات تحقیق
1-7 –فرضیه های تحقیق
1-8 – تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق
1-8 – 1-عملکرد سازمان
1-8-2 - قابلیت های بازاریابی
1-8-3- جهت گیری های استراتژیک
1-9- قلمرو تحقیق
1-9-1 - قلمرو موضوعی
1-9-2 - قلمرو زمانی
1-9-3 - قلمرو مکانی
فصل دوم : مرور منابع / ادبیات تحقیق و پیشینه
2-1-جهت گیری استراتژیکی
2-2-ديدگاه هاي مرتبط با جهت گيري

2-3- بازارگرایی
2-3-1-مشتري مداري.
2-3-2- رقيب مداري
2-4-جهت گیری نوآوری
2-4-1- فرآیند جهت گیری نوآوری استراتژیک
2-5-هزینه گرایی
2-5-1-مفهوم شناسی و اهمیت مدیریت هزینه:
2-5-2-هفت اصل مدیریت هزینه موثر:
2-5-3- مدیریت هزینه درتعریف جدید و ابزارهای آن
2-5-4- سیستم مدیریت هزینه
2-5-5-استراتژی مدیریت هزینه
2-6- قابليت هاي بازاريابي.
2-7- عملکرد سازمان
2-8- پیشینه تحقیق
فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها
3-1- مقدمه:
3-2- روش تحقیق:
3-3- جامعه و نمونه آماری
3-4- روش جمع آوری داده ها
3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
3 -6- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری
1-6-3 - روایی پرسشنامه
3-6-2- پایایی پرسشنامه

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1- مقدمه
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق
4-5- تحلیل عاملی تائیدی
4-6- بررسی مدل تحقیق
4-6-1- بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد
4- 6-2- بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری
4-6-3- بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق

4-6-4- نتایج تحلیل مسیر
4-7- آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1 - مقدمه
5-2 - نتیجه گیری
5-2-1 - نتایج آمار توصیفی
5-2-2 - نتایج آمار استنباطی
5-2- 3- ارائه پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق
5-3- محدودیت های تحقیق
5-4- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
منابع
ضمایم


فهرست جداول
3-1-)جدول ضریب آلفای کرونباخ.............................................................................. 603-2)جدول ضریب آلفای کرونباخ.............................................................................. 62
جدول4-1) توصیف سابقه شعبه ها............................................................................. 66
جدول4-2) توصیف درجه بانک ها............................................................................. 67
جدول4-3) توصیف متغیر جهت گيري استراتژيک....................................................... 68
جدول4-4) توصیف سازه های جهت گيري استراتژيک................................................ 70
جدول4-5) توصیف متغیر قابليت بازاريابي.................................................................. 71
جدول4-6) توصیف متغیر عملکرد شعبه..................................................................... 72
جدول4-7) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر های برون زا.................................... 75
جدول 4-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیربرون زا............ 76
جدول4-9) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیرهای درون زا..................................... 79
جدول 4-10) شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر درون زا........ 79
جدول4-11) شاخص های معنی داری و برازش مدل.................................................. 81
جدول 4-12) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختار......................................................... 80


فهرست نمودارها/ اشکال

شکل 1-1) برگرفته از مدل تئودوسیو و همکاران 2012................................................ 6
نمودار4-1) نمودار میله ای سابقه شعبه ها................................................................... 67
نمودار4-2) نمودار میله ای درجه بانک ها................................................................... 68
نمودار4-3) هیستوگرام متغیر جهت گيري استراتژيک.................................................. 69
نمودار4-4) هیستوگرام متغیر قابليت بازاريابي............................................................ 71
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر عملکرد شعبه................................................................ 72
نمودار 4-6) مدل اندازه گیری متغیر های برون زا در حالت استاندارد.......................... 73
نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زادر حالت اعداد معنی داری................ 74
نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر درون زا در حالت استاندارد................................ 77
نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر درون زا در حالت اعداد معنی داری.................... 78
نمودار 4-10) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد).................................................... 81
نمودار 4-11) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)........................................ 82


چکیده:
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به شمار می آید اما عوامل مختلفی روی آن تاثیر دارد که موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین مدیران را بر آن داشته است تا به شناسایی این عوامل بپردازند یکی از این عوامل جهت گیری های استراتژیک است. اما این جهت گیری ها به خودی خود باعث بهبود عملکرد سازمان نمی شود بلکه واسطه های مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها قابلیت های بازاریابی است . تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد سازمان های خدماتی یک بار با استفاده از واسطه ای به نام قابلیت های بازاریابی و یک بار بدون استفاده از قابلیت های بازاریابی می پردازد .پرسشنامه این تحقیق میان مدیران بانک های ملی و سپه استان گیلان ،جهت جمع آوری داده ها توزیع شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 برای سازههای مختلف پرسشنامه ، پایایی آن را مورد تایید قرار داد. برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد .بدین منظور پرسشنامه با 35 سوال طراحی شده است . حجم جامعه 170 شعبه بوده که با فرمول نمونه گیری جامعه محدود تعداد نمونه 147 شعبه است . نتایج تحقیق به صورت زیر است:جهت گیری استراتژیک رقیب مداری، نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیت های بازاریابی تاثیر گذار است و قابلیت های بازاریابی با عملکردرابطه مثبت دارد. نتایج بدون واسطه قابلیت های بازاریابی :جهت گیری رقیب و جهت گیری مشتری با عملکرد رابطه مثبت دارد.هزینه گرایی و جهت گیری نوآوری با عملکرد رابطه مثبت ندارد .

کلید واژه ها: جهت گیری استراتژیک، مشتری مداری ، رقیب مداری، هزینه گرایی، گرایش به نوآوری ، قابلیت های بازاریابی، عملکرد
جهت گیری استراتژیک


مشتری مداری


رقیب مداری


هزینه گرایی


گرایش به نوآوری


قابلیت های بازاریابی


عملکر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی ...

بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد
سازمان های خدماتی. فصل اول : کلیات تحقیق. 1-1- مقدمه. 1-2- بیان مساله. 1-3- اهمیت و ...

بررسی و تحلیل تاثیر توانمندی بازاریابی در رابطه بین جهت گیری ...

مقاله بررسی و تحلیل تاثیر توانمندی بازاریابی در رابطه بین جهت گیری های ... حجم
فایل: ۶۹۱.۰۲ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۲۲ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می
باشد) ... استراتژیک بر عملکرد سازمانی به واسطه بکارگیری قابلیت های بازاریابی
در ... بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک
...

بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد سازمان های
خدماتی یک بار با استفاده از واسطه ای به نام قابلیت های بازاریابی و یک بار بدون ...

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ، ﻧﻮآوري و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮ ﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزار

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣ. ﺎن وﺟﻮد دارد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ﻧﻮآوري و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و وﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖ ...
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺘﻬﺎي ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . واژه ﻫﺎ. ي ﮐﻠﯿﺪي ....
ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤ. ﺼﻮﻻت ..... ﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي
ﻫﺎي. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ. ،. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ. : ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﻣﻔﻬﻮم. ﻣﺪﯾ. ﺮان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم در ...

The Mediator Role of Marketing Capabilities in Relations between ...

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ. ﮔﺮاﻧﻪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي. اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ... ﺟﻬﺖ.
ﮔﻴﺮي. ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳﻦ .... ﻫﺎ،.
ﺑﺎﻧﻚ. ﻣﻠﻲ اﻳﺮان. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻜﻳ. ﻲ. از. ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟ. ﻲ. و. ﭘﻮﻟ. ﻲ. ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف. اراﺋﻪ. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜ. ﻲ. ﺑﻪ. ﻴﻃ. ﻒ
.

: بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی ...

22 ژانويه 2017 ... بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد
سازمان های خدماتی (مورد مطالعه: بانک های ملی و سپه استان گیلان).

بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی ...

19 آوريل 2017 ... بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با عملکرد
سازمان های خدماتی.

دانلود مقاله : جهت گیری های استراتژیک، قابلیت بازاریابی و عملکرد ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 26661 - ترجمه نشده - موضوع : قابلیت های بازاریابی - 13
صفحه ... بازاریابی و عملکرد شرکت: بررسی تجربی در زمینه مدیران خط مقدم در سازمان
های خدماتی ... جهت گیری های استراتژیک - قابلیت های بازاریابی - عملکرد - مدیران خط
مقدم ..... شناسایی و بهره گیری از روابط درون بین فن آوری و قابلیت های بازاریابی.

لیست پروپوزال های آماده رشته مدیریت (کلیه گرایش ها)

PRM2- بررسی رابطه بین تیپ هاي شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذي
نفعان ... تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهاي محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه
ریزي استراتژیک ... PRM56- تأثیر ابعاد سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی ...
PRM106- پروپوزال شناسايي علل شكل دهنده جهت گيري هاي حرفه اي با استفاده از
مطالعه اي ...

پابان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های ...

پابان نامه بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی با
عملکرد سازمان های خدماتی. filecade16 23 ساعت ago دسته‌بندی نشده ارسال دیدگاه 2 ...

جهت گیری استراتژیک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تأثیر همسویی ویژگی های مدیران ارشد با جهت گیری استراتژیک بر عملکرد
سازمان های تولیدی فعال در صنعت مواد غذایی در شهرک های صنعتی مشهد ... بررسی اثر
جهت گیری استراتژیک بر بهبود قابلیت های پویا و عملکرد سازمانی با نقش تعدیلی
رفتار ... بررسی رابطه ی بین جهت گیری استراتژیک، نوآوری خدمات و عملکرد بازار ...

قابلیت های بازاریابی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی نقش میانجی‌گرانه قابلیت‌های بازاریابی در رابطه بین جهت‌گیری‌های
استراتژیک و عملکرد سازمان: مطالعه موردی در بانک ملی ایران ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

17, 17, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذایی,
کورش ... 41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران
سازمان برنامه و ... 60, 60, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان
ستاد .... 113, 113, بررسی عوامل موثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت
به ...

تأثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد بانک ها با تأکید بر نقش میانجی ...

گرایش به کارآفرینی، یکی از استراتژي هاي جدید در سازمان ها محسوب می شود. ضرورت
وجود ... از نوآوری و پیشگامی و برخی دیگر نشأت گرفته از قابلیت های خطرپذیری،
استقالل و سلطه جویی ست. ..... تدریس و کیفیت خدمات و عملکرد کلی(، برای بررسی
ارتباطشان با ... که به آزمون رابطه بین جهت گیری بازار و عملکرد پرداخته، این رابطه.

بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ...

3) انگيزش كاركنان جهت درك بهتر آنها از رابطه بهره وري كه در هر طرح استراتژيك ...
برنامه ريزي استراتژيك، با بررسي محيط خارجي و داخلي سازمان ، فرصت ها و ....
ارزيابي عملكرد با استراتژي هاي سازمان به شاخص هاي عملكرد قابل اندازه گيري مي ... 2
- محصولات يا خدمات و كالائي كه در سازمان توليد مي شود ...... استراتژي هاي بازاريابي
فردي.

روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های ...

این پژوهش با هدف بررسی روابط بین محیط، استراتژی بازاریابی و عملکرد در سطوح
تجاری سازمان در ... بازاریابی بر عملکرد شرکت های صنایع مواد غذایی تأثیر مثبت و
معنی داری دارد. ... به همین منظور، آنان می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های .... های.
بازاریابی برای سازمان ها به شمار می رود که بدون به کارگیری ..... خدمات فرهنگي رسا.

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺪﺍﺭﻱ، ﺭﻗﻴﺐ ﻣﺪ

ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑــﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﻣــﻲ ﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺁﻣــﺎﺩﻩ ﺑــﻮﺩﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻨــﻮﻧﻲ ﺩﺭ ... ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ
ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﻣﺸـﻜﻞ ... ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﻮﺭﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﺭﺍ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ.
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ... ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ: ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺪﺍﺭﻱ، ﺭﻗﻴﺐ ﻣﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻭﻇﻴﻔﻪ
ﺍﻱ، ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ.

بازار - تبیین استراتژی محصول های بازاریابی شرکت بر عملکرد ...

های داخلي شرکت )قابليت های بازاریابيجهت شناخت استراتژی. های. محصول بازار ...
این پژوهش به دنبال بررسي رابطه بين ابعاد مختلف استراتژی محصول. ب-. ازار شامل ...

جهت گیری های استراتژیک قابلیت های بازاری و عملکرد شرکت - خانه ISI ...

جهت گیری های استراتژیک قابلیت های بازاری و عملکرد شرکت. ... Strategic
orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical
investigation in ...

اصل مقاله (307 K)

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي ﺑﻴﻦ ﻫﻮش رﻗﺎﺑﺘﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و. ﺧﺼﻮﺻﻲ
اﺳﺘﺎن ... ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼـﺎدي ﺧـﻮد اداﻣـﻪ دﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ. اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي وﺗﺼﻤﻴﻢ.
ﮔﻴﺮي .... ﻣﻴﺎن. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. و. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺑﻮد. ﺑﺎ. ﺗﺮدﻳﺪ. روﺑﺮو. ﮔﺮدﻳﺪ . ) 2. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎ ... 5. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮ. رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳ. ﺎن. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎي.
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺄ - مطالعات مدیریت بهبود و تحول

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ...
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ. ،. ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺳـﺎزﻣﺎن. را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ... در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﺑـﺎزار و. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑ. ﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺑـﺎزارﮔﺮاﯾﯽ در ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و ﺗﻌﻬـﺪ.

3-روش های اندازه گیری رضایت مشتری

اندازه گيري رضايت مشتري، ابزار مؤثري براي كنترل عملكرد كلي سازمان ارائه كرده و
... شود و در انتها شاخص ها ي ملي رضايت مشتري برخي كشورها مورد بررسي قرار مي
گيرد. ... با نیازها و خواسته های مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول حاصل
می شود. ... ریچارد الیور اعتقاد دارد که رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت
بین ...

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﺑﺮ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ داﺧﻠ. ﻲ. ﺑﺮ ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي. ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ
رﻓﺎه در ﺷﻬﺮ اراك. ) ... ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم. ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو ﻧﻤﻮﻧﻪ. (. ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن. ) ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ. 150. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، .... ﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻠﻘﻲ. ﻣﻲ ... و. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ. ﻛﻪ. ﺿﻤﻦ. ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي.
از. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺤﻴﻄﻲ،. ارﺗﻘﺎي. ﻋﻤﻠﻜﺮد آن. ﻫﺎ. را. ﺑﻪ .... ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ادراك از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻣﺘﻮﺟﻪ راﺑﻄﻪ
ﻣﺜﻴﺖ ﺑﻴﻦ.

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

مقایسه تطبیقی خدمات بانکهای کشور و تعیین جایگاه بانک رفاه .... رابطه‌ی بین
اندازه سازمان و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بانک رفاه کارگران استان
لرستان ... بررسی رابطه بین استراتژی های بازاریابی در بانک رفاه با میزا سوددهی –
شهر بابل ..... بررسی بین جهت گیری بازار و قابلیت های پویا با عملکرد بازاریابی
مطالعه ...

فرج‌اله رحیمی - دانشگاه شهید چمران اهواز

علایق, : مدیریت استراتژیك منابع انسانی ... بررسی رابطه بین ویژگی¬های
شخصیتی و روابط دوستانه ارائه¬دهندگان خدمات پرتماس با مشتریان ... بررسی رابطه
تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی كاركنان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی
استان ... تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت های بازاریابی بر عملكرد صادراتی ,
بهمن حاجی پور ...

پایان نامه قابلیت های بازاریابی | اصیل فایل : دانلود پایان نامه تحقیق ...

پایان نامه تعیین قابلیت های بازاریابی دارای رابطه مثبت با عملکرد مالی ..... به
بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک با عملکرد سازمان های خدماتی یک بار با
...

ﻫﺎي و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻨﻮع ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزارﯾ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮ. ار. ﮔﺮﻓﺖ . از ﻣﻌﯿﺎرﻫ. ﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﻫﺎي. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. و
از ﺗﻌﺪاد ... ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻣﺮوزه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ. روزاﻓﺰوﻧﯽ ... ﺗﺠﺎﻧﺲ و ﻋﺪم
ﺗﺤﺮك ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد (ﭘﻨﺮوز،. 1959 ..... ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
.

بررسی تاثیر جهت گیری بازار، نوآوری سازمانی و قدرت رقابت بر ...

ا‌بعا‌د‌ جهت‌گیر‌ی‌ به‌ فنا‌و‌ر‌ی‌ و‌ جهت‌ گیر‌ی‌ به‌ ر‌قبا‌ نیز‌ به‌ تر‌تیب‌ د‌ر‌ ا‌و‌لو‌یت‌ ها‌ی‌ بعد‌ی‌ ...
مشتر‌یا‌ن‌، شیو‌ه‌ ها‌ی‌ ا‌ر‌ا‌یه‌ خد‌ما‌ت‌، نقش‌ عو‌ا‌مل‌ د‌ر‌و‌ن‌ سا‌ز‌ما‌نی‌ بر‌ جذ‌ب‌ سپر‌د‌ه‌ ها‌ی‌ با‌نکی‌ ا‌نجا‌م‌
... لذ‌ا‌ بر‌ا‌ی‌ بیشینه‌ کر‌د‌ن‌ ا‌ثر‌بخشی‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ و‌ بهبو‌د‌ عملکر‌د‌، با‌نکها‌ با‌ید‌ بر‌ ...
ر‌ا‌بطه‌ ی‌ بین‌ جهت‌ گیر‌ی‌ با‌ز‌ا‌ر‌ با‌ عملکر‌د‌ ما‌لی‌۵ و‌ عملکر‌د‌ با‌ز‌ا‌ر‌۶ مو‌ر‌د‌ بر‌ر‌سی‌ قر‌ا‌ر‌
گیر‌د‌.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - 2016 - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ...
یکپارچه برای مدیریت استراتژیک ابتکارات نوآوری در صنایع تولیدی (نشریه
الزویر) ... و ساخت و ساز: تغییر فاکتورهای مدیریت برای سازمانهای مالک ( نشریه
الزویر) ... بررسی رابطه بین چرخه های تجاری و نوع ساختار سرمایه در صنعت کشتی
رانی بین ...

ﺷﻮراي و درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ. ﻣﻘﺪم. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺳﻮد. و. ﻧﻘﺪ. ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ. ﺳﻬﺎم. ﺑﺎ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﺣﻘﻮق. ﺻﺎﺣﺒﺎن ...
ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ....
ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻮآوري ﺗﻮزﯾﻊ ... ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
.... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات و ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ ...

لیست پایان نامه های دفاع شده - بخش دوم - سازمان تامین اجتماعی

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ... ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت. ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﺗﺌﻮري ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه در حوزه مدیریت استراتژیک

تبیین قابلیت های توانمندساز سیستم خبره برای ارتقای تصمیمات راهبردی سازمان;
سبک ... خدمات بخش دولتی با داده های فازی; هم آهنگی بین استراتژی سازمان و
استراتژی ... گیری رضایت مندی مشتریان; بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و
عملکرد ... کار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی; برنامه ریزی استراتژیک
استوار با ...

قابلیت های بازاریابی و جهت گیری استراتژیک سازمان - بانک پرسشنامه

بانک پرسشنامه - بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی، قابلیت های بازاریابی و جهت
گیری استراتژیک سازمان - پرسشنامه علوم انسانی به خصوص مدیریت، بازاریابی و
تبلیغات. ... 9- همه کارکنان تلاش می کنند تا مشکلاتی که مشتریان با آنها روبرو می
شوند را حل کنند. کاملا موافقم ... 21- بانک ما همیشه دنبال توسعه خدمات جدید می باشد.

مديريت استراتژيك و انواع استراتژي‌ها - investin-ea.ir

لذا در اين نوشتار جهت آشنايي با دستاوردهاي محققين در زمينه سوابق مديريت و ... به
آنها (عملكرد) مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا انحرافات احتمالي شناسايي شده و در جهت
رفع ... فرايند مديريت استراتژيك داراي سه سطح است بدين معني كه در سازمان هاي مادر
..... تحقيقات نشان داده است كه بين بررسي محيطي و سود شركت رابطه مستقيمي وجود
دارد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي : ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ درو

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دورﻧﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ... ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ،
ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن را در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد، ... ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ . زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾ. ﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎ و ..... اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ... ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.

570 K - پژوهشنامه بازرگانی

براي بررسي تأثير متغيرهاي تحقيق بر ... .1عوامل استراتژیک سازمان و بهبود
عملكرد صادرات تأكيد دارد ... در بازارهاي بين المللي، شركت هاي داراي قابليت حس گري
باال بهتر مي توانند نيازها ... بسياري درباره رابطه عملكرد با قابليت هاي بازاریابي
در ادبيات استراتژي ... از اطالعات جمع آوري شده و تفسيرشده در تصميم گيري اطالق مي
شود.

خلاصه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت - پایان نامه ارشد مدیریت ...

متغییر های استراتژی، تکنولوژی، عملیات و مشتری بر بهره وری خدمات شهرداری موثر
... "بررسی تاثیر ذهنیات و مشارکت مشتری بر عملکرد مشتری در سازمان های فروش" ...
جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی و برای بررسی پایایی از روش
آلفای .... رابطه بین ویژگی‌های شغلی با بهره‌وری نیروی انسانی در کارمندان ادارات
آموزش و ...

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری در سازمان تامین ... از
روش های تصمیم گیری چند معیاره در صنعت بانکداری مطالعه موردی در با DEMATEL-
ANP ... شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی
بانک رفاه ... رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت
های ...

بررسی استراتژی های بازاریابی: معاملاتی در برابر رابطه مند | بانیک

30 آگوست 2012 ... استراتژی های بازاریابی شامل بازاریابی معاملاتی و بازاریابی رابطه مند می باشد. ...
در طی دو دهه گذشته سازمان های بسیاری به اهمیت رضایت مندی مشتریان خود واقف شده و ...
مورگان و هانت (۱۹۹۴) بیان کردند که بین تعهد ارتباطی و احتمال انحلال .... بازاریابی
رابطه مند این است که طول این ارتباط با جهت گیری ارتباطی شرکاء ...

استراتژي بازاريابي

از آنجا که مدیران بازاریابی موفقیت هایی را در محدوده بین شرکت و مشتریان، ... در
نتیجه این مدیران نه تنها مسئول طراحی طرح های استراتژیک برای اقلام بازار ... به نظر
می رسد که شرکت های بازار – محور باید از عملکرد بهتری در مقایسه با .... افزایش
قابلیت های خانواده های محصول موجود یا معرفی و عرضه کالاها یا خدمات جدید به مشتریان
موجود.

تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم ...

نوآوری سازمان نقش میانجی گری جزئی در این رابطه دارد؛ رابطه گرایش به یادگیری بر
... همبستگی بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی هم در پژوهش های متعددی ...
خراسان با درنظرگرفتن نقش واسطه گری نوآوری سازمانی بررسی شود. ... این مولفه های
جهت گیری راهبردی می توانند از طریق نوآوری سازمانی تحقق عملکرد باالتری را براﻱ.

انجام پایان نامه مدیریت - UTC.ir

ارتباط مستمر با استاد راهنما و استاد مشاور در موفقیت شما برای انجام پایان نامه
تاثیر ... پایان نامه مدیریت بررسی تاثیر تاكتیك های بازاریابی رابطه مند بر
وفاداری مشتری .... پایان نامه مدیریت بررسی رابطه بین ادراك كاركنان از استراتژی
سازمان و عملكرد ... پایان نامه مدیریت شناسایی مدلی برای قابلیت های پویا در نوآوری
خدمات مبتنی ...

بانک موضوعات پانامه رشتهMIT , IT | وب سایت تفریحی لبخند تو

نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی اینترنتی ... -بررسی رابطه
بین سبک های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان … ... مدیریت مشارکتی و استراتژی
های فن آوری اطلاعات سازمانی; -ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد ... الویت‌بندی
خدمات الکترونیک برای بنگاه دیجیتالی روستایی (مطالعه موردی روستاهای معصومیه و
...

1- بانک اطلاعات پایان نامه های دانشکده مدیریت

12, بررسی رابطه بین اجرای استراتژی های ژنريک در بانک دی و شیب رشد EPS واقعی
... و قابلیت توانمندسازی مشتری بر عملکرد نوآوری (FMCG) محصول در شرکت های ...
های تاثیر گذاردر مناطق هشت گانه عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران با ...
41, بررسی رابطه بین مشتری مداری و هوش سازمانی با موفقیت شرکت در بازاریابی ...

برنامه‌ریزی راهبردی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است
. ... این بیانیه سطح کارایی مطلوب را به آگاهی شما می‌رساند و معیار تصمیم گیری ... در
متون مختلف، از این نوع برنامه‌ریزی با عناوین: برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و ....
بررسی متون مختلف در حوزه برنامه‌ریزی راهبردی بیانگر آن است که اساساً فرایند ...

موضوع در مورد پایان نامه (مدیریت ) - وبلاگ شخصی لطیف امامی

استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی ...
بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد سازمان از ...
بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت … ....
و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک; -اندازه گیري و کمی
سازی ...

دانشگاه پیام نور کرج - پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال کرج

تجزیه و تحلیل استراتژی بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود ( شرکت های
خدمات ... بررسی رابطه بین استراتژی تمایز خدمات و رضایت مشتریان نمایندگی
شرکت ایساکو ... ارزیابی بهره گیری از قابلیتهای مزیتی مشتری محور و رابطه آن با
نام تجاری در .... بررسی مدیریت عملکرد سازمانی در بهبود مستمر سازمان در شرکت
سایپا آذرین.

پیشنهاد موضوع - موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

-ارزیابی عملکرد، تحلیل کارایی و اندازه گیری بهره وری با رویکرد تلفیقی BSC,
DEA ... -ارائه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمات سازمان ها (مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی
و تحلیل .... -بررسی نقش قابلیت های مدیریت دانش در رابطه بین استراتژی های منابع
انسانی و عملکرد .... and marketing: An empirical study in apparel industry (2009).

صفحه نخست: سایت پرسش نامه ها

سایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛ ...
ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری های بازاریابی رابطه ای بر قدردانی مشتری در خرده
فروشی ... پروپوزال بررسي رابطه بين نگرش مثبت كاركنان با سلامت سازماني ...
پروپوزال بررسی رابطه بازار گرایی با عملکرد سازمان با نقش میانجی استراتژی های
رقابتی.

MBA در کسب و کار - موضوعات جدید پایانامه ارشد و دکتری مدیریت

... بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی ...
سازمان; استفاده از مهارت های هوش هیجانی برای رهبری و تصمیم گیری در سازمان های غیر
انتفاعی ... تعهد و عملکرد کارکنان خدمات; رویکرد خود انضباطی برای فهم عملکرد
شهروندان در ... ساختار سازمانی و قابلیت¬های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای
کوچک و ...

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

ارائه ی مدلی برای ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از رویکرد ترکیبی
مدل سازی ... اولویت بندی محصولات به منظور بهبود عملکرد سازمان با استفاده از روش
های .... بررسی نقش واسط قابلیتهای بازاریابی در رابطه بین جهت گیری استراتژیک
و ...

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و ...

بررسی رابطه توانمند سازی مدیران با کیفیت خدمات در مدارس استعدادهای درخشان استان
تهران ... مدیریت دانش عاملی جهت ایجاد خلاقیت و کارآفرینی در سازمان ... بررسی
تأثیر سبک های رهبری استراتژیک بر عملکرد شرکت مطالعه موردی: شرکت سایپا
یدک .... رابطه بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی کارکنان در شرکت
مخابرات ...

ﮔـﺬاري و ﻫـﺎي ﻗﻴﻤـﺖ راﻫﺒـﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ي آ - دانشگاه شاهد

29 ژوئن 2014 ... راﻫﺒـﺮد. ﻫـﺎي ﻗﻴﻤـﺖ. ﮔـﺬاري و. راﺑﻄﻪ. ي آن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ. در. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ... ﻣﺎﻧﺪه ﻫﻤـﺎن
ﭘﺪﻳـﺪه ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺖ . ﻓﺮاﻳﻨـﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ اﺳﺎﺳ. ﺑﺮﺎً. اﻳﻦ ﺑﺎور. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ... ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷـﺪ .]10 [. ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒﻌـ. ﻲ ﺑـﺮاي ... ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻛﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. راﻫﺒﺮد. ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ. ﮔـﺬاري. و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

هورماه رابین خاور : مدیریت ارتباط با مشتری ضرورتی در مشتری ‌مداری

در این دوران، شرکتها به مدیریت رابطه با مشتری، به عنوان ابزاری برای افزایش
سودآوری ... توسعه مداوم و خدمات بعد از فروش به همراه رابطه‌ای بلندمدت با مشتری نیز
اضافه‌ شده‌است. ... در این زمینه فروش معیار عملکرد استراتژی ها و تاکتیک های
بازاریابی بود. ... با بهره گیری از CRM، ارتباط مشتریان با سازمان و نیازمندی های
آنها مورد بررسی و ...

مدیریت تکنولوژی

تکنولوژی ، دانشی است که برای ساخت کالاها ، ارائه خدمات و بهبود نحوه استفاده از
منابع ... بین تکنولوژی های پیشرفته و تکنولوژی های بسیط قرار می گیرند. ...
اجرای قابلیت های تکنولوژیک به منظور شکل دادن و تحقق اهداف عملیاتی و
استراتژیک یک سازمان. ... مدیریت تکنولوژی با تاکید بر اهداف استراتژیک هر
سازمان به این نقاط ضعف ...

) رزومه (

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی موانع بودجه بندی استان ایالم و ارائه راهکار
مناسب. ➢. عنوان تز ..... ارزیابی آمادگی سازمان. های. فرهنگی و آموزشی استان ایالم. برای
کاربرد نظام آموزش ..... کارشناسی ارشد آقای امین. علیزاده با عنوان بررسی رابطه.
بانکداری. خدمات. بین .... قابلیتهای بازاریابی و جهت. گیریهای استراتژیک و عملکرد
.

پایان نامه بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد ...

هدف این پژوهش بررسی ارتباط ساختار سازمان، استراتژی کسب و کار و به دنبال آن ...
روابط بین این دو عامل تأثیرگذار بر کسب برتری سازمانی با به کار گیری دیدگاه
... ساختار سازمانی، چارچوبی است که بوسیله آن فعالیت های سازمان تقسیم، .... از جهت
گیری های مبتنی بر بیرون سازمان می تواند منابع مزیت رقابتی پایدار را شرح دهد.

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه
... اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد شده
..... 1605 · پرسشنامه بررسی رابطه بین انگیزش شغلی و کارایی کد پرسشنامه :
1606 ..... پرسشنامه موانع برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی محور کد پرسشنامه :
1785 ...

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

ادامه لیست پایان نامه های رشته مدیریت تمامی گرایش ها ... مدیریت اجرایی: ارزیابی
نقش دوره های آموزش ضمن خدمت در عملکرد مدیران و کارکنان سازمان توسعه و ..... دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ....
کارشناسی ارشد:ارزیابی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر
گرفتن ...

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه - دانشگاه شهید بهشتی

12 فوریه 2015 ... 2- بررسی عناورین پایان نامه های قبلی در رشته تحصیلی (از طریق سایت .... است که
در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه‌های ... و با
بهره گیری از تکنیک ها و المان های بازی ها، برای اهدافی به جز بازی مثل ایجاد ..... مطالعه
و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه - Nasir-Institute

مركز شهر; ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان و تمايل آنها
به ... مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شرکتهاي پذيرفته شده
در ... الگوي مناسب براي ايران; بررسي عوامل موثر بر بهبود سبک رهبري مديران سازمان
... بررسي رابطه بين نرخ بازده سرمايه‌گذاري (ROI) و عملكرد اقتصادي با استفاده از ...

مختار رنجبر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

۴- مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد ایجاد دانش سازمانی- در مرحله انتشار
... ۱۱- نقش سیستم های اطلاعاتی در فرآیند تصمیم گیری راهبردی سازمان، کنفرانس
.... رقابتی بر اثربخشی عملکرد بازاریابی در بنگاه های خدماتی شهرستانهای لامرد و
مهر ... ۱۰- بررسي رابطه بين بازارگرايي و نوآوري سازماني در سازمانهاي توليدي و
خدماتی ...

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

14 ا کتبر 2016 ... انجام پایان نامه بررسی رابطه میان قابلیت یادگیری سازمانی نوآوری سازمانی ... انجام
پایان نامه بررسی تاثیرآمیخته های بازاریابی در نسل جدید ... انجام پایان نامه ارزیابی
رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی خدماتی 7P و ... انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی
تأثیر گرایش‌های استراتژیک و منابع بازاریابی بر عملکرد سازمان با ...

ATZGroup: متن مقاله - نرم افزار خدمات پس از فروش

26 دسامبر 2016 ... از اين رو سازمان ها و بنگاه هاي تجاري تلاش مي کنند تا از طريق دستيابي به ... اندازه
گيري رضايت مشتري، ابزار مؤثري براي کنترل عملکرد کلي سازمان ارائه ... شاخص ها
ي ملي رضايت مشتري برخي کشورها مورد بررسي قرار مي گيرد. ... شده با نيازها و
خواسته هاي مشتريان و انتظارات اجتماعي در رابطه با محصول حاصل مي شود.

سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

به اين منظور ابتدا مفهوم عملكرد و ارزشيابي آن از ديدگاه متخصصان بررسي شده و
سپس ... 4- ويژگيهاي سيستم هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد چيست؟ ... اغلب ارتباط
بين مديريت عملكرد و استراتژي ها و اهداف سازمان ناديده گرفته مي شود. ... با اين
تفاسير مي توان ارزيابي عملكرد را به عنوان فرآيند ارزيابي و برقراري ارتباط با
كاركنان در ...

دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت - صحافی فوری

14 آگوست 2016 ... جهت خرید و دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت با ایمیل ... بررسي استراتژي هاي توسعه
منابع انساني و ميزان تاثير آنها بر ... بررسي رابطه بين هوش هيجاني با تعهد سازماني
و رضايت شغلي كاركنان .... تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان ....
رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در ...

موضوعات جدید پایان نامه رشته DBA | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

اساتید رشته DBA ، عناوین پایان نامه های رشته DBA را چه توسط شما یا استاد ...
بررسی رابطه ساختاری بین کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتریان و عملکرد مالی
شرکت های ... بررسی تاثیر ساختار، فرهنگ و جهت گیری استراتژیک بر عملکرد
سازمانی با ... بررسی تاثیر قابلیت های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، نوآوری
سازمانی و ...

موضوعات جدید پایان نامه MBA | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

این لیست میتواند توسط دانشجویان و اساتید برای انتخاب موضوع پایان نامه رشته
MBA مورد ... محققین و دانشجویان رشته MBA می توانند با بررسی دقیق موضوعات
پایان نامه های ارشد کسب و ... بررسي رابطه ميان فعاليت هاي بازاريابي داخلي و حفظ و
وفاداري كاركنان متخصص… ... بررسی رابطه بین استراتژي رفتار سازماني و عملكرد
سازمان

موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی - موسسه پژوهشی پارس تز ایرانیان

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل EFQM در حوزه انرژی ...
بررسي رابطه بين مؤلفه هاي كيفيت زندگي كاري با عملكرد كاركنان (ستاد) ... بررسي
قابليت بكارگيري استاندارد سرمايه گذاري در منابع انساني در يك سازمان ... تعيين
ارتباط ساختاري بين جهت گيري خدمات سازمان با رضايت شغلي كاركنان (مركزي)

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و ...

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان ... SA56-
پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای ... SA65
- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس شهرستان .
... SA114- بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژي هاي منابع ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

آموزش های سازمانی رویکردی مؤثر برای افزایش بهره وری سازمان ها (با تاکید بر ....
ارائه مدلی جهت بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاهها Fulltext ... ارایه
مدلی کاربردی بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی
Fulltext .... ارزیابی نقش کلیدی منابع ناملموس بر قابلیتهای بازاریابی و عملکرد
شرکتهای ...

بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی ...

کیم و همکارانش این گونه بحث کرد که توانایی یک سازمان برای مدیریت چنین ...
یافته های این مطالعات تاثیر مثبتی از قابلیت های بازاریابی برعملکرد تجاری را
نشان می .... برای مثال معیارهای مالی برای سازمانی که خدمات یا محصولاتش در یکی از سه
مرحله ...

بورس اوراق بهادار تهران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

5, ارائه الگوي استراتژي بازاريابي براي بنگاههاي صادر كننده محصولات كشاورزي ...
9, ارتباط بین ادراک کیفیت خدمات، رضایت و تمایل به بازگشت در تماشاگران ... 47,
بررسی رابطه آموزش های فنی و حرفه ای با عملکرد فراگیران در شرکت کشت و صنعت
.... 97, بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و تعارضات بین فردی در کارکنان سازمان ...

ﮔﻴﺮي از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻫ

1394. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. ﻋﻈﻴﻢ زارﻋﻲ. *.
ﺣﺴﻴﻦ. ﻓﺎرﺳﻲ. زاده ... ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ... ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘـﺬﻳﺮي ﺳـﺎزﻣﺎن را ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ. ﺑـﺮد ... ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻫﺒﺮدي آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ..... ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻗﺎﺑﺘﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻲ.

ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪMBA - دانشگاه صنعتی شریف

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬاري آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ....
اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ. 1390,10,28 ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي
رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺑﺎور ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ. 1390 ... ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت رﯾﺴﮏ ... ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎي ﭘﻮﯾﺎ.

بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط ...

23 مه 2016 ... واژگان کلیدی: بازارگرایی، بازارگرایی داخلی ، عملکرد، شرکت های کوچک و ...
برخوردار شده و در پژوهش های متفاوتی رابطه آن با عملکرد با حضور یا عدم .... مفهوم
بازاریابی داخلی در اصل از ادبیات بازاریابی خدمات پدید آمده است، و به ... پاسخگویی
و متعهد شدن سازمان به پیاده سازی استراتژی های مناسب و برنامه های عملی برای ...

پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد مصوب در شورای پژوهشی شماره 302 ...

29 ژانويه 2017 ... 940172780, آمنه, ساریخانی, بررسی آزمون نقش واسطه ای ویژگی های شخصیت در رابطه
بین عملکرد ... ارائه مدلی جهت تبیین عملکرد سازمانی با استفاده از یادگیری سازمانی
و ... 920615233, حمیدرضا, میرزایی, عوامل مؤثر بر بازاریابی خدمات بانکی ... بررسی
تأثیر استراتژی تأمین مالی و مدیریت بحران بر تصمیم گیری ...

مقالات و تکنیک های مدیریت آموزشی - بررسی نقش بازاریابی داخلی در ...

بررسی نقش بازاریابی داخلی در دستیابی به اهداف كيفيت ارائه خدمات به مشتریان ....
گواناريس و همكارانش( 2010 )، در پژوهشی با عنوان "رابطه ميان جهت گيري بازار و ...
موجب افزايش عملكرد كاركنان و افزايش بالاتري از كيفيت خدمات در سازمان شود، كه اين
امر .... دنیس[23](1995) بازاریابی درونی را نوعی فلسفه مدیریت استراتژیک می داند
که ...

نمونه موضوع پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی شمس تبریزی

12 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه های انجام شده برای رشته حسابداری بررسی حساسیت سرمایه ... بررسی
رابطه بین درجه اهرم مالی و ریسک مالی با استفاده از اثر دو .... بررسی و تحلیل رابطه
میان جهت گیری استراتژیک، نوآوری خدمات و عملکرد بازار در سازمان های ... بررسی
تاثیر گرایشات استراتژیک بر قابلیت های بازاریابی بنگاه های ...

و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي

ﻋﻮاﻣﻞ، ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﻫﺎي. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ. ﺑﺎ.
اﺳﺘﻔﺎده. از ... ﮔﯿﺮي. ﻫﺎي. ﺧﻮد. را در. ﻗﺎﻟﺐ. اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي،. در. آﯾﯿﻨﻪ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي. ﻋﻤﻠﮑﺮدي. ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻧﻤﻮد . ﺗﺠﺰﯾﻪ. و ... ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و. ﺑﻘﺎي ﺷﺮﮐ. ﺖ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ
اﺳﺖ . ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ .... ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي.

معنی درس به درس ریدینگ های read this2

پاورپوینت در مورد CCU

تحقیق در مورد قوانين فيزيك (جاذبه نيوتن الكترومغناطيس و )

آرم لوگو و تبلیغات 80 ص

دانلود تحقیق ادبیات و سبكهاي شعر 15 ص

تحقیق درباره فتنه 88 از عوامل اصلی تحریم علیه ایران

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

تحقیق درباره ارزیابی جنگ نرم وعملیات روانی بر ضد جوانان ایرانی و ارائه راهکار

پاورپوینت عوامل موثر در تدریس موفق

بررسي ادرار

دانلود تحلیل محتوای فارسی دوم..

دانلود پاورپوینت درمورد تجزیه وتحلیل تحلیل شی گرا

دانلود پاورپوینت تعريف ستون

اتوماسيون صنعتي PLC

سعدي

کارآموزی عمران پروژه اجراي سازه هاي بتني 57 ص

تحقیق در مورد فیلمنامه اعتماد 11 ص

مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي قسمت اول

زمينه پيدايش شعر نو در ايران

توماس ادیسون 10ص

دانلود تحقیق درمورد احداث باغ زیتون

تحقیق درباره شرک ورزیدن به خدا

تحقیق درباره عنصر

تحقیق در مورد شناخت و بررسي نيازهاي آموزشي مديران مدارس متوسطة دولتي شهرستان كرج

آموزش املاء 25 ص

تهویه مکانیکی یا مصنوعی

دانلود پاورپوینت انديشه اسلامي 1

مقاله درمورد از چشم ها مراقبت كنيم

تحقیق فریمان

پاورپوینت دولت الكترونيك