دانلود رایگان

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

دانلود رایگان کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران مقدمه
عدم­النفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمان­شکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل زیان­­آور شخص است، واجد آثار فراوانی در سرنوشت اقتصادی فرد است اما در عین حال، در خسارت بودن و قابلیت مطالبه آن اختلاف نظرهای فراوانی به چشم می­خورد. ریشه این امر را باید در فقه جستجو کرد.
اگر چـه مقنن در پاره­ای از قوانین به عدم النفع اشاره کرده، به دلیل وجود دیدگاه­های متقابل در فقه، این موضوع در حقوق موضوعه نیز انعکاس یافته است. بر این اساس در مقام عمل ناگزیر از بررسی زوایای مختلف امر و پاسخ­گویی به سوالات مطرح در خصوص موضوع هستیم که از جمله این مسائل تبیین تعریف عدم النفع، تفکیک آن از تفویت منفعت، اقسام عدم النفع و وضعیت قوانین مدوّن است. در این تحقیق سعی شده است موارد فوق، با توجه به منابع فقهی و دیدگاه حقوق­دانان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
براساس تبصره ی 2 ماده ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. قانون گذار برای اصطلاح عدم النفع که به تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوق دانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینه ی مصادیق عدم النفع اختلاف نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدم النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدم النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند
بیان مسئله
در روش قـانـون گـذاري ايـران گاه تعارض هايي مشاهده مي شود که ايجاب مي نمايد درباره آن بحث تحليلي به عمل آيد. بــراي نـمــونـه مـي تـوان بـه دو اصـطـلاح حـقـوقـي مـنـافـع ممکن الحصول و عدم النفع اشاره کرد. بعضي از حقوق دانان در توجيه اين مطلب، اين دو اصطلاح را مترادف يکديگر مي دانند.
به عنوان نمونه، دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در کتاب ترمينولوژي حقوقي در توضيح اصطلاح عدم النفع چنين مي گويد: ممانعت از وجود پيدا کردن نفعي که مقتضي وجود آن حاصل شده است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. [1]
با توجه به ملاک ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مي توان عدم النفع را منشأ خسارت دانست؛ اما به شرط اين که قاعده مذکور و شرايط آن جمع شود. ماده 226 قانون مدني و فصل مربوط به آن با توجه به مأخذ فرانسوي اش مجوز اخذ خسارت ناشي از عدم النفع است. ماده 49 قانون ثبت علايم مصوب 15 تير 1310 به طور کلي عدم النفع را ضرر شمرده است و نيز بند سوم ماده نهم آيين دادرسي کيفري. عدم النفع معادل منافع ممکن الحصول شناخته شده و در آن به مواد بعضي از قوانين مختلف نيز اشاره شده است که با توجه به اهميت اين مواد لازم است در اينجا ذکر مختصري از آنها به عمل آيد.
قسمتي از ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي به اختصار مي گويد: ضرر ممکن است به واسطه از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل مي شده است. چنين برمي آيد که دکتر جعفري لنگرودي فوت منفعت را معادل با عدم النفع يا منافع ممکن الحصول دانسته اند. ماده 226 قانون مدني اشعار مي دارد که:
ادعاي خسارت از سوي يکي از متعاملان منوط به آن است که براي ايفاي تعهد مدتي معين و آن مدتي منقضي شده باشد. اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نشده باشد، طرف ديگر مي تواند ادعاي خسارت کند که اختيار زمان انجام تعهد با او بوده و ثابت نمايد که اين تعهدات را مطالبه کرده است.
در ماده 49 قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب اول تير ماه 1310 آمده است:
در مورد خساراتي که خواه از مجراي حـقوقي و خواه از مجراي جزايي در دعاوي مربوط به اختراعات و علايم تجارتي مطالبه مي شود، خسارات شامل ضررهاي وارده و منافعي خواهد بود که طرف از آن محروم شده است. در اين ماده نيز به ضررهايي که طرف از آن محروم گشته، اشاره شده است که مي توان آن را به عنوان عدم النفع تلقي کرد. درخصوص منافع ممکن الحصول هم ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 آن را براي زيان ديده از جرم قابل مطالبه مي دانست.
بند 3 اين ماده اشعار مي داشت: منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي شود. همين مطلب در ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 که در حال اجرا مي باشد نيز تکرار شده است: شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي شود. ضرر و زيان هاي قابل مطالبه شرح ذيل هستند:
1-ضرر و زيان هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل مي شوند.
2-منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آنها محروم و متضرر مي شود.
اگرچه ممکن است گفته شود منافع ممکن الحصول منافعي است که امکان به دست آوردن آنها وجود دارد اما این تعریف ایراد دارد.به عنوان مثال، اگر خودرويي مانند تاکسي و تاکسي بار يا اتوبوس و کاميون به سرقت رود، در تفويت منافع آن شکي نيست و قابل مطالبه است.
دکتر محمود آخوندي معتقد است اگر کلمه ممکن در برابر محال قرار گيرد، در نتيجه ممکن الحصول در مقابل ممتنع الحصول قرار گرفته و قلمرو اين نوع ضـرر و زيان به طور غيرمعقولي گسترش مـي يـابـد. بـه عنوان مثال، هرگاه کسي بـازداشت غيرقانوني شود، بعد از آزادي مي تواند علاوه بر مطالبه ضرر و زيان مادي و معنوي اين ادعا را نيز داشته باشد که چـنـانـچـه آزاد بـود مـي توانست با شــرکـت در مـسـابـقـات اسـب دوانـي و تيراندازي که در زمان بازداشت او برگزار شده، جوايز بزرگي را به خود اختصاص دهد. چنين امري ممکن است و محال نيست. [2]
حقوق دان دیگری می گوید: منفعت محقق آن است که هرگاه فعل زيانبار به وقوع نمي پيوست، آن منفعت يقيناً عايد شخص مي شد و به نظر مي رسد .[3] که منظور قانون گذار از منافع ممکن الحصول به شرح مندرج در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري همين منفعت محقق و مسلم باشد.
تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 مي گويد:
خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست. اين تبصره با بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و نيز با ماده 320 قانون مدني که منافع مستوفات و غير مستوفات را قابل مطالبه مي داند، در تعارض آشکار است؛ زيرا هرگاه خسارت عدم النفع قابل مطالبه نباشد و اين خسارت معادل با منافع ممکن الحصول تلقي شود، تعارضي آشکار ميان تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري و درنتيجه، ساير موارد مشابه به وجود خواهد آمد؛ چراکه از يک سو مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و از سوي ديگر، به موجب مواد مذکور اين گونه خسارت مي تواند در دادخواست به عنوان خواسته تعيين شود.در این پژوهش به تفصیل به بررسی این مسایل می پردازیم.


سوالات تحقیق:
1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.
2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.
3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.


[1] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،نشر گنج دانش،چاپ شانزدهم،1385
[2] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ سیزدهم،1386،ص 274

[3] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374،ص 244

عنوان فهرست مطالب صفحه
. 1
. 2
سوالات تحقیق: 4
اهمیت و ضرورت تحقیق... 4
.... 4
... 4
فصل دوم: پیشینه پژوهش.... 5
فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 65
فصل چهارم نتیجه گیری.. 66
. 66
.. 67
بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران


ماهیت حقوقی


حقوق ایرانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران. مقدمه. عدمالنفع به عنوان
یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل
...

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران | دانشجو.دانلود

1 روز پیش ... مقدمه. عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه
نتیجه فعل یا ترک فعل زیانآور شخص است، واجد آثار فراوانی در ...

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران - کار تحقیقی

29 ژانويه 2017 ... کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران. مقدمه. عدمالنفع به عنوان
یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه ...

کار تحقيقي بررسي ماهيت حقوقي عدم النفع در حقوق ايران - رزبلاگ

2 مارس 2017 ... 1 . کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران کار تحقیقی بررسی
ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران. مقدمه. عدمالنفع به عنوان

دانشجویی کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران. مقدمه. عدم النفع به عنوان
یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمان شکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل
...

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران | جستجو در ...

عبارت ' کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران ' در بین وبلاگهای
سایتهای وبلاگی جستجو شده و نتایج با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و ...

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران - irdl.iranh.ir

17 فوریه 2017 ... کلید واژه ها: کار تحقیقی,عدم النفع در حقوق ایران,دانلود فایل , دانلود , مقاله ,کار
تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران, پروژه , کتاب ...

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران – دانلود رایگان

25 فوریه 2017 ... کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران مقدمه عدم النفع به عنوان
یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمان شکنی متعهد و گاه نتیجه ...

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران - Downloadfa

13 مارس 2017 ... برچسب ها: کار تحقیقی,عدم النفع در حقوق ایران,کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی
عدم النفع در حقوق ایران,حقوق,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه ...

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران - دانلود پایان نامه های رشته ...

دانلود پایان نامه های رشته حقوق - دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع
از دیدگاه فقهی و حقوقی ... آنچه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته بررسی عدم النفع
در نظام حقوقی ایران می باشد. ... 1-4-ضرورت و اهداف تحقیق 15 .... وجود آن حاصل شده
است؛ مانند توقيف غيرقانوني شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد.»[
1].

دانلود کار تحقیقی حقوقی - بانک مقالات فارسی

دانلود کار تحقیقی حقوقی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه
... دانلود کارتحقیقی بررسی تفاوتهای عدم النفع تفویت منفعت ... النفع الف عدم
النفع محقق ب عدم النفع محتمل مبحث دوم : عدم النفع در حقوق ایران الف قواعد و ...
منفعت محتمل ماهیتعدم النفع ” ” عدم النفع ” از دیدگاه قوانین مقنن ایرانعدم النفع
از ...

مركز مشاوره و پژوهش علوم مهتاب - ماهیت عدم النفع از نظر فقه و قوانین ...

ماهیت عدم النفع از نظر فقه و قوانین موضوعه ایران(گروه حقوق مرکز مهتاب شعبه اصفهان
) ... این تحقیق منتج بر این گردید که در قوانین موضوعه ایران عدم النفع ضرری مادی و
از .... و در جایی مشغول به کار است که به صورت معین حقوقی دارد، حال اگر از رفتن او به
کار به ... یکی دیگر از مسائلی که باید در ضرر عدم النفع بررسی قرار گیرد واقعی ...

وب سایت شخصی، پایگاه تحلیل های حقوقی - موضوعات کار تحقیقی 1

وب سایت شخصی، پایگاه تحلیل های حقوقی - موضوعات کار تحقیقی 1 - - وب سایت ...
بررسی تحلیلی مسئولیت به دليل تقصیر در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران. 48 ...
بررسی ماهیت حقوقی پیش فروش کالا به ثمن شناور .... عدم النفع در فقه و حقوق ایران.

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایرانکار تحقیقی بررسی ماهیت
حقوقی عدم النفع در حقوق ایرانمقدمه عدمالنفع به عنوان یکی از اقسام خسارات که گاه.

دانلود رایگان تحقیق خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد

3 دسامبر 2016 ... برچسب ها: دانلود تحقیق تحقیق حقوق کار تحقیق حقوق خسارت تحقیق خسارت ....
بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران - دانلود پایان نامه ...

تحقیق و بررسی در مورد خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون ...

کار تحقيقی بررسي ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ايران مقدمه عدمالنفع به عنوان
یکی از اقسام خسارات که گاه نتیجه پیمانشکنی متعهد و گاه نتیجه فعل یا ترک فعل
...

کار تحقیقی - وسریا

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی ...
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران مقدمه عدمالنفع به عنوان ...

حقوق بين الملل)نيمسال اول

موضوعات کار تحقیقی 2)حقوق خصوصي – حقوق بين الملل)نيمسال اول 95-94. تذکر:1
-دانشجویان ... بررسی حقوقی نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و مسئله
الحاق ایران. بررسی حقوقی و مواد .... عدم النفع در فقه و حقوق ایران. عسر و حرج زن در ...
ماهیت ضمان در قوانین موضوعه ایران و مطالعه تطبیقی آن در فقه اسلامی. ماهیت و آثار
اقاله ...

مقاله بررسی عدم النفع در فقه و حقوق ایران

مقاله بررسی عدم النفع در فقه و حقوق ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ...
کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی و وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی
... آنرا مورد مطالعه ی عمیق و ریشه ای قرار دهند تصمیم گرفتم برای درس کار تحقیقی
خود، این ... در فصل دوم این بخش، ماهیت عدم النفع از دیدگاه فقهاء شیعه مورد بحث قرار
می ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - عباداله رستمی چلکاسری

Journal of Basic and Applied Scientific Research ISSN 2090-4304. چاپ مقاله علمی
... 6 نظریه بطلان در آیین دادرسی مدنی محمد حسین شخص زرین کار ... 10 ماهیت حقوقی
پیوند عضو در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی کامن لا آقای حسین
انصاف دوست .... 24-خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه آقای بابک نیک پی.

۱۴,۰۰۰ تومان - درگاه پرداخت اینترنتی زرین‌پال

پرداخت به: مرتضی ناموراروجعلی لو. بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران.
مبلغ پرداختی: ۱۴,۰۰۰ تومان. زرین‌پال. لطفا برای تکمیل خرید خود موارد زیر را به دقت
...

دانلود کار تحقیقی برفی

دانلود کار تحقیقی تحقیقی ,بررسی ,حقوق ,حقوقی ,آثار ,مدنی ,تحقیقی بررسی ,
قانون مدنی ,حقوق ایران ... کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران.

حقوق تطبیقی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تماس با ما · پرسشهای متداول · میز کار · جستجوی حرفه ای · جستجوی پیشرفته ·
جستجو ... مقدمهء پایان‌نامه به روش تحقیق اختصاص یافته است که در آن به نوع تحقیق
، ... از انسان با توجه به تصویب قانونگزار و ماهیت حقوقی آن دارای مشروعیت قانونی
است ... بررسی عدم‌النفع در نظام حقوقی ایران و مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلیس و
آمریکا ...

ماده 515 ق.د.م. و ماده 14 ق.د.ک و جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی ...

26 نوامبر 2015 ... در حقوق مدنی ایران، عموماً قانونگذار کمترین امکان دخالت را در امور حقوقی برای حکومت
... و مقررات ایران، به ویژه در دوران پساتحریم مورد توجه باشد، بررسی خواهد شد. ... آیا با
توجه به تصریح بر عدم النفع در این ماده، به ویژه نوع عبارت بندی آن، ..... دلیل ماهیت
صرف حقوقی خسارت قراردادی، با استفاده از دو تأسیس عدم النفع و ...

خسارت عدم نفع در حقوق ایران - وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقاله حاضر به بررسي خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي
.... ديگري او را از اين كار مانع شود، اين هم ممانعت از تحصيل نفع است و ضرر نيست».

حقوق بیمه - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

مقالات حقوق بیمه ، حقوق بیمه ، مقاله حقوق بیمه ، تحقیق حقوق ، مقالات حقوقی، پایان
نامه ، کار تحقیقی حقوق ، تحقیق حقوق بیمه ، حقوق بیمه ، مقالات حقوقی، پایگاه جامع
... آنچه که در ادامه بررسی میشود ... بيمهٔ عدم‌النفع ابتداء ممنوع بود و مدتى طول کشيد تا
مورد قبول واقع شد. ... وزارت امور اقتصادی و دارایی بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوازدهم (88 پایان نامه) | مرجع ...

تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون-دانلود پایان نامه حقوق · دانلود پایان نامه
.... دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران ... پایان نامه های
دانلودی رشته حقوق– قسمت دهم (فایل های دانلودی کار تحقیقی وکالت) · پایان نامه های ...

فوت منفعت یا " عدم النفع " در حقوق ایران و اسلام - پایگاه حقوقی قانون ...

پایگاه حقوقی قانون مداری - فوت منفعت یا " عدم النفع " در حقوق ایران و اسلام - (( و الی
... سخن می گویم و بعد اقسام آن را ذکر می نمائیم و متعاقبا ماهیت " عدم النفع " را از این
جهت ... مسائلی که در مبحث انتخاب قانون صلاحیت دار مورد بررسی واقع می گردد هیچ گاه
... در اختیار دارد و در این انتخاب اصول و قواعدی که محاکم مختلف به کار می برند مورد ...

مرکز مشاوره متفکران | پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و ...

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران ... کار تحقیقی
بررسی اقامتگاه و آثار و پیامدهای حقوقی آن ... این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های
جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به
این نتیجه خواهد ... مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران … ... بند ۲: خسارت
عدم النفع

عناوین پیشنهادی پایان نامه - حقوق خصوصی -حقوق - دکتر علیرضا حسنی

لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات.
لیستی از عناوین ... اولويت هاي پژوهشي وزارت تعاون ، كار ورفاه اجتماعي .... 95ـ
بررسی فقهی حقوقی توقیف و مصادره اموال در نظام قضایی ایران ... 146ـ بررسی ماهیت
حقوقی وفای به عهد در فقه و قوانین ..... ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ج‍ب‍ران‌ ع‍دم‌ ال‍ن‍ف‍ع‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و
ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ و ام‍ری‍ک‍ا.

عدم‌النفع در حقوق ایران - ویستا

معنای حقیقی عدم‌النفع همان حرمان از منافع و سود كسب و كار و مال می‌باشد. ... تعداد مواد و
مقرراتی كه در قوانین خاص وجود دارد، كم نمی‌باشد ولی تحقیق بیشتر از ... در ادامه این
بحث به تعریف، بیان ماهیت، اقسام عدم‌النفع و دیدگاههای فقهی و حقوقی، موافق و مخالف
و .... عدم‌النفع از فقها و حقوقدانان خواهیم پرداخت و ادله و مستندات آنان را مورد بررسی و ...

مقالات حقوق خصوصی - دانش حقوقی - blogfa.com

دانش حقوقی - مقالات گرایش حقوق خصوصی - اخبار حقوقی و دانشگاهی/نمونه سئوالات
کارشناسی وارشد/جزوات حقوقی/فایلهای ... دانلود مقاله حقوقی، ماهیت حقوقی وصیت.

آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ...

22 ژوئن 2016 ... ... تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس کار تحقیقی حقوق ... مبحث
اوّل: ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت ۹ ... ۳ـ خسارت عدم‌النفع ۱۷ ... دی ۱۳۹۵بررسی
علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع ...

امکان مطالبه خسارت مازادبردیه در قانون بیمه اجباری فقهی و حقوقی مبانی

بررسی. مبانی. فقهی و حقوقی. امکان مطالبه خسارت مازادبردیه در قانون بیمه اجباری. *.
مهدی قائمی. 1 ... ماهیت دیه. آن را اثبات کنیم. ،. ماهیت. آن. هر. گونه تعبیر شود در این
پژوهش مبنا و مقدمه ی استدالل برای اثبات ... دانشگاه آزاداسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(
،گروه حقوق ،اصفهان،ایران. ) ... به کار رفته .... عدم النفع قابل مطالبه نیست ولی
باشرط. ی.

دانستنی های قانون - عدم النفع در حقوق ایران

م استنباط مي‌شود كه خسارت عدم‌النفع در امور مدني و حقوقي قابل مطالبه نيست ولي در
امور ... ماده 6 مي‌گويد «هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي
نيز جزء زيان ... موضوعه ايران و منابع فقه اماميه ضمان منافع به اشكال ذيل قابل بررسي
است: ..... آيين دادرسي مدني و ماده 522 همان قانون و بررسي دقيق ماهيت پول بخوبي
پيداست.

حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت - مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

آن ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از. ﻋﺪم. اﻟﻨﻔﻊ را ﻏﯿﺮ. ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ. ﻣﻘﺮره ﺑﻪ.
ﻋﻤﻞ آﻣﺪ، ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻘﻮق ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻘﺮره ﻣﺬﮐﻮر ﺿﺮوري ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ ... اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤـﺎظ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ... اﺑﺘﺪا دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ را در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺟﻤـﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤـﻮد و. -1 .... ﻋﺪم.
اﻟﻨﻔﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﮕﺮي را ﮐﻪ ﺣﺒﺲ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻀـﻤﻮن داﻧﺴـﺘﻪ. اﻧـﺪ ..... ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ.

بررسـی تطبیقـی رفـع عیـب کاال در حقوق ایـران و کنوانسـیون بیع ...

حقـوق ایـران، قاعـده ای کـه بـه صـورت صریـح یا ضمنـی، بـه خریـدار حـق درخواسـت
تعمیـر ... تعمیر کاال، عدم مطابقت، عیب، فسخ، کنوانسیون بیع بین المللی کاال. ...
حقـوق را در شـناخت دیگـر مقـرّرات کنوانسـیون، به عنـوان یـک سـند مهـم حقوقـی و ...
تحقیـق اسـت. ... در مــورد تدلیــس، می تــوان گفــت: یکــی از دو طــرف عقــد کارهــای
فریبنــده ...

نقد و بررسی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع ...

نقد و بررسی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع ) چکیده : در ... کسب
و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما
... در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا” ضرر محسوب می شود، اگر عدم
... پس معنای حقیقی آن این است که گفته شود ماهیت و حقیقتی به نام ضرر وجود ندارد.

وضعیت حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم با تاکید بر جرایم نیروهای ...

خسارت معنوی. موضوع. : غرامت ها )حقوق(. موضوع. : جرايم نظامی. موضوع. : قربانیان جرم و
جنايت -- وضع حقوقی و قوانین. موضوع. : ابويی مهريزی، روح اله، ۱۳۶۷ -. شناسه افزوده.

ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻮع ﻣ - فصلنامه دیدگاه های حقوق ...

24 ا کتبر 2012 ... ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ. اﺷﺘﺒﺎه ﻗﺎﺿﯽ در .... ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرة ﻗﺎﻋﺪه. ﻣﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺑﺼﺤﯿﺤﻪ .... 76. 5و6
-ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 57-70. 45. اﺟﺎزه وارث ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻀﻮﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان. ﺳﯿﺎﻣﮏ ره ﭘﯿﮏ .... و اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ ﮐﺎر زﻧﺪاﻧﯿﺎن. ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ..... ﺧﺴﺎرت ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ؛ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻣﻘﺮات. ﺳﯿﺎﻣﮏ ره ﭘﯿﮏ.

مداقه: يادداشت هاي يك پژوهشگر درعلم حقوق - آياحرمان ازمنافع ،ضرراست ...

1-عدم النفع محقق:منفعت يافايده اي است كه مقتضي حصول آن فراهم گرديده واگر فعل ...
قاعده به بحث و بررسي عدم النفع نيز پرداخته اند و برخي ديگر از فقها نيز ضمن
تحقيق و ... شان انسان كارگر و صنعتگر و شاغل اين است كه كار كند و از اين طريق سود
و نفع .... در حقوق ايران با بهره گيري از قواعد فقهي و اصول كلي حقوقي و قانون
مسؤوليت ...

تعیین مورد معامله - تحقیقات حقوقی آزاد

خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن
تفاوت دارد. ... اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از
شیوه‌های ... اصطلاح عدم‌النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی
قرار ... و این تحقیق نشان می‌دهد که این قوانین و مقررات ساز و کار مناسبی برای مقابله
با ...

ماهيت حقوقي دلالي در حقوق تجارت

"حمایت های حقوقی از کارگران در حوادث ناشی از کار در حقوق داخلی و حقوق بین المللی" (
1375) ... نگرش کلی به سازمان تجارت جهانی و بررسی نقش حقوق مالکیت فکری (907)
... قانونگزار ايران نيز با تاسي از قانونگزار فرانسه ، در بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت ، هر
.... در سيستم هاي حقوقي كه عدم النفع به عنوان يكي از انواع زيان هاي مادي قابل مطالبه ...

کار تحقیقی | وبلاگ 24.اطلاعات

... در حقوق کیفری ایران · کار تحقیقی بررسی رابطه حقوقی موجرو مستاجر و دعواهای
مطروحه در این خصوص ... کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران.

عوامل رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی در ایران و مطالعه تطبیقی با

سابقه تحقیق،در حقوق ایران نسبت به موضوع رساله حتی بدون در نظر گرفتن ماهیت ...
رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن کار را
گویند. ... گفتار اول مبانی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و در گفتار دوم به
مبانی ..... از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث و منظور از عدم النفع سلب منافعی
است که ظن ...

وکالت آن لاین - خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران

28 مارس 2013 ... همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسؤولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، ... ساز و
کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه برای پذیرش قلمرو ... شناخت
تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مسأله در ...
تَعَهُّد، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی که ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و ...

وکالت آنلاین - خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران

مریم یوسفی نژاد [ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات سمنان ]
... همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسؤولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، محدود
ساختن آن به «اتلاف و ... ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه
برای پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده .... ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت.

چند نگاه - Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull ...

اين وضعيت تا اندازه اي محصول مختلف ابعاد بودن مسائل و موضوعات حقوقي پيچيده و
مهمي مانند فورس ماژور ,خسارات ,عدم النفع ,ماهيت حقوقي بعضي نهاد هاي انقلابي (مانند ...

پرتال حقوقی شهروز یداللهی - " عدم النفع "

در گفتار دوم از این تحقیق به تعریف عدم النفع پرداخته شده است باید توجه داشت که
... باشد بدنبال مجوز آن درقواعد فقهی بوده وبه بررسی آن در قوانین موضوعه ایران می
پردازیم. ... در حقوق روم(در قرون وسطي)، اصطلاح snassec murcuL براي عدم النفع به
کار برده ..... بنابراین اولا هردو عنوان دارای ماهیت حقوقی هستند، ثانیا هردو از لحاظ
ارکان و ...

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم ...

تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد' منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی
بطلان عقد به ... کسب و کار بپردازد؛ طبق این تبصره ضرر و زیان ناشی از عدم النفع
قابل مطالبه نیست؛ ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ...
دانشگاه تهران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 0196-1026 52 0 2001 06 22 -
بررسی تجربة ...

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - فهرست پایان نامه های دانشکده ...

1381 حسین میر محمد صادقی بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و ...
1373 محمد علی اردبیلی بررسی و تحلیل مقررات جزایی قانون کار مصوب 26 /8 .... 86-
87 مصطفی محقق داماد ماهیت حقوقی قبول اعظمی چهاربرج،حسین 1252 .... 1369 مهدی
شهیدی عدم النفع روشهای پرداخت در تجارت بین المللی ( Lossofprofit) حسینی،هادی
590.

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی خسارت

28 آگوست 2016 ... دانلود کار تحقیقی بررسی ماهیت مجازت اعدام در جرم قاچاق مواد مخدر۶۰ صفحه … ...
خسارت عدم النفع در حقوق ایران · حضانت طفلی که پدرش معتاد به مواد ...

خسارات - سایت حقوقی محمد حسنی

جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران ... از صدمات جانی در دو
بخش مجزی قابل بررسی می‌باشد : از طرفی، خسارات معنوی وغیر مالی (از جمله ... این
خسارات شامل هزینه درمان، تلف منفعت کاری و از کارافتادگی، هزینه های استخدام ..... و
طبیعت مشترک با عدم النفع - ماهیت دیه از موانع عمده قابلیت جبران اینگونه خسارات
است.

دانشجویان حقوق خصوصی91

وضعیت حقوقی معامله اضطراری در حقوق ایران فرانسه و فقه امامیه. - مفهوم اصل رضایی
بودن قراردادها و آثار آن. - ماهیت، احکام و آثار قراردادهای استفاده فضای مجازی
الکترونیکی .... موضوع حقوق مدني بررسي قواعد حاکم بر روابط حقوقي زندگي افراد
است. ..... مقاله ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي · تحقیق انحلال و تصفیه
تعاونی; مقاله ...

خسارت عدم اجرای تعهد - پورتال ( پرتال ) حقوق

آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با ... در
فصل دوّم به ماهیت حقوقی شرط تعیین خسارت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در ...
است مورد بررسی قرار خواهد داد و در پایان نیز نتیحه‌گیری از بحث صورت خواهد گرفت.
.... صادره از سوی کارفرما به کار فرما حق مطالبه خسارت مقطوع مندرج در قرارداد را می‌دهد.

تبیین ماهیت حقوقی - فایل فرید - آرشیو مطالب روز

کار تحقیقی تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی .....
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران. عدمالنفع به عنوان یکی ...

عناوین پایان نامه برای رشته فقه و اصول - مدیریت استان البرز

24 نوامبر 2015 ... مطالعه تطبیقی دفاع مشروع در فقه و حقوق بین المللی. 95. دفاع از ..... بررسی فقهی
خسارت عدم النفع. 342. مسئولیت ها و ... بررسی فقهی و حقوقی ماهیت، مصادیق و احکام
صلح در معاملات. 363. بررسی ... تبیین فقهی مبانی قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
369. حقوق .... تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از منظر فقه. 603. اعتبار ...

آسيب

ﻛﺎﺭ. ﻣﻲ. ﺑﺮﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﺻﺤﻴﺢ. ﻧﻴﺴﺖ،
.... ﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ. ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩ. ،. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻦ. ﺁﻥ. ﻫﺎ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻗﺎ. ﻞﺋ. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪ. .....
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ. ﺩﻫﻴﻢ. ... ﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ.

مسئوليت مدني سردفتر اسناد رسمي - کار تحقیقی حقوق - ایستگاه ...

برچسب: بررسي حقوقي مسئوليت سر دفتر اسناد رسمي, تحقيق حقوقي, كار تحقيق
... گفتار سوم: مسئولیت‌ مدنی‌ سردفتر اسناد رسمی‌ در قبال‌ اشخاص‌ حقوقی‌ (حقوق‌ ...
گفتار اوّل : مفهوم‌ عدم‌النفع‌ و ماهیت‌ آن‌ ۶۹ ... مبحث اول : عدم‌النفع‌ در حقوق‌ موضوع‌ ایران‌
۸۰

اولویت های جدید پژوهشی فقهی و حقوقی - ماهِ پژوهش

16 مارس 2014 ... 99, بررسی فقهی جنگ روانی ؛ ماهیت ، مصادیق و احکام. 100, سلاح کشتار جمعی .....
337, بررسی فقهی خسارت عدم النفع ... 364, تبیین فقهی مبانی قانون کار جمهوری
اسلامی ایران. 365, حقوق ... 448, احکام حقوق و وظائف زوجین در قرض عدم ایفای تکالیف
جنسی. 449, حقوق .... 598, تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از منظر فقه.

مسؤولیت مدنی دولت - پژوهشنامه حقوق اسلامی - دانشگاه امام صادق

ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا
معنوی ... دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار
می گیرند. ... این مسأله تحت عنوان مسئولیت دولت قابل بررسی و مطالعه است. ... در
ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در این پژوهش به کار رفته، با مسقطات ضمان رایج
در ...

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه حقوق ... راهكارها و چالش های
حقوق تجارت الكترونیك در ایران با نگاهی به كشورهایی توسعه یافته , منصور ...
بررسی عوامل حقوقی، جامعه شناختی و روانشناختی مرتبط با خشونت علیه زنان ,
منصور ... طب و قضا , سازمان پزشكی قانونی كشور و مركز تحقیقات پزشكی قانو ,
1390/10/07 ...

دانلود تحقیق در مورد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان | دانلود تحقیق و مقاله

2 سپتامبر 2016 ... ... مقایسه ای هم با … کار تحقیق بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران | tovil ... آنچه در
این رساله مورد تحلیل قرار گرفته بررسی عدم النفع در نظام حقوقی ایران می باشد. …
در نهایت ... بررسی تحلیلی مفهوم و ماهیت “مورد معامله” در حقوق ایران.

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب - ghanoonbaz

ماده ۲۹ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی
كشورخارج از ... ۱ - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر
حقوقی ..... ماده ۸۴ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند
: ...... قضایی خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابرقوانین ایران تعیین
و از ...

مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ...

این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول ... عکس
العمل معقول، تلاش برای رسیدن به توافق که به طور ویژه در حقوق کار مصداق دارد، ...
مبتنی بر تقصیر قراردادی است و مسئولیت مزبور ماهیت قراردادی دارد یا مبتنی بر
.... حقوقی، مطالعات فنی و مجوز کسب محکوم کرد ولی ادعای خسارت ناشی از عدم النفع و
ارزش

مرکز پژوهشها - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

‌ماده 29 - رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور،
خارج از ... 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر
حقوقی ... درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند
...... ‌ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق
را

دانلود - پلیس راهور

ویراستار ادبی: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا ... کلیه حقوق این اثر به
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تعلق دارد ... نظریه فقها در مورد ماهیت امر کارشناسی ...
اسالمی جدید که مالك حقوقی در بررسی تصادفات باتوجه به ... مدنی ایران و قانون مجازات
جرایم نیرو های مسلح مصوب ..... ضرر نماید؛ ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه.

وکالت و مشاوره حقوقی - ماهیت دیه

وکالت و مشاوره حقوقی - ماهیت دیه - وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ... ذهن
افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسش‌ها دارد یا نه؟
... ایام بیکاری ممکن است تشکیک شده وعده‌ای این خسارات را عدم النفع تلقی کنند و در
... یا مصدومیت دیه تعیین می‌شود، چرا قانونگذار به این صراحت واژه خسارت را به کار ...

اﺟﺮاﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات ﭘﻮﻟﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻤﺎﻧﺖ - مجله حقوقی دادگستری

ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﻮل، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﮐﻪ ... ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺎر. آﻣﺪ در ﻧﻘﺾ
ﺗﻌﻬﺪات ﭘﻮﻟﯽ از ﻧﻘﻄﻪ. ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻘﻮق، ﻗﺎﻋﺪه. « ﺟﺮﯾﻤﻪ. دﯾﺮ. ﮐﺮد. » اﺳﺖ ... ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮاﻋﺪ ... ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از: ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل، ﺟﻨﮕﻞ،
..... ﺧﺴﺎرت اﻧﺘﻈﺎري. »1. ﯾﺎ ﻋﺪم. اﻟﻨﻔﻊ ﯾﺎد ﻣﯽ. ﺷﻮد. در ﻧﻈﺮﯾﻪ. اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرآﯾﯽ.

وبلاگ تخصصي حقوق ايران - blogfa.com

24 دسامبر 2010 ... سه گانه زير نيز كه هر سه مربوط به ماهيت دعواي خصوصي است بايد وجود داشته ... بوده و
امري است حقوقي بايستي در محاکم حقوقي صلاحيت دار طرح گردد. ... ضرر و زيان محتاج
به تحقيقات بيشتري باشد كه در آن صورت دادگاه حكم ..... اين طريق براي جبران انواع
مختلف ضرر و زيان – اعم از مادي، معنوي و عدم النفع – قابل اجراست.

راي اصراري - بلندی های بادگیر

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 22/3/1375 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ( اصراري ) ...
كيفري و پرونده مطروحه چون تعيين وتشخيص خسارات ناشي از عدم قدرت بر انجام كار و
ميزان ..... ازقبيل هزينه معالجه يا عدم النفع و اينكه ديه فقط مجازات است يا شامل ضرر و
زيان هم ...... برمي گرديم به اصل مطلب و ماهيت حقوقي ديه را بررسي مي نمائيم : ديه در
ابواب ...

تازه های مقالات فارسی دی 94 - شهر دانش

8 فوریه 2016 ... تامل در يک راي (عدم النفع)/ عباس ميرشکاري. ... ماهيت يارانه. .... نقد و بررسي فقهي و
حقوقي بيش از سه دهه بانکداري اسلامي در ايران؛ مشکلات فقهي و ... بررسي تحقيق و
تفحص از فوتبال و ساز و کارهاي قوانين ورزشي؛ قانونمندي ورزش در ...

مقالات حقوقی - موسسه حقوقی ومطالعاتی وکلای پیشرو صلح سبز

معناي اصطلاحي (حقوقي): ماده 656 قانون مدني مقرر مي دارد: “وکالت عقدي است که به موجب
آن، ... ب: تعهدات ناشي از ماهيت اماني رابطه وکيل و موکل تعهدات ناشي از ماهيت اماني
رابطه ... موکل» يا «عدم خيانت و سودجويي مادي وي از اموال موکل» است در حقوق ايران علاوه
بر ..... زیرا در فرض نخست که تعهد اصلی مربوط به انجام کار معین ،به جبران خسارت ...

فهرست مقالات به زبان فارسی ، بیش از 300 مقاله و پایان نامه ، قسمت ...

16 نوامبر 2012 ... نکته ۳: در صورتی که عدم ارسال مقاله برای شما بیش از ۲۴ ساعت طول ... استنطاق متهم
در پرتو اصول حقوقی و علمی ... تضمین های حقوق بشری یا اصول رسیدگی عادلانه در
تحقیقات مقدماتی ... بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری
ایران .... جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس.

اطلاعات حقوقي: سايت وكيل مدافع اطلاعات تخصصي حقوقي

حقوق به زبان ساده ...... شروع به دفتر کار دفتر اسناد الکترونیکی از دهم شهریور. ○
نظر شورای نگهبان درباره وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت.

بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی - BlogyLaw

اکراه و اضطرار جزوه مدنی 3 بخش عیوب اراده و اکراه و اضطرار کاری از ثمین قربانی ...
نکاح و طلاق بررسی بحث نکاح و طلاق در دیدگاه فقهی مرکز تحقیقات .... وفای به عهد
ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران دکتر ناهید جوانمردی ... غصب
تاثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی محسن عابدی -----------

مشروعيت خسارت تأخير تأديه - انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

چكيده: خسارت تأخير تأديه در كتب حقوقي تحت عنوان عام و كلي را خسارت حاصله از عدم
... وجه نقد است، كلمة خسارت (ضرر) به معني عدم النفع است و به عبارت ديگر، كلمة ضرر
در اين ... بانك سپه اولين بانك ايراني بود كه سرماية آن از محل صندوق بازنشستگي ....
مدعي و تحقيق و بررسي اين ادعا از طرف دستگاه قضايي، نياز به كار افتادن نيروهاي ...

بررسی تطبیقی قاعده ی اتلاف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ...

این پایان نامه جهت تأمل و بررسی قاعدةاتلاف به عنوان قاعده ای مهم و مشهور در میان قواعد
فقهی و یکی از نقاط اشتراک فقه و حقوق می باشد که براساس یک سیر منطقی در چهار
فصل تنظیم شده است. ... واژه اسراف به معنای تجاوز از حد اعتدال در هر کار است و تعیین
حد اعتدال توسط شرع و عرف صورت می... مبانی فقهی و حقوقی حکم عدم النفع.

آثار و احكام شرط تعيين خسارت ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد در حقوق ...

آثار و احكام شرط تعيين خسارت ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد در حقوق ايران با مطالعه
... طرفهاي ايراني متصور است، در اين مقاله سعي شده است به بررسي احكام و آثار شرط ...
در فصل دوّم به ماهيت حقوقي شرط تعيين خسارت عدم‌اجراي تعهد يا تأخير در اجراي آن در
.... صادره از سوي كارفرما به كار فرما حق مطالبه خسارت مقطوع مندرج در قرارداد را مي‌دهد.

کار تحقیقی - صفحه نخست

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران · کار تحقیقی تبیین
ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی · کار تحقیقی اثبات نسب
...

دانلود پاورپوینت تأثیر فیتو کمیکالهای موجود در میوه و سبزی.PPT

ترمه دوزی

کاراقرینی طرح کسب و کار كارگاه توليدي پوشاك 15 ص

تحقیق در مورد تير اندازي (تربیت بدنی)

دانلود مقاله روان کننده در بتن

تاريك سنج

دانلود لایه های GIS پوشش گیاهی استان هرمزگان

فایل گزارش کارورزی آشنايي با صنعت رنگ، شركت صنايع پودر مهرباران ..

آموزش املا همراه با شیوه های متنوع

مقاله: خاك

تحقیق درباره پورت موازی

پاورپوینت در مورد سيستم بسته بندي سه تايي

دانلود پاورپوینت تغذیه دربارداری

وکتور

تحقیق درباره باده با فرمت ورد

پاورپوینت علم فیزیک و مکانیک

دانلود گزارش کارورزی علوم تربیتی

تحقیق در مورد تاريخچه مختصر رياضيات (ریاضی )

دانلود گزارش کارآموزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان..

شيوه اجراي يادبند كنشي

تحقیق در مورد موقعيت جغرافيايي شهر بم

پاورپوینت تولید ناب

بهينه سازي و معرفي انواع مختلف روشهاي آن

مورچگان

طرح توجیهی و کارآفرینی بافندگي حلقوي پودي و تاري

دانلود تحقیق فصل در بیان ملکه قناعت

تحقیق در مورد احساس درد و گرسنگی 17 ص

تحقیق درمورد انقلاب اسلامي

تحقیق در مورد چگونه فرزند خود را براي مدرسه آماده 12 ص

خلاصه کتاب جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه، نشر آگرا و لویه