دانلود رایگان

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در هدف اصلی این تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 بود که در این راستا نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی به عنوان
متغیرهای مستقل و نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام به عنوان متغیرهای وابسته میباشند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز
به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و
رگرسیون چندگانه است.
نتایح تحقیق نشان داد نسبت نوسانات سود با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام ارتباط معکوس و معناداری دارد. کیفیت
اقلام تعهدی با نرخ بازده داراییها و نرخ بازده سالانه سهام ارتباط مستقیم و معناداری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترل نشان
داد اندازه شرکت ارتباط مستقیمی با بازده سهام دارد و اهرم مالی ارتباط معکوسی با بازده سهام دارد.
نوسانات سود نشانگر عدم پایداری سود در دوره های مالی می باشد. سودهای پرنوسان شرکت که ممکن است ناشی از تغییرات
بازار و نوع مدیریت و یا ... باشد؛ مدیران را در تصمیمات مالی و استفاده از فرصتهای پیش روی شرکت دچار تردید می کند. از
طرفی نوسان در سود، از اعتماد سهامداران به مدیران می کاهد و مدیران را مجبور میکند در تصمیمات مالی محطاطانه تر عمل
نمایند که این امر بالتبع بازده داراییها و بازده سالانه شرکت را کاهش می دهد.
واژگان کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی، نسبت نوسانات سود، نرخ بازده داراییها، نرخ بازده سالانه سهام


بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های
پذیرفته شده در « هدف اصلی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا ...

Archive of SID ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺩﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ

ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ... ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ... ﻩ ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻴﺪﻱ. : ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﻱ، ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭ.
ﻏﻴﺮﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ. ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﻱ .... ﺪﺍﺭﻱ ﺳﻮﺩ. -٢. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ. -٣. ﻧﻮﺳﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻱ. ١. -١. ﺳﺮﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ.
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺳﻮﺩ. [23]. ،. [34] ...... ﻧﻜـﺘﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻳﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ.

www.SID.ir

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎزده ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﻬﺎم را در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه. در
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ. (. از ﺳﺎل. 1380 ... ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﻧﺠﺎم ... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻮد
ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ..... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻓﺸﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ دو
ﻣﺘﻐﯿﺮ.

ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ

ﺍﻗـﻼﻡ ﺗﻌﻬـﺪﻱ. ﺩﺭ ﺗـﺸﺮﻳﺢ. ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺳـﻮﺩ ﺷـﺮﻛﺖ. ﻫـﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺑـﻮﺭﺱ. ﺍﻭﺭﺍﻕ. ﺑ. ﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ. ﻭ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ .... ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺩﺭ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺳﻮﺩﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ .... ﺛﻴﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭ. ﺳﺎﺯﻱ ﺳﻮﺩ ﺑﺮ. ﺑﺎﺯﺩﻩ. ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ. ﻋﺎﺩﻱ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. ﺑﻮﺭﺱ
ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬـﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺿـﻌﻴﻒ ﺍﺳـﺖ .... ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻭﺵ، ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﻌﻬ. ﺪﻱ.

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام ...

صفحه اختصاصی: بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده
سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درود خدمت شما پژوهنده ...

مقاله بررسی رابطه بازده، ریسک و سیاست تقسیم سود با نوسانات ...

در این تحقیق به بررسی رابطه بازده، ریسک و سیاست تقسیم سود با نوسانات قیمت
سهام ... سود با نوسانات قیممت سهام در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران ... نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب بازده سهام و نسبت سو پرداختی با
نوسانات ... شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران · تأثیر کیفیت اقلام
تعهدی بر ...

بررسی تاثیر کنترل داخلی و قوانین مدیریت ریسک بر کیفیت سود ...

در این پژوهش اطلاعات مالی 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی
... کنترل های داخلی و نسبت تغییرات سود هر سهم شرکت‌ها، رابطه معنادار و مستقیمی
وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید
فرضیه ... که بین کنترل های داخلی و نوسانات کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها، رابطه
معنادار و ...

ليست پايان نامه هاي ارشد حسابداري

7, 4, بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام وسود هر سهم, محسن رحیمی ... 12,
9, تاثیر قرارداد روانی بین حسابرسی و موسسه حسابرسی بر رفتارهای کاهنده
کیفیت حسابرسی ... 13, 10, ارتباط بین سود عملیاتی و اقلام غیر عملیاتی با بازده
و قیمت سهام و ... تعهدي بر صرف ريسك سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ...

بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود در ...

جریان های نقد عملیاتی ، بازده سهام ، کیفیت سود واژههای کلیدی: ... گـزاران و بـازار
سـرمایه را افزایـش دهـد و ارزش شـرکت را در کوتـاه مدت دچار نوسـان نمایـد ... در شـرکت
های پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران عملیاتی با بازده سـهام و ... اگنـوا )2008(
در پژوهـش خودبـه بررسـی رابطه بین کیفیت اقـالم تعهدی با بازده ..... ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي
ﺑﺮ اﺳﺎ.

رزومه - قاسم بولو

بولو قاسم، مداحی آزاده، کمیته های حسابرسی، ترجمه، انتشارات بورس، 1393/05/01 ...
بخش 340 استانداردهای حسابرسی بر کیفیت سودهای پیش بینی شده، تحقیقات
حسابداری ... و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، 4،
13، ... هر سهم با بازده و نسبت قیمت به سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار ...

پروفایل شخصی - حمید حقیقت - دانشگاه بین المللی امام خمینی

٣, بررسی واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه های پایداری
اقلام ... ٤, بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با
جریانات نقد ... ٦, بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده آتی سهام در شرکتهای
پذیرفته شده در ... ١٠, بررسی رابطه بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود,
١٣٩٠, ١٣٩٠ ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با تأکید بر اقلام ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻏﯿﺮ - مهندسی مالی و مدیریت ...

ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار و رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .... ﺪﮔﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮوش در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ارﺗﺒﺎط دارد.
در ﺳﺎل. 2003 ... راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﯿﻦ. اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم وﺟﻮ دارد، ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و
ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم وﺟﻮد دارد. ... ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ. 1380.

کیفیت اقالم تعهدي در برابر کیفیت افشاء: جایگزین یا مکمل )شرکت ...

28 مه 2016 ... ن یا مكمل )شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( ... نوسـانات سـود دارد. ...
افشـای داوطلبانـه پرهزینـه تـري نسـبت به شـرکت های بـا کیفیت سـود پایین دارنـد.
... بررسـي رابطـه بیـن کیفیـت اقـالم تعهـدي با بـازده سـهام پرداخـت و نشـان داد ...
تعهـدي بـا بازده آتي سـهام ارتباط منفـي و معنـاداري وجود دارد )موسـیلي و ...

تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت‌های ...

شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و .... خود به
بررسی رابطه کیفیت سود با رویکرد کیفیت اقالم تعهدی، با میزان سرمایه گذاری در.
شرکت های ... رگرسیون استفاده نمود تا نوسانات ارقام صورتهای مالی را که در رگرسیون
ها مورد استفاده .... تعهدی و بازده سهام را با کیفیت اقالم تعهدی مورد بررسی قراردادند .

اصل مقاله (11542 K) - پژوهش حسابداری

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل درونی شامل درآمد هر سهم، سود نقدی هر سهم،.
نسبت قیمت به در آمد، نسبت نقدینگی، نرخ بازده دارایی و میزان افزایش سرمایه، بر ...
سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. ...
بخشی از مجموعه اقتصاد است که با سایر بخش های اقتصاد نیز در ارتباط بوده و می
تواند.

دفاع شده رشته حسابداری - صفحه نمایش - دانشکده علوم مالی

14 مارس 2016 ... 4, اکبر سلطانی, 901512015, 1393/07/28, بررسی رابطه پویای نوسانات وجه نقد و
سرمایه گذاری ... بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده
سهام در ... با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ... سود
با استفاده از اجزای سود (سود سیستماتیک، اجزای نقدی، اقلام تعهدی.

دوره 2، شماره 1، بهار،1395 - Skip to content

1-بررسی رابطه بین بازده مورد انتظارسهام ورقابت پذیری سیستماتیک بین سرمایه
... 3- بررسي رابطه بين ارتباطات سياسي و نگهداشت وجه نقد درشرکتهای پذیرفته
شده در ... با کیفیت سود و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ... 9-بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نوسانات بازده غیرمتعارف سهام
...

مقالات دانشجویان حسابداری

سرمایه فکری و بازدهی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی،تغییر حسابرس سهم بازارصاحبکار و مدیریت
سود ... بررسي تفاضلي ارتباط ارزش افزوده اقتصادي و سود حسابداري با بازده سهام در
... تاثیر نسبت های مالی بیان کننده فعالیتهای متقلبانه واقلام تعهدی بر قیمت سهام.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و واﻗﻌﯽ - دانش حسابداری و حسابرسی ...

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ. رود ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ... ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ... ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﻬﺎم، ار.
زش ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺳﻮد ... ﮔﯿﺮي، ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ. از ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎﻻﺗﺮ و در واﻗﻊ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ... دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽ ...... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده
داراﯾﯽ.

PDF: دالنود مقاله بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و کیفیت سود در شرکت ...

... و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ... ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. داﻟﻨﻮد
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎره ... اﻗﻼم
ﺗﻌﻬﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی... q. ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺖ... q.

حسابداری - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

6 جولای 2015 ... بررسی رابطه مکانیزم‌های ساختار مالکیت و بازده سهام ... بررسی رابطه تغییر مالکیت
با کیفیت حسابرسی ... استفاده از سایر مدل های مثل موجک ها در پیش بینی سود هر سهم
پیشنهاد می‌گردد ... با توجه به وجود عبارات کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت گزارشگری
مالی، ... در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ 2.

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام در شركت هاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf ...

مدیریت مالی

... جهانخانی،علی, بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران, 378 ...
بررسی رابطه نسبت P/Eو بازده های سهام با ارزش افزوده اقتصادی (EVA)در بورس اوراق
... به ارزش بازار با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 460
.... رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران, 1003.

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. گروه : علوم انسانی ...

و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎري ﮔﺬاري ﺑﺎﻻي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎ

اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﻴﺎري در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در ﺑـﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار. ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس داده. ﻫﺎي ... 88-
1382. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم آن .... ﮔﺬاري
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪه. اﺳﺖ . اوﻟﻲ ﻧﺴـﺒﺖ. P/E. و دﻳﮕـﺮي ﺑـﺎزده ﻏﻴـﺮ ﻋـﺎدي ﺷـﺮﻛﺖ اﺳـﺖ ...
ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺮﻳﺎن .... ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد و ﺑـﺎزده آﺗـﻲ
ﺳـﻬﺎم.

1391 3 9 9 26 تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و ...

نتایج نشان می‌دهد سود عملیاتی سال جاری همراه با متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش ...
ارزش شرکت شرکت‌های زیانده بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان نگهداری
... در این پژوهش، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی
... ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام، به بررسی تاثیر بازده نامشهود دوره های ...

مقالات حسابداری و حسابرسی

برسی های حسابداری و حسابرسی, برسی رابطه بین نسبت های نقدینگی سنتی و
نسبت های ... پژوهش های حسابداری مالی, بررسي ارتباط بين داده هاي حسابداري با چرخه
هاي .... نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ... نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت های پذیرفته
شده در ...

و ﻣﺤﺘﻮاي ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻓﺸﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ

ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ. رود ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. اﻓﺸﺎ. ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. و ﺳﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﺑﺮ.
رﻓﺘﺎر .... اﻓﺸﺎي ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫـﺎي. 88. -.
1382. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺷﺪه .... و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دو در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺎزده ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺳﻬﺎم ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧ. ﺪ ﯾﺎ. ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﻫﻢ ... ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﮐﯿﻔﯿﺖ. اﻓﺸﺎ ... وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺳﺎن. ﺑﺎزده. ي. ﺳﻬﻢ ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام ...

دسته بندي مطلب: علوم انسانی بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام
تعهدي با بازده سهام در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، شماره 14 - Magiran

بررسي نقش عدم تقارن اطلاعاتي در تصميمات ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده
در بورس ... مديران از اقلام تعهدي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ... بررسي مقايسه اي كيفيت سود گزارش شده با سود تجديد ارائه شده
شركت هاي .... بررسي رابطه بين نسبت Q توبين و معيار سود تقسيمي هر سهم DPS در
ارزيابي ...

ح‍س‍اب‍داري - معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ارزي‍اب‍ي‌ ک‍اراي‍ي‌ ش‍رک‍ت‍ه‍اي‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ درص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ي‍م‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادارت‍ه‍ران‌ ....
ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ و ري‍س‍ک‌ م‍ب‍ادلات‌ ارزي‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاري‌
داراي‍ي‌ ه‍اي‌ ... ب‍ررس‍ي‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ اق‍لام‌ ت‍ع‍ه‍دي‌ ت‍ش‍ک‍ي‍ل‌ ده‍ن‍ده‌ س‍ود و ه‍زي‍ن‍ه‌
س‍رم‍اي‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا در .... ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍اي‌ س‍ي‍اس‍ي‌ ب‍ر ن‍وس‍ان‌ پ‍ذي‍ري‌ ش‍اخ‍ص‌ ق‍ي‍م‍ت‌
ب‍ورس‌.

Page 1 عناوین پایان نامه حسابداری ردیف عنوان پایان نامه ۱ بررسی ...

۱ بررسی رابطه بین کیقیمت سود و ارزشی شرکت های پذیرفته شده در بورس ... ت
بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام در بورس اوراق بهادار ایرانت ... ۲ ۲ بررسی
رابطه قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام شرکت های پذیرفته ... نام ۳ بررسی
رابطه بین اظهار نظر حسابرسان، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی در شرکت های
پذیرفته.

کنفرانس و همایش - دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن وشفت Islamic Azad ...

بررسی تأثیر اقلام تعهدی بد بر کیفیت سود، کارایی سرمایه گذاری و تأثیر آن اقلام
همراه با تأمین مالی خارجی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق ... اثر
پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ارتباط نوع صنعت با میزان فعالیت آنها
... تعیین نوسانات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار ایران:با نقش میانجی گری ...

حسابداری

6, 5, محمدرضا شرفی پور, دکتر امیری, بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر نوسانات ...
ریسک بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 94/1/26 ...
بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بر اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری قیمت ...
حاکمیت شرکتی و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در فرا بورس, 94/5/
23.

پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده ...
بدین منظور تعداد 41 شرکت و با تخمین 3 مدل رگوسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت. ... واژهگان کلیدی: نسبت های پرداختی، رشد درآمدهای آتی، بازده، سود نقدی سهام،
پانل ... سود سهام پرداختی بر رشد درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دسته بندی مطلب: علوم انسانی. بررسی ...

تحليل بنيادي - بورس اوراق بهادار تهران

ﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮ ﻓﻨﯽ. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ذاﺗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار را ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ. ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻮاﯾﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدي ...

موضوعات جدید پایان نامه حسابداری بخش دوم | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

برازندگی مدل اقلام تعهدی بازنگری شده با متغیر های سرمایه گذاری و ارزش بازار
شرکتها ... بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام بر حجم معاملات و بازده سهام
شرکتهای .... بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
.... بررسی ارتباط کیفیت سود وبازده سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق
بهادار تهران

مدیریت مالی - موضوع پایان نامه

پیش¬بینی بازده سهام به¬وسیله شبکه¬های عصبی تحت¬تأثیر حجم معاملات در بازه¬
های زمانی مختلف ... پيش بيني ورشکستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از مدلهاي ... بررسی رابطه کیفیت اطلاعات مالی و نقدینگی در
شرکتهای بورسی ... رابطه اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظه کاری در سود حسابداری

21 ش / ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري/ ﺳﺎل 53 ﺗﺎ 31 ص / 1394 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن /

اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ... ﻫﺎي
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ... اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﺎزده. ﻫـﺎي آﯾﻨـﺪه ﻧﺎﺷـﯽ از ﭘـﺮوژه. ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـﺬاري ﺷـﺮﮐﺖ
را. ﺑﯿﺶ. ﺑﺮآورد ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ..... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻮد ﮔـﺰارش ﺷـﺪه از ﻃﺮﯾـﻖ اﻓـﺰاﯾﺶ.
44T. اﻗـﻼم. ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿـﺎري .... ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮارﺳﺎزي ﺳﻮد، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ارزش ﺷـﺮﮐﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ.

بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده شرکت ...

برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا
88 .... 3- نوسان پذیری سود. ... 3-پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک
متغیر های حسابداری ... زیرا اقلام تعهدی با بازده آتی سهام رابطه منفی دارد (کنان 2001)
[9]. بنابراین ضعیف بودن ارتباط سود با بازده به کیفیت پایین سود نسبت داده می
شود.

موضوعات پایان نامه ارائه شده ارشد حسابداری - انجام پروژه های حسابدرای و ...

29 جولای 2016 ... ه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره ... بررسی رابطه
بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران 13 . ... بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار
تهران 22 . بررسی ... ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی 36 .

حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

18 دسامبر 2014 ... 6, بررسی رابطه بین رشد دارایی¬ها با بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران, حجت ... 28, بررسی ارتباط نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و
اجزای آن با اقلام ... 29, بررسی تأثیر دوره تصدی مدیرعامل بر مدیریت سود در شرکت¬
های ... 41, فناوری اطلاعات و ویژگی¬های کیفی در گزارشگری مالی تحت وب ...

سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

نقش انحرافات حسابداری و رشد (فروش و سرمايه گذاري) در رابطه با اقلام تعهدی و
سودآوری ... بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود در شركتهاي
پذيرفته شده ... بررسی رابطه بین چرخش اجباری حسابرس و کیفیت سود در شرکت
های پذیرفته .... صاحبان سهام در صنایع مختلف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران.

راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺳﻮد و ﺿﺮﯾﺐ واﮐﻨﺶ ﺳﻮد ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

ﺷـﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ي. ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻌـﯽ ﺳـﻮد ﺷـﺎﻣﻞ
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬـﺎي ﻧﻘـﺪ. ﻋﻤﻠ. ﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدي ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدي و ﺿﺮﯾﺐ
واﮐـﻨﺶ ﺳـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ .... ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮑﺎري اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دﺳـﺘﮑﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﻫـﺎي .... ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي. ﺑﺎ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﮐﺎﻫﺶ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. رﺷﺪ. ﺳﻮد. ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ. و. در. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺳﻮد.
ﺑﺎﻻﺗﺮي. دارﻧﺪ.

ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ - دانشگاه الزهرا

24 مه 2012 ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮي. ﺑﺮ. ارزش. ﺑﺎزار. و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﺻﻨﻌﺖ .... ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ
. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي. ﻣﺎﻟﯽ. و. ﻏﯿﺮ. ﻣﺎﻟﯽ. ﺷﺮ. ﮐﺖ. ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي. و. ﺳﻮد ... ﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻊ
آوري و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. .... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺧﺒﺎر ﺧﻮب و ﺑﺪ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ...
ﻧﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از.

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – خرید و دانلود پایان نامه (متن کامل ...

... معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ... حسابداری : بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام
شرکت ... نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر
های سه ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : تاثیر اقلام تعهدی بر مخارج
سرمایه ای ...

بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام ...

اختصاصی از اینو دیدی بررسی ارتباط نسبت نوسانات سود و کیفیت اقلام تعهدی با
بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت .

electronicaccounting - خلاصه ارائه کیفیت سود .اقلام تعهدی .مدیریت سود

3-نوسان پذیری ... نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود. 2.تغییر در کل
اقلام تعهدی. 3. پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری. 4.
.... سود با پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی ...
طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد .

تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های ...

ﺳﻘﻮط آﺗﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. دارﻳﻮش ﻓﺮوﻏﻲ. 1 .... ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻬﻮراﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. (. ﻫﺎﻧﻠﻮن و. ﻫﻴﺘﺰﻣﻦ .... ﺑﺮرﺳﻲ
ارﺗﺒﺎط ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در. ﺷﺮﻛﺖ ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و اﺧﺘﻼف ...
اﻳﻦ ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ از آن ﻛﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از اﻗﻼﻣﻲ ﻛﻪ از.

PDF: اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته ...

اﺟﺰای ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻗﺎﻟﺐ: Word.
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ... 2017-05-26 راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی... q. راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ ... وﯾﺮاﯾﺶ) ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: ﭘﺮوﭘﺰال ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم.

نمونه موضوع پایان نامه حسابداری – مقطع کارشناسی ارشد | راه فردا

به همین علت راه فردا اقدام به انتشار موضوعات پایان نامه های قبلی هر رشته مینماید تا ...
با استفاده از حاشیه سود)در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...
کیفیت حسابداری; بررسی ارتباط میان میزان سرمایه گذاری شرکت و گردش سهام با
رتبه ... از الزام استانداردهای حسابداری; بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده
سهام ...

دانشکده مدیریت - برد پژوهشی-نتایج شورای پژوهشی-12 بهمن 1394

ارزیابی تاثیر جبران خدمات (حقوق ومزایا)کارکنان در بهبود کیفیت خدمات در نظام
تحول ... بررسی عملکرد سازمانی دانشگاه بر اساس شاخص های مدیریت منابع انسانی با
استفاده ..... گذاران از اقلام تعهدی حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ... خرید و فروش بر بازده سهام مورد انتظار و نوسان های سیستماتیک و ویژه
بازده.

مقاله و پروژه کلاسی رشته حسابداری - Nasir-Institute | موسسه علمی ...

... کیفیت حسابرسی، محافظه کاری، هزینه حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری ...
حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید
بر .... و درآمد شرکت ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران; بررسی رابطه بین اقلام
تعهدی، ... سود; مطالعه ارتباط بین سرمایه گذاری و نوسانات مشروط جریان نقدی در بورس
اوراق ...

تأثیر کیفیت سود بر میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

27 جولای 2011 ... ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮﺩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﭼﻜﻴﺪﻩ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻰ ... ﻭﺟﻪ
ﻧﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ..... ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ،
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﻌﻬﺪﻯ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺪﻫﻰ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ... ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ،
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ .... ﭼﻘﺪر ﻣﻴﺰان اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری - شریف یار

18 ا کتبر 2012 ... با مشاهده موضوع پایان نامه ها برای انتخاب موضوع ایده بگیرید. ... ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌
اس‍ت‍رات‍ژی‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ب‍ا ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ س‍ود و ب‍ازده‌ س‍ه‍ام‌ در ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ذي‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ در
ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ .... ش‍ده‌ در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار
ت‍ه‍ران‌; ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ن‍وس‍ان‌ ق‍ي‍م‍ت‌ ب‍ا ح‍ج‍م‌ م‍ع‍ام‍لات‌ و ت‍ع‍داد م‍وق‍ع‍ي‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ع‍ه‍دی‌ ب‍از ...

بررسی تاثیر ویژگیهای بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با ...

بررسی تاثیر ویژگیهای بنیادی و مدیریت سود واقعی بر بازده سهام با در نظرگرفتن
نقش .... در‌این میان، حسابرس باید اقلام تعهدی اختیاری را، به عنوان یکی از منابع مهم
اطلاعات در دسترس ... عوامل متعددی وجود دارد که بر نوسانات بازده سهام تاثیر می‌گذارد.
.... سودآوری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر دارد.

محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی

جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر
اساس ... شناخت ارتباط میان بازارهای مختلفی که در حال حاضر فرصت¬های سرمایه
گذاری در ... کرد و به بررسی حساسیت این بازارها نسبت به تغییرات بازده در
یکدیگر پرداخت. ... نتايج نشان مي دهد كه با كاهش قابليت اعتماد اقلام تعهدي از
كيفيت سود كاسته مي ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | پایان نامه های دانلودی رشته ...

دانلود رایگان متن کامل ایان نامه ارشد حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات ...
سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
... رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس ...
های مالی تعهدی و نسبت های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش بینی بازده سهام ...

انجام پایان نامه مدیریت مالی

27 فوریه 2016 ... انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعلان سود سهام بر حجم معاملات سهام و قیمت سهام در ....
انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
.... انجام پایان نامه بررسی کیفیت خدمات شرکت بورس اوراق بهادار تهران با .... و
نوسانات بازدهی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نمونه موضوع پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی شمس تبریزی خوی

12 نوامبر 2016 ... بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ... با بازده آتی سهام و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ... بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر مدل های اقلام تعهدی ... بررسی
ارتباط نسبت نوسان پذیری سود و ریسک اطلاعات با بازده سهام در شرکت ...

در ﻣﺤﺘـﻮاي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺳـﻮد و ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ ي وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑ - فصلنامه علوم مدیریت ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي. 1386- ... اﺳﺘﻘﻼل ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎ. ﯿاﻧﮕ .... ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻫﺎي ﺳﻬﺎم
راﺑﻄ. ﻪ دارﻧﺪ .... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و دو .... ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎي ﺳﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ..... ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﺪد ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺨﻄﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻢ و ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ.

حسابداری و حسابرسی - کلینیک مالی و اقتصادی

بررسی کیفیت سود شرکت های تجدید ارائه کننده صورت های مالی ... تجربی کیفیت
سود شرکت های تجدید ارائه کننده صورت های مالی است که در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرفته شده اند. ... بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی
حسابرسی ... ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و ارتباط ان با اقلام تعهدی اختیاری.

رابطه كيفيت افشاء با مديريت سود - شرکت حسابداری نوین اندیش

بررسي رابطه بين کيفيت افشاء (قابليت اتکاء و به موقع بودن) و مديريت سود ...
سال هاي ۱۳۸۶پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بين کيفيت افشاي ... در
شکل نيمه قوي فرضيه بازارکارآ که پذيرفته ترين .... در اين تحقيق مطابق با
ادبيات موجود از اقلام تعهدي اختياري به عنوان بديلي براي مديريت سود استفاده شده
است.

1-1- مقدمه

19-2- بررسی وضعیت کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران ... مقوله سود در مباحث
حسابداري و مالي با توجه به بحث كيفي آن و همچنين بعنوان ابزاري براي ... (بنا به
اصل بهاي تمام شده) براي پيش بيني هاي آتي سود شركت و توزيع سود سهام درآينده ..... و
ساير اقلام تعهدي پايان سال كه سود گزارش شده را تعديل مي كنند ، ابزار هاي سنتي
هستند كه ...

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری - پایان نامه های کارشناسی ارشد ...

9 جولای 2015 ... بررسي عوامل موثر بر کيفيت افشاء با تاکيد بر قابليت اتکاء و به موقع بودن در
... بررسی علل امتناع شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری
... بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلي ...
بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی.

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و ...

بررسی رابطه بین پاسخگویی با رضایت شغلی در بین کارکنان شعب شرکت ...
بررسی ارتباط بین اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی در بیمارستان های ...
بررسی رابطه بین کارایی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب
وفاضلاب شیراز ..... تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران ...

وب سایت بابک جمشیدی نوید - رزومه

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 1378 با ... Title:
The Effect of Accounting Information Quality on Liquidity Risk of Stock ..... نسبت
قیمت به سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"و ... تالیف
مقاله با عنوان"بررسی رابطه بین انعطاف پذیری اندازه شرکت و نوسانات بازدهی بازار
در ...

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 - موضوعات پایان نامه ارائه شده ...

ارتباط بین نظام راهبري و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق ...
بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدي اختیاري و برخی از ابزارهاي ...
بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران
..... اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری - خرید پایان نامه ارشد

8 مه 2016 ... ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با ... ارزیابی
عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر ... بررسی اثر مالکیت
سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی ... بررسی رابطه نسبت ارزش
دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ...

رابطه بین تصمیمات تامین مالی با انواع مدیریت سود

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اهرم مالی با انواع مدیریت سود می باشد. ... واژه‌های
کلیدی: اهرم مالی، مدیریت اقلام تعهدی، مدیریت سود واقعی و سطح کلی ... آنها سود بدون
نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. .... و روش های تامین مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. ..... ارزش بازار به دفتری
سهام.

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته ...

هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ...
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی
... همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی
برای ...... پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از
...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

12, تاثیر آموزش کارکنان بر کیفیت خدمات ارائه شده با نقش واسطه ای تعهد سازمانی
... 16, بررسی رابطه بین بازده نقدی سهام و نسبت سود سهام تقسیمی با نوسانات قیمت
و ... شرکت بر میزان اعمال محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ... 47, نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در رابطه ی بین وفاداری مشتری و ...

ﭼﻜﻴﺪه ﻫﺎ ﮔﺬاري در ﺑﺴﻴﺎري از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

12 مارس 2002 ... ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ وﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي آﺗﻲ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺑﻮرس
اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﻓﻮاد ﻣﻌﺰي. 1. ،. دﻟﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ آﺑﺎدي. 2. ، دﻛﺘﺮ ﻫﻴﺮش ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻨﺎه. 3.

از آنجا ‌که بورس اوراق بهادار براي شرکت هاي سهامي عام، يک بازار ثانويه ...

داده هاي اين تحقيق با استفاده از سري هاي زماني سود شركت هاي پذيرفته شده در ...
خطاي سود هر سهم ( EPS ) شرکت هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران مي توان سود هر
سهم را از ..... تعهدي بودن حسابداري باعث مي شود سود حسابداري نسبت به جريان هاي
نقدي جاري، .... كه ارتباط قوي تري بين نرخ بازده غيرعادي سهام[27] و بررسي پيش
بيني هاي سال ...

تحلیل علم - کیفیت سود

آرتور [1]، رئيس پيشين كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا، کیفیت سود را ... ميزان
سود و نوسان آن از ديدگاه سهامداران شركت حايز اهميت مي باشد و بر ارزش سهام ..... اقلام
تعهدي در نقدشوندگی سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند. .... تحقيقي به بررسي ارتباط ميان سودها و بازده هاي جاري با استفاده از مدل
كولينز و ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در بانک رفاه ... تجزیه و تحلیل
شاخص های عملکرد مالی بانک رفاه (مطالعه موردی: اقلام هزینه ای) ... ارزش افزوده بازار و
پاداش پرداختی به مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ....
بررسی تاثیر بازدهی بازار سهام بر مبنای نوسانات قیمتی بر شاخص‌های رقابت
شرکتی در ...

پایان نامه بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد ...

... مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه برای ...
وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در ... که
دارای سهام قابل توجهی میباشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل
میکنند. ... سرمایهگذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود ...

اصل مقاله (336 K)

ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. دﻛﺘﺮ. ﻣﺤﻤﺪ. ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ. ﭘﻮر. 1،. ﺣﻤﻴﺪ. آذرﺧﻮش.
2 ... ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﮔﺰارش. ﻫﺎي. ﻣﺎﻟﻲ. ﺑﺎ. اﻗﻼم. ﺗﻌﻬﺪي. ﺳﻨﺠﻴﺪه. ﻣﻲ. ﺷﻮد. و. اﻳﻦ. اﻗﻼم. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ. ﻣﺪﻳﺮان
.... رﺳﺪ. ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﺑﺮ. راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴ. ﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ
..... اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ،. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ. ان. و ﭘﺎﻳﺪاري. اﺟﺰاي. ﺗﻌﻬﺪي. ﺳﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. اﺟﺰاي. ﻧﻘﺪي. ﺳﻮد.
ﻗﻮي.

دانلود پرسشنامه مکان‌یابی فضای سبز با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS

تحقیق در مورد شرط

تصاویر خلاقانه تبلیغاتی - سری اول

جواب تمرین ها و مسائل ریاضی نهم

تحقیق در مورد اخلاق در سیره پیامبر

تحقیق در مورد دختران؛ سن رشد و مسئوليت كيفري 14 ص

پاورپوینت در مورد نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری

تحقیق: انواع روشهای پرواربندی

پاورپوینت در مورد سرطان پروستات

تحقیق درمورد علل پرخاشگري

اعتياد 20 ص

دانلود پروژه گزارش کار در شرکت آب و فاضلاب (word)

تهويه مطبوع 55 ص

پاورپوینت سقف های سبک

پاورپوینت در مورد مقایسه آموزش وپرورش ایران وفرانسه

تحقیق درباره الگويی از رفتار معقول دوجنس مخالف

دانلود پروژه فرانک لوید رایت و تجزیه تحلیل آثار او

فایل كارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه ..

تحقیق زندگینامه شهید صیاد شیرازی

تجقیق در مورد آسيب شناسي سازمان

دانلود فایل روش های تدریس در چندپایه..

پاورپوینت اجزای تحلیل رقیب

تحقیق درباره زيبايي شناسي در آثار سلطان محمد

دانلودپاورپوینت درس هفت خوان رستم

مجموعه گزارشات کارورزی ۱ .

دانلود تحقیق پوستر

بيماري هاي آلت تناسلي و غلاف آن (پزشکی)

کارآموزی شرکت گازرسانی طلوع 45 ص

دانلود پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی درس اول کتابخانه ی کلاس ما

تحقیق در مورد راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها