دانلود رایگان

دانلود مقاله کامل درباره انواع بتن (ساده و مسلح و ...) - دانلود رایگاندانلود رایگان انواع بتن ,ساده ,مسلح ,پس کشیدگی ,دال های پیش تنیده

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره انواع بتن (ساده و مسلح و ...) بتن ساده و بتن مسلح
در اکثر اعضا سازه هاي بتني مانند تيرها – دال ها و ستون ها تنش هاي کششي قابل توجهي در نتيجه بارهاي وارده و هم چنين تأثيرات غير وابسته به بارهاي خارجي مانند اختلاف درجه حرارت و حرکت فونداسيون ايجاد مي شود بتن ساده مقاومت کششي خيلي ضعيفي دارد و بنابراين نمي تواند در ساخت اين اعضاء به تنهايي بکار رود اما اگر مقدار کمي فولاد در محل هاي استراتژيک قرار گيرد که بتواند نيروهاي کششي داخلي را تحمل نمايد يک مکانيزم مؤثر براي تحمل بارهاي وارده به وجود مي آيد و در نتيجه ترکيب اين دو مصالح يعني بتن و فولاد بتن مسلح به وجود مي آيد که پر استفاده ترين مصالح سازه اي در قرن بيستم بوده است .
شكل 1- بتن مسلح
در بتن مسلح از خواص ساختاري مصالح بکار رفته و به بهترين وجه استفاده مي نمايند بدين معني که بتن نيروي فشاري و فولاد نيروي کششي را تحمل مي کند شکل1 عمل سازه اي يک عضو خمشي را نشان مي دهد ممان M که در وسط تير به اندازه کافي بزرگ مي باشد باعث ترک خوردگي بتن مي شود اما نيروي کششي فولاد T و نيروي فشاري بتن C که در قسمت بدون ترک بالاي مقطع قرار دارد در مقابل آن مقاومت مي کند اگر چه فولاد در مقابل نيروي کششي مقاوم است ولي نمي تواند جلوي ترک خوردگي قسمت کششي بتن را بگيرد پس از بارگذاري تيرهاي بتن مسلح ، معمولا ً ترک هاي ريزي در قسمت کششي آن ظاهر مي شود طراحان بتن مسلح بايد توجه کامل به کنترل عرض ترک ها و خيز عضو ها علاوه بر تعيين مقاومت کافي آن بنمايند .
بتن پيش تنيده
بتن پيش تنيده مانند بتن مسلح يک مصالح ترکيب يافته است که از مزيت مقاومت فشاري زياد بتن استفاده مي نمايد در حالي که از ضعف بتن در مقابل نيروي کششي جلوگيري
مي کند .
بتن پيش تنيده از بتني ساخته شده که معمولا ً مقاومت فشاري آن زياد مي باشد و مقدار کمي فولاد با مقاومت زياد که به صورت رشته هاي بهم بافته شده يا سيم بافت است تشکيل شده است اين سيم بافت ها تشکيل يک کابل را مي دهند قبل از بارگذاري اين کابل هاي فولادي را با جک در مقابل بتن مي کشند که در نتيجه سبب به وجود آمدن پيش فشردگي در بتن مي شود .
عمل اصلي تير پيش فشرده بتن در شکل2 نشان داده شده است کابلي که از فولاد با مقاومت زياد ساخته شده درون يک مجرا قرار داده شده که در زمان بتن ريزي در داخل آن قرار گرفته است اين کابل در مقابل دو انتهاي تير کشيده و مهار شده است سپس مجرايي که کابل درون آن قرار دارد را با دوغاب سيمان پر مي کنند که باعث تماس بين بتن و فولاد مي گردد به علت قرار داشتن اين کابل در خارج از محور خنثي تير ، تنشي در مقطع تير بتني ايجاد مي شود که معمولا ً از حداکثر نيروي فشاري در پايئن مقطع به مقدار کمي نيروي کششي در بالاي آن متغير است (شکل 2- ب) اين سبب مي شود که تير در ابتدا به سمت بالا خم شود زماني که بار طراحي شده W وارد شود ممان خمشي ايجاد شده در محل وسط تير باعث به وجود آمدن تنشي مي شود که در تارهاي بالايي مقطع فشاري و در تارهاي پاييني آن کششي است اين تنش ها با تنش هاي ايجاد شده به وسيله پيش تنيدگي با هم ترکيب شده و يک تنش فشاري ماکزيمم در تار بالايي مقطع و يک تنش فشاري و يا احتمالا ً کششي در تار پاييني آن به وجود مي آورد با افزايش بارهاي خارجي افزايش درنيروي کششي در تار پاييني مقطع صورت مي گيرد تا نهايتا ً اين تنش برابر مقاومت کششي بتن مي شود که در اين زمان ترک ها ظاهر مي شوند .
با افزايش بار وارده ، ممان خمشي در مقطع ترک خورده تير با يک زوج نيروهاي داخلي که نيروي کششي T در کابل فولادي و نيروي فشاري C در قسمت ترک نخورده مقطع است مواجه مي شود ( شکل 1-2 – ب ) در اين مرحله رفتار مقطع ترک خورده بتني پيش فشرده مانند مقطع ترک خورده بتن مسلح عمل مي کند (شکل 1)
هدف اصلي از پيش تنيده کرده بتن بهتر ساختن رفتار آن در هنگام بارهاي بهره برداري مي باشد که اين هدف به وسيله ايجاد يک تغيير شکل و در نتيجه تنش ايجاد شده در مقطع انجام شده که با بارهاي طراحي شده مقابله نموده و آنرا خنثي نمايد .
شكل 2- بتن پيش تنيده، توزيع تنش ها

انتخاب بتن پيش تنيده براي طراحي
بتن پيش تنيده داراي مزاياي زياد و در عين حال محدوديتهايي مي باشد که طراح بايد از آن آگاه باشد ابتدا مزاياي مهم پيش تنيدگي ذکر مي شود و سپس به محدوديت هاي آن اشاره مي گردد .
بهتر شدن رفتار سازه پس از وارد شدن بارهاي بهره برداري
از شکل 2 مي توان به اين نتيجه رسيد که اثر نيروي پيش تنيده در يک عضو خمشي يک سازه کاهش و يا حتي از بين رفتن خيز به طرف پايين تير در اثر بارگذاري است که در ضمن سبب افزايش بار لازم که باعث ترک خوردگي مقطع در قسمت کششي مي شود نيز مي گردد همان طور که اشاره شد پيش تنيدگي اصولا ً براي بهتر کردن رفتار عضو سازه پس از بارگذاري است حتي مقدار کمي از پيش تنيدگي مي تواند عرض ترک هاي ايجاد شده را به مقدار زيادي کاهش داده و يا ممکن است به طور کامل از ترک خوردن مقطع جلوگيري نمايد .
اين نکته را بايد در نظر داشت که پيش تنيدگي تأثير زيادي در مقاومت خمشي آن نمي گذارد اگر براي مثال تير بتن مسلح شکل 1 با تير پيش تنيده در شکل 2 مقايسه شود و فرض شود که نيروي جاري شدن در فولاد بتن مسلح با نيروي جاري شدن فولاد بکار رفته در تير پيش تنيده يکسان باشد و در صورتي که مشخصات طراحي آن ( ابعاد مقطع ، مقاومت بتن ) يکسان باشد مقاومت هر دو تير تقريبا ً يکسان است .
استفاده بهتر از فولاد و بتن با مقاومت زياد
بتن پيش تنيده مي تواند فولاد با مقاومت زياد را با بتن با مقاومت بالا ترکيب نموده و عضو بسيار مطلوبي به وجود آورد فولاد با مقاومت زياد نمي تواند در بتن مسلح با استفاده از حداکثر ظرفيت آن بکار رود زيرا تنش زياد فولاد در اثر بارگذاري سبب خمش زياد تير گرديده و باعث ترک خوردگي با عرض زياد مي گردد که اين نقص را با استفاده از مقدار مناسب نيروي کششي فولاد مي توان از بين برد .
سازه هاي با دهانه بزرگ و سازه هاي ظريف تر
با استفاده مناسب از مصالح با مقاومت زياد و تحت کنترل قرار دادن خمش و عرض ترک هاي ايجاد شده به وسيله پيش تنيدگي ، امکان ساخت سازه هاي بتني ظريف تر و هم چنين ساخت سازه هاي با دهانه هاي زياد قابل اجرا مي شود .
پيش تنيدگي بنابراين انتخابي مفيد براي طراحي هايي است که سازه هاي با دهانه بزرگ زماني که وزن خود سازه قسمت زيادي از بارهاي وارده را تشکيل مي دهد قابل ساخت مي شود و همچنين براي سازه هايي که بار مرده آن ها زياد است خصوصا ً براي پل هاي با دهانه متوسط تا بزرگ طراحي بسيار جالبي مي باشد .
بهتر شدن مقاومت آن در برابر نيروهاي برشي و پيچشي
وجود مقداري پيش فشردگي در بتن باعث تأخير در ايجاد ترک هاي مايل مي شود پيش فشردگي براي از بين بردن مسائل برشي و پيچشي مي تواند بکار برده شود.
و به وسيله آن مي توان مقدار نيرويي را که باعث ايجاد ترک هاي مايل مي شود افزايش داد .
آثار بازدارنده استفاده از پيش تنيدگي
اگر چه پيش تنيدگي مي تواند براي بهتر شدن وضعيت سازه در يک عضو بتني مورد استفاده قرار گيرد ولي اگر به طور مناسب استفاده نشود و يا بدون شناخت آن انجام گيرد سبب رفتاري نامناسب مي گردد براي مثال پيش تنيدگي زياد همراه با دورتر بودن فولاد از محور خنثي مقطع مي تواند باعث خمش بيش از حد تير به سمت بالا گردد اين خيز به طرف بالا با زمان افزايش پيدا مي کند که علت آن خزش بتن است که اين خيز بيش از حد باعث غير قابل استفاده بودن آن عضو مي گردد پيش تنيدگي به طراح مقدار زيادي توان مي دهد که رفتار عضو را بعد از بارگزاري تحت کنترل در آورد .
طراح بايد دانش کافي در مورد نيروي زيادي که در اثر کشش کابل به وجود مي آيد داشته باشد براي مثال اگر احتياط کافي براي جزئيات دو انتهاي کابل در جائي که مهار کابل با قسمت انتهائي بتن به وجود مي آيد نشود سبب ايجاد نيروي زياد کابل به بتن در هنگام انتقال شده که در نتيجه ترک هاي محوري جديد به وجود مي آيد و حتي ممکن است که موجب انهدام عضو پيش تنيده شود .
توليد بتن بکار رفته در عضو پيش تنيده احتياج به عمليات دقيق دارد که لازمه آن داشتن کارگران ماهر – وسائل مخصوص و مصالح با مرغوبيت بالا است که بايد هزينه هاي اضافي آن مورد نظر قرار گيرد و مطمئن شد که آيا پيش تنيدگي مقرون به صرفه است يا نه و با داشتن حق انتخاب طرح هاي ديگر پيش تنيدگي بتن بايد مورد مطالعه قرار گيرد که از نظر مقرون به صرفه بودن و يا بهتر استفاده قرار گرفتن آن قابل قبول مي باشد .
اتلاف نيروي پيش تنيده
حتي در روزهاي اوليه توسعه بتن مسلح ، مهندسين فهميدند اگر يک حالت پيش فشردگي در بتن ايجاد شود رفتار آن به طور محسوس بهتر مي شود اولين کوشش براي پيش فشردگي بتن به وسيله کشيدن ميله هاي فولادي صورت گرفت که موفقيتي در بر نداشت و علت آن وجود مقدار بسيار زياد خزش و انقباض در بتن بود که در مدت زمان طولاني سبب از بين رفتن کشش فولاد مي گرديد زماني که بتن تحت تأثير تنش هاي فشاري ممتد قرار مي گيرد کرنش فشاري با زمان افزوده گرديده که مقدار نهائي اين کرنش که تحت اثر تنش به وجود مي آيد دو يا سه برابر مقدار اوليه آن است اين افزايش کرنش که وابسته به تنش و زمان است به عنوان خزش ناميده مي شود مقداري هم کرنش در بتن ايجاد مي شود که علت آن نداشتن تنش فشاري نمي باشد و به علت از دست دادن آب بتن است اگر براي مثال يک ميل گرد فولادي از يک تير بتن به اندازه Mpa200 تحت کشش قرار گيرد در نتيجه آن مقدار اوليه کرنش فولاد حدود 100 ميکرواسترين يا 001/0 است کرنشي که در اثر از دست دادن آب بتن ايجاد مي شود به طور متوسط در حدود 0006/0 تا 0008/0 است که کم شدن 0008/0 از کرنش باعث کاهش نيروي پيش تنيدگي در فولاد به مقدار 5/1 مقدار اوليه آن مي شود که با افزايش خزش در بتن تقريبا ً تمام نيروي کشش فولاد از بين مي رود .


63 صفحه فایل Word


انواع بتن


ساده


مسلح


پس کشیدگی


دال های پیش تنیده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله

آخرین مقالات. مقاله ترجمه شده اقتصاد ۲۰۱۷; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و.... { 2000 مقاله کامل به زبان فارسی ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

متن آهنگ جدید اشوان بنام من آدم رویای تو نیستم : من آدم رویای تو نیستم من فکر و ذکرم پرت ...

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود مهندسی عمران و معماری . دانلود فایل های مهندسی عمران و معماری. دانلود نقشه ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

کتاب خشکسالی و حاصلخیزی خاک با مقدمه ای از پروفسور پرویز کردوانی نویسندگان: دکتر زهرا ...

وبلاگ یک مهندس... - دانلود مقاله

شش گام در فرآيند مديريت ريسك. مديريت ريسك شناسايي؛ ارزيابي و كنترل ريسك‌هاي واقعي ...

دانلود رایگان کتابهای رشته مهندسی عمران کارشناسی و ...

دانلود رایگان کتابهای رشته مهندسی عمران کارشناسی و کارشناسی ارشد نمونه سوال نکته درس ...

بانک مقالات رایگان عمران

سلام. تقدیم به همه دوستان هم رشته ای و همکار: با کپی آدرس های زیر در نوار ابزار مورد ...

مهندسی تخریب: نحوه تخریب ساختمانها با مواد …

برای یک تخریب امن, نیاز است تیم تخریب پس از بررسی نقشه های سازه ای ساختمان و بازدید از ...

پاورپوینت معرفی و نحوه اجرای سقف کوبیاکس - …

پیشینه کوبیاکس. مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال ۱۹۸۵ در دانشگاه ...

پاورپوینت معرفی و نحوه اجرای سقف کوبیاکس - …

پیشینه کوبیاکس. مطالعات در زمینه سبک سازی و حذف بتن ناکارآمد از سال ۱۹۸۵ در دانشگاه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

وردپرس پارسی - Wordpress Parsi

درباره ما. گسترش محبوبيت و روز افزون سيستم مديريت محتوای وردپرس در ايران و جهان اين ...

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

ارائه يك عنصر جايگزين براي ستون مشبك بر اساس روش عناصر محدود تئوري و نتايج عددي

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

افزودنی های تبدیل گچ به سیمان

تولید و فروش انواع افزودنی های گچ و سیمان ... نکات مهم در مورد ساخت ملات. نکات مهم در ...

روزنامه‌ها پس از درگذشت خلخالی چه نوشتند؟

تصاویر کارگاه قالیشویی در همدان; از استقبال تا امضای یادداشت تفاهم سران ایران و ...

انجمن صنفی تولید کنندگان بتن سبک سلولی ایران

امروزه استفاده از بتن های سبک بعنوان مواد مهندسی جدید در ساخت و ساز های نوین جهانی ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

دانلود رایگان پروژه راه با نقشه توپوگرافی و پروفیل های عرضی(مهندس رستمی) نقل قول :

از تشکیل جنین تا تولد نوزاد

به روایت قرآن کریم و تصاویر شگفت‌انگیز ... همه اینارو میدونیم و یا خواهیم دونست ، ولی ...

روزنامه دنیای اقتصاد

چرا قالیباف استیضاح نمی‌شود؟ جزییات توافق ایران و عراق ...

مرکز آموزش مهندسی عمران

یکی دیگر از الیاف های که در بتن مسلح استفاده می شود بتن الیافی پلیمری می باشد یکی از ...

روشهای طراحی و تولید صنعتی - معماری ایرانی

روشهای طراحی و تولید صنعتی . سرفصل درس. هدف: آشنایی با مبناهای طراحی صنعتی و روش های ...

دايرة المعارف هورامان

به یقین می توان گفت که منطقه پاوه و اورامانات یکی از عجایب راز خلقت و از عظمت و قدرت ...

دانلود 600 نمونه فرم حقوقی قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه چلبی اوغلی-شهرستان سلطانیه-زنجان

قالب معروف دنیای خبر

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

دانلود،خرید برنامه طراحی وب

در 5 روز تایپیست شوید

فروش وب سایت جیمبو

دانلودکتاب چگونه خیلی راحت ورایگان برای خودمان وبسایت بسازیم؟

قالب زیبای سایت پرسپولیسیها

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

پایان نامه طراحی وب سایت هتل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

پروژه بازی گرافیکی به زبان VB.NET

دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیک

جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دانلود پروژه سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز

فروش مقاله آموزش برنامه نویسی شبکه با ویژوال بیسیک