دانلود رایگان

دانلود مقاله پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایدار سازی , تثبیت خاک زیر پی , پایدار سازی خاک زیر پی

دانلود رایگان دانلود مقاله پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی - تزریق پر کنندگی به منظور پایدار سازی خاک های غیر چسبیده
چكيده
عمليات تزريق، عبارتست از اقداماتي كه طي آن سيالي سخت شونده تحت عنوان دوغاب با عبور از مسيري خاص كه توسط عمليات حفاري احداث گرديده است، وارد محيط زمين شده و تحت فشاري معين، درون ناپيوستگي هاي آن قرار مي گيرد.
در صورتي كه حين فرايند تزريق، تقابل چنداني بين دوغاب و محيط ميزبان صورت نگيرد، به گونه اي كه دوغاب فضاهاي خالي را پركرده و هيچگونه جابجايي يا تغيير شكلي را در پيكره محيط ايجاد نكند، عمليات تحت نام تزريق پركنندگي معرفي مي گردد. اين نوع تزريق را عموما بمنظور رفع مشكلات ژئومكانيكي و پايدارسازي خاك هاي غيرچسبنده كه عموما درشت دانه اند، بكار گرفته مي شوند. به علت نفوذپذيري بالا، ورود دوغاب به اين قبيل خاكها براحتي صورت مي پذيرد. در ادامه، دوغاب سخت شده در فضاهاي خالي، موجب ايجاد اتصالات مكانيكي مناسبي در محيط خاك مي شود كه پيوستگي آن را افزايش خواهد داد. بنابراين، عمليات تزريق پركنندگي به عنوان يكي از روش هاي اصلي بهبود خواص مكانيكي در خاكهاي غير چسبنده است.
در اين مقاله، ضمن بررسي كيفي اين عمليات از نظر پارامترهاي اصلي آن، يعني موقعيت و ابعاد منطقه تزريق، ملاحظات اجرايي، آرايش گمانه ها، فشار تزريق و مواد مورد استفاده، به عنوان مطالعه موردي، پروژه بهسازي پي ايستگاه راه آهن كلگن آلمان و تزريق در آبرفت هاي پي سدالاعلي مصر، مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند.
كلمات كليدي
تزريق پركنندگي، بهسازي پي، پايدارسازي خاكهاي غير چسبنده
1-مقدمه
تزريق در خاك، از جمله مباحث مهم در بهسازي پي هاي خاكي و كم عمق است. بعضي از خاكها به علت نسبت تخلخل زياد و عدم پيوستگي دانه ها در برابر بارهاي وارده بسيار تغيير شكل پذير هستند. به منظور استحكام اين نوع خاكها روش هاي بسيار متعدد و پيشرفته اي وجود دارد. روش هاي لرزشي تحكيم خاك، تراكم ديناميكي، زهكشي و.. از جمله روش هاي بهبود شرايط ژئوتكنيكي خاك است. تزريق دوغاب نيز مي تواند به عنوان يك روش بهسازي بكار گرفته شود كه بسته به شرايط، داراي تكنولوژي اجرايي مختلفي نيز مي باشد. البته شرايط خاص خاك، بويژه چسبندگي ذرات، وجود رس، نفوذپذيري كم در خاك هاي ريزدانه و.. باعث مي گ تا عمليات تزريق در خاك، بسادگي تزريق در سنگ نباشد. همين امر باعث بوجود آمدن تكنيك هاي متنوع تزريق در خاك مي شود كه بعضا آنان را از هدف اصلي تزريق، يعني جانشيني دوغاب به جاي سيال موجود در ناپيوستگي ها جدا ميسازد. در برخي از روش ها، دوغاب به جاي نفوذ در محيط، به عنوان ابزاري جهت فشرده سازي، تحكيم و يا برداشت خاك بكار مي رود. تزريق پركنندگي را مي توان نزديك ترين روش بهسازي ي به تزريق تحكيمي در سنگ دانست. در اين فرايند، دوغاب با نفوذ به محيطهاي ناپيوسته و پركردن فضاي متخلخل، باعث افزايش مقاومت محيط مي گردد. اين عمل مي تواند در خاكهاي درشت دانه و غيرچسبنده بسيار مفيد واقع گردد.
پايدارسازي خاكهاي غيرچسبنده به جهت بهبود مقاومت (مقاومت برشي و مقاومت فشاري) انجام مي گردد. بعلت پرشدن فضاهاي خالي با مواد سخت شونده، آب بندي خاك نيز بطور همزمان صورت مي پذيرد. شكل 1 نشان دهنده دو مورد پايدارسازي خاك در پي ساختمان و محيط اطراف تونل است. در واقع، خاك هاي پايدار شده، مي توانند بعنوان ديواره هاي حفاظتي نيز بكار روند. از مزاياي مهم پايدارسازي، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
خاك پايدارشده، بارهاي ناشي از ساختمان (سازه) را بدون ايجاد تغيير شكل زياد، به لايه هاي زيرين خاك منتقل مي كند.
-خاك پايدارشده، مقاومت لازم براي پي را در شرايط بارگذاري جديد تامين مي نمايد.
-خاك پايدارشده سازه را در برابر تغير شكلهاي ناشي از فشار زمين (كه به سمت ناحيه گودبرداري شده مجاور اعمال مي گردد)، محافظت مي نمايد.
براساس دستيابي به اهداف فوق، مي توان به موقعيت و شكل منطقه تزريق پي برد. از جمله خواصي كه بهمراه تزريق پايدارسازي در خاك ايجاد مي گردد، آب بندي است. بهرحال، پس از انجام عمليات درمنطقه تزريق شده، اهداف زير بايد تامين گردند.
-پايدارسازي محدوده اي مشخص از پي يا اطراف تونل
-آب بندي منطقه در برابر جريان ابهاي زيرزميني
2-موقعيت و ابعاد منطقه تزريق
موقعيت منطقه تزريق، براساس تامين مقاومت لازم براي انتقال بار به لايه هاي پايين تر و جلوگيري از ايجاد تغييرشكلهاي غيرمجاز، تعيين مي گردد. عمليات تزريق را مي توان قبل از شروع گودبرداري به پايان رساند. در نتيجه عمليات تزريق، هيچگونه تداخلي با عمليات گودبرداري نخواهد داشت. ابعاد منطقه تزريق به ميزان پايداري لازم در محل وابسته است. ساده ترين طرح در اين موارد، ايجاد يك ديواره وزني است. ناحيه تزريق، تحت بار ناشي از ساختمان، تنش هاي محلي ناشي از وزن خاك و آبهاي زيرزميني واقع مي شود. در محاسبات پي اين منطقه ضريب اطمينان در برابر لغزش دوران، نشست و شكست مدنظر قرار مي گيرد. مولفه هاي افقي بار ناشي از وزن خاك و آبهاي زيرزميني را نيز مي توان با اجراي مهار متعادل ساخت.
به منظور تحليل تنش و ارزيابي آن، بايد به ميزان مقاومت منطقه تزريق يعني وضعيت تنش هاي منطقه در شرايط شكست، پي برد. اين مقاومت به خواص دروني خاك و نوع مواد تزريق شده وابسته است. ارزيابي و تعيين مقاومت خاكهاي پايدار شده بوسيه تزريق توسط سيمان، با نمونه برداري و آزمايش براحتي امكان پذير مي باشد. اما ارزيابي خاكهاي تزريق شده با ژل هاي سيليكاتي، مشكل تر است. اين مساله به علت رفتار خزشي اين گونه خاكها تحت بار ثابت مي باشد. با توجه به شكل 2 ضريب اطمينان در برابر شكست در سطح شماره 7 را مي توان با استفاده از ميزان مقاومت برشي محاسبه نمود. بعد از تزريق، مقدار زاويه اصطكاك داخلي ثابت مانده و چسبندگي افزايش مي يابد. زاويه سطوح برشي ، از رابطه (1) بدست مي آيد.
كه زاويه اصطكاك داخلي خاك است.
گسترش ناحيه تزريق، باعث تراوش، نشست و تورم محيط به سمت گودبرداري هاي مجاور مي گردد. كه اين خود، باعث افزايش ضريب اطمينان در برابر لغزش، دوران و شكست برشي است. با اين وجود، اين قبيل گسترش يافتگي ها به علت كاهش در فضاي ساختماني جديد، نامطلوب است. ممكن است تورم و تراوش دوغاب به محيط مجاور، ناخواسته و غيرقابل جلوگيري باشد، اما بهر حال باعث ايجاد شرايط تغيير شكل قابل قبول مي گردد.


71 صفحه فایل Word


پایدار سازی


تثبیت خاک زیر پی


پایدار سازی خاک زیر پی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و.... { 2000 مقاله کامل به زبان فارسی ...

عمران- مکانیک خاک وپی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

پایان نامه دفاع شده رشته عمران- مکانیک خاک وپی: ردیف: عنوان پایان نامه: شماره دانشجویی

دانلود مقالات عمران و معماری و ساختمان

دانلود مهندسی معماری|دانلود مهندسی عمران |دانلودمهندسی ساختمان|دانلود رایگان مقالات ...

تصفیه بیولوژیکی - سایت بهداشت محیط ایران

تصفیه بیولوژیکی : تصفیه بیولوژیکی ،موثرترین روش برای کاهش مواد آلی موجود در آب ها و ...

استانداردهای حفظ کیفیت هوا - سایت بهداشت محیط …

استانداردهای حفظ کیفیت هوا . حفظ کیفیت هوا عبارتی است که تمامی عملیات لازم را برای ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

ليست برخی از پروژه های موجود رشته الكترونيك 1.اسیلوسکوپ با قابلیت اتصال به رایانه

بزرگترین مرکز دانلود رایگان

عنوان مقاله: عیب یابی موتور از طریق رنگ دود اگزوز. قالب بندی: PDF, word. قیمت : رایگان

مشاهده مقاله | کاربرد‌ فناوری نانو در کشاورزی و

افزایش تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی از طریق اصلاح ارقام، مدیریت گیاهان زراعی و ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

دیرگداز چیست؛ تاریخچه و کاربرد

برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی ...

ژئومورفولوژی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ژئومورفولوژی (به انگلیسی: Geomorphology) یا زمین‌ریخت‌شناسی علم مطالعه سیستماتیک و بین ...

مقالات لاتین یاانگلیسی - بانک مقالات کشاورزی | …

- بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در ...

وبلاگ شخصی علیرضا پاک گوهر - مطالب خواندنی آماری

نكات آمار و احتمال. آمار رشته وسیعی از ریاضی است كه راههای جمع آوری، خلاصه سازی و ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - aut.ac.ir

ساخت سنسوری برای شبیه سازی مچ دست. 1395/10/22. با ساخت سنسور 3 درجه آزاد فرآیند تولید نیرو ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

خطرات افزایش جمعیت و نظرات مالتوس/ زمین گنجایش 5 میلیارد و ایران گنجایش 50 میلیون انسان ...

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی - …

توضیح: یکی از ویژگیهای آینانیوز که با لطف مخاطبین فهیم و صاحب ذوق آن تا به امروز سبب ...

دانلود مقاله ارزیابی سطوح شیبدار قسمتی از تپه ها

دانلود مقاله ارزیابی ... جهت پایدار سازی باعث از ... سازی و تثبیت خاک زیر پی;

مقاله بررسی تثبیت خاکهای تورم پذیر به همراه …

... مقاومت و دوام خاک تثبیت ... روز عمران دانلود مقاله پی و پی سازی ... زیر تماس ...

filestat

... پایدار سازی و تثبیت خاک ... سازی و تثبیت خاک زیر پی. ... و لینک دانلود ...

دانلود پایانامه

... شکن,تحقیق رایگان,دانلود ... پایدار سازی ... سازی و تثبیت خاک زیر پی ...

پورتال تخصصی دانشجویان عمران .::. - مقالات مهندسی خاک و پی

... مقالات مهندسی خاک و پی ... زلزله و ساخت و ساز پایدار مقاوم سازی ... بر روی دانلود مقاله ...

تریپ بامالوکس دنلود

دانلود مقاله زمین و دیم کاری.Doc; دانلود مقاله پایدار سازی و ... سازی و تثبیت خاک زیر پی;

مقاله تثبیت خاک با استفاده از نانو پلیمرها

مقاله تثبیت خاک ... خرید و دانلود pdf مقاله. ... بشر در طول تاریخ برای تثبیت خاک و پایدار ...

دانلود مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی ...

... خاک و مهندسی پی ... تثبیت خاک رس و ... های زیر سطحی و بهینه سازی ...

مقاله راهکارهای مقاوم سازی و تثبیت خاک با بررسی ساختار خاک

خرید و دانلود pdf مقاله. ... مقاوم سازی و تثبیت خاک با ... لیسانس خاک و پی ...

مراحل پی سازی - aftabir.com

... استفاده شود باعث تثبیت خاک می شود و بروز نشست ... سازی و پی ... دانلود مقاله ...

تحقیق درباره؛ استفاده از پاورپوينت دركلاس كتابخانه اي

تحقیق درمورد تعریف مدیریت استراتژیک چیست

تحقیق درباره: علائم و درمان لکنت

مقاله جامع نفت خام word

پرسشنامه سلامت خانواده اصلی

تحقیق درباره خلاصه گزارش فني و حرفه اي

مقاله. اشتباهات مديران منابع انساني 20 ص

تحقیق درباره مواد شيميايى كه مى خوريم

دانلود پاورپوینت نماي اسپايدري

شرطی سازی کلاسیک

معجزات پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم

دانلود سولوشن مسیر لایت تبلت سامسونگ samsung p5200 با لینک مستقیم

تحقیق درمورد طراحي سرويس بهداشتي 28 ص

دانلود گزارش کارآموزی ليتوگرافي .

دانلود مقاله پیرامون شرکت های مختلط رشته حسابداری فایل ورد (word) در 29 صفحه

مقايسه خصوصيات پرواري و لاشه بره هاي نرلري بختياري

تحقیق: تستهاي تصفيه آب

مقاله انرژي الكتريكي چيست

دانلود روش تعيين ضريب درگيري ويليام رومي .

فایل پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پاورپوینت در مورد مبانی اینترنت 14 ص

کتاب کاربردی سلامت طبیعی گاو

فارسی سازی دایم بدون روت بدون باکس توسط patchفارسی ساز

تحقیق در مورد بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهي شهر شيراز 60 ص

روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان 52 ص