دانلود رایگان

تحقیق فارس در لغت - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود فارس در لغت,تحقیق فارس در لغت,مقاله فارس در لغت,فارس در لغت

دانلود رایگان تحقیق فارس در لغت دسته بندی : تاریخ و ادبیات
فرمت فایل : Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word
قسمتی از محتوی متن ...تعداد صفحات : 27 صفحه
"فارس" در لغت.
چند سالی ست که واژه و مفهوم فارس در بازار اهل سیاست و نظریه پردازان بخشی از طیف چپ دگماتیک (۱) و نیزبسیاری از نژادپرستان و قبیله گرایان ایرانی رونق یافته و در کوشش های فکر سازی و نظریهء پردازی آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته و به نغمهء ناسازِپرطنین وهیاهویی بدل شده است.
تا آنجا که بسیاری از آنان بنیاد تئوری های ایران گریزو تفرقه افکن خود را بر ِتفسیرهای مجعول و مقلوبی از این مفهوم استوار می دارند که بنا بر انگیزه های سیاسی خاص و درجهت منافع و اغراض و امیالِ قدرت های خارجی و برخی دول همسایه طی سالیان دراز ، بیرون از مرزهای ایران تدارک دیده شده و در سرزمین ما پراکنده و ترویج می شود! مرد با نامحرمان چون بندی است ای بسا هندو و ترک همزبان ای بسا دو ترک چون بيگانگان پس زبان محرمی خود ديگر است همدلی از همزبانی خوشتر است جلال الدین محمد مولوی بلخی رومی این تفسیر از واژه و مفهوم فارس می کوشد تا نخست زبان فراقومی ، فرانژادی وفراملی فارسی را به فارسی زبانان ایران امروزی منتسب و منحصر کند و نقش و اهمیت ، فرهنگی و هویت ساز و پیوند بخش ِِاین زبان رادر تاریخ درازدامن کشور ما ، درمیان اقوام وتیره های گوناگونِ ایرانی نادیده انگاشته و آن را هم عرض با دیگر زبان ها و گویش ها و خرده زبان های رایج درایران فرا نماید.
و بدین گونه فارسی گویان ایران را ملت یا قوم ویژه ای به نام قوم فارس یا ملت فارس بنامد، تا از این طریق بتواند، تئوری های دشمن ساخته و زنگار زده ای که ایران را کشوری کثیرالملّه می خوانند و مدعی وجود ستم ملی ازسوی ملت ستمگر فارس برضد ملت های ستم دیده و متعدد ساکن ایران هستند، اعتبار بخشید ه ودر جهت تحقق اهداف آشکار و پنهان و صدساله برخی همسایگان طمعکاربه کار اندازد و برای مطالبات هذیان آلود ِبرخی خردباختگان، یا مزدبگیران سیاسی دستگاه نظری فراهم سازد وهم عنان با برنامه ها و امیال قدرتهای بدسگال جهانی و تحریکات بین الملی ، برای اقداماتِ تفرقه افکن و فتنه انگیزداخلی مشروعیت حقوقی و انسانی تدارک بیند! از این رو توضیح و تشریح ِحقیقت این مفهوم و بسیاری ازمفاهیم ِقلب شده و تحریف گشتهء دیگر،از نظرگاه تاریخی و فرهنگی ، بیش تر ازهمیشه به ضرورتی فوری بدل شده است .
خاصه در این زمانهء غوغا و در این ایام ِسیاه ، که حکومت ابلیسی فقهای شیعه (۲) ، ایرانیت و هویت و فرهنگ و میراثِ گذشته تاریخ درازدامن ِکشور ما را بی شرمانه درحلقهء هجوم ِانواع گرگ ها به امانِ خدا رها کرده است.
امیدوارم که دانشوران و محققان اهل فن، چنان که شایسته است دراین زمینه بکوشند ، باشد تا به مدد آگاهی ، خورشیدِ حقیقت از نگاه جوانان این مرز و بوم رخ نپوشد و در میان لای و لجنی که استبداد دینی حاکم در فضای ذهنی و فرهنگی ایرانیان پراکنده است مدفون نماند و دروغ و دغلی که با هزار تأسف به مذهب مختار ومسلط جامعهء ما مبدل شده است ، به برادری ها و همبستگی های هزاران سالهء اقوام ِایرانی گزند نرساند! این اصطلاح ِ فارس که به مُسامحه یا به عمد به جای فارسی زبان به کار می رود، بسیار مورد توجه وعنایت خاص برخی نظریه پردازان بوده و ستون فقرات نظریه ایست که می کوشد تا همهء کسانی را که به فارسی سخن می گویند، زیر پرچم ِ ِ قوم یا ملّتِ ویژه ای گرد آورد و آنان را قوم فارس یا ملتِ فارس بنامد تا بر اساس ِآن بتواند گویندگان زبان ها ومتکلمین به دیگر گویش های رایج در سرزمین ایران را در برابر وی قرار داده و وجود ملت های ستم دیده را در این کشور به اثبات برساند! حال آنکه کلمه فارس ، در تاریخ و در ادبیاتِ فارسیِ۱۱۰۰ سالهء ایران ، هرگز به معنای فارسی زبانان به کار نرفته است! در طول قرن ها، سرزمین های ایران و هند و آسیای مرکزی و آسیایِ صغیرــ از مرزِ چین گرفته تا کرانه های شرقی اروپا ــ گاهواره و میزبان و پناهگاهِ زبان فارسی بوده و طیّ دوران های متمادی و مُستمرّمردم ِبیشماری ازاقوام و نژادهای گوناگون به زبان ِفارسی یا دری متکلّم بوده اند و رفتار و روحیات و فرهنگشان با این زبان گره خورده و در این زبان تبلور یافته است .
همواره و در همهء این سرزمین ها سخن گویان ِبه زبانِ فارسی را نه فارس ، بلکه فارسی زبان یا پارسی گو نامیده اند! (۳) کلمهء فارس در مفهوم ِسیاسی اش وهمراه با بارتبلیغاتی خاصی که برآن تعبیه شده و رایج کرده اند ، پدیده ای ست نو ظهور که عمری کمتر از صد سال دارد و ار دستگاه های تئوری سازی و دفاترِ ایدئولوزیکِ حزب کمونیستِ شوروی یا ازسوی تاریخ سازانِ و ملت تراشانِ نژاد پرست ِترکیهء آتاتورکی و نیز پان عربیست های بعثی یا ناصری به منظور ایجادِ تفرقه درمیانِ ملتِ ایران ایجاد شده و طی چندین دههء گذشته بی وقفه بر ضدّ منافع ِملی ِمردم ایران به کار برده می شود ! این اصطلاح را خصوصاً در مقابلِ اصطلاح ِ ترک قرار می دهند و از ترک هم نه ترک زبان، بلکه قوم ِترک و ملّت ِترک مراد می کنند، حال آنکه واژهء ترک در ایران به معنای ترک زبان و متکلّم به زبانِ ترکی ست و نه ترک نژاد یا ملیّت یا ملّتِ ترک (۴).
بنا بر این، می باید به کاربرد دقیق ِاین واژه توجه کرد و همواره در نظر داشت که کلمهء فارس درطول ِتاریخ ِایران ، به دو مفهوم به کار رفته است ، نخست در مفهوم ِ تاریخی اش و آن اشاره به یکی از اقوامِ ایرانِی ساکنِ جنوبِ ایران یعنی قومِ پارس است که معرّبِ آن می شود فارس و از این قوم ، دو خاندانِ بزرگ ، در ایران ِپیش از اسلام به شاهنشاهی رسیده اند ، یکی هخامنشیان و دیگری ساسانیان.
(۵) مفهوم ِمصطلح ِدوم ، کاربُردِ جغرافیائی ِاین واژه است و آن : منطقهء وسیعی ست که قسمتی ازجنوب و جنوبِ باختریِ کشورِ ایران را شامل است و تقریباً از یازده قرن پیش از میلادِ مسیح محل سکنای رشید ترین طوایفِ آریایی به نامِ پارس بوده و به همین مناسبت به پارس یا فارس موسوم گردیده است(۶) این واژه گاهی به سراسرِ خاکِ ایران نیزاطلاق می شده است.
صورتی از این کلمه را که در زبانِ انگلیسی از اصل ِیونانی گرفته اند ، به جای لغتِ ایران به کار می برند والبته کاربرد رسمی این وازه به جای کلمهِ ایران از سوی کشورهای بیگانه ، به درخواستِ دولتِ ایران در زمانِ حکومت رضا شاهِ پهلوی از رواج افتاده است.
پس فارس یا پارس ، نه نام یک ملت یا یک قوم ، بلکه تنها ، نام یکی از استانهای جنوبی ایران است و نیز نام ِخلیجی است که سرزمین های جنوبی ایران را به دریای عمّان و اقیانوس ِهند پیوند می دهد.
کلمهء فارس ، هیچگاه به گویندگان و متکلمین ِبه زبان ِدری اطلاق نشده و هیچ سندِ تاریخی و ادبی ِمعتبری در جهتِ اثباتِ چنین ادعایی نمی توان یافت! پس فارس یا پارس ، نه نام ِِقومی یا زبانی ِساکنین استان ِجنوبی ایران ، بلکه تنها نام ِجغرافیایی ِ این منطقه است.دانلود فارس در لغت


تحقیق فارس در لغت


مقاله فارس در لغت


فارس در لغت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خبرگزاری فارس - راهنمای پژوهش و تحقیق در نهج‌البلاغه

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد

آفتاب - Aftabir

آفتاب،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها

روش تحقیق

روش تحقیق - وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق ... رانندگی مانند بسیاری از مهارت های دیگر به ...

خبرگزاری فارس - سیاه‌پوشی در فرهنگ شیعه/ …

پوشش سیاه در فرهنگ شیعه، اقتداء‌ به عمل خود اهل بیت (ع) است و یک نوع اظهار همدردى و ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین ...

يک کلاغ: سگ پارس نمی‌کند و معنی غذا در عربی بول …

از جراید تا لحظه انتشار یک کلاغ این شایعه را در هیچ یک از خبرگزاری‌های داخلی نیافته است.

شوخی با فرهنگ و اجتماع - چند نمونه پروپوزال برای …

شوخی با فرهنگ و اجتماع - چند نمونه پروپوزال برای دانشجویان درس روش تحقیق - انتقاداتی ...

واقعه ی عاشورا - تحقیق مقاله مطلب

واقعه ی عاشورا - تحقیق مقاله مطلب - در مورد دانشنامه فارسی - نت سرا

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به ...

احمد حیدری -دانشگاه خلیج فارس - رشته زبان و ادبیات …

وبلاگ شخصی احمد حیدری - دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه خلیج فارس بوشهر

احمد حیدری -دانشگاه خلیج فارس - رشته زبان و ادبیات …

وبلاگ شخصی احمد حیدری - دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه خلیج فارس بوشهر

زبان و ادبیات فارسی - 2 - دگرگونی‌های تاریخی در زبان …

زبان و ادبیات فارسی - 2 - دگرگونی‌های تاریخی در زبان فارسی - ( آریا ادیب )

ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مردگان متحرک یک بازی ویدئویی در سبک ماجراجویی گرافیکی است که توسط تل‌تیل گیمز ساخته ...

سند حدیث «اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین …

سند حدیث «اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد» چگونه ...

داستان جمشید در شاهنامه ی فردوسی و تحلیل آن - …

داستان جمشید در شاهنامه ی فردوسی و تحلیل آن . بخشی از کتاب درد ست تالیف "شاهنامه را با ...

خاستگاه مدارا و عفو از دیدگاه قرآن و حدیث

عفو در اصل به معنای «صرف نظر کردن و رها کردن» است؛ از این رو، برای بیان صرف نظر کردن از ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

مسافرت نوروزی در جاده های رویایی ایران+ عکس چنانچه در تدارک سفر نوروزی هستید و قصد ...

تعیین نام سال شمسی در دوره 12 ساله حیوانی تقویم …

پاسخ به: تعیین نام سال شمسی در دوره 12 ساله حیوانی تقویم ترکی – مغولی سلام فاطمه ...

اکرام يتيم در قرآن کريم و سنت معصومين عليهم …

چکیده. مقدمه. واژه شناسی. الف) اکرام. ب) یتیم. مصادیق یتیم. الف) یتیم مصطلح. ب) جامعه‌ی یتیم

پرشین‌گیگ

پرشین گیگ ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ، میزبانی وب در بستر ابری و میزبانی فایل ...

پرشین‌گیگ

پرشین گیگ ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ، میزبانی وب در بستر ابری و میزبانی فایل ...

تاریخچه پول در ایران + عکس اسکناس های قدیمی و …

ایران و ایرانی در عصر جدید; ولایت علی ع عشق به همه خوبی های عالم است; لغویات; رستوران ...

مقاله عیب یابی شمع و انواع آن در بالا بردن قدرت موتور

عیب یابی شمع و انواع آن در بالا بردن قدرت موتور

سادات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سادات جمع سیّد و در لغت عربی در اصل سَیوِد (قبل از اِعلال) بوده و به معنی آقا و سرور است ...

توضیحی درباره‌ی نرم‌افزار تخمین تراز و رتبه با …

(۲۰ مرداد۱۳۹۵) توضیحی درباره‌ی نرم‌افزار تخمین تراز و رتبه با تأثیر معدل در کنکور ...

66 نمونه سوال فصل دوم کتاب ریاضی سوم دبستان - عددهای چهار رقمی

105 نمونه سوال امتحانی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان جدید التالیف 1394

کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا - ویرایش پنجم

60 نمونه سوال امتحانی اعداد اعشاری و مخلوط فصل پنجم کتاب ریاضی چهارم دبستان

60 نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان - مساحت و محیط

110 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل اول کتاب ریاضی چهارم دبستان - جدید

108 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح

پاورپوینت آموزشی فصل سوم ریاضی هفتم- جبر ومعادله

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل Zill - ویرایش نهم

فیزیک هالیدی فارسی جلد سوم

فیزیک هالیدی فارسی جلد اول مکانیک - ویرایش جدید

هلال های متفاوت از ماه

تحلیل و تشریح کامل مسایل مکانیک کوانتومی نوین جی.جی.ساکورایی

بخش قابل رویت ماه

رهیافتی بر مسائل اصول لیزر اوراسیو سوولتو

حل مسائل مکانیک آماری هوانگ به زبان اصلی

طرح درس سالانه علوم چهارم

دانلود فیزیک عمومی دیباگران الکتریسیته و مغناطیس

جوشاندن آب بدون گرما

آزمایشی جذاب برای مشاهده و بررسی جریان همرفتی

گزارش کار آزمایش کشش سطحی مایعات

پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم دوران دفاع مقدس

گزارش کار تهیه ایزومر ترانس پتاسیم دی اکسالاتو دی آکوا کرومات (III)

شیمی عمومی سیلبربرگ ویرایش هفتم

کتاب حل المسائل کامل شیمی فیزیک 2- حسین آقایی و مهران آقایی

رسوب شناور

فایل های آموزشی نرم افزار Gaussian

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

غذاهای پشتیبان رشد بدن و معرف بیوره

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید