دانلود رایگان

پروژه بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 110 صفحه

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه شهرستان لنجان انجام شد. پژوهش حاضر بدلیل ماهیت موضوع ، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان لنجان به تعداد 1645 نفر در سال تحصیلی 88-87 بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم که 190 نفر از آنان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سبک رهبری مدیر و سلامت سازمان استفاده شده است. پرسشنامه سبک رهبری مدیر ، یک پرسشنامه محقق ساخته با 53 سئوال بسته پاسخ ، برحسب طیف پنج درجه ای لیکرت بود که سئوالات آن براساس تئوری مسیر هدف هاوس تدوین گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 91/0 بدست آمد. همچنین پرسشنامه سلامت سازمانی شامل 44 سئوال بصورت بسته پاسخ بود که سئوالات آن از پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکارانش استخراج گردید. و ضریب پایایی آن 94/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی ( فراوانی ، درصد ، میانگین و انحراف معیار ) و در سطح آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب رگرسیون ، و آزمون تحلیل واریانس ) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که: بین انواع سبکهای رهبری ( موفقیت مدار ، هدایتی ، حمایتی ، مشارکتی ) با سلامت سازمانی رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین نظرات دبیران در خصوص سبکهای رهبری مدیران مدارس براساس ویژگی های دموگرافیک ( جنسیت ، مدرک تحصیلی ، سابقه خدمت ) تفاوت وجود ندارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که بین نظرات دبیران در خصوص سلامت سازمانی برحسب مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت وجود ندارد اما برحسب جنسیت ، تفاوت وجود دارد. براساس نتایج رگرسیون چندگانه ، از بین سبک های چهارگانه ، سبک حمایتی و هدایتی پیش بینی کننده سلامت سازمانی می باشد.

مقدمه:
تمدن امروزه وجوه متفاوتی دارد. دگرگونی تکنیک زندگی مرتباً بر وسعت و تنوع نیازها می افزاید و بهره مندی انسان ها را از مهارت ها و توانایی های جدید ایجاب می کند. در مجموعه ی این دگرگونی ها گرایش شدید به آموزش و پرورش جالب توجه است. گرایشی که تقریبا فراگیر وجهانی است. امروزه همه ی ملت ها، با هر نظام سیاسی و اجتماعی، پیشرفته و در حال پیشرفت به مساله ی تربیت توجه دارند وآموزش و پرورش نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی در مقیاس جهانی از اولویت خاصی بهره مند است. دنیای امروز تربیت فرزند را از نیازهای اولیه می شناسد(معیری،1383،ص11).
سازمان آموزش و پرورش بعنوان یک سازمان مهم و مؤثر در جهان امروز و آینده شناخته می شود که الگوی کلیه نهادها و مؤسسات و سازمان های رسمی جامعه است. موضوع اساسی و محور اصلی این سازمان انسان می باشد که مهم ترین و دشوارترین مسأله مبتلا به انسان تعلیم و تربیت اوست. ثمر بخشی این مسأله از یکسو تبدیل انسان های خام و مستعد به انسان های سالم، خلاق، بالنده، متعادل و رشد یافته و از سوی دیگر تامین کننده ی نیازهای نیروی انسانی جامعه در سطوح مختلف و در بخش های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است (صافی،1383،ص1).
فراگرد آموزش و پرورش با انسان سرو کار دارد و چون انسان موجودی پیچیده است، از این رو نظام آموزشی کارورزان آن به ایفای دشوارترین و پرمسئولیت ترین وظایف اجتماعی اشتغال دارند.در هر نظام آموزشی سنجیده و عقلانی که دارای هدف های روشن ومشخص است، ایفای وظایف و فعالیت های آموزشی و رهبری آن ها باید به افراد شایسته و صاحب صلاحیت سپرده شود. تعجب آور نیست که در نیم قرن اخیر، بر اثر ضرورت توجه به جوانب کیفی آموزش و پرورش، برنامه ریزی و مدیریت آموزشی که بیشتر ازآن مسائل پیش پا افتاده تلقی می شدند به موضوعاتی مهم و قابل اعتنا مبدل شده است، در نتیجه تربیت مدیران شایسته واثربخش برای سطوح آموزشی مختلف مورد تاکید روزافزون قرار گرفته است (علاقه بند،1384،ص14).
امروزه آموزش و پرورش نیاز به مدیران و رهبرانی که فقط در تعلیم و تربیت صاحب نظر و مجرب باشند بلکه در تشخیص مسائل و مشکلات اداری و سازمانی نیز دقت و مهارت داشته باشند.
به هر حال در زندگی امروزه درباره ی توفیق مدرسه و نظام های آموزشی سخن بسیار است. برای موفقیت هر برنامه در مدرسه، رهبری مدیر مدرسه یک عامل بحرانی است. به همین جهت برای فردی که خواستار اثربخشی نقش خود در در مدیریت مدرسه باشد، دانش در مورد رهبری پیش نیازاولیه است (لی فام و هووئه،1370،ص240).
از آنجایی که مدارس درزمینه فرصت آفرینی و بروز خلاقیت و مهارت نقش بسزایی دارند، باید مدیرانی خلاق، متعهد و مسئولیت پذیر داشته باشد تا بتوانند مدارس را به محیطی بازتر و کارآمدتر و متنوع تر تبدیل نمایند. محقق دراین پژوهش به دنبال تعیین رابطۀ بین سبک رهبری مدیران با سلامت سازمانی درمدارس متوسطه شهرستان لنجان براساس تئوری مسیر- هدف هاوس می باشد. در این فصل پس از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت آن توضیح داده خواهد شد. سپس هدف ها و سوالهای تحقیق مطرح می شود ودر پایان واژه های کلیدی تعریف خواهد شد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
1-1. بیان مسئله
1-2. اهمیت و ضرورت پژوهش
1-3. اهداف تحقیق7
1-4. سئوال های تحقیق
1-5. تعریف اصطلاحات
1-5-1. تعاریف نظری
1-5-2. تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
مقدمه
2-1. مفهوم اهمیت رهبری
2-1-1. تفاوت رهبری با مدیریت
2-1-2. نظریه ها و مدل های رهبری
2-1-2-1. نظریه های رفتاری
2-1-2-2. شبکه مدیریت
2-1-2-3. سیستم های لیکرت
2-1-3. تئوری های اقتضایی
2-1-3-1. مدل رهبری اقتضایی فیدلر
2-1-3-2. نظریه سه بعدی رهبری ردین
2-1-3-3. مدل هنجاری وروم و یتون
2-1-3-4. نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد
2-1-3-5. تئوری مسیر- هدف
2-1-4. تئوری های جدید
2-1-4-1. سبکهای رهبری از نظر گوبا ، بیدول و ماوزر
2-1-5. انواع شیوه های رهبری
2-1-6. ابعاد رهبری
2-1-7. موضوعاتی در مطالعه رهبری
2-1-7-1. مکان برای رهبری
2-1-7-2. مراحل رهبری
2-1-7-3. فراوانی و توان رهبری
2-1-7-4. محدوده رهبری
2-1-8.. تحقیقات اولیه درباره رهبری
2-1-8-1. مطالعات دانشگاه آیووا
2-1-8-2. مطالعات دانشگاه میشیگان
2-1-8-3. مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو
2-1-8-4. مطالعات دانشگاه هاروارد درباره رهبری گروهی
2-1-9. مدیر مدرسه و رفتار رهبری
2-2. مفهوم سلامت سازمانی
2-2-1. ابعاد سلامت سازمانی
2-2-1-1. ابعاد ده گانه سلامت سازمانی
2-2-2. مدل سیستماتیک شاخص های سلامت سازمان
2-2-2-1. رویکرد شاخص های ورودی
2-2-2-2. رویکرد شاخص های فرایندی
2-2-2-3. رویکرد شاخص های خروجی
2-2-3. شیوه های ایجاد سلامت سازمانی در سازمان ها
2-2-3-1. اصل اول: ایجاد تیمی متحد برای رهبری و حفظ آن تیم
2-2-3-2. اصل دوم: ایجاد شفافیت در سازمان
2-2-3-3. اصل سوم: تأکید مکرر بر اهمیت شفافیت در سازمان
2-2-3-4. اصل چهارم: تحکیم شفافیت سازمانی به کمک تدبیرهای انسانی
2-2-4. ویژگی های اساسی مدرسه سالم
2-3. مروری بر پژوهشهای انجام شده
2-3-1. تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه سبک رهبری در خارج از کشور
2-3-2. تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه سبک رهبری در داخل کشور
2-3-3. تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه سلامت سازمان در خارج از کشور
2-3-4. تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینه سلامت سازمان در داخل کشور
2-4. خلاصه و جمع بندی
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
3-1. روش تحقیق
3-2. جامعه آماری
3-3. تعیین حجم نمونه
3-4. روش نمونه گیری
3-5. ابزار اندازه گیری
3-5-1. پرسشنامه سبک رهبری مدیر
3-5-2. پرسشنامه سلامت سازمانی
3-6. روش اجرا و گردآوری داده ها
3-7. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
3-7-1. ضریب همبستگی پیرسون
3-7-2. ضریب رگرسیون
3-7-3. آزمون تحلیل واریانس
3-7-4. ضریب تعیین
3-7-5. تحلیل واریانس چند متغیره
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه
4-2. توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری
4-3. توصیف داده های حاصل از پرسشنامه ها
4-3-1. پرسشنامه سبک های رهبری
4-3-2. پرسشنامه سلامت سازمانی
4-4. بررسی سئوالات تحقیق
عنوان صفحه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه موضوع
5-1. نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق
5-2. نتیجه گیری کلی
5-3. محدودیت ها
5-4. پیشنهادها
5-4-1. پیشنهادهای کاربردی
5-4-2. پیشنهادهایی به محققین آینده
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوستها

فهرست شکل ها:
شکل 2-1. پیوستار عمل رهبری بر طبق مدل تننبام و اشمیت14
شکل 2-2. شبکه مدیریت بلیک و ماوتن15
شکل 2-3. مدل ثمربخشی رهبری سه بُعدی ردین21
شکل 2-4. ابعاد رهبری طرح شده توسط استاگدیل و توضیح آنها
شکل 2-5. مدل دو بعدی رفتاری

فهرست جدول ها:
جدول 3-1. توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب چهار شهر
جدول 3-2. توزیع سئوالات پرسشنامه ی سبک رهبری براساس انواع سبکهای رهبری
جدول 3-3. توزیع سئوالات پرسشنامه سلامت سازمانی براساس ابعاد آن
جدول 4-1. توزیع دبیران برحسب جنسیت
جدول 4-2. توزیع دبیران برحسب مدرک تحصیلی
جدول 4-3. توزیع دبیران برحسب سابقه خدمت
جدول 4-4. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با شاخصهای سبک رهبری موفقیت مدار
جدول 4-5. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با شاخصهای سبک رهبری هدایتی
جدول 4-6. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با شاخصهای سبک رهبری حمایتی
جدول 4-7. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با شاخصهای سبک رهبری مشارکتی
جدول 4-8. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با بُعد نفوذ مدیر
جدول 4-9. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با بُعد روحیه
جدول 4-10. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با بُعد حمایت منابع
جدول 4-11. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با بُعد یگانگی نهادی
جدول 4-12. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با بُعد ساختدهی
جدول 4-13. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با بُعد رعایت
جدول 4-14. توزیع فراوانی پاسخهای پاسخگویان در ارتباط با بُعد تأکید علمی
جدول 4-15. ضریب همبستگی بین سبک رهبری موفقیت مدار با سلامت سازمانی
جدول 4-16. ضریب همبستگی بین سبک رهبری هدایتی با سلامت سازمانی
جدول 4-17. ضریب همبستگی بین سبک رهبری حمایتی با سلامت سازمانی
جدول 4-18. ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشارکتی با سلامت سازمانی
جدول 4-19. مقایسه میانگین نمره سلامت سازمانی از نظر دبیران برحسب مدرک تحصیلی
جدول 4-20. مقایسه میانگین نمره سلامت سازمانی از نظر دبیران مرد و زن
جدول 4-21. مقایسه میانگین نمره سلامت سازمانی از نظر دبیران برحسب سابقه خدمت
جدول 4-22. مقایسه میانگین نمره سلامت سازمانی از نظر دبیران برحسب جنسیت
جدول 4-23. مقایسه میانگین نمره سلامت سازمانی از نظر دبیران برحسب مدرک تحصیلی
جدول 4-24. مقایسه میانگین نمره سلامت سازمانی از نظر دبیران برحسب سابقه
جدول 4-25. تحلیل واریانس چند متغیره مانوا مقایسه سبک های رهبری مدیران برحسب عوامل دموگرافیک
جدول 4-26. متغیرهای معنادار در رگرسیون چندگانه
جدول 4-27. رگرسیون چندگانه

فهرست نمودارها:
نمودار 4-1. توزیع دبیران برحسب جنسیت
نمودار 4-2. توزیع دبیران برحسب مدرک تحصیلی
نمودار 4-3. توزیع دبیران برحسب سابقه خدمت

منابع ومأخذ:
آقاحسینی، تقی (1374). "بررسی سبکهای رهبری مدیران دبیرستانهای شهر اصفهان به تئوری سه بعدی اثربخشی ردین"، اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
الجزایری، شیرین (1379). "بررسی سبکهای رهبری مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان براساس نظرات اعضای هیئت علمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
اندرودی، راضیه (1381). "بررسی رابطه سلامت سازمانی، تعهد سازمانی، دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
آونز، رابرت جی (1382). "رفتار سازمانی در آموزش و پرورش"، ترجمه قربانعلی سلیمی با همکاری دکتر احمد علی فروغی ابری، چاپ اول، اصفهان: دانشگاه آزاد خوراسگان.
تقی نسب، اصغر (1386). "بررسی رابطه سبک مدیریت با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه شهرستان رباط کریم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
جاهد، حسینعلی (1384). "سلامت سازمانی"، مجله تدبیر، شماره 159، صفحه 22.
جهانگیری، فریده (1377). "بررسی مقایسه ای رابطه بین سبکهای رهبری با بهداشت روانی دبیرستان های شهرستان نجف آباد با نگاهی به تئوری رهبری مسیر- هدف"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، مرکز آموزش مدیریت دولتی اصفهان.
حاجی پور، مژگان (1381). "مطالعه و مقایسه سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی شهر تهران از دیدگاه دبیران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت معلم.
حسینی مقدم، اشرف السادات (1381). "بررسی سبک رهبری مدیران دبستانهای کاشان با استفاده از سبکهای تحولی و تعاملی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
دلاور، علی (1380). "روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی"، چاپ شانزدهم، انتشارات دانشگاه پیام نور.
دلاور، علی (1382). "روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی"، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
دلاور، علی (1384). "روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی"، چاپ هجدهم، تهران: نشر ویرایش.
رخ بخش زمین، (1373). "بررسی رابطه سبک مدیرت مدیران دبیرستان های شهر شیراز با ویژگی های شخصی آنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
ردین، بیل (1377). "چگونه روش مدیریت خود را اثربخش کنیم"، ترجمه احمدرضا اشرف العطایی، چاپ اول، بصیر.
رضائیان، علی (1386). "مبانی مدیریت رفتار سازمانی"، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
رضایی، محمد (1385). "بررسی رابطه سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان با زندگی کاری آنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد خوراسگان.
زارعی، محبوبه (1384). "بررسی رابطه بین استرس شغلی مدیران با سلامت سازانی دبیرستان های شهر اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
ساعتچی، محمود (1375). "روانشناسی کاربردی برای مدیران در خانه، مدرسه، سازمان "، تهران: نشر ویرایش.
سرایی، حسن (1372). "مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق"، تهران: انتشارات سمت.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1379). "روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران: انتشارات آگاه.
سلیمی، قربانعلی (1385). "اصول مدیریت آموزشی"، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
شعبانی، حسن (1384). "مهارت های آموزشی و پرورشی"، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارت سمت.
شیرازی، علی (1373). "نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی"، چاپ اول، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
صافی، احمد ( 1383). "سازمان قوانین آموزش و پرورش ایران"، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
صفایی، فاطمه (1377). "بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران گروههای آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با نگاهی به تئوری مسیر- هدف". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، مرکز آموزشی مدیریت دولتی اصفهان.
عبداللهی، اردشیر (1381). "بررسی سبک مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهرستان پلدختر از دیدگاه معلمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
عسگری، علی (1382). "سبک مدیریت"، مجله تدبیر، شماره 122، صفحه 37.
علاقه بند، علی (1376). "مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی"، چاپ هفتم، تهران: نشر روان.
علاقه بند، علی (1378). "سلامت سازمانی مدرسه"، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 21.
علاقه بند، علی (1384). "مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی"، چاپ هفدهم، تهران: نشر روان.
علاقه بند، علی (1384). "مدیریت عمومی"، چاپ سیزدهم، تهران: نشر روان.
علاقه بند، علی (1384). "مقدمات مدیریت آموزشی"، چاپ بیست و نهم، تهران: نشر روان.
علاقه بند، علی (1380). "مقدمات مدیریت آموزشی"، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
فرح بخش، سعید (1374). "بررسی و مقایسه سبکهای مدیریت و رهبری مدیران زن و مرد مدارس متوسطه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
قدرت آبادی، أ (1384). "بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
قنبری کوهنجانی، فرزاد (1377). "بررسی وضعیت سلامت سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی شهرستان شیراز از دیدگاه معلمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
کچوئیان جوادی، رضا (1380). "بررسی رابطه میان سلامت سازمانی و سبک مدیریت مدیران در دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی دخترانه و پسرانه ناحیه 2 شهر ری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
گال، مردیت، بورک، والتر (1386). "روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی"، ترجمه احمدرضا نصر، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
لی فام، جیمز، هووئه، جیمزا (1367). "مدیریت مدارس: مبانی و تئوری ها"، ترجمه دکتر محمد علی نائلی، چاپ سوم، دانشگاه شهید چمران اهواز.
لی فام، جیمز، هووئه، جیمزا (1370). "مدیریت مدارس: مبانی و تئوری ها"، ترجمه دکتر محمد علی نائلی، چاپ چهاردهم، دانشگاه شهید چمران اهواز.
لنچیونی، پاتریک (1385). "چهار دغدغه مدیران، حکایت سلامت سازمانی"، ترجمه فضل الله امینی، چاپ اول، تهران: انتشارات فرا.
مصدق راد، علی محمد (1382). "بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و کارایی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان"، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال هفدهم، شماره 4.
معیری، محمد طاهر (1383). "مسائل آموزش و پرورش"، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
مؤید، نرگس (1387). "بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران گروههای آموزشی و سلامت سازمانی در دانشگاههای دولتی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 87-86"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
میرزا جانزاده، حسن (1380). "مقایسه سلامت سازمانی مدارس دولتی و غیرانتفاعی مقطع ابتدایی شهرستان تبریز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان.
میرسپاسی، ناصر (1386). "مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"، چاپ دوم، تهران: انتشارات میر.
میرکمالی، محمد (1382). "رهبری و مدیریت آموزشی"، چاپ هشتم، نشر سیطرون.
ممتحن فخرایی، شاپور (1373). "بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیران آموزشی با هر نوع مدرک تحصیلی و جنسیت مدیران در دبیرستانهای شهر تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
نادری، عزت الله، نراقی، مریم (1372). "روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی"تهران: انتشارات بدر.
نادری، عزت الله، نراقی، مریم (1384). "روشهای تحقیق در علوم انسانی"، چاپ بیست و ششم، تهران: انتشارات بدر.
وایلز، کیمبل (1383). "مدیریت و رهبری آموزشی"، ترجمه محمد علی طوسی، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات کوهسار.
هنسن، مارک (1364). "مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی"، ترجمه دکتر محمد علی نائلی، چاپ اول، دانشگاه شهید چمران اهواز.
هنسن، مارک (1367). "مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی"، ترجمه دکتر محمد علی نائلی، چاپ دوم، دانشگاه شهید چمران اهواز.
هنسن، مارک (1370). "مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی"، ترجمه دکتر محمد علی نائلی، چاپ سوم، دانشگاه شهید چمران اهواز.
هوی، وِین، و، مسیکل، سیسیل، ج (1382). "تئوری تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی"، ترجمه میر عباس زاده، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه

منابع لاتین
Akbaba , Sadegul (1999). “ Organizational Health of Secondary Schools in Turkey and Changes Needed “ Turkey. http://www.aabss.org/Jounal 1999/ f26 akbba.html.
Bateman , c (1999). “ Relationship Among Empowerment , Organizational Health and Principul Effectiveness “ university of Missouri – Colombia press.
Heller , H.william , and others (1993). The Relation ship between theacher job satisfaction and principul leadership style. Doctora Dissertation , Ohio State University.
Heyler , Linda , Royer (1993). Leadership Styles of Secondary and Elementary Schools Administrators in Selected Demographic Variable. Doctora Dissertation , UCLA.
Miskel G.Cicil and Hoy K.Wayne (1991). “ Educational Administration , Theory , Research , Practice.“ International Edition.
Turingan,O.m (2002). Organizational Health in Philippin Colleges of Nursing Citied as Center of Excellece and its Relationship to Preceived Organizational Effectievecess and School Performance Doctora Dissertation. University of the incarnate work.
Welch , J and Mitarais. F (2006). Leadership Styles at GE nad Cannon. Journal of Strategic


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


پایان


نامه


پروژه


بررسی


رابطه


ی


بین


سبک


های


رهبری


مدیران


با


سلامت


سازمان


در


مدارس


متوسطهdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه سبک های مدیریتی با رضایت شغلی

بررسی رابطه ی بین سبک های ... با سلامت سازمانی مدارس ... به سبک رهبری مدیران در. [doc] ...

پایان نامه بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش …

... نیازدارند، ازجمله این ابزارها هوش یا هوشمندی بازاریابی 1 است که در ... با ترجمه ... پروژه های ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

بررسی رابطه بین سبک های ... با سبک رهبری در مدیران ... مدارس متوسطه با هوش های ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

بررسی رابطه بین سبک های ... با سبک رهبری مدیران در ... مدیران مدارس متوسطه با هوش ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های ...

بررسی رابطه بین سبک های ... با سلامت سازمانی مدارس ... با سبک رهبری در مدیران ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و …

بررسی رابطه بین سبک های ... سبک رهبری مدیران با ... ارتباط با مشتری در سازمان های ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

sa67- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت ... mo1- بررسی رابطه بین سبک های ... در مدیران مدارس ...

پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های

در تمامیادوار زندگی بشر ... پژوهشگران و حتیاعضای سازمان های مختلف ... پروژه و مقالات ...

پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری… | …

... پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های ... 31 بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با ... در مدارس ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران ... 161 پروژه کارشناسی…, بررسی رابطه بین ...

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

بررسی رابطه بین سبک های ... با سبک رهبری در مدیران ... مدارس متوسطه با هوش های ...

بررسی رابطه سبک های مدیریتی با رضایت شغلی

بررسی رابطه سبک های مدیریتی با ... با رضایت شغلی ,دانلود پروژه و ... در تابستان 95 با پنجمین ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبكهای رهبری مدیران

... مدیران مدارس متوسطه ... بررسی رابطه بین سبک های ... و رابطه ی آن با سبك های رهبری و ...

بررسی سبک های رهبری در شهرداری

بررسی سبک های رهبری در ... بررسی رابطه ی بین سبک های ... سبک های رهبری مدیران با ...

رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در

رابطه بین سبک رهبری مربیان و ... و یادگیری سازمان در بین ... های رهبری مدیران با ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار …

بررسی رابطه¬ی بین سبک ... بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران ... شغلی مدیران مدارس با word, پروژه ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

... آموزشی مدیران مدارس متوسطه ... بررسی سلامت روانی در بین افراد ... در رابطه با ملاک های ...

تحقیق در مورد خوشبختی - نیک فایل

... رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه. doc; تحقیق و بررسی در ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با سبک رهبری ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش ... سبک های رهبری مختلف در ... فرهنگی با سبک رهبری مدیران ...

بررسی رابطه بین رضایت شغلی دبیران با رفتار …

بررسی رابطه¬ی بین سبک ... بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران ... شغلی مدیران مدارس با word, پروژه ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با سبک رهبری ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش ... سبک های رهبری مختلف در ... فرهنگی با سبک رهبری مدیران ...

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری …

... رابطه سبک های مدیریت با ... با هدف بررسی رابطه بین ... و رابطه مدار قوی در سازمان ...

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری …

بررسی سبک های رهبری مدیران ... سازمانی در مدارس متوسطه ... بررسی رابطه ی بین هوش ...

تحقیق و بررسی در مورد شاه عباس 2 - نیک فایل

... بررسی رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه. doc; تحقیق و بررسی ...

بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبك های اسناد در

انتقادی با سبک¬های حل مسئله در ... مدیران مدارس متوسطه ... بررسی رابطه بین سبک های ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه رشته روانشناسی و …

بررسی رابطه بین سبک های ... بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت ... در رابطه با دوستی های ...

تحقیق در مورد آزمونریاضی10ص. - نیک فایل

... رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمان در مدارس متوسطه. doc; تحقیق و بررسی در ...

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم - روش تحقیق

... انسانی مدیران در محیط کار با ... بررسی رابطه بین سبک های رهبری ... مدارس متوسطه ...

مدیریت منابع انسانی - عناوین پایان نامه

- بررسی رابطه بین سلامت ... به سبک رهبری مدیران در ... مستق با مدیریت پروژه های ...

فایل كارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه ..

تحقیق زندگینامه شهید صیاد شیرازی

تجقیق در مورد آسيب شناسي سازمان

دانلود پاورپوینت آموزش فرهنگ ترافيك

مقاله پيشرفت گرايي و آموزش و پرورش

تحقیق آثار تربیتی نماز

پاورپوینت درس 27 کارگاه کارآفرینی ( برآورد هزینه )

انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر

کارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص

مقاله درمورد.. اسمبلی کامپيوتر

تحقیق در مورد تاثیر عوامل فیزیولوژیک در رفتارهای عاطفی (هیجان)

فناوری اطلاعات برای مدیران

مبانی نظری وپیشینه تحقیق امکان سنجي اجراي بودجه¬ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي

تحقیق درباره: ماتیس

پاورپوینت بازاریابی ویروسی

پاورپوینت نظارت بر بودجه

دانلود پاورپوینت سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT

پاورپوینت در مورد کارگاه درس پ‍ژوهي .

مقاله آغاز و پایان جهان در قرآن

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهرستان اهواز

دانلود پاورپوینت ایران در جنگ جهانی دوم

پاورپوینت عوامل برپایی دولت اسلامی(اصولگرایی)