دانلود رایگان

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اثرات افسردگی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی اثرات افسردگی ,مقابله با افسردگی ,تحقیق رشته روانشناسی

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره بررسی اثرات افسردگی از ميان اختلالات رواني شايد بتوان گفت كه افسردگي يكي از شايعترين اختلالات جوامع امروزي مي باشد كه انسانهاي زيادي از آن رنج مي برند هر انساني ممكن است در دوره اي از زندگي خود آن را تجربه كند طوري كه امروزه آن را سرماخوردگي رواني مي نامند . اختلالاتي كه اين بيماري در زندگي روزمره ايجاد مي كند بر كسي پوشيده نيست. گستره بيماري طوري مي باشد كه تمام حيطه هاي كاركردي شغلي ، خانوادگي و اجتماعي را مختل مي كند. تا اواسط قرن حاضر اطلاعات اندكي در رابطه با افسردگي در دسترس بود و تحقيقات محدودي در جهت شناسايي آن به عمل آمده بود و تبيين و توصيف آن همواره در چهارچوب پزشكي و مدل تك عاملي صورت مي گرفت. اما امروزه شاهد تغييراتي در نحوه نگرش به اين بيماري از لحاظ سبب شناسي ، سير شكل گيري و درمان آن هستيم نتيجه اين تغيرات دگرگونيهاي مختلفي بود كه عمدتاً در عرصه روان شناسي مرضي، روان شناسي تجربي و روان شناسي شناختي پديد آمد و به دنبال همين دگرگوني ها بود كه نظريه پردازان به بررسي ابعاد اين بيماري پرداختند و مكاتب مختلف و درمان هاي متعددي شكل گرفت . از بين اين مكاتب روانشناسي شايد بتوان گفت كه مكتب شناختي پيشرفت قابل ملاحظه اي را در سبب شناسي و درمان اختلالات خلقي داشته است اخيراً افسردگي به عنوان يك اختلال شناختي مطرح شده است همچنين برخي از نظريه پردازان اعتقاد دارند كه بهتر است علايم مرضي افسردگي را به حساب اسنادهاي علي كه درباره حوادث زندگي توسط بيماران افسرده ارائه مي شود، گذاشته شود. نظريه درماندگي آموخته شده يكي از نظريات نسبتاً جديدي است كه در اين زمينه به تحقيقات روان شناختي وسيعي ميدان داده است اين نظريه حوزه رفتاري ـ شناختي را به هم ربط مي دهد به عقيده سليگمن درماندگي آموخته شده در انسان ها مي تواند به صورت افسردگي تجربه شود و اين هنگامي است كه شخص بر اين باور باشد كه كنترلي بر مسير رويدادهاي زندگي ندارد. در همين راستا تحقيقات نشان داد كه انسان ها
در ارتباط با نتايج پاسخ هايشان داراي سبك اسنادي مي شوند و اين شيوه تبيين در پيش بيني هاي آنها از حوادث آتي موثر است . سليگمن و همكارانش اسنادها را در سه بعد بيروني ـ دروني، كلي ـ اختصاصي و پايدار ـ ناپايدار طبقه بندي كردند و معتقدند كه سبك اسناد چهار اصل دارد و فرض بر اين است كه براي وقوع افسردگي وجود هر چهار اصل لازم است، كه عبارتند از:
1ـ انتظار شيوع حوادث بسيار ناگوار يا انتظار وقوع حوادث بسيار مطلوب.
2ـ ناتواني در كنترل نتايج مرتبط با اين حوادث
3ـ برخورداري از يك سبك اسنادي ناجور (نسبت دادن رويدادهاي منفي به علل دروني، پايدار و كلي و رويدادهاي مثبت به علل بيروني، ناپايدار و اختصاصي).
4ـ هر قدر اطمينان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و غير قابل كنترل بودن رويداد بيشتر باشد نارسايي هاي شناختي، انگيزشي ، نيرومندتر خواهند بود و هر قدر رويداد غير قابل كنترل براي فرد اهميت بيشتري داشته باشد، اختلال عاطفي و كاهش عزت نفس بيشتر خواهد بود.
علايق محققان بيشتر بر روي اصل سوم متمركز شده است . طبق اين اصل برخوداري از يك سبك اسنادي ناجور فرد را مستعد مي سازد تا در برابر رويدادهاي ناخوشايند يا عدم وقوع رويدادهاي خوشايند افسردگي نشان دهد (نظري، 1372).


بيان مسئله
امروزه انديشمندان سبك هاي يادگيري را مترادف با سبك هاي تفكر يا سبك هاي شناختي مي دانند . معتقدند سبك هاي شناختي آن دسته از ويژگي هاي فردي را شامل مي شود كه در نحوة پاسخ دهي و عملكرد در موقعيت هاي مختلف اثر مي گذارد و به نوعي قالب فكري ضروري فرد را مشخص مي كند . اين مفهوم روان شناختي روي جنبه هاي دروني و شخصيت تمركز مي يابد سبك هاي شناختي درون همه تجارب انسان از جمله فرايندهاي شناختي ، اجتماعي و عملكرد بين فردي جاي گرفته است همچنين سبك هاي شناختي با تفاوت اساسي در انتظارات شخص از زندگي، ارتباط با يكديگر و روشي كه در حل مسائل بكار مي گيرد ارتباط دارد. كلب چهار الگوي شناختي تفكر را مشخص مي كند . همگرايي، واگرايي ، انطباق دهنده و جذب كنندة هر فردي در زندگي روزمره خود از يكي از اين چهار روش بيشتر استفاده مي كند . شكل گيري اين الگوهاي فكري در هر فردي بستگي كامل به نحوه تجارب فردي او در زمان رشدش دارد. هنگامي كه محيط كودكي فرد سرشار از محرك هاي مختلف باشد، فرد هر روزه براي مقابله با آن ها احتياج به ارزيابي هاي مختلف دارد. اين فرد بايد اطلاعات زيادي را از محيط بگيرد و محيط هم اطلاعات زيادي از او مي خواهد بنابراين اين گونه محيط فرد را وامي دارد كه بيشتر رويدادها را مورد تجسس قرار دهد و جنبه هاي مختلف يك پديده را ببيند . اين افراد به نسبت كساني كه در يك محيط كم محركي زندگي كرده اند به آشكارا داراي تفاوت در الگوي فكري خودشان مي شوند فردي كه تجارب زيادي داشته به تدريج داراي يك الگوي فكري واگرا مي شود فرد ياد مي گيرد كه حوادث را از جنبه ها و موقعيت هاي مختلف مورد بررسي قرار دهد. و به جاي قانع شدن به يك علت به چندين علت در مورد يك رويداد بينديشد پس چنين فردي دامنه فعاليت هاي خودش را گسترش مي دهد. رويدادهاي مختلفي را تجربه مي كند سعي مي كند با همه آنها كنارآيد و ازهر كدام استفاده هاي خاص خودش را ببرد. درمقابل كسي


كه در يك محيط كم محرك زندگي كرده است يا در جريان رشد خود شكست هاي مختلفي داشته است به تدريج از الگوهاي فكري همگرا استفاده مي كند اين افراد در برابر يادگيري هاي جديد غير هيجاني مي شوند . كمتر دوست دارند كه با تجربه هاي جديد روبرو شوند و معمولاً براي هر حادثه يك يا دو دليل را بيشتر بيان نمي كنند علاقه هاي محدودي دارند بيشتر از استدلال هاي قياسي استفاده مي كنند در مواقعي كه تنها يك پاسخ درست وجود دارد خوب عمل مي كنند. بنابراين اين گونه افراد خيلي زود تر امكان دارد منفعل و درمانده شوند. اين افراد هنگامي كه در يك موقعيت شكست مي خورند به جاي انديشيدن دربارة جنبه هاي مختلف يك حادثه به يك بعد آن بيشتر توجه نمي كنند و آن را معمولاً دروني تر و پايدار مي يابند كمتر از خلاقيت خود استفاده مي كنند و معمولاً پاسخ هاي كمتري هم براي رهايي از واقعه يا حوادث بد كه در زندگي شان رخ مي دهد دارند ( البته بايد توجه داشت كه اين الگو لزوماً جنبه منفي ندارد. افراد با اين الگو الگو مي توانند در جنبه هاي مختلف اجتماعي افرادي خلاق و كارآمد باشند و همچنان كه امروز آن را شاهديم) هنگامي كه فرد شكست هاي پي در پي را تجربه كند بعد از مدتي فرد به جاي تفكر خلاقانه در مورد شكست ها به يك ارزيابي منفي از خود و موقعيت و يا حتي جهان پيرامون مي رسد و حتي چنان درمانده مي شود كه از دست زدن به هر عملي به علت احتمال شكست مي هراسد. الگوي درماندگي آموخته شده نيز براي اولين بار از اين تفكر نشات گرفت.
در حاليكه امروزه اين مفهوم چنان گسترش پيدا كرده است كه به بررسي پيچيده ترين عملكردهاي انسان يعني شناخت مي پردازد. به عقيده سليگمن درماندگي آموخته شده در انسانها به صورت افسردگي تجربه مي شود و اين هنگامي است كه شخص بر اين باور باشد كه كنترلي بر مسير رويدادهاي زندگي ندارد.
اين رويكرد بعد از تجديد نظر شدن توسط سليگمن و همكارانش عامل مهم در افسردگي افراد را نحوة تبيين هاي افراد از حوادث مي دانند.
حال سوال اين است كه آيا سبك تبيين خاص مي تواند منجر به بروز اختلال شود؟ يا چگونگي تبيين وقايع و حوادث توسط انسان در سوق دادن او به سمت اختلال افسردگي نقش دارد يا خير؟
آنها اعتقاد دارند هنگامي كه فردي با يك رويداد مواجه مي شود سبك هاي اسنادي او در سه بعد دروني ـ بيروني ، كلي ـ اختصاصي و پايدار ـ ناپايدار شكل مي گيرد و اشخاص افسرده معمولاً براي حوادث بد از تبيين هاي دروني ـ كلي و پايدار استفاده مي كنند. اين عامل باعث مي شود كه اشخاص به اين احساس برسند كه كنترلي بر محيط ندارند و پاسخ هايشان مستقل از حوادث است و بعدها به ناتواني تصوري از اين كه كاري از آنها ساخته نيست برسند و اين عامل مهمي در كاهش عزت نفس و به تبع آن شكل گيري افسردگي مي باشد.
پژوهش حاضر مي خواهد به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا برداشتي كه دانشجويان افسرده از وقايع دارند و به تبع آن پيش بيني و انتظارات آنها با دانشجويان عادي متفاوت است؟ آيا سبك اسنادي ناجور در دانشجويان با افسردگي در ارتباط است يا نه؟ نهايتاً اين كه چه تفاوتي بين سبك اسنادي و سبك هاي تفكر دانشجويان وجود دارد.

اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه سبب شناسي و درمان اختلالات رواني صورت گرفته است يكي از اين پيشرفت ها مورد توجه واقع شدن فرايند هاي شناختي ـ رفتاري و از ميان آن پديده درماندگي آموخته شده و سبك تبيين در سبب شناسي افسردگي مي باشد. آشكار شدن سبك تبين فرد به منظور پيش بيني وضعيت او در پيوستار آسيب پذيري ـ حائز اهميت فراوان است. از اينرو آماده سازي محيط و آموزشهاي لازم مي تواند به افرادي كه به قطب آسيب پذيري گرايش بيشتري دارند كمك كنند بنابر شواهد و مدارك پژوهشي سبك تبيين در پيش بيني رفتار و عواطف منفي نقش مهمي ايفا مي كند سبك تبيين بدبينانه ريسك مهمي براي بروز افسردگي محسوب مي شود اگر واقعاً سبك تبيين بدبينانه يكي از عوامل پیامدهاي رفتار ي ـ عاطفي بعدي باشد ت.جه به ريشه هاي تحولي سبك تبيين در دوران رشد ضروري است. در صورتي كه حوادث و تجارب ناخوشايند در سال اوليه زندگي به وقوع پيوسته باشد، سبك تبيين احتمالا نياز به دگرگوني و بازسازي دارد. بنابراين نقش خانواده و آموزش و پرورش حائز اهميت است ، خانواده و آموزش و پرورش بايد زمينه هايي را فراهم كنند كه تا حد امكان موفقيت را در كودكان افزايش و شكست را كاهش دهند تا به نحوي از آموختن درماندگي و ناتواني جلوگيري كنند. همچنين سبك تبيين در فرايند روان درماني نيز مي تواند مورد توجه قرار گيرد. شناسايي تبيين بدبينانه و بازسازي اسنادها مي تواند در تسريع روند بهبودي بيماران افسرده موثر باشد.
آشكار شدن سبك تبيين دانشحويان در برخورد با شكست ها و موقعيت هاي يادگيري به منظور پيش بيني طبيعت او در پيوستار آسيب پذيري ـ عدم آسيب پذيري اهميت موضوع را تا حدودي روشن مينمايد.102 صفحه فایل Word


بررسی اثرات افسردگی


مقابله با افسردگی


تحقیق رشته روانشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله کامل درباره بررسی اثرات افسردگی | وبلاگ …

... مقاله کامل درباره بررسی ... مقاله کامل درباره بررسی اثرات افسردگی ... پی سی دانـــلود;

دانلود مقاله بررسی اثرات شنا بر افسردگی و نقش آن …

... (سه جلد کامل ) ... دانلود مقاله بررسی اثرات شنا بر ... بررسی اثرات شنا بر افسردگی و ...

بررسی اثرات افسردگی - ایران دانلود

ایران دانلود ... بررسی اثرات افسردگی. ... 4ـ هر قدر اطمینان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و ...

تحقیق آماده بررسی اثرات شنا بر افسردگی – ایران …

تحقیق آماده از بررسی اثرات شنا بر بیماری افسردگی. این تحقیق به بررسی دقیق چگونگی تاثیر ورزش ...

دانلود مقاله بررسی مقایسه¬ای میزان افسردگی و …

دانلود مقاله بررسی ... دانلود مقاله بررسی مقایسه¬ای میزان افسردگی و ... فروشگاه | درباره ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر موسیقی در درمان افسردگی

بررسی تاثیر موسیقی در درمان افسردگی در ... از بحث درباره ... دانلود مقاله بررسی تاثیر ...

تحقیق درباره افسردگی با مقدمه و منابع | بیجاده

... مقاله, مقاله ... تحقیق درباره افسردگی با مقدمه و ... دکتر شما میتواند درباره عوارض و اثرات ...

بررسی رابطه بین ورزش و افسردگی » پایان نامه دات …

... نیاز درباره افسردگی از ... فایل کامل این پروژه را دانلود ... اثرات روانی افسردگی می ...

دانلود مقاله در مورد افسردگی - دانلود کارتون

دانلود مقاله افسردگی ... بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر ... » دانلود کامل کارتون ...

دانلود مقاله کامل درباره اثرات ورزش در سلامت - اینو …

بررسی درباره ... دانلود مقاله کامل درباره ... دانلود مقاله کامل درباره اثرات ورزش در ...

دانلود مقاله کامل درباره اثرات ورزش در سلامت - اینو …

بررسی درباره ... دانلود مقاله کامل درباره ... دانلود مقاله کامل درباره اثرات ورزش در ...

تحقیق آماده بررسی اثرات شنا بر افسردگی

... تاثیر شنا بر افسردگی,مقاله ... دانلود رایگان تحقیق آماده بررسی اثرات ... مقاله کامل ...

دانلود مقاله بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ی افسردگی

دانلود مقاله بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ی افسردگی ... دانلود مقاله ترجمه شده : اثرات ...

دانلود تحقیق در مورد افسردگي | دانلود تحقیق و مقاله

دانلود مقاله افسردگی,دانلود ... مقاله کامل درباره ... تیزهوشان یزد دانلود مقاله بررسی و ...

دانلود مقاله بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد

... افسردگ,دانلود مقاله بررسی میزان افسردگی ... درباره ما . x بستن ... دانلود بسته آموزش رایتینگ ...

دانلود پروژه تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با …

دانلود پروژه تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با ... اثرات اجتماعی افسردگی ... دانلود مقاله;

دانلود مقاله تاثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد …

دانلود مقاله تاثیر ... اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی , ... دانلود مقاله بررسی وضعیت ...

دانلود تحقیق کامل درباره نقش ورزش در زندگی انسان …

دانلود مقاله کامل درباره ... سبک اثرات مفیدی ... و نشاط، روحیه افسردگی را در فرد کاهش ...

دانلود مقاله استرس (تنیدگی) یا فشار روانی

دانلود مقاله استرس ... مقاله ای کامل درباره ... (یعنی اثرات انتقال دهنده ی عصبی سروتونین را ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین میزان رضایت …

دانلود مقاله بررسی ارتباط ... نوجوانی کامل نیست، افسردگی واقعی ... منفی دربارة اعتماد ...

دانلود مقاله استرس (تنیدگی) یا فشار روانی

دانلود مقاله استرس ... مقاله ای کامل درباره ... (یعنی اثرات انتقال دهنده ی عصبی سروتونین را ...

دانلود مقاله بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد

... افسردگ,دانلود مقاله بررسی میزان افسردگی ... درباره ما . x بستن ... دانلود بسته آموزش رایتینگ ...

دانلود پایان نامه در مورد نقش ورزش در از بین بردن افسردگی

... افسردگی دانلود مقاله در ... دانلود متن کامل مقاله نقش ... عبار مقاله بررسی اثرات شنا ...

دانلود تحقیق تاثیر ورزش بر افسردگی - یارا فایل

دانلود مقاله کامل درباره زندگینامه ... بررسی سیستم ... تحقیق تاثیر ورزش بر افسردگی ...

دانلود کتاب افسردگی - mihandownload.com

... مقاله افسردگی ... افسردگی را بررسی ... کتاب درباره افسردگی,دانلود رمان ...

دانلود پروژه تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با …

دانلود پروژه تحقیق بررسی رابطه بین افسردگی با ... اثرات اجتماعی افسردگی ... دانلود مقاله;

مقاله درباره بیماری افسردگی - دانلود رایگان مقاله و …

به وبلاگ دانلود رایگان مقاله و تحقیق ... تحقیق درباره اثرات ... برطرف‌شدن کامل افسردگی شما ...

دانلود مقاله در مورد افسردگی - دانلود کارتون

دانلود مقاله افسردگی ... بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر ... » دانلود کامل کارتون ...

دانلود مقاله کامل درباره تاثیر ورزش بر قلب - اینو …

دانلود مقاله کامل درباره ... دانلود مقاله کامل درباره بررسی عوامل ... امروزه اثرات مفید ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر موسیقی در درمان افسردگی

دانلود مقاله بررسی تاثیر ... و از بحث درباره افسردگی شان ... اثرات ضد افسردگی ...

دانلود 600 نمونه فرم حقوقی قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

قالب معروف دنیای خبر

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

در 5 روز تایپیست شوید

فروش وب سایت جیمبو

دانلودکتاب چگونه خیلی راحت ورایگان برای خودمان وبسایت بسازیم؟

قالب زیبای سایت پرسپولیسیها

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

پایان نامه طراحی وب سایت هتل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

پروژه بازی گرافیکی به زبان VB.NET

دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیک

جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دانلود پروژه سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز

فروش مقاله آموزش برنامه نویسی شبکه با ویژوال بیسیک

سورس شبیه ساز نرم افزار های هک

سورس نرم افزار شرکت اجاره خودرو