دانلود رایگان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس الکتروشیمی در 196 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان درس الکتروشیمی

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس الکتروشیمی در 196 اسلاید


دید کلیتمام واکنشهای شیمیایی ، اساسا ماهیت الکتریکی دارند، زیرا الکترونها در تمام انواع پیوندهای شیمیایی (به راههای گوناگون) دخالت دارند. اما الکتروشیمی بیش از هر چیز بررسی پدیده های اکسایش- کاهش است. روابط بین تغییر شیمیایی و انرژی الکتریکی ، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حائز اهمیت است.

از واکنشهای شیمیایی می توان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد (در سلولهایی که سلولهای ولتایییا سلولهای گالوانی نامیده می شوند) و انرژی الکتریکی را می توان برای تبادلات شیمیایی بکار برد (در سلولهای الکترولیتی). علاوه بر این ، مطالعه فرآیندهایی الکتروشیمیایی منجر به فهم و تنظیم قواعد آنگونه از پدیده های اکسایش - کاهش که خارج از اینگونه سلولها روی می دهند، نیز می شود. با برخی فرآیندهای الکتروشیمیایی آشنا می شویم.
رسانش فلزیجریان الکتریکی ، جاری شدن بار الکتریکی است. در فلزات ، این بار بوسیله الکترونها حمل می شود و این نوع رسانش الکتریکی ، رسانش فلزی نامیده می شود. با بکار بردن یک نیروی الکتریکی که توسط یک باتری یا هر منبع الکتریکی دیگر تامین می گردد، جریان الکتریکی حاصل می شود و برای تولید جریان الکتریکی ، یک مدار کامل لازم است. تشبیه جریان الکتریسیته به جریان یک مایع ، از قدیم متداول بوده است. در زمانهای گذشته ، الکتریسیته به صورت جریانی از سیال الکتریکی توصیف می شد.

قراردادهای قدیمی که سابقه آنها ممکن است به "بنجامین فرانکلین" برسد و پیش از آن که الکترون کشف شود، مورد پذیرش بوده است، بار مثبتی به این جریان نسبت می دهد. ما مدارهای الکتریکی را با حرکت الکترونها توجیه خواهیم کرد. اما باید به خاطر داشت که جریان الکتریکی بنا به قرارداد بطور اختیاری مثبت و به صورتی که در جهت مخالف جاری می شود، توصیف می گردد.

جریان الکتریکی برحسب آمپر (A) و بار الکتریکی برحسب (C) کولن اندازه گیری می شود. کولن ، مقدار الکتریسیته است که در یک ثانیه با جریان 1 آمپر از نقطه ای می گذرد: 1C = 1A.S و 1A = 1C/S . جریان با اختلاف پتانسیل الکتریکی که بر حسب ولت اندازه گیری می شود، در مدار رانده می شود. یک ولت برابر یک ژول بر کولن است. 1V = 1J/C یا 1V.C = 1J . یک ولت لازم است تا یک آمپر جریان را از مقاومت یک اهم بگذراند. I=ε/R یا ε=IR
رسانش الکترولیتیرسانش الکترولیت ، هنگامی صورت می گیرد که یونهای الکترولیت بتوانند آزادانه حرکت کنند، چون در این مورد ، یونها هستند که بار الکتریکی را حمل می کنند. به همین دلیل است که رسانش الکترولیتی ، اساس توسط نمکهای مذاب و محلولهای آبی الکترولیتها صورت می گیرد. علاوه بر این ، برای تداوم جریان در یک رسانای الکترولیتی لازم است که حرکت یونها با تغییر شیمیایی همراه باشد. منبع جریان در یک سلول الکترولیتی ، الکترونها را به الکترود سمت چپ می راند.

بنابراین می توان گفت که این الکترود ، بار منفی پیدا می کند. این الکترونها از الکترود مثبت سمت راست کشیده می شوند. در میدان الکتریکی که بدین ترتیب بوجود می آید، یونهای مثبت یا کاتیونها به طرف قطب منفی یا کاتد و یونهای منفی یا آنیونها به طرف قطب مثبت یا آند جذب می شوند. در رسانش الکترولیتی ، بار الکتریکی بوسیله کاتیونها به طرف کاتد و بوسیله آنیونها که در جهت عکس به طرف آند حرکت می کنند، حمل می شود.

برای این که یک مدار کامل حاصل شود، حرکت یونها باید با واکنشهای الکترودی همراه باشد. در کاتد ، اجزای شیمیایی معینی (که لازم نیست حتما حامل بار باشند) باید الکترونها را بپذیرند و کاهیده شوند و در آند ، الکترونها باید از اجزای شیمیایی معینی جدا شده ، در نتیجه آن ، اجزا اکسید شوند. الکترونها از منبع جریان خارج شده ، به طرف کاتد رانده می شوند.
عوامل موثر بر رسانش الکترولیتیرسانش الکترولیتی به تحرک یونها مربوط می شود و هر چند که این یونها را از حرکت باز دارد، موجب ایجاد مقاومت در برابر جریان می شود. عواملی که بر رسانش الکترولیتی محلولهای الکترولیت اثر دارند، عبارتند از : جاذبه بین یونی ، حلال پوشی یونها و گرانروی حلال. انرژی جنبشی متوسط یونهای ماده حل شده با افزایش دما زیاد می شود و بنابراین مقاومت رساناهای الکترولیتی ، بطور کلی با افزایش دما کاهش می یابد. یعنی رسانایی زیاد می شود. به علاوه ، اثر هر یک از سه عامل مذکور با زیاد شدن دما کم می شود.
الکترولیز (برقکافت)الکترولیز یا برقکافت سدیم کلرید مذاب ، یک منبع صنعتی تهیه فلز سدیم و گاز کلر است. روشهای مشابهی برای تهیه دیگر فلزات فعال ، مانند پتاسیم و کلسیم بکار می روند. اما چنانکه بعضی از محلولهای آبی را برقکافت کنیم، آب به جای یونهای حاصل از ماده حل شده در واکنشهای الکترودی دخالت می کند. از اینرو ، یونهای حامل جریان لزوما بار خود را در الکترودها خالی نمی کنند. مثلا در برقکافت محلول آبی سدیم سولفات ، یونهای سدیم به طرف کاتد و یونهای سولفات به طرف آند حرکت می کنند، اما بار این هر دو یون با اشکال تخلیه می شود.

بدین معنی که وقتی عمل برقکافت بین دو الکترود بی اثر در جریان است، در کاتد ، گاز هیدروژن بوجود می آید و محلول پیرامون الکترود ، قلیایی می شود:(2H2O + 2e → 2OH- + H2(g
یعنی در کاتد ، کاهش صورت می گیرد، ولی به جای کاهش سدیم ، آب کاهیده می شود. بطور کلی ، هرگاه کاهش کاتیون ماده حل شده مشکل باشد، کاهش آب صورت می گیرد. اکسایش در آند صورت می گیرد و در برقکافت محلول آبی Na2SO4 ، آنیونها (2-SO4) که به طرف آند مهاجرت می کنند، به سختی اکسید می شوند:2SO42- → S2O42- + 2e
بنابراین ترجیهاً اکسایش آب صورت می گیرد:2H2O → O2(g) + 4H+ + 4e
یعنی در آند ، تولید گاز اکسیژن مشاهده می شود و محلول پیرامون این قطب ، اسیدی می شود. بطور کلی هرگاه اکسایش آنیون ماده حل شده مشکل باشد، آب در آند اکسید می شود. در الکترولیز محلول آبی NaCl ، در آند ، یونهای -Cl اکسید می شوند و گاز Cl2 آزاد می کنند و در کاتد ، احیای آب صورت می گیرد. این فرآیند ، منبع صنعتی برای گاز هیدروژن ، گاز کلر و سدیم هیدروکسید است:2H2O + 2Na+ + 2Cl- → H2(g) + 2OH- + 2Na+ + Cl2سلولهای ولتایی
سلولی که به عنوان منبع انرژی الکتریکی بکار می رود، یک سلول ولتایی یا یک سلول گالوانی نامیده می شود که از نام "آلساندرو ولتا" (1800) و "لوئیجی گالوانی" (1780) ، نخستین کسانی که تبدیلانرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی را مورد آزمایش قرار دادند، گرفته شده است. واکنش بین فلز روی و یونهای مس II در یک محلول ، نمایانگر تغییری خود به خود است که در جریان آن ، الکترون منتقل می شود.(Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(s
مکانیسم دقیقی که بر اساس آن انتقال الکترون صورت گیرد، شناخته نشده است. ولی می دانیم که در آند ، فلز روی اکسید می شود و در کاتد ، یونهای Cu+2 احیا می شود و به ترتیب یونهای Zn+2 و فلز Cu حاصل می شود و الکترونها از الکترود روی به الکترود مس که با یک سیم به هم متصل شده اند، جاری می شوند، یعنی از آند به کاتد.Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e
(Cu2+(aq)+2e → Cu(s
نیم سلول سمت چپ یا آند ، شامل الکترودی از فلز روی و محلول ZnSO4 و نیم سلول سمت راست یا کاتد ، شامل الکترودی از فلز مس در یک محلول CuSO4 است. این دو نیم سلول ، توسط یک دیواره متخلخل از هم جدا شده اند. این دیواره از اختلال مکانیکی محلولها ممانعت می کند، ولی یونها تحت تاثیر جریان الکتریسیته از آن عبور می کنند. این نوع سلول الکتریکی ، سلول دانیل نامیده می شود.
نیروی محرکه الکتریکیاگر در یک سلول دانیل ، محلولهای 1M از ZnSO4 و 1M از CuSO4 بکار رفته باشد، آن سلول را با نماد گذاری زیر نشان می دهیم:(Zn(s) │ Zn2+(1M) │ Cu2+(1M) │ Cu(s
که در آن خطوط کوتاه عمودی ، حدود فازها را نشان می دهند. بنابر قرارداد ، ماده تشکیل دهنده آند را اول و ماده تشکیل دهنده کاتد را در آخر می نویسیم و مواد دیگر را به ترتیبی که از طرف آند به کاتد با آنها برخورد می کنیم، میان آنها قرار می دهیم. جریان الکتریکی تولید شده در یک سلول ولتایی ، نتیجه نیروی محرکه الکتریکی (emf) سلول است که برحسب ولت اندازه گیری می شود.

هر چه تمایل وقوع واکنش سلول بیشتر باشد، نیوری محرکه الکتریکی آن بیشتر خواهد بود. اما emf یک سلول معین به دما و غلظت موادی که در آن بکار رفته است، بستگی دارد. emf استاندارد، ˚ε ، مربوط به نیروی محرکه سلولی است که در آن تمام واکنش دهنده ها و محصولات واکنش در حالت استاندارد خود باشند. مقادیر ˚ε معمولا برای اندازه گیری هایی که در ˚25C به عمل آمده است.
فهرست مطالب:
بخش اول: قسمت نظری
مقدمه
تبدیل جریان الکتریکی در الکتروشیمی
تولید جریان الکتریکی توسط واکنش الکتروشیمیایی
مقدار الکتریسیته q
واحد عملی کار
انواع پلاریزاسیون
پلاریزاسیون شیمیایی
پلاریزاسیون غلظتی
بازده انرژی
مهاجرت
قانون فاراده در الکترولیز
قانون دوم فاراده
انتقال و عدد انتقال
قانون هیتورف
اندازه گیری عدد انتقال
مقاومت مخصوص و هدایت مخصوص
اندازه گیری هدایت الکترولیتها
ثابت سل
هدایت اکی والان و هدایت مولی
نظریه یونیزاسیون
عوامل موثر در سرعت یونها
مورد استعمال هدایت سنجی
سلولهای بازگشتی و غیربازگشتی
سل استاندارد
قوانین مربوط به واکنشهای سل و نیروی الکتروموتوری
انواع الکترودها
و...
بخش دوم: قسمت صنعتی
مقدمه
درجه حرارت
دانسیته جریان
هدایت
قدرت پوشش
غلظت یون فلزی
pH
ترکیبات اضافه شونده
انحلال فلزی آند
تشکیل فیلم آندی
عقیم شدن
تمیز کردن الکترولیتی با اسید
پرداخت جسم به روش الکترولیتی
الکتروتاپینگ
پودر فلزات
سل کاستنر
سل سورنسن
سل های جیوه ای افقی
و...


الکتروشیمی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


میکروبلاگ بایگانی - پرشین فایلز

تحقیق و بررسی در مورد شهرك يا ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس الکتروشیمی در 196 اسلاید;

پاورپوینت شبکه های اجتماعی شیطان بزرگ چه …

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس الکتروشیمی در 196 اسلاید; ... دانلود پروژه پاورپوینت ...

پاورپوینت شیمی - datakala.com

... پاورپوینت کامل درس های رشته ... عنوان پاورپوینت: ... روشهای مرتبط با جذب و نشر تابش توسط ...

الغرائب فی العالم بایگانی - پرشین فایلز

تحقیق و بررسی در مورد شهرك يا ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس الکتروشیمی در 196 اسلاید;

دانلود پاورپوینت گاپانتین صد – ۷ اسلاید – ایران …

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت ... تشنج دیگر و همچنین در ... متصل شده و با انتقال ...

معنی کامل درس شوق مهدی

دانلود پاورپوینت کامل ... این پاورپوینت در34 اسلاید به صورت ... در حیاط کوچک پاییز در زندان ...

پاورپوینت آموزش شیمی آلی — powerpoint — سیامک …

عنوان: پاورپوینت ... این درس، در قالب 116 اسلاید ... و با رسم دقیق و کامل تصاویر ...

دانلود آموزش ویدیویی دستگاه اسپکتروسکوپی …

... اسپکتروسکوپی جرمی زبان آلمانی انگلیسی دانلود از یوتیوب رقص و پرورش ... به روز رسانی در ...

مقاله ی مروری و ترجمه ی کامل با عنوان سلول های …

پاورپوینت درباره ... پروژه ی لینک لیست با اولویت درس ... ی مروری و ترجمه ی کامل با عنوان سلول ...

دانلود پاورپوینت تربیت بدنی با عنوان برنامه ریزی و

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت تربیت بدنی با ... با عنوان برنامه ریزی و ... ودر ۳۵ اسلاید ...

دانلود پاورپوینت تربیت بدنی با عنوان برنامه ریزی و

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت تربیت بدنی با ... با عنوان برنامه ریزی و ... ودر ۳۵ اسلاید ...

دانلود پروژه , پایان نامه و مقاله

پاورپوینت اختلال پانیک شامل 41 اسلاید است و ... الکتروشیمی مبحثی در ... با عنوان ...

لیست فایلهای علوم پایه :: پورتال جامع فایلهای …

مقاله با عنوان: ... دانلود تحقیق جامع و کامل در مورد نقش ... اسلاید و پاورپوینت تصاویر و ...

دانلود رایگان کتاب کامل جفر جامع شیخ بهایی

برنامه اندروید آموزش جامع ... دست ندهید و با عضویت در شیر بوک از ... با عنوان قیصر و ...

لیست پایان نامه های آماده جهت دانلود و استفاده به عنوان ...

... و استفاده به عنوان ... کامل تحقیق سرا با ... کد درس در سامانه جامع ...

ارزانترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و

... معرفی کامل و بررسی ویژگی ... ولتاژ در شبکه با در نظر ... الکتروشیمی در مهندسی ...

پاورپوینت با موضوع بانک خازنی – بانک خازنی و محاسبات و ...

پاورپوینت عنوان ... خانه / عمومی و آزاد / پاورپوینت با موضوع بانک ... ۴۳ اسلاید – بسیار جامع ...

شیمی - فیزیک - محیط زیست :: لیست فایل های آموزشی و

دانلود تحقیق جامع و کامل در ... اسلاید و پاورپوینت ... دانلود پایان نامه با عنوان : شناسایی و ...

پاورپوینت (اسلاید) بیوگرافی حسین امانت – ایران …

دانلود رایگان پاورپوینت (اسلاید) ... با ارزش “ پاورپوینت ... ایران بود و در یک مکتب فکری ...

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و

... کامل و جامع با ... تحقیق آماده با عنوان بررسی کامل سموم ... دانلود پاورپوینت درس هفتم ...

نقشه کامل مسجد با جزییات | مهندسی کامپیوتر

نقشه کامل مسجد با ... تحقیق در مورد معنويت‏ و ... دانلود پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست ...

شیمی - فیزیک - محیط زیست :: لیست فایل های آموزشی و

دانلود تحقیق جامع و کامل در ... اسلاید و پاورپوینت ... دانلود پایان نامه با عنوان : شناسایی و ...

دانلود پاورپوینت متدولوژی ساخت سیستم های …

این محصول با ارزش “ دانلود پاورپوینت ... مدل سازی کسب و کار – ۱۵ اسلاید ... در سازمان هدف و ...

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و

... کامل و جامع با ... تحقیق آماده با عنوان بررسی کامل سموم ... دانلود پاورپوینت درس هفتم ...

دانلود پاورپوینت رشته عمران - پاورپوینت طلایی

حاوی دو پاورپوینت با 24 و 28 اسلاید مجزا ... بتون در 83 اسلاید برای درس مواد و ... کامل و جامع ...

اموزش فصل اول شیمی - g-toopal.rozblog.com

عنوان: پاسخ: بازدید: توسط: سفارش پاورپوینت: 6: 627: haniyeh002: اموزش دروس در 3 ... چگونه و کجا درس ...

ارزانترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و

... معرفی کامل و بررسی ویژگی ... ولتاژ در شبکه با در نظر ... الکتروشیمی در مهندسی ...

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف کننده( فصل چهارم …

... نویسی حرفه ای در ... اسلاید فرمت پاورپوینت ... موفق با درک چرایی و چگونگی ...

دانلود نرم افزار ساخت ارائه خیره کننده Prezi Pro v5.2.5

طراحی پاورپوینت با ... ساخت اسلاید با نرم افزار ... توان برای ارایه مطالب در سمینارها یا ...

دانلود پایان نامه رشته شیمی در ارتباط با كاربرد …

دانلود پایان نامه رشته شیمی در ارتباط با ... در پيل الكتروشيميايي و ... عنوان اصول شيمي در ...

66 نمونه سوال فصل دوم کتاب ریاضی سوم دبستان - عددهای چهار رقمی

105 نمونه سوال امتحانی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان جدید التالیف 1394

کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا - ویرایش پنجم

60 نمونه سوال امتحانی اعداد اعشاری و مخلوط فصل پنجم کتاب ریاضی چهارم دبستان

60 نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان - مساحت و محیط

110 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل اول کتاب ریاضی چهارم دبستان - جدید

108 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح

پاورپوینت آموزشی فصل سوم ریاضی هفتم- جبر ومعادله

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل Zill - ویرایش نهم

فیزیک هالیدی فارسی جلد سوم

هلال های متفاوت از ماه

تحلیل و تشریح کامل مسایل مکانیک کوانتومی نوین جی.جی.ساکورایی

بخش قابل رویت ماه

رهیافتی بر مسائل اصول لیزر اوراسیو سوولتو

حل مسائل مکانیک آماری هوانگ به زبان اصلی

طرح درس سالانه علوم چهارم

دانلود فیزیک عمومی دیباگران الکتریسیته و مغناطیس

جوشاندن آب بدون گرما

آزمایشی جذاب برای مشاهده و بررسی جریان همرفتی

گزارش کار آزمایش کشش سطحی مایعات

پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم دوران دفاع مقدس

گزارش کار تهیه ایزومر ترانس پتاسیم دی اکسالاتو دی آکوا کرومات (III)

شیمی عمومی سیلبربرگ ویرایش هفتم

کتاب حل المسائل کامل شیمی فیزیک 2- حسین آقایی و مهران آقایی

رسوب شناور

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

غذاهای پشتیبان رشد بدن و معرف بیوره

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید

جزوه درس بیوشیمی 1-مبحث اسیدهای آمینه و پروتئین ها

تکثیر و پرورش جلبک گراسیلاریا