دانلود رایگان

بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان

دانلود رایگان بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتتریا رر ارار لتا امت ر
مالیات ارار رارایی استا هرمزگا می باشد. پژوهش، از نظر هدف لاربرری و روش آ از نت
ت صیفی پیمایشی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات و رار های م رر نیاز از بررست ی هتای -
اسناری، لتابخانه ای و مطالعات میدانی استفار شد است. پرسشتنامه مت رر استتفار رر تق یت
حاضر، پرسشنامه مق ساخته می باشد له م رر تایید اساتید و خبرگا ارار رارائی، قرار گرفته
0 شتد / له روایی آ به روش مقت ایی تایید شد است، و پایایی آ با آلفای لرونباخ برابر با 28
است. روش نم نه گیری نم نه گیری تصارفی طب ه بندی شد ب ر پرسشتنامه بت ین 423 نفتر از
مشتریا ارار ام ر مالیاتی استا هرمزگا ت زیع گررید است. با ت جه به هدف اصلی پتژوهش،
فرضیه ها با استفار از آزم های لل م گروف اسمیرنف و همبستگی م رر آزم قرار گرفتته -
اند، له نتایج حالی از آ می باشتد لته، بت ین )رابطته لتارایی ختدمات متالی، قابلیتت اطمینتا ،
رسترسی به سیستم الکترونیکی مالی، حفظ حریم خص صی( با ع اما م ثر بتر ختدمات متالی و
رضایتمندی مشتریا رابطه مست یم و مثبتی وج ر رارر و ع اما مذل ر نشا رهند ع اما مت ثر
بر خدمات مالی و رضایتمندی مشتریا سازما ام ر مالیاتی می باشد. له ع اما م ثر بر خدمات
مالی و رضایتمندی مشتریا سازما ام ر مالیاتی به ترتیب اول یت: رابطه لارایی ختدمات متالی،
قابلیت اطمینا ، رسترسی به سیستم الکترونیکی مالی، حفظ حریم خص صی می باشند.
واژگان کلیدی: رضایتمندی مشتری، خدمات مالی.


بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات ...

بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی:
اداره دارایی استان هرمزگان.

بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات ...

3 مارس 2017 ... این محصول با ارزش “ بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور
مالیات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان “را از علی فایل ...

بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات ...

پست با عنوان بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور
مالیات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان در این صفحه نمایش داده شده است. همچنین
شما ...

بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات ...

عبارت ' بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات
مطالعه موردی اداره دارایی استان هرمزگان ' در بین وبلاگهای سایتهای وبلاگی جستجو شده
و ...

بررسی و سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی (مطالعه موردی اداره کل امور ...

امروزه، تأمین رضایت مشتری یکی از الزامات اساسی نظامهای مدیریت کیفیت و مدلهای
تعالی است. هر سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار ارائه خدماتی است ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

5, 5, بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس ... 16, 16, تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی کارکنان در اداره دارایی
استان ... 27, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان
مجتمع ... کاری بر اساس نظرات کارکنان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان
اصفهان ...

بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات ...

خانه / بایگانی برچسب: بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل
امور مالیات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان ...

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت

رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان ... به نقش
تعهد سازمانی و رضایت شغلی مطالعه موردی کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان ...
رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان مورد مطالعه شرکت های بیمه ...
رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان
گیلان.

خدمات مالی | جستجو - بانک اخبار و مقالات وسریا

تحقیق و بررسی در مورد گزارش کار آموزی خدمات حسابداری شرکت 14 ص ..... بررسی
رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی ... مالي
بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور ماليات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان
.

دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

15 دسامبر 2016 ... بررسی تأثیر رضایتمندی مشتریان در پذیرش بانک مجازی ( مطالعه: ... بررسی تأثیر
مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت آب و ... رابطه اهرم مالی و نقد
شوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .... با تعالی منابع
انسانی بر اساس مدل بالدیج در اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

... مدیریت گرایش مالی: ارزیابی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین
استان ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی : ارزیابی رابطه بین
رضایت .... پایان نامه کارشناسی ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ..... اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی جنوب
استان ...

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستمهاي مالي

2 ا کتبر 2016 ... بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در سازمان امور اقتصادی و دارایی،اداره
کل امور مالیاتی و گمرک استان لرستان 20. ... بررسی ارتباط بین هوش هیجانی،فرهنگ
سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: اداره کل امورمالیاتی استان گلستان) .... بررسی
رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری وکیفیت خدمات در بانک ملی ...

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد

16 نوامبر 2016 ... انجام پایان نامه رابطه بین ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ... انجام پایان نامه
بررسی ارتباط بین رضایتمندی مشتریان و ارزیابی عملکرد .... گیری ویکور (مطالعه
موردی: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان) ... انجام پایان نامه کاربرد مدل EFQM
در ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران

نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری ...

بررسی رابطه رفتار اخلاقی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در اداره کل استاندارد
استان ... چالشهای قراردادهای برون سپاری شده درشرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان
شرقی .... فرار مالیاتی در نظام مالیات برارزش افزوده مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی
شهرستان کرمان ... ارتباط بین اخلاق حرفه ای و کیفیت ارتباط با مشتری در شرکت
خدمات ...

Winlib Report Generator - اداره آموزش بانک ملی - بانک ملی ایران

11, شناسائی و سنجش عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک ملی ایران در ...
مشارکتی در تصمیمگیری مدیران ارشد بانک ملی اداره امور شعب استان خراسان, احمدی
سیماب، شهرام, ۱۳۷۹. 13, ارزیابی مدیریت دارایی و بدهی ارزی سیستم بانکی کشور:
مطالعه موردی ... 49, بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان در اداره
امورشعب بانک ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

۹۵/۱۲/۱۵, دکتر حسين نواده توپچي, حقوق بشر وچالش هاي هزاره سوم (مطالعه موردي:آب
سالم ..... ارزيابي رضايتمندي بيماران بستري جراحي شده از خدمات بيمارستان نيكان
بر .... دکتر رضا تهراني, بررسي رابطه قيمت طلا و نفت و رشد اقتصادي, مديريت مالي
...... ادراك سياست هاي سازماني بر پيامدهاي كاري ‌كاركنان اداره كل امور مالياتي غرب تهران
با ...

فاندا ارار - پرنسیا

بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی:
اداره دارایی استان هرمزگان. اختصاصی از یارا فایل بررسی رابطه خدمات مالی بر ...

مدیریت فناوری اطلاعات - واحد الکترونیکی

... فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانک ملت ( استان تهران) با رویکرد فرایند تحلیل ...
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در استفاده از فناوری اطلاعات مطالعه موردی در ... اشتراک
گذاری داده ها مورد مطالعه اداره خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه
.... طراحی سیستم خبره فازی سنجش رضایت مشتریان گمرک با استفاده از مدل شبکه ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و ...

آسیب شناسی نظام پیشنهاد بر اساس مدل ارزیابی CIPP (مطالعه موردی شرکت خودرو
سازی .... ارائه الگوی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های خدمات مالی Fulltext .... ارایه
مدلی کاربردی بر رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی
Fulltext .... ارزیابی و رتبه بندی عملکرد ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان
کردستان با ...

Copy of ذخيره کتابخانه

ارزيابي طرح هاي صنعتي مطالعات فني- اقتصادي- مالي, 817 ..... 380, اسداغي، عليرضا
, پروژه نقش مشارکت مردمي در اداره امور شهرها (مطالعه موردي ... آمادگي سازمان براي اجراي
مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي بانک تجارت), 1000148 ..... بررسي رابطه
ابعاد اخلاق کار با پاسخگويي کارکنان اداره کل امور مالياتي استان گيلان, 1000661.

تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد فیروزکوه

6 سپتامبر 2013 ... پروپزال دانشجو سميه مهرداد با عنوان « بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش معنوي ....
شناسائي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان مراكز خدمات درماني دانشگاه ....
مديران با عملكردهاي شلي كاركنان در اداره كل بهزيستي استان تهران » تایید شد. ..... (
مطالعه موردي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان مازندران) » تایید شد.

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد ...

دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن .... پایان نامه
کارشناسی ارشد بررسی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی ... پایان نامه
تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان ادارات کل استان خراسان
شمالی ... با متغیر های عمده اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی مطالعه موردی استان
فارس.

طرح‌های اجرا شده - دانشگاه تربیت مدرس

29, نظام جامع نيروي انساني اداره كل امور مالي و مخازن‌شركت راه آهن ج. ... 32, بررسي و
مطالعه تطبيقي تجارب كشورها در زمينه مشاركت بخش دولتي با ... 44, بررسي اثرات
سياستهاي مالياتي و عوارض پرداختي بر صنايع كوچك ..... وزارت امور اقتصادي و
دارائي .... طرح سنجش ميزان رضايتمندي مردم از نحوه ارائه خدمات در دستگاههاي اجرايي
استان تهران.

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال پایان نامه و پروپوزال حسابداری ...

تاثیر نفوذ مشتریان بزرگ بر میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته
شده ... رابطه رضایت شغلی و بهره وری کارکنان جهاددانشگاهی واحد ایلام .... بررسی
رابطه بین اهرم مالی با سیاست تقسیم سود- مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران ....
موضوع ماده272 قانون مالیاتهای مستقیم بردرآمدهای مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی
استان یزد

شماره 542

ﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ 27 ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ 1387 ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ... ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﻠﺴﺎﺕ) ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﮔﻤﺮﻙ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺭﺿﺎﻳﺖ ... ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﻤﺮﻙ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻮﺩﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﺻﻔﺤﻪ 6 .... ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﮔﻤﺮﻙ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ..... ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﺯﻳﺎﺩ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺧﺬ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺭﺩﻱ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ.

ادارهٔ ارتباط با صنعت - مرکز توسعهٔ فناوری و ارتباط با صنعت- ادارهٔ ...

3766, مطالعه موردی زبان آموزان بزرگسال ایرانی در تجربه های تعاملی زبان ... 3764,
مطالعه و بررسی استفاده از پیت پایپ در افزایش کارایی کندانسور نیروگاه های ...
ایران با رویکرد تطبیقی, اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان, 1394/12/
6 ... 3749, تأثیر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست, نظام پزشکی یزد, 1394/10/29
...

اخبــــــار - پست بانک ایران

22 دسامبر 2014 ... در سازمان انتخاب شده مورد بررسي قرارگیرد. .... موردی(، محققین؛ چنگیز والمحمدی،
نگین فیروزه، شیوه مطالعه؛ ارزیابی ... رضایتمندی مشتریان بر اساس کارت امتیازی
متوازن. ... 3( آشنایی با امور اجرایی و ارتباط مستمر با خدمات بانکی ...... باجه مستقل
پست بانک ایران در اداره کل پست استان هرمزگان طی مراسمی با حضور.

هیچ‌کارگاهی‌به‌دلیل‌بدهی ‌به‌تأمین‌اجتماعی‌تعطیل‌نشده‌است - سازمان تامین ...

13 دسامبر 2015 ... وی اظهار داشــت: این نهاد خدمت رســان رضایت. نسبی 40 .... جنابعالی و همکاران محترم
امور مالی ســازمان تســلیت ... واقع فقط 38 درصد مردم این استان از خدمات بیمه ... حاج
محمدرضا شجاع خواه، از همکاران خدوم اداره کل امور ... از طریــق مالیات ها و حق بیمه هــا
تأثیر می گذارد، ..... شعبه بررسی های مجدد انجام و مشخص شد که نه تنها به او.

بیمه آسیا

مدیرعامل سهم رشته های اتومبیل و درمان از کل پورتفوی بیمه آسیا را 67 درصد و سهم ....
در ادامه زهرا بزمی، کارشناس اداره صدور بیمه های عمر و حوادث گروهی مدیریت بیمه های .....
مدیر توسعه بازار و امور مشتریان و معاون مدیر امور مالی، دکتر نوراللهی ... دیدار با مدیر
کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان و حضور ..... او در مطالعه ای که در مورد 324.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
ایام ... ادله اثبات دعوی ۷۱; ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن ۷۲ ....
نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمان وبکار گیری فناوری اطلاعات ودر ادارات آموزش و ...
در زون کپه داغ مطالعه موردی آبریز کوشک آباد ۱۵۶; ۱۷۱ پایان نامه بررسی زمینه های ...

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

استان 216253 ... امور 85546 ... خدمات 49376 ... اداره 45531 ... کل 39177. رو 39031.
تشکیل 38952. روند 38855. ارزش 38812. دهند 38722 ... كل 35475. حضرت 35357.
علاوه 35232. دوشنبه 35197. ترین 35130. بررسي 35053 ... رابطه 26083 ... مالی
24041 .... مطالعه 16685 ..... مالیات 6308 .... هرمزگان 5566 ... دارایی 5153 .... رضایت
4673.

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

عملگر | از این اپراتور برای بررسی نتایجی که دارای هر کدام از عبارات شما هستند، .....
به سازمان یک رابطه خود تداوم است: بر اساس یافته‌های مطالعات متعدد، رفتار مدیران در
رابطه با ..... از آنجائیکه شرکت مخابرات بعنوان رکن اصلی ارائه دهنده خدمات مخابراتی
و ... نکته حائز اهمیت سطح دسترسی کاربران دبیرخانه نسبت به کارشناس یک اداره یا
...

دانلود فایل اکسل - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران - شهرداری تهران

45, 43, ---, 5774, م۴۷ , ---, بررسی وضعیت ارتباط اقلیم و مسکن در استان کرمان
...... 453, 451, بهار ۱۳۸۰ , 6182, م۴۵۵ , ---, آشنایی با قوانین و مقررات اداره امور
شهرها ..... وضعیت اشتغال، خدمات اجتماعی و نحوه اداره شهر توسط شورای شهر استکهلم (
قسمت دوم) ..... ضرورتهای اجرائی طراحیهای شهری در ایران: مطالعه موردی گذرهای پیاده در
شهر شیراز.

لغو تحریم های تسلیحاتی، امری عادی است و اقدامی علیه چین نیست ...

25 مه 2016 ... تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب ۴۸ ص ·
بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی:
اداره دارایی استان هرمزگان · تحقیق و بررسی در مورد کارآموزی در شرکت ...

کشور اهی اجرائی و مؤسسات سازمان اهی ژپوهشی اولویت 4931

های خدماتی. –. رفاهی جاده ای. اداره. کل حمل و نقل و پایانه. های استان تهران ... سنجش.
رضایت. مشتریان. بانک. تجارت .16. بررسی. و. الگوبرداری. از. خدمات .... مطالعه. موردی.
بانک. تجارت. ( .16. شناسایی. وقفه. های. ) گلوگاه. های. (. خدمات. به ..... معاونت پژوهشی
دانشگاه. 19 .1. مالیات. ها و بیمه و نهادهای مالی .10. رابط. ۀ. بانک ...... های اجتماعی)
هرمزگان(.

بررسی تأثیر بهبود ارائه خدمات بر رضایت مودیان با استفاده از روش ...

بررسی عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان در سازمانهای خدمات درمانی (مطالعه موردی در ...
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصادی و داراییابزارهای پژوهش
پرسشنامه ... خدمات مالیاتی پاراسورامان و همکارانش و هم چنین برای رضایت مشتری
پرسشنامه ... داد کیفیت خدمات مالیاتی بر رضایتمندی مودیان مالیاتی در اداره کل
مالیات بر ارزش ...

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

بازدید کل : 99569 .... بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با رشد تامین مالی
خارجی ... Identify and rank the factors affecting customer satisfaction in the
automotive ..... with Bank Customers (Case Study: Tejarat Bank,Golestan
province) ..... Model for Assessment of Knowledge Management in the tax office
in central Tehran.

سـال دهـم، شمـاره 91 -آبان ماه 1393 - بانک ملت

بررسی مفهوم و رویکرد بانکداری جامع و تعامل آن با مدیریّت ارتباط با مشتری. 80 ....
تمامــی ذینفعان را از طریق خدمات بهتر و حضور موثّر در بازار بانکی و ربودن گوی.
ســبقت از رقبا .... معاون مالی مدیرعامل، سپرده قرض الحسنه ویژه هم در دستور کار بانک
قرار ..... مدیرعامــل در امــور اعتباری، نصری رییس اداره کلّ اعتبارات و معاونان و
روســای.

1392 . کارشناسی ارشد موضوع: علوم اجتماعی > مدیریت هستاد راهنما ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی در اداره کل راه و ترابری استان سمنان ....
هستاد راهنما: مجید ضماهنی | هستاد مشاور: محمدرضا دارائی ... بررسی تاثیر خدمات پس از
فروش بر میزان رضایت مشتریان( مطالعه موردی در شرکت جوش و برش کارا) ... دولتی -
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هرمزگان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مقالات بررسی(420) - ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان از خدمات دریافتی ....
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل مالیات
...... سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان ادار کل امور مالیاتی استان تهران ......
موانع دولتی و رسانه ای در جذب حامیان مالی صنعت ورزش از دیدگاه مدیران استان هرمزگان

اخبار آموزش و پرورش

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۶، برای پایان بخشیدن به
مشکل ...... شده اند این استان ها گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و
سیستان و ..... معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش، امور مالی در
آموزش و ...... رئیس اداره تعاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اضافه شدن خدمات جدید
در بیمه ...

اصلی

134, 133, بررسی مشکلات مالیات بردرآمد شرکتها ازدیدگاههای مختلف, 69, تهران, ارشد
..... 296, 295, بررسی رابطه بین سود حسابداری وقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده
در ..... تجزیه و تحلیل شرکتهای سرمایه گذاری و مطالعات موردی چند شرکت دربازار مالی
...... مطالعه موردی : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس, 81, دانشگاه شیراز, ارشد
...

لیست پایان نامه های رشته حسابداری

43, 42, رسیدگی مالیاتی (هزینه های قابل قبول و استهلاک), 55, علامه طباطبایی, ارشد
...... 296, 295, بررسی رابطه بین سود حسابداری وقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده
در ...... ارزیابی نحوه پردازش مالی دریافتی از مشتریان به منظور اعطای تسهیلات بلند
..... مطالعه موردی : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس, 81, دانشگاه شیراز, ارشد
...

مدلسازی و بررسی رابطه بین کیفیت خدمات پس از فروش با رضایت ...

اختصاصی از یارا فایل بررسي رابطه خدمات مالی بر رضايتمندی مشتريان در اداره کل
امور مالیات مطالعه موردی اداره دارایی استان هرمزگان با و پر سرعت . مقاله پژوهشی ...

طلا فایل , گلداک goldoc.ir

بررسی ارتباط بین رشد دارایی ها با بازده مقطعی سهام در بین شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی ... بررسی رابطه خدمات مالی بر رضایتمندی
مشتریان در اداره کل امور مالیات مطالعه موردی: اداره دارایی استان هرمزگان. بررسی رابطه
خدمات ...

ایده های پولساز من :: مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

7 مارس 2015 ... مطالبات در دست بررسی و ارسال به مالی 4 میلیارد تومان ...... اکثرا به ادارات دولتی،
نیروهای مسلح و شرکتهای بزرگ بار میدم، به خاطر اینکه اینجورجاها ...

ITanalyze سی خبر

بخش‌هایی از این دو مطالعه یکسان بود و در بخش‌های دیگر بررسی قبلی مشخص شد میزان
زمانی که ..... قرار گیرد و دولت مشتری خدمات فضایی بشود تا حوزه فضایی به
بالندگی برسد. ...... دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با فیلترینگ هوشمند
افزود: برای ...... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی اداره مالیات
الکترونیکی تا ...

بایگانی پرونده های پژوهشی - دانشگاه آزاد کیش

... 1993/11/14, بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت مشتریان بانک تجارت کیش
.... بررسی رابطه اهداف قیمت گذاری خدمات بانکی با تجهیز منابع مالی ( مطالعه موردی:
...... کاری با سازگاری اجتماعی در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان کرمان
...... تغییرات در دارایی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

مقاله - خانه

مطالعه میزان تعهد سازمانی کارکنان و ارتباط آن با... 67 ... ســالمت ایران« نامیده شود و
کلیه امور مربوط به بیمه سالمت در این سازمان .... ترازنامه، بودجه ساالنه، حساب ســود و
زیان و صورتهای مالی سازمان، بررسی .... 16 اداره کل استانی سازمان بیمه سالمت ایران در
ارزیابی عملکرد سال 1390 ... خدمات بیمه ای و افز ایش رضایتمندی ایشان حرکت. می
کند ...

تفکرمحوری - بانک شهر

مستمر محصوالت و خدمات و توسعه رضایت مشتری در تمامی بخشهای صنعت و خدمات. و
قابل استقرار در تمام سازمانها ... امور سازمان و برنامه ریزی، مدیریت امور پشتیبانی و
مدیریت امور فناوری اطالعات جهت .... موضوعات مورد بررسی شورا، پیشنهاد تشکیل
بانک شهر بود. همان .... بــا عنایت به اعــالم اداره مطالعات و مقررات بانکی بانــک مرکزی
ج.ا.ا در.

Iran e ayandeh 5-10-1391.pdf - مجمع تشخیص مصلحت نظام

متعالی( برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار
گرفتند. یافته های ... اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش های همگانی،.

Ferdowsi University of Mashhad - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب ...

رینگلد , ساختار و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: مطالعه ی ......
بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق 2 و 3 آموزش و
پرورش ..... کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی مؤدیان مشمول
مالیات بر ...... مدل معادلات ساختاری عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان ...

دریافت فایل pdf ماهنامه ارتباطات 235 - شرکت مخابرات ایران

19 مه 2016 ... شـرکت مخابرات اسـتان تهـران برای ارائـه خدمات بهتر و رسـیدن به درآمد. بیش تـر از
ظرفیت ..... متمرکـــز شـــده ایم، امیدواریـــم کـــه رضایـــت مشـــتری را نیـــز کســـب.
نماییـــم.« .... اداره کل توسـعه و آمـوزش کارکنـان شـرکت مخابـرات ایـران، یـک دوره ....
امور تجاری شـرکت مخابـرات ایران، مدیرکل ارتباطـات و فناوری اطاعات.

وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | مجتمع تجاری مسکونی پردیس ...

وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان | وب سایت رسمی –شرکت عمران آذرستان |
مجتمع تجاری مسکونی پردیس المپیک.

نشریه شماره 4 - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

گزارش نشست مشترک روسای نظام مهندسی ساختمان تهران و اداره تعاون، کار و رفاه
اجتماعی ... راهکارهایی برای افزایش کیفیت خدمات مهندسی نظارت در ساخت و ساز شهری
... )مطالعه موردی: محله قیطریه تهران( ...... اداره کل برنامه ريزی و امور استان ها - سازمان
مرکزی دانشگاه ...... در ايــن روش به دلیل حذف رابطه مالی میان مهندس ناظر و کارفرما می
توان به.

راهنمای نگارش مقاله ها تذکر: نشریه شوراها وابسته به شورای عالی استان ه

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها ... بررسی انواع الگوها و
نهادهای تأمین منابع مالی ...... ها، نقشه های راهنما و اداره اطالعات برای راهنمایی گردشگران
از دیگر موارد عناصر ...... است، مالکان با توجه به جلب نظر مشتریان، سعی در ..... مطالعه
موردی: شهر تهران ...... اثر نارسایی سیستم های حمل و نقل عمومی در تأمین خدمات رضایت.

موانع و راهکارهای فعال سازی تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه

چکیده هدف اصلی این تحقیق توصیفی – اکتشافی، بررسی موانع و شناسایی
بهترین ... از مطالعه روند شکل گیری مبادلات مرزی و ارائه تسهیلات مربوط به
مرزنشینان ... مرزی می پردازند (گزارش اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
کرمانشاه، 1392). ..... عدم آموزش های لازم مستمر و سالانه مدیران تعاونی در خصوص امور
گمرکی، مالی و مالیاتی ...

بانک اقتصادنوین در نظام بانکی از رتبه مناسبی برخوردار است - EnBank

بلــه سیدحســین وهابــی مدیــر امور بازرســی که اتاقــش در طبقه هفتــم ســاختمان
مرکزی در ... بررســی راه هــای ارتقای ســالمت مالــی و اداری،. تندیس و لوح .... در بانک
اســت که با همکاری اداره حسابرســی ..... از خدمــات بانکــداری الکترونیــک، باید با
توجه به این که بســیاری از ... همواره در کنار همکاران شــعبه جهت افزایش رضایتمندی
مشــتری.

پروپوزال بررسی سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان ادارات شهر ...

16, 16, تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی کارکنان در اداره دارایی استان ... 27
, 27, بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،مطالعه موردی کارکنان مجتمع . ....
شناسایی عوامل موثر برتمکین مالیاتی در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران .
.... نامه سنجش تاثیر ابعاد كیفیت خدمات(برمبنای مدل سركوال) بر رضایت مشتریان .

پروپوزال بررسی سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان ادارات شهر ...

10 مارس 2017 ... پروپوزال بررسی سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان ادارات شهر شیراز با تاکید
بر کارکنان جوان در 12 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docدانلود ...

نیوزهاب - از دريچه رسانه ها

از دريچه رسانه ها. اداره روابط عمومی و بین الملل. بولتن. صفحه اول روزنامه‌ها. اخبار اصلی
بانک توسعه صادرات. رتبه بین المللی بانک توسعه صادرات در میان هزار بانک اعلام ...

صفحه ویژه - کارکنان رسمی،قراردادي -۳ - مخابرات ما

21 مارس 2015 ... به اداره بازرسی مخابرات شکایت کردم گفتند در حدود اختیارات ما نیست ..... هزینه
همکار شامل حقوق- بیمه سهم شرکت- پاداش موردی -رفاهیات و … .... بیمه و مالیات از
بازنشستگان کسر شود اگر جواب منفی است چرا سازمان خدمات کشوری کسر ...... سلام
جناب سردبیر عزیزم میخواستم از مدیر کل استان هرمزگان جناب مندس سید رهام ...

اخبار ایران و جهان | انجمن حسابداران خبره ایران

31 جولای 2016 ... علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی حسین میرشجاعیان حسینی را ...
ارائه خدمات به بیمه شدگان و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی رضایت مندی آنان را
افزایش می‌دهد ... بر مبنای بخشنامه ابلاغی به ادارات کل مالیاتی سرتاسر کشور: رئيس
... جام جم مهمترین اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار داد.

جلد اول.pdf - مجوزهای کسب و کار

خدمات در بخ عیومی در تسهیل فرایندها و کاه هزینشه هشای ششروع و ادامشه ...... بهبود ف
ای کسب و کار و آزادسازی تجاری و مالی ... مطالعه موردی استان قزوین ... معاون اقتصادی
ادارب کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ...... افزای رضایت آنها گردیدب بود ......
تعدد ادارات و دستگاب های دولتی با استقرار ن ام اداری مشدرن بوروکراتیششک در
ایشران.

عناوین پایان نامه های رشته حسابداری | - تهران تحقیق

10 نوامبر 2014 ... 73, بررسی تاثیر نقدینگی دارایی ها روی هزینه سرمایه شرکتهای ... 94, بررسی رابطه
بین کیفیت سود حسابداری و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس, ۹۰, الزهرا ...
در شركت‌های درمانده و غیردرمانده مالی (مطالعه موردی: شركت‌های پذیرفته‌شده در ..... رسمی
وموسسات حسابرسی در اداره کل امور مالیاتی استان البرز, ۹۰, آزاد.

آرشیو فایل

حسابداری پاورپوینت پیمانکاری دانلود ذخیره پروژه حسابداری پیمانکاری
پاورپوینت حسابداری متداول حسابداری دانلود پاورپوینت پروژه مالی آرشیو فایل.

IJHSS 2014 Abstract 15 by International Society of communication ...

28 فوریه 2014 ... بررسی رابطه بین مدیریت دانش با مدیریت ارتباط با مشتری 3 . .... بررسی رابطه
بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی شهرستان سراوان
23. .... 360 درجه بر بهره وری اداره کل امور مالیاتی استانهای اردبیل و گیالن 35. ....
طرح فراگیر در استان هرمزگان از بعد بررسی روند پیشرفت تحصیلی ...

اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی مقاالت پذیرفته شده در نتایج 4232 ...

ردیف. عنوان. نویسندگان. وضعیت .4. طراحی. ابزار. شناسایی. دارایی. های. نامشهود. لیگ
.... بررسی. رابطه. علی. بین. کیفیت. خدمات. با. رضایت. مندی. مشتریان. زن. ) مطالعه.
موردی .... صنعت. ورزش. ) مطالعه. موردی. کارکنان. اداره. کل. ورزش. و. جوانان. استان.
هرمزگان ... روستا. پوستر. 22 . علل. عدم. حمایت. مالی. اسپانسرها. در. ورزش. استان.
فارس.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

خدمات چاپ: ترام چاپ. ماهنامه ي »دانش نما« نشريه اي فني تخصصي با روش ... نكات و
نتايج فنيِ حاصل از مطالعات تحقيقي، آزمايش ها و بررسي هايي ○ .... مهندسی استان در
این رابطه دارد به همه ی همکاران ارجمند گوشزد نماید و از این به بعد همه ی ما ..... از روز اول
کل شهر برای ویلچر طراحی شده ...... محاسبات تجاري، حمایت هاي مالیاتي و مالي، همکاري
همه ی.

موفقیت ها - بانک رفاه کارگران

اداره های س تادی، اداره امور شعب شمال تهران و ... ذکر کرد. وی تصریح کرد: پس از این
بررسی، موردی ... بانکداری قرض الحس نه در تأمی ن مالی، تأمین. و تجهیز منابع در
.... پیرو بخشنامه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، .... به منظور رفاه حال بیشتر
مشتریان و شهروندان، باجه عصر شعبه ... مش تری که وصول مطالبات ه م جزئی از
رابطه.

شعب بانک قرض الحسنه رسالت

موسساتی هستندکه گردش مالی خود را به بانک قرض الحسنه رسالت ... فرهنگی را در
منطقه باعث می شد که این اتفاقات از جنبه های مختلف قابل بررسی و مطالعه است. ....
نفر از مشتریان بانک در استان از خدمات بانکداری الکترونیک بدون .... عوارض گمرکی
دارد تا بتواند در اداره کشور و آبادانی آن هزینه کند و منبع درآمدی مطمئن مالیات را
جایگزین.

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت - سیویلیکا

بررسی تأثیر کیفیت درک شده و انتظارات مشتری بر رضایت مشتری (با نقش
میانجی ... هزینه کیفیت بر نوآوری وعملکرد (مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون استان
چهار محال و .... بررسی رابط بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در اداره کل امور مالیاتی
خراسان .... بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند مطالعه
موردی ...

در تکاپوی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان - بنیاد ملی نخبگان

12 نوامبر 2016 ... نوآوری در کشور به اقداماتی که در امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ... جشنواره های
متعدد، راه اندازی بازار دارایی های فکری و گسترش خدمات ..... در دوره هاي تأمین مالي در
نظام کارآفریني فناورانه و شرکت هاي .... کالن اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی علم و
فناوری بررسی ...... شرکت ها به ادارات امور مالیاتی ابالغ گردید.

سومین هما یش ملی - دانشگاه علوم پزشکی البرز

آقای مهندس یاسر کاظمی گمی)سازمان صنعت،معدن و تجارت استان البرز( .... رابطـه ی
مالـی با بودجه ی کل کشـو، از سـوی دیگـر می توانـد آنها را به سـمت تجاری .... رئیس
مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی البرز ...... دانشجوی دکتری
DBA دانشگاه صنایع و معادن کرج و مدیرکل اداره مالیاتی استان البرز 1 ...... دارایی
استان مرکزی.

موفقیت ائتالف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در انتخابات شوراهای اس

اگر چه اعضای محترم نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با کسب رتبه برتر .... 4-
بـسط و گستـرش مشارکت عمـومی در اداره امـور شهـر از .... 4( تالش در جهت ارتقای سالمت و
انضباط مالی و نظارت ..... ساختمان، هیأت عمومی وظیفه پیگیری در تنظیم جلسات
بررسی و ..... اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختامن استان، بنیاد مسکن
انقالب ...

بررسی تاثیر اثار اثر رابطه قیمت سهام بورس شاخص مالی - خانه متلب

16 ا کتبر 2015 ... بررسی تاثیر اثار اثر رابطه قیمت سهام بورس شاخص مالیReviewed by متلب on Oct
16Rating: 5.0بررسی تاثیر اثار اثر رابطه قیمت سهام بورس ...

دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت

... ها ی سازمان و مدیریت رهیافت سنتی(کلاسیک) مدیریت علمی اصول علم اداره(نظریه ...
رهیافت منابع انسانی نظریه روابط انسانی( مطالعات هاثورن) نظریه نیازهای انسانی ...

اخذ کارت بازرگانی و عضویت: پولوم

مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: فروش سوخت به .... قانون
سازمان حمایت کالاهای سرمایه‌ای نیازمند ارائه‌ خدمات پس از فروش به مشتریان هستند و
...... کنترل ریسک عملیاتی بنگاهداری، بررسی توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی ها
، ...... 1345: پس از مرگ علی همدانیان اداره داریی ارزش اموال همدانیان را محاسبه و سهم
مالیات ...

نتایج جستجو برای ' مطالعه ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

مطالعه موردی بررسی تشکیل رسوب در چاه های تزریقی گاز میدان کوپال ...... از انرژی
خورشیدی در دستگاههای دولتی کشور مطالعه موردی: اداره کل هواشناسی استان قم ..... هدف
اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت جشنواره، رضایت گردشگران نسبت
...... اما مسئولین امور دست اندر کاران امور شهری معتقدند که گذشته از امر خدمات رسانی،
حفظ ...

پایگاه اطلاع رسانی بيان روز شهرستان پلدختر ,شبکه اطلاع رسانی ...

بهره برداری ازطرحهای خدماتی وحمایتی کمیته امدادپلدخترآغازشد ...... بیان روز:رئیس
اداره امور هنری سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ..... بیان روز:مدیرکل
کتابخانه های عمومی لرستان گفت:سرانه مطالعه درلرستان مطلوب ..... بيان روز:رئیس
کل دادگستری استان لرستان از بررسی 200 هزار پرونده در دادگستری این استان خبر
داد.

دانلود فایل فلش عربی گوشی سامسونگ b7300bسامسونگ ورژنZTMJF2 با لینک مستقیم

تحقیق درباره؛ اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی

پاورپوینت درمورد الکتریسیته 11 اسلاید

تحقیق در مورد مشکلات روش هاي فعال تدريس دوره ابتدايي

دانلود تحقیق رابطه ميان تعهد حرفه اي و سازماني

پکیج جامع آموزش طراحی و ساخت روبات برای تلگرام با php

دانلود فایل پاورپوینت درس سوم : جمع و تفریق اعداد مخلوط ( تصویری )..

مقاله درباره كليات و ملاحظات عمومي درباره عفونت

پاورپوینت در مورد وظايف مديريت منابع انساني

تحقیق درباره صادرات غير نفتي

پاورپوینت کلیسای وانک

گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ميانه.؛

کارآموزی و کارورزی کارآموزی مراحل نصب نرم افزارها (word)

تحقیق در مورد نوانديشي ديني يا س

دانلود پاورپوینت مفهوم شجاعت ومصاديق آن در كتاب هاي درسي فارسي پايه هاي چهارم ،پنجم وششم .دبستان

تحقیق در مورد اعلام اصول ششگانه انقلاب سفيد (با فرمت ورد)

دانلود مقاله درباره ابوعلي سينا 12ص (علوم انسانی)

آزمونهاي روغن

پاورپوینت برنامه ریزی توسعه راهبردی شهر رودهن

ژورنال A fast algorithm for computing minimum routing cost spanning trees از انتشارات الزویر

دانلود پاورپوینت کاربینی پست

پاورپوینت درمورد گردشگری سلامت چالشی نو

مقاله پزشکی کوهستان و زنان

پاورپوینت در مورد روشهاي اندازه گيري و تعيين مقدار كروم شش ظرفيتي در نمونه هاي هوا

تحقیق درباره تصمیم گیری

مبحث ملی ساختمان (مبحث8)

تحقیق در مورد سیستم کنترل داخلی چیست ؟ 30 ص

پاورپوینت آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن-29 اسلاید

دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی - 2 واحد درسی

پاورپوینت کنجد