دانلود رایگان

پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژهپتانسیل بیوتکنولوژیکی (زیست تکنولوژیکی) تراستوکسیتدها. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 55 صفحه

چکیده:
ترانستوكيتريدها ميكروهترومتروف هاي آبزي رايجي هستند كه از نظر طبقاتي در گروه جلبكهاي هتروكونتاقرار مي گيرند.
تحقيقات اخير نشان داده اند كه تعدادي از نژادهاي تراستوكيتريدها را مي توان كشت كرد و بدين ترتيب به زيست توده هاي فراواني دست يافت كه داراي مقادير زيادي چربي و اسيدهاي چرب اشباع نشده مي باشند.
شواهد نشان مي دهند كه بازده سلولي و توليد pufa توسط نژادهاي ترانستوكيتريدها با تركيب پارامترهاي فيزيكي و شيميايي كشت مي توانند متغير هستند. در حال حاضر ميكروجلبكهاي فتوتروفيك كشت شده روغن هاي ماهي منابع اصلي تجاري pufa هستند. كاهش ممكن ذخاير تجاري ماهي و تكنولوژي نسبتاً پيچيده كه براي توليد تجاري ميكروجلبك ها نياز هستند تحقيق در مورد منابع ممكن pufa را الزامي ساخته است. كشت تراستوكيتريدها و ديگر ميكرودهتروتروف هاي توليد كننده Pufa را الزامي ساخته است. كشت تراستوكيتريدها و ديگر ميكرو هتروتروف هاي توليد كنندة Pufa يك جنس را ملي بوده است.
در حقيقت چندين محصول مبناي تراستوكيتريدي اكنون در بازار وجود دارد و تحقيقات در مورد كاربردهاي بيشتر هنوز در حال انجام است.
بسياري از روغن هاي ماهي و ميكروجلبكي كه اكنون در دسترس هستند ساختارهاي نسبتاً پيچيده Pufa دارند و اين باعث افزايش هزينة تهيه روعن هاي Pufa با درجة خلوص بالا مي گردد. برعكس، تعدادي از تراستوكيتريدها كه تاكنون بررسي شد ه اند. استفاده از روغن هاي مشتق شده از تراستوكيتيريدها بتوانند در مقادير كافي و با هزينه مناسب رشد كنند استفاده از روغن هاي مشتق شده از تراستوكيتريدها مي تواند هزينة بالاي موجود را بار توليد روغن هاي ميكروبي با درجة خلوص بالا كاهش دهد.
هرچه كه بيشتر وجه فوايد مواد غذايي و بهداشتي Pufa پي مي بريم تقاضا براي توليدات غني از Pufa افزايش مي يابد. نتايج تاكنون نشان داده آند كه تراستوكيتريدها مي تواننند يك بخش مهمي را در عرضة چنين توليداتي ايفا كنند.
لغات مهم: تراستوكيتريدها، اسيد چرب اشباع نشده ، زيست توده ها، كشت تجاري، ميكرومترو تروف
پيشگفتار: تراستوكتيريدها ميكرومتروتروف هاي آبزي رايجي هستند كه به شكل و يا گهگاهي به شكل انگل ها تغذيه مي كنند( پارتر 1990) . تراستوكيتريدها داراي توزيع جغرافيايي وسيعي هستند و نژادهايي دارند كه از ( با نوگ و اسپرو 1974 ) ، ژاپن ( ناگاتوما و ديگران 1980 ) ، هندوستان ( رااگوكودار 1988 ) ، و استراليا ( لوئيس و ديگران 1998 ) بدست آمده آند. اصولاً تراستوكيديدها كه قارچ هاي نخستين فرض مي شوند اخيراً در زير طبقة تراستوك نيتريدا ( كروميتسا، هتروكونتا) قرار گرفته اند و بيشتر با جلبك هاي هتروكونت و طبقه بندي مي شوند مانند جلبكهاي قهوه اي و ( دياتوم ها) كاوالير- اسميت و ديگران 1994).
به دنبال توصيف اولية تراستوكيتريدها ( اسپرو 1936 )، تحقيق كلي در مورد اين گروه از ارگانيسم ها وجود داشته است تا اين كه تعدادي مطالعات توصيفي و اكولوژيكي د رسال 1960 ( مانند گلداستين 1963 ؛ كارتنر 1968 ) صورت گرفت.
خاندلاي و ديگران ( 1986) استفاده از اسيدهاي چرب را به عنوان شاخص هاي بيوشيميايي براي تراستوكيتيرديها در سيستم هاي كه نامه مورد بررسي قرار دارند. از آن به بعد چندين مطالعه ( كه بعداً در اين مقاله ذكر خواهند شد) صورت گرفت و در آنها توانايي بعضي نژادهاي تراستوكيتريد در توليد1) يك زيست تودت نسبتاً بزرگ در كشت،2) يك نسبت بالايي از ليپيد به عنوان بخشي از اين زيست توده اي و 3) يك نسبت بالايي از اسيدهاي چرب غير اشباع در ليپيد مورد بررسي قرار گرفت و به صورت يك كاتالوگ درآمد.
علاقه به اهميت غذايي در طي دهة گذشته افزايش فراواني داشته است. وقتي pufa ها اجزاء زندة لازم غشاهاي سلولي و بسياري از سيستم هاي سيگنالي سلول باشند، كمبود و نقص pufa مي تواند با نقص عملكرد سلولي مرتبط باشد و اين خود در نهايت باعث بيماري مي گردد.
تعدادي از تحقيقات نشان داده آند كه pufa ها مؤلفه هاي غذايي لازم براي انسانها هستند ( بررسي از سيموپولوس 1989 ؛ تا كاهاتا و ديگران 1998 ) و همچنين در عمليات داروهاي خرچنگ ها و آبز ي استفاده مي شوند از ساريگوس و لاگر 1992 ؛ گاستل و ديگران 1994 ، رابرامو 1997).
معمولاُ pufa ها به دو گروه عمده طبقه بندي مي شوند مجموعه هاي فرا؟؟ 6 ( 6-8-يا 56 ) و امگا- 3 ( 3-8-يا 53 ) . از pufa n-6 ، اسيد آراكسيد ونيك ( 6-8) 4 : 20 ، AA ) اهميت ويژه اي دارد زيرا يك پيشرو براي بسياري از پروستاگندين ها و ايكوسانوئيدها مي باشد. اسيدايكوساپنتا انوئيك{ (3-n ) 5 : 20 ؛ Epa } و اسيددوكوسا هگزاانونيك { ( 3- n ) 6 : 22 ؛ DHA }، دو pufa يا 3-n كه توجه بيشتري به خود جلب كرده اند اسيدهاي چرب ضروري ناميده شده اند. Pufa هاي 3- n وقوع امراض قبلي اكليلي را كاهش مي دهند و ضربه و آرتروس رئوماتوئيد را كاهش و مي بخشند ( كسنسلا 1987 ) ، شواهد موجود در مورد فوايد و خطه است pufa 3-n براي سلامتي انسان اخيراً توسط تاگاهاتا و ديگران ( 1998) مورد بررسي قرار گرفته اند. DHA براي توسعة طبيعي بافت عجيبي در كودكان ضروري اسب به خصوص براي چشم وضعتر نقش ممكن اين pufa ها در مقابل امراض ديگر ( مانند آسم، خواندن پريش ، افسردگي و تعدادي از اشكال سرطان) نيز تا حد زيادي تنگنايي شده است اگر چه تحقيق بيشتري نيز لازم است ( سيموپولوس 1989 ؛ تا كامهاتا و ديگران 1998 ).
وقتي اهميت وجود ونسبت هاي pufa هاي مختلف در رژيم غذايي انسان و حيوانات بهتر درك شود ارزش اين مؤلفه هاي غذايي در تعدادي از صنايع افزايش مي يابد.
در حال حاضر روغن هاي ماهي انتخابي و نمونه هاي ميكرو جلبكي مهمترين منابع صنعتي pufa هستند. با اين وجود منابع روغن ماهي ممكن است معتبر نباشند. و اين به علت قابليت تغيير و يا نقص هاي بعضي از شيلات ما است. يك نكته اين است كه روغن ماهي كافي در آينده براي برآوردن تقاضاهاي فراوان نسبت به روغن هاي 3- n وجود نخواهد داشت ( تاكنون 1995 ؛ وارد 1995 ). ميكروجلبكهاي فتوتروفيك نيز براي تأمين pufa براي عملياتهاي كشت آبي ( واكمن و ديگران 1989 )
با كاربرد اضافي د رتوليد ( مكمل هاي غذايي ) استفاده مي شوند.
در مقايسه، سنتز دوربار: pufa هاي 6- n و 3- n با تراستوكيتريدها و ديگر ميكروارگانيسم هاي متروتروفيك مي تواند يك وسيلة سادمترو ارزان ؟؟ توليد روغن و زيست هاي غني از pufa ارائه دهد. در سالهاي اخير علاقه به اتفاي از ميكروهتروتروفها به عنوان يك منبع pufa افزايش يافته است ( راتگل 1993 ). ميكرومتروتروف ها به عناصري براي كشت اوتوتروف ها نياز ندارند ( مانند نور، دي اكسيد نور) و بعضي از افراد آنها را يك وسيلة بالقوه و پتانسيلي براي منابع تجاري سنتي pufa در نظر مي گيرند. اسيد آراكسيدونيك تا مقاديري توسط بعضي از قارچ ها توليد شده است( ساجيبدور و ديگران 1990 ؛ در نظر مي گيرند. اسيد آ راكسيدونيك تا مقاديري توسط بعضي از قارچ ها توليد شده است( ساجيبدور و ديگران 1990 ؛ گاندي و ويتي 1991) ، نياز مشخص به كشت ابي براي منابع متناوب pufa جهت تغذية لا روها و بالعين با عث شده است كه باكتريهايي توليد كنندة pufa وسيله اي براي غني كردن گردانش ها( Brachionus plicatilis ؛ يك ارگانيسم زنده براي داروي با اين اسيدهاي چرب باشند ( واتاناب و ديگران 1992 ، نيكولزوديگران 1996 ، لوئيس و ديگران 1998 ).
يك بخش جالبي از تحقيق در مورد توليد pufa ميكروهتروتروفيك به تراستوك تيريدها اختصاص يافته است. اين بررسي يك تحليل مختصري از آن كار است.

مقدمه:
محصولات غذايي دريايي از بافتها و بخشهاي مختلفي از جمله كل بدن ماهي، ماهيچه، تخم ماهي ، معدن، كليه، كبد، پوست وباله ها بدست مي آيند. گوشت معمولاً بعنوان ماهيچه يا بخش گوشتي بدن جانوران كه بعنوان غذا مصرف مي شوند، تعريف مي شود، اما تعريف آن شامل ديگر بافتهاي قابل خوردن نيز مي شود. بافت ماهيچه از صدها نوع پروتئين مختلف به همراه ديگر مولكولهاي محتوي نيتروژن كه به آنها نيتروژن غير پروتئين NPN گفته مي شود، تشكيل شده است. سه گروه پروتئين ماهيچه اي عبارتند از:
1) پروتئين هاي ساركوپلاسمي كه از ساركوپلاسم عضلاني مي باشند و در آب يا محلول نمك با شدت يوني پايين ، قابل حل مي باشند، 2) پروتئين هاي ميوفيبريلايي ( عضلاني – رشته اي) كه از دستگاه منقبض شونده هستند و در محلول نمك با شدت يوني بالا قابل حل مي باشند به و 3) پروتئين هاي استروما يا بافت رابط كه عموماً از ماتريكس ( بافت زايا) خارج سلولي هستند و در آب، محلول قليايي و محلول نمك با شدت يوني بالا حل نمي شوند. ديگر پروتئين هاي مربوط به غشاهاي سلولي مي شوند .
تركيبات NPN اغلب از ساركوپلاسم توليد مي شوند و شامل پپتيدها، اسيدهاي آمينه، آمين ها، اكسيدهاي آمين، تركيبات گوآنيدين، تركيبات آمونيوم چهارتايي، يورين و اوره مي باشند. پروتئين و NPN با هم پروتئين خام ناميده مي شوند. توزيع درصد ( ميزان) تركيبات پروتئين خام در ميوسيستمهاي ( سيستمهاي عضلاني) غذايي مختلف تا حدي تغيير مي كند.
برآورد هاي غلظت پروتين ساركوپلاسمي بر پاية تعيين نيتروژن ، NPN را مشخص مي كنند. بنابراين مهم است كه بدانيم جزءNPN به دليل درصد نسبتاً بالاي كل نيتروژن موجود در ماهيچه جانوران آبزي مي تواند داراي اهميت باشد. در مقايسه با ميوسيستمهاي غذايي حاصل از حيوانات خشكي، ماهيچه هاي ماهي باله دار محتوي پروتئين بافت همبند كمتري ( 3 % - 2 در مقابل 28 % - 16 ) ، پروتئين خام در ميوسيستمهاي ( سيستمهاي عضلاني) غذايي مختلف تا حدي تغيير مي كند.
برآوردهاي علظت پروتئين ساركوپلاسمي بر پاية تعيين نيتروژن ، NPN را مشخص مي كنند. بنابراين مهم است كه بدانيم جزء NPN به دليل درصد نسبتاً بالاي كل نيتروژن موجود در ماهيچه جانوران آبزي مي توانند

فهرست مطالب:
چكيده:
توليد pufa توسط ترانستوك تيريدها
بازار pufa
پتانسيل تراستوكيليتريدها
تركيب و ارزش غذايي پروتئين ها و ديگر تركيبات نيتروژن دار ماهي
مقدمه
عوامل ميان گونه اي
عوامل درون گونه اي
حجم كلي پروتئين
نوع ماهيچه
تغييرات فصلي و شرايط رشد و پرورش
تقليل ( نقصان ) پروتئين
گروههاي پروتئين
پروتئين هاي ساركوپلاسمي
حجم
شناسايي ، گونه ها
لخته شدن ( انعقاد) در برابر گرما
آنزيمها
هيدرولازها
اكسيدور اكتازها
آنزيمهاي ديگر
رنگدانه ها
پروتئين هاي هم (haem )
هموسيانين ها
پاروالبومين ها
پروتئين هاي ميوفيبريلايي ( عضلاني- رشته اي)
ميوزين
پاراميوزين
اكتين
تروپوميوزين
تروپونين ها
ديگر پروتئين هاي ناظر
پروتئين هاي داربستي
پروئين هاي استروما
كلاژن
انواع كلاژن
پروتئين هاي داربستي
پروتئين هاي استروما
تركيب اسيدآمينة كلاژن
كلاژن و كيفيت گوشت
ديگر پروتئين هاي استروما
تركيبات نيتروژن دار غيرپروتئيني
اسيدهاي آمينه آزاد
پپتيدها
نوكلئوتيدها
تركيبات گوآنيدينو
اوره و تركيبات آمونيوم چهارتايي
ارزش غذايي


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


پایان


نامه


پروژهپتانسیل


بیوتکنولوژیکی


(زیست


تکنولوژیکی)


تراستوکسیتدهاdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


(زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc - اندیشه

در این پروژهپتانسیل بیوتکنولوژیکی (زیست تکنولوژیکی) تراستوکسیتدها.
doc پرداخته شده است.

پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي ...

2 مارس 2017 ... پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc. نوع
فایل: word قابل ویرایش ۵۵ صفحه چکیده: ترانستوكيتريدها ...

پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) - بهترین های روز

4 مارس 2017 ... پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc نوع
فایل: word قابل ویرایش 55.

پایان – برگه 2 – linkbest.ir

نوع فایل: word قابل ویرایش 85 صفحه مقدمه: آلودگي محيط زيست يكي از بزرگترين،
.... پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc.

Doc – برگه 3 – linkbest.ir

پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc. نوع
فایل: word قابل ویرایش 55 صفحه چکیده: ترانستوكيتريدها ميكروهترومتروف‌هاي ...

nirvana70777 – برگه 94 – مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

2 مارس 2017 ... پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc. نوع
فایل: word قابل ویرایش ۵۵ صفحه چکیده: ترانستوكيتريدها ...

مارس 2017 – برگه 11 – مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

2 مارس 2017 ... پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc. نوع
فایل: word قابل ویرایش ۵۵ صفحه چکیده: ترانستوكيتريدها ...

BlogAndPostTitle - صفحه ی نخست - loxblog.Com

پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc · مقاله
سازمان ... تحقیق درباره ی اثرات نفت بر اقتصاد كشور و محيط زيست مناطق.

دانلود تحقیق کامل درمورد ساپورت بازيابي اطلاعات درمورد ساخت و ...

2 مارس 2017 ... نوشته قبلیپیشین پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي)
تراستوكسيتدها. doc · نوشته‌ی بعدیپسین دانلود تحقیق کامل درمورد ...

دانلود گزارش کارآموزی در یک شرکت توزیع برق – مرکز دانلود پروژه و ...

2 مارس 2017 ... نوشته قبلیپیشین پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي)
تراستوكسيتدها. doc · نوشته‌ی بعدیپسین دانلود تحقیق کامل درمورد ...

دانلود تحقیق کامل درمورد سياست داخلي امير كبير در دوران صدارت ...

2 مارس 2017 ... راهبری نوشته‌ها. نوشته قبلیپیشین پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست
تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc · نوشته‌ی بعدیپسین اصول نقاشي ...

دانلود تحقیق کامل درمورد سوالات چند گزينه‌اي (خصوصيات – نحوه طراحي ...

2 مارس 2017 ... راهبری نوشته‌ها. نوشته قبلیپیشین پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست
تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc · نوشته‌ی بعدیپسین اصول نقاشي ...

پاورپوینت کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی – مرکز دانلود پروژه و ...

2 مارس 2017 ... راهبری نوشته‌ها. نوشته قبلیپیشین پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست
تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc · نوشته‌ی بعدیپسین اصول نقاشي ...

تحلیل بایگانی - صفحه 154 از 338 - فایل دانش

پروژه آزمون رغبت از نگاه روان شناسی. doc نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۵ صفحه ....
پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc ...

دانلود پاورپوینت استوا | فروشگاه فایل

6 روز پیش ... پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc · بعدی
· مقاله سازمان. درباره نویسنده. admin. مطالب مشابه. پاسخ دهید لغو ...

مقاله مراحل نصب نرم افزارها – مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

2 مارس 2017 ... ... تعداد صفحات:۷۰ چكيده اين سند (Document ) طوري جمع آوري شده است كه افراد
بتوانند باخواندن مطالب موجود در اين سند نرم افزارهايي ... نوشته قبلیپیشین
پروژهپتانسيل بيوتكنولوژيكي (زيست تكنولوژيكي) تراستوكسيتدها. doc.

دانلود تحقیق درمورد قاچاق – ایران فایل

9 مارس 2017 ... پروژه کاربرد پردازش تصویر چندطیفی در پوست شناسی. doc. آذر ۱, ۱۳۹۵ ...
پروژهپتانسیل بیوتکنولوژیکی (زیست تکنولوژیکی) تراستوکسیتدها. doc. 26
روز پیش ...

نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي

در اين ميان، گسترش علوم و تکنولوژي نانو و تعامل آن با بيوتکنولوژي، منجر به ...
استفاده از قابليت هاي فناوري هاي "مواد" و يا "مکانيک" در کاربردهاي زيستي است، در
...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻮآورﯾﻬﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن

22 ا کتبر 2012 ... درﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﻮآوري ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي وﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ..... ﮔﺮي
ﺗﺮاﮐﺴﻠﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻮآوري ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي.

پاورپوينت رشته هاي تربیت بدنی با عنوان اصول و مبانی تربیت بدنی

پاورپوينت رشته هاي تربیت بدنی با عنوان اصول و مبانی تربیت بدنی

دانلود تحقیق و مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

پاورپوینت خلاصه کتاب نظریه روان پویشی

تحقیق درمورد محيط درون ماشيني

CF ROOT A510S 7.0 ok

پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری دکتر مهرانی

دانلود تحقیق و مقاله قاچاق جنسي زنان از كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي ارتقاء بخشيدن رويكرد بزه ديده محوري و زن محوري در مداخله عدالت كيفري

مقاله تالاسمي

دانلود تحقیق تولید انرژی با توربین های گازی

دانلود پاورپوینت سیستم اسپایدری پنل های کامپوزیت

کارورزی 3 کنش پژوهی

دانلود پاورپوینت قارچ های زنگ

دانلود پاورپوينت جامع وکامل دربارهTypes of OperatingSystems

مقاله درباره آموزش الزامي در بهرهوري نيروي انساني

فایل سرت cert سالم برای سامسونگ samsung A300h

تحقیق در مورد صاردات غير نفتي

عجایب ریاضی

تحقیق در مورد آشنائي با گيت هاي منطقي

تحقیق در مورد اثر خازنی دیود 15 ص

تحقیق در مورد مولفه‌هاي فرهنگ سازماني موثر بر توسعه نظم

کیفیت دانه برنج معطر

پاورپوینت آیین زرتشت

پاورپوینت در مورد مدل توسعه خوشه ها و اهمیت آن براي توسعه كسب و كارهاي كوچك ومتوسط

پاورپوینت درباره احکام مطهرات

دانلود پاورپوينت جامع وکامل دربارهDOMESTIC VIOLENCE

دانلود پروژه تاريخچه راديو (بافرمت word)

دانلود پروژه كارآموزي اسكلت بتني.

تحقیق در مورد قرآن كريم نوشته چه كسي است؟

سورس طیاره آندروید(هواپیما)