دانلود رایگان

تحقیق و بررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایرانمقدمهیکی ازکشنده ترین وشایع ترین آفات اقتصادی تورم است. دراین رابطه کوتاه ترین وقابل ف

دانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18بررسی


بهره


های


بانکی


درتورم


و


کنترل


آن


در


اقتصاد


ایرانبررسی


بهره


های


بانکی


درتورم


و


کنترل


آن


در


اقتصاد


ایران


تحقیق و بررسی در مورد بررسی بهر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و بررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت.
تعداد صفحات: 18. بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران. مقدمه.

تحقیق و بررسی در مورد بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در ...

22 فوریه 2017 ... بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران. مقدمه. یکی ازکشنده ترین
وشایع ترین آفات اقتصادی تورم است. دراین رابطه کوتاه ترین ...

تحقیق و بررسی در مورد بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در ...

اختصاصی از هايدی تحقيق و بررسي در مورد بررسي بهره هاي بانکي درتورم و کنترل
آن در اقتصاد ايران با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word ...

تحقیق وبررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در ...

بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایرانمقدمهیکی ازکشنده ترین ...
تحقیق وبررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران ...

تحقیق و بررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در ...

21 فوریه 2017 ... این محصول ارزشمند “تحقیق و بررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل
آن در اقتصاد ایران “توسط پورتال فایل می جمع آوری و برای فروش ...

بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران - دانلود مقاله ...

توسط بانک علمی | BANK ELMI دیدگاه‌ها برای بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل
آن در ... Tags: آناقتصادایرانایرانبررسیبانکیبررسیبررسی بهره های بانکی درتورم
و ... تحقیق و بررسی در مورد والیبال 17 ص – بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی ...

بررسی,بهره,های,بانکی,درتورم,و,کنترل,آن,در,اقتصاد ... - کافه بازار

برچسب مطالب: ,بررسی,بهره,های,بانکی,درتورم,و,کنترل,آن,در,اقتصاد,ایرانبررسی,
بهره,های,بانکی,درتورم,و,کنترل,آن,در,اقتصاد,ایران,تحقیق وبررسی در مورد بررسی
بهر.

بررسی,بهره,های,بانکی,درتورم,و,کنترل,آن,در,اقتصاد,ایرانبررسی,بهره ...

تحقیق وبررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
...

تحقیق وبررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در ...

25 فوریه 2017 ... تحقیق وبررسی در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ... ایران
مقدمه يكي ازكشنده ترين وشايع ترين آفات اقتصادي تورم است.

تحقیق در مورد بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

14 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه18. فهرست مطالب. مقدمه. فرهنگ اثرگذاري عمومي بهره ...

تحقیق در مورد بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

لینک *پایین مطلب*. فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه18.
فهرست مطالب. بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران. مقدمه.

رزومه - اکبر کمیجانی - دانشگاه تهران

"بررسي عليت بين تورم رشد توليد قيمت نفت و نااطميناني آنان در ايران." 1390 -
1392. ... "بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه چهارم و سند چشم انداز." : پژوهشکده پولی و
...

دانلود مقاله بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران ...

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران با ... های
اقتصادی که از سوی موسسات و مردم انجام می شود ، ابتدا مورد ارزیابی ...

ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑ

ﻃﻮري. ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗﺘـﺼﺎدي. اﯾﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد اﺳﻤﯽ. ﺑﺎﻧﮏ ... ﻫﺪف
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ وﺟـﻮد راﺑﻄـﻪ. ﺎﻣﻌﻨ ... ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان. •. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮده. ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ... راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻧﺮخ ﺳﻮد اﺳﻤﯽ و
ﺗﻮرم ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﯾﺮوﯾﻨـﮓ .... ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﺑﺮ ﺗﻮرم ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـ.

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و داراﯾﯿﻬﺎي ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮﺗﺴ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ... ﭘﻮﻟﯽ در اﯾﺮان و داراﯾﯿﻬﺎي
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﻫـﺮ ﺑﺎﻧـﮏ ﺑـﺮ ﺣﺠـﻢ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻧﺮخ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و داراﺋﯽ. ﻫﺎي
ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ... ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﯽ /. ﺷﻤ ... و اﻋﺘﺒﺎر را در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ... وﺟﻮﻫﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﭙﺮده ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ از داراﯾﯽ ﻫﺎي ﺟﺎري ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

بررسي سود بانکي در شرايط تورمي (با تاکيد بر جنبه فقهي)

در اين مقاله ضمن بررسي اثرات متقابل تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي
بر نرخ تورم در اقتصاد ايران، نشان داده مي شود در دوره مورد بررسي (1385-1372)، نرخ ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ. ﺻﻮرت زﻳﺮﻧﻮﻳﺲ . . 1. ﺑﻬﺮه. رو. ﺑـﺎ. --. اﻳـﺮان . 2. ﺑﺎﻧـﻚ و ﺑﺎﻧﻜـﺪاري. --. اﻳـﺮان .3. ﺗـﻮرم. --.
اﻳـﺮان . . 4. ﺑﻴﻜﺎري. --. اﻳﺮان ... اﻗﺘﺼﺎد .ي .د. ﻋﻨﻮان . آ2. 3. ت. /2/. 3270. HG. 1389. ﻋﻨﻮان. : آﺛﺎر.
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ. ﺳﻮد. ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻮرم، اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. ﻣﺆﻟﻒ ...... ﻛﻨﺘـﺮل ﻧـﺮخ ارز و. ﻧـﺮخ .... ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. : ﻛﺎﻫﺶ. ﻧﺮخ ﺳﻮد. ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﻛﻮﺗﺎه. ﻣﺪت
ﻣﻮﺟﺐ ...

تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران

در این تحقیق ابتدا مفاهیم نرخ ارز حقیقی و عوامل موثر بر آن از قبیل شاخص های
کسری بودجه، رابطه مبادله، صادرات غیر نفتی، نقدینگی و غیره مورد بررسی قرار
گرفته است. ... بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی و ارزی، نوسانات نقدینگی در
کشور کنترل .... در مجموع نقدینگی، ترکیب هزینه های دولت و کسری بودجه دولت،
تفاوت در بهره ...

ویـژه نامـه تعیین نرخ سود بانکی - پست بانک ایران

دهم درصد تغییر در تعیین این نرخ شــدیداً بر روی اقتصاد کشورها ... بهره رایج
کشــور به عاوه سود و هزینه های بانک است و در واقع نوعی جبران حداقل ... بله،
خوشبختانه در شرایط فعلی که متناسب با تورم و تابعی از آن شده کاماً مورد ... با توجه
به بررسی دقیق و موشکافانه نحوه تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیالت ..... نتایج
تحقیقات تجربی.

بررسي نقش اقتصاد دانش بنيان بر كنترل تورم در ايران

بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان بر کنترل تورم در ایران. ) 0931 ... بررسی رابطه
بین محور های مختلف دانش در چارچوب اقتصاد دانش. بنیان و .... میدانیم که با افزایش
بهره وری،بازده تولید افزایش یافته وبدین وسیله از تو. مر .... بانک جهانی این مجموعه
عوامل را به .... اثر هر یک از ارکان اقتصاد دانش بنیان بر تورم را مورد بررسی قرار داد. -
3. -2.

پرتال جامع علوم انسانی-محسن مهرآرا

عنوان مقاله: تاثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از محیط تورمی با رویکرد STR ...
عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر رویکرد متوسط
گیری ... نااطمینانی شاخص های اقتصاد کلان بر عملکرد اعتباری بانک ها (مورد مطالعه:
ایران) ... عنوان مقاله: بررسی رابطه غیرخطی میان نرخ بهره حقیقی و سرمایه گذاری
خصوصی با ...

بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران - گنجینه فایل

6 روز پیش ... دانلود فایل پروژه تحقیق نرم افزار کتاب جزوه. ... بررسی بهره های بانکی درتورم و
کنترل آن در اقتصاد ایران ... مقاله در مورد خصائص پیامبران. مقاله در ...

ﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺴﺮي

ﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔ. ﺬاري ﺑﺮ ﺗﻮرم اﺳﺖ. .... ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ،. ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﮕﺮي از وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي
ﮐﻨﺘﺮل. ﭘﺬﯾﺮيِ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ... ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، اﺟﺎزه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه را دﻫﺪ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺑﻪ ..... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮ ﭘﻮل در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، در ﺟﺪول. )1(.

بانک صادرات ایران - بررسي نقش و سهم نظام بانكي كشور در كنترل و ...

استکي: چند لايحه و طرح قوي در زمينه كنترل تورم و نرخ سود بانکي در دستور کار .... و
كاهش نقدينگي و نظاير آن موضوعاتي هستند كه بايد با دقت بيشتري مورد توجه قرار
گيرد. .... گفتند شش تا وزارتخانه جمع شوند و کارکرد و نقش نظام بانکي را بررسی
کنند ... تورم شايد يک واژه اقتصادي جديد باشد، اما ربا يا نرخ بهره مسئله‌اي است که از
...

بی‌تاثیری کاهش سود بانکی بر نرخ تورم - فرارو

نکته مهم در این تحقیق، «بررسی رابطه علی بین تورم و نرخ سود بانکی» است. ...
بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌هاي بانکی در سیستم بانکداري ایران» انجام شده و در ...
و نرخ‌های سود بانکی، یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در فضای اقتصادی کشور بوده
است. ... تورم شناسایی و کنترل شوند تا با کاهش تورم، زمینه کاهش نرخ سود ایجاد شود.

ریموت - دانلود پروژه و تحقیق و مقاله

7 ساعت قبل اقدام پژوهی بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای ...... ,
بهره,های,بانکی,درتورم,و,کنترل,آن,در,اقتصاد,ایران,تحقیق وبررسی در مورد بررسی ...

دریافت فایل

بررسی رابطه نرخ سود بانکی و تورم در ایران. استاد راهنما ... که یکی از آنها کانال
تغییرات نرخ بهره است که منشاء تاثیرات قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی از جمله.

مقاله در مورد نقش نرخ ارز در رشد اقتصادی ایران. - سکوت سایه ها - blogfa ...

در حالت ديگر، در کشورهايي که ورود و خروج ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزي است،
... تبیین مدل های رشد اقتصادی ،تأثیر این متغیر بر رشد اقتصادی در ایران بررسی
شود. ... این نوشتار قصد دارد که یکی از این عوامل را مورد بررسی قرار دهد. ..... هر کشور
با دنیای خارج، در بررسی رفتار نرخ ارز واقعی نشان داده شود و از طریق نرخ بهره، اثر ...

اثرسنجی سیاست پولی بانک مرکزی ایران بر توسعه درآمدی بانک‌ها ...

هدف از تهیه این مقاله بررسي سیاست پولي بانك مركزی بر حجم و توسعه درآمدی بانك ...
سپرده قانوني بر شاخص درآمد عملیاتي بانك صادرات ایران مورد برر ... نقش عمده ای در
كنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی .... مهدی
تقوی و علي اصغر لطفي در تحقیقي به بررسي اثرات سیاست پولي بر حجم سپرده ها،
.

سیاست پولی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر ...
سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید ...
ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد. ... سود
مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت
نماید.

تحلیلی بر تـورم در ایران - بانک خاورمیانه

گروه تحقیقات اقتصادی. بانک ..... های پولی و مالی کارا و بهبود ساختارهای اقتصادی
خود اغلب در کنترل تورم موفق. بوده. اند، ... های. اخیر. را بررسی خواهد کرد و. سپس با
توجه به رابطه نزدیک تورم. با ... کاالها در کل اقتصاد مورد نظر است و ثانیاً رشد قیمت
هر یک از کاالها با وزنی مناسب در محاسبه رشد شاخص تورم لحاظ ... های تولید، کاهش بهره.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری ...

جهت بررسي نحوه اثرگذاري 10 متغير توضيحي بر تورم طي)WALS( حداقل مربعات. مدل
بهينه براي ... متوسط وزني)BMA( تورم، اقتصاد ايران، متوسط گيري مدل بيزيني
کليدواژه ها: .... ارايه يك نظريه كه مورد قبول عموم اقتصاددانان پولي باشد، امري محال است.
.... عوامل مؤثر بر هزينه تمام شده بنگاه ها مانند نرخ هاي بهره، دستمزد و قيمت حامل هاي.

انجمن های علمی و دانشجویی :: موضوع: تحقیق درمورد اثارکاهش نرخ سود ...

به طوركلي مي توان ديدگاه هاي اقتصادي در مورد اجراي سياست كاهش نرخ سود ... لازم براي
كنترل نرخ ارز و نرخ تورم را فراهم كرده است ناگزير نرخ سود اسمي بانك ها بايد كاهش
يابد. ..... بررسي آثار نرخ سود سپرده هاي بانكي بر روي سرمايه گذاري در ايران مي
پردازند. .... كاهش 2 درصدي نرخ سود تسهيلات بانكي در كوتاه مدت اثر محسوسي بر تورم
ندارد.

بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران ...

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ... ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪن ارز در
راﺳﺘﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم در ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﺪ. واژ. ه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي : ﺷﮑﺎف ﻧﺮخ ارز، ﻧﺮخ ﺗﻮرم،
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، ﻣﺪل ﺳـﺮي زﻣـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎري،. ﮐﺎﻟﻤﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻤﺎره ... ﻫﺎي
ﺑـﺎﻧﮑﯽ، وﺿـﻌﯿﺖ را ﺑـﺮاي اﻧﺤـﺮاف ﺳـﭙﺮده. ﻫـﺎي. Downloaded from jemr.khu.ac.ir at 3:18
IRST ...

بی‌تاثیری کاهش سود بانکی بر نرخ تورم - انتخاب

نکته مهم در این تحقیق، «بررسی رابطه علی بین تورم و نرخ سود بانکی» است. ...
بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌هاي بانکی در سیستم بانکداري ایران» انجام شده و در ...
و نرخ‌های سود بانکی، یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در فضای اقتصادی کشور بوده
است. ... تورم شناسایی و کنترل شوند تا با کاهش تورم، زمینه کاهش نرخ سود ایجاد شود.

۶ راهکار برای کاهش آثار تورمی نقدینگی - اقتصاد ایرانی

اقتصاد ایرانی: بررسی افزایش حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی سابقه ... و
همچنین سیاست های پولی بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی نقش بسزایی دارد. ...
تاثیر افزایش حجم نقدینگی بر تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصاد بار ها موضوع
تحقیقات و ... براساس یافته های این پژوهش اقتصادی کاهش یک درصدی نرخ بهره موجب
کاهش ...

آن - بانک علمی | BANK ELMIبانک علمی | BANK ELMI

تحقیق و بررسی در مورد اهمیت ورزش و نقش آن در اجتماع لینک دانلود و خرید پایین .....
تعداد صفحات: 14 بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

ليست پايان نامه هاي ارشد اقتصاد - دانشگاه اصفهان

6, 19, کاربرد تحلیل جدول داده –ستانده مورد ایران, مینا هاشمیان, حسین پیراسته, 1371,
4 ... 9, 79, اندازه گیری و تجزیه وتحلیل بهره وری عوامل تولید در گروه های صنایع ایران
... 26, 24, تاثیر سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد کشور دیدگاه: نظریه کنترل
بهینه ... 37, 35, بررسی اثر سرمایه گذاری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران, همایون
نداف ...

اثر بازده بخش سوداگری بر تورم در اقتصاد ایران: مدل TVP-FAVAR

در این تحقیق جهت بررسی دقیق تر تعیین‌کننده‌های تورم در اقتصاد ایران و
پیش‌بینی تورم به جای مدل FAVAR با ضرایب ثابت با استفاده مدل های ... رشد تولید
ناخالص داخلی، رشد پایه پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان متغیرهای ...
بر تورم بوده‌اند، در پیش‌بینی و اثرگذاری غیرخطی بر تورم ایران مورد بررسی
قرارگرفته است.

بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر اندازه دولت

با توجه به اینکه اقتصاد ایران در طی سال های متمادی با معضل اقتصادی تورم مواجه بوده
... دولت و بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران از بین متغیرهای مورد ...
چون نرخ تورم و نرخ بهره اسمی در همه کشورها و در همه سال‌ها از سال 1945، با هم رابطه ....
تحقیق از سایت آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[16] استفاده شده است.

اصل مقاله (475 K)

زﻣﺎن. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﻫﺎي. ﻓﺼﻠﯽ. 1389. -. 1368. ،. اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد
ﺑ. ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. .... ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﺪاري ﺷﮑﺎف ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺤﺮاف در ﺗﻮرم ﻫﺪف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي
اﺳﺖ. ... ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﺗﻮرم ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﯿﻠﻮر ﮐﻪ در آن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ... ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ،
ﻗﺎﻋﺪه. ي ... ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داده. ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ داد. ه. ﻫﺎي ﺳﺮي
زﻣﺎﻧﯽ.

ﮔﯿﺮي اﺛﺮات ﺷﻮك ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ در اﯾﺮان: روﯾﮑﺮد اﻧﺪازه ( ﯾﺎﻓﺘ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ... و ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از
داده. ﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ ﺳﺮي زﻣ. ﺎﻧﯽ. 110. ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن. اﯾﺮان. ﻃﯽ دوره. 1391:4 ... ﺑﻬﺮه. از ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺣﺠﻢ. ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ، ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي و اﻋﺘﺒﺎرات. اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ،
...... ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان، دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ داده. ﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ دوره. 1391:4.

۷ عامل تورم در ایران - ویستا

تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی، افزایش
قیمت ... نتیجه تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم در اقتصاد
کشور است و ... در این کار بررسی رفتار تورم در کشور با اقتباس از یک مدل پولی با
تمرکز بر حجم نقدینگی به نرخ بهره، قیمت کالاهای خارجی، نرخ ارز، تولید کالاهای
صنعتی، ...

تشریح سیاست های پولی و مالی در اقتصادمقاومتی توسط مدیرعامل بانک ...

بررسی فقهی اقتصادی وثایق بانکی در بانکداری اسالمی . ... جستاري بر نقش دولت
تدبیر و امید در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ایران ......................54 ... بانکداری با
محوریت »سیاست های پولی و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد ... مورد بررسی
و کنکاش قرار داد. .... با تصور سودآوری متکی بر تورم در بخش های مختلف سرمایه
گذاری.

رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل P* - مجلات

بنابراین فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران به طور نسبی تأیید می شود، ... می
گذارند لذا برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً از سیاست های پولی به عنوان یک
... که در این تحقیق تنها مدل استاندارد P* (شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گرفته و
... عدم کارآیی مدل استاندارد P* در اقتصاد ایران، مجدداً به منظور بررسی فرضیه پولی ...

اصل مقاله (523 K) - نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی

ﻫﺎی وام. دﻫﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ. ﺑﺎﻧﮑﯽ ... 73. ﻣﻘﺪﻣﻪ. درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ. از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان . ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺎل .... ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺳﺎزوﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و ﺑﺮرﺳـﯽ.
ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ و ... وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،. -3. ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﻮري. ﻧﺮخ. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮ داراﯾﯽ. ﻫﺎ. و ﺑﺪﻫﯽ.
ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ و. -4. ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ...... ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل آﺛﺎر ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮرم اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ. دوره ﻧﺮخ ارز ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست ...

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بانک رفاه و تبیین عوامل موثر بر آن. 2. طراحی و ...
بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با تاکید بر خدمات بانکی. 43 ... گزارش
اجمالی از ویژگی های اقتصادی مالزی (با تاکید بر بخش پولی و بانکی). 45 .....
بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و ایجاد رضایتمندی در مشتریان (مورد:بانک رفاه
دامغان).

پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی

در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. ...
هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. .... در جدول(2
) ابعاد مختلف تورم مورد بررسی قرار گرفته است. .... یافته های مقاله نشان می دهد که
مقام پولی باید برای کنترل تورم طی دوره ای نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دهد
تا از ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته اقتصاد | مرجع دانلود پایان نامه با ...

پایان نامه:بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر
صنعت بيمة كشور · بررسی دو ... تحقیق جامع درباره تورم 101 صفحه – رشته اقتصاد ·
دانلود متن ... دانلود پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی
شرکت سهامی خاص گلهار ... پایان نامه تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره
وری آن.

اثـر نوسـانات نـرخ ارز بر تـورم - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

اثر تورم کنترل شده بر میزان سود واقعی ... نمی دهد مجبور به استقراض از بانک های
خارجی ... تحقیقی در این زمینه شناخت عوامل موثر بر آن. حائز اهمیت است. تورم مزمن
پدیده ای نسبتا بلند. مدت در اقتصاد ایران بوده و باال گرفتن نرخ تورم .... ارزي،
افزایش بهره وري و کاهش کسري بودجه ...... ارز در اقتصاد ایران مورد بررسي قرار
گرفته است. بر.

شمال نیوز :: اثر كاهش نرخ سود‌تسهيلات‌بانكي بر اقتصاد

19 نوامبر 2008 ... در اين تحقيق، نتيجه‌گيري شده است كه در اقتصاد ايران، كاهش نرخ سود تسهيلات ...
تبعات و «آثار كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر تورم، اشتغال و سرمايه‌گذاري» را
منتشر كرده است. ... «بررسي روند و پيامدهاي تعيين نرخ سود در اقتصاد ايران»، «
بررسي ... همچنين با استفاده از پيش‌بيني پوياي سه متغير کلان مورد نظر و ...

بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای ...

3 ژانويه 2010 ... تورم بیماری است که اقتصاد ایران در دو دهه گذشته به آن دچار بوده است و تنها راهکار ...
بررسی و تحلیل علل و ماهیت تورم و عوامل موثر بر نقدینگی و راهکارهای مقابله با تورم
... رشد تولید و بهره وری با مدیریت کارآمد و بهبود نحوه تخصیص منابع ممکن است. ....
اعتبارات و پرداخت های بانک مرکزی و سیستم بانکی( افزایش ...

درباره علل پیدایش تورم و عوامل آن در جوامع تورم چیست ؟ چگونه بوجود می ...

عوامل افزایش تورم در جوامع و کشورها چیست و چگونه می توان آن را تورم را کنترل نمود ؟
عوامل بسیاری در تورم نقش دارند که منطق و محاسبه آنها در کتاب های اقتصاد آورده شده
است . ... متاسفانه بررسی کوته بینانه توسط افرادی ناشایسته و ناکارآمد و حرف های
بی ... با بی ارزش شدن پول همان نتیجه ای بدست می آید که با افزایش بهره بانکی
بدست ...

507 K - پژوهشنامه بازرگانی

تورم / رشد اقتصادی / اثرات آستانه ای / بهره وری کل عوامل توليد ... ایران، به تبيين
ماهيت تأثيرپذیری رشد از تورم و همچنين بررسی مكانيسم های ... شده و ضمن كنترل اثر
آن ها در الگو، به تحليل این رابطه پرداخت. ..... از مطالعات ثابت شده است كه حتی
افزایش قابل پيش بينی در تورم، توسعه ..... مطالعات و تحقيقات پولي و بانكي،
تهران.

اثر تکانه‌های پولی و تکانه‌های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در ...

آمارها نشان می‌دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت
مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با ... فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصاد، دوره 1،
شماره 1، 207-187. ... "اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران: کاربرد
روش چرخشی مارکوف". ... "بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در
ایران".

دکتر ختائی نقش انتظاررات - نگاهی به اقتصاد ایران

در رده‌بندی جهانی اقتصاد ایران به جهت نرخ تورم در چند سال گذشته رتبه بسیار ... این
سیاست نیز اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، نتایجی معکوس در بر خواهد داشت
. ... به این ترتیب مشاهده می‌شود از این منظر، تورم انتظاری عامل مهمی در تورم واقعی است
.... تورم انتظاری و سیاست‌های نرخ بهره در کنترل تورم است، توصیه‌هایی جهت بررسی ...

اثر اعتبارات بانك‌ها بر قيمت مسكن در ايران - معاونت مسکن و ساختمان

ﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿ. ﻼ. ت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ. ﻣﺴﮑﻦ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
زﯾﺎﻧﺒ ... اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﻋﺘﺒﺎرات اﻋﻄ. ﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺧﻮد
... ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ... اﻋﺘﺒﺎرات اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ﺑﺮﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان. را در اﻓﻖ. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه.
ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت. ﻣﻮرد ... ورده ﺷﺪه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺘﻐﯿ ﺮ ﻧﺮخ ﺗﺮاﮐﻢ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت وام ﻣﺴﮑﻦ و ﻗﯿﻤﺖ.
واﻗﻌﯽ.

پذیرش اولیه - همایش ملی جهاد اقتصادی

4, 314, بررسی تأثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد بر پایداری در کشورهای
صادرکننده نفت, پذیرش اولیه ... 16, 322, بررسی رابطه رشد اقتصادی و بیکاری در
ایران, پذیرش اولیه ... در فرضيه هاي تحقيق بجاي كلمه تاثير از رابطه استفاده شود. ....
67, 332, بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران, استفاده از نرخ سود بانکی که
دستوری ...

مکتب اقتصادي اصفهان

بررسي علمي جمعيت و دفاع از رشد آن بدليل وجود آثار مثبت و نامحدود مترتب بر آن ...
در نتيجه کنترل و تنظيم جمعيت، يعني کنترل هدف که خلاف عقل است. .... آسيب
شناسي نظريه بهره و نظام بانك داري متعارف، انتشارات دانشگاه يزد,1391, ... زمينه هاي
مورد علاقه: ... نرخ‌ بهره‌ و تحليل‌ تأثير آن‌ بر تورم‌ و وضعيت‌ اقتصاد ايران، فصلنامه
اقتصاد ...

اصل مقاله (732 K) - فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

بانک مرک. زی. با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست. های پولی در رژیم ... های پولی
دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست ... باال و پایین، اثرات نامتقارنی را بر
تورم خواهد گذاشت و انتظار بر این است که این ... مورد بررسی قرار گیرد. .... وسیله یک
فرآیند تغییر رژیم، کنترل و هدایت می .... این الگو در مورد اقتصاد ایران بهره گرفت.

بسم¬الله الرحمن الرحیم - فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی ...

با بهره گیری از داده. های سری ... پایداری نرخ تورم در سطح نسبتاً باال در اقتصاد ایران
طي سه دهه اخیر. مي ... ارز بر شاخص قیمت واردات و در نهایت بر تورم مي تواند مسئولین
اقتصادی را در برنامه. ریزی ... های مناسب شرایط تورمي اقتصاد را کنترل و تورم را در
شرایط .... بنابراین، با توجه به اینكه در این تحقیق به دنبال بررسي تأثیر شرایط.

روزنامه دنياي اقتصاد91/1/28: بررسي روند تورم و نقدينگي ايران

16 آوريل 2012 ... اين مطالعه سعي در بررسي متغيرهاي پولي اقتصاد ايران در برنامه هاي ... مطابق نظريه
مقداري پول، به دليل اهميت نقدينگي در تورم، کنترل حجم پول و ... اقلام مندرج در طرف
دارايي هاي بانک مرکزي، منابع رشد پايه پولي و رشد پول و نقدينگي هستند. ... تدوين و
تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالانه، اين نکته مورد توجه قرار ...

مطالعه عوامل موثر کلان اقتصادی بر مدیریت ریسک بانک هاي ايراني

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت ریسک بانک ها و عوامل کلان ... این
نتایج پیشنهاد می کند از آنجا که این گونه عوامل خارج از کنترل و حیطه بانک است، ....
مضافاً اینکه برخی ریسک ها خاص بانک ها بوده و در مورد سایر بنگاه ها موضوعیت ندارند.
... ریسک هاي اعتباري، نرخ بهره و نقدینگی را از جمله ریسک هاي اصلی بانکداري بر ...

نرخ سود‌، متهم د‌رجه اول پروند‌ه رشد‌ نقد‌ینگی | اقتصاد آنلاین

7 فوریه 2017 ... حال آنکه کنترل نقد‌ینگی به عنوان یکی از اصل‌های اقتصاد‌ مقاومتی از ... تاثیر
نقد‌ینگی بر تورم، عبارت از این است که چون میزان کالا و خد‌مات د‌ر ... سال‌های پس از
انقلاب، به جز چند‌ سال، همیشه این نرخ د‌ر ایران د‌و رقمی بود‌ه و ... سومین نوع مد‌یریت
نقد‌ینگی به بررسی نقد‌ینگی مورد‌ نیاز بانک د‌ر .... مرکز تحقیقات و همایش ها.

ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ

11 مارس 2010 ... ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺸﻒ. ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ... ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺷــﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸــﺮﻭﺡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ...
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ. ﺭﺳــﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ .... ﺩﺭ
ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ.

در راستای اهداف سند چشم‌انداز 20ساله* بررسی روند تورم و نقدینگی ایران

مطابق نظریه مقداری پول، به دلیل اهمیت نقدینگی در تورم، کنترل حجم پول و ... قابل
مشاهده است، رشد نقدینگی در همه سال‌های مورد بررسی، بالاتر از رشد اقتصادی می‌باشد.
.... هم‌اکنون نظام بانکداری در کشورهای صنعتی عمدتا بر مبنای کنترل نرخ بهره با
کمک ...

تاثیر نرخ سود بانکی بر قیمت مسکن - پارس نیوز

18 مه 2013 ... عنوان تحقیق« بررسی رابطه نرخ سود سپرده های بانکی و قیمت مسکن در ... این
بررسی، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد نقدینگی را نیز در دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ مورد
مطالعه قرار داده ... سال، نقش سپرده های حقیقی کوتاه مدت بر تورم در مسکن نیز افزایش
می ... چهار بازار مالی مهم اقتصاد ایران، بازارهای بانکی، سهام، ارز و مسکن است؛ ...

مقاله ی تاریخچه پول ،انواع پول ، پول در اقتصاد و سیاست های پولی ...

13 ا کتبر 2016 ... مفاهیمی چون اقتصاد خرد و کلان، بانکداری ذخیره کسری، سیاست پولی، ... داشتن
درکی از کالای روزانه و مورد استفاده ی همه ی مردم جهان لازم و ضروری است. ... پس به
بررسی تاریخچه ی پول، چگونگی شکل گیری بانک ها، نحوه ی ... حجم پول آثار کاملاً
بارزی در اقتصاد داشته و بر نرخ تورم، بهره، ..... ابزارهای سیاست پولی در ایران.

دانلود مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد ...

10 سپتامبر 2016 ... بررسی تاثیر مدیریت دانش بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت های مهندسین ...
طبق مدل ارزیابی نیاز تکنولوژی تحقیق موردی : شرکت موننکو ایران ... بررسی رابطه
بین تبلیغات رسانه ای(تصویری) با سپرده های بانکی بانک سپه منطقه اصفهان ...
بررسی رابطه تسهیم دانش و استاندارد مدیریت پروژه مورد مطالعه ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ - بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي ...

بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذاربركسري بودجه دولت ... فرضيات تحقيق
عبارتنداز:1- مالياتها،درآمدهاي نفتي،تورم وجمعيت مهمترين عوامل موثر بركسري بودجه
... در افزايش هزينه هاي دولتي را مورد بررسي قرار داد ونتيجه گرفت كه نه تنها متغيرهاي
اقتصادي ، اجتماعي بلكه ... بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد
ایران.

تئوری اقتصاد پولی «پس از کینز» و رکود تورمی در ایران - شفاف

10 سپتامبر 2014 ... در بررسی عوامل پیدایش رکود تورمی اقتصادی که شدت آن در بالا رفتن سطح قیمت ها
... گذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی
به ... و نتایج تئوری «کمیت پول» را به چالش میکشد مورد بررسی قرار دهیم. ... که
بانک مرکزی بدون توجه به نرخ بهره ها باید تمام قوای خود را در کنترل پایه ...

در جلساتی با برخی مدیر عاملان بانک‌ها آنها صراحتاً به ما گفتند که ...

اما بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران حاکی از آن است که عملکرد بانک‌ها بسیار ...
تولید و فعالیت های مولد اقتصادی است که این مساله در بندهای سه و هفت طرح تحقیق و
... کنترل و نظارت داشته باشد و با توجه به اینکه طی سالیان متمادی بانک مرکزی چنین
.... باید علل وقوع معوقات بانکی مورد تحقیق و بررسی علمی قرار گیرد و دادستان کل ...

پژوهشكده علوم سياسي - ( بررسی و تحلیل اقتصاد سیاسی ایران بعد از ...

هدف از این تحقیق بررسی جنبه هایی از اقتصاد سیاسی کشورمان بعد از پیروزی
انقلاب ... و سیاسی که به مورد اجرا گذاشته شده اند خود سیاستهای اقتصادی اجتماعی
دولت را ... در بررسی اقتصاد کنونی ایران مقایسه بین وعده های انقلاب اسلامی و
دستآوردهای آن از ... ( اتاتیسم) اقتصادی و اجتماعی بود بدین ترتیب بود که نه فقط
بانکها و بیمه ها و ...

اقتصاد مالی 1 - انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

در ادامه نظریه ها و دلالت های سیاستی آزادسازی مالی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد ...
اثرات آزادسازی داخلی، اطلاعات ناقص، مخاطره اخلاقی، نرخ های بهره و نظارت بر بانک ...
در این مقاله طبق بررسی ها مشخص شده که افزایش ذخیره قانونی اثر معکوس و کنترل
نرخ بهره، ... نتیجه نهایی در این تحقیق این است که سرکوب مالی با بی ثباتی در
مصرف، ...

رسانه 24

ویدیو سکانس های طلایی پله آ · پایگاه بسیج شهید سخاوت محمد قاسمی · سمعک جادویی
... بررسی بهره های بانکی درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران · تحقیق و بررسی ...

مفهوم رکود تورمی و چرایی آن در اقتصاد ایران - ویکونومی

رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. ... این مقاله باعث شد که
اقتصاددانان و مکاتب اقتصادی متخلف به تحقیق در این موضوع بپردازند. ... پیش از
بررسی این پدیده در ایران به تفکیک دوره های اقتصادی را در دوره زمانی ۱۳۵۱-۱۳۹۲ را
.... مالی دولت و عدم وابستگی بودجه به بانک مرکزی می تواند در کنترل تورم موثر
باشد.

دستاوردهاي علمي دربارة نرخ بهره و تحليل تأثير آن

بر تورم‌ و وضعيت‌ اقتصاد ايران‌ ... در پايان‌ مقاله‌ نيز به‌ طور خلاصه، تشتت‌ آري‌
صاحب‌نظران‌ اقتصاد ايران‌ در زمينة‌ كاهش‌ يا افزايش‌ نرخ‌ بهره‌ كه‌ متغير سياست‌ پولي‌ در
غالب‌ ديدگاه‌هاي‌ گوناگون‌ موجود است، بررسي‌ مي‌شود. ..... هزينه، منابع‌ پولي‌ خود را در
اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهند و اين‌گونه‌ نقدينگي‌ مازاد كنترل‌ شده‌ و رشد قيمت‌ها متوقف‌
خواهد شد. 2.

تالار تخصصی حسابداری و بانکی - راهكار رسيدن به نرخ سود بانكي ...

مطالعه تاريخ بانكداري ايران نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي سود بانكي چه پيش از انقلاب و چه پس
... است و بررسي تحليلي نرخ‌هاي تعيين‌شده با توجه به متغيرهاي كلان اقتصادي
بيانگر .... نتايج تحقيقات تجربي سال‌هاي اخير كه بر روي سرمايه‌گذاري انجام گرفته
نيز نشان .... با كنترل و كاهش تدريجي تورم از سال 1379 به بعد، سود پرداختي واقعي
به ...

حال و هوای اقتصاد - خلاصه تعداد دیگر از مقاله ها

بررسی اثر سیاستهای مالیاتی بر نابرابری درآمد و رشد اقتصاد زیوری مقدمه: رشد
اقتصادی و توزیع درآمد دو متغیر مهم اقتصاد هستند که امروزه مورد توجه ... متغیرهای
کنترل+ درصد تغییرات نرخ مالیات + تولید ناخالص داخلی ( f = تولید ناخالص داخلی2
) .... پول به افزایش متناسب در تورم خواهد انجامید ِبنابراین بانک های مرکزی می توانند
تورم ...

ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ اﺟ - بانک سپه

از. اﯾﻨﺮو در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ. رو ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻃـﺮح از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ، ... ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻧﺮژي ﺑﻬﺮه ... ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺮژي در اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎي
ﭘﺮداﺧﺘـ ... ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده. اﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﻮرم، ﮐﺴﺮي ... ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ در. ﺑﺨﺶ. ﭼﻬﺎرم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻘﺶ
ﺑﺎﻧﮏ.

پاورپوینت ؛ نیما یوشیج

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس یک تا پایان دهم

متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الاصول 3 جلد

سوالات متن تاریخ دهم انسانی با پاسخ

شرق شناسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان پایه دهم(مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر - دوره ی دوم مشروطه (1288-1293)

دانلود پاورپوینت زندگینامه نیما یوشیج

خودارزیابی علوم و فنون ادبی پایه ی دهم ادبیات و علوم انسانی

فرم 370 سوالی mmpi

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT)

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

مرحله ی اول آزمون توربو

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

خلاصه کتاب مبانی نشانه‌شناسی دانیل چندلر،‌ سوره مهر

خلاصه کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون سیدمن، ترجمة هادی جلیلی

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

پاورپوینت جامعه شناسی پایه دهم درس پنجم(جهان اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه ی دهم(ارزیابی جهان های اجتماعی)

سیر جوامع بشری؛ گرهارد لنسکی و جین لنسکی؛ ترجمه دکتر ناصر موفقیان؛ انتشارات شرکت سهامی؛ چاپ اول؛ تهران: 1369

خلاصه ای مفید از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی (تألیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود-ترجمه عبدالحسین نیک گوهر)

نقشه اتوکد شهر بابل

نقشه GIS مناطق 22 گانه شهر تهران

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه رشته گردشگری با موضوع بررسی نقش صنايع دستي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق مختلف كشور ايران