دانلود رایگان

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارتودنسی و دندانپزشکی

دانلود رایگان مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل 70 صفحه و بشرح زیر میباشد:
نوع فایل : Word
*دارای چکیده ، یافته ها و نتیجه گیری به زبان انگلیسی
فهرست مطالب
عنوان
چکیده
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه
کلیات
استومرها
مشخصات برجسته الاستومرها
تأثیر روش بستن آرچ وای
ارتودنتیک self ligation
براکتهای self ligation
تاریخچه اتچمنت های ارتودنتیک self ligating
مزایای براکت های self ligating
فصل دوم : رنگها
سیستم های رنگ / سیستم Munsell
سیستم CIE-Lab
انتخاب رنگ و خصوصیات آن
بررسی رنگ دندان
اندازه گیری رنگ دندان
فصل سوم: مواد و روشها
مواد و روشها
متغیرها
آنالیز آماری
فصل چهارم: یافته ها
یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث
نتیجه گیری
منابع
خلاصه انگلیسی
ضمیمه
فهرست تصاویر
عنوان
تصویر 1-2: کره رنگ مانسل
تصویر 2-2: فضای رنگی CIE-LAB
تصویر 3-2: نمودارهای سیستم CIE-LAB
تصویر 2-3: فیبر نوری که در قسمت سر دستگاه کالریمتر نصب گردید
فهرست جداول
عنوان
جدول 1-4: مقایسه شاخص های رنگ قبل از گذاشتن الاستیک در داخل دهان در گروههای تحت مطالعه
جدول 2-4: مقایسه شاخصهای رنگ بعد از گذاشتن الاستیک در داخل دهان در گروهای تحت مطالعه
جدول 3-4: مقایسه شاخصهای رنگ اختلاف بعد و قبل از گذاشتن الاستیک در داخل دهان در گروههای تحت مطالعه
جدول 4-4: مقایسه قبل و بعد شاخص های a، l و b در گروههای ito ..... 41
جدول 5-4: مقایسه قبل و بعد شاخص های a، l و b در گروههای
dentarum

جدول 6-4: مقایسه قبل و بعد شاخص های a، l و b در گروههای glenro 43
جدول 7-4: تغییرات سه شاخص a، l و b با توجه به فرمول DE در
سه گروه

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-4: نمودار ستونی میانگین شاخص a قبل و بعد از قرارگیری الاستیک ها در دهان در سه گروه تحت مطالعه
نمودار 2-4: نمودار ستونی میانگین شاخص l قبل و بعد از قرارگیری الاستیک ها در دهان در سه گروه تحت مطالعه
نمودار 3-4: نمودار ستونی میانگین شاخص b قبل و بعد از قرارگیری الاستیک ها در دهان در سه گروه تحت مطالعه
نمودار 4-4: نمودار ستونی میانگین تغییرات سه شاخص a، l و b با توجه به DE در سه گروه تحت مطالعه
چکیده
مقدمه:
در ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ وایر- لیگاچور – براکت استفاده می شود که لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ وایر به براکت را بازی می نماید. روشهای بستن آرچ وایر بر 3 دسته هستند. یکی از آنهااستفاده از لیگاچورهای الاستومریک است که خاصیت اصطکاکی این لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد و بعلت degeration و طبیعت غیر بهداشتی آنها احتیاج به نگهداری مستمر دارند و این مسئله کارآمدی کلینیکی را کاهش می دهد.
مواد و روشها:
برای مقایسه رنگ پذیری سه نوع از الاستیک لیگاچور dentarum ، ito و glenro ابتدا 12 بیمار که تحت درمان ارتودنسی قرار داشتند انتخاب شده و در هر یک از آنها 4 الاستیک از هر نوع در قسمتهای مختلف دهان استفاده شد. الاستیک ها قبل از قرار گیری در دهان با دستگاه Scaner Genius HR6X اسکن شده و در نرم افزار کامپیوتریAdobe photoshop CS2 قسمتی از الاستیک جهت تعیین رنگ انتخاب شد. پس از قرارگیری الاستیک ها در دهان بمدت 4 هفته یا یک ویزیت ارتودنسی الاستیک ها از دهان خارج شده و خشک شدند، دوباره اسکن شده و مجدداً توسط چاپگر چاپ گردیدند و بوسیله کالریمتر تغییرات رنگ آنها اندازه گیری شد و تغییرات رنگ (a, l, b) با مقایسه مقادیر بدست آمده از کالریمتر در مورد تغییرات هر یک از انواع مورد استفاده محاسبه شد.
یافته ها:
براساس تغییرات سه شاخص b، l و a با توجه به DE و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه شاخص رنگ پذیری در سه گروه، تفاوت معنی داری داشت (001/0 P<). اما آزمون توکی نشان داد که تفاوت شاخص رنگ پذیری بین glenro با دو گروه دیگر
( dentarum و ito) بود بطوری که رنگ پذیری glenro کمتر از دو گروه دیگر می باشد.

نتیجه گیری:
با توجه به مقادیر بدست آمده b ، l و a قبل و بعد از قرار گیری الاستیک ها در دهان در سه گروه ito، dentarum و glenro به ترتیب l درجاتی از کاهش را نشان می دهد. و همچنین b به طور محسوسی در هر سه گروه افزایش یافته است و چون + است در نتیجه میزان زردی آن بیشتر افزایش یافته است ولی a با وجود منفی بودن در هر سه گروه، در ito و glenro افزایش یافته است، ولی در dentarum کاهش پیدا کرده است.
در مجموع میزان تغییر رنگ glenro از دو گروه دیگر کمتر است.
مقدمه
در ارتودنسی ثابت جهت نیل به درمان از رابطه آرچ وایر-لیگاچور-براکت استفاده
می شود که لیگاچور نقش اتصال دهنده بین آرچ وایربه براکت را بازی می نماید. در ابتدا از سیم ها بویژه استنلس استیل جهت اتصال آرچ وایر به براکت استفاده می گردید ولی بعداً از الاستومرها یا اورینگ ها جهت اتصال آرچ وایر به براکت بهره گرفته شد. روش دیگری برای اتصال آرچ وایر به براکت نیز وجود دارد که به جای استفاده از لیگاچور بطور مستقل براکت نقش آن را بازی می کند و تغییری که در ساختار براکت انجام گرفته است آن را برای پذیرش آرچ وایر آماده نموده است.

روشهای بستن آرچ وایر به 3 دسته تقسیم می شوند:
1) استفاده از لیگاچورهای استنلس استیل که بعلت افزایش کار کلینیکی لازم برای آنها از محبوبیت کمتری برخوردار هستند.
2) استفاده از لیگاچورهای self ligating که روش مناسبی جهت کوتاهتر کردن cheir time و زمان درمان و همچنین کنترل دقیق جابجایی دندان است و بعلاوه کاهش چشمگیر در اصطکاک در آن به ثبت رسیده است.
3) استفاده از لیگاچورهای الاستومریک که از مزایای آن سهولت در استفاده از آن و کاهش زمان کار کلینیکی نسبت به لیگاچورهای استنلس استیل است ولی کنترل محدود کننده آنها با گذشت زمان تضعیف می گردد همچنین خاصیت اصطکاکی این لیگاچورها تمایل به جلوگیری از پیشرفت درمان دارد و بعلت degeneration و طبیعت غیربهداشتی آنها احتیاج دارند که بطور مستمر نگهداری شده بدین وسیله با کارآمدی کلینیکی مداخله دارند. بعلت اثر رنگ پذیری این لیگاچورها برآن شدیم که در این مطالعه اثر رنگ پذیری چند نوع مختلف از الاستیک modulus ها را با هم مقایسه نماییم. جت مقایسه میزان تغییر رنگ چند روش متفاوت وجود دارد که این روشها جهت ارزیابی رنگ دندان بکار می روند.
1) استفاده از روش بصری 2) استفاده از کالریمتری 3) اسپکتروفتومتری 4) آنالیز کامپیوتری که در این تحقیق از روش کالریمتری و آنالیز کامپیوتری استفاده شده است. شرح کامل هر یک از این روشها در مبحث رنگ دندان و روشهای اندازه گیری آن آمده است.

Abstract:
Introduction:
In fixed orthodontics Archwire-ligature-bracket relationship is used to reach to therapeutic purposes. Ligature is the connector between Arch wire and bracket. One of the Methods of arch wire setting is use of elastomeric ligatures that frictional characteristics of them tend to inhibit treatment progression & because of degeneration and unsanitry nature of them constant maintenance is needed & this matter reduces the clinical efficacy.
Methods and Materials:
To compare colour acceptability of three of elastic ligatures (dentarum, Ito & Glenro) 12 patients who were under orthodontic treatment were chosen & in each of them, four elastics of each kind were used in different parts of mouth. Before placing in mouth, elastics were scanned by scanner Genius HR6X mark and part of them were selected to assign colour Adobe photoshap Cs2 computer soft ware After placing elastics for four weeks, the elastics were taked –out of mouth and dryed. Then they were scanned again & sections of colour assignment were provided by photoshop soft ware According to previous method and then were printed by printer & colour changes were measured by colourimeter, colour changes (a, l, b) were calculated by comparing the acquired amounts by colourimeter in each changes of every kind of them.
Findings:
According to changes of three idicies a, l, b considering the DE and One way ANOVA, index of colour acceptability in three groups was statistically significant (P<0.001), but Tukey test showed that the difference was between ghenro and two other groups (ito, dentarum) so that colour acceptability of glenro was less than the two other groups.
Conclusion:
Comparing "ito, dentarum and glenro" groups before and after placing, "l" revealed degrees of reduction and also "b" was increased in all the three groups significantly & Because it was positive, yellowness of it has increased in greater amount but "a" despite of being negative in three groups, has increased in ito glenro but has decreased dentarum. It could be concluded that colour acceptability of glenro is significantly less then other groups.تحقیق ارتودنسی


تحقیق دندانپزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی - کافه بازار

دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل 70 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع
فایل : Word *دارای چکیده ، یافته ها و نتیجه گیری به زبان انگلیسی فهرست مطالب ...

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی - فایل بیا

17 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل ۷۰ صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل
: Word *دارای چکیده ، یافته ها و نتیجه گیری به زبان انگلیسی ...

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی

17 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل ۷۰ صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل
: Word *دارای چکیده ، یافته ها و نتیجه گیری به زبان انگلیسی ...

ارتودنسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا ...
اُرتودُنسی (به انگلیسی: Orthodontics ) یکی از رشته‌های تخصصی دندان‌پزشکی است
.

مقاله راجع به ارتودنسی - مجله دندانپزشکی

18 ژانويه 2014 ... تسریع دوره درمان ارتودنسی در این مقاله به این موضوع میپردازیم که چه راهکارهای برای
تسریع دوره درمانی ارتودنسی وجود دارد ؛ با ما همراه باشید، شایان ...

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی – دانلود فایل

9 فوریه 2017 ... دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل ۷۰ صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل
: Word *دارای چکیده ، یافته ها و نتیجه گیری به زبان انگلیسی ...

مقالات ارتودنسی بایگانی - ارتودنسی - متخصص ارتودنسی

Category Archives: مقالات ارتودنسی ... ارتودنسی یکی از شاخه های دندانپزشکی است
که به پیشگیری و اصلاح بد جفتی دندانها یا مال اکلوژن (malocclusion) میپردازد.

مقالات در زمینه دندانپزشکی - کلینیک دندانپزشکی یوسف آباد

مقالات در زمینه دندانپزشکی و پروتز و ایمپلنت و اورتودنسی را می توانید در این ...
هزینه اورتودنسی دندان ارتودنسی اولین و یکی از مهمترین رشته‌های تخصصی حرفه ...

مقالات دندانپزشکی عمومی دکتر نریمانی - متخصص ارتودنسی

برای اطلاعات بیشتر در زمینه ارتودنسی ,معاینه ارتودنسی,دستگاه های ارتودنسی جدید
,هزینه ارتودنسی,درمان ارتودنسی نامریی و سایر مقالات طراحی شده است.

مقاله دندانپزشکی | ایران دنتال نیوز

ارتودنسي همان قدر با ريزش مو در ارتباط است كه استفاده از دستبند و سكه يا نوشيدن
آب… ممكن است شما هم شنيده باشيد كه حركت دندان يا ارتودنسي با ريزش مو در ارتباط ...

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی - SellFile.ir

دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل 70 صفحه و بشرح زیر میباشد: ... در
ارتودنسی ثابت جهت نیل بر درمان از رابطه آرچ وایر- لیگاچور – براکت استفاده می
شود ...

مقالات بایگانی - متخصص ارتودنسی:دکتر فتحیان

دکتر فتحیان پس از کسب رتبه برد دندانپزشکی با نمره ۹۶ درصد و ثبت تحقیق در
زمینه ارتودنسی با همکاری Dr David Kennedy از میان کلیه داوطلبان این رشته در ...

مجله دندانپزشکی و ارتودنسی

مقالات دندانپزشکی; ۲۷ام بهمن ۱۳۹۵; 0 دیدگاه .... براکتها همانند براکتهای سنتی
استفاده میشوند، بطوریکه برای اکثر بیماران نیازمند به ارتودنسی قابل استفاده
هستند.

مقاله ارتودنسی | ایران دنتال نیوز

10 ژانويه 2016 ... پایگاه مقالات و اخبار دندانپزشکی ... چه ارتباطی با ارتودنسی دارد؟ ... هستند که
ارتودنتیست های به خصوص متخصصین ارتودنسی می توانند ارایه دهند!

مقالات مرکز تخصصی دندانپزشکی سیمادنت

مقالات مرکز تخصصی دندانپزشکی سیمادنت . ... کاشت ایمپلنت دندان، ارتودنسی
ثابت و متحرک، ترمیمی و زیبایی دندان، درمان بیماری های لثه، دندانپزشکی کودکان، ...

تفاوت دندانپزشک و متخصص ارتودنسی

دکتر دندانپزشک و متخصص ارتودنسی با هم تفاوت های بسیاری دارند که در این مقاله
سعی می کنیم به این تفاوت ها بپردازیم .متخصص ارتودنسی پس از 6سال تحصیل در
...

همه ی مقالات - دکتر سهیل سالاری | متخصص ارتودنسی

مشکلات ناشی از براکتهای ارتودنسی را چگونه حل کنیم؟ ارتودنسی یکی از شاخه های
علم دندانپزشکی است که به اصلاح ردیف دندانی و برطرف کردن اشکالات مربوط به آن ...

دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی دندان و فک :: مقاله ها

دکتر ایمانی : در دانشکده دندانپزشکی ارتودنسی با هزینه پایین تر و تخصصی انجام
می شود. متخصص ارتودنسی : والدین باید با دیدن اولین علائم کجی دندانی یا ...

کلینیک تخصصی ارتودنسی دکتر جمیلیان

عکس های قبل و بعد ارتودنسی دندان، تصاویر ارتودنسی،کلینیک تخصصی ... در این
مقاله قصد داریم تخصص هایی که برای رشته دندانپزشکی وجود دارد را به شما عزیزان ...

مقالات ارتودنسي بزرگسالان دکتر اصلانی متخصص ارتودنسي - دكتر ...

by دکتر فرزین اصلانی | ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۵ | مقالات ارتودنسي بزرگسالان دکتر اصلانی
متخصص ارتودنسي. ونیرهای کامپوزیتی (composite veneers) برای بهبود و اصلاح ...

درمان های ارتودنسی توسط دندانپزشکان عمومی - شیراز

اصل مقاله. مقدمه. انجمن دندانپزشکان آمریکا در سال 1950 علم ارتودنسی را به عنوان
یکی از شاخه های تخصصی دندانپزشکی پذیرفت.(1) موارد متعددی از درمان های
ارتودنسی ...

اندر حکایت انجام درمان ارتودنسی در درمانگاه های دندانپزشکی!

17 فوریه 2016 ... آیا می توان با خیال راحت در کلینییک ها به درمان ارتودنسی پرداخت؟ ... و مقالات ·
آموزشی - عمومی اندر حکایت انجام درمان ارتودنسی در درمانگاه های دندانپزشکی! ... انجام
ارتودنسی در درمانگاه (کلینیک) های دندانپزشکی حکایتی است شنیدنی!

اخبار و مقالات دندانپزشكی و ارتودنسی - دكتر فرزين اصلانی متخصص ...

اخبار دندانپزشكی، مقالات دندانپزشكی، حواشی دندانپزشكی، حوادث دندانپزشكی،
اخبار ارتوندسی، مقالات ارتوندسی، حواشی ارتوندسی، حوادث ارتوندسی، اخبار و مقالات.

کلینیک تخصصی ارتودنسی دکتر جمیلیان در تهران، مقالات ارتودنسی ...

شوکت بخش ع ، جمیلیان ع ، کمالی ز ، اثرمیدان آهنربا روی حرکت دندانها در درمانهای
ارتودنسی ، مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، 1378؛17 (
2) ...

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی - Index of

ارتودنسی و دندانپزشکی مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی دانلود مقاله ارتودنسی و
دندانپزشکی که شامل 70 صفحه و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : Word *دارای چکیده ...

مقاله ارتودنسی با ترجمه - ترجمه فا

شما اینجائید:خانه » مقاله دندانپزشکی با ترجمه » مقاله ارتودنسی با ترجمه ... دانلود
ترجمه مقاله متد باز کردن براکت فلزی از نظر بیمار – نشریه اسپرینگر · babazade
...

مقالات دندانپزشک – کلینیک دندانپزشکی دکتر افشین میرزایی ...

بهترین دندانپزشک در تهران | دندانپزشکی خوب در تهران بهترین دندانپزشکی در
تهران , دندانپزشک خوب به بهانه انتخاب شدن به عنوان بهترین دندانپزشکی در تهران ...

متخصص ارتودنسی کیست - مشخصات یک متخصص ارتودنسی خوب

۲۰ خرداد ۱۳۹۵ دکتر درویش پور مقالات No Comments ... به عبارت دیگرمتخصص
ارتودنسی یک دندانپزشک دارای مجوز است که در پیشگیری و اصلاح کردن ناهنجاری های
...

بایگانی‌ها ارتودنسی - آموزش نوین دندانپزشکی

خانه / مقالات / ارتودنسی. ارتودنسی. تعامل و ارتباط شاخه‌های متفاوت دندانپزشکی ...
دکتر امین تقی پور رودسری جراح – دندانپزشک متخصص ارتودنسی از دانشگاه
تشرین ...

اخبار و مقالات بایگانی - کلینیک دندانپزشکی و ارتودنسی ایده آل

فاصله‌ای که در اثر از دست دادن دندان و دندان غائب ایجاد می‌شود، باعث می‌شود بقیه دندان‌ها
در نهایت به سمت این فضای خالی حرکت کنند یا کج شوند، نتیجه نهایی اختلال ...

آیا ارتودنسی یک سراب است؟/ پاسخ به یک مقاله | دندانه

15 آوريل 2016 ... مقاله‌ای در شماره دوم مجله وزین «نگین دندان‌پزشکی» با نام «سراب ارتودنسی: تردید
درباره سودمندی درمان ارتودنسی و حرفه دندان‌پزشکی» منتشر شده است ...

مقالات - کلینیک تخصصی دندان پزشکی پاستور

روشهای استریل و ضد عفونی کردن کلینیک تخصصی دندانپزشکی پاستور ... مقاله.
ارتودنسی گرایشی از دندان پزشکی است که برای تامین نیازهای زیبایی و درمانی ...

ارتودنسی دندان | مرتب کردن دندان در کلینیک دندان پزشکی

ارتودنسی شاخه ای از علم و هنر دندانپزشکی می باشد که به شناسایی پیشگیری و درمان
بدشکلی های فک و صورت و مرتبی دندانها که باعث اختلال در اعمال دستگاه جونده و ...

متخصص ارتودنسی کیست؟ – انجمن ارتودنتیست های ایران

30 ژانويه 2017 ... در این مقاله سعی نموده‌ایم اطلاعات مفیدی در مورد وجه تمایز دندان‌پزشک و متخصص
ارتودنسی در اختیارتان قرار دهیم. اگر تمایل دارید که با وظایف ...

کلینیک دندانپزشکی پرهام: دندان پزشکی | ایمپلنت | لامینت | طرح ...

ارتودنسی، درمان روابط نامناسب فکی و جفت شدن غلط دندان ها و ردیف کردن دندان های
نامنظم ... کلینیک دندان پزشکی پرهام با در اختیار داشتن کادر پزشکی مجرب متشکل
از ...

ارتودنسی چیست - گروه دندانپزشکی توسن

ارتودنسی به انگلیسی ( orthodontics ) علم جفت کردن دندان هاست. در واقع ارتودنسی
رشته ای تخصصی از دندانپزشکی است و این علم با مرتب کردن دندانها و یا مشکلات ...

ارتودنسی نامرئی | مزایای ارتودنسی نامرئی | ارتودنسی نامرئی دندان ...

در این مقاله به توضیحاتی در رابطه با ارتودنسی نامرئی و مزایای آن می پردازیم. ...
لامینیت یا ارتودنسی; دندانپزشکی زیبایی; عوارض ایمپلنت دندان; لامینیت دندان ...

دکتر مسعود یاغچی تبریزی - اعتراض شدید گروه ارتودنسی دانشگاه ...

چند هفته پس از انتشار مقاله‌ای در هفته نامه سلامت، مدیر گروه بخش ارتودنسی دانشکده
دندان‌پزشکی تهران ادعای عضویت نویسنده مقاله در گروه ارتودنسی دانشگاه تهران را ...

مقالات - خانه

مجموعه مقالات سلامت دهان و دندان |مقالات تخصصی درمان ریشه، ایمپلنت، جراحی، زیبایی
دندان و دهان و... ... ادامه مطلب... خدمات ارتودنسی ... منتشرشده در مقالات دندانپزشکی.

مقالات دندانپزشکی | dr-mohamadi

مقالات دندانپزشکی ... به این روش ارتودنسی روش نامرئی می گویند و برای دندان هایی
که مشکل حادی در این ... مهیار قیوم‌آبادی، متخصص دندانپزشکی گفت: ادامه مطلب …

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی - WebPi.IR | هاست نامحدود رایگان

17 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل ۷۰ صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل
: Word *دارای چکیده ، یافته ها و نتیجه گیری به زبان انگلیسی ...

مقالات علمی - پژوهشی ارتودنسی - دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی در ...

فعالیتهای علمی پژوهشی دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی ... *چاپ مقاله در مجله
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره 25 شماره 4 سال 1386 با
...

مجموعه مقالات دندانپزشکی - کلینیک تخصصی دندان پزشکی پاسداران

آرشیو مقالات دندانپزشکی ... اختلالات مفصل گیجکاهی فکی مطالعه این مقاله....
ایمپلنت چیست؟ ایمپلنت دندانی پایه .... یا متحرک انجام شود. ارتودنسی مطالعه این
مقاله.

مقالات تخصصی ارتودنسی

دکترامیرحسین میرهاشمی - رتبه اول دندانپزشکی دانشگاه تهران ، رتبه اول بورد ... ،
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با ارتودنسی تخصصی در مطب دکتر میرهاشمی میتوانید
...

وب سایت رسمی دکتر فریبرز امینی

دکتر فریبرز امینی دوره دندانپزشکی عمومی خود را با رتبه اول در سال 1370 و دوره ...
دارای 26 مقاله علمی پژوهشی ISI و PUB MED در مجلات علمی ارتودنسی معتبر دنیا, ...

ارتودنسی - اصلاح طرح لبخند

ارتودنسی درمانی قطعی و موثر برای بهم ریختگی های شدید دندانی و مشکلات فکی می
... درمان بهم ریختگی های دندان با ارتودنسی بر خلاف سایر درمان های دندان پزشکی، ...

مقالات دندانپزشکی عمومی - وب سایت دکتر نریمانی-متخصص ارتودنسی

ارتودنسی لینگوال. متخصص ارتودنسی. سوالات متداول. راهنمای انتخاب متخصص
ارتودنسی. بهداشت در ارتودنسی. انواع ناهنجاریهای ارتودنسی. دندانپزشکان و ارتودنسی
.

دانلود رایگان تعدادی مقاله فارسی دررشته دندان پزشکی -

11 ژوئن 2012 ... آلودگی میکروبی 19 ماده پرمصرف دندانپزشکی: یک مطالعه آزمایشگاهی ..... بالا در
بیماران با مالاکلوژن بعد عمودی، قبل و پس از درمان ارتودنسی ثابت.

ارتودنسی و تکنولوژی دیجیتال سه‌بعدی1 - گنجینه دندانپزشکی | مجله ...

18 ژوئن 2016 ... این مقاله هر ماه به صورت چند قسمتی در ماهنامه گنجینه دندانپزشکی به چاپ ... این
سیستم درمانی، تکنسین ارتودنسی یا حتی خود دندان‌پزشک، دندان بیمار ...

مقالات - کلینیک دندانپزشکی دکتر سعید مقدم

مقالات. ... بیمه های طرف قرارداد. بیمه های طرف قرارداد با کلینیک دندانپزشکی
سعیدمقدم : .... با معاینه دندانپزشک، او متوجه نیاز یا بی نیازی به ارتودنسی می شود.

مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی | یاهو فایل

17 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله ارتودنسی و دندانپزشکی که شامل ۷۰ صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل
: Word *دارای چکیده ، یافته ها و نتیجه گیری به زبان انگلیسی ...

ارتودنسی دکتر شاهین شادالویی متخصص ارتودنسی و ردیف کردن ...

خدمات تخصصی ارتودنسی ... در ارتودنسی ثابت برای حرکت دادن دندانها از نیروی ملایم
استفاده می گردد این نیرو از طریق ... منتخب مقالات ارتودنسی و دندانپزشکی عمومی ...

کلینیک دندانپزشکی رویال

مقالات. مقالات مرتبط با دندانپزشکی و محافظت از دندان. درمان های قابل ارائه ... جراحی
لثه، درمان های اطفال، ارتودنسی، پروتزهای ثابت و متحرک، جراحی دندان ها و کشیدن و …

مقالات| دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی

پاسخ هاى سلولى در حرکت ارتودنسی · نوع لبخند و ارتودنسی : میزان نمایان شدگی
دندانی و لثه ای ... ارزيابي زيبايي بر روي صندلي دندانپزشكي ارتودنسي, 2200.

دکتر ابوالقاسمی |مقالات دکتر ابوالقاسمی - دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشک به درمان بیماری های دهان و دندان ، جلوگیری از پیشرفت این نوع ... دندان ها را
توسط متخصص ارتودنسی ترمیم کند و وضعیت گاز گرفتن دندان ها را اصلاح نماید و ...
علاقمندان به بهداشت دهان و دندان و دانشجویان رشته دندانپزشکی می توانند مقالات گرد ...

بهترین زمان ارتودنسی - کلینیک دندانپزشکی دکتر باغستانی

کلینیک دندانپزشکی در کرج. ... در مقاله ی حاضر به بحث بهترین زمان ارتودنسی می
پردازیم : پيشنهاد انجمن ارتودنسي ايران و آمريكا اين است كه اولين ارزيابي ...

گزیده مقالات ماهنامه | ماهنامه بین المللی دندانسازان حرفه ای | صفحه 4

31 ا کتبر 2015 ... نویسنده: خانم دکتر مهتاب نوری- دانشیار گروه ارتودنسی دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی خلاصه مقاله : تریم کست مطالعه جهت ...

دندان پزشکان و همکاران - کلینیک تخصصی دندانپزشکی و ارتودنسی ...

_ عضو شورای مشاوران علمی کنگره هفتم و هشتم ودهم و یازدهم دندانپزشکان عمومی ایران
... _ مقاله درمان غیرجراحی در بیمار CL III در ژورنال جامعه ارتودنسی آمریکا. _ سخنرانی ...

کلینیک دندانپزشکی: جرم گیری و پولیش دندان

Posted in Uncategorized, ارتودنسی دندان. براکت های ارتودنسی چگونه عمل میکنند؟
... مطالب و مقالات | Tags: پر کردن با مواد همرنگ, دندان, دندان پزشک, دندانپزشک, ...

چکیده - مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

بررسی میزان Relapse درمان های ارتودنسی و عوامل مرتبط با آن. دکتر احمد شیبانی نیا
1 # مهندس ناصر ولایی 2 دکتر محمد علی صغیری 3 دکتر میترا وثوقی 4 دکتر مهران ...

گروه ارتودنسي - دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی جندی ...

ارتودنسی یا به عبارت صحیح تر ارتوپدی دنتوفاشیال بخشی از دندانپزشکی است
که به نظارت، هدایت و تصحیح ساختارهای در ... مقالات چاپ شده در مجلات ISI و Pub Med :
...

دکتر کتایون اصفهانی زاده |دندانپزشک اطفال|ارتودنسی اطفال > مطالب ...

دکتر کتایون اصفهانی زاده. متخصص دندانپزشکی اطفال. عضو هیئت علمی دانشگاه-
فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی. صفحه اصلی · خدمات · ترمیم دندان · عصب کشی ...

راهنمای امتحانات بورد تخصصی ارتودنسی - ایردن

راهنمای امتحانات بورد تخصصی ارتودنسی راهنماي امتحانات بورد تخصصي ارتودنسي.
... مدارک زیر را به آدرس دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی ارسال نمایند:
... از کتب رفرنس و مقالات انتخابی از ژورنال های معتبر ارتودنسی که جهت امتحان در ...

فاز اول ارتودنسی با تکنیکی MBT:طاهره حسین زاده،آرام مهاجر - ایردن

مطالب علمی دندانپزشكي اعم از مقاله، خلاصه مقالات کنگره ها، پایان نامه های دکترا و
تخصصی دندان پزشکی ... فاز اول ارتودنسی با تکنیکی MBT:طاهره حسین زاده،آرام
مهاجر ...

کلینیک دندانپزشکی ، ارتودنسی ، ایمپلنت ، دندانپزشک - کلینیک ...

کلینیک دندانپزشکی ، ارتودنسی ، ایمپلنت ، دندانپزشک : کلینیک دندان پزشکی
ساغر دارای متخصصین حرفه ای جراحی ... آخرین مقالات دندانپزشکی و زیبایی دندان.

ارتودنسی - مقالات و دانستنی ها

دانستنی های دندانپزشکی · تازه های دندانپزشکی · همه چیز درباره ارتودنسی دندان‌ها.
چهارشنبه ۱۵ دی ... 7 تا 9 سالگی، سن مناسب برای ارتودنسی اورژانسی. سه شنبه ۲۲ دی
...

درمان بی دندانی قدامی با ایمپلنت - کلینیک دندانپزشکی , ایمپلنت ...

کلینیک دندانپزشکی , ایمپلنت , ارتودنسی و زیبایی. خانه · خدمات ... مکان شما: خانه /
دانستنیهای دندانپزشکی / درمان بی دندانی قدامی با ایمپلنت. درمان بی دندانی با ...

متخصص ارتودنسی | ارتودنسی | دکتر ارتودنسی | دکتر درویش پور

دکتر هادی درویش پور متخصص ارتودنسی دارای برد یک تخصصی ارتودنسی یکی از
بهترین دکتر های متخصص ارتودنسی در تهران می باشد. ... متخصص ارتودنسی شخصی
است که بعد از تمام شدن دوره ی عمومی دندان پزشکی در دانشکده ... مقالات ارتودنسی ...

دانشکده دندانپزشکی - صفحه اصلی

دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از معتبرترین مراکز آموزش دندانپزشکی است.

مقالات بایگانی - دکتر مهری قاسمی

ارتودنسی نامرئی یا اینویزیلاین ارتودنسی نامرئی یکی از روش های متعادل سازی دندان
و ... دندانپزشکی زیبایی و دیجیتال امروزه با توجه به پیشرفت علم دندانپزشکی ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﯾﮏ دوره ﯾﮑﺴﺎﻟ

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎه ... ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ درﻣﺎﻧﯽ واﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داﻧﺸـﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ
... و ارﺗﻮدﻧﺴﯽ. (. 40. 5/. )% ﺑﻮد . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﺑﻪ ﺑﺨﺶ. رادﯾﻮﻟﻮژي. (. 30. /. 97. درﺻﺪ. ).

ارتودنسی دندان کودکان: ثابت، متحرک و هزینه آن - دندانپزشک کودکان ...

ارتودنسی،سیم‌کشی و ردیف کردن دندان فاصله‌دار،لبخند لثه‌ای درکودکان با انواع
متحرک و ... صفحه اصلی / مقاله / ارتودنسی دندان کودکان: ثابت، متحرک و هزینه آن ...
گرفته و رشد کرده‌اند و بنابراین دندانپزشک یا متخصص ارتودنسی می‌تواند مشخص
کند که ...

دکتر بهنام میرزاکوچکی - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي ...

تخصص, ارتودنسي, دانشگاه مشهد, 1/7/1376, 31/6/1379. 3. دكتراي عمومي, دندانپزشكي
, دانشگاه شيراز, 1/7/1368, 17/12/1373. آموزشهاي كوتاه مدت. 1.مقاله نويسي, دانشگاه ...

دکتر مریم کاراندیش - متخصص ارتودنسی - دانشگاه علوم پزشکی ...

... متخصص ارتودنسی ارتوپدی فک و صورت فلوشیپ استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه ... داوری مقاله با عنوان " ارزیابی شاخص DMFT در خانمهای باردار و ارتباط آن با
...

پیش مقدمات ارتودنسی - ارتودنسی کلینیک دندانپزشکی رویال

21 نوامبر 2014 ... در این مقاله برآن هستیم تا ابتدا با مطرح کردن سوالاتی که پیش از شروع ... ارتودنسی
یک دندانپزشک یا یک ارتودنسی کار تجربی انجام خواهد شد؟

مقالات دندانپزشکی - خانه

در مطب دکتر رامین تاجمیر ریاحی کلیه خدمات دندانپزشکی انجام می شود .از جمله موارد
زیر : ایمپلنت ... دندانها, کلیک ها: 5. زیباسازی دندان ها بدون ارتودنسی, کلیک ها: 6 ...

دانلود مقاله دندانپزشکی - مگ ایران

دندانپزشکیمقدمههدف و وظایف:دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان ... و
دروس اختصاصی خود را در زمینه آسیب شناسی فک و دهان ،ارتودنسی، اندودنتیکس، ...

بهترین متخصص ارتودنسی - دنتبوک

28 دسامبر 2016 ... دندان‌پزشکان عمومی بیمارانی که دچار انحرافات دندانی شده‌اند را به “ارتودنتیست” یا “
متخصص ارتودنسی” ارجاع می‌دهند. ممکن است این نامرتبی یا کجی ...

مقالات مفید درباره ارتودنسی

9 فوریه 2014 ... دندانپزشک ارتودنسی،. دندانپزشک مختص ارتودنسی ،. متخصص دندانپزشکی اطفال،
ارتودنسی پیشگیری،. کارکردن ارتودنسی بطور اختصاصی،.

ارتودنسی در بالغین | ارتودنسی | ارتودنسی دندان | دکتر محسن مرآتی

در سال های اخیر اقبال به درمان ارتودنسی در بالغین افزایش پیدا کرده است زیرا آگاهی
افراد در رابطه با دندانپزشکی پیشگیرانه و افزایش دوام و طول عمر دندان های طبیعی ...

دانلود روند طراحی نقشه های ساختمانی

دانلود مقاله تحقيق وپروژه دانشجويي درباره بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره روانشناسی سیاسی

مقاله ويژگیهای نوجوانی

شرایط لازم جهت تعیین جنسیت جنین

خلاقیت چیست 28ص

تحقیق درباره. آ شنايي با پول الكترونيك

سياست جديد و نقش تاريخي اديان در جهان بعد از 11 سپتامبر 13 ص

پاورپوینت تیرهای فلزی

دانلود فایل گزارش مربوط به خاكبرداري..

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل داده ه1 (بافرمت word)

آشنايي با توربين هاي گازي

تحقیق درباره اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص

طرح توجیهی و کارآفرینی شركت پخش قاسم ايران

تحقیق آماده درس اندیشه اسلامی 2 (ويژگيهاى نبوت پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم))

مباني و تكنيك هاي روابط عمومي

تحقیق در مورد وصيت نامه شهيد رشيد اسماعيلي 14 ص

پاور پوینت تدریس درس 1 از عربی نهم 94-95

بتن2