دانلود رایگان

دانلود تحقیق خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

دانلود رایگان دانلود تحقیق خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ پس از کشف نانولوله های کربنی توسط ایجیما و همکارانش بررسی های بسیار زیادی بر روی این ساختارها در سایر علوم انجام شده است. این ساختارها به دلیل خواص منحصر به فرد مکانیکی و الکتریکی که از خود نشان داده اند جایگزین مناسبی برای سیلیکون و ترکیبات آن در قطعات الکترونیکی خواهند شد. در اینجا به بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ که به عنوان یک کانال بین چشمه و دررو قرار داده شده پرداختیم و نحوه ی توزیع جریان در ترانزیستور های اثر میدانی را در شرایط دمایی و میدان های مختلف بررسی کرده ایم. از آنجایی که سرعت خاموش و روشن شدن ترانزیستور برای ما در قطعات الکترونیکی و پردازنده های کامپوتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، انتخاب نانولوله ای که تحرک پذیری بالایی داشته باشد بسیار مهم است. نتایج بررسی ها نشان می دهد تحرک پذیری الکترون در نانولوله های کربنی متفاوت به ازای میدان های مختلفی که در طول نانولوله ها اعمال شود، مقدار بیشینه ای را خواهد گرفت. بنا بر این در طراحی ترانزیستورها با توجه به مشخصه های هندسی ترانزیستور و اختلاف پتانسیلی که بین چشمه و دررو آن اعمال می شود باید نانولوله ای را انتخاب کرد که تحرک پذیری مناسبی داشته باشد.
واژه های کلیدی
نانولوله ی کربنی، ترانزیستور اثر میدانی، مدل ثابت نیرو ، تحرک پذیری الکترون


فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول 3
مقدمهای بر کربن و اشکال مختلف آن در طبیعت و کاربرهای آن 3
1-1 مقدمه 3
1-2 گونه های مختلف کربن در طبیعت 4
1-2-1 کربن بیشکل 4
1-2-2 الماس 4
1-2-3 گرافیت 5
1-2-4 فلورن و نانو لولههای کربنی 5
1-3 ترانزیستورهای اثر میدانی فلز- اکسید - نیمرسانا و ترانزیستور های اثرمیدانی نانولولهی کربنی 8
فصل 2 11
بررسی ساختار هندسی و الکتریکی گرافیت و نانولولههای کربنی 11
2-1 مقدمه 11
2-2 ساختار الکترونی کربن 12
2-2-1 اربیتال p2 کربن 12
2-2-2 روش وردشی 13
2-2-3 هیبریداسون اربیتالهای کربن 15
2-3 ساختار هندسی گرافیت و نانولولهی کربنی 19
2-3-1 ساختار هندسی گرافیت 19
2-3-2 ساختار هندسی نانولولههای کربنی 22
2-4 یاختهی واحد گرافیت و نانولولهی کربنی 26
2-4-1 یاختهی واحد صفحهی گرافیت 26
2-4-2 یاخته واحد نانولولهی کربنی 27
2-5 محاسبه ساختار نواری گرافیت و نانولولهی کربنی 29
2-5-1 مولکولهای محدود 29
2-5-2 ترازهای انرژی گرافیت 31
2-5-3 ترازهای انرژی نانولولهی کربنی 33
2-5-4 چگالی حالات در نانولولهی کربنی 37
2-6 نمودار پاشندگی فونونها در صفحهی گرافیت و نانولولههای کربنی 38
2-6-1 مدل ثابت نیرو و رابطهی پاشندگی فونونی برای صفحهی گرافیت 39
2-6-2 رابطهی پاشندگی فونونی برای نانولولههای کربنی 46
فصل 3 48
پراکندگی الکترون فونون 48
3-1 مقدمه 48
3-2 تابع توزیع الکترون 49
3-3 محاسبه نرخ پراکندگی کل 53
3-4 شبیه سازی پراکندگی الکترون – فونون 56
3-6 ضرورت تعریف روال واگرد 59
فصل 4 62
بحث و نتیجه گیری 62
4-1 مقدمه 62
4-2 نرخ پراکندگی 62
4-3 تابع توزیع در شرایط مختلف فیزیکی 64
4-4 بررسی سرعت میانگین الکترونها، جریان، مقاومت و تحرک پذیری الکترون 66
4-4-1 بررسی توزیع سرعت در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا 66
4-4-2 بررسی جریان الکتریکی در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا 68
4-4-3 بررسی مقاومت نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا 68
4-4-3 بررسی تحرک پذیری الکترون در نانولولههای زیگزاگ نیمرسانا 69
نتیجه گیری 71
پیشنهادات 72
ضمیمهی (الف) توضیح روال واگرد. 73
منابع 75
چکیده انگلیسی 78
فهرست شکل¬ها

شکل1-1. گونه¬های مختلف کربن 6
شکل 1-2. ترانزیستور اثر میدانی 9
شکل 1-3. ترانزیستور نانولوله¬ی کربنی 10
شکل 2-1. اربیتال 15
شکل 2-2. هیبرید 17
شکل 2-3. ساختار 18
شکل 2-4. شبکه گرافیت 21
شکل 2-5. یاخته¬ی واحد گرافیت 21
شکل2-6. یاخته¬ی واحدنانولوله¬ی کربنی 23
شکل 2-7. گونه¬های متفاوت نانولوله¬های کربنی 25
شکل 2- 8. تبهگنی خطوط مجاز در نانولوله¬ی کربنی 36
شکل 2-9. مؤلفه¬های ماتریس ثابت نیرو 43فهرست جدول¬ها

عنوان صفحه
جدول 2-1 عناصر ماتریس ثابت نیرو 43


فهرست نمودارها


عنوان صفحه

نمودار 2-1. نوار انرژی الکترونی گرافیت 33
نمودار 2-2. نوار انرژی الکترونی نانولوله¬ی کربنی 36
نمودار 2-3. چگالی حالات در نانولوله¬ی کربنی 38
نمودار 2-4. نوار سه بعدی انرژی فونونی گرافیت 45
نمودار 2-5. نوار انرژی فونونی در راستای خطوط متقارن منطقه اول بریلوئن 45
نمودار 2-6. نوار انرژی فونونی نانولوله¬ی کربنی 47
نمودار 3-1. سطح فرمی در نانولوه¬های کربنی 54
نمودار 3-2. منطقه¬ی تکرار شونده در نانولوله¬های کربنی 60
نمودار 3-3. نقاط متقارن در مسئله پراکندگی 61
نمودار 4-1. نرخ پراکندگی در دو نانولوله¬ی زیگزاگ و 63
نمودار 4-2. وابستگی دمایی نرخ پراکندگی 63
نمودار4-3. تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی نانولوله¬ی 64
نمودار4-4. تابع توزیع در میدان ضعیف و قوی نانولوله¬ی 65
نمودار 4-5. وابستگی سرعت میانگین الکترون به دما در نانولوله¬ی کربنی 67
نمودار 4-6. توزیع سرعت در نانولوله¬های زیگزاگ 67
نمودار 4-7. نمودار جریان – ولتاژ در مورد نانولوله¬های زیگزاگ 68
نمودار 4-8. مقاومت نانولوله¬های مختلف ¬ 69
فهرست پیوست¬ها

عنوان صفحه

پیوست الف: توضیح روال واگرد 73
شامل 84 صفحه Word


دانلود تحقیق خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

... فروشی دانلود تحقیق و ... های کربنی زیگزاگ . خواص الکتریکی نانولوله های ...

دانلود بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

با گذر زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی نیاز بشر به کسب اطلاعات و سرعت پردازش و ذخیره سازی ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

در اینجا به بررسی خواص الکتریکی نانولوله ­های کربنی زیگزاگ که ... دانلود تحقیق و ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

بررسی خواص الکتریکی نانولوله ... های کربنی ,دانلود تحقیق ... های کربنی زیگزاگ ...

پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ ...

ایران دانلود ... پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ.

پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ دانلود فایل پایان نامه و ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی - فارس مقاله

,بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ,پايان نامه ... دانلود مقاله ، تحقیق و ...

تحقیق نانولوله های کربنی | اِی‌اِم‌پی!

دانلود تحقیق با موضوع نانولوله های کربنی، در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

پایان نامه و پروژه های دانشگاهی - بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی دسته: شیمی ...

تحقیق نانولوله های کربنی | مقالات کانالی!

دسته بندی: مهندسی» مهندسی شیمی دانلود تحقیق با موضوع نانولوله های کربنی، در قالب word و ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی - فارس مقاله

,بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ,پايان نامه ... دانلود مقاله ، تحقیق و ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

پس از کشف نانولوله­ های کربنی ... خواص الکتریکی نانولوله ­های کربنی زیگزاگ که ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی , خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی ...

پروژه خواص الکتریکی نانولوله های کربنی | آرتیکل پدیا

موضوع این پایان نامه خواص الکتریکی نانولوله ... های کربنی زیگزاگ ... دانلود فایل ورد ...

دانلود پروژه نانولوله های کربنی

دانلود پروژه نانولوله های کربنی ... تحقیق پروژه دانلود ... خواص الکتریکی نانولوله ...

پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ ...

ایران دانلود ... پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ.

تحقیق نانولوله های کربنی

دانلود تحقیق با موضوع نانولوله های کربنی، در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

بررسی خواص الکتریکی نانولوله ... های کربنی ,دانلود ... های کربنی زیگزاگ که ...

تحقیق نانولوله های کربنی | مقالات کانالی!

دسته بندی: مهندسی» مهندسی شیمی دانلود تحقیق با موضوع نانولوله های کربنی، در قالب word و ...

تحقیق نانولوله های کربنی - nikanlink.com

دانلود تحقیق با موضوع نانولوله های کربنی، در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل ...

پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ دانلود فایل پایان نامه و ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

پس از کشف نانولوله­ های کربنی ... خواص الکتریکی نانولوله ­های کربنی زیگزاگ که ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

بررسی خواص الکتریکی نانولوله ... های کربنی زیگزاگ ... های کربنی - دانلود تحقیق ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی

دانلود پروژه و مقاله بررسی خواص الکتریکی نانولوله­ های کربنی دسته: شیمی بازدید: 10 بار ...

تحقیق نانولوله های کربنی

دانلود تحقیق با موضوع نانولوله های کربنی، در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش، شامل ...

پروژه خواص الکتریکی نانولوله های کربنی - مقالات درخواستی

موضوع این پایان نامه خواص الکتریکی نانولوله ... های کربنی زیگزاگ که ... دانلود فایل. pdf ...

بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

پروژه و پایان نامه مکانیک سیالات - پایان نامه بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی ...

دانلود پروژه نانولوله های کربنی

دانلود پروژه نانولوله های کربنی ... تحقیق پروژه دانلود ... خواص الکتریکی نانولوله ...

پروژه خواص الکتریکی نانولوله های کربنی | آرتیکل پدیا

موضوع این پایان نامه خواص الکتریکی نانولوله ... های کربنی زیگزاگ ... دانلود فایل ورد ...

تحقیق تاریخچه ی نانوتکنولوژی و کاربرد و روش های سنتز ...

نانولوله تک دیواره به دلیل خواص الکتریکی ... نانولوله های کربنی ... دانلود تحقیق ...

سورس کد پروژه نرم افزار محاسبه گر عدد و وام

آموزش گام به گام ویژوال بیسیک 2015 (Visual Basic 2015) به زبان ساده - بخش اول

دانلود پروژه سوپر مارکت با قابلیت اتصال به دستگاه پوز به زبان vb.net

پروژه پایانی مدیریت کتابخانه دانشگاه همراه با مستندسازی

شبیه سازی سیستم کتابخانه

سورس کد برنامه نویسی ویژوال بسیک املاک نوین

سورس برنامه n وزیر در vb.net با رابط گرافیکی

داروخانه با وب

مدیریت فروشگاه با VB

مدیریت هتل با VB

سیستم صدور بلیط با VB

مدیریت کتابخانه با نرم افزار مریم

جزوه آموزش بسکام آی وی آر به زبان ساده-BASCOM AVR

پردازش تصویر - تبدیل تصویر رنگی به سیاه و سفید

برنامه تبدیل اعداد به معادل حروفی آن (فارسی) همراه با سورس ویژوال بیسیک

Visual Basic.net

فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک vb.net

کد در برنامه متلب برای محاسبه تعیین تابع خود همبستگی و چگالی طيفی میانگین شتاب نگاشتها

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش تجزیه‏ ی ال یو LU درMATLAB

شبیه سازی اینورتر کنترل جریان با کنترل باند هیسترزیس

کد متلب تنظیم کنترل کننده PID به روش زیگلر-نیکولز در نرم افزار متلب

کد متلب حل معادله لاپلاس دو بعدی با روش تفاضل محدود

کتاب راهنمای کد نویسی متلب برای مواد مرکب

کد مورد استفاده در برنامه متلب برای محاسبه تعیین زمان موثر شتاب نگاشتها

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس دائم(PMSM) در متلب

شبیه سازی اینورتر سه سطحی NPC با کنترل جریان پسماند(هیسترزیس)

کنترل فازی موتور یونیورسال

دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک رفتار دینامیکی پیزوالکتریک و پیزومگنت ها 144صفحه

دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /گیاهان آپارتمانی 60 صفحه

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس - جردن در MATLAB