دانلود رایگان

شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی - دانلود رایگاندانلود رایگان شیمی محاسباتی مقدمه ای کامل و جامع شامل 30 صفحه فایل ورد منابع 11 مقاله ISI با فهرست مطالب,با رعایت تمام نکات نگارشی برای نوشتن پایان نامه در رش

دانلود رایگان شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی شیمی محاسباتی
مقدمهدر این شاخه از علم شیمی برای حل مسائل شیمیایی از یک­سری الگو­های مولکولی و یا روش ­های محاسباتی استفاده می ­شود. این روش­ ها به صورت خیلی گسترده به قدرت و امکانات کامپیوتری وابسته می ­باشند. از این رو با پیشرف ت­هایی که در علوم کامپیوتری صورت گرفته برنامه ­های مربوط به روش­ های محاسباتی خیلی سریع گسترش پیدا کرده ­اند. استفاده از شیمی محاسباتی می ­تواند در موارد زیادی مؤثر باشد، از آن جمله می­ توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ ارتباط ویژه ­ای بین ساختارهای شیمیایی و خواص شیمیایی می ­تواند ایجاد کند.
ـ نتایج محاسباتی در سنتز ترکیبات می­ توانند مؤثر باشند.
ـ روش­ های محاسباتی و نتایج حاصل از آن می ­تواند مولکول­ هایی را طراحی کند که با سایر مولکول­ ها به گونه­ ای خاص برهم کنش داشته باشد (طراحی دارویی).
از جمله پیش ­بینی­ هایی که این روش­ های محاسباتی برای مولکو ل­ها و واکنش­های شیمیایی مربوط ارائه می ­دهند، می­توان به واکنش ­پذیری مولکول ­ها، گشتاور­های چندقطبی، انرژی­ های برهم کنش، اثرات استخلافی، توزیع بار در مولکول­ ها، انرژی یونش، انرژی الکترون خواهی، گرمای تشکیل واکنش، انرژی فعال­سازی، انرژی­ ها و ساختارهای مولکولی (پایداری گرماشیمیایی)، مسیرهای سینیتکی واکنش ­ها، ارائه سازوکار واکنش ­ها، فرکانس­ های ارتعاشی (طیف­ های IR و رامان)، انتقالات الکترونی (طیف­ های UV)، اثرات جابه ­جایی مغناطیسی (طیف ­های NMR) اشاره کرد.
روش ­های شیمیایی محاسباتی می ­توانند برای مسائل فیزیک حالت جامد نیز استفاده شوند. ساختارهای الکتریکی یک بلور اصولاً توسط ساختارهای پیوندی توصیف می ­شود که انرژی اوربیتال­ های الکترونی را برای هر نقطه در قسمت بریلوینمشخص می ­کند. محاسبات نظری در زمینه انرژی اوربیتالی می توانند جهت انجام محاسبات ساختار پیوندی به­ کار برده شوند. محاسبات ساختار پیوندی برای سیستم­ های بسیار پیچیده انجام شده است ولی هنوز برنامه­ های مربوط به این محاسبات به حد کافی سریع نیستند و انجام این­گونه محاسبات نیاز به وقت کافی دارد.
انرژی برای سیستم­های بزرگ با استفاده از مکانیک مولکولی تعیین می­شود. روش­ های تعیین انرژی برای پیش­گویی ساختارهای مولکولی عبارتند از:
ـ روش­ های مکانیک مولکولی
ـ روش­ های اصول اولیه ساختار الکترونی
ـ روش­ های نیمه­ تجربی
ـ روش ­های نظریه تابعی چگالی (Density functional theory)
روش­های مکانیک مولکولیاین روش­ ها با توجه به این­که کاری با تابع موج و یا هامیلتونی الکترونی ندارند، روش­ های مکانیک کوانتومی واقعی نیستند. روش­ های مکانیک مولکولی کاملاً تجربی هستند و قادرند مولکول­ های بسیار بزرگ آلی و آلی ­فلزی (تا چند هزار اتم) را مورد بررسی قرار دهند. برای تعیین آرایش ­های هندسی پایدار مولکول­های بزرگی که از واحدهای شیمیایی معمولی نظیر پیوندهای C-C، C-H،C-O و غیره تشکیل شده ­اند، روش­ های نیمه تجربی به طور معمول کاملاً قابل اعتماد و......
فهرست مطالب
مقدمه.
روش های مکانیک مولکولی..
روش های آغازین یا ab initio.
روش هارتری ـ فاک...
توابع پایه.
توابع نوع اسلیتر.
توابع نوع گوسین..
مجموعه های پایه.
مجموعه های پایه کمینه.
مجموعه های پایه توسعهیافته.
مجموعه های پایه دوتایی ـ زتا
مجموعه های پایه شکافته ـ ظرفیتی..
مجموعه های پایه قطبشی..
مجموعه های پایه نفوذی..
روش های نیمه تجربی..
نظریه تابعی چگالی (DFT).
مقدمه.
مسئله بس ذره ای..
نظریه هوهنبرگ –کوهن..
معادلات کوهن-شم..
تابعی های تبادلی-همبستگی..


شیمی محاسباتی


روش های مکانیک کوانتومی


توابع پایه


مجموعه پایه


نظریه تابعی چگالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - فروشگاه فایل و ...

شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه
تابعی چگالی. شیمی ... روش های نظریه تابعی چگالی (Density functional theory) ...

شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه

این فایل مقدمه ای کامل و جامع در مورد گوسین و سطوح محاسباتی می باشد شامل 68 صفحه
فایل ... روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی ...

شیمی محاسباتیروش های مکانیک کوانتومیتوابع پایهمجموعه ...

30 دسامبر 2016 ... این محصول” شیمی محاسباتیروش های مکانیک کوانتومیتوابع پایهمجموعه پایه
نظریه تابعی چگالی “را از گوگل فایل دانلود نمایید.

شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه ...

شیمی محاسباتیروش های مکانیک کوانتومیتوابع پایهمجموعه پایهنظریه
تابعی چگالی. شیمی محاسباتی مقدمه در این شاخه از علم شیمی برای حل مسائل ...

شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه

31 دسامبر 2016 ... دست نویس گوسین – شیمی محاسباتیروش های مکانیک کوانتومیتوابع پایه
مجموعه پایهنظریه تابعی چگالی. مجموعه های پایه مجموعه های پایه به ...

دریافت فایل

ﻫﺎي π. -. ﻫﺎﻟﻮژن ؛ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ. ﺗﻮﺳﻂ. زﻫﺮا ﻋﺒﺎﺳﯽ. در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎﻟﻮژﻧﯽ ﺑﯿﻦ ... ﺑﯿﻦ دو اﺗﻢ ﺷﺮط ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دو اﺗﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ...... ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد، زﯾﺮا در ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻤﯽ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ .... ﺗﺎﺑﻌﯽ. ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ. روﻧﺪ . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮدي. ، ﻫﺮ
روش.

مروری بر استفاده از روشهای شیمی کوانتومی برای کاتالیست ها

1- مباني كوانتوم (DFT,LDA, شيب تعميم يافته مجموعه پايه انرژي پتانسيل بهينه
سازي و...) ... اين محاسبات بر پايه مکانيک کلاسيک، مكانيك کوانتومي و ترموديناميک
آماري انجام مي شود. .... روشهای شیمی کوانتومی به طور معمول بر اساس ارزیابی تابع موج
(هارتری فاکHF، ..... اين فرض، نظريه تابعی چگالي را محدود به حالت پايه مي كند.

بایگانی‌ها شیمی محاسباتی - مرکز پژوهش

شیمی محاسباتیروش های مکانیک کوانتومیتوابع پایهمجموعه پایهنظریه
تابعی چگالی شیمی محاسباتی مقدمه در این شاخه از علم شیمی برای حل مسائل ...

بایگانی‌ها مجموعه پایه - ژئو فایل

شیمی محاسباتیروش های مکانیک کوانتومیتوابع پایهمجموعه پایهنظریه
تابعی چگالی شیمی محاسباتی مقدمه در این شاخه از علم شیمی برای حل مسائل ...

نظریه تابعی چگالی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نظریه تابع چگالی (به انگلیسی: Density functional theory (DFT) ) نظریه‌ای در
چارچوب مکانیک ... تبادلی ارایه شد، به عنوان یک روش دقیق در شیمی کوانتومی در نظر
گرفته نشد. ... قضیه‌های هوهنبرگ-کوهن (به انگلیسی: Hohenberg-Kohn theorems )
دو قضیه در مکانیک کوانتومی دربارهٔ حالت پایه ماده است. .... کتاب:مدل های اتمی;
Category ...

بررسی محاسباتی مکانیسم واکنش پیرولیز بخارات کربن مونوکسید ...

توابع نوع گوسین‌ ... روش آویزش و رفع خطای بر هم نهی مجموعه ... شیمی کوانتومی غیر
محاسباتی با فرمولبندی جبری برای خواص مولکول ها و ... مکانیک کوانتومی و
کلاسیکـی و همچـنین ترمودینامیک آماری پایه ی بیشتر روش ... مهم ترین روش های
نظریه ساخـتار الکـترونی عبارتند از :‌روش های آغازین ، نیمه تجربی و نظریه تابعی
چگالی که در ...

ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﺎﻟﮑﻮژن درون ﻫﺎي ﮐﺎﻟﮑﻮژن ﮐﻨﺶ ﺑﺮﻫﻢ – ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ، ﻻﭘﻼﺳﯽ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻧﺮژي ﮐﻞ در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ... ﻫﺎي
ﮐﺎﻟﮑﻮژن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ. " ارﺑﯿﺘﺎل. ﻫﺎي. ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻃﺒﯿﻌﯽ .... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
ﭘﺎﯾﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ .... ﻧﻬﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻣﻮل . 36 .... ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎﻧﺘﻮري ﺗﺎﺑﻊ ﻻﭘﻼﺳﯽ
ﻣﻮﻟﮑﻮل .... روش. ﻫﺎي. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ از روش. ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺎ روش. ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﮔﺴﺘﺮده.
اﻧﺪ.

بررسی نظریه تابع چگالی تعادلهای توتومری ... - پایان نامه رشته شیمی

روشهای ساختار الکترونی، برمبنای روابط بنیاذین فیزیک کوانتومی بنا نهاده شدهاند.
... روشهای محاسبات آغازین (Abinitio)، بر خلاف روشهای مکانیک مولکولی یا روشهای نیمه
تجربی در .... تعداد انتگرالهایی که در هر مورد میبایست محاسبه شود تقریبا برابر
نمای چهارم تعداد توابع موجود در مجموعه پایه است. .... 5Density Functional Theory.

10 نکته کلیدی برای شروع کار با نرم افزارهای محاسبات کوانتومی

این روش ها شامل طیف گسترده ای از نظریه های محاسباتی می شوند با این حال برپایه ...
تمام خواص یک ترکیب شیمیایی تابعی از مختصات مولکولی آن است. ... توابع پایه (
basis functions) در محاسبات کوانتومی مشابه اوربیتال های اتمی اند که از آنها ...
بسیاری از نرم افزارهای مکانیک کوانتومی امکان محاسبه اثر حلال به صورت ضمنی و
بعضی از ...

اطلاعات کتاب : نظریه تابعی چگالی و گروه روشهای APW (L)

كاتنیر , مترجم: لیلا صفایی‌كوچه‌سرائی موضوع : توابع چگالی ناشر : راز نهان محل ...
از روش LCAO-MOهوكل"، "معرفی برخی از مفاهیم مكانیك كوانتومی و اساس نظریه روش ...
روش هوكل "و "روش‌های پیشرفته‌تر محاسبات در سه بعد و توابع موجی چند الكترونی .""
... شیمی کوانتوم و طیف‌سنجی: ویژه گروه علوم پایه: شامل شرح درس، نکته، مثال‌های حل ...

دانلود شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه ...

9 ژانويه 2017 ... شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی توابع پایه مجموعه نظریه تابعی چگالی
درمانی آلی دهم دارویی پیش دانشگاهی یزد کاربردی تجزیه ساختمان ...

شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه ...

شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه
تابعی چگالی. شیمی محاسباتی مقدمه در این شاخه از علم شیمی برای حل مسائل
شیمیایی از ...

شیمی کامپیوتر : اصول ، روش ها و نرم افزار ها | شرکت سکویا شیمی

شیمی محاسباتی یا شیمی تئوری ( همچنین به عنوان مدل سازی مولکولی هم مطرح می شود
که در واقع هر سه دارای یک معنا می باشند ) عبارت است از مجموعه ی تکنیک هایی که
برای. ... برخی از سوالاتی که می توان با روش های محاسباتی به آنها جواب داد عبارت اند
از : .... 3-10-3 نظریه اختلال در مکانیک کوانتومی ... 7-2 انواع سري‌هاي پايه و استفاده از
آنها

پرسش های صفحه23کتاب سوادرسانه ای پایه دهم - وب سایت

شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه
تابعی ... روش هاي مکانیک کوانتومی - توابع پايه - مجموعه پايه - نظریه تابعی چگالی

مطالعه کوانتومی فعالیت شیمیایی مشتقات ایزوکسازول و بر هم کنش ...

مطالعه کوانتومی فعالیت شیمیایی مشتقات ایزوکسازول و بر هم کنش آنها با اسید
آمینه فنیل ... و با استفاده از خطای انطباق مجموعه پایه و نظریه اوربیتالهای پیوندی
طبیعی مورد ... از روش تابعیت چگالی با تابعی هیبریدی B3LYPتحت مجموعه پايه 6-
31Gبراي ... واژگان کلیدی : خطای انطباق مجموعه پایه، تابع فوکویی، روش تابعیت-
چگالی، ...

علوم پایه – فایل می

دانلود رایگان شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه
- نظریه تابعی چگالی این محصول" شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی ...

محاسبات تیوری تابع چگالی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه 1389 ...
تانسورهای پوشیدگی شیمیایی 13C، 15N و 1H در سطح تابع هیبریدی B3LYP با
استفاده ... محاسبات بر اساس نظریه تابعی چگالی (DFT) و با استفاده از امواج تخت
تقویت شده¬ی ... روش های نظری به کار گرفته شده، شامل روش محاسبات کوانتومی است
که با ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | دانلود پایان نامه ...

16 مه 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی گرایش :شیمی فیزیک ... فصل
اول: مروری بر روشهای محاسباتی نظری 1 ... 1-2-2) روش‌های مکانیک کوانتومی. 5 ... سوم
سیستم F2-F2 با مجموعه پایه aug-cc-pVTZ درسطح نظری QCISD(T) 99 .... شکل (2-13
) ضریب دوم ویریال گاز فلوﺋور به‌عنوان تابعی از دمابا استفاده از

بررسی محاسبات کوانتومی بر روی داروی ضد دیابت متفورمین

نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله بررسی محاسبات کوانتومی بر روی داروی ضد دیابت ...
مرضیه فدعمی - گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ... در این تحقیق ما با روش
های نظریه تابعی چگالی ) DFT ( و MP2 ، در فاز گاز و ... تابعیت چگالی هستند و
همچنین روش MP2 استفاده شده است و از سه مجموعه پایه 3-21G*,6-31G,6-31G* استفاده
شده است.

Introduction to Monte Carlo simulation method - Institute of ...

در روش های شبیه سازی هر تابعی از مکان و سرعت ذرات، خواه سزعت متوسط خواه سرعت
لحظه ... در روش های محاسباتی دینامیکی تابع پتانسیل و در روش های بر پایه آمار مثل
... شونده آسان کند، از این رو دینامیک لانگوین می تواند ساختارها (Conformations) را
بهتر ... شیمی کوانتومی، علوم پرتوی، پرتودرمانی و دوزیمتری پرتوی را شامل شود (
10).

دانشگاه آزاد اسلامی - دسترسی و دانلود پایان نامه های ارشد - blogfa.com

1-3- مزایای روش های محاسباتی نسبت به روش های آزمایشگاهی. ..... 1-19- مروری بر روش
های نظری در مکانیک کوانتومی. ... 1-23- تابع موج تک الکترونی و روش هارتری-فاک. ...
3-6- بررسی و مقایسه پایداری ترکیبات برای فاز گازی با مجموعه پایه g21-3. ......
شیمیایی 13C NMR در نانولوله های کربنی دارای گروه عاملی به روش تابعی چگالی 30
.

چاپ مطلب - دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد

1-8-1) استحکام مکانیکی: به عنوان تقویت کننده در نانو کامپوزیت ها… .... 2-5)
مطالعه نظری ab initio بر عملکرد نانولوله های تک دیواره به عنوان جاذب مولکولی.. 36 ...
13C NMR در نانولوله های کربنی دارای گروه عاملی به روش تابعی چگالی 30 ... 3-1-1)
مروری بر شیمی محاسباتی… ... 3-6-5) مجموعه پایه زتای دوگانه LANL2DZ(Double
zeta)…

شاخه های فیزیک - راسخون

1 ا کتبر 2014 ... از فیزیک ذرات تا بیو فیزیک، شاخه های این علم فرصت های پژوهش هیجان انگیز
بسیار زیادی برای. ... مجموعه های برداری، جبر خطی، نظریه طیفی اپراتورها، آنالیز
تابعی، تئوری ... محاسبات ترمو دینامیکی برای زمینه های فیزیک، شیمی، مهندسی
شیمی، ... اساس این شاخه بر پایه سه مبنای تئوری مکانیک کوانتومی، نظریه ...

JARC - Sid

مطالعه نظری ساختار و ویژگی های الکترونیکی روتیل تیتانیم دی اکسید برای
بهبود ... دی اكسید به عنوان تابعی از اندازه برای بهبود بازده سلول های خورشیدی با
استفاده از روش ... سلول های خورشیدی، نقطه ی كوانتومی، بازتركیب، شکاف انرژی،
چگالی حالت ها واژه های کلیدی: ... جایگزین مناسبی برای سلول های خورشیدی پایه
سیلیکونی.

فصل سوم(اعداد اعشاری) # وبلاگ یاد

ت کار به روش کاربردی شامل 40 صفحه با تخفیف ویژه ارومیابا . ... وینت انگیزش و
نظریه های آن · دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی -
توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی · علت خوردگی قطعات ماشین · جزوه
خلاصه ...