دانلود رایگان

پاورپوینت تلفات انرژی در شبکه های توزیع برق در 95 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان تلفات در شبکه توزیع برق

دانلود رایگان پاورپوینت تلفات انرژی در شبکه های توزیع برق در 95 اسلاید
تلفات انرژی
منظور از تلفات انرژی در شبکه برق رسانی، در واقع کل تلفاتی است که شبکه در فرایند تحویل انرژی الکتریکی از تولید تا مصرف متحمل می شود. تولید و انتقال نیرو، تغییر سطح ولتا ژ، سطح ولتا ژ توسط پست های تبدیل، پست های توزیع نیرو، مصرف کنندگان برق، اعم از مشترکین خانگی، تجاری، اداری، صنعتی و کشاورزی هر کدام بخشی از انرژی را تلف می کنند.
یکی ازموارد مهمی که کمتر به عنوان تلفات منظور می شود، دیماند بیش ازحد مشترکین صنعتی است. بنابراین با اجرای صحیح مدیریت مصرف می توان بیشینه توان مصرف کننده را کاهش داده، بدون آنکه خللی در برنامه کار مصرف کننده به وجود آید. تلفات می تواند همانند نیاز مصرف باعث افزایش ظرفیت نیروگاه ها شود. کاهش تلفات انرژی شایسته است که کاهش تلفات توان نیز مورد توجه قرار گیرد. فزون بر آنچه گفته آمد، برای تلفات بار راکتیو نیز می باید شاخص اقتصادی منظور شود.
● تولید ناخالص الکتریسیته
تولید ناخالص، مقدار کل انرژی الکتریکی تولید شده در هر نیروگاه با احتساب مصرف داخلی نیروگاه است که در محل خروجی مولدها قرائت می شود. اگر انرژی الکتریکی از سایر شرکت های برق خریداری شده باشد، می باید در کل تولید الکتریسیته منظور شود.
● تولید خالص الکتریسیته
تولید خالص، انرژی الکتریکی تولید شده توسط ژنراتورها، منهای مصرف داخلی نیروگاه است (انرژی الکتریکی در محل خروجی نیروگاه و تحویل به شبکه جهت تامین نیاز مصرف کنندگان، همان انرژی یا تولید خالص است.)
● مصرف داخلی نیروگاه
انرژی الکتریکی مصرفی تجهیزات داخلی برای بهره برداری از نیروگاه را مصرف داخلی نیروگاه می گویند. در محاسبات فروش انرژی، هزینه انرژی صرف شده در داخل نیروگاه را نیز می باید منظور کرد. در واقع مصرف داخلی نیروگاه به عنوان یک مصرف کننده بزرگ می باید در نظرگرفته شود.
● تلفات انتقال
تلفات ناشی از مشخصه های الکتریکی خطوط همانند تلفات مسی، تلفات کورونا، مقره ها و جز اینهاست.
● تلفات پست های برق
انرژی الکتریکی مصرف شده به هنگام تبدیل ولتا ژ، افزایش یا کاهش سطح ولتا ژ در شبکه برق یا پست توزیع برق است.
(مصرف داخلی پست+ انرژی تحویلی به شبکه بعد- (انرژی تحویلی از شبکه = تلفات پست برق)
● تلفات توزیع
عبارت است از انرژی الکتریکی تلف شده توسط شبکه توزیع برق: تولیع اولیه، ترانسفورماتورها، توزیع، توزیع ثانویه، تلفات مربوط به مشترکین، دستگاه های اندازه گیری،انشعابات غیرمجاز و جز اینها)
● تقسیم بندی تلفات
اصولا تلفات از دو مولفه عمده تشکیل می شود: تلفات تاسیساتی و تلفات غیرتاسیساتی
▪ تلفات تاسیساتی
ـ تلفات تاسیساتی شامل موارد زیر است:
۱) تلفات خطوط ناشی از مقاومت رساناها
۲) تلفات ترانسفورماتور وتنظیم کننده ولتا ژ تلفات بار (تلفات مسی) تلفات بی باری (تلفات آهنی)
۳) تلفات هاله ای یا کورونا در شبکه های برق فشار قوی و یا شبکه های با ولتاژ بسیار زیاد
۴) تلفات عایقی، بویژه در کابل های زمینی
۵) تلفات مربوط به وسایل اندازه گیری انرژی الکتریکی (کنتورها)
۶) تلفات ضریب توان
۷) تلفات مربوط به افت ولتا ژ
۸) تلفات نامتعادلی بار
۹) تلفات بی باری ترانسفورماتورها در کل شبکه و تلفات ترانسفورماتورهای مونتا ژ داخل
۱۰) تلفات مربوط به عوامل دیگر
▪ تلفات غیرتاسیساتی
ـ تلفات غیرتاسیساتی شامل موارد زیر است:
الف) برق دزدی توسط مشترکین دارای کنتور برق
- از طریق خارج کردن کنتور از مدار
- رشوه دهی مستقیم به کنتورنویسان
- رشوه دهی غیرمستقیم به کنتورنویسان
- برق دزدی توسط مشترکینی که مصرفشان قرائت نمی شود
- افزایش غیرقانونی دیماند بیش از مقدار قراردادی
- انشعاب دهی غیرقانونی به واحدهای مسکونی و غیرمسکونی همجوار
ب) انشعاب گیری غیرقانونی شامل موارد زیر است:
- انشعاب گیری مستقیم از شبکه توزیع برق (انشعاب گرفتن از سر تیر چراغ برق)
- سوءاستفاده های قبلی مشترکین جدید از انرژی الکتریکی
- سوءاستفاده از انرژی الکتریکی پس از انقضای قرارداد سرویس دهی
● علل کارکرد نادرست کنتورهای برق
- آسیب دیدگی کنتورها
- کالیبره یا تنظیم نبودن کنتورها
- سیم کشی غیراستاندارد کنتورهای برق (توسط کارکنان شرکت های توزیع برق)
موارد مربوط به سوءاستفاده از انرژی الکتریکی با همدستی کارکنان شرکت های توزیع برق
- تقلب کنتورنویسان در ثبت مقدار مصرف واقعی انرژی الکتریکی (کمترنویسی)
- صدور قبض برق، کمتر از مقدار مصرف واقعی مشترک (از طریق رایانه)
- عدم صدور قبض برق برای مشترک خاص
● و اما موارد دیگر
- مصرف برق ثبت و ضبط نشده توسط کارکنان شرکت های توزیع برق
- نقض قرارداد
● برآورد تلفات شبکه برق
تولید ناخالص برق= مجموع تولید شبکه سراسری و شبکه های جداافتاده یا ایزوله + مجموع انرژی الکتریکی خریداری شده
تولید خالص برق= تولید ناخالص برق- کل مصرف داخلی نیروگاه
تلفات انتقال اولیه= تولید خاص برق- (جمع تولید یکایک واحدهای نیروگاه: انتقال ثانویه + جمع انرژی الکتریکی تحویلی به انتقال ثانویه + جمع انرژی الکتریکی تحویل به توزیع اولیه)
تلفات انتقال ثانویه = مجموع انرژی تحویلی به انتقال ثانویه + جمع تولید یکایک واحدهای نیروگاه - (جمع انرژی الکتریکی تحویلی به توزیع اولیه + جمع انرژی الکتریکی تحویلی به توزیع ثانویه + جمع انرژی الکتریکی تحویلی به مشترکان فشار قوی)
تلفات توزیع اولیه= مجموع انرژی الکتریکی تحویلی به توزیع اولیه- (مجموع انرژی الکتریکی به توزیع ثانویه + مجموع انرژی الکتریکی تحویلی به مشترکین فشار قوی)
تلفات توزیع ثانویه= مجموع انرژی تحویلی به توزیع ثانویه- مجموع فروش انرژی الکتریکی به مشترکین
تلفات پست های برق= مجموع انرژی الکتریکی تحویلی به پست برق- (مجموع انرژی الکتریکی خروجی از پست + کل مصرف داخلی پست برق)
تلفات انتقال= تلفات انتقال اولیه + تلفات انتقال ثانویه
تلفات توزیع= تلفات توزیع اولیه+ تلفات توزیع ثانویه
تلفات انتقال وپست= تلفات انتقال + تلفات پست
تلفات انتقال و توزیع= تلفات انتقال+ تلفات پست+ تلفات توزیع
محاسبه درصد تلفات انرژی الکتریکی
دو روش برای محاسبه درصد تلفات انرژی وجود دارد. روش اول، برمبنای تولید ناخالص برق و روش دوم برپایه تولید خالص برق به عنوان درصدی از تولید خالص یا ناخالص است:
▪ درصد تلفات انتقال اولیه
۱) نسبت تلفات انتقال اولیه به تولید ناخالص برق x۱۰۰
۲) نسبت تلفات انتقال اولیه به تولید خاصx۱۰۰
▪ درصد تلفات انتقال ثانویه
۱) نسبت تلفات انتقال ثانویه به تولید ناخالص x۱۰۰
۲) نسبت تلفات انتقال ثانویه به تولید خاص x۱۰۰
▪ درصد تلفات توزیع اولیه
۱) نسبت تلفات توزیع اولیه به تولید ناخالص x۱۰۰
۲) نسبت تلفات توزیع اولیه به تولید خاصx۱۰۰
▪ درصد تلفات توزیع ثانویه
۱) نسبت تلفات توزیع ثانویه به تولید ناخالصx ۱۰۰
۲) نسبت تلفات توزیع ثانویه به تولید خاص x۱۰۰
▪ درصد تلفات پست های برق
۱) نسبت تلفات پست اولیه به تولید ناخالص x۱۰۰
۲) نسبت تلفات پست اولیه به تولید خالصx۱۰۰
▪ درصد تلفات انتقال
۱) نسبت تلفات انتقال به تولید ناخالص x۱۰۰
۲) نسبت تلفات انتقال به تولید خالصx ۱۰۰
▪ نسبت تلفات توزیع
۱) نسبت تلفات توزیع به تولید ناخالصx ۱۰۰
۲) نسبت تلفات توزیع به تولید خالص x۱۰۰
▪ درصد تلفات انتقال و پست های برق
۱) نسبت تلفات انتقال و پست های برق به تولید ناخالصx ۱۰۰
۲) نسبت تلفات انتقال و پست های برق به تولید خالص x۱۰۰
▪ درصد تلفات انتقال وتوزیع
۱) نسبت تلفات انتقال وتوزیع به تولید ناخالصx ۱۰۰
۲) نسبت تلفات انتقال وتوزیع به تولید خالص x۱۰۰
● راهکارهای کاهش واقعی تلفات
کاهش تلفات فقط به تاسیسات برق مربوط نمی شود بلکه انشعاب های غیرمجاز، برق دزدی مانند اینها را نیز دربرمی گیرد. بنابراین کاهش تلفات در کوتاه مدت ممکن نیست و نباید از شرکت تولید برق چنین انتظاری را داشت. کاهش تلفات نیازمند کنترل پیوسته و واقعی و نیز نظارت سازمان اجرایی برق رسانی در حیطه تاسیسات برق و انشعاب های غیرمجاز و جز اینهاست.تجزیه و تحلیل، شرکت تولید برق باید مشکلات مرتبط با تلفات در شبکه و تاسیسات برق را فهرست وار بنویسد و راهکارهای کاهش آن را ارائه نماید. در این مرحله، شرکت تولید برق برای کاهش تلفات لازم است وظایف را بین شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع نیروی برق و سایر بخش های سازمان برق رسانی تقسیم کند.
فزون بر آن شرکت تولید برق می باید روند کاهش تلفات را پیوسته موردبررسی قراردهد. همچنین ضروری است از کارها و اقدامات انجام شده ارزیابی سالانه، شش ماهه، دو ماهه یا ماهانه به عمل آید. در مورد تلفات غیرتاسیساتی،فقط نظارت شدید و توبیخ مشترکانی که برق دزدی می کنند کافی نیست، بلکه با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، مشاوره با جامعه شناسان و روانشناسان و از همه مهم تر حل مشکل بیکاری می توان تلفات غیرتاسیساتی را به سطح قابل قبولی رساند.
در بیشتر کشورهای در حال توسعه تلفات غیرتاسیساتی، سهم زیادی از تلفات انتقال و فوق توزیع را تشکیل می دهد.
بنابراین بسزاست که شرکت های برق رسانی، پیش از کاهش تلفات تاسیساتی به فکر کاهش تلفات غیرتاسیساتی باشند و برای کاهش تلفات غیرتاسیساتی راهکارهای فنی، اجتماعی و فرهنگی تدوین نمایند.
هنگامی که تلفات غیرتاسیساتی به اندازه قابل قبولی رسید، آن گاه می باید فعالیت های مربوط به کاهش تلفات تاسیساتی یعنی بازسازی و نوسازی شبکه برق را آغاز کرد. به عبارت دیگر به موازات انجام اقدامات فنی و فرهنگی مربوط به کاهش تلفات غیرتاسیساتی، ضروری است بهینه سازی شبکه های برق به منظور کاهش تلفات تاسیساتی انجام پذیرد. گفتنی است کاهش تلفات غیرتاسیساتی حتی ممکن است تا ۱۰ سال به طول انجامد.
● الگوی کاهش تلفات
الگوی کاهش تلفات برپایه تجربه به دست می آید. کاهش تلفات اساسا سفسطه آمیز است. تعمیم آن برای تمام کشورها موضوعی پیچیده و دشوار است و این به سبب تغییرات اساسی، اقتصادی، اجتماعی و موقعیت فرهنگی کشورهای مختلف است. فزون بر آن، موقعیت جغرافیایی کشورها نیز متفاوت است.
● تبادل انرژی
طبق بهره برداری از پخش بار اقتصادی، درصد استفاده از نیروگاه حرارتی، واقع در نزدیکی مرکز بار، کمتر است از نیروگاه اتمی دور از مرکز بار این وضعیت، تبادل انرژی را افزایش می دهد و این افزایش تبادل انرژی بر افزایش تلفات انتقال تاثیرگذار است. و این در حالی است که در زمینه کاهش تلفات هنوز اقدامی صورت نگرفته، زیرا تلفات هزینه های سوخت زیاد است
● افزایش فعالیت های مربوط به کاهش تلفات انتقال و توزیع
▪ وظایف دفترهای مهندسی در ارتباط با کاهش تلفات به شرح زیر است:
ـ دفتر مهندسی انتقال
۱) استفاده از ظرفیت زیاد رساناها و رسانه های باندل
۲) آرایش شبکه رینگKV ۳۴۵ کیلوولت به صورت خط انتقال اصلی
۳) توسعه شبکه رینگ KV۱۵۴ برای یک مرکز بار متراکم
۴) تبدیل آرایش فازی خط انتقال
(آرایش توالی فاز مثبت، آرایش توالی فاز منفی)
ـ دفتر مهندسی پست
۱) بهره برداری یکسان از ترانسفورماتورها در پست های برق در خلال مدت کم بار
۲) افزایش ولتاژ شبکه و ساده سازی پله های ولتاژ
۳) توسعه سیستم نظارت و کنترل و سیستم جمع آوری داده ها (اسکادا)
۴) نصب بانک های خازنی به منظور اصلاح ضریب توان
ـ دفتر مهندسی توزیع
۱) تغیر سطح ولتاژ برای توزیع اولیه و ثانویه
۲) بهبود افت ولتاژ و ضریب توان
۳) تعمیر و نگهداری
۴) اصلاح نامتعادلی بار
۵) بازدید دوره ای از وسایل اندازه گیری (بویژه کنتورهای برق)
۶) نظارت بر پست های هوایی (ترانسفورماتور)
۷) توسعه و توزیع ترانسفورماتورها و رساناهای با تلفات کم
● علل اصلی مربوط به تغییرات درصد تلفات انتقال و توزیع
برای هر مرحله تحویل انرژی، علل زیادی می تواند باعث تغییر درصد تلفات انتقال و توزیع شود. که در زیر رده بندی شده است:
▪ درصد رشد یا افزایش مصرف انرژی
ـ به طور کلی تلفات انرژی را می توان این چنین بیان کرد:
kWh(۱۰-۳RTx)۲=Iتلفات انرژی
I: جریان بار
R: مقاومت رسانا
T: ساعت بهره برداری
رابطه فوق نشان می دهد تلفات با توان دوم درصد رشد مصرف انرژی متناسب است، در صورتی که مقاومت رسانا و ساعت بهره برداری ثابت فرض شود. تلفات انرژی، باوجود این به طور مطلق با توان دوم درصد رشد مصرف انرژی متناسب نیست، زیرا تلفات انرژی شامل تلفات آهنی و جریان بار متغیر ترانسفورماتور زیر بار است. برای نمونه، در شرکت کره ای، تلفات انرژی با توان ۱/۸ درصد رشد مصرف انرژی متناسب است، زیرا ۷۸ درصد کل تلفات مربوط به تلفات مسی و ۲۲ درصد آن مربوط به تلفات آهنی است.
تغذیه مستقیم مشترکین با ولتاژ زیاد
با اصلاح محیط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، درصد استفاده مشترکین خانگی از انرژی الکتریکی نیز افزایش می یابد. این افزایش بار باعث افزایش درصد تلفات می شود. برعکس افزایش مشترکین (با ولتا ژ زیاد) که مستقیما به پست برق متصلند درصد تلفات را کاهش می دهد و این به سبب جلوگیری از ایجاد تلفات در خطوط و ترانسفورماتورهای کاهنده است.
● ضریب بار
ضریب بار، نسبت بار متوسط به بار پیک است. ضریب بار زیاد بدین معناست که منحنی بار از شیب ملایمی برخوردار است. افزایش ضریب بار باعث کاهش درصد تلفات می شود، زیرا ضریب تلفات با توان دوم بار متناسب است.
ضریب بار در کشور کره، همانند کشورهای پیشرفته، به سبب افزایش سریع بارهای برودتی مشترکین در فصل تابستان، کاهش یافته است.
برای اصلاح این وضعیت، کوشش به عمل آمده که بار پیک محدود شود و به مشترکانی، که در نیمه شب از برق استفاده می کنند با استفاده از تعرفه مخفف امتیازاتی داده شود. این نوع مدیریت بار، یک هدف ضمنی را دنبال می کند و آن جا به جایی نوبت کار در کارخانه ها یا عدم استفاده از وسایل و تجهیزات انرژی خوار در ساعات اوج مصرف است و در واقع ضریب بهره برداری از امکانات شبکه برق را مرحله بندی می کند. این روش مدیریت (مدیریت مصرف برق) از نظر اثربخشی، نقش دوم را داراست.
● کاهش تلفات و اقدامات مرتبط
در نتیجه اقدامات مختلف در زمینه کاهش تلفات و اتخاذ تدابیری که علیه برق دزدی و انشعاب های غیرمجاز، در بخش های انتقال، پست های برق و توزیع نیرو، تلفات اساسا کاهش خواهد یافت. فزون بر آن، وجود اشتباهات زیاد در ثبت و ضبط اطلاعات و آمار، شامل خطای اندازه گیری، تعویض سیستم قرائت کنتور و کنتور نویسی در زمان های مختلف می تواند بر روی درصد تلفات کل تاثیرگذار باشد. این نوع تلفات واقعی نبوده و آن را تلفات کاذب می نامیم.
● تلفات سیستم و تجزیه و تحلیل بار
▪ منحنی تداوم بار
برای به دست آوردن تلفات انرژی در یک پریود یا دوره زمانی منحنی تداوم بار را بر مبنای پریونیت ترسیم می کنند به گونه ای که کیلوولت آمپر پیک در خلال این دوره زمانی، یک پریونیت و زمان کامل پریود نیز یک پریونیت در نظر گرفته می شود. در منحنی تداوم بار، سطح زیر منحنی، ضریب بار را نشان می دهد. سطح زیر منحنی تداوم بار برابر است با توان دوم ضریب تلفات شکل زیر منحنی بار روزانه را برای یک فیدر مسکونی نمونه نشان می دهد. این منحنی زمانی بار را می توان به سطوح مربعی یکسان تقسیم کرد. زمان کل (۲۴ ساعت در این مورد) یک پریونیت است و کیلوولت آمپر پیک نیز یک پریونیت است.
تلفات شبکه برق (به طور نمونه)
هنگام تولید خالص (برق) تقریبا ۹ درصد قدرت خروجی سیستم های مختلف برق تلف می شود و در محاسبات تلفات نیز نادیده انگاشته می شود. بنابراین، ضروری است در طراحی مهندسی شبکه های برق دقت زیادی به عمل آید، تا برای تامین این گونه تلفات سرمایه گذاری زیادی انجام نشود.
● اصول تجزیه و تحلیل تلفات
تلفات را معمولا برپایه دو مولفه انرژی و دیماند ارزیابی می کنند. یکی از نکات مهم، درنظر گرفتن میزان رشد و توسعه شبکه برق در برنامه ریزی و طراحی است. به عبارت دیگر درنظر گرفتن هزینه تلفات توان انرژی و توان راکتیو )KVA( است. به طور کلی با سرمایه گذاری هنگفت می توان تلفات را در خطوط و تجهیزات کاهش داد.
مولفه دیماند و مولفه قدرت هزینه تلفات می باید هنگام تجزیه و تحلیل تلفات مورد بررسی قرار گیرد.
هزینه مولفه انرژی شامل افزایش هزینه تولید انرژی یا انرژی خریداری شده نیز می شود.
هزینه تلفات راکتیو نیز بسیار مهم است. تلفات راکتیو برای حداکثر نیاز بخشی از شبکه محاسبه می شود.
تلفات راکتیو باهزینه سالانه تجهیزات تعدیل توان راکتیو نصب شده در بخشی از شبکه محاسبه می شود.
ضریب تلفات نسبت تلفات متوسط به تلفات حداکثر است و برای هر بار داده شده، مقدار آن بین ضریب بار و توان دوم آن قرار دارد. معامله ای که غالبا برای تعیین ضریب تلفات شبکه برق به کار می رود عبارت است از:
LdF(( ضریب بار-a()۱)LdF( +) ضریب بار=)LsF( = a xضریب تلفات
● پراکندگی مصارف ظرفیت رزرو و تلفات
به سبب تنوع یا پراکندگی مصارف، تلفات بار پیک (در شبکه برق) نمی تواند درست همان زمان پیک سیستم رخ دهد. بنابراین، تنها بخشی از تلفات با پیک شبکه همزمان می شود. تلفات از نظر مقدار ثابت است (مانند تلفات هسته ) و فرض می شود که با بار پیک تمام عناصر شبکه منطبق باشد. برای تلفات اهمی، مانند تلفات مسی، ضریب تامین پیک تلفات، مجذور ضریب تامین پیک بار همزمان است. ضریب تامین پیک به معنای ضریب مشارکت نیروگاه ها جهت تامین توان پیک است.
محاسبات می باید بر پایه ضریب همزمانی صورت گیرد، زیرا تامین پیک نامعلوم است و مولفه های پیک در مدت طولانی پایدار نیست. ضریب همزمانی را می توان باتوجه به ضریب بار عناصر سیستم برآورد کرد.
مثال: فرض می کنیم ضریب بار در سمت مصرف کننده برابر ۱۵ درصد و ضریب بار سیستم برابر ۵۰ درصد باشد. ضریب همزمانی در نیروگاه برابر می شود با : ۰/۳=۱۵/۵۰
مجذور ضریب همزمانی تقریبا برابر است با ضریب تامین پیک تلفات یعنی: ۰/۰۹=۲(۰/۳)
سرمایه گذاری برابر دیماند پیک می باید جزو ظرفیت رزرو برابر با درصد ثابت بار پیک در نظر گرفته شود.
تلفاتی که در بخشی از شبکه برق به وجود می آید، بار اضافی را به سایر بخش های سیستم تحمیل می کند. تلفات اضافی ناشی از بارهای بزرگتر در بقیه سیستم باید به تلفات توان و انرژی افزوده شود و برای عناصر مورد مطالعه، محاسبه شود.
مقدار مولفه های دیماند و انرژی می باید شامل اثر تجمعی افزایش تلفات باشد، که از طریق عناصر مختلف شبکه برق عبور می کند.
● منابع اقتصادی کاهش تلفات
در فرایند تحویل برق از مولد تا مصرف کننده، تلفاتی ایجاد می شود که آن را تلفات انتقال و توزیع می نامند. درصد تلفات انتقال و توزیع به صورت زیر محاسبه می شود:
روش های زیادی برای محاسبه کاهش تلفات انرژی وجود دارد، ولی روش منطقی تر، دخالت دادن هزینه های سوخت است. هزینه سوخت لازم برای تولید ۱ کیلووات ساعت را می باید با ۱ کیلووات ساعت انرژی صرفه جویی شده ناشی از اقدامات کاهش تلفات انرژی مقایسه کرد.


تلفات


انرژی


شبکه توزیع


برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل فلش هواوی 4c

دانلود پروژه کامل درباره گاز متان متصاعد شده از زباله هاي شهري و اثرات آن بر محيط زيست و راه حلهاي آن

كامپيوتر چيست

دانلود تحقیق غزوات پيامبر اسلام

طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سالن بدنه سازي شركت ايران خودرو..

مقاله درباره بررسي فن آوريهاي صفحات نمايشگر

تحقیق در مورد مبدلهاي حراررتي 40 ص

دانلود پاورپوینت کابل زوج به هم تابیده Twisted pair

فایل گزارش کارآموزی رشته عمران ..

دانلود پاور پوینت مثلثات

مقاله بررسي ساير ضايعات محصولات ي زراعي

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح - 314 اسلاید

تحقیق در مورد GPSچيست 15 ص

مقاله نقش وسایل ارتباط جمعی در انتخابات ریاست جمهوری

کاربرد ابررسانا در سیم و کابل

راه اندازي مغازه اينترنتي

تحقیق در مورد A2 4 3 آنالیز المان محدود تقریبی 26 ص (word)

گزارش کارگاه روتور

اصول حسابداري (1)

تحقیق برشكاري قوسي پلاسما