دانلود رایگان

تحقیق درباره نقش سیاست خارجی ایران در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق درباره نقش سیاست خارجی ایران در احیا دیپلماسی و قدرت نرم

دانلود رایگان تحقیق درباره نقش سیاست خارجی ایران در احیاء دیپلماسی و قدرت نرم فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 63 صفحه
فهرست

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1
مقدمه. ............................................................................................................................1
بیان مسأله. 5
اهداف تحقیق.. 5
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.. 6
سوال اصلی تحقیق.. 6
سوالات فرعی تحقیق.. 7
فرض اصلی.. 7
فرضیه های فرعی.. 7
تعریف متغیرها و مفاهیم عملیاتی کردن تحقیق.. 7
روش تحقیق.. 10
موانع و مشکلات تحقیق.. 10
سازماندهی تحقیق.. 10
فصل دوم: مباحث تئوریک و چارچوب نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق.. 13
چارچوب نظری و تحلیلی.. 14
مقدمه. 14
گفتار اول: چارچوب نظری و تحلیل.. 15
الف – رهیافت سازه انگاری.. 15
الف – 1: دیدگاه رهیافت سازه انگاری به سیاست خارجی.. 21
الف - 2: کاربرد نظریه ساختار - کارگزار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 23
الف – 3: سیاست خارجی و سازه انگاری.. 23
الف – 4: هنجارهای مؤثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 24
......................................................................... 26
ب – رهیافت نئولیبرال. 26
ب -1: ترکیب رهیافت های تئوریک (ترکیب سازه انگاری و نئولیبرالیسم) 28
ج - رویکرد گفتمانی.. 29
ج-1: رویکرد گفتمانی و سیاست خارجی.. 30
ج-2: تحلیل سیاست های خارجی بر اساس گفتمان ها 33
د- نظریهپردازان قدرت نرم. 36
د-ا: ابزارهای قدرت نرم. 39
د-2: ویژگی های قدرت نرم. 40
د-3: منابع قدرت نرم. 41
فصل سوم : سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 57
گفتار اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سال های (92-1357). 63
مقدمه 63
الف) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی (60-1357) 63
الف – 1: گفتمان مصلحت محور (واقع گرا) 63
ب- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 68-1360 (دوران جنگ تحمیلی) 66
ب -1 گفتمان ارزش محور. 67
ج – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی(68-1360) 69
ج – 1- گفتمان منفعت محور (عمل گرا) 71
ج – 2- سیاستهای منطقه ای ایران در دوران هاشمی رفسنجانی.. 72
د- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران خاتمی.. 74
د-1: گفتمان فرهنگ گرای و سیاست محور. 76
د-3- تغییرات گفتمانی در سیاست خارجی آقای خاتمی و رویکرد ایشان به تنش زدایی.. 78
د-4- سیاست های منطقهای ایران در دورة خاتمی.. 80
د-5- سیاست خارجی ایران در قبال اروپا و آمریکا 81
و- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دوران احمدی نژاد (92-1384) 84
و- 1 گفتمان اصول گرایی عدالت محور. 88
گفتار دوم: تغییرات گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته. 93
الف- اقسام گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 93
ب – وجه اشتراک و افتراق سیاست خارجی آقای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد. 94
گفتار سوم: منابع هویت ساز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 101
الف: تاریخ ایران. 101
ب: دین اسلام و مذهب تشیع. 104
ب – 1 – نوع رابطه دین و سیاست.. 105
ب – 2 – تلقی از نظام بین الملل. 105
ب – 3 – عدالت طلبی و ظلم ستیزی.. 106
ب – 4 – قاعده نفی سبیل کافران بر مومنین.. 107
ب – 5 – اصل دعوت.. 108
ب – 6 – آرمان ظهور امام زمان(عج) 108
ب – 7 – عاشورا و نهضت حسینی(ع) 109
ج – جهان سوم گرایی.. 109
د – گفتمان انقلاب اسلامی.. 110
د – 1- صدور انقلاب.. 110
د-2- استقلال طلبی.. 111
د-3- دگرگونی در نظم بین المللی مستقر. 112
د-4- حمایت از مستضعفین و مبارزه با مستکبرین.. 113
د- 5- ژئوپولیتیک ایران. 113
و- جایگاه عدالت طلبی در منابع هویت ساز سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 115
فصل چهارم: دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص). 117
گفتار اول: جایگاه دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص). 118
مقدمه 118
الف: اصول و مبانی سیاست خارجی اسلام. 120
الف – 1- اصل دعوت یا جهاد. 121
الف- 2- اصل نفی سبیل. 123
الف– 3- اصل عزت اسلامی.. 124
الف– 4 – اصل التزام به پیمان های سیاسی.. 125
ب – روابط خارجی از منظر اسلام. 126
ب – 1- اسلام و شناسایی بین المللی.. 127
ب – 2- اسلام و استراتژی بی طرفی.. 128
ج – اهداف دیپلماسی اسلام. 130
ج – 1- اهداف عام و بلندمدت دیپلماسی اسلامی.. 132
ج – 3- ایجاد امنیت خارجی.. 133
ج – 3- اهداف کوتاه مدت در دیپلماسی اسلامی.. 133
گفتار دوم: اصول دیپلماسی پیامبر اعظم(ص). 135
الف – مبانی و اصول سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص) 135
الف – 1- شیوه های کاربردی پیامبر اسلام در سیاست خارجی.. 137
الف – 2- اهداف سیاست خارجی پیامبر اعظم(ص) 140
ب-1- دولت های ایران و روم شرقی.. 141
ب – 2- 1- دولت یمن.. 141
ب – 2-2- دولت حیره 141
ب – 2- 3- دولت حبشه. 142
ب – 2- 4- دولت مصر. 142
ب -3- قبیله های شبه جزیرة عربستان. 142
ب – 4- دولت پیامبر(ص) 143
ب-4-1- جمعیت.. 143
ب– 4- 2- سرزمین.. 144
ب– 4-3- حکومت.. 144
ب – 4-4- حاکمیت.. 145
ب- 5- عناصر دولت ساز پیامبر. 145
ج: استراتژی سیاست خارج پیامبر اعظم(ص) 145
ج – 1- 1- استراتژی دعوت.. 145
ج-1-2- اهداف استراتژی دعوت.. 146
ج – 1- 2-1-شاخصه های استراتژی دعوت.. 147
ج-1-2-2- تقدم دعوت بر جنگ... 147
ج-1-2- 3-قاطعیت.. 147
ج-1-2- 4- انعطاف.. 148
ج- 1-2-4-: استفاده از نقاط مشترک.. 148
ج– 1-2-5- مذاکره 149
ج– 1- 2- 6-رعایت اصول، قوانین و تشریفات دیپلماتیک... 149
ج-1-2-7-استفاده از حمایت های قومی.. 150
ج-1-2-8- استفاده از ابزار اقتصادی و سیاسی.. 150
ج–2-ستراتژی جنگ دفاعی.. 151
ج-2-1- اصول سیاست جنگی پیامبر. 152
ج-2-1-2- ایمان، توکل و امدادهای الهی.. 153
ج - 2-1-3- دیپلماسی فعال در حین جنگ .............................................................................................156
ج - 2-1-4- ابتکار عمل و قاطیعت .........................................................................................................157
ج - 2-1-5- فشارهای اقتصادی .........................................................................................................157
ج-3- استراتژی صلح.. 155
د) دیپلماسی پیامبر اسلام(ص) 156
د-1- دیپلماسی پیامبر در جهاد. 159
د-2- مخاطبان دیپلماسی پیامبر اعظم(ص) 159
د-3- شیوه های اصلی دیپلماسی پیامبر اسلام(ص) عبارت بودند از: 159
د-4- دیپلماسی به مثابه تولید قدرت نرم و چارچوب برقراری صلح.. 160
گفتار سوم: قدرت نرم پیامبر اعظم(ص). 162
الف: جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی پیامبر اعظم(ص) 163
الف -1- نشانه های الهام بخشی در قدرت نرم پیامبر اکرم(ص) 163
الف – 2- خودآگاهی و دعوت در قدرت نرم پیامبر اکرم(ص) 164
الف – 3- همبستگی و امت یگانه در قدرت نرم پیامبر اسلام(ص) 164
الف – 4- مردم گرایی در قدرت نرم پیامبر اسلام(ص) 165
ب – عناصر اصلی قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) 167
ب -1- ایدئولوژی و ایمان. 168
ب -2- اطمینان و قطعیت.. 168
ب-3- امداد غیبی.. 169
ب -4- رهبری.. 169
ب -5- ویژگی های عمومی.. 169
ب -6- مشروعیت نظام سیاسی.. 170
ب - 7- دعا و نماز. 170
ب -8- سرمایه اجتماعی.. 170
ج – آیات قرآن و جایگاه قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم(ص) 171
فصل پنجم: کاربرد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در احیای دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) 175
مقدمه 176
گفتار اول: ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 177
الف: هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه صدور انقلاب اسلامی.. 178
ب – خاستگاه هویتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 179
ج – انقلاب اسلامی ایران مولود قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) 183
ج-1- مبنا و خاستگاه صدور انقلاب اسلامی ایران. 184
ج-2- اهداف صدور انقلاب.. 186
ج-3- الگوهای صدور انقلاب اسلامی ایران. 188
گفتار دوم: منابع و ابعاد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 192
الف – نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) 192
ب– ابعاد قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) 198
ب -1- در سطح داخلی.. 198
ب-2- در سطح تحلیل منطقه ای.. 202
ب-3- در سطح تحلیل بین الملل. 204
گفتار سوم: کارکردهای قدرت نرم و نقش آن بر مشروعیت بخشی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) 207
الف- نقش قدرت نرم در مشروعیت بخشی سیاست خارجی ایران. 208
ب – کارکرد سیاسی قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 213
ج: کارکرد ایدئولوژیک قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 220
ج – 1- نفی ظلم و حمایت از مظلوم. 220
ج -2- برقراری روابط دوستانه و مسالمت آمیز. 221
ج-3- الهام بخشی و خودآگاهی ایدئولوژیک... 221
ج-4- خوداتکایی سیاسی و اقتصادی (جهاد اقتصادی) 222
ج-5- وحدت سیاسی و هویتی در ساختار اجتماعی ایران. 223
ج-6- کنترل کمربند شکننده در ژئوپولیتیک بحران. 223
ج-7- همبستگی ایدئولوژیک و امت واحده 226
ج-8- اقتدار ملی و عزت اسلامی.. 227
ج-9- تقویت بیداری اسلامی در منطقه و جهان. 227
ج-10- گسترش همکاری های بین المللی و ایفای نقش جهانی.. 228
فصل ششم: نقش و قدرت نرم در تنش زدایی و تعامل گرایی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و احیاء دیپلماسی و قدرت نرم پیامبر اعظم(ص). 229
مقدمه 230
گفتار اول: نشانه های شکل گیری قدرت نرم در سیاست خارجی و امنیت منطقه ای ایران. 232
الف – همکاری های سازمان یافته در رویکرد امنیت منطقه ای ایران. 233
ب – تبیین شاخص های سند چشم انداز در روند همکاری های منطقه ای.. 234
ج – متوازن سازی زیرساخت های فرهنگی – اجتماعی کشورهای منطقه. 236
د- متوازن سازی منافع ملی کشورهای منطقه. 239
هـ - هنجارسازی در سیاست بین الملل. 240
و – چندجانبه گرایی در قالب قدرت نرم و سیاست امنیت منطقه ای.. 241
گفتار دوم: نشانه های شکل گیری قدرت نرم در سیاست خارجی و تعاملات بین المللی جمهوری اسلامی ایران. 243
الف – گسترش مناسبات و همکاری های فرامنطقه ای.. 243
ب) واکنش ایالات متحده آمریکا نسبت به گسترش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. 248
ج – دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 253
ج-1- اهداف دیپلماسی فرهنگی.. 254
ج-2- کارکردهای دیپلماسی فرهنگی.. 257
ج-3- ابزارها و سازوکارهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 260
ج-4- شاخص ها و معیارهای دیپلماسی فرهنگی مطلوب و کارآمد. 263
گفتار سوم: کاربرد قدرت نرم در سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. 264
الف) ماهیت قدرت نرم در سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. 264
الف – 1- ویژگی های ژئوپولیتیکی محیط منطقه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 265
الف -2- ویژگی بازیگران محیط منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. 267
الف -3- مدیریت کنش بازیگران منطقه ای.. 269
ب – نقش تعامل چندجانبه منطقه ای- بین المللی در قدرت نرم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 272
ج – برون گرایی و تحرک دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سازماندهی تعادل منطقه ای.. 274
و) سیاست تنش زدایی و تعامل گرایی در سطح منطقه ای و بین المللی.. 278
و-1- سه عنصر سیاست تنش زدایی.. 279
و-2- مزایای سیاست تنش زدایی.. 283
و- 2-1- افزایش امنیت منطقه و برخورد با گروهک های تروریستی و افراطی.. 284
و-2 -2- کمک به حل بحران سوریه. 284
و-2-3- افزایش مبادلات اقتصادی.. 284
و- 2-4- اعتمادسازی و تعامل گرایی در سطوح منطقه و بین الملل. 284
گفتار چهارم: برسازی نشانه های دیپلماتیک و قدرت نرم پیامبراعظم(ص) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 288
الف – کاربرد قدرت نرم در اندیشه و کنش پیامبر اعظم(ص) 288
الف -1- بهره گیری از دیپلماسی در قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) 291
الف -2- نشانه های تعمیم پذیری قدرت نرم پیامبر اعظم(ص) در ایران اسلامی.. 292
الف -3- الهام بخشی در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص) 293
الف-4- آگاهی بخشی و دعوت در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص) 293
الف -5- همبستگی و امت یگانه در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص) 294
الف -6- مردم گرایی در اندیشه و سنت پیامبر اعظم(ص) 294
الف -7- مخاطب یابی گروه های فرودست در کنش سیاسی و قدرت در اندیشه پیامبر اعظم(ص) 295
الف -8- مخاطب یابی مستضعفین در سایر حوزه های جغرافیایی در رهیافت پیامبر اعظم(ص) 296
الف -9- نگرش فرهنگی، هنجاری و فرآیند دعوت در اندیشه پیامبر اعظم(ص) 297
ب: شاخص های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. 298
ب-1- مشروعیت سیاسی.. 298
ب-2- رهبری مقتدر. 299
ب -3- فرهنگ و ارزش های دینی.. 299
ج – نشانه های بازتولید قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران. 300
ج-1- الگویابی قدرت نرم پیامبر در جمهوری اسلامی ایران. 300
ج-2- بازتولید فرهنگ اسلامی در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. 301
ج-3- زمینه یابی دیپلماسی و قدرت نرم جمهوری اسلامی در قانون اساسی.. 302
د- عناصر دیپلماسی و درت نرم جمهوری اسلامی در جهت احیای دیپلماسی پیامبر(ص) 303
و) رسالت یابی جهانی ایران در قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. 305
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 310
مهم ترین یافته های پژوهش... 319
پیشنهادات.. 321
منابع. 324
ب: دین اسلام و مذهب تشیع. 104
ب – 1

سیاست خارجی


دیپلماسی


دیپلماسی نرم


جنگ نرم


قدرت


سیاست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سنت نژادپرستانه «لینچ کردن» سیاهان در آمریکا پس …

لینچ کردن در آمریکا طی حدود 50 سال پس از پایان جنگ داخلی در این کشور و آزادی بردگان ...

عصر خودرو - سهم چینی‌ها در خودروسازی ایران

اولین پژو ۲۰۰۸ در کارخانه ایران خودرو تولید شد +عکس; امضای قرارداد طراحی و تولید پلت ...

جستار - پیشرفت علمی ایران - KHAMENEI.IR

ما در قضیّه‌ی علم و فنّاوری، برای پیشرفت کشور واقعاً احتیاج داریم به اینکه مسئله‌ی ...

عصر خودرو - چرا دولت‌ها به صنعت خودرو بیشتر اهمیت …

با عضویت در خبرنامه عصرخودرو شما می توانید از مهمترین و بروزترین اخبار و اطلاعات روز ...

جستار - اقتدار ملی - KHAMENEI.IR

اینکه ملّت ایران در مقابل زیاده‌خواهی و زیاده‌گویی آمریکا ایستاده است، این نقطه‌ی ...

مرکز پژوهشها - سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز

سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز سیاستهای کلی نظام در دوره چشم‌انداز الف: امور ...

متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری …

تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری ...

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه راهنما و ...

نیوزهاب - نشریه روزانه گروه مپنا

پول‌نیوز - معاون مالی و اقتصادی بانک شهر با اشاره به نقش بانک شهر در حمایت از پروژه ...

همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 29 آذر ماه 1395

همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 29 آذر ماه 1395

همبستگی ملت - hambastegialborz.persianblog.ir

قاضی فریدون امیرآبادی فراهانی، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور جنایی ...

اقتصاد مقاومتی - تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی اشاره به ساختاری نظام مند دارد که در آن تهدیدات به فرصت ها بدل شده و ...

سومین خورشید - مقالات-اربعین

در چله بهار سرخ، این تن زخمی خاک است که زیر هجوم نیزه‎ها به خود می‎لرزد و بوی خون و ...

سنت نژادپرستانه «لینچ کردن» سیاهان در آمریکا پس …

لینچ کردن در آمریکا طی حدود 50 سال پس از پایان جنگ داخلی در این کشور و آزادی بردگان ...

عصر خودرو - سهم چینی‌ها در خودروسازی ایران

اولین پژو ۲۰۰۸ در کارخانه ایران خودرو تولید شد +عکس; امضای قرارداد طراحی و تولید پلت ...

جستار - پیشرفت علمی ایران - KHAMENEI.IR

ما در قضیّه‌ی علم و فنّاوری، برای پیشرفت کشور واقعاً احتیاج داریم به اینکه مسئله‌ی ...

عصر خودرو - چرا دولت‌ها به صنعت خودرو بیشتر اهمیت …

با عضویت در خبرنامه عصرخودرو شما می توانید از مهمترین و بروزترین اخبار و اطلاعات روز ...

جستار - اقتدار ملی - KHAMENEI.IR

اینکه ملّت ایران در مقابل زیاده‌خواهی و زیاده‌گویی آمریکا ایستاده است، این نقطه‌ی ...

مرکز پژوهشها - سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز

سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز سیاستهای کلی نظام در دوره چشم‌انداز الف: امور ...

متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری …

تازه های قوانین و مقررات و دپارتمان حقوقی در کلیه امور مدنی، جزایی، خانواده،تجاری ...

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه راهنما و ...

نیوزهاب - نشریه روزانه گروه مپنا

پول‌نیوز - معاون مالی و اقتصادی بانک شهر با اشاره به نقش بانک شهر در حمایت از پروژه ...

همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 29 آذر ماه 1395

نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت ورزشی رشته مدیریت ورزشی

آناتومی تمرینات قدرتی

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با رويكرد تدوين استراتژي

کاربینی تربیت بدنی

مقاله با عنوان: اثرات ورزش بر بیماری های قلبی‎

پاورپوینت خستگی و بازگشت به حالت اولیه (ریکاوری)

تحقیق در مورد ورزش پاورلیفتینگ

فرآیند انتخاب شهرمیزبان بازی های المپیک

دانلود تحقیق ورزش سالمندان

دانلود جدول سوات( SWOT) منطقه 12 شهر تهران

دانلود کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد با تخفیف ویژه

دانلود طرح تفصیلی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 2 تهران

دانلود گزارش شناخت و مطالعات طرح‌های توسعه منطقه 12 تهران

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی- دکتر غلامرضا خاکی

دانلود طرح تفصیلی منطقه 5 اصفهان

دانلود نقشه شهر جدید اندیشه با رزولوشون بسیار بالا+ نقشه راه های دسترسی شهر جدید اندیشه

دانلود نقشه کامل اتوکد طرح تفصیلی شهر ساری

دانلود خلاصه گزارش طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن

کتاب مسکن حداقل (دکتر محسن حبیب- زهرا اهری)

دانلود پایان نامه دکتری ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدل ها و gis شهری با تخفیف 75 درصدی

دانلود پروژه سمینار شهرسازی با موضوع بکارگیری توسعه رهیافت محلات نو- سنتی(TND ) در سامناندهی اراضی خاکستری

دانلود شیپ فایل GIS محدوده مناطق شهری تهران

دانلود نقشه GIS منطقه 12 تهران

سوالات درس معماری ایران و جهان آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 با پاسخ تشریحی

پاورپوینت طرح هادی روستای قلعه نو(بخش جزینک)

جزوه پستانداران نویسنده هوشنگ ضیایی

سوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

جزوه درسی سیاست گذاری ( کارشناسی ارشد)