دانلود رایگان

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه فایل های GIS , RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با نازلترین قیمت در اختیار کاربران قرار گیرد.)

دانلود رایگان نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای به کمک نرم افزار پردازش تصویر ENVI
برای کسانی که واقعا می خواهند یاد بگیرند


فهرست
معرفی ماهوارهها 1
1-1 ماهواره NOAA 1
1-2 ماهواره مودیس 1
اعمال تصحیحات تصاویر NOAA وMODSI در محیط نرم افزارENVI 4.8- 3
2-1 مقدمه 3
2-2 تصحیحات تصاویر NOAA 3
2-2-1 تصحیح رادیومتریک تصاویر ماهواره ایNOAA- 3
2-2-2 تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ایNOAA- 5
2-2-3 تصحیحات اتمسفری تصاویر ماهواره ایNOAA- 9
2-3 تصحیح تصاویر MODIS 13
2-3-1 تصحیح هندسی تصاویر MODIS- 13
2-3-2 تصحیحات سطح صفر تصاویر MODIS- 16
2-3-3 تصحیحات اتمسفری تصاویر MODIS- 18
استخراج شاخص های گرد غبار 18
3-1 مقدمه 18
3-2 شناسایی گرد غبار با استفاده از تصاویر سنجنده NOAA 19
3-2-1 استفاده از شاخص BTD 19
3-2-2 استفاده از شاخص AVI 25
4 استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر MODIS 33
4-1 مراحل نصب افزونه MODIS tools بر روی نرم افزارENVI 34
4-2 دلایل انتخاب سنجنده مودیس 36
4-3 الگوریتم الکرمن:شاخص اختلاف دمای روشنایی(BTD)- 37
4-4 شاخص گرد غبار نرمال شده(NDDI)- 42
4-5 شاخص گرد غبار مادون قرمز حرارتی 44
4-6 پارامتر D- 45شاخص گرد غبار


تصاویر ماهواره ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


GISRS SAT نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای به کمک نرم افزار پردازش
تصویر ENVI. برای کسانی که واقعا می خواهند یاد بگیرند. فهرست. 1 معرفی ماهوارهها ...

مراحل دریافت تصاویر ماهواره ای NOAA سنجنده AVHRR

NOAA سنجنده AVHRR در این فایل نحوه دانلود تصاویر ماهواره NOAA را آموزش می دهد .....
GISRS SAT نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای.

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای - 11gig.ir

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای. فروشگاه فایل های GIS ,
RS(در این وب سایت سعی خواهد شد داده های مکانی از سراسر کشور ایران آپلود کرده تا با
...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺫﺭﺍﺕ ﮔﺮﺩﻏﺒﺎﺭ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺍﻧ - SID

ﺫﺭﺍﺕ ﮔـﺮﺩ ﻭﻏﺒﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭ ﺩﺳـﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻱ ﺑﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﺯﻳـﺎﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ... ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ، ﺑﺎﺯﻩ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﻴﻔﻲ ﻣﺮﺋﻲ TERRA ﺍﺯ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ MODIS ۱ ﺍﺳﺖ. ... ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻟﻨﺪﺳـﺖ۷ ﻧﻴﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ، ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ(
۰/۲۴) ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺷـﺮﻗﻲ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ .... ﻭ ﻟﻨﺪﺳــﺖ ﻭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ، MODIS ﻧﻮﻉ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻱ.

کاربرد داده های ماهواره ی TOMS در مطالعه گرد و غبار - وب سایت جامع هوا و ...

استخراج هواویزه‌های جوی از تصاویر ماهواره‌ای ابتدا در سال ۱۹۷۹ در جهت تشخیص ذرات ...
با واکاوی داده های TOMS تصویر جهانی از منابع گرد و غبار بیابانی به دست می آید. ...
(AOT)، شاخص جذب هواویزه‌ها (AAI) و عمق نوری آئروسل (AOD) برای مطالعه گرد و غبارها
... دوم-کاربرد تصاویر ماهواره ای · دانلود Erdas imagine 2013 + آموزش کرک نرم افزار ...

روشی ‌سریع در برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از سنجنده مودیس: یک مطا

ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. ،اي. ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داده. ﻫﺎي. 13. اﻳﺴﺘﮕﺎه. زﻣﻴﻨﻲ ﺳﻨﺠﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا
در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ. ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ... ﺣـﺎﻛﻲ از ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده. ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. اي. در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ
آﻟﻮدﮔﻲ. ﻫﺎﻳ. ﻲ. از ﻧﻮع. ذرات ﻣﻌﻠﻖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﺷﻬﺮي .... ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻋﻤﻖ ﻳﺦ و ﺑﺮف، رﻧﮓ اﻗﻴﺎﻧﻮس،
ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي. 12 CO ..... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻤ ﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر. ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ
...

پايش و تحليل سينوپتيكي پديده گرد و غبار با استفاده از سنجش از ...

14 جولای 2015 ... پديده گرد و غبار در دهه اخير يكي از مهمترين چالش هاي زيست محيطي در ايران، غرب و
جنوب .... آپريل 2007 را با استفاده از تصاوير ماهواره اي و مشاهدات.

Dust Detection and Mapping in Kermanshah Province Using MODIS ...

ي. اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. اي. MODIS. ﺳﯿﺮوس ﺷﻤﺸﯿﺮي. 1. ، رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮي. *1 .....
ﻫــﺎي ﻣــﺎﻫﻮاره. اي ﺳــﻨﺠﻨﺪه. MODIS .3. ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ. ﺳـﻨﺠﯽ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﭘﻬﻨـﻪ ﺑﻨـﺪي ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر در.

نسخه قابل چاپ - سازمان فضایی ایران - سنجش از دور ایران

طوفان گرد و غبار، یا بطور عامیانه طوفان شن، به شرایط آب و هوایی خاصی اتلاق می
گردد که ... در مواجهه با تصاویر ماهواره ای، نکته اصلی جداسازی داده های مرتبط با گرد و
غبار از سایر داده ... در اینجا به دو روش مختلف جهت استخراج داده های گرد و غبار اشاره می
گردد. ... شاخص های متعددی براساس مشخصه های طیفی عوارض تعریف می شوند که یکی
از ...

پایانامه های دانشگاه صنعتی شاهرود

در این راستا جهت ردیابی مناطق گرد و غباری، پارامترهای مناسب قابل استخراج از روی
... ی زمانی، نحوه ی حرکت و انتشار غبار از محل منشاء تا نواحی مرکزی ایران تعیین
گردید. ... #توفان گرد و غبار #منشاء گرد و غبار #خاورمیانه #تصاویر ماهواره ای #غرب و
... [کلیدواژه ها: کارخانه سیمان آبیک، آلودگی فلزی، گرد و غبار، شاخص های
ژئوشیمیایی].

Archive of SID www.SID.ir - ResearchGate

ﺣﺮﮐـﺖ آن. ﻫـﺎ. ﻣــﯽ. ﺑﺎﺷــﺪ . روش ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ از. ﺑﺮرﺳــﯽ. ﻫــﺎي. ﻣــﺪﻟﯽ. و ﺳــﻨﺠﺶ از دوري ﻣــ. ﯽ.
ﺑﺎﺷــﺪ ..... ﻫﺎي ﻫﻤﺪﯾﺪ، و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي. MODIS. ،. 87. %. از رﺧـﺪادﻫﺎي ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر در ﻓﺼـﻞ
ﺑﻬـﺎر ﺑـﻪ ... ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي ﺗﻮﻓـﺎن ﮔـﺮد و ﻏﺒـﺎر را ﺑﺼـﻮرت ﻣـﻮردي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺳـﻨﻨﺠﻨﺪه.
MODIS .... -3. ﺑﺤﺚ و ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ. -3. 1. واﮐﺎوي آﻣﺎري ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
اﺳﺘﺨﺮاج.

سیستم-های-استخراج-گرد-و-غبار-هوا - سنگ شکن های تلفن همراه. سنگ شکن

کاربرد داده های ماهواره ی TOMS در مطالعه گرد و غبار - وب سایت جامع هوا و , ... برای
استخراج شاخص هواویزه (AI)، , با واکاوی داده های TOMS تصویر جهانی از منابع گرد و
غبار بیابانی ... مسیرهای طوفان های گرد و غبار بر روی ایران با بهکارگیری مدل سازی
عددی و تصاویر ماهواره ای , در مقیاس .... دستگاه-های-سنگ-شکن-آموزش-های-عملیاتی-در-
پرتوریا.

رزومه - مهدی آخوندزاده هنزائی - دانشگاه تهران

ادغام باند های مرئی وحرارتی تصاویر ماهواره ای با هدف تشخیص ابر، نفیسه ... بررسی
تغییر شکل سطحی زمین در اثر استخراج مواد نفتی با استفاده از تداخل .... "مدلسازی و
پیش بینی سری زمانی شاخص های خشکسالی با روش های یادگیری .... "تشخیص
طوفانهای گرد و غبار از تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش ماشینهای بردار پشتیبان.

(رییس پژوهشکده ژئوانفورماتیک) (PDF) - دانشگاه تهران

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷ. ﯽ. GIS. ﮐﺎرﺑﺮدي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي. ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ... در
ﺣﺎل. اﻧﺠﺎم .6. ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ. United. Nations ...
اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ... ﯿﻤﯽ، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺷﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا.

بررسی مکانی استعداد طوفان خیزی مناطق جنوب شرقی ایران با استفاده ...

برای تشخیص طوفان های گرد و غبار، تصاویری با پوشش وسیع و تکرار زیاد نیاز
است. ... هدف اصلی این تحقیق، استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت تخمین مناطق مستعد ...
قبل از طوفان، شاخص اختلاف نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI)، دمای درخشایی در باندهای
31 ... طوفان در هر باند تعیین و اطلاعات مربوط به دمای سطحی در این مناطق استخراج شد.

شناسایی و پایش توفان های شاخص گرد و غباری ایران با استفاده از ...

در سال های اخیر فراوانی توفان های گرد و غباری در حال افزایش می باشد. ... مورد از توفان
های گرد و غباری شاخص با استفاده از تصاویر ماهواره ای مودیس و AVHRR به منظور ...

شناسائی و بازسازی شدت و فراوانی سیلابهای قدیمی - جغرافیا و مخاطرات ...

و با کاربرد شاخص دمای درخشایی، آشکارسازی گرد و. غبار انجام و .... و همکاران ). 3113.
(، با استفاده از ضخامت نوری. استخراج. شده. از. ماهواره. ها. به همراه. اندازه ... 3111. (،
الگوریتمی جهت. تشخیص گرد و غبار و دود در. استفاده از تصاویر. ماهواره. یا. چند ط.
فی .... با پردازش تصاویر ماهواره. ای. MODIS. در ترکیب با. روش. های همدیدی و رد. یابی
. گرد و.

صفحه خانگی - دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی

امکان سنجی داده های ماهواره ای به منظور مطالعه خصوصیات خاکهای مناطق خشک(برآورد رنگ
... تاثير اعضاي خالص انتخاب شده با تصوير ETM+ و IKONOSدر دقت جدا سازي ...
بهره گیری از روش کریجینگ در ارزیابی وضعیت شوری و سدیمی:مطالعه موردی، خاک های
..... ر، کریمی م، پرنیان پ، 1392، پایش گرد و غبار توسط فن فناوري سنجش از دور، ...

مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و ...

استخراج شاخص‌های آسیب پذیری با روش دلفی و تهیه پرسشنامه‌هایی از کارشناسان ...
از زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا و لایه‌های GIS می‌باشد.
.... در این پژوهش منشاء رخداد پدیده گرد وغبار مربوط به 18 ژوئن 2012 که در نواحی غرب
و ...

نقشه پیش بینی گرد و غبار - هواشناسی ماهواره ای | هواشناسی پارسی

پیش بینی گردو غبار تا سه روز آینده بر روی نقشه ... نقشه گردوخاک , ماهواره گردوخاک,
نقشه های پیش بینی گرد و خاک روی ایران / زمانها به ... تصویر ماهواره ای گرد و غبار.

وب سایت شخصی دکتر محمد حسين رضائي مقدم - دانشگاه تبریز

رودخانه ها و دشت های سیلابی، ترجمه، None، 1387/08/30; زمین شناسی برای جغرافیا،
.... نحوه تشکیل و تحول کانال های خود ساخته آهکی و نقش آن ها در مورفولوژی زمین های
آهکی ... مقایسه ای الگوی پیچان رود با استفاده از تحلیل هندسه فراکتالی و شاخص های
زاویه ..... سازی گرد و غبار بر روی تصاویر ماهواره ای مودیس ( مطالعه موردی : گرد و غبار
های ...

بهار نیوز - سایه مرگ بر سر دریاچه‌های ایران - نسخه قابل چاپ

20 سپتامبر 2013 ... موسسه تحقیقات آب گزارش داد، این نمک زارها مستعد تولید گرد و غبار در کشور هستند.
... انتقال آب رودخانه های تاثیرگذار بر دریاچه ارومیه، لایروبی، تغییر نحوه ... سال های
1366 و 1392 با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat استخراج شده است. ... در اين
راستا از داده های ماهواره MODIS و شاخص عمق اپتیکی ذرات گرد و غبار ...

سیستم های جمع آوری گرد و غبار برای استخراج - Ciros

سیستم جمع آوری گرد و غبار خشک در زمان چال زنی، بخش عمده ای از سیلیس تولید شده .
... و 30 موج گرد و غباري شاخص كه ديد افقي را به شدت كاهش داده بودند استخراج شد. ...
کاربران که وظیفه آنها انجام مطالعات و جمع آوری اطلاعات دریافتی تصاویر ماهواره ای در.

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

كاربرد تصاوير ماهواره أي ETM در تهيه نقشه هاي عمق سنجي بندر امام خميني ... استخراج
نيمه خودكار جاده از تصاوير ماهواره با قدرت تفكيك بالا مطالعه موردي: شهر تهران ... شبيه
سازي نحوه گسترش کاربري شهري با استفاده از داده هاي سنجش از دور و مدل سلولهاي .....
مدل سازی مکانی - زمانی کانون های فعال گرد وغبار مرتعی و اولویت بندی آنها جهت اجرای
...

فناوری فضایی و سنجش از دور در پایش طوفان‌های گردوخاک

ریزگرد که در اصطلاح هواشناسی به آن Haze یا Dust گفته می‌شود، ذرات خاک معلق در ...
طوفان‌های گرد و خاک و ماسه‌ای در مناطق مختلف تعاریف متفاوتی دارند، زیرا در ... شکل 1
- پهنه پدیده ریزگرد در منطقه خاورمیانه بر روی تصویر ماهواره‌ای سنجنده MODIS ... و
دخالت مستقیم در نحوه زندگی و فعالیت های اقتصادی عده کثیری از جمعیت کشور و ...

شناخت و بررسی عوامل موثر بر پدیده‌ گرد و غبار در غرب ایران

استانهای غربی از مکانهای مساعد برای رخداد مکرر پدیده‍‌ی گرد و غبار در کشور ایران ...
بعد از مشخص شدن روزهای همراه با غبار و طبقه بندی آنها، اقدام به استخراج نقشههای
سطوح ... کلمات کلیدی: پدیده‌ی گرد و غبار، هواشناسی، نقشه های سینوپتیک، تصاویر
ماهواره ای. ... این شاخص در روز بروز توفان حتی به میزان 2500 در منطقه کرت یونان
رسید.

روش دانلود تصاویر مادیس | فیلم های آموزشی GIS|RS|GPS

داده‌های مودیس به صورت رایگان در فضای اینترنت قابل دسترسی می‌باشد. ... با ورود به
این سایت، می‌توانید ماهواره مناسب مدنظر را انتخاب کنید؛ ترا، آکوا و یا هر دو. ... سایت
GloVIS نمایش بصری ساده ای را برای محصولات مودیس فراهم می کند تا بتوان داده ...
بعد از دانلود این تصاویر، با استفاده از شاخص های مختلف،هسته های گرد و غبار مشخص
می ...

پردازش ی گرد و غبار بر روی شهر مشهد با پدیده آشکارسازی MODIS ...

آشکارسازی. پدیده. ی گرد و غبار بر روی شهر مشهد با. پردازش. تصاویر. MODIS ... در.
این. زمینه. داده. های. سنجش. دوری. و. تصاویر. ماهواره‌ای. از. جمله. این. منابع. هستند .... شد.
در. مرحله. دوم،. مناطق. بیابان. و. سطوح. خشکی. با. شاخص. MNDVI. از. تصاویر ..... [13]
Xia, L., (2010), Sea Surface Temperature Extraction by MODIS Remote Sensing ...

بررسی ارتباط بین آلودگی شهرهای صنعتی و تلفات ناشی از بیماریهای ...

6 سپتامبر 2016 ... از تصاویر ماهواره ای استفاده های زیادی در زمینه های اقتصادی و سرویس های ... خطر بالای
بیماری های تنفسی با ایجاد ارتباط بین شاخص های آلودگب استخراج شده از ... انواع
ذرات معلق شامل گرد و غبار در اندازه های مختلف (PM2.5 و PM10)، و گازهایی .... جوان در
خبری به نقل از مشاور سازمان سنجش آموزش کشور زمان اعلام نتایج اولیه ...

اقلیم شناسی ماهواره ای - blogfa.com

19 فوریه 2013 ... با استفاده از لینکهای زیر می توانید تصاویر ماهواره ای سنجنده های ... موضوع مورد بحث
در اين مطلب نحوه تهيه تصاوير ماهواره اي Landsat TM است كه ... http://glcfapp.glcf.umd
.edu:8080/esdi/index.jsp ... از پدیده های مختلف جوی از جمله پوشش ابر و گرد و غبار
که بر روی مدیترانه و ... استخراج مقادیر بارش به کمک ماهواره TRMM.

بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقلیمی و زمینی با وقوع طوفان های گرد و ...

ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺍﮐﻨﺶ ﻓﺼﻠﯽ ﺁﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﻏﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﯼ. ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ... ﺁﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﺺ NDVI ﮐﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ MODIS ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺑﺮﺩﺍﺭ ...

بررسی غیر مستقیم مصرف جوش شیرین در نانوایی‌های

شناخت ماهيت، منشاء و اثرات طوفانهاي گرد و غباري در تعيين روشهاي کنترل آن نقش ...
در مجموع 200 مقاله استخراج شده كه پس از پايش 59 عدد از مقالات آنها كه مرتبط با ......
دکتر ندافي و همکاران در سال 1381در اصفهان انجام شد، 9 درصد روزها شاخص آلودگي هوا ...
از تصاوير ماهوارهاي جهت تعيين نواحي توليد و همچنين مسيرهاي انتقال گرد و غبار ...

8 - سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره تخصصی بین المللی علوم ...

رابطه غیر خطی بین تخلخل و مقاومت صوتی در موقعیت چاه ها استخراج گردیدند. ....
پدیده گرد وغبار در سال های اخیر از نظر غلظت و راه اندازی ذرات معلق، تداوم، وسعت و زمان
آن ... ارتفاع) با استفاده از توابع GIS، مشاهدات میدانی و تصاویر ماهواره ای تهیه شد. ...
در این مطالعه شاخص GQI برای منابع آب های زیرزمینی منطقه مطالعاتی مشگین شهر مورد
...

مقاله بررسي تاثير الگوريتم هاي طبقه بندي تصاوير ماهواره - رزبلاگ

14 فوریه 2017 ... بررسی تأثیر الگوریتم¬های طبقه¬بندی تصاویر ماهواره¬ای بر شماره . .... بررسی و
ارزیابی الگوریتم های آشکار سازی گرد و غبار بر روی تصاویر ماهواره ای ... عبدی، ا,
اثر مقایسه شاخص های مختلف استخراج شده از تصاویر ماهواره لندست ...

مهندسی کشاورزی - روشی نوین برای تعیین سن گیاه با استفاده از ...

كه با استفاده از آن بتوان ميزان دقت شاخصهاي ماهوارهاي كه براي تعيين سن فنولوژيكي
... باشد و جهت استخراج سن گياه از تصاوير دوربين ديجيتالي 3 روش الف)طبقه بندي
به روش .... مزارع نيشكر در خوزستان دائماً در معرض بادهاي حاوي گرد و غبار و گردو غبار
وسايل كشاورزي .... شكل 11 : نحوه استخراج درصد پوشش گياهي از روش آستانه گذاري

خلیج فارس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نام تاریخی این خلیج، در زبان‌های گوناگون، ترجمه عبارت خلیج فارس یا دریای پارس ...
تصویر ماهواره‌ای از خلیج فارس که توسط ناسا تهیه شده است .... خلیج فارس از نظر
ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای مزایای زیادی مانند سهولت استخراج،
هزینه پایین .... گرد و غبار باعث فرار پرندگان و حیوانات شده و بر توع زیستی
سواحل خلیج ...

گرد و غبار بیابان - ریزگردها (2) - منابع طبیعی - blogfa.com

در مقیاس منطقه ای ، آنطور كه تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، گرد و غبار یک اثر تابشی
..... شاخص اختلاف پوشش گیاهی نرمال شده ( NDVI ) که از داده های ماهواره ای استخراج می
..... و توصيفي از نحوه زندگي جانوران و گياهان در اين دو محل صورت گرفته است(5 و 6).

های گرد و غباری ایران با استفاده از بندی فراوانی توفان تحلیل و پهنه بند

ماهواره. ای مودیس استفاده گردید. روش ب. ه. کار رفته در این تحقیق،. خوشه. بندی فازی.
می. باشد در این تحقیق، ایران از نظر فراوانی. توفان. های گرد. و. غباری به پنج ناحیه
طبقه ..... کیلومتر در دوره مورد مطالعه، استخراج گردید و سپس ... نتایج حاصل از
بررسی تصاویر ماهواره. ای. ) Khosravi and Raispour, 2011: 143 ... شاخص ارزیابی
به.

دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨĤوري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻨﺠﺶ از دور در ﻣﻨﻄﻘﻪ

در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ، ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ روش. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺨﻤﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ
واﺳﻨﺠﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺠﺰا در ... دﻣﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده. ﺳﻴﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺮدازش ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ .... ﻧﺤﻮه ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺑـﺮاي ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎي ﺣ. ﺮارﺗـﻲ. 10. ﺳـﻨﺠﻨﺪه. AVHRR
. 11. از ﻣﺎﻫﻮاره. ﻫﺎي ﺳﺮي. NOAA. 12 .... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﮔﺮد ﻏﺒﺎر در ﻫﻮا ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ . در روش ﭼﻨ
.

ه ﻣﺎﻫﻮار ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﺑﺮآورد ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده Terra در

ﺑﺮآورد ﮔﺮد .ﺪﻳ. ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در دﻗﺖ ﺳﺒﺎل، آﻟﺒﻴﺪوي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. دو
روش، ﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده .... داده ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ. MODIS. در
ﺗﺎرﻳﺦ. ( ﻲﻣ 5ﻫﺎي. ﺳﺎﻋﺖ. 11:24 ... ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﭘﻴﻜﺴﻞ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ... اﺳﺘﺨﺮاج
ﮔﺮدﻳﺪ ...... واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺮج.

مهندسی آبخیزداری - استفاده از تصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش ...

این شاخص ها یک ترکیب ریاضی از باندهای متعدد تصاویر رقومی ماهواره ای هستند که از
... در میان شاخص های متنوع و متعدد پوشش گیاهی شاخصNDVIو شاخصEVI2 هر دو از
شاخص های ... از مسائلی که ایجاد ناخالصی در شاخص NDVI می نماید مانند اثرات زمینه
خاک و گرد و ... مشکلات به خصوصی نیز در هنگامی که هدف استخراج خصوصیات خاک از
روی ...

ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه دو شهرداری ...

یافته های تحقیق نشان می دهد، ناحیه دو شهرداری منطقه چهار تهران در مرز پایداری قراردارد.
... از داده¬های سنجش¬از¬دوری ماهواره¬ای نقشه پهنه¬بندی خطر روانگرایی خاک در دشت ...
گذاری در امور اقتصادی روستاها، آموزش زنان و دختران روستایی، تشکیل بانک
اطلاعاتی ... و30 موج گرد و غباری شاخص که دید افقی را به شدت کاهش داده بودند
استخراج شد.

ﺑﺮدارى ﮐﺸﻮر در ﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ١

ﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي آﻣﺎري. ) ٤. اﳚﺎد ﺳﯿﺴﺘم ﲠﻨﮕﺎم. ﺳﺎزي ﳕﻮدارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻘﺸﻪ ... ﻫﺎي.
Laser Scan. در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﳏﺼﻮﻻت رﻗﻮﻣﻲ. ﮐﺎرﺗﻮﮔﺮاﰲ. ١٧. ﲥﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﳓﻮه ارﺗﺒﺎط ﻋﻮارض در
.... اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ارﺗﻔﺎﻋﻲ رﻗﻮﻣﻲ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﺑﺎ ﻗﺪرت. ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻ. ١٦. ﲣﻤﲔ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
... ﺷﺎﺧﺺ. و دﺳﺘﮕﺎ ه ﺗﺮازﯾﺎب در ﺣﲔ ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﺗﺮازﯾﺎﺑﻲ دﻗﯿﻖ. ٩. ﺛﻘﻞ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻮاره. اي و ﺛﻘﻞ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻮاﯾﻲ. ١٠
.

دانشگاه اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 25 4 2016 ...

The adjusted Geary index shows that the pattern is random with the difference ....
نقشه‌های کاربری اراضی و ارتفاع و شاخص‌های گیاهی از تصاویر ماهواره ای است. .... داده
های ماهواره‌ای کارایی بالایی در آشکارسازی و تجزیه و تحلیل تغییرات زیست محیطی
دارند. ..... کشور ایران و بویژه منطقه جنوب غرب ایران بطور متناوب با پدیدۀ گرد و غبار
و ...

اعلام منشاء اصلی گرد و خاک خوزستان - ایسنا

13 فوریه 2017 ... شعاعی در ادامه در مورد وضعیت تالاب های هورالعظیم و شادگان، اظهار کرد: وضعیت آب در
هورالعظیم به 60 درصد اشغال رسیده و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد ...

فصلنامه فضاي جغرافيايي، شماره 55 - Magiran

6 دسامبر 2016 ... تحليلي بر ناهمگوني فضايي در نواحي شهري با تاكيد بر نقش بافت ها ... تعيين
بهترين الگوريتم استخراج كاربري - پوشش اراضي و كشف تغييرات از تصاوير
ماهواره اي ... ارزيابي شاخص هاي كيفيت زندگي در شهرهاي كوچك اندام (مطالعه موردي: شهر
دنا) ..... مسير حركت توفانهاي شديد گرد و غبار (مطالعه موردي: جنوب غرب ايران)

شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و داده های سنجش

امروزه تكنولوژي سنجش از راه دور و تصاوير ماهوارهاي انقلابي را در عرصه مطالعه سطح ...
برای تعیین ورودی های مدل تخمین رواناب ناشی از ذوب برف داده های نقطه ای و با درون
یابی .... جریان تجمعی و جهت جریان مرز زیر حوضه مورد مطالعه(بشار) با دقت استخراج
شد. ..... برف و کاهش بازتابش نور مرئی به دلیل وجود آلودگی های جون گرد و غبار می
باشد.

کاربرد عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در شهرسازی - سایت شخصی ...

که در این راستا امروزه عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای به عنوان ابزاری مناسب و
کارآمد در .... همچنین با مطالعه عکس هوایی قدیمی تر می توان نحوه گسترش و تحول
تدریجی شهر را ... به طور کلی برای تشخیص ساختمان ها و تاسیسات مختلف می توان از
شاخص های .... های هوایی عبارتند از : تل های بزرگ مواد زاید ، تل های بزرگ مواد معدنی
استخراج شده ...

الویتهای تحقیقاتی سازمان ها وادارجات:

بررسی سهم هزینه های فرهنگی وهنری در سبد اقتصادی خانوارهای ا ستان سمنان ... فراخوان
اولويت هاي پژوهشي سال 1391 اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان .... 18-
بررسي و تعيين ميزان كارايي نظام آموزش فني و حرفه اي بر وضعيت بازار كار استان
.... تعیین بیمه محصولا ت کشاورزی; اثرات گرد و غبار بر روی بافت خاک کشاورزی ...

در ارزیابی، پایش و مدیریت سوانح طبیعی ) دورسنجی) کاربرد 3، 2 ...

تصاویر ماهواره ای قادر به ارائه نگاهی واقعی به عوار. ض سطح زمین .... شروع استفاده از
این فناوری برای پایش خشکسالی به کاربرد آن در استخراج. اطالعات از .... های.
فروسرخ. استفاده. می. کنند . اختالف. مقادیر. دمای. درخشندگی. در. باندهای. متفاوت. راه
... شاخص. IDDI. نیز. برای. آشکارسازی. گرد. و. غبار. از. محدوده. طیفی. فروسرخ.
استفاده. می.

شركت سهامي مدیریت منابع آب ایران - دفتر پژوهشهای کاربردی - شرکت ...

2- ارزيابي اثرات بر روي منابع آب سطحي، زيرزميني، طرح‌هاي بخش آب .... 13- آثار گرد
و غبار بر روي مديريت كيفي منابع آب ... 3- برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با تحليل
داده‌هاي ماهواره‌اي و ثبت شده در حوضه‌هاي آبريز شاخص .... 1- بررسی و پیشنهاد راهکارهای
نحوه حفاظت از سازه های احداث شده در آب‌های معدنی در برابر خورندگی و ارائه روش‌های ...

بررسی تشکیل و انتشار طوفان‌های گرد و خاک ورودی به غرب و جنوب‌غرب ...

در انتها نتایج با تصاویر ماهواره METEOSAT8 موجود در مرکز باروری ابرهای یزد
مقایسه ... مختلفی همچون مدل‌های عددی، تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های همدیدی استفاده
می‌شود. در .... و همکاران (۱۳۸۸) چگونگی طوفان‌های گرد و غبار و فرسایش بادی در استان
خوزستان را .... در استان خوزستان 30 طوفان فراگیر را در یک دوره زمانی شش ساله
استخراج کردند.

ي ذرات ﻣﻌﻠﻖ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ - ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻃﯿﻔﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ

ﻫﺎي. ﮔﺮد. و. ﻏﺒـﺎر. ﻣﺘﺤﻤـﻞ. ﺷـﺪه. اﺳـﺖ. (. زراﺳـﻮﻧﺪي. و. ﻫﻤﮑـﺎران،. 2011. ). وﺟـﻮد. ﻃﻮﻓﺎن. ﻫﺎي. ﮔﺮد ....
اﺳـﺘﻔﺎده. از. ﺗﺼﺎوﯾﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. اي. ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﺗﻮز. ﯾﻊ. ذرات. ﻣﻌﻠﻖ. ﻫﻮا. در ﻣﻘ. ﯿﺎ. س. ﻫﺎي. وﺳﯿﻊ. اﻧﺠﺎم
.... اﺳـــﺘﺨﺮاج. ﺷــﺪ. ( https://lpdaac.usgs.gov/about/citing_lp_daac_and_data. ). ﺑﺎﻧﮏ
.... ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي. اﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠـﻒ، روﻧـﺪ ﺗﻐ. ﯿﯿـﺮات. ﻣﮑـﺎﻧ. ﯽ. ﺷﺎﺧﺺ. AOD. در ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳ. ﯽ.

های خویز با استفاده از تکنیک خیز نفت تاقدیس ی ها ها و شکستگی ...

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج شکستگی. ها و گسل. های تاقدیس خویز در شمال
بهبهان با استفاده از تصاویر ماهواره. ای. ETM+. و. مدل رقومی ارتفاع .... های. آنالیز اجزای
اساسی، استفاده از شاخص. NDVI. ، تولید ... گاز. های گلخانه. ای و گرد و غبار در هوا.

١٠۶ - سایت مجلات رشد

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺔ ﺭﺷﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺒﻼً ﺩﺭ
ﺟﺎﻱ ... ﺍﺻﻞ ﻧﻘﺸﻪ، ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮﺩ. .... ﺗﻬﻴــﺔ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺑﻲ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺿﺔ ﺭﻭﺩ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻭ
ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ...... ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﻱ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯﻭﻥ ﻃﻴﻒ ﺳــﻨﺞ .... ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﻏﺒﺎﺭ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ
.

لویت های پژوهشی سازمان وا محورها و کشور هواشناسی 5931 سال

پیش بینی طوفان های گرد و خاک به کمک مدل های پیش بینی عددی. -2 ... ای وضع هوا.
موضوع. دوم. : هواشناسی در. یایی. –. فیزیک دریا. محورها : •. پیش بینی. انتشار.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال سنجش و اندازه ...

14 مارس 2014 ... آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی
Fulltext .... ارزیابی و سنجش شاخصهای توسعه پایدار شهری با استفاده ازFAHP ... اندازه
گیری آلبومین به وسیله FT-IR با روش استخراج فاز جامد و مقایسه آن ... اندازه گیری
غلظت گرد و غبار وسیلیس آزاد آن در معدن روباز سرب و روی عمارت Fulltext

ژئومورفولوژی - Geomorphology - رزومه ص ۲

بررسي نقش كوير ابركوه در حيات مدني با تاكيد بر شاخص هاي ژئومورفيك .... 28)
بررسي اثر طوفانهاي گرد وغبار بر فنولوژي يكساله درختانبلوط با استفاده از
تصاوير ماهواره اي «مطالعه ... 42) بررسی الگو های پراکنش رشته های آموزش عالی در
استان قزوین و بارز سازی شاخص های فضايي موثر ..... چگونه از يك متن علمي اطلاعات
استخراج كنيم.

Dr. Manuchehr Farajzadeh - Google Sites

کریمی، مبانی هواشناسی ماهواره ای،چاپ اول: 1392، انتشارات سمت. ... اورمیه به کمک روش
جداسازی طیفی باندهای مادون قرمز حرارتی تصاویر ماهواره ای، پذیرش چاپ. ... پرویز،
1392، برآورد عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص های اقلیم – کشاورزی و سنجش ....
فرج زاده منوچهر، عليزاده خاطره ، 1389، تحليل زماني و مکاني طوفانهاي گرد و خاک در
ايران ...

كاظم رنگزن - دانشگاه شهید چمران اهواز

مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس: مطالعه موردی توده های گرد و
غبار استان خوزستان , كاظم رنگزن : نویسنده اول ... شبكه ای (ANP) در محیط GIS , كاظم
رنگزن : نویسنده اول,عظیم صابری : نویسنده دوم,محسن بختیاری : نویسنده سوم, ...
تعیین درجه حرارت سطح اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست (مطالعة
موردی: كرج) ...

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی گرد و غبار در جنوب ایران در ۴۰ سال اخیر .... حوضه
آبریس دریاچه ارومیه با تاکید بر داده های ماهواره ای و شاخص وضعیت دمایی .... بررسی
تغییرات مرفولوژی بابلرود با استفاده از تصاویر ماهوارهای و مدل ۹/۳ ARC GIS ...
ترکیب آلگوریتم های مختلف آشکارسازی جهت استخراج تغییرات پوشش زمین ( مطالعه
موردی ...

زیان‌های اقتصادی طوفان گرد و غبار بر استان‌های غربی ایران (مطالعه‌ی ...

گرد و غبار در دهه‌ی 1380 زیان‌های گسترده‌ی بر استان‌های غربی و جنوبی کشور وارد
ساخته است. ... استخراج به استخراج به .... و غبار بر کیفیت آب و هوا، بررسی‌های
سینوپتیک، مدل‌سازی و پایش این پدیده توسط تصاویر ماهواره‌ای بوده است. .... برآورد
هزینه‌‌ی روزهای تعطیلی ناشی از طوفان گرد و غبار می‌تواند شاخص دیگری از آثار مخرب
این پدیده ...

اصل مقاله (1483 K) - مدیریت بیابان

های بالفعل تولید گردوغبار در استان البرز با استفاده از. تصاویر. ماهواره. ای و مدل.
سازی عددی پیش بینی. جریان هوا پرداخته شده است. داده. های ماهواره. ای سنجنده. OLI.
لندست. 8. )از. سال .... های پوشتش گیاهی، شاخص سطح خاك خشک،. شتتاخص ....
ریزگرد محلی استخراج شود. مشاهدات ماهواره. ای. داده. های ماهواره. ای استتتفاده شتتده در
این تحقیق، از.

Cv of Faculty Members

نام, : مژگان. نام خانوادگي, : عباسي. سال تولد, : وضعيت تاهل, : مجرد. مدرک تحصيلي, :
سال استخدام, : مرتبه علمي, : بخش, : جنگلداري. دانشکده, : منابع طبيعي و علوم زمين.

اصل مقاله (1061 K)

اين. منظور از تصاوير ماهواره. ای. Landsat. و نيز داده. های بارندگي و دبي ايستگاه .... ،ي
. تأمين. کانم. ي. برا. ی. مهاجرت،. استفاده. های. يتفر. يح. ،. اقتصاد. ،ی. آموزش. ي، ...
ارتقای. شاخص. ه. ای. آن. ها. به. وضعيت. ايده. آل. تالش. کنند،. در. غير. اين. صورت، ...
گرد. و. غبار. برخاسته. از. شوره. زار. در کاهش عملکرد محصوالت. کشاورزی ..... استخراج
شد.

اولویت پژوهشی سازمان هواشناسی کشور 1395

1- پیش بینی طوفان های گرد و خاک به کمک مدل های پیش بینی عددی ... 7- استفاده از
داده های ماهواره ای برای راستی آزمایی تخمین میدان باد بر روی دریاهای ایران توسط مدل های
عددی ... 4-حذف نویز از داده های رادار و تصحیح تصاویر رادارهای هواشناسی ... 1- بهره
برداری از داده های ماهواره برای تعیین پوشش گیاهی و برآورد شاخص های تخصصی
کشاورزی.

صفحه شخصی دکتر فتح نیا - پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

24 آگوست 1977 ... رشته جغرافياي طبيعي- گرايش اقليمشناسي در برنامهريزي محيطي- ... عنوان رساله:
مدل‌سازي شاخص گياهي اختلاف نرمال شده (NDVI) بر اساس فاكتورهاي اقليمي در ايران-
استاد ... پايش كانونهاي گرد و غبار ورودي به ايران با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و ...
تعيين الگوريتم بهينه براي پهنه بندي يخبندان هاي بهاره و پاييزه در ...

سنجش از دور - مهندسی نقشه برداری*

در این مقاله ، قابلیت تفسیر شبکه های فازی هوشمند برای مسئله طبقه بندی تصاویر
ماهواره ای بررسی می شود. در این بررسی چگونگی طبقه بندی پوشش زمینی با ...

پورتال اساتيد دانشگاه قم/

2-مسئول سيستم ارتباطات ماهوارهاي در شركت مخابرات ..... و رصد فرهنگي و استخراج و
تصفيه منابع فرهنگي در فرايند زمينه سازي ظهور ، پنجمين همايش بين المللي ... 33-
صادق عمل نيك، مرتضي، اهداف و شاخص هاي ارزيابي روند حركت در مسير زمينه سازي
شرايط ظهور و ..... اين بخش از تابش خورشيد توسط ابرها، دود يا گرد و غبار منحرف نمي
شود.

سیستم استخراج گرد و غبار برای موج شکن موبایل - حول بنا

سیستم های سرکوب گرد و غبار برای دستگاه های سنگ شکن ... ت زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻮل.,استخراج نیمه خودکار راه از تصاویر ماهوارهای با استفاده از ... رواناب در
بارزسازی اثر گرد و غبار رقیق با استفاده از شاخص مادون قرمز حرارتی و .... به
طرح های اکتشاف و استخراج معادن، و مربوط به امروز نمی شود، می گوید: نحوه بهره برداری
و ...

نتایج جستجو برای ' MODIS ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

ارتقاء شاخص NDVI برای پیش بینی خشکسالی با استفاده از تصاویر Modis ,Aster
... ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی بالا در کنار این تصاویر، امکان استخراج پوش. ...
سپس پدیده ی گرد و غبار بر روی تصاویر ماهواره ای MODI، مربوط به روزهای آماری ...

بهبود روش مبتنی بر شاخص گیاهی جهت برآورد گسیلمندی سطح با 8 ...

در اين تحقیق، يک روش بهبود يافته مبتني بر شاخص گیاهي نرمال شده جهت برآورد.
گسیلمندي سطح بر ... در مقايسه با محصول گسیلمندي متناظر تصوير بررسي اول و
دوم. ASTER ... منظور. برآورد. گسیلمندي سطح. از. داده. هاي. ماهواره. اي چندين. روش. وجود.
دارد. که. در. محدوده طیفي ..... پردازش داده. ها. بديهي است قبل از محاسبه و استخراج
پارامترهاي.

مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون ... - Symposia.ir

تحلیل آماری وقوع طوفان های گرد و غبار در ایستگاه هواشناسی سرپل ذهاب ... بررسی
نحوه پایش خشکسالی با استفاده از شاخص درصدی از نرمال و دهک های بارندگی ....
کاربرد تصاویر ماهواره ای در ارزیابی پهنه های جنگلی و کناره ای جزیره قشم در دوره
زمانی .... زاویه طیفی، واگرایی اطلاعات طیفی و کدهای باینری در استخراج نقشه
کاربری اراضی ...

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼ

ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﯿﻤﺎي ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺟﺎي ﮔﺰﯾﻨـﯽ آن ﺑـﻪ ﺟـﺎي روش ...
ﺗﯿﭗ واﺣﺪ ﻫﺎي اراﺿﯽ، ﺷﯿﺐ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺮﺳـﺎﯾﺶ در ﺣـﻮزه آﺑﺨﯿـﺰ ﮐﻼﺗـﻪ .... ﺒﻞ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي، ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺣﺬف ﺗﺎﺛﯿﺮات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﻣﻪ، ﺑﺨﺎر و .... اﺳﺘﺨﺮاج. ،. و ﺑﺎ اﯾﺠـﺎد. ﯾﮏ. ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﮑﺎﻧ.
ﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﮐﻼ ... ﺑﺎﻧﺪي، وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮي را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮارض ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺷـﺎﺧﺺ.

همکاري در امور اجرايي دانشگاه: - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

8 ا کتبر 2015 ... عضو شوراي سياستگذاري علمي مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري، ... نماينده وزير
علوم، تحقيقات و فناوري در هيأت امناي مؤسسه آموزش عالي غير دولتي .... عضو کميته
علمي اولين کنگره بين المللي پديده گرد و غبار و مقابله با .... ارزيابي استخراج
اطالعات ارتفاعي با استفاده از تصاوير ماهواره هاي با توان تفکيك باال.

Water Crisis

موسسه تحقیقات آب گزارش داد، این نمک زارها مستعد تولید گرد و غبار در کشور هستند.
... انتقال آب رودخانه های تاثیرگذار بر دریاچه ارومیه، لایروبی، تغییر نحوه استفاده ...
زمانی سال های 1366 و 1392 با استفاده از تصاویر ماهواره ای Landsat استخراج شده است
. ... کرد: در اين راستا از داده های ماهواره MODIS و شاخص عمق اپتیکی ذرات گرد و غبار ...

Cv of Faculty Members

نام, : مريم. نام خانوادگي, : دهقاني. سال تولد, : 1358. وضعيت تاهل, : مجرد. مدرک تحصيلي
, : PhD. سال استخدام, : 1390. مرتبه علمي, : استـاديار. بخش, : عمران. دانشکده, : ...

)مطالعه موردی: شهرمشهد( بررسی و تحلیل جزایر حرارتی در مناطق شهری

های. ماهوا. هر. ای. استفاده می. شود. در تحقیق حاضر. برای استخراج دمای سطح زمین. از.
باند ... علت این کاهش وجود گرد و غبار در هوای شهری است که امواج بلند )فروسرخ( را به
دام انداخته و دوباره به شهر باز. میتا. باند. .... استخراج الگوی حرارتی شهر مشهد از
تصاویر ماهواره لندست سنجنده. TM ... ابتدا شاخص پوشش گیاهی با استفاده از. باند. 3.

ارزیابی و پایش توفان گرد و غبار با استفاده از روشهای سنجش از دور ...

5 ژانويه 2016 ... در پژوهش مذکور با استفاده از بهرهگیری از داد ۵ های شبکهبندی و شاخص آسرسل ...
نامبردگان در این پژوهش با بهکارگیری مدلسازی عددی و تصاویر ماهوارهای پدیدهی ....
خورشیدی معمولاً برای استخراج ضخامت عمق هواویز (AOT) استفاده میشود.

نقشه برداران TFT - سنجش از راه دور

از جمله نقشه هاي زمين شناسي گوناگون كه با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان تهيه ...
در اين روش دو تصوير راداري ازدو نقطه با اختلاف مكاني كم گرفته ميشوند . .... کنترل
مناطق شهری و نحوه گسترش شهرها. ..... ورود به الگوریتم استخراج اطلاعات خاصی نظیر
پوشش گیاهی (مانند شاخص های گیاهی) .... که تفاوت غبار وشن در واقع اندازه ذرات است.

تحقیق در مورد مته كاري ب قوكاري

پاورپوینت درباره ترمز ABS

نقد شعر Beware Do Not Read This Poem by Ishmael Reed

پاورپوینت جزییات شیشه ها و نماهای اسپایدری

تضمین ها در قرارداد ها - دکتر بهمن معین پور

پاورپوینت روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer to peer 29 اسلاید

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان استثنايي دوره راهنمايي را به درس حرفه ‌فرعي علاقه مند نمايم

آشنايي با رشته مهندسي برق (تحقیق)

دانلود فایل گزارش کارآموزی الکترونیک، شرکت مهندسي بهين پژوهش ..

تحقیق در مورد فقر

دانلود گزارشکار کارخانه کیک وکلوچه خدیو پور

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

تحقیق در مورد زمينه هاي بنيادي مديريت تحول

مقاله درباره ميكروفون

دانلود پاورپوینت درس19 اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

تحقیق در مورد مدیریت و برنامه ریزی 15 ص

اكراه و اجبار در حقوق

جهت طراحی مجموعه تجاری تفريحی شهرستان بابل 48 ص

پاورپوینت در مورد حسابداری از استهلاک

316B زمان سنجی نحنی زوجی

دانلود پاورپوینت بلوتوث - 25 اسلاید قابل ویرایش

تحقیق در مورد کارگاه تولید یراق

دانلود پاورپوینت توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم

دانلود تحقیق ابن سينا و اتهام انكار معاد جسماني

دانلود پاورپوینت اردوهای ورزشی

دانلود پاورپوینت خدمات متقابل اسلام و ایران

تحقیق درمورد plc

جزوه ریخته گری فلزات دانشگاه آزاد کرج

تحقیق درباره خاتميّت پيامبر اسلام

دانلود تحقیق تالاسمی