دانلود رایگان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پروژه محور - دانلود رایگاندانلود رایگان سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع, رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پروژه محور

دانلود رایگان سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پروژه محور چکیده
با توجه به شتاب تحولات، محیط رقابتی و عدم اطمینان محیطی در دنیای امروز، دانش، راهبردی ترین منبع برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار می رود و مدیریت اثربخش دانش یکی از جدی ترین چالش های سازما ن ها است. مدیریت دانش دارایی نهفته در ذهن افراد را به دارایی سازمانی تبدیل می کند، به طوری که مجموعه ی وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری ها دخیل هستند، به این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده کنند. ﻓﻨﺎوری هاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن­ها این اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و محافل ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد دارد. به دلیل نوظهور بودن این مساله، کمبود دسته بندی استاندارد و مشخص در رابطه با مدل های پیاده سازی مدیریت دانش در منابع پژوهشی و سازمانی احساس می­شود. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ تحقیق ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ مدل های ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داﻧﺶ، مدل های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و مدل های ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از مدل های پیاده سازی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در سازمان ها ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰارش های ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در نهایت نیز در این پژوهش به دسته بندی پژوهش­ها و مقالات معتبر درخصوص مدیریت دانش پرداخته شده و شکاف های موجود در این نوع پژوهش ها به صورت مختصر ذکر گردیده است.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مدل­های دانش، رویکردها و چالش ها

فرمت سمینار: WORD (قابل ویرایش) + فایل پاورپوینت (جهت ارائه)
تعداد صفحات: 54


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات و تعاریف
1-1) تعاریف
1-2) سازمان پروژه محور
1-3) مدیریت دانش در سازمان پرژه محور
1-4) سازمان دانش بنیان
1-5) پیاده سازی مدیریت دانش
1-5-1) مدل مرحله ای پیاده سازی مدیریت دانش، روش "کیم و لی"
1-5-2) مدل پیاده سازی مدیریت دانش و اندازه گیری پیشرفت آن، مدل لوپز
1-5-3) مدل مراحل بلوغ مديريت دانش در سازمان
فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده 1
2-1) مقدمه
2-2) مدل های طبقه بندی دانش
2-3) مدل های سرمایه فکری
2-4) مدل های ساختار اجتماعی
2-5) مطالعات رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش
2-6) مطالعات اخیر انجام شده بر روی مدیریت دانش
2-7) جمع بندی
فصل سوم: تحلیل و جمع بندی
3-1) دسته بندی مدل ها بر اساس سازمان های خدماتی و تولیدی
3-2) تحلیل مقالات و کارهای انجام شده
3-3) شکاف های موجود
3-4) جمع بندی و نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال
شکل 1: مراحل پیاده سازی مدیریت دانش و اندازه گیری آن بر پایه منحنی بل
شکل 2: مدل مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان
شکل 3: مدل نوناکا و تاکیوچی
شکل 4: مدل نوناکا و هدلاند
شکل 5: مدل طبقه بندی دانش بویسوت
شکل 6: مدل مدیریت دانش لاستری
شکل 7: مدل سرمایه فکری مدیریت دانش اسکاندیا
شکل 8:مدل مدیریت دانش دمرست
شکل 9: مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش (پروبست، روب و رمهاردت)
شکل 10: مدل مفهومی چند مرحله ای
شکل 11: مدل مراحل راهیابی فناوری به بازار در شرکت های دانش بنیان
شکل 12: مدل انصاری و همکاران
شکل 13: مدل بکوویتز و ویلیامز

فهرست جداول
جدول 1: مفهوم توانایی سازمانی در متون مدیریت دانش
جدول 2: مقایسه اجمالی سازمان های وظیفه ای و پروژه محور
جدول 3: مراحل پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کیم و لی
جدول 4: فرایندهای مدیریت دانش و فازهای پروژه
جدول 5: الگوهای موجود برای سازمان های خدماتی
جدول 6: الگوهای موجود برای سازمان های تولیدی
جدول 7: مقایسه رویکردهای مدیریت دانش در پژوهش های صورت گرفته
جدول 8: حوزه های کاری مدل های مدیریت دانش
جدول 9: مقایسه رویکردهای مهم مدیریت دانش
جدول 10: دسته بندی مقالات بر اساس دسته کاربردی


سمینار مهندسی صنایع


سمینار مدیریت دانش


سمینار کارشناسی ارشد صنایع


درس سمینار مهندسی صنایع


چالش مدیریت دانش


سازمان پروژه محور


دانش بنیان پر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سبزوار

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

توزيع نرمال چوله

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون

پایان نامه بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

دانلود پاورپوینت “ آلودگی صوتی و نویز در خودرو ها ”

دانلود پاورپوینت “ اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز ”

دانلود بیماری وبا و مسمومیت های غذایی

ترمیم سریال HUAWEI Y511-U30

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

جزوه 100 نکته کلیدی درک عمومی معماری علی مدد

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه چلبی اوغلی-شهرستان سلطانیه-زنجان

قالب Dynamic News Lite مناسب مجله های اینترنتی

قالب معروف دنیای خبر

قالب اپس بازار( وردپرس )

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس