دانلود رایگان

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پروژه محور - دانلود رایگاندانلود رایگان سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع, رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پروژه محور

دانلود رایگان سمینار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان پروژه محور چکیده
با توجه به شتاب تحولات، محیط رقابتی و عدم اطمینان محیطی در دنیای امروز، دانش، راهبردی ترین منبع برای حفظ و تقویت مزیت رقابتی به شمار می رود و مدیریت اثربخش دانش یکی از جدی ترین چالش های سازما ن ها است. مدیریت دانش دارایی نهفته در ذهن افراد را به دارایی سازمانی تبدیل می کند، به طوری که مجموعه ی وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری ها دخیل هستند، به این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده کنند. ﻓﻨﺎوری هاي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن­ها این اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه و اﺷﺎﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و محافل ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد دارد. به دلیل نوظهور بودن این مساله، کمبود دسته بندی استاندارد و مشخص در رابطه با مدل های پیاده سازی مدیریت دانش در منابع پژوهشی و سازمانی احساس می­شود. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﻳﻦ تحقیق ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ مدل های ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داﻧﺶ، مدل های ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻜﺮي و مدل های ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از مدل های پیاده سازی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در سازمان ها ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰارش های ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در نهایت نیز در این پژوهش به دسته بندی پژوهش­ها و مقالات معتبر درخصوص مدیریت دانش پرداخته شده و شکاف های موجود در این نوع پژوهش ها به صورت مختصر ذکر گردیده است.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مدل­های دانش، رویکردها و چالش ها

فرمت سمینار: WORD (قابل ویرایش) + فایل پاورپوینت (جهت ارائه)
تعداد صفحات: 54


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات و تعاریف
1-1) تعاریف
1-2) سازمان پروژه محور
1-3) مدیریت دانش در سازمان پرژه محور
1-4) سازمان دانش بنیان
1-5) پیاده سازی مدیریت دانش
1-5-1) مدل مرحله ای پیاده سازی مدیریت دانش، روش "کیم و لی"
1-5-2) مدل پیاده سازی مدیریت دانش و اندازه گیری پیشرفت آن، مدل لوپز
1-5-3) مدل مراحل بلوغ مديريت دانش در سازمان
فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده 1
2-1) مقدمه
2-2) مدل های طبقه بندی دانش
2-3) مدل های سرمایه فکری
2-4) مدل های ساختار اجتماعی
2-5) مطالعات رویکردها و چالش های پیاده سازی مدیریت دانش
2-6) مطالعات اخیر انجام شده بر روی مدیریت دانش
2-7) جمع بندی
فصل سوم: تحلیل و جمع بندی
3-1) دسته بندی مدل ها بر اساس سازمان های خدماتی و تولیدی
3-2) تحلیل مقالات و کارهای انجام شده
3-3) شکاف های موجود
3-4) جمع بندی و نتیجه گیری
منابع

فهرست اشکال
شکل 1: مراحل پیاده سازی مدیریت دانش و اندازه گیری آن بر پایه منحنی بل
شکل 2: مدل مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان
شکل 3: مدل نوناکا و تاکیوچی
شکل 4: مدل نوناکا و هدلاند
شکل 5: مدل طبقه بندی دانش بویسوت
شکل 6: مدل مدیریت دانش لاستری
شکل 7: مدل سرمایه فکری مدیریت دانش اسکاندیا
شکل 8:مدل مدیریت دانش دمرست
شکل 9: مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش (پروبست، روب و رمهاردت)
شکل 10: مدل مفهومی چند مرحله ای
شکل 11: مدل مراحل راهیابی فناوری به بازار در شرکت های دانش بنیان
شکل 12: مدل انصاری و همکاران
شکل 13: مدل بکوویتز و ویلیامز

فهرست جداول
جدول 1: مفهوم توانایی سازمانی در متون مدیریت دانش
جدول 2: مقایسه اجمالی سازمان های وظیفه ای و پروژه محور
جدول 3: مراحل پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کیم و لی
جدول 4: فرایندهای مدیریت دانش و فازهای پروژه
جدول 5: الگوهای موجود برای سازمان های خدماتی
جدول 6: الگوهای موجود برای سازمان های تولیدی
جدول 7: مقایسه رویکردهای مدیریت دانش در پژوهش های صورت گرفته
جدول 8: حوزه های کاری مدل های مدیریت دانش
جدول 9: مقایسه رویکردهای مهم مدیریت دانش
جدول 10: دسته بندی مقالات بر اساس دسته کاربردی


سمینار مهندسی صنایع


سمینار مدیریت دانش


سمینار کارشناسی ارشد صنایع


درس سمینار مهندسی صنایع


چالش مدیریت دانش


سازمان پروژه محور


دانش بنیان پر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

کنفرانس فناوری های نوین در بسته بندی های پلیمری 12 تا 13 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

پاورپوینت ؛ نیما یوشیج

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس یک تا پایان دهم

متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الاصول 3 جلد

سوالات متن تاریخ دهم انسانی با پاسخ

شرق شناسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان پایه دهم(مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر - دوره ی دوم مشروطه (1288-1293)

دانلود پاورپوینت زندگینامه نیما یوشیج

خودارزیابی علوم و فنون ادبی پایه ی دهم ادبیات و علوم انسانی

فرم 370 سوالی mmpi

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT)

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

مرحله ی اول آزمون توربو

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

خلاصه کتاب مبانی نشانه‌شناسی دانیل چندلر،‌ سوره مهر

خلاصه کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون سیدمن، ترجمة هادی جلیلی

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

پاورپوینت جامعه شناسی پایه دهم درس پنجم(جهان اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه ی دهم(ارزیابی جهان های اجتماعی)

سیر جوامع بشری؛ گرهارد لنسکی و جین لنسکی؛ ترجمه دکتر ناصر موفقیان؛ انتشارات شرکت سهامی؛ چاپ اول؛ تهران: 1369

خلاصه ای مفید از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی (تألیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود-ترجمه عبدالحسین نیک گوهر)

نقشه اتوکد شهر بابل

نقشه GIS مناطق 22 گانه شهر تهران

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه رشته گردشگری با موضوع بررسی نقش صنايع دستي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق مختلف كشور ايران