دانلود رایگان

تکنیک ها، جزئیات و آنالیزهای مربوط به شبیه سازی مولکولی - دانلود رایگاندانلود رایگان اولین مرجع تخصصی و جامع شبیه سازی مولکولی(نانوفناوری محاسباتی) در ایران

دانلود رایگان تکنیک ها، جزئیات و آنالیزهای مربوط به شبیه سازی مولکولی به منظور انجام یک شبیه سازی دقیق و علمی نیاز است که از تکنیک هایی برای این منظور استفاده شود. بنابراین در این فیلم آموزشی تکنیک ها و مفاهیم بصورت ساده طبق سر فصل زیر ارائه می شود.
لازم به ذکر است که تک تک این تکنیک ها و مفاهیم الگوریتم های بسیار پیچیده دارند که اطلاع دقیق از آنها در روند شبیه سازی اثر چندانی ندارد، بنابراین فقط به روابط ساده، مفاهیم و کاربردهای آنها اشاره می شود.

اولین مرجع تخصصی و جامع شبیه سازی مولکولی (نانوفناوری محاسباتی) در ایران
http://molecularsimulationworld.com


شبیه سازی مولکولی


شبیه سازی دینامیک مولکولی


مونت کارلو


لمپس


گرومکس


دل پلی


متریال استدیو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دنیای شبیه سازی مولکولی تکنیک ها، جزئیات و آنالیزهای مربوط به ...

به منظور انجام یک شبیه سازی دقیق و علمی نیاز است که از تکنیک هایی برای این
منظور استفاده شود. بنابراین در این فیلم آموزشی تکنیک ها و مفاهیم بصورت ساده
طبق ...

روش مونت‌کارلو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

روش مونت-کارلو (به انگلیسی: Monte Carlo method ) (یا تجربه مونت کارلو) یک ...
روش‌های تصادفی برای محاسبه و آزمایش (که عموماً به عنوان شبیه‌سازی تصادفی ....
کوانتومی جهت انجام محاسبات پیچیده مربوط به ساخت پوشش گرمایی مورد استفاده بر
... مدل مولکولی اشاره نمود که به عنوان جایگزینی برای روش محاسباتی دینامیک
مولکولی و ...

شبیه‌سازی کامپیوتری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شبیه‌سازی کامپیوتری بستگی به برنامهٔ کامپیوتری و مدل شبیه‌سازی‌شدهٔ آن ... و
برآورد عملکرد سیستم های بسیار پیچیده برای راه حل ها آنالیز استفاده کرد . ... اولین
شبیه سازی کامپیوتری مغز انسان درست در پایین سطح مولکولی اغاز شد. .... همهٔ
نوشته‌ها تحت مجوز Creative Commons Attribution/Share-Alike در دسترس است؛ برای
جزئیات ...

مدل سازی به روش هومولوژي و شبیه سازی دینامیک مولکولی ...

در این مطالعه مدلس ازی این پروتئین با استفاده از مواد و روش ها: پس از انتخاب
الگوي مناسب ... برای ورود به مرحله شبیه سازی Procheckطریق آنالیزهای نرم افزار.
انتخاب ش د. شبیه .... است از داده Ras پروتئین مربوط به خانواده. گرفته ش د.
FASTA ...

دریافت فایل

ﭼﮑﯿﺪه. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ اﺳﺘﺨﻼﻓﺎت ﭘﻮرﻓﯿﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﮐﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر. -. وﯾﮋﮔﯽ در آن ﻫﺎ. ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ.
: ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺪﻣﮕﺎﻫﯽ ... آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ. (. (PCAﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و. ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. ﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ . ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻢ .... ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻮرﻓﯿﺮﯾﻦ. ﻫﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ..... ﻫﺎ از
ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ. ﺗﻮان .... ﺳﺎزي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭙﯽ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻔﺼﻞ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ . ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎده را ...

معرفی کتاب - شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و کاربرد روش‌های عددی در ...

کتابفروشی های شهرستان ها ... نام كتاب: ‌مباحث نوین در مکانیک مولکولی و کوانتومی
شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و کاربرد روش‌های عددی در مدل‌سازی ... یک مدل، ترکیب
مناسبی از خصوصیات سیستم و اطلاعات لازم مربوط به آن می‌باشد. مسلماً هرچه جزئیات
بیشتری از سیستم در مدل گنجانده شود شباهت زیادتری به سیستم واقعی پیدا نموده و
...

شبیه سازی دینامیک مولکولی - مرکز زیست محاسبات پویا

در شکل شماتیک زیر مراحل شبیه سازی دینامیک مولکولی به صورت خلاصه نشان داده
شده ... اطلاعات مربوط به ساختمان سه بعدي پروتئین‌ها که با روش‌های تجربي به دست ...
اين روش شبيه سازي جزئيات زيادي از وقايع مولکولي به دست ميدهد، اما تحلیل داده ها به
...

طراحی محاسباتی دارو - آزمایشگاه پارس سیلیکو

اين تکنيک به طور عمده شامل الگوريتم هاى مانند ديناميک مولکولى , شبيه سازى مونت
... و واکنش پذیری آن ها ارتباط مستقیم دارد و توانست ثابت ammettH (σ) که مربوط به
خواص .... محور ویژگیهای شیمیایی سایت فعال و ارتباطات فضایی آنها را آنالیز میکند
. ... اولین شبیه سازی دینامیک مولکولی به روی پروتئین ها در سال 1977 توسط مک ...

ﻬﺎ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻴﺮازﻳﻦ آﻣﻴﺪاز ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي

ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺟﻬﺸ. ﻬﺎ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻴﺮازﻳﻦ آﻣﻴﺪاز ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ. ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ. ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺻﻔﺮزاده. 1. ،
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎژﻧﮓ. *1 ... ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﻴﺮازﻳﻦ آﻣﻴﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي، ﺑﻴﺎن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .... ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﺳﺖ. ) 2(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ... ﺗﻬﻴﻪ ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ .... ﮔﺮاد.
ﺑﻪ ﻣﺪت. 20. دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ . ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ، ﺟﻬﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪه و. ﺑﺮ روي ژل. SDS- ...

کارگاه های تخصصی - مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

درصورت امکان جهت بهرمندی هرچه بیشتراز دوره ها و کارگاه های مرکز ، لپ تاپ همراه داشته
... گواهی پایان دوره جهاد دانشگاهی مربوط به کارگاه های آموزشی صرفاً برای افرادی ... (
جهت مشاهده جزئیات بر روی عنوان هر کارگاه کلیک نمایید ) ... تکنیکهای شناسایی ،
جداسازی و آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی (HPLC- TLC) ... کارگاه های بانک
مولکولی.

هفت آبان: دوره جامع شبیه سازی مولکولی مونت کارلو و دینامیک ... - اخبار

20 ا کتبر 2015 ... هفت آبان: دوره جامع شبیه سازی مولکولی مونت کارلو و دینامیک مولکولی ... در این
کارگاه دو روزه در ابتدا مبانی شبیه‌سازی مولکولی به طور اختصار بیان و ... آنالیز و
تفسیر نتایج ... معرفی -> مجلات و گزارش ها, رویدادها -> فراخوان, رویدادها -> همایش‌ها,
رویدادها ... مربوط به. همه کشورها, ایران. همه کشورها. همه کشورها; ایران. از تاریخ.

فیزیک و فیزیکدانان - دینامیک مولکولی

صنایع داروسازی: بالاترین درصد پذیرش و موفقیت مربوط به این حوزه است. ... آنالیز
اجزاء سازه‌ای مواد به این روش اثر مؤثری بر فیزیک ماده – چگال گذاشته است. ... در عوض
مدل سرویسهای تکنیکی تهیه شده در قالب مدلسازی مولکولی، زمانی که کاملاً با تیمهای
... شبیه سازی مولکولی با استفاده از دینامیک مولکولی نیوتونی و روشهای کاتوره‌ای ...

تازه‌های علمی - NHPCC

نمونه‌ای از شبیه‌سازی مربوط به DJI Phantom 3 در حال پرواز را ملاحظه نمایید. .... محققان
با استفاده از شبیه‌سازی بر روی ابررایانه ماشین‌های مولکولی را مطالعه کرده‌اند. .... در
این تکنیک کاهش مصرف انرژی ناشی از محاسبات با دقت ریاضی کمتر، امکان انجام ...
شده است که با استفاده از آن شبیه‌سازی و آنالیز عملکرد قلب انسان به دقت انجام می‌شود
.

شبیه سازی - راسخون

این تکنیک تولید مثلی به منظور مزرعه داری ، حفظ حیوانات در معرض انقراض ... از میان
حیواناتی كه تاكنون شبیه سازی شده اند، می توان به گوسفند ها، موش ها، گاو ها و .... از دی
ان ای كروموزومی به ناقل شبیه سازی در آزمایشگاه وصل می شود، به آن مولكول دی ان ای .... و
آزمایش روی جنین شبیه سازی شده بتوان نارسایی ها و بیماری های مربوط به انسان را ...

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎ و دوره ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوري

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا. ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎرﮔﺎه. ﻫﺎ و دوره. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوري. ﺳﺎزﻣﺎن. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان
. ﺳﺎل ... ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﮓ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي .... آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺌﻮري آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮوﺗﺌﻮ ﻣﯿﮑﺲ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ... ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ژل ... دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي و ﻣﺪل.
ﺳﺎزي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم. اﻓﺰار. Ansys CFX. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ. دﮐﺘﺮ اﺳﻼم ﮐﺎﺷﯽ ... ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ دوره
ﻣﯽ.

در شرایط دما و سازی مولکولی تشکیل هیدرات هیدروژن شبیه در حضور ...

از تکنیک شبیه. سازی. دینامیک مولکولی ... استفاده از شبیه سازی دینامیک
مولکولی به عنوان روشی کم هزینه و دقیق در بررسی مکانیسم تشکیل ... ها جامدهایی
بلوری هستند که شامل ترکیبات تشکیل شده از شبکه. ی ... شده است مربوط به
افزایش تقاضا برای استفاده از هیدروژن به ... ی کریستال هیدرات وجود دارد و جزﺋیاتی
را که در بررسی. ها.

نرم افزار گرومکس - Rayadanesh

تکنیکهای تجربی فقط برای ترکیباتی که در شرایط موجود پایدار هستند بهکار
میروند. ... اولین شبیهسازی دینامیک مولکولی به روی پروتئینها در سال 1977 توسط
مک ... در اکثر مطالعاتی که بر روی سیستمهای زیستی انجام میشوند، جزئیات حرکات
.... 6) Molecular dynamics analysis of the engrailed homeodomain–DNA
recognition.

باشگاه نانو | آموزش | 3230

علم به مشاهده و درک نیاز دارد و بدون مشاهده، واقعیتی برای درک وجود ندارد. ... گازها است
که از طریق سرعت‌های مولکولی، مشاهده‌پذیر دما را به حالت سیستم مربوط می‌سازد. ... در
یک شبیه‌سازی رایانه‌ای (مانند شبیه‌سازی دینامیک مولکولی یا مونت کارلو) به حالت‌های
... می‌توان این جزئیات را با استفاده از یک شبیه‌سازی رایانه‌ای به راحتی استخراج کرد
.

مدل سازی - پی سی دانلود

دانلود SeeSAR v5.4 - شبیه سازی ترکیبات مولکولی و اتمی ... امکان درنظرگرفتن
پارامترهای مربوط به هر ترکیب در این نرم افزار، به علاوه ی امکان ایجاد ... VISI به عنوان
یکی از بهترین نرم افزار ها در طراحی و مدل سازی سه بعدی و آنالیز انواع قالب های ... به
کاربر امکان شبیه سازی و تحلیل هر چه دقیق تر را بدون پرداختن به جزئیات می دهد.

معرفی نرم‌افزار‌های علمی - نیکوپردازش

جزئیات بیشتر. Multiwfn 3.2, آنالیز تابع موج و برهمکنش های بین مولکولی, **LCP,
جزئیات بیشتر ... LCP: محاسبات نرم افزار سبک است و نیازی به پردازش موازی ندارد
... سهولت ساخت ساختار، آماده سازی شبیه سازی و آنالیز داده ها .... نرم افزاهای که از
محاسبات مکانیک کوانتوم برای حل مسا‌ئل مربوط به ساختارهای مولکولی استفاده می
کنند.

شبیه سازی ترکیبی :: صادق سلمانی

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شبیه سازی ترکیبی» ثبت شده است - کسب مهارت (و نه ...
هدف از هر شبه‌جز هرچه نزدیک‌تر نگه داشتن پیش‌بینی PVT به آنالیز کامل اولیه است. ...
مبنای اصلی ما برای گروه‌بندی این است که اجزایی که وزن مولکولی یکسانی دارند را ...
شکل و اندازه گسل ها، ضخامت بسترها و اطلاعات مربوط به قسمت های مختلف مخزن را می ...

Project Alpha

ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ .... ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺎﺯ ﺭﻗﻴﻖ ﻫﮕﺰﺍﻓﻠﻮﺭﻳﺪ ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻳﮏ
ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺩﻭﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ. ٢٥ .... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻨﻴﮏ. ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ. ﻮﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ...... ﺗﻐﻴﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺑﺪﻭﻥ
ﻫﺰﻳﻨﻪ.

بسم الله الرحمن رحیم - نشر جامعه نگر

این کتاب به پدربزرگهایم، هاروی تِرنر و رِی یانگ تقدیم میشود. ..... CASINO.
ارزیابی بحرانی تکنیکها برای پیشبینی ساختار پروتئین ... Comparative
Molecular Shape Indices Analysis. CoMSIA ... جزئیات واکنشها برای سنتز آلی ...
human ether-a-go-go related gene .... پتانسیل بهینهسازی برای شبیهسازیهای
مایع اتمهای متحد.

طیف سنجی رامان (Raman Spectroscopy) - شرکت آشکار پرتو پویا

در حقیقت تکنیک رامان کاربرد گسترده خود را مدیون پیشرفت های دستگاهی زیادی ...
دهد) که میزان تفاوت در طول موج ها وابسته به ساختار مولکولی ترکیبات تغییر می
کند. ... همانطور که در مقاله مربوط به روش طیف سنجی مادون قرمز هم اشاره شده است، این
میزان ... رامان و طیف مادون قرمز برای یک گونه خاص غالبا بسیار شبیه به یکدیگر
هستند.

شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین - 1

نرم‌افزار گرومکس یک برنامه شبیه سازی دینامیک مولکولی و حداقل سازی انرژی است
این نرم ... این فایل شامل جزئیات کاملی از همه‌ی برهم کنشهای بین ذرات مولکول است. ....
Out.pdbq ذخیره میشود برای ساختن فایل DPF یا فایل مربوط به پارامترهای اتصال از
آن استفاده میشود. ... این پاسخ ها یا پیکربندیهای به دست آمده با استفاده از مقادیر.

شبیه سازی دینامیک مولکولی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در مورد دماهای مورد مطالعه تنها تغییرات معنی دار مربوط به منحنی RMSD و Rg در دمای
453K مشاهده شد. در این دما, Met 92 پایداری کمتری نسبت به سایر باقیمانده ها دارد. ...
آنالیز ساختار دوم نشان داد که اولین حالت گذار شبیه به حالت طبیعی بوده در حالیکه ...
اخیرا شبیه سازی های مولکولی به ابزار قدرتمندی برای مطالعه ی رفتار های جذب سطحی
...

filereader.php? - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

سرعت. ها. ی. مولکولی،. مشاهده. پذ. یر. دما را به. حالت سیستم مربوط. یم. سازد . نظر. یه.
های ... نتایج حاصل از شبیه سازی ها را به طور مستقیم با نتایج. آزما. یش. های.

شناسایی یک جسد مجهول الهویه - ویستا

(PCR) شبیه سازی DNA تحریك می شود و میزان آن افزایش می یابد به این ترتیب می
توان از ... سپس این الگوی نواری به وسیله تكنیكی به نام خشك كردن ساودرن (
Southern blotting) به ... در چنین محل هایی ممكن است مدت ها طول بكشد و روند فساد جسد
انجام آنالیز DNA را ناممكن كند. ... علت این امر به چگونگی لقاح سلول های جنسی مربوط
می شود.

مقاله ترجمه شده مقدمه ای بر شبیه سازی مولکولی - 1.2.3 پروژه

ما شبیه سازی های کامپیوتری را به امید درک ویژگی های مولکولی از نظر ساختار و فعل
... علاوه بر این،طیف وسیعی از ترکیب این دو تکنیک که ویژگی هایی از هر دو دارد وجود
دارد. ... ما با یک حدس در معادلات بین مولکول ها و بهینه خواص توده را پیش بینی
میکنیم. ... در برخی از شبیه سازیهای مربوط به سیالات پیچیده، استفاده از سادهترین
مدلها ...

معرفي طرح هاي برگزيده - جشنواره بین المللی خوارزمی

در اين پژوهش، از نانو ذرات فلزی مختلف، نانوكامپوزيت ها، اصاحگرهای آلی، پليمری،
رشته های .... شبيه سازی مشعل ها و كوره های احتراقی راه حل مناسبی را به منظور
دستيابی به .... كاتاليســت ها با مشــخصات مربوط و با حداقل ناخالصی ها و با توجه به
امكانات و .... را كه توان شــبكه اي شــدن نوري را دارند، با اســتفاده از تركيب طبيعي
مولكول هاي با ...

علو م جانوري-بيوسيستماتيك جانوري - دانشگاه اصفهان

آشنايي و استفاده از تکنيک هاي آزمايشگاهي پيشرفته ... ملکولي. )فيلوژنتيک( و
تحليل هاي جغرافياي زيستي و زمين شناسي تاريخي از ضروريات اين ... توجه به اهميت
فراوان حاصل از ميليون ها سال فرگشت زيستي و ذخاير ژنتيکي .... جزئيات برنامه
دروس .... ژ. نتيکي تکوين ، شبيه سازي ، الگوي ب. يان افتراقي. نژ. ها. -7. کنترل
بيان.

پردازش تصویر (Image processing) و پزشکی - مهندسی پزشکی آتانا ...

19 آگوست 2015 ... در اين روش ها با استفاده از علم رياضيات قواعدي براي شبيه سازي المان هاي بينائي ...
هاي مختلف علم مانند پزشكي، مهندسي، تصوير برداري مولكولي، فضانوردي، امنيتي و
… ... اين دسته از پردازش ها شامل آن هايي است كه معمولا قبل از آناليز اصلي تصاوير و ...
عمق پيكسل مشخص مي كند چه مقدار اطلاعات مربوط به رنگ و يا طيف ...

روشهای جداسازی اسیدهای آمینه از یکدیگر

تكنیك همانند سازی ژن یا Gene Cloning هستة مركزی تكنولوژی DNA نوتركیب را ...
انتقال اطلاعات از DNA به مولکول پروتئین بوسیله RNAها ، بویژه mRNA ... به طور
کلی مراحل سنتز پروتئین در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها بسیار شبیه به یکدیگر و
..... مربوط به سیلندرها و نسبت سطح به حجم پایین و دانسیته کم غشا ها قابل افزایش ...

ریاضیات زبان طبیعت - ریاضی و پزشکی

این استاد دانشگاه چند سیستم ریاضی را برای ترکیب استراتژی ها مختلف ایمنی ...
دی، این مدل ها با استفاده از شبیه سازی و تصویرسازی هندسی ویژگی های متعدد بیماری
به روش ... این روشها بسیار شبیه به فرآیند سیگنال در مهندسی الکترونیک می‌باشند.
... فیلترینگ یا صاف کردن مربوط به اصلاح سیگنالها می‌شود، تا یک تصویر را از ...

مرضیه کریمی رادپور - انجمن ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی همدان - blogfa.com

آنالیز دقیق توابع حد مشتق انتگرال دنباله ها سری ها و توپولوژی مجموعه ها ... مربوط به
روابط جبری بین اعداد مختلط انواع توابع مختلط دنباله و سری .... مورد استفاده در
شبيه‌سازي گسترش فيلم تا رسيدن به وضوح نانوئي لايه‌هاي پيشرو مولکولي با ......
با استفاده از ظرفیت های کامپیوتر های امروزی جزئیات این روش ها را کاویدن و از چند و
چون ...

درخواست پيشنهاد پروژه پژوهشي

شناسايي گلوگاه ها و چالش هاي حصول شرايط بهينه طراحي در واحد هاي نم زدايي ... بر اين
اساس، فرايند كاهش آب برمبناي استفاده از جاذب مناسب(غربال مولكولي) پايه گذاري
گرديد. ... از آنجا كه يكي از ابزار هاي بررسي موضوع پروژه نرم افزار هاي شبيه سازي
نظير ... روشهاي ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) مارا در رسيدن به اين جزئيات و
پديده هاي ...

اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی - PhDtahsilat

روش تحلیلی و شبیه سازی مربوط به اتم و یا دانه درشت نشان دادن جزئیات ... این
تکنیکها را به اطلاعات تکمیلی، نه تنها در ساختار مولکولهای زیستی تنها، بلکه در
اثر ...

Designing and validating a model for context-based instruction - Sid

استفاده از مدل ها و شبيه سازي ها كمك بسيار زیادي به درك عميق و مفهومي شيمي نموده و ...
باید بتوانند در سه سطح تفكر ماكروسكوپي، مولكولي و نمادي به یادگيري شيمي
بپردازند. ... شبيه سازي هاي مربوط به تجارب آزمایشگاه، مدل سازي و بررسي ساختار
مواد ... به عنوان 4براي بررسي دقيق تر جزئيات سواد علمي، باید نگاه دقيقتري به آن
داشت.

بیوانفورماتیک بیوانفورماتیك,bioinformatics ,پرتال ...

بطور خلاصه باید گفت که ژنومیک شامل توالی یابی و آنالیز ژنها و رونوشتهای آنها در
.... فرایند بردن کپی ها ممکن است به هم متصل کند تعدادی زير دنباله از مولكول mRNA
... در افزایش تولید داده های تجربی شبیه سازی کامپیوتر نقش مرکزی را در فهمیدن ....
2- عنوان کتاب: بيوتکنولوژي و بيوانفورماتيک: تکنيک PCR و نرم افزار FASTA.

آموزش نرم افزار - نرم افزارهای مهندسی شیمی

نمایی از شبیه سازی نرم افزاری تاسیسات در پالایشگاه ... براي توصيف نفت خام و
برش هاي نفتي كه مخلوط هاي بسيار پيچيده اي هستند روش ها و روابط فراواني وجود دارد.
... هاي كاري هموار شده مربوط به وزن مولكولي، دانسيته و ويسكوزيته به دست مي آيد. .... در
اين نرم افزار امكان بررسي و شبيه سازي با جزئياتي مانند تعداد مناطق درون گرمكن ها، ...

برنامة آموزشی رشتة بیوشیمی - فیزیک دریایی - بانک اطلاعات زیست ...

برای اندازه گیری این خواص، بیوشیمی فیزیک برهم کنش مولکول‌ها را با انواع ... در
طول این دوره آموزش، دانشجویان موظفند توانایی تکنیکی در رشته تخصصی، به علاوه
... این مهارت ها، آنها را جهت ورود به بازار کار با انعطاف پذیری قابل قبولی جهت به کار
گیری ... روی مدل‌های زیستی، پدیده‌های وابسته بیوشیمیایی را مدل سازی و تفسیر
نمایند.

1317 K

دارند و در مطالعات شبيه سازی به طور گسترده استفاده می شوند. در اين مدل ها، جزئيات
سامانه ناديده گرفته می شود و از معادالت ... فهم ساز وكارهای مولكولی و همچنين برای
توصيف چگونگی ..... كردن كل اطالعات مربوط به نمونه گاهی اوقات با شكست روبه رو. می
شوند.

کنکور

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کنکور 95 ... یکپارچه سازی
نظام پذیرش دکتری از منظر حقوقی بررسی می شود .... تکنیک های طلایی سقوط آزاد ...
جزوه مولکولهای زیستی زیست شناسی ..... اگر در گوشی با حجم کمتر می خواهید از این
فیلم ها استفاده کنید به کانال تلگرام میز طراح کنکور مراجعه کنید یا اگر به
تلگرام ...

مهر 1391 - بیو انفورماتیک

اين شركت ها اطلاعات اوليه مربوط به توالي هاي ژنومي را به اطلاعات با ارزش تر تبديل
..... با این تکنیک کارایی بازیابی اضافه می‌‌شود هر چند در نمایش ظاهری این مدل
ضروری نیست . .... پایگاه اطلاعات شبیه سازی مولکولی از ساختار سه بعدی پروتئین
ها، ام ام دی بی، پایگاه ... پروتئومیک به آنالیز پروتئین های یک موجود زنده گفته می
شود.

جرو مایسنبوک مغز را بازطراحی می کند. | TED Talk Subtitles and ...

در این شبیه سازی هر نقطه سیاه یک سلول عصبی نورون می باشد. ... چسباندن سیم ها به
مغز آشکارا یک کار غیر حرفه ای بوده این کار بر روی حیوانات مورد .... ما در واقع
میتوانیم با روانشناسی آنها مربوط شویم در روش های ژرف و عمیق آن آنطور که من در .... این
چراغ ها به سنسور ها سیم کشی شده اند که حضور مولکول های معطر در هوا را شناسایی می
کند.

و شبیه سازی یک دخالت و یا یک علم ن - دانشگاه علوم پزشکی ارتش

از چندین روش شبیه سازی موجود در علم پزشکی و ژنتیک است که به شبیه سازی
بازتولیدی. مشهور ... ترکیب شده، شبیه سازی دی ان ای، شبیه سازی مولکولی یا ...
سازی، توسط محققان ژنوم انسان برای تکثیر ژن ها و دیگر تکه های کروموزوم ..... قران
جزئیات دقیقی درباره رشد جنین انسانی آمده است که گفتمان مربوط به مرتبه اخالقی و
قانونی. ».

زیست شناسی سامانه ها - زیست فناوری

چالش بزرگی که در حال حاضر دانشمندان در زیست شناسی سامانه ها (Systems Biology) ...
زیستی به نمایش، مدلسازی، شبیهسازی و تحلیل این داده ها و استخراج اطلاعات از آنها
کمک ... نرم‌افزار E-Cell در سال 1996 در ژاپن برای شبیه سازی فرآیندهای سلولی
طراحی شد. .... Cell Designer اشکال متفاوتی برای انواع مولکول ها مثل پروتئینها،
گیرنده‌ها، ...

تحلیل عددی غیرخطی مسائل تماسي خاک-تاير بر اساس کوپل روش¬های ...

مدلسازی و فرمولبندی اجزای محدود غیرخطی به منظور تحلیل عددی مسائل تماسی ... اگر
چه اين شبيهسازيها با دقّتي که برای اهداف طراحي کافي است، قادر به انجام ميباشند، با
.... رفتار مکانیکی مواد با جرم مولکولی نسبتاً پایین بر حسب دو نوع ماده خاص ایدهآل
.... برای جزئیات بیشتر در مورد این فرآیند نموی، میتوان به منابع [14-16] مراجعه کرد.

آذران پلاسمید - بیولوژی سلولی

در این مقاله به دنیای مولکول ها سفر می کنیم تا نحوه کارکرد یک سلول را با استفاده ...
برخی تجهیزات و تکنیک های خاص جهت نگهداری کشت های سلولی مورد نیاز است. ...
برای انجام کارهای مربوط به کشت سلول، باید تا جایی که امکان دارد یک اتاق جداگانه
...... علوم زیستی به نمایش، مدلسازی، شبیهسازی و تحلیل این داده ها و استخراج اطلاعات
از ...

ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن- سال 94 - شرکت ملی نفت ایران

27 ژانويه 2016 ... برای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ به دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی ... ١٣
درصد از ﺑﺎزدﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﺰن اﺳﺖ و ﺑﺎ آغاز ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺸﺎر ...
محققان دانشگاه MIT با توسعه تکنیک جدید "جداسازی مغناطیسی نفت از آب" ..... از
آنزیم ها سبب شکسته شدن کاتالیزورهای مولکول بزرگ نفت به مولکول های ...

تهویه تونل و تهویه صنعتی

انجام پروژه شبیه سازی و تحلیل جریان هوا در تونل و مترو ... ویژگی بارز این روشها حمل
و نقل، عمومیت آنهاست که نیازمند توجه ویژه ای به جزئیات احداث مسیر خواهد بود. اخیرا
در کشور ما مباحث مربوط به تونل سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته و با احداث
تونل رسالت در ... در ادامه به معرفی اجمالی و بررسی معایب هر یک از این روش ها می
پردازیم.

شبیه سازی DNA - پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی پزشکی

7 ژانويه 2014 ... vimb -شبیه سازی DNA : دی ان ای، فعالیت های خود را در هسته سلول انجام می دهد و اگر ...
زیست شناسان توسط تکنیک های متعددی که به تازگی توسط in silico(مطالعه ... داده اند
و آن را به تازگی در مجله بین المللی زیست شناسی سلولی مولکولی منتشر کرده اند. ...
به گفته روزا، مدل ها در این مدت زمان نسبتا کوتاه و به لطف توسعه ...

دبیر زیست شناسی - کلید موفقیت در زیست شناسی

تقريباً نيمي از پرسش ها در اين درس در سال هاي قبل به نحوي آمده است . (مثلاً به .... این
بخش ها و شاخه ها عبارتند از بیوشیمی ، زیست شناسی سلولی ، زیست شناسی
مولکولی ، آناتومی و .... عمده مطالب تحلیلی این کتاب مربوط به بخشهای فصل 5 تا 8
کتاب میباشد. ... ی- یا نوشته‌اند که ساختار همه‌ی استروئیدها، یکسان و شبیه
کلسترول است.

1 - مهندسی داروسازی +pharmaceutical engineering

9 ا کتبر 2014 ... این نرم افزار می تواند به عنوان یک ابزار بسیار قوی شبیه سازی در مهندسی شیمی مورد
... برای جزئیات بیشتر به آموزش دانشگاه در ساختمان مرکزی مراجعه کنید. ... دانش
آموخته شیمی دارویی با بهره گیری از روشهای کمی آنالیز نظیر ... سایر شرایط
اختصاصی توسط کمیسیون قانونی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور ...

توسعه اخلاقی فنآوری‌های زیستی بویژه فنآوری شبیه‌سازی انسان1

یکی از چالش هایی اخیر در زیست شناسی، فنآوری شبیه سازی است که به دنبال خبر
... همه انسان ها به اخلاق علاقه مندند، ما همگی درباره این‌که چه چیزی درست و چه چیزی .... در
زمینه زیست شناسی مولکولی و متخصص اخلاق زیستی می‌باشد در کتاب خود تحت ...
در خود قران جزئیات دقیقی درباره رشد جنین انسانی آمده است که گفتمان مربوط به
مرتبه ...

همه چیز درباره مغز و عوامل موثر بر آن [آرشیو] - سایت علمی ...

2 آگوست 2006 ... اندازه و پاسخ مردمك ها به نور ، رفلكس هاي قرينه و سرفه ، حركات چشمها ، زبان ... مخچه ،
نخاع ، ساقة مغز و نيمكره ها را به يكديگر مربوط مي كنند درست شده است . .... بهتر شد به
طوري كه دقت « وساليوس» درثبت جزئيات تشريح مغز كاملاً آشكار است . .... این دو
آزمایش این محققان به کمک این تکنیک که شبیه سازی با ابزار tDcs نام ...

مطالب قدیمی‌تر - تخصصی مرجع مقالات - blogfa.com

از مزایای شبیه سازی در پرورش دامهای اهلی می توان به استفاده از تعداد محدودی از ... در
همانند سازی این بز از تکنیکی به نام انتقال هسته استفاده شد. .... با انتقال این
مولكول به سلول میزبان مناسب، دی ان ای باز تركیب شده در كنار دی ان ای سلول میزبان
باز تولید می شود. ... دالی گوسفند معروف اسكاتلندی ها با همین روش شبیه سازی شده
بود.

آخرین خبر | آزمایشگاه/ آشنایی با نانو ربات و کاربرد های پزشکی آن

27 آوريل 2014 ... به طور کلی و همانطور که حتما می دانید نانو رباتیک علم جدیدی است که شامل طراحی ...
استفاده از نانو ربات‌ها در انسان پس از انجام صدها آزمایش با تمام جزئیات از ابتدا ... نانو
ربات ها در دو نوع پرنده و خزنده ساخته می شود که این دو نوع نانو ربات در بخش ... روش
کار این مدل های مولکولی بر اساس شبیه سازی در محیط سه بعدی است ...

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران :: طرحها و پروژه های

طرح ها و پروژه ها ... در اين راستا طراحي و ساخت تجهيزات تست بصورت مدلسازي و شبيه
سازي يا سخت افزار در ... اين بستر علاوه بر تست فانکشنال، امكان تحليل و توسعه
جزئيات هر زيرسيستم را فراهم آورده و مي تواند در طراحي و آناليز سيستمهاي ... در اين
راستا در ابتدا مراحل مربوط به سفارش و خريد آن ابزار IBM Rational Test Real Time ...

نمونه پروپوزال مهندسی مکانیک برای مقطع کارشناسی ارشد رشته ...

5 ژانويه 2017 ... چکیده: امروزه علوم نانو و شبيه سازي هاي رايانه اي در مقياس مولکولي، به ... که همه مدل ها،
نمايش ساده اي از واقعيت هستند، لذا بايد در ميزان جزئياتي که در هر ...

فهــرست - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تکنیـک هـا و موضوعـات تحقیقاتـي در زمینـه علـوم پزشـکي اسـت. عـالوه بـر ایـن،
خواننـدگان ... معنایــی آن و علــوم مربــوط بــه فنــاوری و مهندســی زمینــه هــای. جدیـد
بـرای ارائـه ... کلونینـگ، بیـان و خالـص سـازی فـرم هـای فیـوژن پروتئیـن .... نمادیـن
و بـدون جزئیـات بودنـد. ... کتابخانــه وتکثیــر PCR بــه توالــی یابــی مولکــول
هــای DNA.

فرهنگ اصطلاحات و واژه هاي نانوتكنولوژي

توسعة فناوری نانو به واسطة تلاش‌های دانشمندان داخلی و علاقه‌مندی دانشجویان ... آن
مشتمل بر تعاریف و تشریح لغات و اصطلاحات مربوط به ابزارها و وسایل مرتبط با ....
Electron Spectroscopy for Chemical Analysis ... See Molecular Integrated
Microsystems ..... پیشرفت‌های اخیر در تکنیک‌های شبیه‌سازی ابر کامپیوترها، ابزار
لازم برای ...

علم - Hamshahri Newspaper

10 مارس 2003 ... اولين سري از آزمايشات موفقيت آميز مربوط به تشديد مغناطيسي هسته (NMR) ... نه
تنها جزييات آناتومي مغز بلكه اطلاعات مربوط به نحوه عملكرد مغز موجودات زنده ... سري از
ابزارهاي محاسباتي براي جمع آوري و پردازش سيگنال ها، مدل سازي فيزيك ..... به همين
شكل، داستان مولكول هاي همانندساز احتمالا چيزي شبيه اين است كه اكنون ...

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪن - IDA

ﭼﻜﻴﺪه. ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﻫﺎ. ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻚ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ... دﻫﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﺻﻲ از ﻣﺸﺒﻜﻪ. ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ در
ﻧﺸﺎﻧﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار و. ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ..... ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ آﺷﻨﺎ ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ
در. ﻓﺼﻞ. 3 ..... ﻫﺮﭼﻪ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺪل ﺧﻮد. ﺑﻜﺎﻫﻴﻢ، ﻫﺰﻳﻨﻪ. ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﻫﺎ ﻳﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭘﻴﺶ.

شبیه سازی انواع سنسورهای گاز مبتنی بر گرافن ATK - مکاریتم

30 آگوست 2015 ... برای شبیه سازی سنسور های گاز مبتنی بر گرافن نرم افزار قدرتمند Virtual Nano ...
متامتریال ها گونه ترکیبی ساخته شده بصورت مصنوعی هستند که در طبیعت وجود ...
در شکل 1 دو نمونه از شبیه سازی های مربوط به ATK نشان داده شده است. ... روش های تحلیل
Gaussian، DMOL و Turbo Mole برای تحلیل مولکول های مجزا یا ...

شرکت مهندسی پرداد پترودانش

دوره آموزش شبیه سازی هیدرولیکی شبکه آب آتش نشانی با نرم افزار Pipe Net ...
مباحث مربوط به تئوري پمپها و شيرهاي کنترل ... شبيه سازي چاههاي نفتي و استفاده
از آناليز گره اي براي تحليل شرايط توليد .... دوره آموزشی احتراق و اصول عملکرد و
بهره برداری از كوره ها .... نرم افزار lammps (شبیه سازی مولکولی به روش دینامیک
مولکولی).

آیا براستی زمان وجود دارد؟ - Big Bang

3 ژوئن 2015 ... به گزارش بیگ بنگ، جالب اینجاست که امروز پس از گذشت قرن ها هنوز هم معمای زمان، ....
در این روش تمامی اطلاعات مربوط به تکانه ی همه ی مولکول های گاز را در قالب ...... این
زنجیره به قول شما و طرفداران نظریه جهان شبیه سازی شده هیچ نقطه پایانی ..... اینه که
شما الان به فضا وکیهان ،جهان؛ کل جزئیات ،فیزیک نگاه میکنی جواب یه ...

بیوتکنولوژی

كاربـرد علـوم زیسـتی و اثـر متقابـل آن ها در فنّاوری های سـاخت بشـر بـه كار برده. شد.
... مؤسسـه تحقیقات واكسـن و سرم سـازی رازی و انسـتیتو پاسـتور .... در فصـل پنجـم
آنالیـز مولکولـی و تکنیک هـای تکثیـر كـه ابـزار قدرتمنـدی .... می داند در بسیاری از
كتاب ها مرسوم است پس از اتمام هر فصل، منابع مربوط به آن فصل ... در آن جزئیات.

پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی: انجمن ها ...

8 ژوئن 2014 ... اگر امکانش را داشتید من میتوانم در شبیه سازی عصاره گیاهی به شما کمک کنم که تز
شما پر .... یک ژن می تواند در تعدادی نوکلئوتید این تفاوت را داشته باشد که به این
جایگاه ها ، جایگاه پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی یا SNP گفته می شوند. ... جزئیات
بیشتر را می توانید با سرچ در اینترنت یا از مقالات مطالعه کنید.

پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع آموزشی و پژوهشی: انجمن ها ...

اگر امکانش را داشتید من میتوانم در شبیه سازی عصاره گیاهی به شما کمک کنم که تز
شما پر بار .... عنوان این تاپیک به معرفی رشته نانو بیوتکنولوژی تغییر یافت. ....
یکی دانشجوی دکترا ژنتیک مولکولی بود و یکی هم ارشد سلولی پژوهشگاه داشت. ....
به بخشی از نانو وارد می شوند که مربوط به بیوتکنولوزی و فناوری زیستی می شود.

مدیریت پژوهش و فناوری/آرشیو اخبار/‌‌‌گزارش برگزاري سمينار علمي ...

مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران، دوشنبه 22 مهر ماه، اقدام به برگزاري ...
جهت انجام تست هاي مختلف، جمع آوري داده ها براي اجراي الگوريتم ها و شبيه سازي ... به
منظور تکمیل اطلاعات مربوط به بانک عیوب، حمایت واحدهای پژوهشی وزارت نفت در ...
تكنيك، روشي است كه در اين پروژه به آن پرداخته شده، كه در ادامه به جزئيات آن اشاره
خواهد شد.

magiran.com: ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس،

2 مه 2016 ... شبيه سازي برخورد قطره با فيلم نازك مايع به كمك مدل چندفازي شبه پتانسيل ...
شبيه سازي عددي و بهينه سازي عملكرد نفوذگر چاه نفت ...... شناسايي نواحي مربوط به
رويه ي جاروبي از داده هاي ابر نقاط با استفاده از تئوري رويه .... انتشار موج شوك در جامد
آرگون به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي: بررسي تاثير كرنش اوليه

پزشکی بالینی - روش139- ماموگرافي و كاربردهاي آن در پزشكي

مرحله اول مربوط به روغن درون لامپ و شيشه آن مي‌شود كه به آن صافي ذاتي مي‌گويند. ... در
ماموگرافي با توجه به شكل مخروطي پستان ها، جهت تابش يكنواخت لازم است كه شدت
پرتو .... اين روش شبيه سي تي اسكن با اشعه ايكس است ولي ليزر جاي اشعه ايكس را
گرفته است. ..... جزئيات كامل پستان و بافت هاي نرم قفسه سينه را مي توان با يك
نوبت ...

پايان نامه شبيه سازي برج تقطير - رزبلاگ

1 ساعت قبل ... پایان نامه شبيه سازي برج تقطير - فایلوکس | سایت خرید و فروش فایل شبيه سازي
برج تقطير: ... تقطير تعداد صفحات: 100 فرمت : ورد word جزئیات در ادامه مطلب... …,
پایان نامه . ... 3-4 شبیه سازی و آنالیز اکسرژی برج تقطیر. .... پس از آن داده های
آزمایشگاهی مربوط به محصولات برج تقطیر خلاء با داده های ... مولکول ها .

زئولیت ها تعیین کریستالیته با استفاده از XRD صبا آنالیز | مقالات ...

زئولیت ها تعیین کریستالیته با استفاده از XRD در آزمایشگاه آنالیز حسگر مواد
صبا؛ ارائه ... آماده سازی نمونه XRD برای کانی های رسی صبا آنالیز ... آمورف: اتم های
تشکیل دهنده به صورت تصادفی در کنار یک دیگر قرار می گیرند، شبیه چیزی ...
استفاده از تکنیک آنالیز XRD که یک ابزار تکمیلی در تعیین خصوصيات كمي
وكيفي مواد ...

کانون پتنت ایران | اخبار | هفت روز نواوری در ایران

27 آوريل 2016 ... تولید ضدزنگ نانویی مقاوم به خوردگی، نخستین توربین بادی مگنس و ساخت
واکسنی علیه ... دانشمندان ایرانی است که در هفته اخر فروردین 95 در رسانه ها به آن
پرداخته شده است. ... ژل‌های DNA و مولکول‌های پروتئینی و آنالیز تصاویرکاربرد دارند.
.... محققان پژوهشکده زیست فناوری در عرصه شبیه سازی ، حفظ گونه های در خطر ...

معرفی کتب تخصصی - پژوهه باستان سنجی

در فصل پنجم، با استفاده از نمونه ها و مثال های گوناگون مربوط به سنت های صناعی
مناطق .... بدیهی است آنالیزهای دستگاهی در علم حفاظت، اهمیتی پیوسته و رو به رشد
دارند. ... توصیف مولکول در محلول به کار می رود، بیان شده است و در ادامه ی بحث،
تکنیک ... 10- شبیه‌سازی و تحلیل قلعه تاریخی بسطام با استفاده از GISسه‌بعدی/
نغمه بهبودی

رستم عبداللهی - ژنتیک و اصلاح نژاد دام - blogfa.com

اینجانب (وبلاگ ژنتیک و اصلاح نژاد دام) تازه به دنیا رسیده چندان رونقی نداشتم چرا
که .... با وجودی که نتایج مطالعات شبیه سازی نشان داده اند در اثر انتخاب ژنومیک
همخونی به ... تحقیقی که بنده در اینجا انجام میدهم مربوط به بهبود صفات باروری گاوهای
نر با ..... امروز ه به لطف توسعه در فناوری های توالی یابی و تکنیک های شناخت آنزیم ها
و ...

های م نانوسی ریخت ة مطالع برای اس پی ایکس ةقل شکل تحلیل سازی ...

سازی. تحلیل. شکل. ةقل. ایکس. پی. اس. برای. مطالع. ة. ریخت. نانوسی. م. های. طالی.
درآمیخته. با ... در آمیخته با پلیمر با جزییات به. دست می ... ها با لحاظ ترابرد
الکترون مربوط به هر دو م. لفؤ ... های. رایانه، فیلترهای رنگی فوق. العاده نازک نوری،
زیرالیه. مولکول. های حیاتی به. کار می ..... سطحی که توزیع عمقی آنها شبیه جعبه بود،
طراحی. کرد ].

علم زیباست - شبیه سازی مغز و هوش مصنوعی

آنها از تعدادی داوطلب خواستند تا یک مساله منطقی مثل مساله آدمخوارن و کشیش ها را حل
کنند و وقتی ... Analysis در نرم افزارهای دیگری چون STRIPS و مدلهای شناختی مثل سور
SOAR به کار می رود. .... مستندی در مورد شبیه سازی نورون به نورن مغز در پروژه
بلوبرین .... تصمیم گرفتیم به مقیاس مولکولی برویم، اما نتایج کاملا نا امید کننده
بود: ...

هندبال

تحقیق در مورد شايعترين آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال كدامند 9 ص

تحقیق در مورد پیشگیری ازبین رفتن زمین کشاورزی

پاورپوینت آدرس گذاری و نام گذاری در کامپیوتر -29 اسلاید

تحقیق درباره سيستمهاي ابر رسانه

آلبوم اون 14

فرهنگ(شکاف نسلها) 89 ص

تحقیق درمورد ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد

فایل پاورپوینت مروارید در صدف.

تحقیق؛ ورزش در قرآن

تحقیق درباره ژوزف استالین

پاورپوینت در مورد رضايت نامه و برائت نامه

پاورپوینت استاندارد های فضای داخلی

فایل طرح درس سالانه علوم چهارم ..

مقاله درباره زندگی نامه زرتشت

دانلود تحقیق سبک سازي با پانل هاي پوما

تحقیق اماده آشنایی با گل و گیاهان زینتی

ازدواج 28 ص

تحقیق مورچه و زنبور عسل در قرآن كريم

خانواده 2

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP).

کار آفرینی بسته بندی 26 ص

تحقیق در مورد داستان کوتاه در ادبیات نوین ایران (word)

حماسه غزه 65 ص

پاورپوینت ديوارها

تحقیق در مورد نفت 8 ص

دانلود پاورپوینت اهمیت تعلیم و تربیت - 14 اسلاید

تحقیق در مورد بينش عاطفي به عنوان جو فكري ، شخصيت و توانايي روحي 21 ص

تحقیق در مورد data base

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن 9ص