دانلود رایگان

تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني - دانلود رایگاندانلود رایگان منظور از تعهدات مستأجر نیز مجموعه تکالیفی است که در عقد اجاره بر عهده مستأجر قرار می‌گیرد که تمامی این تعهدات جنبه قراردادی دارند و نتیجه تر

دانلود رایگان تحقیق در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*
فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه:64
فهرست مطالب

مقدمه:
فصل اول: بررسي كلي تعهدات مستأجر و وجوه اشتراك آن در امكان تجاري و مسكوني
گفتار اول: تعريف موضوع و بيان مفاهيم
گفتار دوم: خصايص تعهدات در عقد اجاره
گفتار سوم: وجوه تمايز اماكن مسكوني از تجاري در قوانين موضوعه
بند اول: اماكن مسكوني
بند دوم: اماكن تجاري
مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره بها
گفتار اول: تعيين ميزان اجاره بها
گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره بها
بند اول: محل پرداخت
بند دوم: موعد پرداخت
فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هريك از اماكن
مبحث اول: تعهدات خاص اماكن مسكوني
گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره
گفتار دوم: تعهد به تخليه و تحويل در اماكن
بند اول: قواعد حاكم بر تخليه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362
بند دوم: قواعد حاكم بر تخليه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376
بند سوم: عسر و حرج و تأثير آن بر تخليه
مبحث دوم: تعهدات خاص اماكن تجاري
گفتار اول: پرداخت سرقفلي
بند اول: مفهوم سرقفلي و سير تحول آن
بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلي
گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره
نتيجه كلي و پيشنهادات

مقدمه:اجاره يكي از مهمترين عقود عين است. امروزه رابطه بين مالك و مستأجر تنها يك رابطه خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي در آن هدف اصلي باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعي ممتاز در برابر هم قرار گرفته اند و تنظيم روابط آنان چندان اهميت يافته است كه دولت خود ناگزير از دخالت در آن مي بيند و ناچار است كه روز به روز بر ميانجيگري خود بيفزايد و گاه نيز نقش رهبر و مدير را ايفا كند. در حقوق كنوني عقد اجاره بويژه در مورد حل كسب و پيشه از حيث امري شدن قواعد حاكم بر آن و بي اثر بودن حاكميت اراده در بسياري موارد بصورت سازمان حقوقي مستقل درآمده است. سازماني كه بوسيله قوانين اداره مي شود قالب آماده اي كه مالك و مستأجر فقط مي توانند به تراضي خود را درون آن جاي دهد بي آنكه بر سرنوشت آينده روابط خود حاكم باشند براي مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجديد اجاره مي شود و بي آنكه خود بخواهد طرف عقدي قرار مي گيرد كه وضع پيشين بر او تحميل كرده است. پس از سپري شدن مدت اجاره رابطه قانوني بين او و مستأجر قطع نمي شود. مستأجر مي تواند تا وقتي كه با حسن نيت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را مي پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفين مي توانند به استناد ترقي يا تنازل هزينه زندگي از دادگاه درخواست تعديل اجاره را كنند. بطور خلاصه در اين عقد هيچ چيز طبيعي و تابع حاكميت اراده به نظر نمي رسد.


فصل اول
بررسي كل تعهدات مستأجر و وجوه اشتراك آن در اماكن تجاري و مسكونيقانون مدني در ماده 490 تكاليفي را بطور كلي براي مستأجر برشمرده است. مطابق اين ماده مستأجر اولاً بايد در استعمال عين مستأجره به نحو متعارف رفتار كرده و تفريط نكند، ثانياً عين مستأجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط مي شود استعمال نمايد. ثالثاً مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تاديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقداً بپردازد اين تعهدات علي الاصول در تمامي عقود اجاره چه جهت مسكوني، چه جهت تجاري وجود دارد. علاوه بر اين تعهدات ديگري نيز از قبيل تخليه عين مستأجره و يا پرداخت سرقفلي در بدو انعقاد عقد اجاره در مواد ديگري از قانون مدني و قوانين موجر و مستأجر ذكر شده كه ما آنها را به علت برخي اختلافات بين اماكن مسكوني و تجاري در فصل ديگر بررسي مي كنيم بنابراين در اين فصل به سه تعهد عمده مستأجر يعني تاديه مال الاجاره، عدم تعدي و تفريط و استعمال عين مستأجره براي مصرف مقرر شده در عقد مي پردازيم.
گفتار اول: تعريف موضوع و بيان مفاهيم آن
اولين اصطلاح واژه تعهد مي باشد كه در تعريف آن گفته شده است: الف- عبارت است از يك رابطه حقوقي كه به موجب آن شخص يا اشخاص معين نظر به اقتضا عقد يا شبه عقد يا جرم و شبه جرم يا به حكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك فعل معين به نفع شخص يا اشخاص معين شود. ب- حق ذمي را نسبت به كسي كه حق عليه اوست تعهد گويند در همين معني دين و التزام نيز استعمال شده است. ج- عمل بر ذمه گرفتن حتي به نفع غير در فقه اسلام به جاي تعهد غالباً لفظ شرط (خواه ضمن عقد باشد كه آنرا شرط ضمن عقد گويند و خواه ضمن عقد نباشد كه آنرا شرط بنايي و شرط ابتدايي به حسب اختلاف موارد گفته اند) بكار رفته است. لفظ التزام را نيز به همين معني به كار برده اند. در يك قرن اخير لفظ تعهد را در همين معني به كار مي برند كه ظاهراً از كتب عربي قرن اخير استفاده كرده اند. بحث تعهدات فقه در دو مورد جمع شده است يكي در شرط ضمن عقد و ديگري در عقد صلح و تا اندازه اي در عقد بيع. [1]
اصطلاح ديگري كه معناي قريب به اين مفهوم دارد واژه تكليف مي باشد كه در خصوص معناي آن گفته شده فقه اوامر و نواهي قانون را گويند كه در عبارت ديگر آنها را الزامات قانوني مي نامند[2]. ايجاد تكليف را جزء ذات و جوهر هر تعهد دانسته اند كه چنين مفهومي با اختيار قابل جمع نمي باشد چرا كه شخصي كه در انجام كاري آزاد است نمي توان او را متعهد پنداشت.[3]
در برابر هر حقي تكليفي معين شده است. گاهي اوقات اين تكليف ناظر به اجراي موضوع حق است و شخص بايد كاري را كه صاحب حق مي خواهد انجام دهد. هرگاه كاري كه بايد انجام دهد مربوط به امور مالي باشد او را مديون يا متعهد يا ملتزم مي نامند. بنابراين اگر شخص حق داشته باشد كه از ديگري مقداري پول يا انتقال زمين يا ساختن بنايي را بخواهد كسي كه اين تكليف بر اوست متعهد است.[4]
در كتب لغت نيز از واژه تعهد با معاني به گردن گرفتن كاري به عهده گرفتن، عهد بستن، پيمان بستن ياد شده است.[5]
بين اصطلاح تعهد و عقد نيز مشابهاتي وجود دارد و حتي قانون مدني اين دو مفهوم را به جاي يكديگر به كار برده است. ولي نكته مهم اين است كه عقد اخص از تعهد است. هر عقدي تعهد است اما هر تعهدي عقد نيست، مانند الف- تعهد ناشي از ايفاع مانند اخذ به شفعه، ايفاع است. در فقه اماميه اين حديث ديده مي شود (العقد العهد) عقد تعهد است. نظريه كلي تعهدات در عقد از همين حديث ناشي شده است و فقه امامي سخت به آن پايبند است. [6] بررسي تعهدات مستأجر در عقد اجاره به نحوي بررسي حقوق مؤجر مي باشد و همانگونه كه گفته شد از تكاليف متوجه به كسي هم مي توان به حقوق ديگري يا ديگران پي برد چراكه تكليف لازم خاص و ناشي از حقوق خاص مي باشد بنابراين بين حقوق و تكاليف ملازمه وجود دارد.[7] منظور از تعهدات مستأجر نيز مجموعه تكاليفي است كه در عقد اجاره بر عهده مستأجر قرار مي گيرد كه تمامي اين تعهدات جنبه قراردادي دارند و نتيجه تراضي طرفين براي ايجاد التزام مي باشند خواه بدين اعتبار كه اراده طرفين عقد آنها را آفريده است يا به اين جهت كه قانون بر توافق اشخاص چنين اثري را بار مي كند به عنوان مثال تعهد به پرداخت اجاره بها كه قانوناً در هر عقد اجاره اي بر عهده مستأجر قرار مي گيرد و تعهد به عدم انتقال منافع اماكن مسكوني كه اصل بر خلاف آن محتاج به تصريح در عقد مي باشد. هر دو تعهدي قراردادي مي باشند.[8] از سوي ديگر اين تعهدات علاوه بر اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي را نيز ملتزم مي نمايد چرا كه وفق م 558 قانون تجارت اشخاص حقوقي نيز مي توانند داراي كليه حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي شوند مگر حقوق و تكاليفي كه بالطبيعه مخصوص انسان است.

[1] - جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات ابن سينا، چاپ اول، تهران 1346، ص 166، شماره 1326.
[2] - منبع پيشين، ص 177، شماره 141.
[3] - دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، نظريه عمومي تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، تهران 1379، ص 66.
[4] - دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظا م حقوقي ايران، نشر شركت انتشار، چاپ هفدهم، تهران 1373، ص 229.
[5] - معين، دكتر محمد، فرهنگ فارسي 6 جلدي، ج 1، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، تهران، 1360، ص 1105.
[6] - جعفر لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دوره حقوق مدني، حقوق تعهدات، ج 1، انتشارات مدرسه عالي امور قضايي و اداري قم، چاپ اول، 1354، ص 34.
[7] - گرجي، دكتر ابوالقاسم، مناسبات حق و تكليف از ديدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول، شماره دوم، تابستان 1378، ص 34.
[8] - براي ملاحظه اقسام تعهدات به اعتبار منبع آن ر.ك كاتوزيان، دكتر ناصر، نظريه عمومي تعهدات، ص 341 به بعد.
عسر و حرج و تأثیر آن بر تخلیه


تعهدات خاص اماکن تجاری


پرداخت سرقفلی


مفهوم سرقفلی و سیر تحول آن


تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلی


عدم انتقال م


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ؛ نیما یوشیج

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس یک تا پایان دهم

متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الاصول 3 جلد

سوالات متن تاریخ دهم انسانی با پاسخ

شرق شناسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان پایه دهم(مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر - دوره ی دوم مشروطه (1288-1293)

دانلود پاورپوینت زندگینامه نیما یوشیج

خودارزیابی علوم و فنون ادبی پایه ی دهم ادبیات و علوم انسانی

فرم 370 سوالی mmpi

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT)

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

مرحله ی اول آزمون توربو

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

خلاصه کتاب مبانی نشانه‌شناسی دانیل چندلر،‌ سوره مهر

خلاصه کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون سیدمن، ترجمة هادی جلیلی

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

پاورپوینت جامعه شناسی پایه دهم درس پنجم(جهان اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه ی دهم(ارزیابی جهان های اجتماعی)

سیر جوامع بشری؛ گرهارد لنسکی و جین لنسکی؛ ترجمه دکتر ناصر موفقیان؛ انتشارات شرکت سهامی؛ چاپ اول؛ تهران: 1369

خلاصه ای مفید از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی (تألیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود-ترجمه عبدالحسین نیک گوهر)

نقشه اتوکد شهر بابل

نقشه GIS مناطق 22 گانه شهر تهران

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه رشته گردشگری با موضوع بررسی نقش صنايع دستي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق مختلف كشور ايران