دانلود رایگان

اجرای فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از نرم افزار Super decision - دانلود رایگاندانلود رایگان فایل کامل آموزشی برنامه و حل مسأله تعریف شده در نرم افزار superdecision موجود می باشد.

دانلود رایگان اجرای فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از نرم افزار Super decision فایل شامل آموزش جامع روش های ANP و AHP به همراه ارائه یک مسأله تعریف شده کامل به همراه تعریف فاکتورها و معیارها و زیر معیارهای مورد نیاز و نتیجه تحلیل ANP بدست آمده در نرم افزار Super decision بر اساس ورودی های از پیش تعیین شده می باشد. هم چنین فایل دیگری جهت آموزش نرم افزار Super decision برای روش های AHP و ANP ضمیمه شده است.


فرآیند تحلیل شبکه ANP


نرم افزار Super decisions


معیار و زیر معیار


معیارهای تاثیرپذیر


معیارهای تاثیرگذار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فیلم نرم افزار ANP و AHP

ویدیو آموزش روش ANP TOPSIS، AHP TOPSIS ترکیبی ANP با TOPSIS ... ویدیو
آموزش سوپر دسیژن super decision نرم افزار AHP و ANP ... ویدیو آموزش روش ای اچ
پی و ای اچ پی فازی AHP و AHP فازی ... آموزش نرم افزار سوپر دسیژن بر اساس مقاله:
ارزیابی روشهای تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرآیند تحلیل شبکه ANP در بررسی
...

ERP ANP BSC

26 ژانويه 2015 ... ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. (. ERP. ) ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻪﺑ. ﻛﻤﻚ. ﻣﺪل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. اي. (. ANP. ) ... از
ﻧﺮم اﻓﺰار. Super Decision. و. SPSS. ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ .... روش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ.
اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻛﻨﻴﻢ. ﺑﺎ . ANP. واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ... ﺳﻴﺴـﺘﻢ. ﻣﻨﺎﺳﺐ از. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺳﻠﺴﻠﻪ.
ﻣﺮاﺗﺒﻲ. اﺳﺘﻔﺎده. ﻛﺮد .. (Alanbay, 2005). ﭼـﺎن. ﭼـﻴﻦ. وي .... در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺪل.

برخی از در بررسی و فرآیند تحلیل شبکه ی مراتب سلسله تحلیل های ...

ارزیابی روش. های تحلیل سلسله. مراتبی. (AHP). و فرآیند تحلیل شبکه. (ANP). در
بررسی ... سیستم اطالعات جغرافیایی و پردازش. داده. های. ماهواره. ای. با توجه به. ویژگی
. های،. مانند سرعت و دقت باال و ..... Super Decisions. و .... در این پژوهش برای اجرای مدل.
تحلیل. سلسله. مراتب. ی از نرم افزار. اکسپرت چویی. استفاده شده است. .9. حد مطلوب
...

روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP | متلب آنالیز| تصمیم گیری ...

آموزش نرم افزار ونسیم vensim ... فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و نیز روش
تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ... فرآیند روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP
که سپس در سال ۱۹۹۶ توسط تصمیم گیری همراه با ... ساختار شبکه ای مورد استفاده در
زمینه سود ها، فرصت ها ، هزینه ها و ریسک ها ... گام ۳) تشکیل سوپر ماتریس (Super
matrix).

کاربرد روش ANP (در مقایسه با AHP) - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ...

در این مرحله، مدل فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP
) ... شده است و با استفاده از نرم افزارهای Expert Choice و Super Decisions، اوزان هر ...

آموزش نرم افزار سوپر دسیژن (Super decision) | صنایع بیست

24 سپتامبر 2017 ... نرم افزار سوپر دسیژن (super decision) یکی از نرم افزارهای تصمیم گیری چندمعیاره
مختص ... روش AHP به روش تحلیل سلسله مراتبی و روش ANP به روش فرایند تحلیل
شبکه معروف هستند. ... در این آموزش به طور کامل با طریق رسم مدلهای AHP و ANP در این
نرم افزار میپردازیم. ... •ایجاد ارتباطات سلسله مراتبی و شبکه ای

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ - دانشگاه تهران

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮدا ... ANP. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺟﻪ
. ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ. اي و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷـﺎﺧﺺ. ﻫـﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ در. اﻳﻦ ﻣﺪل، داراي ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ .... ﺷﺒﻜﻪ آﻣﺎده. ﺳﺎزي و
در. ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوﺟﻲ در ﻧﺮم. اﻓﺰار. Super Decision .... ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﻛﺮد . اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. اي ﻧﻴﺰ ..... اﺟﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻃﺮح.

ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺵ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜ

9 فوریه 2014 ... ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎﺭﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺵ ﺩﺭﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﻣﺨﺰﻥ ﺳﺪ ... ﺗﺮﻛﻴﻪ ﭘﻬﻨﻪ
ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ... ﺭﻭﺵ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰﺵ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻤﺮﺍﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. .... Super Decision ... ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ.
ARCGIS. ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻭﺯﻥ ﺩﻫﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ. (ANP).

كاربرد فرایند تحلیل شبكه ای ANP در تعیین اولویت خروج د - آپارات

9 Aug 2017

اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ اﻓﺰار ﻧﺮم ﺳﺎزي ﻫﺎي ﭘ - شرکت گاز استان فارس

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺘﻌﺪد، ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي اﻳ. ﻦ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ رو. ﺑﺮو
ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ... ﺳﺎزي. ﻧﺮم. اﻓﺰار. CMMS. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. اي. (. ANP. ) در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﮔﺎز
اﺳﺘﺎﻧﻲ ... ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ... ﻧﺮم. اﻓﺰار. Super Decisions. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ، ﮔﺮه ﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳـﻚ ﺳـﻮﭘﺮﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺻـﻮرت .... ﻣﺤﻴﻂ اﺝﺮایﻲ ﺱﺎزﻣﺎن در ﻣﺪیﺮیﺖ
ﭘﺮوژﻩ.

مقایسه AHP و ANP - پارس مدیر

فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه‌ای یا ANP یکی دیگر از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند
معیاره است که «فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی» یا AHP را با جایگزینی «شبکه»
بجای ... درست مانند آموزش تکنیک AHP ساختار سلسله مراتبی هدف، معیارها و گزینه ها
نمایش ... برای تکنیک فرایند تحلیل شبکه ANP از نرم افزار Super Decision
استفاده ...

اصل مقاله - پژوهش های آبخیزداری

آبخیزنشینان استان فارس با استفاده از فرآيند تحلیل شبکه ای. چکیده ... از فرآيند
تحلیل شبکه ای و. اولويت بندی آنها با نرم افزار Super Decision صورت پذيرفت.

آپارات - آموزش نرم افزار سوپر دسیژن

آموزش نرم افزارسوپر دسیژن (آموزش نرم افزار SUPER DECISION) به سایت ... به
كارگیری مدل های SWOT و فرآیند تحلیل شبكه ای ANP ... اجرای سیستم تولید به
موقع با استفاده از تکنیک ANP ... ارزیابی روشهای تحلیل سلسله مراتبی AHP و
ANP.

) در ) و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠ - علوم ترویج و آموزش کشاورزی

3 فوریه 2016 ... 1394. 203. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ (. ANP. ) و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ (. AHP. ) در ... و
زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻘﺮ آﺑـﯽ ﮐﺸـﺎورزي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨـﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ... از ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي. Excel. ،.
Super Decisions. و. Expert choice. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ..... ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺎ. ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔ. ﯿﺮي. ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺒﮑﻪ. اي
ﺑﺠـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﺎر. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد (زﺑﺮدﺳﺖ، ...... دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮون.

اصل مقاله (1696 K)

18 ژوئن 2010 ... داﻧﺸــﺠﻮي دﻛﺘــﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﻳــﺰي ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺖ. ، داﻧﺸــﮕﺎه. ﺗﻬــﺮان ... ANP. و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ زوﺟـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
وزن ﻫـﺮ ﻣﻌﻴـﺎر و وزن ﻛـﻼس. ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﻻﻳـﻪ در ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. Super. Decision .... اﺟــﺮاي ﻋﻤﻠﻴــﺎت
ﭘﺨــﺶ .... اﻧﺪ. ﻓﺮﺟـــﻲ و ﻫﻤﻜـــﺎران. ) 1387(. ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺒﻜﻪ. اي. (. ANP. ) .....
AHP. ﺑﺴـﺘﺮي را ﺑـﺮاي. ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ رواﺑـﻂ ﻳـﻚ ﺳـﻮﻳﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ،.

دانلود نرم افزار سوپر دسیژن(Super Decision) - آموزش نصب و فعالسازی ...

19 ا کتبر 2016 ... راهنمای دانلود و نصب نرم افزار سوپر دسیژن(Super Decision) ... با کلیک بر روی آن
نرم افزار اجرا می شود ولی هنگام باز شدن از شما سریال نرم افزار را می خواهد. ... نامه با
استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و نرم افزار Expert Choice ... نامه
با استفاده از روش دیمتل(DEMATEL) و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP).

آموزش جامع روش تحلیل شبکه ای ANP به همراه مثال - فروشگاه جامع نرم ...

مراحل اجرای روش تحلیل شبکه ای ANP. ... فروشگاه جامع نرم افزار متلب ... فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی AHP و نیز روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP هر ...
فرآیند روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای ANP که سپس در سال ۱۹۹۶ توسط تصمیم
گیری همراه با ... ساختار شبکه ای مورد استفاده در زمینه سود ها، فرصت ها ، هزینه ها و
ریسک ها ...

بررسی و تحلیل سیستم مدل سازی اطالعات سـاختمـان و ارزیابـی و ...

روش هـای نویـن اجـرای پروژه هـای سـاخت جهـت افزایـش کیفیـت، کاهـش زمـان و در نتیجـه
... بــا نرم افزارهــاي BIM بــا وزن 0/1578 و نیــاز بــه نیرو هــای مختلــف مقیــم .... از
روش فرآینــد تحلیــل شــبکه ای ANP اســتفاده شــد. ... مــدل تحلیــل شــبکه ای کــه
تعمیــم AHP ... همچــون روش تحلیــل سلســله مراتبــی عناصــر تصمیــم در هــر قســمت
بــا.

آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در تصمیم گیری چند شاخصه ...

دانلود رایگان آموزش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در تصمیم گیری چند شاخصه
بصورت گام به گام و تخصصی. ... فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده در حین آموزش

روش های تصمیم گیری چند معیاره - پایگاه تخصصی مشاوره و تحلیل آماری

نرم افزار Super Decisions، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) را انجام می دهد. ... همان طور
که مي دانيد اين نرم افزار براي اجراي تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي (
Analytical Hierarchy ... مراحل حل يک مسئله با استفاده از فرايند تحليل سلسله
مراتبي AHP

ﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺎﺑﻠ ( ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از - ResearchGate

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ. (. ANP. ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. -. اﻓﺰار. Super Decision. ،. اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ...
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﯾﺎ. AHP. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧ. ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و وزن دﻫﯽ
.... اي. ﺑـﺮاي. ﺳﯿﺴـﺘﻢ. ﺎيﻫـ. ﮐﻨﺘـﺮل. ﻓﺮآﯾﻨـﺪ. ﻗﺪﯾﻤﺘﺮ. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﮐﻨﺘﺮل. ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه. ﮐﻨﺘﺮل. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي. ﻣﻨﻄﻘﯽ. ﻗﺎﺑـﻞ
... SCADA. وﻇﯿﻔﻪ. ﺟﻤﻊ. آوري. اﻃﻼﻋﺎت. و. ارﺳﺎل. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ. ﻣﺮﮐﺰ. و. ﻧﯿﺰ. درﯾﺎﻓﺖ. و. اﺟﺮاي. ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎي.

دریافت

ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ. (ANP). ﭼﮑﯿﺪه. ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ. ،. ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰ. ي ... ﺑـﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. Super Decisions. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﻧﺮم ..... اي ﯾﺎ. ANP.
ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﻣﻮ. ﺳﻮم ﺑﻪ. « ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ. » را ﺑـﺎ ... AHP.
ﯾﮏ. ﺳﺎﺧﺘﺎر اﮐﯿﺪاً ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎ. ﯾ. ﻞ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺄﻟ. ﮥ. ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي را ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮي.

برگزاری اولین کارگاه تخصصی ANP توسط گروه اقتصاد شهری ...

... با کاربرد روش‌های تحلیل سلسله مراتبی AHP و فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP در ...
شبکه‌ای ANP در فرایند تصمیم‌گیری، همراه با آموزش نرم‌افزار Super Decisions» در ...
مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از آن بهره بگیرند. ...
و نظریه سازمانی و تحلیل وقایع از کاربردهای روش تحلیل شبکه‌ای است و استفاده از ...

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﯾﺎﺑﯽ ﻣ - کاوش های جغرافیایی مناطق ...

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي. ARC GIS. و. Super Decision. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. Expert.
Choice. اﺳﺘﻔﺎده .... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزي ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده ﮐـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ. ﺣﺎ.

چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند ای تحلیل ...

چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند. تحلیل شبکه. ای. چکیده
... اجرایی است و مبتنی بر یک مدل بینشی و بصیرتی است که به وسیله ما ...
تاثیرگذاری متغیرها تعیین و با استفاده از روابط مشخص شده و نرم. افزار. Super
Decision ..... ANP. استفاده شده است. در. کل. می. توان. گفت. که. ساختار. سلسله.
مراتبی. در.

آموزش کامل تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP و ANP - بانک مقالات

در این مقاله فرایند تحلیل شبکه ای ANP و کاربرد آن در شهرسازی با بکارگیری آن در
تعیین سایت مطلوب برای احداث شهرک های صنعتی در یک ... آموزش فرایند تحلیل
سلسله مراتبی روش AHP با مثال کاربردی .... راه حل دیگر استفاده از نرم افزار Super
Decision است که بیشتر برای ANP مناسب است. ... الگوریتم اجرای کار مانند قبل
است.

ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره ...

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد
اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. ... توسعه گردشگری، منطقه آزاد چابهار، روش
فرایند تحلیل شبکه ای)ANP(. ..... اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها، از نرم افزار
Super Decisions. استفاده ... تفاوت ساختار سلسله مراتبی)AHP( و ساختار شبکه ای
)ANP(،. ) ...

کاربرد روش های تصمیم گیری EN-SAW و ANP در مطالعات زمین شناسی ...

و با استفاده از نرم افزار ANP و EN-SAW از فوران مانند چشمه های آب گرم و میزان
فرسايش آتشفشان. ... در هر دو روش، آتشفشان دماوند در رتبه اول از ديد احتمال فعالیت
دوباره Super Decision ... خطر آتشفشان، ماتريس تصمیم، آنتروپی شانون، وزن دهی
ساده، تحلیل شبکه، ..... از میان روش های ارزيابی چندمعیاره، فرايند تحلیل سلسله
مراتبی.

کاربـرد روش هـای تصمیم گیـری چند معیـاره در ارزیابـی آســـیب پذیری مس

در مواجهه Arc GIS از طریق مدل فازی و با استفاده از نرم افزار . فالح علی آبادی ... ( و
سیستمAHPزلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) ... مورد بررسی و تحلیل
قرار AHP و WLC مدل های چندمعیاری ... )ANP(فرایند تحلیل شبکه ای ... شبکه ای،
اندازه گیری مقادیر و اهمیت نسبی مانند فرایند تحلیل ... مراحل اجرای روش ویکور
توسعه یافته.

بکارگیری مدل فرایند تحلیل شبکه‌ای در رتبه بندی شعب بانکی ...

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ. ای. (. ANP(. ،. رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی ﺷﻌﺐ. ﻣﻨﺘ. ﺨ. ﺐ درﺟﻪ ﯾﮏ، دو و ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات. اﯾﺮان در ...
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ وﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ... 1996. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ
رﻓﻊ ﻋﯿﻮب ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮی ﻣﻌﺮوف. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. (. AHP(. 2 ... ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺟﺮای ....
ﻧﺮم. اﻓﺰار. Super Decision1.6.0. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . 5. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪل ﻓﺮ. ا. ﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ. ای در رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ...

کاربرد روش‌های تحلیل شبکه‌ای و تاپسیس فازی در ... - مدیریت سلامت

24 ژانويه 2014 ... اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺒﮑﻪ. اي. و ﺗﺎﭘﺴـﯿﺲ ﻓـﺎزي. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫـﺎ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰار. Super decision ... ﺑﺎ
اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ... آﮔــﺎه ﺷــﻮﯾﻢ و ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ ﺑــﺎزﺧﻮرد در ﺟﻬــﺖ .... ANP: Analytic ....
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ...

مکان‌یابی ایستگاه‌های اتوبوس با مدل ANP و منطق فازی در GIS (نمونه ...

به منظور تحلیل داده‌ها و تهیه نقشه‌های مورد نیاز از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. ...
و تحلیل داده‌ها توسط مدل منطق فازی در محیط ARC GIS و نرم افزار Super Decision انجام
شد. ... فرایند تحلیل شبکه در وزن دهی به معیارهای مؤثر در مکان یابی ایستگاه‌های
اتوبوس ... ANP ساختار شبکهای را با ...

ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤ - مجله برنامه ریزی و توسعه ...

13 مارس 2013 ... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. 1. ﺑﺮاﺗ. ﻌ. ﻠﻲ ﺧﺎﻛ
... ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻳﺮان دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و ... واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي. :
ﺣﻘﻮق ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. اي. (ANP). ﻣﻘﺪﻣﻪ .... ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ .....
ﮔﺬاري. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. زوﺟﻲ و ﺑﺎ ﻧﺮم. اﻓﺰار. Super Decisions. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد.

دانلود رايگان آموزش فرايند تحليل سلسله مراتبي با نرم افزار AHP ...

آموزش فرايند تحليل سلسله مراتبي روش AHP با مثال کاربردي. آيا لازم است .... راه حل
ديگر استفاده از نرم افزار Super Decision است که بيشتر براي ANP مناسب است.
به مقادير ... Tags: دانلود رايگان آموزش فرايند تحليل سلسله مراتبي با نرم افزار
AHP- تحليل سلسله مراتبي- اي اچ پي ... بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت
اجرايي ...

آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP با مثال کاربردی ...

27 نوامبر 2013 ... مراحل حل یک مسئله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP ... راه حل دیگر
استفاده از نرم افزار Super Decision است که بیشتر برای ANP مناسب است. ... روی
فعالیت های اصلی یک شبکه تحقیق ای با استفاده از تکنیک …

فصل چهارم پایان نامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) و ...

24 سپتامبر 2016 ... فصل چهارم پایان نامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) و ... اگر شما
مراحل جمع آوری داده ها و اجرای نرم افزار Super Decision (فرآیند تحلیل شبکه ای)
مربوط به ... چهارم پایان نامه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و
... فصل چهار پایان نامه با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، روش نوشتن ...

پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری

در این تحقیق به منظور برنامه ریزی کاربری اراضی جهت توسعه گردشگری با ...
متغیرها با استفاده از مدل های Super Decisions، نرم افزارARC GIS10 نرم افزار ... رو
شناسایی آن ها به گونه اي جغرافیایی ضرورتی ویژه خواهد ... مورد نظر براي اجراي تفرج
در محیط زیست/سرزمین باز .... چند معیاره موسوم به »فرآیند تحلیل سلسله مراتبی« را
با.

بکارگیری فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) - تحلیل سلسله مراتبی

3 دسامبر 2016 ... بکارگیری فرایند تحلیل شبکه ای ( ANP ) در انتخاب استراتژی رقابتی ... شده با
استفاده از نرم افزار Super Decision و فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) ... رقابتی
بازاریابی برآمده است، که فرایند اجرای آن، موضوع مقاله حاضر را در بر میگیرد. ... و در
سال 2012،گورنر به مقایسه کاربرد روش ANP و AHP را در تصمیمگیری ...

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ahp و anp - نواندیشان

29 آگوست 2009 ... یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی ... دو به
دو آنها رابا هم مقايسه مي كنيم، سپس بااستفاده از روش مرفال كردن تمام سنجه ها هم وزن مي
شوند. .... نرم افزار جدیدی که امده super decisions است که با ان هم کار کردم. 1 سپاس
..... کتاب فرآیندهای تحلیل شبکه ای (ANP) و سلسله مراتبی (AHP)

سامانه اطلاعات پژوهشی ایران - سامانه رتبه بندی نشریات علمی کشور

استانداردهای اجرایی نشریات · اسلایدهای وبینار · فهرست سامانه های نشریات · الزامات ...
در نهایت با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای به تعیین ...
تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Super Decisions برای فرآیند تحلیل شبکه ای در
... AHP Method and ANP Method (Case Study: Shoreline of Bushehr Province).

1393 11 0 0 97 مکانیابی محل مناسب دفن زباله با استفاده از سیستم ...

به همین منظور، در مرحله اول، با استفاده از 12 لایه اطلاعاتی که شامل 9 لایه اطلاعاتی ...
زیست ایران، با فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP در نرم افزار Super Decisions و .... the
AHP weights became prioritized for analysis of spatialdata, software, GIS, is used
. ... از عوامل، پهنه‌بندی با استفاده از شبکه عصبی و تحلیل سلسله مراتبی اجرا گردید
.

ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤ

ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. 1. ﺑﺮاﺗ ...
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻳﺮان دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و ... ﺣﻘﻮق ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺿﻌﻒ
و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. اي. (ANP). ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي. ﻣﻘﻮﻟﻪ. اي .... ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪ .....
اﻳﻦ ارزش. ﮔﺬاري. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. زوﺟﻲ و ﺑﺎ ﻧﺮم. اﻓﺰار. Super Decisions. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد.

مدیریت دانش در انتخاب راهبرد بر مؤثر شناسایی و ... - پژوهشنامه حمل و نقل

6 جولای 2017 ... آهن استان یزد، مدیریت دانش، فرایند تحلیل شبکه. ای ). ANP ... که برای اجرای. پروژه
... با استفاده از عوامل تأثیرگذار در انتخاب استراتژی مدیریت دانش، ..... معیارها و
زیرمعیارها با نرم. افزار. Super Decision. تدوین راهبرد برای ارتقا سازمان. راه .... ای ).
ANP. (. روش. ANP. حالت عمومی روش فرایند تحلیل. سلسله. مراتبی. 6. ).

بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه میمه در استان ...

روش کار بر مبنای تجزیه، تحلیل معیارها در محیط نرمافزار Super Decision و سپس ...
از جمله ساخت سد میمه و کانالهای آبیاری و همچنین پروژه جادهسازی در دست اجرا است. ...
عوامل مؤثر با استفاده از AHP و الحاق آن به نرمافزار ArcGIS ضمن معرفی لایههای مختلف
... خطر زمین لغزش در شهر رودبار با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای (ANP) که در ...

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی اقتصاد ایران از ...

این عوامل در نهایت با استفاده از روش‌های آماری و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ...
از دیدگاه خبرگان با استفاده از روش تلفیقی آزمون و خطا و فرایند تحلیل شبکه ای
فازی ..... این مدل بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده و شبکه را
جایگزین .... را اندازه‌گیری و توسط نرم‌افزار Super Decisions وزن هر شاخص را محاسبه
کردیم.

آموزش فرايند تحليل سلسله مراتبي روش AHP با مثال کاربردي

آموزش فرايند تحليل سلسله مراتبي روش AHP با مثال کاربردي. بخش اول: .... راه حل
ديگر استفاده از نرم افزار Super Decision است که بيشتر براي ANP مناسب است.

بایگانی‌ها تصمیم گیری چند معیاره - li4

تحقیق حاضر با عنوانبررسی ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی از
سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. ... برای حل مدل تصمیم گیری چند معیاره از نرم
افزار Super Decission استفاده شده است. ... رشد و توسعه صنایع بدون طراحی و اجرای
استراتژی مناسب امکان پذیر نیست. ... 1-10-3 فرآیند تحلیل شبکه ای ANP 109

ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﺮوج دام از ﺟﻨﮕﻞ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ - مجله جنگل ایران

6 سپتامبر 2009 ... ﻛﻤﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﺳﺎزي ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺒﻜﻪ. ،اي. ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺖ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ،
ﻛﺎراﻳﻲ ... اﻣﺮوزه، اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح ﺟﻨﮕﻠﺪاري، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﮕﺮﺷـﻲ ﻓﺮاﺗـﺮ. از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ .... AHP. ﺑـﺎ.
ﺳﺎ. ﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒـﻲ و. ANP. ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺒﻜﻪ. اي ﺑـﺮاي. ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﻬﺎر. راﻫﺒﺮد .... در ﻣﺤـﻴﻂ ﻧـﺮم.
اﻓـﺰار. Super Decision. ، ﻧـﺴﺨﻪ. 6/1. ،. اﻧﺠـﺎم. 1- Local Weight. ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ.

)مطالعه موردی: از مدل های بادی با استفاده یابی نیروگاه مکان استان زنجان

موثر در فرايند مکانیابي نیروگاه. هاي بادي. و. استفاده. از. روش. تصم. یم. گیري. ANP
- ... analysis decision criteria. -. Multiple. 2. 3 Analytical network process(ANP) .....
ANP. از دو. بخش که. بخش. اول. آن. شامل کنترل سلسله مراتبي يا. شبکه. اي از معیارها
و ... باشد مقايسه مورد قبول خواهد. بود. اين فرايند توسط نرم. افزار. Super Decision.

Numerical Investigation of Fluid Flow Around a Cross-Section of ...

In this study, two-dimensional flow analysis around cross-section of the surface ...
fa مدل سازی رسوب گذاری در خور بوشهر با استفاده از نرم افزار21 MIKE Modeling of
Siltation .... سلسله مراتبی و نرم افزار Super Decisions برای فرآیند تحلیل شبکه
ای در ... Accordingly the final ANP/AHP maps are produced by using Index
Overlay ...

Page 1 E مکان یابی شعب جدید موسسات مالی و اعتباری با استفاده از ...

فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) ... واژه های کلیدی: مکان یابی، تحلیل شبکه،
بانکداری نوین ... ANP روش جامع تصمیم گیری است که قابلیت استفاده از تمام
معیارهای مربوطه، در ... مکان یابی دستگاهای خود پرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی (AHP) ... برنامه ریزی مکان های جدید برای شعب بانک در یونان، ارائه داد در این
مقاله او حجم ...

تحلیل و اولویت بندی امنیت محیطی فضاهای شهر زابل

زاﺑـﻞ ﺑــﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل. " ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺷـﺒﻜﻪ. " (ANP). ﺗــﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه اﺳــ .ﺖ. روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑــﻪ. ﻛﺎر
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه، ... ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻧــﺮم. اﻓــﺰار. Super. Decisions. ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺷــﺪ . ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻧﺸــﺎن ﻣــﻲ. دﻫــﺪ؛
ﺑﻴﺸــﺘﺮ. ﻳﻦ و ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ... در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺮاي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻮﻳﺶ. ﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻳﻦ
..... اي ﻳﺎ. ANP. ﻳﻜﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻮﺳﻮم ﺑـﻪ. « ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ. » را
ﺑﺎ ...

دﻫﻨﺪه ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑ

30 ژوئن 2015 ... اي اﺣﺼﺎء و ﺑﺮاي رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪي آن. ﻫﺎ از روش ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. اي. (. ANP(. و. ﺟﻬﺖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، از ﻧﺮم. اﻓﺰار. Super Decisions. ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ.

رزومه

شهر تهران با. استفاده از. روش دیماتیل. و فرآیند تحلیل. شبکه. ای. مجله. پژوهش. های
جغرافیای انسانی .... آموزشی( شهر رامسر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی.
فازی) ... ها و مؤسسات مالی و اعتباری با. استفاده از فرآیند تحلیل سلسله. مر. اتبی).
AHP ... 6. آموزش تکنیک. DEMATEL & ANP. ) با نرم. افزار. Matlab. و. Super
Decision.

سنجش اولویت های خوانش منظر فضاهای شهری از دیدگاه شهروندان ... - باغ نظر

Super Decisions با استفاده از نرم افزار. خروجی های مدل به .... AHP. طور سیستماتیک
)وابستگی متقابل اثر معیارها( با انواع وابستگی ها. سر و کار ..... مهندس معمار آلمانی
کارل فریش تهیه و اجرا شده است. دومین ... یکی از تکنیک های تصمیم گیری ANP
فرآیند تحلیل شبکه ای یا ... سلسله مراتبی و ساختار شبکه ای ارایه می کند. همان طور
که ...

اولویت بندی استراتژی های بازاریابی با استفاده از تکنیک تحلیل ...

کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، فرآیند تحلیل شبکه ای، استراتژی های ... صنعت‌
غذ‌ا‌یی‌ ا‌ز‌ د‌یر‌ با‌ز‌ د‌ر‌ بر‌نا‌مه‌ غذ‌ا‌یی‌ مر‌د‌م‌ ملل‌ مختلف‌ جها‌ن‌ جا‌یگا‌ه‌ و‌یژه‌ ا‌ی‌ د‌ا‌شته‌ .... ا‌ز‌ بین‌
ا‌ین‌ ر‌و‌ش‌ها‌، فر‌آ‌یند‌ تحلیل‌ سلسله‌مر‌ا‌تبی‌(AHP) یکی‌ ا‌ز‌ ر‌و‌ش‌ها‌ی‌ ا‌ر‌ز‌یا‌بی‌ ... لا‌ز‌م‌ به‌ ذ‌کر‌
ا‌ست‌ که‌ جهت‌ تحلیل‌ د‌ا‌د‌ه‌ها‌ و‌ محا‌سبه‌ ر‌تبه‌ها‌ ا‌ز‌ نر‌م‌ا‌فز‌ا‌ر‌ Super Decisions ا‌ستفا‌د‌ه‌ شد‌ه‌
ا‌ست‌.

مهندسی مکانیزاسیون و مديريت - تحلیل سیستم و تحلیل سلسله مراتبی

همان طور که مي دانيد اين نرم افزار براي اجراي تکنيک فرآيند تحليل سلسله ... غرفه اي
از يک فروشگاه بزرگ : اکثر مشتريان اين بخش افراد جوان و بازنشسته هستند ... هر
تصميم گيري در اين نرم افزار با يک مدل در قالب يک سلسله مراتبي يا درخت آغاز مي
شود. ..... راه حل ديگر استفاده از نرم افزار Super Decision است که بيشتر براي ANP
...

در سبز تامین زنجیره مدیریت سازي پیاده تکنولوژیکي در مسیر موانع ...

بندی با فرایند تحلیل شبکه. (ANP). تعیین می. گردد. ... واضح است که برنامه های
کمی در زمینه تجزیه و تحلیل و شناسایی موانع مهم اجرای .... در بسیاری از کشورها پیاده.
سازی مدیریت زنجیره تامین سبز و. استفاده از مز. یا. ای. طرح. های .... Super Decision
... AHP. یک چارچوب تصمیم. گیری را با استفاده از روابط سلسله مراتبی. رغی.
مستقی.

New Method to Improve Classification of Radar Object by Different ...

دقت این روش با نتایج حاصل از نرم‌افزار مقایسه شده که نشانگر دقت بالای این روش
می‌باشد. ... this ANP-based method, has been used instead of SUPER DECISION
software. ... طرح‌های استتاری, فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP), البسه نظامی, روش
ابتکاری. ... با استفاده از ترکیب تکنیک آنتروپی و روش تحلیل سلسله مراتبی (
EAHP) ...

آموزش کامل تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP و ANP

درست مانند آموزش تکنیک AHP ساختار سلسله مراتبی هدف، معیارها و گزینه ها ... اگرچه
فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه‌ای نیز یک مقیاس اندازه گیری نسبی مبتنی بر ...
برای تکنیک فرایند تحلیل شبکه ANP از نرم افزار Super Decision استفاده می‌شود
. ... رو ما روش زیر را اجرا پیشنهاد می کنیم تا سریعتر و کاملتر به جواب مطلوب
برسید:.

پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت صنعتی

ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره خاکستری ...
-طراحی مدل ترکیبی (برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی GP,AHP) جهت
سنجش ... -تدوین استراتژی بهینه با مدل تلفیقی SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای
ANP ... -شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش سازمان با
استفاده از ...

بر اساس مدل مرکب موفقیت پروژه فاکتور های مطابق و انتخاب ...

شد سریع در اجرا پروژه ها در صنایع گوناگون و فراگیری دانش مدیریت پروژه ... یند
تحلیل شبکه. ) ANP. (. تعیی شده است سپس به من ور سادگی مفهوم پژوهش با فرض
کردن ... روش پرامتی ، برنامه ریزی آرمانی صفر و یک .... تصمیم را با به کار گیری
ساختار شبکه ای به جای ساختار سلسله مراتبی در ن ر .... امکان استفاده از طرد
گرافیکی مدل.

پاورپوینت فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) |13867| گیگ

22 ا کتبر 2017 ... توضیحات: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک با عنوان تدوین ... مقاله
با عنوان استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در تحلیل SWOT مطالعه ... این مدل
بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) طراحی شده است و " شبکه " را ... می
باشد که برای حل آن از نرم افزار Super Decisions استفاده می گردد.

ﺷﺮاره ﻣﺤﻤﺪي اﺣﺴﺎن ﭘﺮوﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﯿﺎﺛﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﻟﺒﻨﯿﻦ ا - علوم تربیتی - دانشگاه ...

ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﺪل. SWOT. و. ANP. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه راﻫﺒﺮد. ﻫﺎي. ST. ﺑﺎ ...
راﻫﺒﺮد، داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ. ،. ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮي، آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷ. ﺒﮑﻪ. اي. *. داﻧﺸﺠﻮ دﮐﺘﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ....
ري، اﺟﺮاي ﻃﺮح .... ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و وزن. ﻫﺎي ﻧﺴﺒﯽ و ﻧﺴﺒﺖ. ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﺮم اﻓﺰار. Super
Decisions .... ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺎ. ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ. اي. ﺑﺠﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮد.

پروژه کامل و جامع مدیریت زنجیره تامین SCM - دانلود پروژه تحقیق مقاله

اجرای فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از نرم افزار
Super decision · پروژه کامل کاربرد بهینه سازی استوار در حل مسأله زمانبندی ...

فیلم آموزش حل مدل ANP در نرم افزار superDecisions |202041| مقالات ...

14 آگوست 2017 ... بدین منظور بسته ی آموزشی ANP و Super Decisions را برای شما عزیزان آماده ... مقاله
ترجمه شده قانون مسئولیت حرفه ای داوران حلّ اختلاف کارفرما ... فیلم آموزش پروژه محور
نرم افزار اکوتکت به همراه نرم افزار متونورم با استفاده از این فایل ... این مدل بر
مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) طراحی شده است و ' شبکه ' را ...

گرایی ناهمگون استراتژی تنوع

های. مختلف تصمیم. گیری، از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه. ای ). ANP ... سلسله
مراتبی از مدل شبکه. ای استفاده می. کند. ] 2،6،،،33 .[. برای ایجا. د شبکه. ANP. و به ...
های شرکت. ها استخراج کرد. نتایج تحلیل داده. ها با. استفاده از نرم. افزار. SPSS ...
AHP. فازی گروهی استراتژی. هایی را که در اولویت اجرا. قرار داشتند، تعیین نمودند.
12].

بررسي عوامل اثرگذار بر ارزيابي طرح هاي كارآفرينانه

14 نوامبر 2009 ... ﮔﺬار. ي. ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ. (. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ. اي. ) ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺪﮔﻠﻲ. 1 ... و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده.
ﻫﺎي ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از. روش. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒ. ﻜﻪ. اي. (. ANP. ) اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻛﻪ .....
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح. ﻫﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ در ... 107. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﻲ،. 1 ... ﻫﺎ؛
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﺛﺮﮔـﺬار در ﻧـﺮم. اﻓـﺰار. Super. Decision. وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮاي اداﻣﻪ.

انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از روش دیمتل و فرایند ...

تحلیل شبکه ای در دو شرکت بزرگ تولیدی ظروف چینی خراسان .... در نظر گرفت که
تطبیق بیشتری با شرایط داخلی داشته باشد و اجرای آنها ..... وزن دهي ب ه الزام ات مش
تریان، فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازي به کار رفته و از نرم افزار تصمیم. 1 .
..... Kinosita, E., )2003(, “From AHP to ANP”, Operations Research of Japan, Vol.

بکار ... ری فرایند تحلیل شبکه ای (anp) در انتخاب استراتژی رقابتی ...

ری فرایند تحلیل شبکه ای (anp) در انتخاب استراتژی رقابتی بازاری . ... جمع آوری
شده با استفاده از نرم افزار super decision و فرآیند تحلیل شبکهای (anp) تجزیه ...
برآمده است، که فرایند اجرای آن، موضوع مقاله حاضر را در بر می . ... در واقع اکثر پژوهش
ها در خصوص انتخاب استراتژی ها با استفاده از روش سلسله مراتبی انجام گرفته است و
...

پاورپوینت فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) | FLNT

12 آگوست 2017 ... دانلود پاورپوینت با موضوع فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، در قالب ppt و ... ساختار
کلی مدل سلسله مراتبی ... توضیحات: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش
استراتژیک با عنوان تدوین ... می باشد که برای حل آن از نرم افزار Super Decisions
استفاده می گردد. ... آموزش روش ANP فازی و AHP فازی به زبان فارسی برای.

ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﭙﺎري آﻣﻮزش ﺑﺮون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆﺳﺴﻪ آ - مدیریت در دانشگاه ...

21 فوریه 2015 ... راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. آﻣﻮزﺷﯽ و ...
BOCR1. و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روش. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ. اي. (ANP). 2. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره در
... ﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري .....
AHP. ﺑﻪ. ﺧﺎﻃﺮ. ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﯽ. اش. روش. ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ. ﺑﺮاي. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻧﯿﺴﺖ . اﮔﺮﭼﻪ.

شناسایی موانع اجرایی پروژه مدیریت دانش و اولویت بندی آنها با استفاده ...

شود. و. سپس با. استفاده از. تكنیک تحلیل شبكه اي فازي. ) FANP. (. که یكی از.
تكنیكهاي ... از اجزاء داراییهاي نامشهود. سازمان است که در. سازوکارها. و. فرآیندهاي.
سازمانی ب ..... مسألۀ. تصمیم. شده. است. زیرا. بر. محدودیتهاي. ساختارهاي. سلسله.
مراتبی. (AHP) .... برنامه هاي. مدیریت. دانش. در. درون. سازمانهاي خود. ننمود. ه اند. ،. قابل.
اجراء. نمی باشد.

ترکیب مدل های EPM و ANP در ارزیابی خطرات ناشی از فرسایش ...

Combination of EPM and ANP models for assessment of soil erosion risks Paper
... با استفاده از روش پتانسیل فرسایش ( )EPM و روش تحلیل شبکه ای بدست آمد .
... 3 فرایند تحلیل شبکه ای 13 عمومی سازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی با
در نظر ... نرم افزار Super Decisions از روش تحلیل شبکه ای ، که یک نظریه
ریاضی ...

فرایند تحلیل شبکه ای ANP - Part 2 - پاتوق

چگونگی انتخاب سبد سرمایه گذاری شرکتهای بورسی را در مرحله اجرا نشان دهد. ...
ترکیب تکنیک هایDANP) دی ماتل ، فرایند تحلیل شبکه) و تاپسیس استفاده نموده،
وبه ارائه مدلی ... ۱ فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روشهای تصمیم گیری چند
معیاره است که توسط ساعتی .... برنامه ریزی استراتژیک با برنامه های عملیاتی
تفاوت دارد.

؛ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮون ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﺗ

15 ژانويه 2011 ... ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮي. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺮون. ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ. ؛. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ...
اﯾﻦ ﻣﺪل، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ. اي. 3. ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣ. ﻮرد ﻧﯿﺎز از ....
ﻫﺎي ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ. ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ. ﻣﺪل. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪي و .... ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﯽ. 4،. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺤﻮري ﺳﺎزﻣﺎن را.

مجله پژوهش‌های فرسایش محیطی - Yektaweb

بررسی فرسایش خندقی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در شهرستان رودبار
استان گیلان ... بررسی و تحلیل مدل‌ هیبرید AHPو تراکم سطح در پهنه‌بندی خطر
زمین‌لغزش .... از مدل تلفیقی نسبت فراوانی (FR) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (
AHP) ... آبخیز دوآب لرستان با استفاده از تحلیل شبکه و فن‌آوری‌های سنجش از دور و
GIS.

آموزش روش ANP فازی و AHP فازی به زبان فارسی ... - سیتروس دانلود

ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺳﺎل 1996 روش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ای (ANP) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻤﯿﻢ. AHP ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ...
آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار Super Decisions. ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ... اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮ. اﺳﺎس Swot و ... ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﺪل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ANP، ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ.
ﻣﺪل، ﻓﺮﻣﺖ ... ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎزی و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﯽ
ﻓﺎزی ...

PDF: آموزش روش ANP فازی و AHP فازی به زبان فارسی ... - شبکه فایل

ﺗﻮﻣﺎس ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺳﺎل 1996 روش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ای (ANP) را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻤﯿﻢ AHP ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد. ...
ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ... در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ روش
ﺣﻞ ANP ﻓﺎزی (Fuzzy ANP) را ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی MATLAB و ... آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار
Super Decisions ... ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ (AHP)
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ q.

شبکه تحلیل فرایند تحلیل شبکه فرایند تحلیل پاو وینت ... - نشر

اختصاصی از هایدی پاو وینت فرایند تحلیل شبکه ای (anp) با و پر سرعت . ... تحلیل
سلسله مراتبی یا ahp- amos- تحلیل مدل معادلات ساختاری- نرم افزار آموس .... در
پژوهش حاضر با استفاده از روش anp به کمک نرم افزار super decisions ضمن ... یک
مثال با استفاده از نرم افزار شبیه سازی شده است و روش ترکیبی در آن به اجرای در آمده
است.

تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF 20ص

سمینار درس مدیریت استراتژیک شرکت های هلدینگ و مادر با عنوان: مراحل تاسیس شرکت‏ های هلدینگ در ایران

دانلود گزارش کارآموزی در رابطه با رشته عمران..

شيمي آلي

پاورپوینت در مورد آشنايي با ايندکسهاي چند سطحي و درختواره اي

دانلود تحقیق سهراب سپهري نقاش و شاعر

دانلود فایل پاورپوینت در مورد راهبرد زیرمسئله سازی ..

پاورپوینت معماری مدرن متاخر

تحقیق در مورد كنتاكتور1

4مفاهیم سخت افزاری ، اسمبل و تنظیمات ستا پ