دانلود رایگان

تحقیق طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف – مهندسی مکانیک - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف , مقاله طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف, پایان نامه طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری

دانلود رایگان تحقیق طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف – مهندسی مکانیک

توضیحات :
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮدروی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﺟﻬﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮔﺮدد. رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻮدنﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ، ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎد اﻧﻮاع ﻣﺘﺪاوﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﻨﺰﯾﻦ، ﮔﺎزوﯾﯿﻞ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﺿﻊ شده اند، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺳﺎز را وادار ﺑﻪﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪی اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺧﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ ﻣﺼﺮفﺗﺮ و ﭘﺎکﺗﺮ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.
فهرست مطالب :
ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺼﻞ اول : ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﺼﻞ دوم : اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﺳﯽ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺪﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ
تعداد صفحات: 97
با فرمت ورد و با قابلیت ویرایش


تحقیق طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف


مقاله طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری کم مصرف


پایان نامه طراحی شاسی خودروهای هیبریدی شهری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


الکترومغناطيس

سیاهچاله

تحقیق درباره مشخصات سلول های خونی

دانلود مجموعه آثار لوئیس کارول

دانلود کتاب معلم مجموعه 2 Top Notch + حل تمرینات متن

پاورپوینت انرژی الکتریکی

پاورپوینت سفر آب درون زمین

60 پروژه آماده حسابداری در قالب اکسل و ورد

پاورپوینت دما و گرما

پاورپوینت کنترل فیزیکوشیمیایی

مقاله انگلیسی عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم در محلول هیدروکلریک اسید به همراه ترجمه فارسی (PDF)

دانلود پاورپوینت ساختار اتم

نانو ذرات طلا

پاورپوینت در مورد پوسیدگی دندان- بهداشت دهان -20 اسلاید

پاورپوینت در مورد تغذيه با شير مادر در كودكان زير شش ماه -20 اسلاید

پاورپوینت در مورد تغذيه با شير مادر در كودكان زير شش ماه -20 اسلاید

طرح درس سالانه علوم پایه سوم بر اساس برنامه درس ملی

جدول طرح درس فارسی پایه پنجم دبستان

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم (بازگشت از سفر حج)

طرح درس سالانه پیشنهادی سالانه کتاب انسان و محیط زیست کلیه رشته ها

طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( درس کسر های مساوی)

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل سوم کشاورزی در ایران

پاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ( حرکت های زمین )

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هشتم ( تنظیم هورمونی )

دانلود پاورپوینت علوم پایه ششم درس چهاردهم : از گذشته تاآينده (وسايل ارتباط شخصي) .

پاورپوینت مطالعات اجتماعی ششم فصل دوازدهم آزادی خرمشهر

طرح جابر بن حیان درباره گوش انسان

پاورپوینت كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس

پاورپوینت داروهای خواب آور آرام بخش

پاورپوینت مدل بارندگی رواناب