دانلود رایگان

پایان نامه رشته حسابداری نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در رشد و توسعه اقتصادي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه رشته حسابداری نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 63

دانلود رایگان پایان نامه رشته حسابداری نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در رشد و توسعه اقتصادي دانلود پایان نامه رشته حسابداری نقش و جايگاه منابع سرمايه داري در رشد و توسعه اقتصادي بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 63
مقدمه :
يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلي در سياستگذاري و تصميم گيري اقتصادي است شايد به همين جهت به يكي از مهمترين موضوعاتي بدل شده كه ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. بايد توسعه را جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، نهادهاي ملي، طرز تلقي مردم، كاهش نابرابري، ريشه كن كردن فقر مطلق و نيز تسريع رشد اقتصادي است. در دنياي پيچيده و پر تلاطم كنوني، بسياري از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، براي قرار گرفتن در مسير توسعه و افزايش رشد اقتصادي، سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را در اولويت قرار داده اند. در حالي كه تشكيل سرمايه به عنوان يكي از متغيرهاي حياتي رشد اقتصادي محسوب مي شود. اين كشورها از نظر مالي فقيرند اما داراي فرهنگ، شرايط اقتصادي، اجتماعي و ساخت سياسي متفاوتي هستند و با مسائلي مواجهند از جمله بازارهاي محدود، كمبود مهارتها، قدرت ضعيف چانه زني اميد كم به خوداتكايي مهم اقتصادي، مخصوصاً كميابي منابع مالي. اينگونه از كشورها در يك رشته از هدفهاي مشترك سهيم اند اين هدفها شامل : كاهش فقر و نابرابري و بيكاري، تأمين حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسكن و غذا براي افراد متبوع كشور و نيز گسترش امكانات اقتصادي، اجتماعي و ايجاد همبستگي ملي مي شود. كشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسير توسعه و رشد اقتصادي تا حدودي نيازمند تشكيل سرمايه هستند. تشكيل و تمركز سرمايه از منابع داخلي مي تواند موجب خودكفايي در توليد كالاهاي مصرفي و سرمايه اي شده و تشكيل سرمايه عامل مهم و بنيادي در تحقق توسعه است. نيروهاي مولد جامعه را از طريق توليد كالاهاي سرمايه اي افزايش مي دهند تا از اين طريق بتوانند به توليد كالاهاي مصرفي و ضروري مبادرت ورزند. از طرف ديگر عدم تشكيل سرمايه كافي مي تواند منجر به كاهش بهره وري گردد كه آن نيز منجر به كاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادي كه انعكاسي از قدرت توليد پايين است، خواهد شد. كاهش سرمايه گذاري به معناي پايين بودن بهره وري و ضعف قدرت خريد مردم و در نتيجه پايين بودن مستمر درآمدهاست. بنابراين براي افزايش سطح بهره وري بايد پس اندازهاي داخلي و … براي ايجاد سرمايه گذاري جديد در كالاهاي سرمايه اي مادي تجهيز شود و نيز از طريق سرمايه گذاري در آموزش و پرورش و تربيت نيروي فني به تشكيل سرمايه انساني اقدام شود. تجربه موجود در پيشرفت اقتصادي جهان نشان مي دهد كه همراه با رشد اقتصادي سير فزاينده انباشت سرمايه نيز وجود داشته است. از آنجا كه سرمايه گذاري شرطي حياتي براي به جريان انداختن وجوه در دسترس و كسب سود و منفعت بيشتر براي صاحب سرمايه و ايجاد اشتغال، رفاه و … براي جامعه است. متولد سرمايه و چگونگي تجهيز منابع براي رسيدن به اين سرمايه به عنوان يكي از مهمترين مباحث اقتصادي مطرح مي شود. سرمايه و سرمايه گذاري : سرمايه يعني وجوه قابل سرمايه گذاري و حاصله از پس انداز كه به صورت ماشين آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه اي مانند ماشين آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. بدين ترتيب مي توان سرمايه را به پنج گروه طبقه بندي كرد : 1ـ از طريق سرمايه گذاري خارجي (وامهاي خارجي) 2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور 3- از طريق پس انداز اجباري نظير مالياتها 4- از طريق پس انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار 5- از طريق شركت هاي بيمه كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه اند. بدين ترتيب سرمايه گذاري را مي توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايه گذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است. نقش سرمايه در رشد و توسعه : توليد تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها به شمار مي رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي باشند. ولي هميشه اهميت تجهيز سرمايه به گونه اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايه گذاري وقتي امكان پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه اي، چه مادي، چه انساني شود. تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي كند. تراكم سرمايه در صورتي بدست مي آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد. در مراحل اوليه رشد و توسعه به دليل فقر شديد امر تشكيل پس انداز و يا سرمايه لازم و ضروري است. زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تجهيز اين وجوه محدود به سمت بخش توليدي، صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي براي تسهيل اين امر به راحتي انجام پذير نيست به طوريكه در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي توسعه بخش مالي به دنبال آن بازار سرمايه موجباتي را فراهم ساخته تا بخشي قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي از طريق سازكار اوراق بهادار تأمين شود. در اقتصاد ايران هم به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي توان گفت يكي از منابع مهم سرمايه همان سپرده هاي افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماينده پس انداز جامعه محسوب مي شود. همانطور كه بيان شد در كشورهاي در حال توسعه تمركز سرمايه شكل نگرفت در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه شكل مي گيرد در نتيجه منجر به سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف خواهد شد. بنابراين باعث افزايش توليد و افزايش درآمد مي شود. اين افزايش درآمد مقداري پس انداز و تبديل به سرمايه گذاري مجدد خواهد شد كه به صورت يك چرخه ادامه پيدا مي كند و سبب رشد و شكوفايي اقتصادي مي گردد. در واقع سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه يك بنگاه اقتصادي رسميت نمي يابد اما آنچه كه سرمايه گذاري را به عنوان يك متغير اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح كرده تنها نياز ابتدايي به سرمايه براي شروع و ادامه فعاليت نيست بلكه نقشي است كه كارايي سرمايه ايفا مي نمايد. به دنبال سطح بالاي كارايي سرمايه، افزايش بهره وري در نتيجه درآمد واقعي بالا را خواهيم داشت. اين درآمد واقعي بالا، افزايش تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد و افزايش پس انداز در طرف عرضه را به دست مي دهد كه هر دوي اينها افزايش مجدد سرمايه گذاري را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.  مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي : انباشت سرمايه نقش به سزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد چرا كه سرمايه يكي از عوامل مهم توليد بوده است. در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه و تمركز سرمايه شكل گرفته اما در كشورهاي در حال توسعه به دليل عدم تمركز سرمايه رشد و توسعه حاصل نشده است. به منظور درك بهتر اهميت تشكيل سرمايه در رشد اقتصادي به نظرات برخي از اقتصاد دانان اشاره خواهيم كرد. در تئوري توسعه اقتصاد دانان كلاسيك سرمايه يك نقش مركزي را بازي مي كرد و انباشت سرمايه تعيين كننده اساسي رشد و پيشرفت اقتصادي بود. بحث سرمايه گذاري نزد آنان يك بحث پس انداز مي باشد. و لذا وجود پس انداز از ديد آنها شرط كافي براي بوجود آمدن سرمايه گذاري بوده. تئوري رشد آدام اسميت : اسميت از تمركز سرمايه به عنوان شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد مي كند وي معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادي تا حدود زيادي بستگي به تواناييهاي مردم براي پس انداز و سرمايه گذاريهاي بيشتري در يك كشور دارد بنابراين پس انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. وي انباشت سرمايه را قبل از شروع روند تقسيم كار مي داند همچنين تمركز سرمايه، تقسيم كار و پيشرفت فني را جدا از يكديگر نمي داند. از نظر اسميت نرخ سرمايه گذاري بر اساس پس انداز تعيين مي شود. يعني با افزايش سود، ميزان پس اندازها و سرمايه گذاري افزايش مي يابد و يا كاهش سود هر دو كاهش پيدا مي كنند همچنين تقسيم كار موجب مي شود تا بهره وري عامل كار بالا رود و در نتيجه درآمد واقعي افراد از جمله سرمايه داران افزايش يابد. افزايش درآمد واقعي موجب افزايش پس اندازها و سرمايه گذاري مي شود و در نتيجه تراكم سرمايه حاصل شده كه نتيجه آن كاهش در هزينه ها بوده كه اين خود باعث افزايش مجدد ميزان سود شده و پس انداز و سرمايه گذاري بيشتري را ممكن مي سازد. وي در كتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 ميلادي) چنين مي گويد : “ هر افزايش و كاهش سرمايه به طور طبيعي تمايل به افزايش يا كاهش ارزش حقيقي صنعت تعداد دستهاي توليدي و در نتيجه ارزش قابل مبادله توليد سالانه زمين و كار كشور، ثروت حقيقي و درآمد تمام ساكنين آن دارد. سرمايه با صرفه جويي افزايش و با ولخرجي و اسراف كاهش مي يابد. اسميت عقيده داشت كه دست نامريي، گردش طبيعي اقتصاد را كه نتيجه آن رفاه عمومي است ايجاد مي كند. در اين صورت تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت زيرا اگر مقداري از درآمد ملي پس اندازها شود خود به خود به سرمايه گذاري تبديل مي شود. بنابراين “ قانون سي به اين مفهوم كه عرضه تقاضاي خود را خلق مي كند در نظريه اسميت جلوه مي كند زيرا در نظريه پس اندازها و سرمايه گذاري وي امكان كتاب ثروت ملل مي گويد :“ ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه جويي به سود منافع اجتماعي است. همانطور كه بيان شد از مطلب فوق چنين استنباط مي شود كه از نظر وي و اقتصاددانان كلاسيك پس انداز به وسيله دست نامريي به سرمايه گذاري بدل شده و لذا بحث سرمايه گذاري در نزد آنها بحث پس انداز مي باشد و عاملي كه برابري اين دو را تضمين مي كند همان نرخ بهره است. سايمون كوزنتس بيان مي كند كه در نگاهي به رشد يك كشور توسعه يافته در قرون گذشته بايد افزايش اساسي در نسبت هاي تشكيل سرمايه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنين افزايش در تشكيل سرمايه هر شتابي در رشد جمعيت منجر به كاهش توليد سرانه گرديده است. وي از مقايسه با امنيت جاري كشورهاي توسعه نيافته استنتاج كرد كه در رده افزايش نسبت هاي تشكيل سرمايه انتقال از وضعيت ماقبل صنعتي به وضعيت مدرن مي باشد. كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پايين زندگي منجر به پايين بردن سطح پس انداز گشته و پايين بردن پس انداز امكان سرمايه گذاري را تضعيف مي كند. پايين بودن سرمايه گذاري منجر به افزايش بيكاري و كاهش بهره وري و نهايتاً كاهش سطح توليد مي شود. بر ضرورت سرمايه گذاري و پيدا كردن راهي براي افزايش پس انداز براي رهايي از اين دور باطل فقر تأكيد داشتند. لوئيس مي گويد كه پس انداز و سرمايه گذاري لازمة رشد اقتصادي است. الگوي رشد لوئيس يك الگوي دوبخشي بود. وي فرض مي كند كه آهنگ انتقال نيروي كار ] از روستا به شهر[ و ايجاد اشتغال و بخش شهري متناسب با آهنگ تراكم سرمايه شهري است. تراكم سرمايه به وسيله مازاد سود بخش نوين پس از پرداخت دستمزدها براساس اين فرض كه سرمايه دار تمام سودش را مجدداً سرمايه گذاري مي كند كه امكان پذير مي شود. هر قدر آهنگ تراكم سرمايه سريعتر باشد آهنگ رشد بخش نوين بالاتر و آهنگ ايجاد مشاغل جديد سريعتر و در نتيجه به رشد اقتصادي بالاتري مي رسد. وي نخستين كسي بود كه بيان كرد تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده است. لوئيس در كتاب تئوري رشد اقتصادي مي گويد :  مشكل و مسأله اصلي كه در تئوري توسعه اقتصادي بايد فهميده شود فرايندي است كه طي آن جامعه كه قبلاً 4 يا 5 درصد يا حتي اندكي از درآمد ملي خود را پس انداز و سرمايه گذاري مي كرده است خود را به اقتصادي تبديل كند كه پس انداز اختياري حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملي يا حتي بيشتر از آن باشد. اين مسأله مشكل اساسي است. زيرا واقعيت اصلي توسعه اقتصادي انباشت سريع سرمايه مي باشد. ما نمي توانيم هيچ انقلاب صنعتي را توضيح دهيم مگر اينكه بتوانيم توضيح دهيم چرا پس انداز نسبت به درآمد ملي افزايش پيدا كرده است.


پایان نامه


رشته حسابداری


نقش


جایگاه


منابع


سرمایه‌داری


رشد


توسعه اقتصادی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه رشته حسابداری نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در ...

... نامه رشته حسابداری نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در رشد و توسعه اقتصادي ... نقش و ...

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی دسته: حسابداری بازدید: 1 ...

نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه

... داری در رشد و توسعه ... پایان نامه نقش و جايگاه ... نقش منابع سرمايه‌داري در ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری

... و پایان نامه های رشته ... سرمايه‌داري در رشد و ... نقش ict در توسعه اقتصادي و ...

دریافت نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه ...

... سرمايه‌داري در رشد و ... نقش it در توسعه اقتصادي و ... پایان نامه و مقالات رشته ...

دانلود رایگان پروژه بانک ها و سرمایه گذاری در توسعه

رشد و توسعه اقتصادي ... حسابداریپایان نامه ... دانلود رایگان مقاله نقش و جايگاه منابع ...

دانلود نمونه پایان نامه حسابداری |پروژه مالی|تحقیق ...

... مالی رشته حسابداری و ... نقش زن در توسعه ... و پایان نامه حسابداری و ...

پروژه و پایان نامه رشته مدیریت و حسابداری

... پروژه و پایان نامه رشته ... بررسي نقش ارزيابي عملكرد در ... پایان نامه حسابداری ...

معرفی رشته حسابداری - um.ac.ir

برنامه ریزی و توسعه منابع; ... پایان نامه ... بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم ...

دانلودرایگان پایان نامه ومقاله حسابداری

... پایان نامه های رشته حسابداری ... نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در رشد و ...

سورس کد پروژه نرم افزار محاسبه گر عدد و وام

آموزش گام به گام ویژوال بیسیک 2015 (Visual Basic 2015) به زبان ساده - بخش اول

دانلود پروژه سوپر مارکت با قابلیت اتصال به دستگاه پوز به زبان vb.net

پروژه پایانی مدیریت کتابخانه دانشگاه همراه با مستندسازی

شبیه سازی سیستم کتابخانه

سورس کد برنامه نویسی ویژوال بسیک املاک نوین

سورس برنامه n وزیر در vb.net با رابط گرافیکی

داروخانه با وب

مدیریت فروشگاه با VB

مدیریت هتل با VB

سیستم صدور بلیط با VB

مدیریت کتابخانه با نرم افزار مریم

جزوه آموزش بسکام آی وی آر به زبان ساده-BASCOM AVR

پردازش تصویر - تبدیل تصویر رنگی به سیاه و سفید

برنامه تبدیل اعداد به معادل حروفی آن (فارسی) همراه با سورس ویژوال بیسیک

Visual Basic.net

فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک vb.net

کد در برنامه متلب برای محاسبه تعیین تابع خود همبستگی و چگالی طيفی میانگین شتاب نگاشتها

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش تجزیه‏ ی ال یو LU درMATLAB

شبیه سازی اینورتر کنترل جریان با کنترل باند هیسترزیس

کد متلب تنظیم کنترل کننده PID به روش زیگلر-نیکولز در نرم افزار متلب

کد متلب حل معادله لاپلاس دو بعدی با روش تفاضل محدود

کتاب راهنمای کد نویسی متلب برای مواد مرکب

کد مورد استفاده در برنامه متلب برای محاسبه تعیین زمان موثر شتاب نگاشتها

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس دائم(PMSM) در متلب

شبیه سازی اینورتر سه سطحی NPC با کنترل جریان پسماند(هیسترزیس)

کنترل فازی موتور یونیورسال

دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک رفتار دینامیکی پیزوالکتریک و پیزومگنت ها 144صفحه

دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /گیاهان آپارتمانی 60 صفحه

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس - جردن در MATLAB