دانلود رایگان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ابهر بودند که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون کمال گرایی و سلامت روانی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران رابطه معنی داری وجود دارد.
کلیات تحقیق
مقدمه :
خانواده نخستین کانون های زندگی جمعی، جلوگاه های عشق آفرینی و نهادهای تربیتی هستند، بنابراین تمدن انسانی از دل خانواده به عنوان هسته های اولیه تعلیم و تربیت سربرآورده است. انتقال سنتهای فرهنگی ارزشیابی رشد میزان فرهنگی و حتی گسترش فرهنگی، نخست به وسیله خانواده ها انجام پذیرفته است. خانه و خانواده آسایشگاهی است که کودک در آنی، همه افتخارات و موفقیتهایش را به نمایش می گذارد در آنی در به درمان و مرهمی برای دردها، شکستها و زخمهای وارد برخود می گردد تا دردهای خود را آرامش بخشد به بیان دیگر خانه برای کودک جایگاهی است که از تجربه اجتماعی رندانه خود را با شتاب به درون آن می آورد، تا آن تجربه را ارزیابی کند به خاطر آن ستایش و تحسین و تشویق شود، یا آن را به بوته فراموشی سپارد و به عنوان یک قد به از آن درس بیاموزد (نوابی نژاد 1373).
در واقع خانواده اولین نهاد و کانونی است که محیطی امن و مناسب برای رشد کودک فراهم می کند. خانواده نه تنها در رشد تک تک اعضاء می تواند مؤثر باشد، بلکه می تواند جامعه ای را سالم سازد. زیرا خانواده کوچکترین جزء اجتماع است و اجتماعی که از جامعه ای را سالم سازد. زیرا خانواده کوچکترین جزء اجتماع است و. اجتماع که از خانواده های سالم تشکیل شده باشد مسلماً اجتماعی سالم خواهد بودند برای رسیدن به رشد و تکامل و بهبود وضع اجتماعی تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم ترین ساله است (سیتر ربرسک نیکلی (1971)). به نقل از بردمنه نسب (1373). اظهار می دارد که جو حاکم بر خانواده و رفتار والدین می تواند در چگونگی احساس فرد از خود توانایی های وی مؤثر باشد. وی معتقد است که حمایت افراطی والدین باعث می شود که کودک احساس بی کفایتی و عدم مقبولیت کند، زیرا که فرصت مستقل بودن و احساس مسئولیت از او گرفته می شود. هم چنین نیکلی معتقد است که سلطه والدین معتقد است که سلطه والدین نیز همین واکنشها را در کودک ایجاد می کند. هرچند در ظاهر، حمایت افراطی و سلطه گری در صنعت متفاوت و متضاد هستند، ولی هر دو صنعت این ویژگی را دارند و در کودک این احساس را به وجود می آورند که دیگران برای او تصمیم گیرنده هستند و خودش مسئولیتی در قبال شکستها و پیروزی هایش ندارد. خانواده اولین پایه گذار شخصیت، ارزشها و معیارهای فکری فرد است و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط زندگی فرد در آینده دارد. و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی به آن وابسته است واکنش کودک نسبت به محیط خود تأثیر نموازین اجتماعی و فرهنگی گروهی که کودک در میان آن بزرگ شده است و همۀ موارد و عملکردهای والدین در کشل گیری شخصیت کودک اثر دارد. در ارزیابی های به دست آمده ار تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با سلامت روان نوجوانان توسط جوهاکسیار همکاران (2002) به نقل از ابوطالبی احمدی (1382 مشخص می شود و در خانواده هایی که نوجوانان احساس طردشدگی دارند والدین از آنها مراقبت نمی کنند و یا از محبت و گرمای لازم در زندگی خانوادگی و پذیرش والدین خود برخوردار نیستند فرزندان، علائم روان تنی داشته و از رتبه های پایین شاخص سلامت روانی برخوردار هستند. به طور کلی رشد و تکامل شخصیت کودک تحت تأثیر روش های والدین در نگهداری از آنها انضباط و شیوه های زندگی قرار می گیرد. رشد سالم و بهتر شخصیت کودک در سن پیش از مدرسه نیز به دوست داشتن، فهمیدن، تهیه امکانات، تعبیر مربیان افکار و احساسات دارد (شعاری نژاد 1373).
سازه کماال گرایی در ادبیات روان شناختی 40 ساله اخیر افزایش مورد توجه یافته است اگرچه تعریف اصلی کمال گرایه – گرایش به داشتن معیارهای بالای افراطی – در این دوره تغییرات اندکی کرده است. با این حال بیشتر تلاشها جنبه های بیشتر تلاشها جنبه های مضر این سازه را جنبه های مفید آن متمایز کرده اند (ماماچاک به نقل از شعاری نژاد 1373).
فرهنگ و بستر کمال گرایی را عقیده و باوری می دارند که براساس آن اصلاح آرمانی منش اخلاقی هدف اصلی تلاشهای اخلاقی است و یا کمال گرایی، در حکمت الهی به این معنا است که معصوم بودن در زندگی امکان پذیر است. (ویزمن 1980 به نقل از لطف آبادی 1380) معتقد است کمال گرایی نیاز شدید به پیشرفت است و این گرایش به گونه معیارهای شخصی بالا و غیر واقع بنیانه آشکار می شود (لکی اینک 1998 به نقل از مهرابی زاده هنرمند 1382) کمال گرایی را اعتقاد فرد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار روانی بالا و ترس از اینکه نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند تعریف می نماید و اینطور بیان می دارد که پایه های کمال گرایی، حداقل در قسمتی در تعادل با والدین کمال گرا می باشد در این رابطه، کودک به طور مثبت با عملکردهای عالی تقویت می شود، بنابراین وقتی اودویک کوشش شکست می خورد، والدینش به شکست به عنوان مهاتهای پرورش کودک خودشذان می نگرند به جای اطمینان دهی و آرامش به کودک، آنان بانا امیدی اضطراب یا آشفتگی واکنش می دهند. در نتیجه در کودک ترس از اشتباهات شکل می گیرد. و واکنشهایش توسط رفتار والدین تقویت می شود. یافته های میچل سن و برنز 1998 به نقل انسیاسی 1380) حاکی از این است که اشکال منفی کمال گرایی به طور مستقیم با عیب جویی، فرسودگی شغلی و با درماندگی والدین در خانه همبسته است و نیز کمال گرایی منفی و القاء شده اجتماعی با کاهش رضایت از خود و زندگی هم بسته است.
اهداف تحقیق :
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران است و اینکه آیا بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران رابطه معنی داری وجود دارد و اینکه آیا کمال گرایی بالایی مادران می تواند در سلامت روانی دختران تأثیر مثبت داشته باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق :
سلامت روانی یک زمینۀ تهنمی در محدودۀ روان پزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان به وسیله پیگشیری از ابتلاء به بیماریهای روانی، کنترل عوامل مؤثر در بروز بیناری های روانی، تشخیص زودرس بیماری های روانی، پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است (میلانی فر - 1378).
امروزه در سراسر جهان براهمیت سلامت روانی تأکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات سریع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکارتر می گردد و نیز این که سال 2001 میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی، تحت عنوان سال جهانی با سلامت روانی اعلام گردید. سازمان مذکور در این سال شعار غلظت بس است مراقبت کنیم را در جهت آشکار ساختن اهمیت موضوع مطرح نمود. (محمد خانی 1371).
از دیرباز در جهت شناسایی عوامل مؤثر در سلامت و بیماری روانی کوششهای فراوانی به عمل آمده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آموزش ها، الگوسازی ما و وضعیت عاطفی روانی دوران کودکی نقش تعیین کننده ای در وضعیت روانی دوران نوجوانی و بزرگسالی افراد دارد. (کاپران و سادوک به نقل از حاجی زاده 1382).
مشکلات عاطفی و روانی چربی از زندگی است و باید برای به رو شدن با آنها و یافتن بهترین راه حل غلبه بر این مشکلات به کوش و جدیت فراوانی نمود. سلامت روانی که قوانین مربوط به سلامت عاطفی را دربرمی گیرد. به نحوه رو به شدن با این مشکلات می پردازد. اگر کودک در خانواده نحوه کنترل و پنهان کردن خشم و تنفر را آموخته باشد در نوجوانی و بزرگسالی حفظ این شیوه زندگی برای او آسان خواهد بود (نجاتی 1376).
ارتباط و پیوند افراد خانواده در سلامت روانی کودک تأثیر بسزایی دارد. به طوری که اگلوهای رفتاری او در بزرگسال بنیان نهاده و موجبات امنیت خاطر و سلامت و روان را در وی فراهم می آورد. (فرجاد 1374).
فرضیه تحقیق :
1 ) بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران رابطه معنی داری وجود دارد.
واژه ها و مفاهیم :
کمال گرایی مادران سلامت روانی دختران
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم :
کمال گرایی : گرایش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن است. فرد کمال گرا، اشتباه خود را گناهی نابخشودنی می پندارد و همواره در انتظار پیامدهای شوم آن مضطرب است کمال گرایی نشان دهنده گرایش و علاقه فرد به درک محیط پیرامون خود به گونه قانون همه یا هیچ است که به موجب آن، نتایج ممکن موفقیت های کامل یا شکست های کامل هستند کمال گرایی شامل دو نوع کمال گرایی هنجار و کمال گرایی ناهنجار (روان رنجور) می باشد کمال گرایی روان رنجور عبارت از نگرانی زیاد در مورد ارتکاب اشتباهات و ترس از داوری های دیگران می باشد (مهرابی زاده هنرمند 1382).
تعریف عملیاتی : کمال گرایی عبارت است از نمره ای است که آزمودنی از آزمون کمال گرایی دوست می آورد.
سلامت روانی : سلامت روانی عبارت است از : مقیاس که در پرسش نامه سلامت روانی گله مندگی سنجیده می شود. شامل اضطراب و افسردگی و نشانه های جسمانی و اختلال در کنش و کارکرد اجتماعی که شامل بی خوابی در هنگام نگرانی و احساس تحت فشار بودن عصابنیت و بدخلقی و هراسان و وحشت زده بودن و عدم توانایی انجام کارها و دلشوره داشتن و عصبی بودن و یا عبارتند از بی ارزشی، ناامید کامل در زندگی و آرزوی مردن و خلاص شدن از وضع زندگی، فکر خاتمه دادن به زندگی و یا احساس سلامتی و تندرستی و احساس نیاز به داده های تقویتی، احساس ضعف دستی، احساس بیماری، سردرد، احساس فاشر بر سر و عبارتند از توانایی مشغول نگه داشتن خود، صرف وقت بیش از حد معمول در کارها؛ احساس خوب انجام دادن کارها، احساس رضایت از نحوه انجام کارها، احساس مفید بودن در کارها که تمام این مسائل جزء سلامت روانی به حساب می آیند (میلانی فر 1387).
تعریف عملیاتی سلامت روانی : عبارت است نمره ای است که آزمودنی از آزمون سلامت روانی گله مندگی بدست می آورد.
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق :
تعاریف و مفاهیم کمال گرایی :
هورنای (1934) معتقد است : کمال گرایی، گرایش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن است. فرد کمال گرا، اشتباه خود را گناهی نابخشودنی می پندارد و همواره در انتظار پیامدهای شوم آن مضطرب است .
هالندر (1965) به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی (1382) معتقد است : کمال گرایی نشان دهنه گرایش و علاقه فرد به درک محیط پیرامون خود به گونه قانون همه یا هیچ است که به موجب آن، نتایج ممکن، موفقیت های کامل یا شکست های کامل هستند .
هاماچک (1978) معتقد است کمال گرایی شامل دو نوع کمال گرایی بهنجار و کمال گرایی نابهنجار (روان نجور) می باشد. کمال گرایی روان رنجور عبارت از نگرانی زیاد در مورد ارتکاب اشتباهات و ترس از داوری های دیگران می باشد .
ویزمن (1980) به نقل از بلت (1995) معتقد است : کمال گرایی نیاز شدید به پیشرفت است و این گرایش به گونه معیارهای شخصی بالا و غیرواقع بینانه آشکار می شود .
فراست، مارتن، لارهات و روزنبلیت (1990) کمال گرایی را به عنوان مجموعه معیارهای بسیار بالا برای عملکرد، که یا خود ارزشیابی های انتقادی همراه است ، تعریف کرده اند.
(شولتز به نقل از سید محمدی - 1381).
کارل راجرز :
راجرز معتقد بود که انسان به وسیله گرایش به شکوفا کردن، نگهداری کردن و بهبود بخشیدن خود برانگیخته می شود. این گرایش فطری به خود شکوفایی، بخشی از گرایش شکوفایی بزرگتر است که تمام نیازهای فیزیولوژیکی و روان شناختی را در بر می گیرد (شولتز، 1998، ترجمه سید محمدی، 1381).
راجرز چندین ویژگی اشخاص کامل یا خودشکوفا را توصیف کرده است که عبارتند از :
• اشخاصی کامل نسبت به تمام تجربیات آگاهی نشان می دهند. در آن ها حالت دفاعی وجود ندارد، هیچ چیز خودپنداره آن ها را تهدید نمی کند. آن ها نسبت به احساس های مثبت، چون جرأت و دلسوزی و احساس های منفی چون ترس و درد گشوده هستند. دامنه وسیعی از هیجان های مثبت و منفی را می پذیرند و آن ها را شدیدتر احساس می کنند.
• اشخاص کامل در هر لحظه به طور کامل و پر بار زندگی می کنند :
تجربیات را نمی توان پیش بینی کرد ولی اشخاص کامل به جای این که صرفاً آن ها را مشاهده کنند، به طور کامل در آن شرکت می کنند.
• اشخاص کامل به ارگانیزم خودشان اعتماد می کنند : اشخاص کامل اطلاعات ماشی از عقل با افراد دیگر را نادیده نمی گیرند.
انواع کمال گرایی :
هاماچک (1978) به نقل از ویت و ترول (1999) بین کمال گرایی بهنجار و روان رنجور تفاوت گذاشت. کمال گرایی بهنجار شامل سرمشق گیری مثبت و سرمشق گیری منفی می باشد. سرمشق گیری مثبت بدین صورت است که فرد مطابق با معیارهای بالای والدین می کوشد و پیشرفت می کند و در سرمشق گیری منفی فرد بر خلاف در هم ریختگی یا کم آموزی های والدین عمل می کند.
می سیل دین (1963) به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی (1382) معتقد است که در کمال گرایی بهنجار اشخاص از کارهای سخت و طاقت فرسا لذت می برند، و زمانی که احساس می کنند در انجام کارها آزادند، می کوشند تا به بهترین صورت عمل کنند، موفقیت در انجام کارها گونه ای احساس خشنودی و رضایت به همراه می آورد.
انتظارات و توقعات واقعی به افراد اجازه می دهد تا از تلاش های خویش لذت برند و از نظر احساسات سیراب شوند در انجام وظیفه بکوشند و رشد کنند و کارشان را به بهترین شیوه انجام دهند (فلت، هیویت، بلانک اشتاین و ماشر، 1991؛ به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی، 1382).
هاماچک (1978) به نقل از ویت و ترول (1991) معتقد است کمال گرایی روان از محیط هایی ناشی می شود که فرد، تائید مشروط یا عدم تائید و با تائیدات ناهمسان برای براس کارهایش دریافت می کند.
کمال گرایی روان رنجور به علت پرهیز زیاد از اشتباه به وجود می آید. برای شخص، انجام هیچ کاری کاملاض خوب به نظر نمی رسد و فرد از به دست آوردن خشنودی از آنچه در حالت طبیعی خوب انجام شده و یا حتی بهتر از کارهای دیگران نیز هست، ناتوان است. احساس های ژرف پستی و آسیب پذیری، فرد را وا می دارند تا دست به یک دور پایان ناپذیر از تلاش های خود شکستن بزند که در آن هر کار یا مسئولیتی گونه ای چالش تهدید کننده به شمار می آید، هیچ گونه تلاشی کاملاً بسنده به نظر نمی رسد و همزمان که فرد می کوشد رضایت و خشنودی دیگران را فراهم آورد به شدت تلاش می کند از هر گونه شکست و خطا بپرهیزد (بلت، 1995 به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی، 1382).
بارو و مور (1983) معتقدند که افکار کمال گرایانه اغلب نتیجه تائید مثبت مشروط یا ترکیب ارزش قائل بودن برای خود با پیشرفت می باشد. نویسندگان دیگری نیز حالتی را که می تواند به این نوع تفکر منجر شود شرح داده اند : انتقادهای سخت گیرانه و آشکاری والدین، انتقادهای موشکافانه تر، به طوری که والدین ممکن است مطابق با استاندادها و انتظارات خودشان رابطه برقرار کنند، فقدان استانداردهای ارتباطی واضح (مشابه با وضعیت عدم تائید هاماچم (197)؛ و یا مشاهده رفتار کمال گرایانه در والدین.
ابعاد کمال گرایی :
هیویت و فلت (1991) نشان دادند که کمال گرایی از دو بعد ذتشکیل شده است :
کمال گرایی خودمدار :
هیویت و فلت به نقل از کوبوری و تانو (2005) معتقدند : کمال گرایی خودمدار یعنی داشتن معیارهای سخت گرایانه برای خود و ارزیابی رفتارهای خود به طر سخت گیرانه. فلت و همکاران (1991) معتقدند کمال گرایی خودمدار یک مؤلفه انگیزشی است که شامل تلاش های فرد برای رسیدن به خویشتن کامل می باشد و در این بعد کمال گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال، معیارهای بالای غیر واقعی، کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ در رابطه با نتایج می باشد. این افراد بر عیوب و شکست های گذشته خود تمرکز می کنند و معیارهای شخصی غیرواقعی را در سرتاسر حوزه رفتاری خود فراگیر می سازند. این افراد به شدت موشکاف و انتقادگر هستند به گونه ای که نمی توانند عیوب و اشتباهات و شکست های خود را در جوانب مختلف زندگی بپذیرند.
کمال گرایی دیگر مدار :
این بعد کمال گرایی شامل عقاید و انتظارات فرد، درباره شکستگی های دیگران است. کمال گرایی دیگر مدار یک بعد میان فردی است که دربرگیرنده گرایش به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای افرادی است که برای شخص اهمیت بالایی دارند. (فلت و همکاران، 1991). چون کمال گرایی دیگر مدار با بی اعتمادی و احساس دشمنی نسبت به دسگران همراه است، ممکن است به روابط بین شخصی دشوار منجر شود (فلت و همکاران، 1998).
فراست، هایمبرگ، هلت و ماتیا (1993) معتقدند کمال گرایی دیگر مدار عبارت است از گرایش فرد به داشتن مجموعه انتظارات غیر واقع بینانه برای دیگران و ارزیابی سفت و سخت از آن ها. فرد کمال گرا تمایل دارد دیگران را به شکل مبالغه آمیزی با معیارهای غیرواقعی کامل ببیند.
(سیتر به نقل از بیرشک - 1373).
فهرستی از ویزگی های افراد کمال گرا به نقل از مهرابی زاده هنرمند و وردی (1382) به قرار زیر می باشد :
1 ) داشتن اهداف بلند پردازانه، جاه طلبانه، مبهم، دست نیافتنی و تلاش افراطی برای به دست آوردن این اهداف.
2 ) گرایش به اندیشه همه یا هیچ.
3 ) ارزیابی سخت گیرانه از خود و دیگران.
4 ) نیاز شدید به موفقیت.
5 ) پرهیز از انتقاد دیگران و دوری جستن از آشکار شدن عیب و نقص ها.
6 ) فراگیر نمودن معیارهای شخصی غیرواقعی در سراسر حوزه های رفتاری.
7 ) چشم داشت های زیاد از خود و دیگران.
8 ) احساس ستیزه و خواری نسبت به خود و دیگران به دلیل برآورده نشدن انتظارات و توقعات.
9 ) فراگیر نمودن افراطی شکستها.
10 ) چشم داشت احترام از دیگران در همه حال، به دلیل منصف، درستکار و وظیفه شناس دانستن خود.
11 ) ناتوان بودن از درخواست کمک از دیگران حتی نزدیک ترین دوستان.
12 ) وانمود کردن به استقلال فکری و عاطفی.
13 ) اشتباه را گناه نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار عواقب شوم آن را کشیدن.
(شفیع آبادی. 1371)
سلامت روان :
تعاریف و مفاهیم سلامت روان :
در سال های اخیر، انجمن کانادایی بهداشت روانی، سلامت روانی را در سه قسمتی تعریف کرده است. قسمت اول، نگرشهای مربوط به خود که شامل تسلط بر هیجان های خود، آگاه از ضعفهای خود و رضایت از خوشیهای ساده است. قسمت دوم، نگرشهای مربوط به دیگران که شامل علاقه به دوستی طولانی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه و احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و مادی است. قسمت سوم، نگرشهای مربوط به زندگی که شامل پذیرش مسئولیت ها، ذوق توسعه امکانات و علایق خود، توانایی اخذ تصمیمات شخصی و ذوق خوب کار کردن است. به عقیده این انجمن نشانه هایی پیدا می شوند که ما را از دشواریهای روانی، به ویژه در خود فرو رفتن، پرخاشگری، خود مداری، بی اعتقادی شدید، بی خوابی، اضطراب، خیالبافی، هیپوکندری، ضعف در کنترا هیجان، نوسان های خلقی، احساس ناتوانی و وابستگی، مطلع می سازند. به علاوه برای داشتن سلامت روانی خوب، شرایطی از قبیل روبه رو شدن با دیگران، دشمنی نکردن با دیگران و کمک رساندن به مردم وجود دارد. به طوری که ملاحظه می شود این انجمن سلامت روانی را در ارتباط سازگاری با محیط و نگرشهای مربوط به خود و دیگران تعریف می کند و به مفاهیم بیماری، آسیب شناسی و ناسازگاری ارجاع نمی دهد (گنجی، 1376).
فرهنگ بزرگ روان شناسی لازاروی سازمان بهداشت روانی، سلامت روانی را چنین تعریف می کند استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیتهای دشوار و انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن (گنجی، 1376).
در سال 1948، کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روانی، یک تعریف دو قسمتی ارائه می دهد.
1 ) سلامت روانی حالتی است که از نظر جسمی، روانی و عاطفی، در حدی که با سلامت روانی دیگران انطباق داشته باشد، برای فرد مطلوب ترین رشد را ممکن می سازد.
2 ) جامعه خوب جامعه ای است که برای اعضای خود چنین رشدی فراهم آورد، در عین حال، رشد خود را تضمین کند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان می دهد (کلوتید، 1968، به نقل از گنجی، 1376).
لوینسون و همکاران (1962) به نقل از میلانی فر (1378) سلامت روان را این طور تعریف کرده اند : سلامت روان عبارت است از این که فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف، محل زندگی، اطرافیان مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد، چگونگی سازی وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن .
کارل راجرز :
الگوی راجرز از شخصیت سالم و سلامت روانی انسانی بسیار کارآمد و با کارکرد کامل است که از تمام توانایی ها و استعدادهایش بهره می گیرد و به همین علت وی در روش درمانی خود بر خلاف فروید مسئولیت عمده تغییر شخصیت را به عهده مراجع (مددجو) می گذارد و ادراک و تجربه آگاهانه را معیار نهایی انسان سالم می داند. گ
طبق نظر راجرز سلامت روان یک فرایند است نه یک حالت یک مسیر است نه مقصد و این فرایند مشکل و گاهی نیز دردناک بوده و مستلزم آن است که فرد به وطر مستمر توانایی ها و استعدادهایش را رشد و گسترش دهد و بیازماید و به تحقیق خود یا خود شکوفایی که بنیادی ترین و مهم ترین انگیزه آدمی است بپردازد.
از نظر راجرز شخصیت سالم الزاماً خرسند و خوشحال و خندان نیم باشد زیرا این افراد فاقد نقاب و ماسک هستند. با خودشان رو راست و صادق بوده حالت تدافعی ندارند و از سایر انسان ها، عاطفی تر، انعطاف پذیرتر و بدئون پیشداوری هستند از نظر راجرز کسی که فقط براساس عقل و منطق رفتار نماید ناتوان است زیرا در هنگام رویارویی با مشکل بایستی تمام جنبه های وجود اعم از عوامل آگاه و ناآگاه عاطفی و فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.
راجرز معتقد است که انسان سالم آفرینشگری و خلاقیت دارد زیرا با محدودیت های اجتماعی و فرهنگی و سازش منفعلانه ندارد و تدافعی نیست و به تمجید و ستایش دیگران نیز دلخوش نمی باشد (ساچتز 1977، به نقل از جنانی 1380).
ب . اف . اسکینر :
سلامت روانی و انسان سالم به عقیده اسکینر، معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است.
مدیریت تنش و استرس :
آنتونوفکس (1979) به نقل از تودر (1996) مدیریت تنش یا استرس را شامل 7 مرحله می داند :
1 ) سازگاری معمول با زندگی.
2 ) آگاهی از آسیب پذیری نسبت به عوامل استرس.
3 ) شناخت منابع استرس که شامل (خانگی، شغلی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی، می باشد).
4 ) آگاهی از تنش و پیامدهای منفی، خنثی و یا حتی مفید آن.
5 ) مدیریت تنش که شامل تمرینهای تنفسی، آرمیدگی جسمانی، رشد مهارت های ارتباطی، تغذیه و شیوه زندگی سالم، و آمادگی جسمانی است.
6 ) استرس چیزی است که پس از مدیریت تنش باقی می ماند.
7 ) مدیریت استرس شامل درک عمیق تر و چگونگی تأثیر آن ها بر فرد و حل استرس است. (بنی جمال 1380).
اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان :
انسان همواره نیازهایی دارد که می تواند عامل اصلی حرکت، تلاش و رفتارهای وی باشد. چنانکه شناخت نیازهای اساسی فرد و فراهم آوردن شرایط و امکاناتی که وی بتواند در حد مناسب و متعادل به رفع نیازهای خود بپردازد از سویی موجب پیشگیری از مشکلات، اختلالات و نابسامانی های جسمی و روانی وی می شود و از سوی دیگر مراتب رشد و شکوفایی استعدادهای وی را هرچه بیشتر میسر می سازد.
نیازهای روانی که نقش بارزی در رفتار و زندگی انسان دارند به نقل از (میرابیگی، 1373) عبارتند از :
محبت.
احساس ارزش (عزت نفس).
پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است :
1 ) در پژوهشی که سور شجانی (1379) با عنوان بررسی رابطه کمال گرایی با افسردگی . عملکرد تحصیلی و رابطه این دو با وضعیت اجتماعی – اقتصادی والدین در دانش آموزان پیش دانشگاهی اهواز انجام داد به این نتیجه رسید که بین کمال گرایی با افسردگی رابطه مثبتی وجود دارد.
2 ) نجاریان عطاری و زرگر (1380) در پژوهشی که بر روی 259 دانشجو انجام گرفت، نشان داد که میال کمال گرایی و شکایات جسمانی، از نظر آماری رابطه مثبت معنی داری وجود درد. یعنی هرچه فرد کمال گراتر باشد شکایات او از مشکلات جسمی بیشتر است.
3 ) وردی، مهرابی زاده هنرمند و نجاریان (1381) طی پژوهشی دریافتند که کمال گرایی یا نبود سلامت روانی، یعنی اختلالاتی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس، پرخاشگری و ترس مرضی در ارتباط است.
4 ) بشارت (1381) در پژوهشی به بررسی ابعاد کمال گرایی در بیماران افسرده و مضطرب پرداخت. و بدین نتیجه رسید که بیماران افسرده نسبت به دو گروه بیماران مضطرب و گروه کنترل (افراد عادی) سطح کمال گرایی خودمدار بالاتری دارند و بیماران مضطرب نسبت به دو گروه دیگر سطح کمال گرایی القاء شده اجتماعی بالاتری را دارند.
5 ) میرزا کمسفیدی (1381) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ایعاد کمال گرایی و ابعاد شخصیت در داشجویان دانشگاه تهران به این نتیجه رسید که بین ابعاد کمال گرایی و نوروز گرایی (افسردگی و اضطراب) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
6 ) شیرازی، مهرابی زاده هنرمند و حقیقی (به نقل از گنجی، 1383) در پژوهشی به منظور بررسی ساده و چندگانه کمال گرایی، اضطراب و افسردگی با سر درد و میگرن، روی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اهواز به این نتیجه رسیدند که کمال گرایی، اضطراب و افسردگی با سر درد میگرن رابطه مثبت و معناداری دارند.
7 ) پژوهشی تحت عنوان کمال گرایی، خشم، سلامت جسمانی و عاطفه مثبت توسط صابونچی و لاند (2003) انجام گرفت نتایج عبارت بودند از این که کمال گرایی خودمدار بیش از کمال گرایی القاء شده اجتماعی با صفت خشم رابطه داشت. کمال گرایی خودمدار و القاء شده اجتماعی رابطه مثبت ضعیفی با خود گزارش های شکایات جسمانی به خصوص علائم تنش و خستگی داشت (در زنان بیشتر از مردان مشاهده شد). کما گرایی دیگر مدار پیش بینی می کرد که شرکت کننده ها به درمان پزشکی نیاز داشتند یا نه. کمال گرایی خودمدار به طور منفی با عاطفه مثبت رابطه داشت.
8 ) نامیستر (2003)، چگونگی رشد ابعاد متفاوت کمال گرایی را – القاء شده اجتماعی و خودمدار – در بین دانشجویان سرآمد دانشگاه مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان داد که دانشجویان سرآمد که در اندازه های کمال گرایی القاء شده اجتماعی یا خود مدار نمره بالایی داشتند، رشد این گرایش را به فقدان تجربه شکست در سال های اولیه مدرسه اسناد دارند. شرکت کننده ها با نمرات بالایی کمال گرایی القاء شده اجتماعی معتقدند که کمال گرایی رشد یافته در آن ها از فشاری که آن ها از جانب والدین کمال گرایشان دریافت کردند ناشی می شود در مقابل، دانشجویان سرآمد که نمره بالایی در کمال گرایی خودمدار دارند، کمال گراییشان را به یادگیری اجتماعی که در نتیجه رفتارهای کمال گرایانه والدینشان می باشد اسناد می دهند.
9 ) در پژوهشی که توسط یانگ، کلاپتون و بلک لی (2004) تحت عنوان کمال گرایی، عزت نفس پایین و فاکتورهای خانوادگی به عنوان پیش بینی کننده رفتار بولیمیک انجام گرفت این نتایج حاصل شد که کمال گرایی، عزت نفس پایین، فشار از جانب خانواده (انتظارات بالای والدین) و فشار همسالان می تواند رفتار بولیمیک را در زنان دانشجو پیش بینی کند.
10 ) پژوهشی تحت عنوان کمال گرایی والدین و نقش والدینی که توسط اسنل، اوربی و بریور (2005) انجام شد این ننایج به دست آمد گرایش های کمال گرایی والدین به طور منظم با انواع شیوه های تربیتی والدین، رضایت والدینی، پیوندهای والدینی و گرایش های دلبستگی رابطه دارد.
11 ) پژوهشی که توسط سوننز و همکاران (2005) انجام گرفت، نتایج، همگرایی مشخصی بین کمال گرایی غیرانطباقی مادران و دختران نشان داد و نیز کنترل روانی، کمال گرایی را هم در دختران و هم مادرانشان پیش بینی کرد.
12 ) در تحقیقی تحت عنون انتقال بین نسلی کمال گرایی؛ کنترل روانی والدین به عنوان یک متغیر مداخله گر که توسط مننز، الیوت و گوسنس (2005) انجام شد این نتایج حاصل شد که کمال گرایی درون فردی والدین (انطباقی و غیر انطباقی) کنترل روانی والدین را پیش بینی کرد و کنترل روانی والدین، انتقال بین نسلی والدین را نشان داد.
13 ) پژوهشی توسط فدوا، و گومز (2005) تحت عنوان کمال گرایی مثبت و منفی و تمایز شرم و گناه انجام شد و نتایج زیر حاصل شد که کمال گرایی منفی به طور مثبت با وضعیت شرم، گناه و شرمندگی رابطه دارد و کمال گرایی مثبت با غرور رابطه مثبت و با شرم و اضطراب رابطه منفی دارد.
پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است :
1 ) حاجی زاده (1382) در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان سلاما روانی و عملکرد تربیتی فرزندان ارشد دختر و پسر خانواده های مناطق جنوبی شهر تهران به این نتیجه رسید که در شیوه های عملکرد تربیتی مستبدانه و سهل گیرانه بین سلامت روانی دختران و پسران تفاوت معنی داری مشاهده شد ولی در عملکرد تربیتی مقتدارانه و مسامحه گر چنین تفاوتی یافت نشد. بین ابعاد عملکرد تربیتی (کنترل، محبت) و مقیاس های سلامت روانی رابطه معناداری مشاهده نشده است.
2 ) محمد زاده (1382) در پژوهشی رابطه بین عملکرد خانواده را با خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های ورامین مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد عملکرد خانواده و خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد به گونه ای که از روی برخی از ابعاد عملکرد خانواده، می توان نمره خلاقیت را پیش بینی کرد.
3 ) یافته های تحقیق رحیمی نژاد (1382) به نقل از ابوطالبی احمدی (1384) تحت عنوان ارتباط بین سازگاری خانواده با سلامت روانی و سطح ارضاء نیازهای روان شناختی فرزندان نشان می دهد که اهمیت تأثیر پذیری فرزندان از ناسازگاری والدین با آن ها و محیط ناآرام خانواده با هم ارتباط مؤثر دارد و معلوم شد که چنانچه خانواده به وظایف تعاملی خود عمل نکند، سلامت روانی روزمره فرزندان، ارتباط کلامی و غیر کلامی اعضاء الگوی رفتاری مناسب و در نهایت تعیین قواعدی برای کنترل رفتار، دارای عملکرد ضعیف هستند.
4 ) بیدلی نامنی (1382) در پژوهشی رابطه بین عملکرد خانواده را با سازگار فردی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان دوره دبیرستان شهر گرگان مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصا از این تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار بین عملکرد خانواده با سازگاری فردی – اجتماعی و تحصیلی است. به عبارت دیگر نوع عملکرد خانواده می تواند موجب سازگاری بهتر فردی، اجتماعی و تحصیلی فرزندان آن خانواده شود.
5 ) در پژوهشی که توسط ابوطالبی احمدی (1384) تحت عنوان بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر شناختی بالاتر ارتباط دارد. اما نگرش ها و رفتارهای مستبدانه با پیامدهای رشدی منفی در فرزندان رابطه دارد.
6 ) در پژوهشی که توسط مک فارلین و همکارن (1995)، به نقل از صیادی (1381) با عنوان تأثیر ساختار و عملکرد خانواده بر سلامت روانی نوجوان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد والدینی که با سبک صمیمی و همدلی و عاری از مزاحمت مفرط مشخص شدند، عملکرد خانوادگی و سلامت روانی نوجوانان را بهتر گزارش کرده اند. همچنین مشارکت هر دو والد در عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان مهم تشخیص داده شد.
7 ) کانتی و همکاران (1997) به نقل از ابوطالبی احمدی (1384) در پژوهشی با عنوان همبستگی بین تجارب عاطفی در دوران کودکی و بلوغ، بیان می دارد برخورداری کودک از محبت اولیاء در دوران کودکی، ارتباط مناسبی با سلامت روانی و روابط مطلوب او با آنان در بزرگسالی دارد.
8 ) در تحقیقی که توسط تاریس و بوک (1997)، به نقل از پور عبدلی سردرود (1381) با عنوان تأثیرات سبک های والدینی بر سلامت روان شناختی خردسالان، جستجوی ارتباط میان مراقبت والدینی، مکان کنترل و افسردگی انجام شده میان سبک های والدینی و افسردگی در یک نمونه طولی با 642 خردسال بررسی شد. در این تحقیق فرض شد اگر والدین در 6 سال اول زندگی فرزندانشان دخالت کنند در این کودکان، مکان کنترل درونی رشد می کند. به طوری که این کودکان باید کمتر در زندگی احساس افسردگی کنند.
9 ) پژوهش انجام شده توسط استنبرگ و باربی (2001)، به نقل ار ابوطالبی احمدی (1384) با اشاره به همبستگی بین سبک فرزند پروری و متغیرهایی چون عزت نفس، اعتماد به خود، مسئولیت پذیری، پیشرفت تحصیلی، موفقیت های اجتماعی، اضطراب، افسردگی و حل مسأله، بیانگر این موضوع است که کودکانی که توسط والدین مثبت اندیش و متعادل تربیت شده اند در همه متغیرها وضعیت مناسبتری داشته و به عبارتی عزت نفس بالاتر، پیشرفت تحصیلی کامل تر، اضطراب و افرئگی کمتر داشتند و از روش های مؤثرتری برای حل مسائل خود استفاده می کردند.
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه :
جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی مدارس دولتی شهرستان ابهر در سال تحصیلی 1378 که شامل 8 مدرسه دولتی است.
حجم نمونه :
با توجه به جامعه مورد مطالعه و برآورد کل آن و با توجه به جدول مورگان یک هم از جامعه مورد مطالعه با 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است.
روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری استفاده شده در تحقیق حاضر از نوع تصادفی خوشه ای است که از بین 5 مدرسه تقریباً 15 تا 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده باکدگذاری بر روی دانش آموزان و انتخاب آنها کاملاً تصادفی بوده است.
ابزار اندازه گیری :
ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :
مقیاس کمال گرای اهواز
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ).
مقیاس کمال گرایی اهواز :
مقیاس کمال گرایی اهواز، یک مقیاس خود گزارشی 27 ماده ای است که به وسیله نجاریان، عطاری و زرگر (1380) از راه تحلیل عوامل، در یک نمونه 395 نفری از دانشجویان اهواز ساخته شده است. ماده های این مقیاس دارای چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، و اغلب اوقات می باشد که آزمودنی ها یکی از این گزینه ها را انتخاب کرده و علامت می زنند. در این مقیاس به استثنای ماده های 11، 16، 17، 22 که به شیوه معکوس نمره می گیرند، بقیه ماده ها براساس مقادیر 1 ، 2 ، 3 ، 4 نمره گذاری می شوند. در پایان حاصل جمع نمرات، میزان کمال گرایی فرد را نشان می دهد (مهرابی زاده هنرمند و وردی، 1382).
پایایی :
نجاریان و همکاران برای سنجش همسانی درونی مقیاس کمال گرایی اهواز ضریب آلفای کرونباخ را به کار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده، ضرایب آلفا برای کل نمونه، 90 ، 0 ، آزمودنی های دختر، 90 ، 0 و آزمودنی ای پسر 89 و 0 است (مهرابی زاده هنرمند و وردی، 1382).
همچنین ضریب پایایی حاصل از بازآزمایی با چهار هفته فاصله زمانی بر روی 190 دانشجوی دختر و پسر، به ترتیب برای کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و پسر (68 و 0) ، (69 و 0) ، (67 و 0) است که در حد قابل پذیرشی هستند. هرمزی نژاد (1380) نیز پایایی مقیاس کما گرایی اهواز را بر روی یک نمونه 115 نفری دانشجویی با بکارگیری روش تصنیف، آلفای کرونباخ و گاتمن به دست آورد که ضرایب به دست آمده به ترتیب 88/0 ، 90/0، 83/0 هستند (مهرابی زاده هنرمند و وردی، 1382).
وردی، مهرابی زاده هنرمند و نجاریان (1380) نیز در پژوهشی، ضرایب پایایی مقیاس یاد شده را به دو روش بازآزمایی با پنج هفته فاصله زمانی در یک نمونه 70 نفری و ضریب آلفای کرونباخ بر روی نمونه 300 نفری محاسبه کردند که ضرایب 63 و 0، 85 و 0 به ترتیب به دست آمد که در سطح مطلوبی است (مهرابی زاده هنرمند و وردی، 1382).
نجاریان و همکاران برای سنجش اعتبار مقیاس کمال گرایی، مقیاس یاد شده را همزمان با مقیاس های الگوی رفتاری تیپ الف سمی (1 TA) و غیر سمی (2 TA)، خرده مقیاس شکایات جسمانی SCL 90 –R و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت، به دانشجویان نمونه پژوهش خود ارائه نمودند.
ضرایب همبستگی میان نمره های کل آزمودنی ها در مقیاس کمال گرایی اهواز، با مقیاس الگوی رفتار یتیپ الف سمی (1 TA) 65 ، 0 بوده است. ضریب همبستگی میان مقیاس کمال گرایی اهواز مقیاس شکایات جسمانی 41 ، 0 و با مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت 39 ، 0 بود که در سطح 05 ، 0> P معنی دار هستند. هومزی نژاد نیز درباره این مقیاس ضریب اعتبار 74 ، 0 را برای عامل تیپ الف و 19 ، 0 را برای عامل دوم تیپ الف به دست آورده است (مهرابی زاده هنرمند و وردی، 1382).
وردی، مهرابی زاده و هنرمند و نجاریان در پژوهش خود با بکارگیری روش اعتبار همزمان، نمره های به دست آمده از مقیاس یاد شده را با نمره های به دست آمده از پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و پرشنامه تیپ شخصیتی الف (TAQ) همبسته کردند. ضرایب اعتبار به ترتیب 5 ، 0 عامل اول تیپ الف 62 ، 0 و عامل دوم تیپ الف 30 ، 0 به دست آمد که دست کم در سطح 01 ، و 0>P معنی دار می باشند (مهرابی زاده هنرمند و وردی، 1382).
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) :
متن اصلی پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ در سال 1972 توسط گلدبرگ برای غربالگری اختلالات روان شناختی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و سایر جوامع طراحی و تدوین شده است. فرم اصلی و اولیه شامل 70 سؤال از نوع بسته پاسخ است متن پرسشنامه درباره وضع کسالت و ناراحتی ها و به طور کلی سلامت عمومی فرد با تأکید بر مسائل روان شناختی، جسمانی و اجتماعی در زمان حال است. از این طریق، علائم مرضی و حالتهای تندرستی فرد مورد ارزیابی قرار می گیرد. در تمام سئوال ها؛ آزمودنی ها باید گزینه هایی را که با اوضاع و احوال او بیشتر مطابقت دارد ئمشخص دنماید. پاسخ آزمودنی به هر یک از پرسشها در یک طیف چهار درجه ای اصلاً، در حد معمول، به مرتب بیش از حد معمول، تقریباً بیش از حد معمول و یا قطعاً نه، فکر نمی کنم، به ذهنم خطور کرده، قطعاً بله مشخص می شود. در همه گزینه ها، درجات پایین، نشان دهنده سلامتی و درجات بالا حاکی از عدم سلامت و وجود ناراحتی در فرد است (هومن، 1376).
به تناسب شرایط فرهنگ های مختلف، فرم های کوتاهتری از پرسشنامه سلامت عمومی مشتمل بر 12؛ 20؛ 28؛ 30؛ 44 ماده نیز تهیه شده است. نسخه های مختلف این پرسشنامه تاکنون دست کم به 36 زبان مختلف دنیا برگردانده شده و به طور وسیعی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در کشور ما نیز فرم های 12، 28 ماده ای این پرسشنامه پس از تغییر دادن این گزینه ها، بر روی گروهی از بزرگسالان، کارمندان برخی ادارات دولتی، دانشجویان و دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان اجراء شده است (هومن، 1376).
فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی که در این پژوهش از آن استفاده شده است، توسط گلدبرگ و میلر در سال 1979 تدوین یافته و سؤالات آن براساس روش تحلیل عاملی بر روی فرم 60 ماده ای اولیه استخراج گردیده است این پرسشنامه نیز همانند فرم اولیه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است اما هر یک از آنها دارای 7 پرسش است مقیاس های تشکیل دهنده 28 – GHQ عبارت است از:
1 ) علایم جسمانی 2 ) اضطراب و اختلال خواب 3 ) اختلال در کنش اجتماعی 4 ) افسردگی شدید
ماده های این پرسشنامه دارای چهار گزینه اصلاً، گاهی، اغلب اوقات و همیشه می باشد. در این پرسشنامه به استثنای ماده های 1؛ 15؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19؛ 20؛ 21 که به شیوه معکوس نمره می گیرند، بقیه مواد براساس مقادیر 0 ، 1 ، 2 ، 3 نمره می گیرند.
پایایی :
پالاهنگ (1374) به نقل از جنانی (1380) در بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در شهر کاشان ضریسب پایایی نسخه فارسی پرسشنامه 28 ماده ای سلامت عمومی را با روش بازآزمایی با فاصله زمانی 10 – 7 روز روی گروه 80 نفری به میزان 91 ، 0 برآورد نمود که در سطح خطای یک هزارم معنادار بوده است.
هومن (1376) در هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی، هماهنگی درونی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های فرعی علائم جسمانی 85 ، 0 علائم اضطراب 87، 0 اختلال در کنش اجتماعی، 79 ، 0 و علائم افسردگی اساسی 91 ، 0 گزارش نمود و برای کل مقیاس که نشان دهنده سلامت عمومی است برابر با 85 ، 0 با خطای استاندارد 848 ، 5 برآورد کرده است.
چان و چان (1983) به نقل از هومن (1376) در مطالعه ای به منظور بررسی سلامت عمومی گروه 224 نفری در کشور چین از پرسشنامه 30 ماده ای GHQ استفاده کردند. براساس روش ساده نمره گذاری لیکرت ضریب هماهنگی درونی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 85 ، 0 گزارش نموده اند.
چیونگ و اسپیرز (1994) به نقل از هومن (1376) ضریب اعتبار این پرسشنامه را در گروه کامبوجی های ساکن نیوزلند به کمک روش بازآزمایی با فاصله زمانی 4 – 2 هفته، با استفاده از فرمول ضریب همبستگی اسپیرمن به میزان 55 ، 0 برآورد نموده و ضریب هماهنگی درونی این پرسشنامه را با روش نمره گذاری لیکرت به میزان 85 ، 0 گزارش کرده اند.
روایی :
در رابطه با روایی پرسشنامه سلامت عمومی، گلدبرگ وبلگ ول (1970) به نقل از هومن (1376) با استفاده از این چک لیست مصاحبه بالینی در مورد 200 نفر از بیماران بخش جراحی در انگلستان به این رسیدند که بیش از 90% گروه نمونه توسط پرسشنامه به درستی به عنوان بیمار و سالم طبقه بندی می شوند.
گلدبرگ و همکاران (1976) به نقل از هومن (1376) همبستگی بین داده های حاصل از اجرای دو پرسشنامه سلامت عمومی و فهرست علائم روانی (90- SCL ) برابر روی 224 آزمودنی به میزان 78 ، 0 گزارش نمودند.
پالاهنگ (1375) به نقل از جنانی (1380) در رواسازی 28 – GHQ روی 619 نفر از ساکنان بالاتر از 15 سال شهر کاشان بهترین نقطه برش را با روش نمره کذاری ساده لیکرت برای مردان نمره 23 و برای زنان 21 گزارش نموده است.
هومن (1376) در بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم بهترین نقطه برش را 32 تعیین نموده که در این نقطه برش؛ میزان شاخص های حساسیت، ویژگی، کارایی و اشتباه طبقه بندی آزمون به ترتیب برابر با 83 و 0 ، 76 و 0، 80 و 0 ، 20، 0 برآورد گردیده است.
روش گردآوری اطلاعات :
پس از انتخاب تصادفی دانش آموزان، پرسشنامه (GHQ) به صورت گروهی در اختیار آنها قرار گرفت و از آن ها خواسته شد نسبت به علامت گذاری گزینه ها دقت نموده و احساس خود را در یک ماه گذشته نسبت به عبارت بیان نمایند.
روش تحلیل داده ها :
جهت آزمون فرضیه تحقیق و بررسی رابطه بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که فرمول آن به شرح زیر است.

روش تحقیق :
روش تحقیق حاضر از نوع هم بستگی است.
فصل چهارم
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
جهت آزمون فرضیه تحقیق یعنی بررسی ربطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج آن در جداول مربوط آورده شده است.
جدول 1 – 1 : نمرات کمال گرایی و سلامت روانی مادران و دختران :
Y X ردیف Y X ردیف
32 32 29 38 48 1
30 48 30 28 32 2
28 32 31 22 34 3
30 30 32 24 36 4
32 28 33 32 28 5
42 32 34 30 42 6
30 30 35 28 40 7
28 42 36 30 38 8
28 48 37 28 36 9
32 50 38 32 42 10
32 46 39 30 50 11
40 52 40 14 42 12
38 48 41 26 38 13
32 42 42 24 42 14
30 40 43 32 38 15
28 38 44 30 42 16
32 52 45 40 38 17
26 50 46 38 42 18
42 48 47 32 38 19
30 48 48 30 52 20
32 42 49 28 38 21
28 38 50 30 42 22
28 42 51 28 48 23
32

دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله فارسی . دانلود مقاله بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران

هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران
مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم راهنمایی ...

دانلود (پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ... - میترا پیپر

22 مارس 2017 ... لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه
بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ... - مگ ایران

بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی
شهرستان ابهر. چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و
سلامت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ... - مقاله ستان

2 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم ... از
فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.

PDF: پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎدران و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ. ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ. ﺑﺎ
ﻋﺮض ﺳﻼم. ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ... - رایا مقاله

18 مارس 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی ...

بررسي رابطه کمالگرایی و الدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

26 مه 2015 ... رابطه وجود دارد. ، بين کمال گرایی پدران و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان
متوسطه …. وجود دارد. و به طور كلي بين کمال گرایی مادران و پیشرفت ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران ...

چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی
دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم ...

مقاله بررسی رابطه بین کمال گرایی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه ...

مقاله بررسی رابطه بین کمال گرایی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه نوشیروانی فنی,
در اولین همایش ملی ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... خرید و دانلود PDF مقاله.

خرید فایل( پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ...

21 مارس 2017 ... اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی
دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر)) وارد صفحه فروش فایل ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ... - صفحه اصلی

ذخیره شده ۳ ساعت پیش - دریافت فایل پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران
و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر – پرداخت و دانلود آنی. 4 .

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ... - پاور مقاله

8 ژانويه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و
سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر)) را در ادامه مطلب ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ... - گل میخک

20 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم
راهنمایی شهرستان ابهر - خرید آنلاین و دریافت -

خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ...

23 ژانويه 2017 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((پایان
نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ...

1 ژانويه 2017 ... با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه
بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ...

4 فوریه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی
دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر)خوش آمدید برای دانلود به ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ... - آرتیکل سهیل

9 فوریه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم
راهنمایی شهرستان ابهر – خرید آنلاین و دریافت. با آرزوی بهترینها ...

بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران - دانلود پروژه ...

29 ا کتبر 2015 ... توضیحات : این فایل با فرمت ورد و آماده تایپ می باشد. ضمنا این فایل دارای پرسشنامه
نیز می باشد. موضوع: بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ...

دانلود (پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ... - فایلکده آرتی

13 فوریه 2017 ... شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد هموطن گرامی سلام.به
صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ... - نگین پروژه

3 دسامبر 2016 ... از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد عنوان محصول دانلودی:پایان نامه بررسی رابطه بین کمال ...

دانلود پروژه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش ...

دانلود پروژه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت
دانش آموزان ... مقاله بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان.

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

OL10-دانلود پایان نامه روانشناسی بالینی: بررسی تاثیر مشاوره گروهی با .... OL203
-بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی.

پروژه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران

با سلام - هم اکنون می توانید فایل پروژه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت
روانی دختران را دانلود نمایید.

خرید و دانلود بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت ... - راسا مقاله

20 فوریه 2017 ... خرید و دانلود بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی ... کامل محصول
دانلودی|| پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم
راهنمایی شهرستان ابهر - خرید آنلاین و دریافت.

گزارش تخصصی معلمان رابطه بین کمال گرایی مادران باسلامت روانی ...

18 فوریه 2017 ... دانلود گزارش تخصصی معلمان رابطه بین کمال گرایی مادران با سلامت ... از آن را
میبینیم هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و ...

دریافت فایل پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ...

5 فوریه 2017 ... دریافت فایل پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران
مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر – پرداخت و دانلود آنی.

دانلود پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک ...

10 فوریه 2017 ... پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی و سبک های اسناد در ... ادامه
خواندن دانلود (پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک ... روان مادران دارای
کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم – پرداخت و دانلود آنی لحظات خوشی ...

برترین فایل پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با ...

11 فوریه 2017 ... برترین فایل پایان نامه بررسی رابطه سرسختی، خشم و کمال گرایی با کیفیت
زندگی در بیماران مبتلا به سوء هاضمه ... درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی ... خرید
آنلاین پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی ...

نمونه پرسشنامه کمال گرایی - فروشگاه فایل مقاله

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی کمال گرایی افراد، طراحی شده
که ... کمال گرایی هیل و همکاران ، ۲۰۰۴ قیمت ۳۰۰۰ تومان توضیحات دانلود پرسشنامه ...
بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران بررسی رابطه بین کمال ...

بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم ...

پایان نامه ، دانلود پایان نامه ، خرید پایان نامه ، فروش پایان نامه ، پایان نامه عمران ، پایان
نامه ... هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی ...

بررسی رابطه کمال گرایی مادران و دختران: پدیده انتقال بین نسلی ...

1 فوریه 2017 ... هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه كمال گرایی مادران با کمال گرایی دخترانشان ... دانلود
مقاله:بررسی رابطه کمال گرایی مادران و دختران: پدیده انتقال بین‏ ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... بررسی رابطه بین اضطراب مادر با ویژگی های خانواده .... بررسي رابطه كمال گرايي
والدين با عزت نفس ، جرات ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش ...

رابطة بین شیوه‌های فرزندپروری و کمال‌گرایی مادران با سازگاری عاطفی ...

بین میانگین نمرات سازگاری عاطفی دانش‌آموزان از نظر کمال‌گرایی غیرانطباقی و
انطباقی مادرانشان تفاوت معناداری وجود ندارد. ... نوع مقاله: علمی-پژوهشی ... هدف پژوهش
حاضر بررسی رابطة شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه، و آزادگذارانه و
کمال‌گرایی ...

دانلود فایل ( بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی ...

2 مارس 2017 ... دانلود فایل ( بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی ... محصول
دانلودی(پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و ... - بیتا دانلود

20 فوریه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی
دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر)خوش آمدید برای دانلود به ...

دانلود بررسی رابطه کمال گرایی و الدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه کمالگرایی و الدین با پیشرفت تحصیلی ... و به
طور کلی بین کمال گرایی مادران و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ... دانلود
پایان نامه علل گرایش پسران جوان به ماهوارهخرداد ۲۸, ۱۳۹۴در «رشته علوم تربیتی».

مقالات ISI کمال گرایی : 100 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

Perception matters for clinical perfectionism and social anxiety. دانلود مقاله ...
بررسی عملکرد شناختی: آیا کمال گرایی و نشخوار مهم هستند؟ ... انتقاد از خود به عنوان
یک میانجی در رابطه بین کمال گرایی ناسالم و پریشانی ... درک سازگاری نوجوانان مرفه
: فعل و انفعال کمال گرایی والدین، فشار پدر و مادر درک شده و دخالت فعالیت سازمان
یافته.

بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي با عملکرد جنسي زنان نابارور

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه بين ابعاد کمال گرايي با
عملکرد جنسي زنان نابارور.

پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه

پایان نامه بررسي رابطه بين عزت نفس فرزندان و شيوه هاي تربيتي والدين (معلم) ...
پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم ...

Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بررسی رابطه بین سطح اضطراب و میزان آلفا آمیلاز بزاق مادران با میزان همکاری
کودکان 3 تا 6 ... برررسی رابطه شیوه ی فرزند پروری با کمال گرایی دانش آموزان مقطع
متوسطه .... و نگرش به بزهکاری در نوجوانان سال دوم راهنمایی شهرستان بابل کد مقاله:
11247.

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

27) پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله ... 49)
پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم ...

بررسی رابطه كمال‌گرايی والدين با عزت‌نفس ... - پایان نامه دات کام

هدف از اين تحقيق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت ورزي و
خودكارآمدي ... همچنين نتايج نشان داد كه بين كمال‌گرايي مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و
خودكارآمدي فرزندان ... پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود
کنید.

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی ...
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی برون گرایی، تطابق پذیری، وظیفه ... رابطه
بین جهت گیری مذهبی، تاب آوری روانی با رضایت از زندگی مادران دانش آموزان دارای
اختلال یادگیری ... مقایسه رابطه کمالگرایی و شادکامی بین دانشجویان روانشناسی و
مهندسی

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ. ي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ و. راﻫﺒﺮدﻫﺎي
... ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮدم ﺑﻮده. و در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣـﺎدر ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﻢ، اﯾـﻦ.

بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی بر افسردگی و ... - جی پریم مقاله

22 ژانويه 2017 ... پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع ... به وب ما
خوش آمدیدبه صفحه دانلود فایل(بررسی میزان شیوع افسردگی و ...

بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان - پایگاه ...

فهرست مقالات. بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان. نویسنده
: بشارت، محمد علی؛ ... مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران مراجع استنادات. کلیدواژه ها ...

پایان نامه بررسي كمال‌گرايي والدين و رابطه آن با عزت‌نفس، خودكارآمدي و ...

بررسی كمال‌گرايی والدين و رابطه آن با عزت‌ نفس، خودكارآمدی و جرات‌ ورزی فرزندان آنها
... _ این پایان نامه دارای نتایج حاصل از پرسشنامه ها و مباحث آماری می باشد _ دانلود ....
همچنين نتايج نشان داد كه بين كمال‌گرايي مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي ...

رزومه - محمدعلی بشارت - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه ... پزشکی و مادران آنها، فاطمه دهقانی آرانی، کاربردی، دانشگاه تهران،
1393/07/22; نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین کمال گرایی
مثبت و منفی با ...... "بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و مکانیسم های دفاعی.

اصل مقاله (194 K) - دانشگاه تهران

يار دانشگاه اروميه،. و1 .1. کارشناس ارشد دانشگاه اروم. يه. چکيده. هدف از تحقیق،
بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد بود
.

پروپوزال روانشناسی بایگانی | پایان نامه سرا

بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده ...
مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک; بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ....
برای دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد می
توانید ...

بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی فراست و رابطه آن با ...

شد . بررسی نتایج نشان داد که بین مؤلفه های متغیر کمال گرایی و اضطراب امتحان به
جزء دو مورد. ) استاندارد های. فردی،نظم و ترتیب. (. رابطه مثبت و معناداری وجود. دارد.

خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ...

خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران
مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر.

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها | بانك موضوعات ...

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش
... دانشجويان بررسي رابطه سبك هاي مقابله و اسناد با شادكامي بررسي رابطه بين سبك
... رابطه احساس پيوستگي و نارسايي هيجاني با شادكامي بررسي رابطه كمال گرايي ...
بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک.

بررسي رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

connect to download ... بررسي رابطه کمال گرایي والدین با پیشرفت تحصیلي
فرزندان فرضعلي علي ياري كارشناس ارشد روان شناسي باليني ... بين كمال
گرايي مادران و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان متوسطه رابطه وجود ندارد . ..... READ
PAPER.

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان رابطه بین شخصیت و گرایش به دین ... پرسشنامه رایگان کمال
گرایی فراست ... پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و انگیزه تایید در دختران
... پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی
نسبت به ..... پرسشنامه رایگان انعکاس شرح مفاهیم محیط زیست در کتاب های علوم
تجربی ...

دانلود پایان نامه رابطه ابعاد کمال گرایی مادران با خوش بینی و خود ...

25 سپتامبر 2016 ... دانلود پایان نامه رابطه ابعاد کمال گرایی مادران با خوش بینی و خود کارآمدی ... بینی
کمال گرایی ارتباط بین خوش بینی و خودکارآمدی ,پایان نامه اماده رابطه ابعاد ... بین
یک الگوی رفتاری با چندین متغیر را به طور همزمان مورد بررسی قرار داد.

دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی ...

5 فوریه 2016 ... شرح مختصر : بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی ... دانلود پایان نامه
رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی ..... سلام عزیزان لطفااگر
پایان نامه ای در مورد اشتغال مادران ورابطی ان ..... بررسی رابطه کمال گرایی والدین
باعزت نفس،جرات ورزی وخودکارآمدی فرزندان آنها دربین دانش آموزان

بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در ...

1 روز پیش ... بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل ...
با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت . ... پایان
نامه جهت اخذ M.Aدرجه کارشناسی ارشد( روانشناسی عمومی ) ...... کیفیت جامع · عکس های
خانوادگی پژمان جمشیدی ،برادر ،پدر ،مادر و خواهرش + بیوگرافی ...

مقاله بررسی رابطه كمال گرايی والدين با عزت‌نفس،

همچنين نتايج نشان داد كه بين كمال گرايي مادران و عزت نفس، جرأت ورزي و خودكارآمدي
فرزندان ... دانلود مقاله بررسی رابطه بین كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي .

مقاله بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و ...

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با
عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر ..... ایشان دارای
مادرانی بودند که معیارهای بالایی برای خودشان داشته و بسیار مرتب و منظم بوده‌اند.

بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس - دانلود پایان نامه، پروژه ...

بررسی رابطه كمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودكارآمدی فرزندان. ...
همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‌گرایی مادران و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی ...

پرتال جامع علوم انسانی-محمدعلی بشارت

عنوان مقاله: نقش تعدیل کنندة بیش تمرینی ادراک شده بر رابطة بین کمال گرایی با ...
بر دلبستگی مادر- کودک بر شاخص های سلامت مادران کودکان مبتلا به بیماری مزمن ...
عنوان مقاله: بررسی آسیب های عصب شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی.

علوم انسانی | مرجع دانلود متن کامل پایان نامه

پایان نامه روانشناسی درباره فرهنگ و خودشیفتگی گرایی · پایان نامه .... پایان نامه
بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت · پایان نامه ...

PDF[پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی ...

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-03-06 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎدران و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ
دﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺎدران و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ...

برترین فایل پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ...

21 مارس 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت
روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر وارد این صفحه شده ...

پروژه رشته روانشناسی | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق

پایان نامه رابطه کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی چکیده : هدف
از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی … ادامه مطلب · ۱۴ بهمن, ۱۳۹۲ ...

پایان نامه های روانشناسی و علوم تربیتی - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه ...

16 نوامبر 2013 ... بررسی رابطه بین اضطراب مادر با ویژگی های خانواده .... بررسي رابطه كمال گرايي
والدين با عزت نفس ، جرات ورزي و خودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی ... وب سایتBook Download ۶۰;
طراحی سایت آژانس مسافرتی ۶۱; فلزات سنگین ۶۲; کتاب و کتابخانه در ..... ۲۴۵
بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی
شهرستان ابهر ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت ... - دانلود رایگان

22 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم
راهنمایی شهرستان ابهر در فایل ورد (word) دارای 52 صفحه می باشد و ...

گرایي دبستاني بر اساس كمال كودكان پيش ي اجتماع ي ستگ ی و شا ی ...

دریافت مقاله. 9/6. /. 91. تاریخ آغاز بررسی مقاله ... شا. ی. ستگ. ی. اجتماع. ی. زین.
توسط کمال. گرا. یی. ناسازگارانه پدر و مادر پ. ی. ش. نیب. ی. نم. ی. شود .... عمدی از سوی
دیگران نشات می. گیرد با کمال گرایی جامعه. محور رابطه دارد. بین. کمال. گرایی. والدین
.

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی ... - دانلود ها

پایان نامه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم
راهنمایی شهرستان ابهر. ... لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک
کنید) ...

پروژه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع ...

28 ژانويه 2017 ... این محصول با ارزش “ پروژه بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی
دختران مقطع سوم راهنمایی. doc “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

مقالات مشابه با مقاله: رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با کمال ...

بررسی رابطه ادراك سبكهای فرزند پروری والدین با خود تنظیمی خودمختارانه دانش آموزان
دختر و پسر ... مقایسه شیوه های فرزندپروری، اضطراب و کمال گرایی مادران دانش آموزان
تک فرزند و چند فرزند ... دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir ...

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان

دانلود پایان نامه روانشناسی – بررسی رابطه بین اختلالات . .... 4, بررسی رابطه
ویژگی¬های شخصیتی و سلامت روانی مادران با میزان اختلالات رفتاری ... شناختی ....
ذخیره شده مشابه 3- بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و مكانيسم هاي دفاعي (1383
).

275 K

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ... درﻧﺘﻴﺠﻪ رواﺑﻂ درون ﺧﺎﻧﻮاده، ﻳﻌﻨﻲ رواﺑﻂ ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان از ﻳﻚ ﺳﻮ و رواﺑﻂ
ﻓﺮزﻧﺪان .... ﻛﻤﺎل. ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ. و. اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن را از ﺑﭽﻪ. ﻫﺎ. ي ﺧﻮد. دارﻧﺪ و
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ..... در ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ. ﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻪ. وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﺒﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ،. ﺑﺮون ﮔﺮاﻳﻲ و
ﺳﺎزﮔﺎري ... ان راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد. دارد . -3. ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش. ﻫﺎ. ي ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. داﻧﺶ
. آﻣﻮز.

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و دینداری در دانش‌آموزان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه دینداری با میزان طلاق بین زنان .... 8 بررسی رابطه
کمال‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرات‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها 135. بررسی
رابطه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم ... پایان نامه
... پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه ... "رابطه بین
کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش آموزان. .... ذخیره شده مشابه
مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک فرزندپروری مادران کودکان, در اولین
همایش .

انجام پایان نامه| موضوعات پایان نامه روانشناسی| پایان نامه

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس; رابطه جهت گیری ...
ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های
فیزیولوژیک ... سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال
اوتیستیک .... برق تحقیق حقوق دانلود پایان نامه دکتری روانشناسی ریسک زنجیره
تامین ...

پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی.doc - دانشگاه شهید بهشتی

بررسی رابطه بین جرات ورزی و رضامندی زناشویی در دانشجویان ... بررسی اثر بخشی
برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر استرس والدگری مادران ..... نقش ابعاد کمالگرایی
و راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش بینی شدت علایم افسردگی و اضطراب دانشجویان.

دانلود فایل فلش اورجینال فارسی تبلت مارشال مدل Marshal ME-702 با لینک مستقیم

فرهنگسرا 3 بعدی اسکچاپی ...... G5 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

پاورپوینت در مورد آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری 42 اسلاید

مقاله درباره پودر شفيره كرم ابريشم – يك ماده غذايي غير متداول

دانلود فایل گزارش کارآموزی 2 احداث ساختمان مسکونی ..

دانلود پاورپوینت تحلیل بنای مهد کودک

فایل تحقیق رنگ در ايران خودرو .

مديريت سبد پروژه ها عامل افزايش بهره وري در شركتهاي چند پروژه اي

مواد شيمياي تجديد پذير و تجديد ناپذير

مقاله درباره اخلاق همسرداري

پاورپوینت آناتومی ستون فقرات

ژورنال Robust hyper-heuristic algorithms for the offline oriented/non-oriented 2D bin packing problems از انتشارات الزویر

پاورپوینت آشنايي با وسايل ، تجهيزات تبادل جرم بين دو فاز

دانلود فایل روت گوشی Samsung Galaxy J1 مدل SM-J106Fاندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

تحقیق در مورد شناخت شناسي

دانلود پاورپوینت فرم ها و نمونه ها

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی نقد کتاب

مقاله کشف فلزهای قدیمی و پایه در منطقه اقیانوس آرام در 25 سال گذشته

تحقیق درباره ی ساختمان سازي 50 ص با فرمت ورد

مواد به كار رفته در روش سل–ژن

طاووس آبي هندي

گزارش کار وکالت

چک از دیدگاه کیفری 5 ص

طرح کسب و کار بیماری آنفلوانزای مرغی (سال 96)

بازی زیباوگرافیکیspecialباقابلیت دونفره

مقاله پوكي استخوان

تحقیق: انسان شناسی زیستی

تحقیق در مورد ناشنوايي و كم شنوايي

تحقیق در مورد شبکه عصبی

مقاله درمورد.. انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی