دانلود رایگان

دانلود مقاله كوبيسم - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله كوبيسم


چكيده
كوبیسم ـ از نقاط عطف هنر غرب ـ جنبشی بزرگ در نقاشی و تا حدی محدودتر در مجسمه سازی قرن بیستم است. این سبك كه قبل از جنگ جهانی اول توسط پیكاسو و براك در پاریس شكل گرفت، گرچه محدود به نقاشی و مجسمه سازی میشد، با این حال تأثیری بسزا بر توسعه و ترقی هنر مدرن گذاشت.
هنرمندان پیرو این سبك كه ریشه هائی نیرومند در هنر قومی ـ قبلیه ای آفریقائی دارد، از تكنیكهای كُلاژ (وصله چسبانی) و فرمهای هندسی استفاده میكنند. گاهی زوایائی مختلف از یك تصویر همزمان در تابلو نشان داده میشود.
هدف پیروان كوبیسم آن بود كه با رویگردانی ریشه ای از مفهوم هنر به عنوان بازنمائی طبیعت ـ كه پس از رنسانس بر نقاشی و مجسمه سازی غرب سلطه داشت ـ اجسام و احجام را، بی آن كه از شگردهای سه بعدی نمائی استفاده كنند، بر سطحی دوبعدی به تصویر درآورند. نقاشان كوبیست، آن قدر كه اشیاء واقعی را باز مینمایاندند، بر نمودهای ظاهری آنها در مكان و زمانی خاص تأكید نمیكردند، بل كه میكوشیدند با بهره گیری از خرد و شناخت خود، جنبه هائی نادیدنی از پدیدارهای مختلف را به نمایش درآورند. بدین منظور، وجوه مختلفی از یك شكل در آنِ واحد به تصویر درمیامد. به عبارت دیگر صورتهای مختلف یك شیء به سطوح مختلف هندسی تجزیه میشد و سپس از دیدگاههای مختلفی تركیب مجدد می یافت. كوبیسم از این منظر، مدعی رئالیسم بود، منتها نه رئالیسم بصری و امپرسیونیستی، بل كه رئالیسم واقعی.
مجسمه های آفریقائی و تابلوهای متأخر سزان از مهمترین منابع تأثیرگذار در پیدائی این سبك به شمار میروند اما درواقع با تابلوی دوشیزگان آوینیون اثر پیكاسو (1907) بود كه حركت این جنبش هنری آغاز شد و بعدها به دو مرحله تحلیلی (1912ـ1910) و تركیبی (1914ـ1912) تقسیم گردید.
همكاری پیكاسو و براك كه با جنگ جهانی اول پایان یافت، سبب شكل گیری حركتها و سبكهای بسیار زیادی در قرن بیستم شد كه از آن جمله، فوتوریسم ، اورفیسم ، پوریسم و وُریتیسم درخور ذكرند.

مقدمه
علاقه مندیهای نقاشان کوبیسم1

با توجه به پیشینه آثار هنری، مخصوصاً نقاشی، اغلب نقاشیهائی كه در كنار نوآوری و جدید بودن، خصوصیات سنتی و مأنوس را عرضه كرده اند، سریعتر از كارهای افراطی و كاملاً نوجویانه، دوستدار و پیرو پیدا كرده اند؛ چنان كه در كوبیسم، سطوح هندسی به كار رفته در آثار پیكاسو و براك در شمار نوآوریهای آنها بود.
زبان نوئی كه پیكاسو و براك در آثار خود به آن دست یافتند، باعث تحولاتی چشمگیر در هنر نقاشی شد و آزادیهائی را برای هنرمندان به ارمغان آورد كه قبلاً وجود نداشت؛ ازجمله: آزاد شدن آنها از قید و بندهائی كه آن زمان، در بازنمائی

1- نقاشان کوبیسم (پير هاتريد .مكتب كوبيسم)نقاش
دقیق پدیده ها و اشیا مرسوم بود، یا آزادی یافتنِ زبانی نو و تركیباتی جدید برای به تصویر كشیدن طبیعت و زندگی شان.
از سوی دیگر، مركزیت هنری پاریس و محفل كوچك هنرمندان فعال در جوار پیكاسو و براك، باعث موفقیت آنها در اشاعه این زبان نو شد. افزون بر این، به رغم تازگی كوبیسم، این هنر نو در زمانی مناسب پا به عرصه گذاشت، زیرا ارتباط خود را با هنر مرسوم پیشین قطع نكرد و برعكس، با جمع كردن مجموعه ای از ریشه های متباین آن، ذهنیت موجود آماده و پذیرای كوبیسم شد.
در سال 1912 روش هنری پیكاسو و براك بكلی تغییر كرد و با پدید آمدن تابلوی نقش اشیا همراه با حصیر صندلی در سال 1914 كه بعدها یكی از تابلوهای معروف پیكاسو به شمار آمد، عنوان كوبیسم تركیبی به حوزه نقاشی وارد شد.
تابلوهای خلق شده بدین روش، چنان كه از نام آن برمیآید، نه برگرفته از طبیعت، بل كه تركیبی از عناصر و مصنوعات بودند كه سبب دگرگونی مفهوم كلی هنر نقاشی نیز شدند؛ زیرا تا آن زمان بویژه در فرانسه و انگلیس نقاشی در مفهوم كلی به معنای رنگ كردن یك سطح بود.
پیكاسو، در تابلوی یادشده عناصر تصویری روزنامه، پیپ، بطری و مانند آن را روی پارچه مشمعی نقشداری قرار داد كه تا یك سوم تابلو را فرا گرفته بود و به رغم ساختگی بودن آن، واقعیترین و باورپذیرترین بخش تابلو به نظر میرسید.
گفتنی است كه آثار خوان گریس در مرحله تركیبی، اهمیتی در ردیف آثار پیكاسو و براك یافت. 1
استفاده از مواد و مصالحی غیر از مواد سنتی (خرت و پرتهائی كه به نظر برخی شاید دون شأن هنر باشد)، به بازی گرفتن واقعیت نه برای رسیدن به یك زیبائی آرمانی، بل كه صرفاً به منظور تفریح و تفنن، انكار كلی همه فوت و فنّهای جاافتاده هنر نقاشی در قرون گذشته با استفاده از تكنیك كُلاژ، و سرانجام نفی تمام و كمال این اصل قرار دادی كه تابلوی نقاشی باید در برابر چشمان نظاره گر همچون پنجره ای ظاهر گردد كه به فضائی خیالی گشوده میشود دلائلی بر بدیع بودن كوبیسم بود.
افرادی كه كوبیسم را نوعی شانه خالی كردن از بار مسئولیت پنداشته بودند، بسرعت زبان مونتاژ را یاد گرفتند و كوبیسم را كه واقع نمایی عكاسی وار عناصر

1- آثار خوان گریس پیكاسو و براك یافت.

طبیعی را با كمپوزیسیونی قویاً غیرواقع نما تلفیق میكرد، به عنوان هنری جامع و كامل پذیرفتند. بدین طریق، گسستگی و استفاده از زبانهای نامتجانس (از طریق ادغام عناصری از زندگی روزمره در اثر) به قراردادهای زبان (اكسپرسیون)1 هنر مدرن تبدیل شد و كوبیسم نقطه عطف و رهبر این حركت بود.
شاید بتوان گفت كه این جهان نو، همان است كه كوبیسم قصد تصویر كردن آن را داشت، ولی گفتنی است كه چنان بیان صریحی شاید زیاد بجا و درست نباشد، زیرا هر آنچه پیكاسو و براك خلق میكردند، واكنشی در برابر هنر زمانه پنداشته میشد. جالب این كه در آثار آنها بر خلاف اثار دیگر هنرمندان این سبك، اثری از جلوه های تكنولوژی و پیشرفت انسان در صنعت، همچون اتومبیل، هواپیما، برج ایفل و دیگر مصنوعات ساخت بشر دیده نمیشود. با این حال، گسستگی و پیچیدگی نقاشیهای آنها و بازی راز آمیزشان با واقعیت عینی و ملموس از یك سو و علاقه آنان به خطوط مستقیم و شكلهای هندسی از سوی دیگر، موجب شد كوبیسم به سبك (یا مجموعه ای از سبكها) تبدیل شود كه به طور كلی تداعی كننده واكنشی مثبت به جهان نو بودند.
در باب واژه كوبیسم لازم به یادآوری است كه پیكاسو و براك به عنوان

1- اكسپرسیون هنر مدرن

پایه گذاران كوبیسم، كوچكترین اشاره ای به این نام نداشته اند و این كلمه، زمانی حالت برچسب نام یك جنبش هنری را یافت كه گروهی از نقاشان (بدون حضور پیكاسو و براك) در سال 1911 آثار خود را در سالن مستقلها به نمایش درآوردند و روزنامه ها عنوان نقاشان كوبیست را به آنها دادند. یك سال بعد از برپائی این نمایشگاه، دو تن از آنان (البر گلز و ژان متسینگر) نخستین كتاب را درباره كوبیسم منتشر كردند و در همان سال، نقاشیهای كوبیستی كه در پاریس كشیده شده بودند، در سراسر اروپا (در شهرهای لندن، بارسلون، كلن، زوریخ، مونیخ، برلین، پراگ و مسكو) به نمایش درآمدند. گذشته از این، در سال 1913 مجموعه مقالات آپولینر درباره هنر پیشتاز با عنوان نقاشان كوبیست انتشار یافت و نمایشگاه بزرگی كه به نام نمایشگاه قورخانه در شهر نیویورك برپا شد، كوبیسم را در سراسر آمریكا بر سر زبانها انداخت. البته خودِ واژه كوبیسم به عنوان یك برچسب به تعبیر و تفسیرهائی دامن زد، به طوری كه كوبیسم، اغلب هنر ساده سازی، توصیف میشد و نقاشانی كه كارهایشان آكنده از شكلها و حجمهای هندسی بود، بیش از نقاشانی كه هدفهای ظریفتری را دنبال میكردند، نماینده راستین این جنبش شناخته میشدند.
در پایان باید یادآور شد كه در نگرش برخی نقاشان، كوبیسم راهی بود كه آشكارا به انتزاع كامل میرسید. به نظر آنها كسانی كه مایل نبودند این راه را تا انتها طی كنند، جرأت وانهادن سنت بازنمائی را نداشتند.
1. پیکاسو و آغاز سبک کوبیسم
در 25 ماه اکتبر سال 1881، پابلو روییزپیکاسو1، فرزند دون خوزه روییز پیکاسو و ماریا پیکاسو لوپز، در مالاگا واقع در جنوب اسپانیا به دنیا می آید.
پدر او، دون خوزه، نقاش بود که در مدرسه ی هنرهای زیبا، طراحی تدریس می کرده. پابلو پیکاسو که هر دم تغییر روش در کارش داشته است،
در ناکجااباد هنر سیر می کرده و همه ی کوشش هایی را که برای طبقه بندی کارش در مقالات مفهومی یا در برگه دان های مورخان هنر به کار می رفته، به مبارزه می طلبید. وی در سراسر دهه های پربار گذشته، آثاری آفریده که از نظر شیوه بیان و شگرد کار، یکسره با هم فرق داشته. عناصر سبکی که به گمان هنر مندان آن زمان دیر زمانی پیش از این در گذشته پیکاسو مدفون شده بود ، به طور ناگهان سر بر می آوردند و وی همین عناصر را با دیگر عناصر در می آمیخته تا دستاوردهایی نو و پر شگفت پدید آورد.

1- پابلو روییزپیکاسوفرزند دون خوزه روییز پیکاسو و ماریا پیکاسو لوپز
در وجود این اسپانیایی کوتاه قد با آن چشمان سیاه و خیره، نه یک نقاش و صد نقاش و هر یکی نوآورتر و پر خیال تر از دیگری نهان شده بوده.
پیکاسو با ایستادگی بر آزادی هنر و حفظ استقلال استوار خود می خواست از نقاشان سراسر اعصار به سبب خواری های بیشمار که کشیده بودند، انتقام بگیرد. وی کاشف دلاور و دم دمی مزاج، شیفته تجربه گری و سر انجام، هنرمندی بود که به نیروی درونی پویای خود برانگیخته می شده. در نزد نسل هنرمندان، آثار پیکاسو حکم دارو تلقی می شده، که همچون محرک نیرومند و شگرفی در وجود تاثیر می گذاشته و حتی توجه بی اعتنایان را بر می انگیخته. پیکاسو با نیروی حیاتی بی باکانه ای سنت هایی را که در واقع، جز مشتی از تعلیمات محافظت شده ی دانشکده هنر نبود، در هم ریخته. وی در دوران کودکی خویش، بسیار خودرای و چه بسا در خیلی از منابع به عنوان فردی کله شق نام برده شده. به جای آن که به درس توجه کند، به ساعت خیره می شده و حرکت آهسته ی عقربه ها او را افسون می کرده است. او برای رقابت با پدرش، از سنین پایین، طراحی هایی را آغاز کرد که از نظر ترسیم خطوط و قدرت خارق العاده ی دید و تخیل، در خور توجه بودند. نبوغ و استعداد پیکاسو چنان شگفت آور بوده که بنا به گفته ی خود او پدرش که از هنر فرزند متحیر شده بود، قلم و تخته و رنگ خود را به او سپرده و اعلام کرده که دیگر هیچ گاه نقاشی نخواهد کرد. نخستین تصویرش که وی را به همگان شناساند. تصویر علم و نیکوکاری بود که پزشک راهبه ای را در کنار تخت یک بیمار علیل نشان می داد. این تصویر باعث شد که در سال 1897، وی در نمایشگاه هنرهای زیبای مادرید، نشان شایستگی دریافت کند: مسئله ای باعث شد تا خانواده اش، وی را به آکادمی سلطنتی سن فرناندو در مادرید بسپارند، اما چیزی نگذشت که از آکادمی و آموزش های خشک آن خسته و به پرسه زدن در خیابانها مشغول شده. البته، گاهی نیز به موزه پرادو می رفت و در آنجا، به شدت تحت تاثیر هنر قرار می گرفت. وی اجباری درونی به نقاشی کردن در خود حس می کرده، اما نمی خواست صرفا از حالت های کلیشه ای مدل رونگاری کند. این احساس به پیوستنش به گروه نقاشان و نویسندگان شورشی آن زمان انجامید که در صدر شکستن سنت ها بودند.
جوانی او در روزگاری گذشت که تجارت آزاد جای خود را به سرمایه داری انحصاری می داد و تاثیر آن بر هنر و هنر مندان با تاثیر دوره های آرام و عادی تفاوت داشته است و هنرمندان را بر آن می داشت تا واکنشهای خود را نسبت به اوضاع و احوال مادی و ایدئولوژی پیرامون خود مورد ستایش قرار دهند: هنگامه ای که در آن، کهنه و نو در ستیزه خشونت باری درگیر می شوند.
پیکاسو در فوریه سال 1900، نخستین نمایشگاه خود را شامل طرح و رسم های دوستانش، برپا و در اکتبر همان سال، به همراه یکی از دوستانش برای نخستین بار به پاریس سفر کرده و در آنجا، از طریق لگا، سزان، وان گوگ و......با آخرین پیشرفتهای صنایع هنری آشنا شده. از آثاری که در نتیجه ی این سفر خلق کرده بود، رقاصه غمگین و آسیاب گالت را می توان نام برد. دو سال پس از این سفر، یعنی در سال 1901، پیکاسو به همراه یکی از دوستانش نشریه ای به نام نشریه هنر جوان را منتشر می کند. این سال را آغاز دوره ی آبی زندگانی پیکاسو نام گذاری کرده اند. دورانی که شیوه کار وی تغییر کرد و آبی رنگ حاکم بر آثارش شده بود. در این دوره فقیران و ناتوانان موضوعات نقاشی او را تشکیل می دادند. البته ، خود وی به اندازه ی تهیدستان پرده های نقاشی اش فقیر و بی چیز بوده. در ماه آوریل سال 1904، پیکاسو برای همیشه بارسلون را ترک و در پاریس اقامت می گزیند. در پاییز همان سال با فرناندو اولیویه آشنا می شود و تا 1911 با او زندگی می کند. در این دوران رنگ صورتی بر نقاشی های وی حاکم می شود و این دوره از زندگی او را دوران صورتی نامیدند. موضوع نقاشی هایش نیز تغییر کرده و به سراغ دلقک ها، آکروبات ها و مقلدان می رفته. پس از خلق تابلو دوشیزگان آوین یون، پیکاسومتوجه عناصر اصلی قرار دادی در طرح مضامین شد و این نقطه ی آغاز سبک کوبیسم بود. پیکاسو با الهام از کارهای سزان، طبیعت بی جان را به تصویر کشیده و در تابلوهایش متوجه اشکال هندسی شده. در سال 1909 بوده که وی نخستین منظره کوبیسم را خلق کرده. تابلو سر یک زن نمونه ای از این دوران بوده است.
در سال 1918، پیکاسو با الگا کولکوا، یکی از اعضای گروه باله در آن زمان ازدواج می کند. او دختر یک ژنرال روسی بوده و مراسم ازدواج آنها به رغم اعتقادات نه چندان محکم پیکاسو، در کلیسا انجام می شود. نتیجه این ازدواج پسری به نام پائلو بود که در سال 1921، به دنیا آمده. در این دوران پیکاسو به خلق نقاشی های مجسمه ای مشغول شده که شدیدا تحت تاثیر مکتب کلاسیک بوده است. ازدواج پیکاسو با الگا، در سال 1935 به جدایی منجر می شود و از معشوقه او ماری ترز والتر دختری به نام مایا به دنیا می آید.
بی قیدی زناشوئی پیکاسو مدتی طولانی در آن زمان به افسانه تبدیل مشود. به غیر از متعددی که پشت سر گذاشته بوده، هفت زن برای مدت ناپایداری در زندگی او نقش رسمی بانوی الهام بخش او را به عهده داشته اند، که او همه آنها را فریفته، عذاب داده و تحقیر کرده است. علت این جدایی های مکرر را برخی از مولفین بی گمان تربیت پیکاسو توسط زن ها، یعنی مادرش، عمه هایش و خواهرهایش دانسته اند که پیکاسو هر جند هم قدر این زن ها را می دانسته اما به همان اندازه از تسلط آنها به وی گریزان بوده. سر انجام در سال 1961، با ژاکلین روک ازدواج کرده. ژاکلین تنها زن ماندگار در زندگی او بوده که تا زمان مرگ پیکاسو همراهش بوده.
پیکاسو در 8 آوریل 1973، در اوج دلباختگی اش به ژاکلین درگذشت و ژاکلین روک نیز، که پس از پیکاسو شدیدا از نظر روحی دگرکون شده بود. در سال 1986، با شلیک گلوله خودکشی کرد. البته، از نظر عام او چیزی را از دست نداده: چرا که این عمل ضروری، تنها وسیله خلاص شدن از بار سنگین بیست سال جنون هوس آلود بوده. دیوید دون کان که سال ها بهترین لحظه های آن ها را عکاسی کرده بود مرگ ژاکلین راچنین تفسیر کرد: این گلوله نبوده که او را از پای درآورده، بلکه خاطره پیکاسو او را کشت.
تأمل برآثار پيكاسو، آشنايي با كوبيسم
پابلو پيكاسو1 يكي از پركارترين و بانفوذترين هنرمندان قرن بيستم است. او در نقاشي، مجسمه سازي، قلم زني، طراحي و سفال گري هزاران اثر خلق كرده است. او مكتب كوبيسم را به همراه جرجيس براك(Georges Braque) در ميان نقاشان جا انداخت و فن اختلاط رنگ بر پردة نقاشي را به عالم هنر معرفي كرد.
پيكاسو در بيست وپنجم اكتبر سال 1881 در مالاگا، شهري در اسپانيا به دنيا آمد.

1- پابلو پيكاسو يكي از پركارترين و بانفوذترين هنرمندان قرن بيستم است
او فرزند يك نقاش تحصيل كرده به نام جوز روئيزبلنكو (Jose Ruis Blanco) و مارياپيكاسو (Maria Picasso) بود كه از سال 1901 نام خود را به نام خانوادگي مادرش تغيير مي دهد. پابلو از همان دوران كودكي به نقاشي علاقه پيدا مي كند و از ده سالگي نزد پدرش كه معلم يك آموزشگاه هنري بود. اصول اولية نقاشي را فراگرفت و دوستانش را با كشيدن نقاشي بدون بلند كردن قلم يا نگاه كردن به كاغذ سرگرم مي ساخت.
در سال 1895 به همراه خانواده به بارسلونا تغيير مكان دادند و پيكاسو در آنجا در آكادمي هنرهاي عالي به نام لالنجا (La Lonja) به تحصيل مشغول شد. در اوايل كار، ديدار او از مكانها و گروه هاي مختلف هنري تا سال 1899 در پيشرفت هنريش بسيار تأثيرگذار بود. در سال 1900 ميلادي اولين نمايشگاه پيكاسو در بارسلونا تشكيل شد. در پاييز همان سال به پاريس رفت تا در آنجا مطالعاتي در ابتداي قرن جديد داشته باشد و در آوريل 1904 در پاريس اقامت كرد و در آنجا به وسيلة آثار امپرسيونيست خود به شهرت رسيد.
پيكاسو زماني كه به كار مشغول نبود، از تنها ماندن خودداري مي كرد و به همين دليل در مدت كوتاهي حلقة دوستانش كه شامل گيلائوم آپولنيير(Guillaume Apollinaire)، ماكس جاكب (Max Jacob) و لئواستين (Leo Stein) و همچنين دو دلال بسيار خوب به نام هاي آمبوريسه ولارد (Amborise Vollard) و برس ول (Berthe Weel) بود، شكل گرفت. در اين زمان خودكشي يكي از دوستانش به روي پابلوي جوان تأثير عميقي گذاشت و تحت چنين شرايطي دست به خلق آثاري زد كه از آن به عنوان دورة آبي (Blue Period) ياد مي كنند. در اين دوره بيشتر به ترسيم چهرة آكروبات ها، بندبازان، گدايان و هنرمندان مي پرداخت و در طول روز در پاريس به تحقيق بر روي شاهكارهايش در لوور (Louvre) و شبها به همراه هنرمندان ديگر در ميكده ها مشغول مي شد. پابلوپيكاسو در دورة آبي بيشتر رنگ هاي تيره را در تابلوهاي نقاشي خود به كار مي گرفت. اما پس از مدت كوتاهي اقامت در فرانسه با تغيير ارتباطات، جعبة رنگ او به رنگهاي قرمز و صورتي تغيير پيدا كرد. به همين دليل به اين دوره دوره رز (Roze Period) مي گويند. در اين دوران پس از دوستي با برخي از دلالان هنر، شاعر آن زمان ماكس جاكب و نويسندة تبعيدي آمريكايي، گرترود استين (Gertrude Stein) و برادرش لئو (Leo) كه اولين حاميان او بودند، سبك او به طور محسوسي عوض شد به طوري كه تغييرات دروني او در آثارش نمايان است. و تغيير سبك او از دورة آبي به دورة رز در اثر مهم او به نام لس ديموسلس اويگنون (Les Demoiselles Ovignon) نمونه اي از آن است. كار پابلوپيكاسو در تابستان سال 1906، وارد مرحلة جديدي شد كه نشان از تأثير هنر يونان شبه جزيرة ايبري و آفريقا بر روي او بود كه به اين ترتيب سبك پرتوكوبيسم (Protocubism) را به وجود آورد كه توسط منتقدين نقاش معاصر مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1908 پابلوپيكاسو و نقاش فرانسوي جرجيس براك متأثر از قالب امپرسيونيسم فرانسوي سبك جديدي را در كشيدن مناظر به كار بردند كه از نظر چندين منتقد از مكعبهاي كوچكي تشكيل شده است. اين سبك كوبيسم نام گرفت و بعضي از نقاشيهاي اين دو هنرمند در اين زمينه آنقدر به هم شبيه هستند كه تفكيك آنها بسيار مشكل است. سير تكاملي بعدي پابلو در كوبيسم از نگاه تحليلي (11ـ1908) به منظر ساختگي و تركيبي كه آغاز آن در سالهاي 13ـ1912. بود ادامه داشت در اين شيوه رنگ هاي نمايش داده شده به صورت صاف و چند تكه، نقش بزرگي را ايفا مي كند و بعد از اين سال ها پيكاسو همكاري خود را در بالت و توليدات تئاتر و نمايش در سال 1916 آغاز كرد و كمي بعد از آن آثار نقاشي خود را با سبك نئوكلاسيك و نمايش تشبيهي عرضه كرد. اين نقاش بزرگ در سال 1918 با الگا (Olgo)، رقاص بالت ازدواج كرد و در پاريس به زندگي خود ادامه داد و تابستان هايش را نيز در كنار ساحل دريا سپري مي كرد. از سال 1925 تا 1930 درگير اختلاف عقيده با سوررئاليست ها بود و در پاييز سال 1931 علاقمند به مجسمه سازي شد و با ايجاد نمايشگاههاي بزرگي در پاريس و زوريخ و انتشار اولين كتابش به شهرت فراواني رسيد.
در سال 1936 جنگ داخلي اسپانيا شروع شد كه تأثير زيادي به روي پيكاسو گذاشت به طوري كه تأثير آن را مي توان در تابلوي گورنيكا ـ Guernicoـ (1937) ديد. در اين پردة نقاشي بزرگ، بي عاطفگي، وحشي گري و نوميدي حاصل از جنگ به تصوير كشيده شده است . پابلو اصرار داشت كه اين تابلو تا زماني كه دموكراسي ـ كشور اسپانيا به حالت اول برنگردد به آنجا برده نشود. اين تابلوي نقاشي به عنوان يكي از پرجاذبه ترين آثار در موزة مادريد سال 1992 در معرض نمايش قرار گرفت.
حقيقت اين است كه پيكاسو در طول جنگ داخلي اسپانيا، جنگ جهاني اول و دوم كاملاً بي طرف بود از جنگيدن با هر طرف يا كشوري مخالفت مي كرد. او هرگز در اين مورد توضيحي نداد. شايد اين تصور به وجود آيد كه او انسان صلح طلبي بود اما تعدادي از هم عصرانش از جمله براك بر اين باور بودند كه اين بي طرفي از بزدلي اش ناشي مي شد. به عنوان يك شهروند اسپانيايي مقيم پاريس هيچ اجباري براي او نبود كه در مقابل آلمان در جنگ جهاني مبارزه كند و يا در جنگ داخلي اسپانيا، خدمت براي اسپانيايي هاي خارج از كشور كاملاً اختياري بود و با وجود اظهار عصبانيت پيكاسو نسبت به فاشيست در آثارش، هرگز در مقابل دشمن دست به اسلحه نبرد. او با وجود كناره گيري از جنبش استقلال طلبي در ايام جوانيش حمايت كلي خود را از چنين اعمالي بيان مي كرد و بعد از جنگ جهاني دوم به گروه كمونيست فرانسه پيوست و حتي در مذاكرة دوستانة بين المللي در لهستان نيز شركت كرد اما نقد ادبي گروهي از رئاليستها در مورد پرترة استالين (Stalin) ، علاقة پيكاسو را به امور سياسي كمونيستي سرد كرد.
پيكاسو در سال 1940 به يك گروه مردمي ملحق شد و شمار زيادي از نمايشگاه هاي پيكاسو در طول زندگي اين هنرمند در سالهاي بعد از آن برگزار شد كه مهم ترين آن ها در موزة هنر مدرن نيويورك در سال 1939 و در پاريس در سال 1955 ايجاد شد. در 1961، اين نقاش اسپانيايي با جاكوئيلين ركو (Jacqueline Roque) ازدواج كرد و به موگينس (Mougins) نقل مكان كرد. پابلوپيكاسو در آنجا خلق آثار با ارزش خود همانند نقاشي، طراحي، عكس هاي چاپي، سفال گري و مجمسه سازي را تا زمان مرگش يعني هشتم آوريل سال 1973 در موگينس فرانسه ادامه داد. در سال هاي هشتاد يا نود سالگي، انرژي هميشگي دوران جوانيش بسيار كمتر شده بود و بيشتر خلوت مي گزيد. همسر دوم او جاكوئيلين ركو به جز مهمترين ملاقات كنندگانش و دو فرزند پيكاسو، كلاد و پالوما (Claude and Paloma) و دوست نقاش سابقش، فرنكويس گيلت (Francoise Gillot) به كس ديگر اجازة ملاقات با او را نمي داد. گوشه گيري پابلوپيكاسو بعد از عمل جراحي پروستات در سال 1965 بيشتر شد و با اختصاص دادن تمام نيرويش به كار، در كشيدن تابلو جسورتر گشت و از سال 1968 تا سال 1971 سيل عظيم نقاشي هايش و صدها قلم زني بشقاب مسي در معرض ديد عموم قرار گرفت. اين آثارش در اين زمان توسط بسياري از روياپردازان ناديده گرفته شد به طوريكه داگلاس كوپر (Dauglas Coper)، آثار پاياني او را به عنوان آثار يك پيرمرد عصباني در اتاق مرگ ناميد.
پيكاسو همچنين مجموعه اي قابل توجه از آثار ديگر نقاشان معروف هم دورة خود مانند هنري ماتيس (Henri Matisse) را نگهداري مي كرد و چون هيچ وصيت نامه اي در زمان مرگش نبود به عنوان ماليات ايالتي فرانسه، بعضي از آثار و مجموعه هاي او به دولت داده شد. اين نقاش و مجسمه ساز اسپانيايي با خلق آثارش گام مهمي در هنر مدرن برداشت. او در ابداع و نوآوري سبك ها و تكنيك هاي نقاشي بي نظير بود و استعداد خدادادي او به عنوان يك نقاش و طراح بسيار قابل اهميت است. او در كار كردن با رنگ روغن، آبرنگ، پاستل، زغال چوب، مداد و جوهر بسيار توانا بود و با ايجاد آثاري در مكتب كوبيسم استعداد بي نظير خود را به بهترين شكل به كار گرفت و با وجود آموزش محدود علمي (كه تنها يك سال از دورة تحصيلاتي را در آكادمي رويال مادريد به پايان رساند) تلاش هنرمندانه اي را در تغيير جهت فكري خود انجام داد. از پابلوپيكاسو به عنوان پركارترين نقاش تاريخ ياد مي شود. در حاليكه دوستانش به او توصيه مي كردند كه در سن هفتادوهشت سالگي دست از كار بردارد اما او مخالفت مي كرد. مرگ او در حالي به وقوع پيوست كه با تعداد زيادي تابلو و آثار ارزشمند، مركب از علائق شخصي و به دور از در نظر گرفتن بازار هنر يك ثروتمند محسوب مي شد. و اخيراً در سال 2003 خويشاوندان پيكاسو موزة وقف شده اي را در زادگاه پيكاسو يعني مالاگا به نام موسيوپيكاسومالاگا راه انداختند.
پيكاسو دوره هاي هنري مختلف را گذراند كه كمترين هنرمندي به چنين تجربة عظيمي دست پيدا مي كند. يكي از مهم ترين دورة كاري پيكاسو چنان كه پيش از اين گفته شد، دورة آبي بود. با وجود اينكه تعهدات كاري در فرانسه ي اواخر قرن نوزدهم و اوايل هنر قرن بيستم كم تر شده بود شايد هيچ هنرمندي به اندازة پيكاسو در تعهد كاري خود، تلخي زندگي را آن قدر بزرگ نمايش نداد .اين تلخي منحصراً در دورة آبي (1904ـ1901) به اوج خود رسيد چنان كه از مجموعة رنگ هاي ماليخوليايي آن دوره با سايه روشن آبي و حاشية تاريك آن بر مي آيد بدون شك زندگي در فقر خانوادگي در زمان جواني در سال هاي اولية زندگيش در پاريس و برخورد با كارگران و گدايان اطراف خود در كشيدن پرترة شخصيت ها با حساسيت و احساس ترحم هر چه بيشتر نسبت به آنها تأثير زيادي گذاشته است. زن اطوكش( Woman Jroning) در پايان دورة آبي با رنگهاي روشن تر اما هنوز با طرح غم افزاي شامل سفيد و خاكستري تصور اصلي فرسودگي و رنج پيكاسو را نشان مي دهد. اگر چه واقعيت اقتصادي و اجتماعي در پاريس آن دوره ريشه كرده بود. رفتار دوستانة اين هنرمند در اين مورد كه با خطوط زاويه دار و متقارن، دين هنري خود را با تركيب خطوط امتداد داده شده و ظريف كه با نفوذ به حقايق تجربي مورخ معروف ال گركو (El Greco) به آنها رسيده بود، نمايش مي داد و پيكاسو در آن جا اين موضوع را با حضور تقريباً معنوي و خيالي از آن زن به عنوان مثالي از فقر و بدبختي آن دوره نشان داده است. توجه پيكاسو در مدت كوتاهي از كشيدن نقاشي هايي با كناية اجتماعي و مذهبي به سوي تحقيق در فضاي ديگر و خلق آثاري برد كه اوج آن در مكتب كوبيسم به ثمر رسيد. پرترة فرناند با روسري زنانة سياه (Fernande with a black Montilla) اثري در اين مرحلة كاري است. خيالي بودن تصوير با رنگ بندي مناسب و ضربه هاي قلم موي پرنشاط نشان از معشوقة او فرناند اليور (Fernonde Oliver) مي دهد كه روسري به سر كرد، و سمبل هنر اسپانيايي او است. از ايجاد سبك شمايلي از صورت او با مشخصات خلاصه شده مي توان افزايش علاقة پيكاسو را در خلاصه كردن ويژگي ها و استحكام پيكرتراشي پيشگويي كرد كه اين تأثير را در آثار بعدي او مي بينيم.
كوبيسم در سالهاي تعيين كنندة 14ـ1907 به عنوان جديدترين و بانفوذترين سبك هنري قرن بيستم بسيار مورد توجه قرار گرفت و وسعت پيدا كرد. زمان قطعي توسعة آن در طول تابستان 1911 اتفاق افتاد. همان موقعي كه پابلوپيكاسو و جرجيس براك پا به پاي هم به اين سبك نقاشي مي كردند. تنگ، كوزه و كاسة ميوه (Carafe, Jug and Fiuit Boul) مراحل اولية اين سبك نقاشي پيكاسو را نشان مي دهد. سطوح آن با صراحت به چند قسمت تقسيم شده اما با اين وجود به طور پيچيده اي چند تكه نشدند. از نظر شكل و قالب توده اي از خيال و وهم را در

پير هاتريد . مكتب هاي ادبي ،history of art janson
خود نگهداشته و با وجود اين كه از وجه ي دراماتيكي آن كاسته شده است، اما قابل چشم پوشي نيست . در سير تحولي اين سبك، براك و پيكاسوكوبيسم تحليلي را تقريباً در موضوع اختلال حواس كامل به وجود آوردند كه در بين آثار پيكاسو ارگ زن (Accordionist) تركيب گيج كننده اي از اين نوع بود.
چندي بعد پيكاسو مرگ كوبيسم را با يادگاري زندگي آرام ماندولين و گيتار (Mondolin and Guitar) در طول مهماني شب نشيني در پاريس در حضور شركت كنندگان كه فرياد مي زدند پيكاسو در ميدان رقابت مرد اعلام كرد. اين مهماني در آخر شب با يك شورش و آشوب به پايان رسيد و تنها با ورود پليس فرونشانده شد. سري تابلوهاي رنگ آميزي شدة بعدي پيكاسو در سبك كوبيسم با تركيبي شجاعانه در شكل هاي به هم پيوسته چنين قضاوتي را بي اعتبار مي كند و در پايان از روش تكنيكي كارش به دفاع مي پردازد. اما هنرمند حقيقتاً در پي احياي كشفيات قبلي خود نبود. واضح است كه تصاوير بنياني و نماهاي اشباع شده گواهي به قدرداني او از پيشرفت همزمان در نقاشي سوررئاليست مي دهد كه مخصوصاً اين تأثير از آثار آندرماسون (Andre Masson) و خوان ميرو (Joan Miro) برخاسته است.
بعد از نمايش قطعه اي از موضوع خاموش سازي و كاهش نور در 1911، در سالهاي بعد پيكاسو و براك تصورات ذهني بيش تري را در نقاشي هاي خود به كار بردند كه معمولاً از محيط هنركده ها و كافه ها گرفته مي شد و بدون كنار گذاشتن شيوه هاي كوبيسم تحليلي، شيوة جديدي را توسعه دادند كه به كوبيسم تركيبي از آن نام برده مي شد. در اين نوع سبك تركيباتي را با رنگهاي متنوع و به طور وسيع تر به وجود آوردند و در تابستان سال 1912، براك اولين مقوايي را كه چسب و گل رس و چيزهاي ديگر را به آن مي چسبانند ساخت و پيكاسو نيز در تابلوي پيپ، گيلاس جام و عرق ويوكس (Pipe, Glass, Bottle of vieux Marc) از همين شيوه پيروي كرد و كدري رنگ هاي كارهاي قبلي او از بين رفت و شفاف شد و شفافيت اين مورد با نشان دادن قسمت هايي از گيتار در پشت گيلاس نشان داده شده است و نيز مطمئناً فضايي را بين ديوار و صفحة تصوير اشغال مي كند و موقعيت هاي نسبي در تابلو كاملاً دو معنايي هستند.
از سال 1927 تا سال 1929 پابلوپيكاسو در فعاليت هنري خود از ميان روش هاي كاري خود استقلال خود را به طور استادانه اي در آثارش به دست آورد و در دنبالة كارهاي گوناگون بهترين مثال موجود، تابلوي كارگاه هنري (The Studio) (28ـ1927) است كه به سبك كوبيسم تركيبي به تصوير كشيده شده است كه به اجراي مقتدر و برجسته تبديل شده است تقابل خطوط با قواعد هندسي مشخص پيكر مجسمه هاي آن زمان پيكاسو را تداعي مي كند. تصاوير در كارگاه هنري مي تواند با مجسمة نيم تنه در سمت چپ و پرترة تمام قد در سمت راست به شكل ابتكاري بسيار عالي قابل تشخيص باشد او به ميل بينندگان براي اعتقاد به حقيقت اشياي نمايش داده شده تكيه مي كند و مجسمة نيم تنه در اين تابلو كه سه چشم دارد ممكن است ويژگيهاي شخصيتي پيكاسو را در اثر هنري خود منعكس سازد. مطلبي كه مي توان از روي اين تابلوهاي پرارزش فهميد اين است كه اثر متقابل حقيقت و خيال، دغدغة مهمي در تمام طول زندگي پيكاسو بود
کوبیسم در شعر
نخستین شاعری که کوبیسم را با پیر وزی و موفقیت وارد ادبیات کرد گیوم آپولینر شاعر فرانسوی است.
اصولا آپولینر را باید پیشوای مسلم تمام سبک های جدید و تندرو افراطی شمرد. او در سال ۱۹۱۰ به این فکر افتاد که شاعر نیز مانند نقاش کوبیست، به جای نشان دادن یک جنبه از هر چیز، بهتر است تمام جهت های آن را نشان دهد.
در این گونه شعر ابتکار عمل به دست الفاظ می افتد و در آن نقطه گذاری از میان می رود و نحوه چاپ اشعار عوض می شود، چنانچه بعضی از اشعار آن به شکل دل، قطره های باران و سیگار برگ و ساعت و غیره است.
همچنین شاعر در ساختمان جمله و قانون های دستور زبان و برگزیدن وزن های نادر و نامرسوم آزادی تام دارد. پس از مرگ آپولینر سوررئالیسم که درواقع دنباله و ادامه کوبیسم است پدیدار شد.
آندره سالمون، ماکس ژاکوب، پیر روردی و ژان کوکتو به این مکتب منسوب هستند.

کوبیسم cubism :
جنبش هنری که به سبب نوآوری در روش دیدن، انقلابی ترین و نافذ ترین جنبش هنری سده بیستم به حساب می آید. کوبیست ها با تدوین یک نظام عقلانی در هنر کوشیدند مفهوم نسبیت واقعیت، به هم بافتگی پدیده ها و تاثیر متقابل وجوه هستی را تحقق بخشند. جوهر فلسفی این کشف با کشفهای جدید دانشمندان- به خصوص در علم فیزیک- همانندی داشت.
جنبش کوبیسم توسط "پیکاسو" و "براک" بنیان گذارده شد1، مبانی زیبایی شناختی کوبیسم طی هفت سال شکل گرفت(1914-1907) با این حال برخی روشها و کشفهای کوبیست ها در مکتبهای مختلف هنری سده بیستم ادامه یافتند.
نامگذاری کوبیسم(مکعب گرایی) را به لویی وُسِل، منتقد فرانسوی نسبت می دهند، او به استناد گفته ی ماتیس در باره ی خرده مکعب های براک این عنوان را با تمسخر به کار برد، ولی بعدا توسط خود هنرمندان پذیرفته شد.
کوبیسم محصول نگرشی خردگرایانه بر جهان بود. به یک سخن، کوبیسم در برابر جریانی که رمانتیسم دلاکروا، گیرایی حسی در امپرسیونیسم را به هم مربوط
1- جنبش کوبیسم توسط "پیکاسو" و "براک" بنیان گذارده شد
می کرد، واکنش نشان داد و آگاهانه به سنت خردگرا و کلاسیک متمایل شد.
پیشگامان کوبیسم مضمونهای تاریخی، روایی، احساسی و عاطفی را وانهادند و عمدتا طبیعت بیجان را موضوع کار قرار دادند. در این عرصه نیز با امتناع از برداشتهای عاطفی و شخصی درباره چیزها، صرفا به ترکیب صور هندسی و نمودارهای اشیا پرداختند. آنان بازنمایی جو و نور و جاذبه ی رنگ را – که دستاورد امپرسیونیستها بود – از نقاشی حذف کردند و حتی عملا به نوعی تکرنگی رسیدند. با کاربست شکلهای هندسی از خطهای موزون آهنگین چشم پوشیدند و انگیزشهای احساسی در موضوع یا تصویر را تابع هدف عقلانی خود کردند.
شاید مهمترین دستاورد زیبایی شناختی کوبیستها آن بود که به مدد بر هم نهادن و درهم بافتن تراز ها(پلانها)ی پشتنما نوعی فضای تصویری جدید پدید آوردند. در این فضای کم عمق، بی آنکه شگردهای سه بعد نمایی به کار برده شود، حجم وجسمیت اشیا نشان داده شد.

کوبیست ها – برخلاف هنرمندان پیشین – جهان مرئی را به طریقی بازنمایی نمی کردند که منظری از اشیا در زمان و مکانی خاص تجسم یابد. آنان به این نتیجه رسیده بودند که نه فقط باید چیزها را همه جانبه دید، بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست. نمایش واقعیت چند وجهی یک شی مستلزم آن بود که از زوایای دید متعدد به طور همزمان به تصویر در آید، یعنی کل نمودهای ممکن شیء مجسم شود. ولی دستیابی به این کل عملا غیر ممکن بود. بنابراین بیشترین کاری که هنرمند کوبیست می توانست انجام دهد، القای بخشی از بی نهایت امکاناتی بود که در دید او آشکار می شد. روشی که او به کار می برد تجزیه صور اشیاء به سحطهای هندسی و ترکیب مجدد این سطوح در یک مجموعه به هم بافته بود. بدین سان، هنرمند کوبیست داعیه واقعگرایی داشت، که بیشتر نوعی واقعگرایی مفهومی بود تا واقعگرایی بصری.
کوبیسم را معمولا به سه دوره تقسیم می کنند: مرحله ی اول که آن را پیشاکوبیسم یا کوبیسم نخستین می نامند، با تجربه های مبتنی بر آثار متاخر سزان و مجسمه های آفریقایی و ایبریایی مشخص می شود این مرحله با تکمیل پرده دوشیزگان آوینیون اثر پیکاسو(اوایل 1907) به پایان می رسد. ساختار این پرده آغاز کوبیسم را بشارت می دهد؛ زیرا جابجایی و درهم بافتگی ترازها، تلفیق همزمان نیمرخ و تمامرخ و نوعی فضای دوبعدی را در آن می توان مشاهده کرد.

در دو سال بعدی، پیکاسو و براک همراه یکدیگر بر اساس توصیه سزان به امیل برنار مبنی بر تفسیر طبیعت به مدد احجام ساده هندسی، روش تازه ای را در بازنمایی اشیا به کار بردند و از میثاقهای برجسته نمایی و نمایش فضای سه بعدی عدول کردند.
در دومین مرحله (1912-1910) که آن را "کوبیسم تحلیلی"1 می نامند، اصول زیبایی شناسی کوبیسم کامل تر شد. پیکاسو و براک به نوع مسطح تری از انتزاع صوری روی آوردند که در آن ساختمان کلی اهمیت داشت و اشیای بازنمایی شده تقریبا غیر قابل تشخیص بودند. آثار این دوره غالبا تکرنگ و در مایه های آبی، قهوه ای و خاکستری بودند. به تدریج اعداد و حروف بر تصویر افزوده شدند و سر انجام اسلوب تکه چسبانی یا کلاژ به میان آمد که تاکید بیشتر بر مادیت اشیا و رد شگردهای وهم آفرین در روشهای نقاشانه ی پیشین بود.

در مرحله سوم(1912-1914) با عنوان "کوبیسم ترکیبی" آثاری منتج ازفرایند معکوس انتزاع به واقعیت پدید شدند. دستاوردهای این دوره بیشتر نتیجه ی کوششهای گریس بود. اگر پیکاسو و براک در مرحله ی تحلیلی به تلفیق
1- کوبیسم تحلیلی اصول زیبایی شناسی کوبیسمفرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 43 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل ( دانلود مقاله کوبیسم) – فایلکده آرتی

11 فوریه 2017 ... دانلود فایل ( دانلود مقاله کوبیسم). هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر دوست گرامی سلام.
برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| دانلود مقاله کوبیسم ...

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم در ابتدا با بیان معنی هنر و بررسی آن از نظر
علمی و معنایی این مجموعه را آغاز می کنم:«هنر به ضم اول و فتح دوم، اوستا hunara.

دانلود مقاله کوبیسم – آرتیکل فا

3 فوریه 2017 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم دوست گرامی سلام.برای مشاهده
توضیحات کامل محصول دانلودی|| دانلود مقاله کوبیسم || روی دکمه ادامه ...

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیسم | فروشگاه فایل

10 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیسم. مشخصات این فایل عنوان:کوبیسم و
اکسپرسیونیسم فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد صفحات:74.

دانلود مقاله کوبیسم

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی دانلود مقاله کوبیسم وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ...

دانلود مقاله كوبيسم - ایران فردا

17 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله كوبيسم. چكيده كوبیسم از نقاط عطف هنر غرب جنبشی بزرگ در نقاشی
و تا حدی محدودتر در مجسمه‌سازی قرن بیستم است. این سبك كه قبل ...

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم - مگ ایران

کوبیسم و اکسپرسیونیزم. ۱-پيش گفتار: «اي حسن تو در كل مظاهر، ظاهر وي چشم تو
در كل مناظر، ناظر از نور رخ و ظلمت زلفت دايم قومي همه مومنند و قومي كافر ».

دانلود مقاله كوبيسم - مگ ایران

كوبیسم از نقاط عطف هنر غرب جنبشی بزرگ در نقاشی و تا حدی محدودتر در
مجسمه‌سازی قرن بیستم است. این سبك كه قبل از جنگ جهانی اول توسط پیكاسو و براك
در ...

دانلود فایل ( دانلود مقاله کوبیسم) | سپهر دانلود

20 ژانويه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: دانلود مقاله کوبیسم درجه
کیفی و رضایت از دانلود:عالی. دانلود مقاله کوبیسم. ادامه مطلب ...

خرید و دانلود مقاله بررسی براك در پرتو كوبیسم – رایا مقاله

20 مارس 2017 ... هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مقاله بررسی براك در پرتو كوبیسم_خوش امدید.
امیدوارم بهره کافی را از مقاله بررسی براك در پرتو كوبیسم ببرید.

دانلود مقاله کوبیسم | فایل چی

دانلود مقاله کوبیسم. نشر توسط:admin ۰۴ آبان ۱۳۹۵ درمقاله و تحقیق دیدگاه‌ها برای
دانلود مقاله کوبیسم بسته هستند. دانلود مقاله کوبیسم دانلود مقاله کوبیسم

خرید فایل( دانلود مقاله کوبیسم) – رایا مقاله

15 مارس 2017 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه دانلود مقاله کوبیسم برایتان آماده شده است ...

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس دانلود مقاله کوبیسم و ...

اطلاعیه فروشگاه. 1 . بازدید کننده گرامی : درصدی از درآمد یونی سلس صرف امور خیریه
میشود و به خیریه تقدیم میگردد پس بیایید همه با هم حامی نیازمندان باشیم ...

PDF: دانلود مقاله کوبیسم | ناین پروجکت!

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢHTML: داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ. داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ وارد ادﺑﯿﺎت ﺷﻮد
، در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ. در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز اﺻﻮل. ﻣﮑﺘﺐ » اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ « ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ...

کوبیسم چیست – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مشخصات این فایل عنوان:کوبیسم و اکسپرسیونیسم فرمت فایل: word(قابل ویرایش
) تعداد صفحات:74 این مقاله در مورد کوبیسم و اکسپرسیونیسم می باشد. بخشی از ...

دانلود مقاله کوبیسم | سیب دانلود وب

26 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(دانلود مقاله کوبیسم)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.
شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{دانلود مقاله کوبیسم}را ...

برترین پکیج دانلود مقاله کوبیسم - دانلود فایل

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید با سلام،محصول
دانلودی +{{دانلود مقاله کوبیسم}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی ...

برترین پکیج دانلود مقاله کوبیسمدانلود فایل | روم آرتیکل

برترین پکیج دانلود مقاله کوبیسمدانلود فایل. فوریه 6th, 2017 بدون دیدگاه.
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل
محصول ...

خريد و دانلود دانلود مقاله کوبيسم - رزبلاگ

17 مارس 2017 ... خريد و دانلود دانلود مقاله کوبيسم 1 . خرید آنلاین دانلود مقاله کوبیسم 2 روز پیش ...
خرید آنلاین دانلود مقاله کوبیسم. شعار همیشگی ما مشتری مداری و ...

برترین فایل دانلود مقاله کوبیسم | شیبا آرتیکل

برترین فایل دانلود مقاله کوبیسم. فوریه 6th, 2017 بدون دیدگاه. از حضور شما عزیزان
در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد

دانلود نایاب | دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم

14 مارس 2017 ... دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم. ... تاریخ : ۲۴ / اسفند / ۱۳۹۵; دانلود مقاله
مدیریت باعنوان خريد تاریخ : ۲۴ / اسفند / ۱۳۹۵; بررسي سيستم هاي ...

خرید فایل( دانلود مقاله کوبیسم) | راسا مقاله

13 فوریه 2017 ... شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد اینک شما با
جستجوی ((دانلود مقاله کوبیسم)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -دانلود ...

دانلود دانلود مقاله کوبیسم – خرید آنلاین و دریافت – سیب مقاله دانشگاهی

1 فوریه 2017 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:دانلود مقاله
کوبیسم یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست.

دانلود مقاله کوبیسم | دیکتوم!

10 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله کوبیسم مقدمه کوبیسم پیش از آنکه وارد ادبیات شود ، در نقاشی قدم به
عرصه ی وجود گذاشت. در آغاز قرن بیستم هنوز اصول مکتب ...

خرید و دانلود دانلود مقاله کوبیسم – نهر دانلود سنتر

4 فوریه 2017 ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران فایل مارکت مجموعه دانلود مقاله کوبیسم برایتان آماده شده است ...

دانلود مقاله کامل درباره کوبیسم - خیز بلاگ

اختصاصی از هایدی دانلود مق.

مقاله کوبیسم | سیگنیفیکنت!

9 فوریه 2017 ... دانلود مقاله کوبیسم مقدمه کوبیسم پیش از آنکه وارد ادبیات شود ، در نقاشی قدم به
عرصه ی وجود گذاشت. در آغاز قرن بیستم هنوز اصول مکتب ...

برترین پکیج دانلود مقاله کوبیسمدانلود فایل | مقاله 123

10 دسامبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{دانلود مقاله کوبیسم}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.
با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل دانلود مقاله ...

خرید و دانلود دانلود مقاله کوبیسم - معرفی و بهبود کسب و کار آنلاین شما

شما به صفحه اختصاصی دانلود مقاله کوبیسم وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل
روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه ...

دانلود کوبیسم و اکسپرسیونیزم - دانلود مجموعه فایلها و کتابهای مفید

Cachedدانلود کوبیسم و اکسپرسیونیزم,تحقیق کوبیسم و اکسپرسیونیزم,مقاله
کوبیسم و اکسپرسیونیزم,کوبیسم و اکسپرسیونیزم. دانلود کوبیسم و ...

دانلود مقاله كوبيسم pdf - بلاگ خوان

فایل ورد دانلود مقاله كوبيسم pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و
مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم ...

دانلود مقاله آشنایی با سبک هنری کوبیسم | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

17 نوامبر 2016 ... فرمت فايل :docx(قابل ويرايش)تعداد صفحات:24 چکیده: کوبیسم cubism :جنبش
هنری که به سبب نوآوری در روش دیدن، انقلابی ترین و نافذ ترین ...

کوبیسم - آفتاب

4 مه 2006 ... مقاله کوبیسم که کار مشترک آلبر گلز و ژان متسینگر است در مقایسه با مقاله "
نقاشان کوبیسم" نوشته آپلینراز معروفیت کمتریبرخوردار است . ... اما تردیدی وجود
ندارد که مقاله "کوبیسم" از نظر مطرح نمودن آرا و افکار .... دانلود مقاله

دانلود مقاله کوبیسم

دانلود مقاله کوبیسم. ایامی نیک و سال پر از بهروزی برای شما نیکان ایرانی آرزومندیم
هم میهنان پژوهشگر , کار آفرینان گرامی , دانشجویان آینده ساز , شما به پیشخوان فایل ...

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیسم - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... مشخصات این فایل عنوان:کوبیسم و اکسپرسیونیسم فرمت فایل: word(قابل ویرایش
) تعداد صفحات:۷۴ این مقاله در مورد کوبیسم و اکسپرسیونیسم ...

دانلود مقاله براك در پرتو كوبيسم - آل گول

آيا به دنبال مقاله و پروژه مربوط به رشته هنر هستيد؟ آيا مقاله ای اي مرتبط با موضوع
کوبیسم نيافتيد ؟ آيا مي دانيد مقاله براك در پرتو كوبيسم در آل گول با قيمتي ...

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم - مقالات دانشگاهی

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم. پیش گفتار: یکی از ویژگیهای انسان که او را
از سایر موجودات ممتاز می کند، تشخیص ظرافت و نظم و اعتدال و احساس حسن و جمال ...

هنر کوبیسم - پايگاه دانلود رایگان کتاب

کوبیسم یا حجم گری، انقلابی ترین و نافذترین جنبش در هنر دنیای مدرن،بویژه در ...
دانلود کتاب ... در این مقاله ۵ راز زیبایی را از زبان ۵ آرایشگر مشهور بیان کرده ایم.

مقاله طراحی و چاپ لباس اسپرت با تاثیر سبک کوبیسم - سیویلیکا

مقاله طراحی و چاپ لباس اسپرت با تاثیر سبک کوبیسم, در سومین همایش ملی نساجی
و پوشاک (03rd ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... خرید و دانلود PDF مقاله.

دانلود پاورپوینت کوبیسم - پایان نامه و پروژه معماری

15 فوریه 2016 ... صفحه اصلی هنر کوبیسم،دانلود پاورپوینت کوبیسم،نقاشی کوبیسم،عکاسی ...
دانلود پروژه پاورپوینت هنر با موضوع : سبک کوبیسم.

دانلود تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط -کامل و جامع – نسیم دی ال

20 مارس 2017 ... به صفحه دانلود فایل(تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط)خوش آمدید برای دانلود به
ادامه مطلب بروید.شما پس از ... خرید فایل( دانلود مقاله کوبیسم).

دانلود فایل کامل مقاله بیمه خارجی – نسیم دی ال

20 مارس 2017 ... دانلود فایل کامل مقاله بیمه خارجی. دوست عزیز ... شما به صفحه اختصاصی مقاله بیمه
خارجی وارد شده اید.برای مشاهده ... خرید فایل( دانلود مقاله کوبیسم).

معرفی کـوبیسم – paperdoc دانلود مقاله های رایگان و دانلود تحقیق ...

14 ا کتبر 2016 ... paperdoc دانلود مقاله های رایگان و دانلود تحقیق رایگان خوش آمدید. شما در بخش دانلود
رایگان تحقیق می توانید به دانلود رایگان مقاله و پروژه دانشجویی ...

دانلود مقاله کامل درباره کوبیسم – یاهو مارکت

19 مارس 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۱۸ کوبیسم مقاله کوبيسم که کار مشترک آلبر گلز و ...

دانلود مقاله براک در پرتو کوبیسم - بانک مقالات فارسی

دانلود مقاله براک در پرتو کوبیسم ۱- تعریف کوبیسم تجربیات طیبایی شناختی
پیشگامان نقاشی سده بیستم بر شالوده دستاوردهای کاوشگران بزرگ اواخر سده نوزدهم ...

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم - دانلود مقاله

پایان نامه,رشته تربيت بدني,رشته ادبيات,دانلود,رشته راه و ترابري,رشته مشاوره ...
با پرداختن به سبك كوبيسم و اكسپرسيونيسم و شيوة كولاژ سعي كرد‌ه‌ام تاثير اين ...

دانلود تحقیق در مورد کوبیسم و اکسپرسیونیزم

3 آگوست 2016 ... دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم ,دانلود جزوه کوبیسم و اکسپرسیونیزم ,دانلود
پایان نامه کوبیسم و اکسپرسیونیزم ,دانلود پاورپوینت ...

کوبیسم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حجم‌گرایی یا کوبیسم (به فرانسوی: Cubisme ) یکی از سبک‌های هنری است. کوبیسم
در فاصله سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۸ به عنوان سبکی جدی در نقاشی و تا حد محدودتری در ...

دانلود مقاله بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و ...

دانلود مقاله بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و کارکنان
بيمارستانهاي استان قم با سبک هاي ... دانلود تحقیق تحقیق درس تاریخ هنر کوبیسم.

نسخه خطی | دانلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجویی

دانلود مقاله اصلاح نژاد زنبور عسل · دانلود مقاله واکسن · دانلود مقاله کوبیسم و ... دانلود
کتاب حرز الامان فی فتن الزمان ... دانلود کتاب کلم الطیب بانضمام مشکوه السالک.

خرید فایل( دانلود مقاله کوبیسم) - صفحه اصلی - بلاگ خوان

عنوان محصول دانلودی:خرید فایل( دانلود مقاله کوبیسم) یکی از بهترین فایل ها در این
موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((خرید فایل( دانلود مقاله ...

مقاله سبک‌ کوبیسم » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی ، پروژه ...

9 ژانويه 2016 ... کوبیسم(به فرانسوی: Cubisme) یا حجم‌گری٬ یکی از سبک‌های هنری است. کوبیسم در
فاصله سال‌های۱۹۰۸-۱۹۰۷ به عنوان سبکی جدی در نقاشی و تا حد ...

دانلود مقاله و تحقیق درباره براك در پرتو كوبيسم - مرکز پژوهش

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت تعداد صفحات: ۴۸ براك در پرتو كوبيسم فصل اول كوبيسم تعريف ...

فنی و مهندسی - سل وای - مرجع تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی

مقاله بررسی براك در پرتو كوبیسم در 33 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی فنی و
مهندسی فرمت فایل doc تعداد صفحات 33 حجم فایل 51 کیلو بایت برای دانلود فایل ...

مقاله بررسی سیستم عامل ابانتو | دانشجو.دانلود

19 مارس 2017 ... دانلود فایل های دانشجویی , تحقیق ,جزوات درسی, پاورپوینت آموزشی ... دانلود مقاله
کامل درباره آشنایی با سبک هنری کوبیسم · مقاله تامین مالی و سرمایه ...

دانلود مقاله کوبیسم - آیداک

دانلود مقاله کوبیسم. مقدمه. كوبیسم پیش از آنكه وارد ادبیات شود ، در نقاشی قدم به
عرصه‌ی وجود گذاشت. در آغاز قرن بیستم هنوز اصول مكتب « اكسپرسیونیسم » بر عالم
...

دانلود فایل ( دانلود مقاله کوبیسم) | نگین پروژه

3 دسامبر 2016 ... کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.
شما به صفحه اختصاصی دانلود مقاله کوبیسم وارد شده اید.

PDF: مقاله بررسی براک در پرتو کوبیسم | برچسب مقاله!</title ...

2017-02-27 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاک در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ ﻧﺴﺨﻪ وب: ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاک در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ
. دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 51 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 33. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاک ...

دانلود مقاله آشنایی با سبک هنری کوبیسم با word — پایان نامه ها

16 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله آشنایی با سبک هنری کوبیسم با word دارای 30 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.

دانلود كوبیسم 17 ص.DOC - مکس فایل

DOC، دانلود کوبیسم ۱۷ ص، doc، تحقیق کوبیسم ۱۷ دانلود زندگینامه شاعران ۱۷ ص.
... مقاله کوبیسم,دانلود دانلود مقاله کامل درباره کوهها ۴۸صدانلود مقاله آلاینده های خاک ...

دانلود-مقاله-کارشناسی-رشته-هنر-با-موضوع-کوبیسم-و-اکسپرسیونیسم

ترجمه متون و مقالات تخصصي دانلود رايگان سوالات استخدامی با جواب پروپوزال و
پرسشنامه و پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري PHD.

دانلود مقاله طراحی و چاپ لباس اسپرت با تاثیر سبک کوبیسم - دانلود ...

دانلود مقاله طراحی و چاپ لباس اسپرت با تاثیر سبک کوبیسم. سال انتشار: ۱۳۹۰.
محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک. تعداد صفحات: ۱۱. نویسنده(ها):.

دانلود پایان نامه کوبیسم و اکسپرسیونیزم – سیستم همکاری در فروش ...

دانلود پایان نامه کوبیسم و اکسپرسیونیزم. دانلود پایان نامه کوبیسم و ... دانلود مقاله
بررسی میکرو کنترلها وقابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آنavr · مشاهده و خرید.

کاملترین فایل دانلود مقاله کوبیسم : سیما فایل

22 ژانويه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(دانلود مقاله کوبیسم)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.
شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{دانلود مقاله کوبیسم}را ...

دانلود مقاله هنر کوبیسم

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد هنر کوبیسم دانلود مقاله بررسی نقاشی
در سبک‌های فوویسم ، کوبیسم ، هنر ... هنر کوبیسم - پايگاه دانلود رایگان کتاب ...

PDF: مقاله بررسی براک در پرتو کوبیسم | سافت آرتیکل

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاک در ﭘﺮﺗﻮ ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ. ﺳﻼم. ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻫﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاک در ﭘﺮﺗﻮ. آدرس اﺻﻠﯽ www.nineproject.ir/posts/25116.html ﮐﻮﺑﯿﺴﻢ ﺑﺮای
...

جامعه شناسی هنر - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده ...

9 نوامبر 2010 ... مقالات رایگان گرافیک و هنر ...... کوبیسم جنبشی بزرگ در نقاشی – و تا حد محدودتری
در مجسمه سازی – قرن بیستم است که یکی از نقاط عطف هنر غرب ...

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد کوبیسم

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد کوبیسم موارد زیر در سایت یافت
گردید که می توانید برای دانلود تحقیق دانش آموزی در مورد کوبیسم و یا دانلود مقاله ...

دانلود مقاله درباره 16 مکتب ادبی جهان | کتابخانه تاریخ ما

13 ژوئن 2010 ... PDF کتابخانه تاریخ‌ما | نام کتاب مکاتب ادبی جهان (دانلود+) نويسنده انی ... +
اونانیسم + پوپولیسم + پارناس + کوبیسم + اگزیستانسیالیسم + ...

دانلود مقاله کوبیسم | شبکه مقاله

14 ا کتبر 2016 ... دسته: زبان و ادبیات فارسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 128 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 17 دانلود مقاله کوبیسم مقدمه کوبیسم پیش از آنکه وارد ...

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم - قیمت 6,000 تومان - Selz.ir

دانلود مقاله کوبیسم و اکسپرسیونیزم محدوده قیمت از 6000 تومان از فروشگاه آل گول –
بانک تخصصی پروژه و مقالات دانشجویی آل گول بانک تخصصی پروژه و مقالات ...

دانلود مقاله تحلیل وبررسی تاثیرات سبک کوبیسم برنقاشی معاصر ...

دانلود مقاله تحلیل وبررسی تاثیرات سبک کوبیسم برنقاشی معاصر ایران. سال
انتشار: ۱۳۹۳ محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم

خرید و دانلود مقاله و تحقیق هنر و گرافیک - کوبیسم و اکسپرسیونیسم

خريد و دانلود مقاله و تحقيق هنر و گرافيک - کوبيسم و اکسپرسيونيسم.

خرید آنلاین دانلود مقاله کوبیسم - پارسین

8 ژانويه 2017 ... هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _دانلود مقاله
کوبیسم_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از دانلود مقاله کوبیسم ببرید

دانلود مقاله پيكاسو و زندگي او | Mank1

26 آگوست 2016 ... دانلود مقاله پيكاسو و زندگي او .... به گفته خود پيكاسو در زمينه كوبيسم مي گويد :
كوبيسم همواره در درون مرزهاي نقاشي باقي مي ماند . طراحي با ...

دانلود پاورپوینت مکتب هنری کوبیسم 31 اسلاید – فایل می

9 ژانويه 2017 ... دانلود پاورپوینت مکتب هنری کوبیسم ۳۱ اسلاید درباره کوبیسم کوبیسم لغت
کوبیسم که در این مقاله به کار رفته تنها نشان دهنده سوژه مورد بحث ...

دانلود (دانلود مقاله کوبیسم) | سرو دانلود

13 آگوست 2016 ... شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام حضور
پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی دانلود مقاله کوبیسم وارد شده ...

دانلود مقاله تصاویر سه بعدی در شعر حجم و کوبیسم

30 دسامبر 2015 ... فرضیه ی اساسی در این مقاله ، بر پایه ی تصاویر در شعر حجم و در نقاشی کوبیسم ،
حول این محور چرخیده است که ساختار تشبیهی(بخصوص در شکل ...

همکاری در فروش فایل | مقاله براک در پرتو کوبیسم

بزرگترين فروشگاه اينترنتي,مقاله براک در پرتو کوبیسم. ... قیمت: 3,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. امتیاز : 10. گزارش ...

دانلود مقاله مقاله مکتب کوبیسم

پیپرولید دانلود مقاله معتبر و پاورپوینت پروژه کارآفرینی و کارآموزی سوالات ...
مكتب كوبیسم ، كه هنر « انتزاع » است می‌كوشد تا بینش خود از اشیا و حتا موجودات را
به ...

دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 12 شهر تهران

دانلود کلیه نقشه های GIS منطقه 22 شهر تهران

پاورپوینت درباره تکنولوژیهای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای

پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان اصفهان همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان خوزستان همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی

دانلود پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی نهم متوسطه بسیج مدرسه عشق

حل مسائل و جواب تمرینات تحلیل آماری دکتر پرویز نصیری

مقاله نظريهٔ ژان پياژه درآموزش

پاورپوینت-روشهای آماری درروانشناسی و علوم تربیتی(238اسلاید)

آموزش pls

دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم متوسطه دوران دفاع مقدس

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل

دانلود پاورپوینت شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها - 21 اسلاید

حل مسائل و جواب تمرینات تئوری احتمالات و آمار کاربردی دکتر اکبر عالم تبریز

دانلود پاورپوینت بسیار ارزشمند آزمونهای ناپارامتری( آزمون علامت Sign Test )

دانلود پروژه الكترو موتورهاي شناور (بافرمت word)

جزوه کامل آمار و احتمالات مهندسی رشته کامپیوتر در 190 صفحه

راهنما

پروژه ی آمار و مدل سازی

مقاله علم آمار

مستندات ارتقا رتبه عالی دندانپزشک

آشنایی با یونیت های دندانپزشکی - تعمیرات و عیب یابی

راهنمای کاربردی فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

دانلود پاورپوینت بهداشت دهان و دندان کودکان زیر شش سال

خلاصه درس پاتولوژی برای امتحان علوم پایه

تحقیق بهداشت دهان ودندان

پایان نامه بهداشت دهان ودندان

پاور پوینت آماده پاب مد - pubmed

مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي