دانلود رایگان

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه

دانلود رایگان دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 99

تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه
تقسيم بندي باكتري ها در ميكروب شناسي مواد غذايي به صورت ذيل ـ بدون در نظر گرفتن طبقه بندي سيستماتيك آن ـ تا حدود زيادي به شناخت گروه هاي ميكروبي و نوع فسادي كه در مواد غذايي ايجاد مي كنند كمك
مي نمايد . در اينجا به طور مختصر با اين گروه ها آشنا مي شويم:
۱ـ باكتري هاي مولد اسيد لاكتيك : اين گروه بيشتر شامل خانوادة لاكتوباكترياسه است كه قند ها را تخمير كرده و توليد اسيد لاكتيك مي كند . بعضي از انواع اين گروه ها هموفرمنتاتيو بوده يعني هنگام رشد و تكثير و بالنتيجه تخمير قندها مقدار اسيدلاكتيك توليد شده خيلي زياد بوده و مقدار اجسام فرّار مانند اسيداستيك و دي اكسيدكربن كم است . دسته اي ديگر هتروفرمنتاتيو بوده يعني مقدار اجسام فرّار از قبيل اسيداستيك ، الكل و دي اكسيدكربن زيادتر از اسيدلاكتيك است . همچنين از نظر حرارت مناسب ممكن است آن ها را به دو دسته تقسيم كرد . گروهي كه در حرارت بالاتر از ۳۷ درجه سانتي گراد بهتر رشد مي كنند و دسته اي كه حرارت ۳۰ درجه سانتي گراد براي آن ها مناسب محسوب مي شود .
يه طور خلاصه اكثر باكتري هاي مولد اسيدلاكتيك در جنس هاي استرپتوكوك ، لوكونوستوك ، پديوكوكوس ، لاكتوباسيل و بالاخره ميكروباكتريوم واقع شده اند .
۲ـ باكتري هاي مولد اسيد استيك : اين باكتري هايي كه اسيداستيك توليد مي كنند اعمال آن ها بيشتر بر روي الكل اتيليك است و در اثر اكسيداسيون آن مقدار زيادي اسيداستيك آزاد مي شود . اين باكتري ها اكثراً در جنس استوباكتر قرار دارند ، مانند استوباكتراستي .
۳ـ باكتري هاي مولد اسيد بوتيريك : اغلب باكتري هاي مولد اسيد بوتيريك در جنس كلستريديوم قرار دارند .
۴ـ باكتري هاي پروتئوليتيك :خاصيت پروتئوليتيك باكتري ها بستگي به پروتئيناز خارج سلولي دارد كه از پيكر بعضي از باكتري ها به خارج ترشح مي شود . اصولاً كليه باكتري ها داراي پروتئيناز داخلي بوده و فقط عده اي از آن ها اين آنزيم را به خارج ترشح مي كنند . باكتري هاي پروتئوليتيك را
مي توان به دو دسته جداگانه تقسيم كرد . دسته اي كه هوازي اختياري بوده و ضمناً داراي هاگ يا بدون هاگ هستند . دسته اي ديگر آن هايي كه
بي هوازي بوده و در عين حال داراي هاگ هستند. براي مثال مي توان از
باكتري هاي زير نام برد :
باسيلوس سرئوس كه هوازي و هاگدار است ، سودوموناس فلورسانس كه هوازي و بدون هاگ وكلستريديوم اسپروجنز كه بي هوازي و هاگدار هستند . هر سه نوع ذكر شده داراي خاصيت پروتئوليتيك مي باشند . به طور كلي اغلب انواع كلستريديوم ، باسيلوس ، سودوموناس و پروتئوس ، پروتئوليتيك هستند .
بعضي از باكتري ها اسيد پروتئوليتيك هستند . يعني علاوه بر تجزيه پروتئين ها اسيد نيز توليد مي كنند . مانند استرپتوكوكوس فكاليس و ميكروكوكوس كازئوليتيكوس برخي از باكتري ها عامل گنديدگي بوده و در اثر تجزيه پروتئين ها مواد بدبويي مانند سولفيد هيدروژن ، مركاپتان ، آمين ، اندول و بالاخره اسيدهاي چرب ، آزاد مي كنند . اغلب كلستريديوم هايي كه پروتئوليتيك مي باشند فاسد كننده نيز هستند .
۵ـ باكتري هاي ليپوليتيك : اين عمل در اثر ليپاز كه بوسيله باكتري ها ترشح مي گردد صورت مي پذيرد . آنزيم ليپاز چربي را هيدروليز كرده و گليسيرين و اسيد هاي چرب توليد مي كنند . اغلب باكتري هاي هوازي پروتئوليتيك ، قادرند چربي ها را نيز تجزيه كنند . سودوموناس فلورسانس شديداً ليپوليتيك بوده و انواع سودوموناس ، آلكاليژنز ، آكروموباكتر ، سراتيا و ميكروكوك ها نيز داراي همين خاصيت هستند .
۶ـ باكتري هاي ساكاروليتيك : اين باكتري ها بر روي دي ساكاريدها و ياپلي ساكاريد ها اثر كرده و در اثر هيدروليز قندهاي ساده تري را توليد مي كنند . تعداد كمي از باكتري ها هم آمينوليتيك هستند يعني در اثر ترشح آميلاز ، مواد نشاسته اي را تجزيه مي كنند . باسيلوس سوبتيليس و كلستريديوم بوتيريكوم جزء اين دسته محسوب مي شوند . برخي از كلستريديوم ها ضمن اينكه پروتئوليتيك هستند ساكاروليتيك نيز هستند . تعدادي از باكتري ها قادرند بر روي مواد سلولزي نيز اثر كرده و آن ها را هيدروليز كنند .
۷ـ باكتري هاي پكتوليتيك (Pectolytic) : پكتين ها عبارتند از تركيبات پيچيده مواد هيدروكربنه كه در سبزيجات و ميوه ها دريافت مي گردند . مخلوط آنزيم هاي پكتوليتيك پكتياناز ناميده مي شود . پكتيناز باعث پلاسيدگي و پژمرده شدن الياف گياهي شده و ضمناً قدرت ژله اي ميوه جات را از بين مي برد . انواع باسيلوس ، اروينيا ، كلستريديوم و همچنين كپك ها جزء باكتري هاي پكتوليتيك هستند .
۸ـ باكتري هاي روده اي : در اين گروه ، كلي فرم ها و آنتروكوك ها قرارگرفته اند . وجود اين باكتري ها در ماده غذايي دليل بر آلودگي اغذيه با مدفوع يا فضولات انساني است . گاهي وجود كلسترديويم ها نشان دهنده آلودگي مواد غذايي با فضولات انساني بوده و ممكن است عامل فساد نيز واقع گردند .
۹ـ باكتري هاي گرما دوست (Thermophiles) : حرارت مناسب در اين دسته از باكتري ها از ۴۵ درجه سانتي گراد بالاتر بوده و در اغذيه اي كه در حرارت هاي بالا نگاهداري مي شوند بسيار مورد اهميت است .
بعضي از انواع باسيل ها كه توليد فساد در قوطي هاي كنسرو نموده و از نظر ظاهري هيچگونه علائمي نشان نمي دهند در اين گروه واقع شده اند (Flat-sour Bacteria) . باكتري در خور اهميت ديگر در اين گروه كلستريديوم ترموساكاروليتيكم است كه توليد فساد ( همراه با گاز ) در قوطي هاي كنسرو مي كند . همچنين لاكتوباسيلوس ترموفيلوس نيز يك باكتري حرارت دوست اجباري است كه هنگام رشد توليد اسيدلاكتيك مي كند .
۱۰ـ باكتري هاي سرما دوست (Psychrophiles) : باكتري هاي اين گروه حرارت هاي پايين را ترجيح داده و بهترين حرارت براي رشد و نمو
آن ها حرارت يخچال(۱۰- ۰) درجه سانتي گراد يا كمي بالاتر است . به همين جهت از نظر نگهداري مواد غذايي اهميت زيادي دارند . باكتري هاي سرمادوست اغلب در جنس هاي سودوموناس ، آكروموباكتر ، فلاووباكتريوم، آلكاليژنز ، قرار داشته و گاهي بعضي از انواع ميكروكوك ها ، لاكتوباسيل ها و آئروباكترها نيز ممكن است در حرارت هاي پايين رشد و تكثير كنند .
۱۱ـ باكتري هاي نمك دوست (Halophiles) : اين باكتري ها در صورتي مي توانند به حداكثر رشد و نمو خود برسند كه در محيط كشت يا ماده غذايي مقدار كلريد سديم محلول زيادتر از حد معمول وجود داشته باشد . بعضي ديگر از باكتري ها ممكن است فقط تحمل نمكي داشته يعني در محيط هاي كشت يا ماده غذايي نمكدار و بدون نمك مي توانند به رشد و تكثير خود ادامه دهند . باكتري هايي كه در دسته نمك دوست واقع شده اند عبارتند از : سودوموناس ، ميكروكوك ، سارسين هالوباكتريوم و بالاخره فلاووباكتريوم .
۱۲ـ باكتري هاي قند دوست (Osmophiles) : به طور كلي باكتري هايي كه در تركيبات قندي مي توانند رشد و تكثير كنند جزء اين گروه واقع مي گردند . انواع لوكونوستوك بهترين مثال براي اين دسته است .
۱۳ـ باكتري هاي عامل مسموميت غذايي : باكتري هايي كه عامل مسموميت غذايي شناخته شده اند ممكن است به دو دسته تقسيم گردند : گروهي كه در اثر ترشح سم مسموميت ايجاد مي كنند مانند استافيلوكوك اورئوس و كلستريديوم بوتولينوم و گروهي كه در اثر دخالت مستقيم ميكروب مسموميت يا عفونت پديد مي آيد مانند بعضي از سالمونلاها و استرپتوكوك فكاليس .
۱۴ـ باكتري هاي مولد رنگدانه : بعضي از باكتري ها هنگام رشد و تكثير توليد رنگدانه هايي مي كنند . اين رنگ ها ممكن است در سطح يا عمق مواد غذايي به صورت لكه هايي با رنگ هاي مختلف مشاهده گردند . بعضي جنس ها كليه انواع آن توليد رنگدانه مي كنند . مانند انواع فلاووباكتريوم كه رنگدانه آن ها زرد رنگ بوده و رنگدانه كليه انواع سراتيا كه قرمز رنگ هستند.
۱۵ـ باكتري هاي مولد گاز : تعدادزيادي از باكتري ها توليد گاز
مي كنند . در بعضي حالات مقدار گاز توليد شده خيلي محسوس نيست . باكتري هايي كه در اين گروه واقع اند عبارتند از : لوكونوستوك ، لاكتوباسيل ، اشريشيا ، آئروباكتر ، باسيلوس و كلستريديوم . لوكونوستوك و لاكتوباسيل فقط گاز دي اكسيد كربن متصاعد كرده ولي لاكتوباسيل علاوه بر دي اكسيد كربن قادر است هيدروژن توليد كند .
عوامل مؤثر در رشد ميكروب ها و نوع ميكروب فاسد كننده مواد غذايي :
عواملي را كه در زير به آنها اشاره مي شود ، از عواملي هستند كه هم در رشد ميكروب ها مؤثرند و هم در نوع ميكروب هايي كه در مواد غذايي رشد مي كنند . يعني اين عوامل مشخص كننده نوع ميكروب هايي هستند كه مي توانند در انواع مواد غذايي و در شرايط خاص رشد كنند . شناخت تأثير اين عوامل بر رشد انواع ميكروب ها كمك زيادي به كارشناسان بهداشت مواد غذايي در شناخت عامل و يا نوع فساد مي كند . اين عوامل عبارتند از :
۱ـ مشخصات شيميايي مواد غذايي
۲ـ عملياتي كه در فرآيندها بر روي مواد غذايي انجام مي گيرد .
۳ـ شرايط محيطي
۴ـ طبيعت و صفات ميكروبي موجود
۱ـ مشخصات شيميايي مواد غذايي
الف ـ PH: باكتري ها در pH نزديك به خنثي رشد مي كنند و كپك ها و مخمرها در pH اسيدي بسر مي برند . لذا ميوه هاي اسيدي معمولاً، مورد حمله كپك ها و مخمرها قرار دارند و گوشت و ماهي ها محيطي مناسب براي باكتري ها مي باشند . كپك ها در ۵/۸>pH> 2 قادر به رشدند . ولي باكتري ها در pH كمتر از ۴ رشد نمي كنند ، بجز باكتري هاي اسيد دوست ، مانند استوباكترها و لاكتوباسيلوس ها . كلستريديوم بوتولينوم در pH كمتر از ۵/۴ نمي تواند جوانه زده و رشد كند .
به همين خاطر براي پاستوريزه كردن غذاهاي اسيدي از درجه حرارت كمتري استفاده مي شود .اشريشيا كلي و پروتئوس قادرند بين ۵/۹ ـ ۵/۴ =pH رشد كنند . هميشه pH مناسب براي رشد با pH مناسب براي توليد سم يكسان نيست . در آبليمو و آبغوره نيز به علت اسيدي بودن معمولاً، كپك هاي ساپروفيت رشد مي كنند و اگردر درجه حرارت بالا نگهداري شوند امكان رشد قارچ هاي مولد سم نيز هست . اين ميكروب ها موجب مصرف اسيد و بي مزه شدن آبليمو مي شوند . اضافه كردن سركه و اسيدي كردن محيط در شورها و ترشي ها يكي از روش هاي سالم سازي محيط غذايي و نگهداري مواد غذايي است . مواد غذايي پروتئيني در مقابل تغيير دهنده هاي ميكروبي pH ، به صورت تامپون عمل كرده و تغييرpH در آن ها بطئي مي باشد .
ب ـ پتانسيل اكسايش و كاهش (Eh)Oxidation Reduction Potential : بعضي ميكروب ها در مجاورت مواد اكسيد كننده و يا هوا قادر به رشد و نمو هستند و براي بعضي ميكروب ها اكسيژن مضر است .
ميكروب ها در محدوده اي از اكسايش و كاهش (۴۰۰ ـ تا ۴۰۰ + ميلي ولت ) قرار دارند. براي بي هوازي ها اكسيژن مولكولي(۰۲) مضر است . در بين اين دو گروه بي هوازي هاي اختياري ، ميكروآئروفيل ها و هوازي اختياري ها قرار دارند . براي اين ها پتانسيل اكسايش و كاهش تقريباً حدود صفر است . لاكتوباسيل و استرپتوكوك دو مثال براي بي هوازي هاي اختياري مي باشند .
پتانسيل اكسايش و كاهش به خواص مواد بيو شيميايي مواد كه تقريباً غير قابل تغيير مي باشد بستگي دارد و از طرفي به اكسيژن هواي محاط مواد غذايي و نيز به ساختمان فيزيكي و وجود يا عدم وجود بسته بندي ارتباط دارد .
ج ـ فعاليت آب(Wa:Water Activity aw : Available Water) آب به سه صورت در مواد غذايي وجود دارد :
۱ـ آب موئين يا آزاد كه چسبندگي آن به غذا كم است .
۲ـ آب جذب شده در سطح مواد غذايي
۳ـ آب تركيبي يا آبي كه در ساختمان مواد غذايي وارد مي شود . مثل آب تبلور كه مورد استفاده ميكروب قرار نمي گيرد . aw را به صورت زير محاسبه مي كنند :
aw براي اكثر مواد غذايي حدود ۹۹ /۰ مي باشد . كپك ها در فعاليت هاي آب پايين نيز قادر به رشد هستند . در فعاليت آب ۹۵ /۰ تا ۱ انواع ميكروب هاي گرم منفي مثل انواع باسيل ها بخوبي رشد مي كنند ؛ مثلاً در مواد غذايي داراي ۴۰% قند يا ۷ گرم نمك و خمير در حال خشك شدن . در فعاليت آبي ۷۵/۰ تا ۹۵/۰ اكثر ميكروب هاي گرد ( كوكسي ها ) ، باسيل ها ( اسپورزاها) و بعضي از كپك ها رشد مي كنند . يعني در محصولات داراي ۵۵ درصد قند و يا ۱۲ گرم نمك مثل ژامبون خشك و پنيرهاي هلندي و شيره خرما .
اگر فعاليت آب حدود ۶۵/۰ تا ۷۵/۰ باشد در اينصورت كپك هاي خشكي دوست مي توانند رشد كنند . ولي باكتري ها نمي توانند رشد كنند . مثلاً در چاودار خشك شده كه حدود ۱۰% رطوبت دارد . بنابراين ، در غلات ، فقط ممكن است كپك ها مشاهده شوند . در بنادر اگر غلات و دان مرغ سريع تخليه نشود ، به علت بالا بودن رطوبت هوا (RH) احتمال رشد كپك در آن ها زياد است . به طور كل در pH مناسب اگر رطوبت ( فعاليت آب ) بالا باشد ، ابتدا باكتري ها بعد مخمر ها و سپس كپك ها رشد مي كنند . در مورد يك گونه مشخص در صورتي كه ساير شرايط مناسب باشد محدوده aw گسترده تر خواهد بود . در خشك كردن مواد غذايي و تغليظ يا افزودن شكر در مربا سازي و در منجمد كردن مواد غذايي ،در اصل ، فعاليت آب را پايين
مي آوريم؛ بنابراين ، در مربا و شور معمولاَ باكتري ها نمي توانند رشد كنند .
دـ مواد غذايي مورد نياز ميكروب ها : علاوه بر آب ، ميكروب ها به مواد غذايي مختلفي نياز دارند . اين نياز به چند علت مي باشد و عبارتند از : نياز به منبع انرژي ،نياز به منبع ازت (N) ، فعاليت هاي حياتي ، نياز به منبع املاح و ساختن ميكروب هاي جديد ، ميكروب ها را بر اساس منبع كربن و انرژي به چهار دسته تقسيم مي كنند :
۱ـ ميكروب هايي كه منبع انرژي آن ها نور و منبع كربن آن ها مواد معدني است Photolthotrophe
2ـ ميكروب هايي كه منبع انرژي آن ها نور و منبع كربن آن ها مواد آلي است .(Phtoorganatrophe)
3ـ ميكروب هايي كه منبع انرژي و كربن آن ها مواد معدني است .(Chimolithotrophe)
4ـ ميكروب هايي كه منبع انرژي و كربن آن ها مواد آلي است .(Chimoorganotrophe)
دو گروه اول از نور براي تأمين انرژي سود مي برند و دو گروه ديگر منبع انرژي آن ها واكنش هاي اكسايش و كاهش مي باشد . اكثر ميكروب هاي مواد غذايي در گروه چهارم قرار دارند . در ارتباط با فراهم بودن تركيبات مغذي موجود در مواد غذايي و محيط از ميان ميكروب ها ، كپك ها ، كم توقع ترند. در حالي كه از ميان باكتري ها ، باكتري هاي گرم مثبت از گرم منفي ها توقع بيشتري دارند . ميكروب ها با توليد انزيم قادر به تجزيه مولكول هاي پيچيده هستند و از اين طريق نيازمندي هاي غذايي خود را رفع مي نمايند .
اكثر گونه هاي ميكروبي قادر به مصرف مواد ساده مثل اسيدهاي آمينه و هگزوز ها ( قندهاي شش كربنه ) هستند . بيشتر اين فعاليت هاي آنزيمي علاوه بر اينكه باعث توليد مواد ساده تر براي خود باكتري مي شود ، براي ساير باكتري هاي موجود نيز مواد غذايي توليد مي كند . مثلاً در تهيه ماست صنعتي باكتري هاي لاكتوباسيلوس بلغاريكوس و استرپتوكوكوس تروموفيلوس وجود دارد ، چون لاكتوباسيل مذكور چند آنزيم دارد كه پروتئوليتيك مي باشد ، شروع به فعاليت كرده و كازئين شير را مي شكند و مواد مورد نياز استرپتوكوكوس تروموفيلوس را فراهم مي نمايد . به اين نوع فعاليت، سمبيوز يكطرفه مي گويند ( همكاري يكطرفه ) .
همچنين استفاده ميكروب ها از منابع غذايي قند دار و فساد مواد غذايي قند دار بيشتر به صورت تخمير انجام مي گيرد . مواد قندي به الكل و اسيد هاي با زنجيره اي كوتاه تبديل مي شوند كه حاصل آن كاهش pH مي باشد .
بر اثر كاهش pH ميكروب هاي پروتئوليتيك نمي توانند رشد كنند به همين خاطر معمولاً غذاهاي ترش ، نمي گندند . سودوموناس ها و ميكروب هاي گوشت و ماهي در غذاهاي ترش شده قادر به فعاليت نخواهند بود . به همين دليل در ساختن شور از سركه و در تهيه پنير از باكتري هاي لاكتيك ماست استفاده مي شود . استفاده از اسيد لاكتيك به صورت اسپري روي لاشه هاي گوشت نيز به همين منظور است ( البته اين عمل به صورت آزمايشي صورت گرفته است و در حال بررسي بيشتر مي باشد ).


تقسیم بندی باکتری


مقاله تقسیم بندی باکتری


دانلود مقاله


میکروب شناسی


مولد اسید لاکتیک


پدیوکوکوس


لاکتوباسیل


استرپتوکوک


اسیداستیک


اسید بوت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه - یونی سلس

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه.

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه تقسیم بندی باکتری ها در
میکروب شناسی مواد غذایی به صورت ذیل بدون در نظر گرفتن طبقه بندی
سیستماتیک ...

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابهدانلود مقاله ...

4 نوامبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه فرمت فایل:word
( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 49 این مقاله درمورد تقسيم بندي ...

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه - فروش فایل

13 ا کتبر 2016 ... فرمت فایل: دعا قابل ویرایش اندازه صفحات: 99 تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص
مشابه تقسیم بندی باکتری ها در میکروب شناسی مواد غذایی به ...

آسمان فایل دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه

تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود
شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه - مرکز دانلود ...

2 نوامبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه فرمت فایل:
word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 49. این مقاله درمورد تقسیم بندی ...

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه - هم میهن

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه.

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه | خبر 96

برچسب ها : غذایی ,مسمومیت ,مواد ,بیماری ,بندی ,خواص ,مواد غذایی ,تقسیم بندی ,خواص
مشابه ,بندی باکتری ,مقاله تقسیم ,دانلود مقاله تقسیم ,وسیله عوامل شیمیایی ,.

مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه در word - دانلود رایگان ...

21 سپتامبر 2016 ... مقاله تقسیم بندی باكتری ها از نظر خواص مشابه در word دارای 98 صفحه می باشد و
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه با موضوع تقسیم ...

30 نوامبر 2010 ... دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه با موضوع تقسیم بندی
باکتری,مقاله تقسیم بندی باکتری,دانلود مقاله,میکروب شناسی,مولد ...

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه فایل ورد (word ...

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه فایل ورد (word) دارای 48 صفحه
می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.

خانه | دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه | جستجو |

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه. مسمومیت و بیماری های منتقله
از آب و غذا به انسانمسمومیت غذایی مواردی است که شخص بر اثر خوردن مواد غذایی آلوده ...

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه – بزرگترین ...

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه تقسيم بندي باكتري ها در
ميكروب شناسي مواد غذايي به صورت ذيل بدون در نظر گرفتن طبقه بندي
سيستماتيك ...

باکتری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا ... نظر به
اینکه باکتری‌ها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی، بسیاری از آن‌ها را در ... یک
سیستم بین المللی نامگذاری باکتری های گروه های مشابه است که بر حسب قواعد و ... و
Mollicutes؛ اکتینوباکترها را نیز به پنج راسته (Order) تقسیم بندی می‌کنیم.

گنجینه دانش دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه ...

22 سپتامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه49 تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه ...

دانلود تحقيق باکتري ها - رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

10 . دانلود مقاله تقسيم بندي باکتري ها از نظر خواص مشابه pdf 11 آگوست 2016 ...
دانلود مقاله تقسيم بندي باکتري ها از نظر خواص مشابه pdf دارای 68 صفحه می باشد و

سلز فایل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
... دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه 63 ص بافرمت WORD ...

دسته بندی علوم پزشکی - دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر ...

دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه. تقسيم بندي باكتري ها در
ميكروب شناسي مواد غذايي به صورت ذيل بدون در نظر گرفتن طبقه بندي
سيستماتيك ...

دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه فایل ورد (word ...

5 آگوست 2016 ... دانلود مقاله تقسیم بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه فایل ورد (word) دارای 68
صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده ...

دانلود تحقیق تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه -

12 ا کتبر 2016 ... تقسيم بندي باكتري ها در ميكروب شناسي مواد غذايي به صورت ذيل بدون در نظر
گرفتن طبقه بندي سيستماتيك آن تا حدود زيادي به شناخت گروه هاي ...

مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه - ارزش فایل - خانه

30 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه ۶۳ ص بافرمت WORD تقسيم
بندي باكتري ها در ميكروب شناسي مواد غذايي به صورت ذيل بدون ...

اکتبر 2013 – معرفی و دانلود کتاب

31 ا کتبر 2013 ... معرفی و دانلود فایل دانلود مقاله در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی با موضوع ...
معرفی و دانلود فایل تحقیق در مورد تقسيم بندي باكتري ها از نظر خواص مشابه ...
بندی باکتری ها از نظر خواص مشابه , دانلودتحقیق در مورد تقسیم بندی

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... درخواست ثبت نام جهت ارسال مقاله .... 52, بررسی خواص مکانیکی آسفالت مسلح شده با
مواد پلیمری طبق نتایج کار آزمایشگاهی .... 83, انواع بازیگری در تئاتر خیابانی
ایران, احسان فلاحیان, دانشکده هنر, نمايش, 1395-02-01 ...... فنی و حرفه ای هنرآموزان در
اشتغال زایی و کارآفرینی هنرجویان از نظر هنرآموزان هنرستان های ناحیه ...

دانلود تحقیق باکتری ها | rahniha

3 نوامبر 2016 ... در عمل باکتریهایی که دارای خواص یکسانی باشند بندرت یافت می‌شوند، حتی ... این
باکتریهای تغییر یافته ، موتانت Mutant نامیده می‌شوند که از نظر بعضی از ... با
سایر باکتریهای مشابه اختلاف دارند. ... زمان تقسیم یا مدت زمانی که برای تولید یک
سلول جدید در باکتریها لازم ... طبقه بندی باکتریها باکتریهای پست.

تالار گفتگوی پرشین پت (MyPet.ir)

آخرین ارسال ها; گربه ها; سگ ها; پرندگان; ماهی ها; خزندگان; جوندگان; حقوق حیوانات;
فروشگاه ..... دوستداران حیوانات میتوانند در این انجمن به مباحثه و تبادل نظر بپردازند
.... و نژاد شناسی انواع گربه های خانگی، اصول تغذیه صحیح برای گربه ها، مقالات علمی
در ...... جوجه محلي شيراز, ترجمه بیوشیمی دانلود رایگان دکتر محمدی, واگذاری رایگان
سگ ...

مقاله درباره باکتری ها - باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور

باکتـــری ها تاریخچه اینکه پروکاریوتها و یا یوکاریوتها کدام یک زودتر بر روی کره
زم. ... دانلود پایان نامه - مقاله -تحقیق - گزارش کارآموزی ... که از نظر بعضی از خواص
نظیر ساختمان آنتی ‌ژن ، حساسیت در مقابل آنتی بیوتیکها و . ... چرخه کربس ، انواع
کاتالازها ، دهیدروژنازها ، و مواد حد واسط چرخه های متابولیکی در سیتوپلاسم وجود دارد.

زیست شناس جوان - باکتری

نظر به اینکه باکتریها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی بسیاری از آنها را در
شرایط آزمایشگاه کشت داد ... شکل باکتریها بر اساس شکل به ۶ گروه تقسیم می‌شود.

باکتری شناسی - وبلاگ تخصصی میکروبیولوژی-بیوتکنولوژی

در پنومونی غیر عادی پاسخ بیمار نسبت به آنتی بیوتیک ها مشابه پاسخ بیماری ...
برچسب‌ها: مقاله میکروبیولوژی, مقاله بیوتکنولوژی, مقاله ژنتیک, مقاله علوم ... مطلب
امروز درباره انواع مختلف باکتری ها نظیر مایکو باکتریوم و سایر میکروارگانیسم
هاست ... مایکوباکتریوم عموما باکتری های کم توقع گرم مثبت غیراسپورزا از نظر
شکل ...

وب سایت پیام آنلاین - مقالات شما - مخابرات استان تهران

از علامت نقل و قول در ابتدا و انتهای عبارت استفاده کنید تا تنها کلمات مورد نظر شما
به ترتیبی ... برای مثال، جستجوی عبارات زیر، نتایجی عینا مشابه را به دنبال دارند:
...... دمنوش بابونه با شیر برای زمانی که مضطرب هستید خواص آرامش ‌بخش بابونه برای
... چای گیاهی را با عسل بخورید انواع چای به‌ خصوص چای سبز از جمله نوشیدنی‌ های ...

پاورپوینت سموم

جدول 1 : تقسيم بندي سموم بر اساس معيار LD50 خوراكي براي رات ها ... جدول 2 : گروه
بندي سموم از نظر ميزان سميت بر اساس توصيه سازمان بهداشت جهاني ( 1998 ) ....
پوشينه سازي شده يا همان Microencapsulated Poisons داراي خواص مشابه با اين
خواسته هاست. ... در ميان پاتوژن هاي مختلف حشرات باكتري Bacillus thuringiencis H-
14 ، Bacillus ...

خلاصه فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم)

تحقیق؛ اطلاعات متاUPML

کارآفرینی و طرح توجیهی بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني (ATM ) شركت هاتف (سال 95)

دانلود پاورپوینت در مورد پول شویی؛.

دانلود پروژه نقش و اهمیت آموزش و پروش بخصوص تربیت نونهالان

لیست مدارس دولتی پسرانه ابتدایی منطقه 3 تهران(فایل اکسل)

تراکت فرآورده های لبنی

تحقیق در مورد آسيب شناسي سازمان

تحقیق درمورد تحليل فرآيندهاي قالبسازي

تحقیق درباره فیوز گازی

پاورپوینت فيزيک و اندازه گيري 12 اسلاید

تحقیق در مورد مرگ درختان نارون 14 ص (word)

ویژه نامه ولادت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)-سه لَتی

تحقیق در مورد هارون الرَّشید

دانلود مقاله د مهندسی کامپیوتر مسیریابی شبکه

دانلود مقاله سبزیجات

حجاب4

پاورپوینت در مورد ریاضی ششم دبستان مبحث : تقارن و مختصات

ايران و سايه شوم استعمار انگليس

دانلود ارایه گزارش نهایی از کارورزی..

تحقیق. بيماري رواني بهداشت رواني

انواع محيطهاي برنامه نويسي و امكانات نرم افزاري در PLC

پاورپوینت در مورد آشنایی کامل با قطعات داخلی و خارجی کامپیوتر

نخود فرنگی

تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی

كارآموزي در توزبع برق بادرود

تحقیق در مورد حکومت ناصر الدین شاه

مقاله درباره تاریخچه نقشه كشی صنعتی

دانلود پاورپوینت ماورا بنفش

پیشنهاداتی جذب دانش آموزان به آموزش قرآن