دانلود رایگان

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني


مقدمه
در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ديرباز ميان مردم رواج داشت و اكنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستيم. مردم اوراق مذكور را كه مبين اولويت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به يكديگر ميفروشند و از اين رهگذر سود ميبرند.
خريد و فروش انرژي برق رايج است، شهرداري به سازندگان بلندمرتبهها تراكم ميفروشد، سازندگان مجتمعهاي مسكوني قبل از پياده كردن نقشه آن در عرصه زمين، واحدهاي آن را پيشفروش مينمايند. جواني از فرط فقر كليه خود را ميفروشد. جالب است كه مردم لفظ فروش را براي تمام موارد فوق به كار ميبرند. درحالي كه فروش بر چيزهايي اطلاق ميشود كه ماده 338 قانون مدني ايران به واسطه محصور بودن در حصار تمليك عين ورود آنها را به قلمرو بيع ممنوع كرده است.
كثرت استعمال لفظ فروش براي حقوق مالي سبب گرديد تا نگارنده، نظامهاي مختلفي را مطالعه نموده و بررسي عميقي دراين زمينه انجام دهد تا طرز تفكر ملل مختلف دراين مسأله را به اطلاع صاحبان فن و علاقمندان برساند.
بيع در قانون مدني ايران قواعد عامي دارد كه بر مبادله اموال منقول و غيرمنقول هر دو حاكم است. قواعد بيع از ماده 338 به بعد به صورت كلي مشخص گرديده و بر بيع تمام انواع مال (عين) منقول و غيرمنقول اعمال ميشود. قانون ثبت نيز مقرراتي براي معاملات غيرمنقول مقررداشته كه علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدني، در انتقال املاك و مستغلات هم لازمالرعايه است.
انتقال اموال (اموال غيرمنقول) درغالب كشورها قواعد خاص دارد و تشريفات مخصوصي را براي انتقال الزام مينمايد. به همين دليل مقررات بيع كالا را از بيع املاك و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا كه بحث بيع مطرح است مقصود بيع كالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث ميشود.
درآمريكا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code براي پارهاي معاملات مقررگرديد كه در قسمت دوم آن Article2 ميپردازد.
در انگليسي قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بيع كالا حاكم است.
قانون تعهدات سوئيس، فصل دوم آن از ماده 187 به بيع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدي را به بيع اموال غيرمنقول به طور جداگانه تخصيص دادهاست.
كنوانسيون 1980 وين تحت عنوان Convention for International Goods به بيع بينالمللي كالا ميپردازد. اين كنوانسيون توسط كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد تهيه و نمايندگان 62 كشور و سازمانهاي بينالمللي در تنظيم آن شركت جستند.
همانطور كه نام آن دلالت ميكند، بر قرارداد فروشي اعمال ميگردد كه محل فعاليت تجاري طرفين عقد در كشورهاي متفاوتي قراردارد.
مطالب اين تحقيق در شش گفتار ارائه ميشود :
گفتار يكم را به تعريف بيع اختصاص داده سپس به تمليك ميپردازم (گفتار دوم).

در گفتار سوم مبيع را مورد بحث قرارداده و در راستاي آن به مبيع قرارگرفتن توليدات و اعضاي بدن اشاره ميكنيم (گفتار چهارم). به مشكلات خاص كامن لا در زمينه حقوق عيني و تبعي غيرمنقول در گفتار پنجم پرداخته ميشود و نهايتاً پيرامون بيع حقوق در برخي از نظامها مطالبي نقل ميشود (گفتار ششم) خلاصه و نتايج بحث را در آخر مقاله ملاحظه خواهيد فرمود.
گفتار يكم – تعريف بيع
1- قانون مدني در ماده 338 بيع را اينگونه تعريف ميكند. … تمليك عين بعوض معلوم . اين تعريف از فقه اماميه اقتباس گرديد. صاحب جواهر تعريف بيع را نتيجة استعمال الفاظي ميداند كه بر نقل ملك از مالك به ديگري بعوض معلوم دلالت دارد و صاحب مفتاحالكرامه براين تعريف عبارت بروجه تراضي را اضافه كرد .. انتقال عين مملوكه از شخصي به ديگري بعوض معلوم بر وجه تراضي است .
2- شيخ انصاري در مكاسب لفظ بيع را به نقل از كتاب مصباحالمنير مبادله مال به مال ذكر كردهاست و معوض را به عين اختصاس ميدهد تا بدينطريق منفعت را از تعريف بيع كنارگذارد. مقصود او از اين تعريف بيع اعيان است نه منافع و با تمسك به تبادر استعمال لفظ بيع را در معناي مبادله مال به مال حقيقت به شمار ميآورد. بنابراين تعريف، معاوضه منفعت بيع نيست و نتيجه ميگيرد كه منافع نميتواند مبيع قرارگيرد، ولي نسبت به عوض ثمن عقيده دارد كه ميتواند منفعت هم باشد. مشروط براينكه عوض و معوض درنظر متبايعين معلوم و معين باشد. براين منوال معاوضه حقوق مثل حضانت و ولايت را از تعريف بيع خارج ميكند.
3- شيخ موسي نجفي خوانساري در كتاب منيه حاشيه بر مكاسب نظر شيخ انصاري را تحليل ميكند و ميفرمايد به موجب تعريف بيع كه مبادله مال به مال است، مال در ملكيت بايع با مال در ملكيت مشتري مبادله ميشود.
به عبارت ديگر موضوع اين مبادله مملوك (مال) است و اين همان چيزي است كه در عالم خارج ميان مردم متداول است. همچنين است نظر آيتاللهالعظمي روحالله موسوي الخميني.
4- بيع به مجموع اعمالي گفتهميشود كه از بايع و مشتري به منظور مبادله سرميزند و در حقوق به معني عقدي است ميان دوطرف به نام بايع و مشتري كه به موجب آن بايع دربرابر عوض معين (تأديه ثمن مانند مبلغ معيني پول يا تعهد به تأديه آن) مالكيت خود برعين را به مشتري منتقل مينمايد و عين را به تصرف او ميدهد.
5- بيع و معامله گاهي مترادف هم بهكار ميرود. كامنلا تعريف مستقلي براي معامله Transaction ندارد ولي براي بيع Contract for sale تعريف جداگانهاي دارد. دراين تعريف، بيع انتقال مالكيت از بايع به مشتري در برابر ثمن است و كالايي مبادله ميشود كه فيالحال موجود Present Goods باشد (رجوع شود به ماده 106-2 قانون متحد تجارت آمريكا UCC). بين كالاي موجود و كالايي كه بعداً به وجود خواهد آمد تفاوت وجوددارد. از اين تعريف برميآيد كه بيع كالاي موجود به محض انعقاد، اجرا ميگردد و به همين دليل آن را بيع حال Present sale هم ناميدهاند. عقد بيع ميتواند به شكل قرارداد موافقت بر بيع كالا در آينده هم باشد، و آن عقدي است كه به موجب آن بايع موافقت مينمايد كه مالكيت او بر كالا در برابر ثمن در زمان معين در آينده به مشتري منتقل شود. نتيجتاً در زمان انتقال مالكيت كالا به خريدار، بيع Sale محقق ميگردد، و آن را Contract for sale مينامند. تحقق بيع مشروط به شروطي است كه در آينده محقق ميگردد. اصطلاح صحيح آن Executory Sale است. اين عقد را Agreement to sell قرارداد موافقت بر فروش هم ناميدهاند. به لحاظ تحليلي اين بيع يك قرارداد است.
پيش از حلول اجل يا تحقق شرط حقي براي مشتري از قبيل مالكيت بر كالا و تصرف بهوجود نميآيد. مشتري ميتواند درصورت نقض اين قرارداد، خسارت مطالبه كند.ماداميكه مالكيت بايع بافي است اختيار كالا با بايع است درصورت نقض، فقط مسؤوليت نقض قرارداد بااو است و اين تنها حقي است كه براي مشتري ايجاد ميگردد.
6- قانون 1930بيع كالا در نظام حقوقي هند نيز تعريف مشابهي دارد.
بيع كالا عقدي است كه به موجب آن بايع مالكيت مبيع را در برابر ثمن به مشتري منتقل ميكند، يا موافقت مينمايد كه بعداً به مشتري منتقل شود .
با ملاحظه تعاريف فوق نقل ملكيت دربرابر ثمن وجه مشترك همه آنها است. پس مقصود از بيع انتقال مالكيت از بايع به مشتري است. همچنين است انتقال مالكيت ثمن از مشتري به بايع.
مالكيت درواقع سلطنت شخص بر مال است. از اين تعاريف برميآيد كه مبادله سلطنت بايع بر مبيع و سلطنت مشتري بر ثمن موضوع بيع است. براين تعريف ايراد شدهاست كه جامع و مانع نيست. چراكه در ارث به مجرد فوت مورث، مالكيت يا سلطنت بر تركه بهطور متزلزل به وارث منتقل ميشود و پس از اخراج دين و وصيت از تركه، مالكيت مستقر ميگردد. دراين تمليك وراث بهجاي مورث بر مال سلطه مييابند. لذا تغيير سلطه از مالك به وارث را نميتوان بيع ناميد.
7- فقه عامه پس از نقل معني لغوي بيع مقابله متاعي با متاع ديگر به تعريف تمليك مال به مال ميپردازد به شرح زير:
الف- حنفيه- بيع به دو معني است، عام و خاص. بيع به معني خاص مبادله عين است به نقد يعني طلا و نقره و مانند آن. هرگاه بيع به طور مطلق بهكار رود، مقصود اين معنيست. نوع ديگر بيع به طور عام است و آن دوازده قسم است.
ب- مالكيه- بيع در نظر فقها دو تعريف دارد، يك نوع براي تمام افراد بيع شامل صرف و سلم و مانند آن است و تعريف دوم براي نوع ديگر كه عرفاً بيع مطلق يعني مبادله عين به نقد مثل طلا و نقره (به وزن يا به شمارش) ميباشد.
ج- حنابله- معني شرعي بيع مبادله مال به مال است و همچنين مبادله منافع مباح به منافع مباح ديگر بجز قرض و ربا بيع محسوب ميشود، حتي اگر آن مال دين در ذمه باشد.
د- شافعيه- بيع مبادله مال به مال به طريق مخصوص است. مقصود ايناست كه هريك از متعاقدين عوضي به ديگري ميدهد. از اين تعريف هبه غيرمعوض و نكاح كه معامله مال به غيرمال است خارج ميگردد.
8- قانون مدني مصر متأثر از فقه عامه در ماده 418 بيع را اينگونه تعريف ميكند: عقدي است كه به موجب آن بايع ملتزم ميشود كه مالكيت خود بر شئي يا حق مالي را در مقابل ثمن نقد به مشتري منتقل كند.
تعريف مذكور با تعريف بيع مطلق در مذاهب حنفيه و مالكيه همسو است، بااين تفاوت كه قواعد بيع به حقوق مالي فراتراز عين تسري يافتهاست. بيع حقوق مثل مالكيت معنوي از قبيل حق تأليف، حق اختراع و حق ثبت را مطرح ميسازد. وجه مميز اين تعريف آن است كه ثمن زا نقد قرار دادهاست و اين در حالي است كه بعضي از فرق عامه همانند فقهاي اماميه ثمن از جنس غيرنقد را هم جايز دانستهاند.
9- درقاره اروپا Continental Law
الف) فرانسه- ماده 1582 قانون مدني بيع را عقدي ميداند كه به موجب آن يك طرف خود را ملزم مينمايد كه چيزي را تسليم دارد و طرف ديگر در مقابل به پرداخت ثمن متعهد ميگردد. بيع با سند تأييدشده يا با امضاي اشخاص خصوصي منعقد ميگردد. به محض حصول تراضي، مشتري به حكم قانو مالك مبيع ميشود، حتي اگر تسليم مبيع و تأديه ثمن صورت نگرفتهباشد (ماده 1583 ق م ف). تمام اشياي مادي كه قابل داد و ستد باشند و قانون خاص نقل و انتقال آن را ممنوع نكردهباشد، ازجمله ساختمان در حال احداث ميتواند مبيع باشد.
ب) آلمان- ماده 443 قانون مدني آلمان بيع را عقدي ميداند كه به موجب آن بايع ملتزم به تسليم شيئيو انتقال مالكيت به مشتري است. همچنين در فروش حق، بايع ملتزم است آن حق را به مشتري منتقل كند. اگر به واسطه آن حق، مشتري استحقاق تصرف بر شيئي را بهدست آورد بايع ملتزم به تسليم شيئي ميباشد. مشتري ملزم است ثمن مورد توافق را به بايع تسليم دارد و شيئي مورد معامله را قبض نمايد.
ج) سوئيس- ماده 184 قانون تعهدات بيع را عقدي ميداند كه به موجب آن بايع ملزم به تسليم مبيع به مشتري و نقل مالكيت آن به وي، درمقابل قيمتي كه خريدار متعهد به پرداخت آن ميشود، ميگردد. جزدرصورت وجود عرف يا توافق مخالف طرفين، بايع و مشتري ملزماند بهطور همزمان تعهدات خود را انجام دهند. ثمن معامله به اندازه كافي معلوم خواهدبود. اگرباتوجه به مقتضيات، قابل تعيين باشد.
با ملاحظه موضوع بيع در ماده 178 هرمالي بجز زمين ميتواند مبيع باشد و اشياي جداشدني از اموال غيرمنقول از قبيل ميوهها ومصالح بنايي پس از تخريت يا استخراج سنگ معدن بيع مال منقول محسوب ميشوند مشروط براينكه بعداز جداشدن از مال غيرمنقول مورد معامله قرارگيرند.
باوجود ايراد ذكرشده در بند (6)، نقل ملكيت و ثمن به مشتري و بايع، جوهره عقد بيع است، بنابراين تمليك، قصد انشاء ايجاب كنندهاي است كه ميخواهد مالي را از خود به ديگري منتقل كند.
تعاريف نظامهاي مورد اشاره با تعريف حقوقي بيع در قانون مدني ايران منطبق نيست بلكه از نقطه نظر تحليل حقوقي تعهد بر بيع است مانند تعريف مذكور در ماده 1582 ق.م فرانسه و با يك نگرش ديگر دلالت تعاريف مذكور در نظامهاي مزبور دلالت تضميني بر بيع است. زيرا التزام به تسليم مبيع يا تأديه ثمن به عنوان يكي از آثار بيع جزيي از معني مطابقي لفظ بيع است و ساير اجزا و آثار آن را شامل نميگردد.
چنانچه در تعاريف منصوص در نظامهاي حقوقي اروپاي صراحتاً مورد تصريح واقع نميشد ترتب ساير آثار بيع بر مبادلات فيمابين افرادي كه تحت نظامهاي مزبور خريد و فروش ميكنند با اشكال مواجه ميبود، مانند ضمان درك مبيع و ثمن براي بايع و مشتري. به همين دليل است كه قانونگزار فرانسوي به منظور احتراز از چنين مشكلي ناچار از بيان اين نكته شده كه پس از حصول تراضي مشتري مالك مبيع ميشود حتي اگر تسليم مبيع و تأديه ثمن صورت نگرفتهباشد، در حالي كه با تعريفي مشابه تعريف اماميه عقد بيع به نفس حصول توافق، آثار خود را از جمله مالكيت مشتري بر ثمن ايجاد ميكند. ازنظر منطق حقوقي تعريف بيع در فقه اماميه از بيع با معناي مطابقي آن بسيار سازگارتراست. زيرا آنچه كه عليالاصول در وحله اول منشاء ايجاد رابطه حقوقي ميگردد، توافق دو اراده در انتقال مالكيت در شيء واحد است.
چنانچه چنين توافقي حاصل گردد رابطه اعتباري بايع بر مبيع تبديل به رابطه معنوي مشتري بر مبيع ميگردد.
با هر وسيله ممكن بايد شرايط لازم براي تحقق اين رابطه اعتباري در عالم خارج فراهم گردد. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قانونگزاران اروپايي شايد نظر بر انطباق عالم اعتبار با عالم واقع داشتهاند. درنتيجه در تعريف بيع به ثمره عملي ناشي از توافق اعتباري عنايت داشته، تا مواردي را جزو مصاديق بيع برشمارند كه فيالواقع تحقق يافته و صورت خارجي پيدا كردهاند.
گفتار دوم : آيا تمليك بصرف انشاء عقد صورت ميگيرد يا اقدام ديگري لازم است ؟
الف- براساس نص قانون مدني ايران (بند1 ماده 362) مهمترين اثر از آثار عقد بيعي كه صحيحاً واقع شدهباشد، اين است كه به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود. مشروط براينكه مبيع عين معين باشد. ولي اگر مبيع كلي باشد انتقال ملكيت با تسليم يا جداكردن مصداق از كلي صورت ميپذيرد.
صاحب منيهالطالب در تحليل بيع ميگويد كه بيع نفس تمليك به عوض در ظرف حصول قبول است و همچنين است دلالت صيغه بر تمليك در مذاهب عامه.
ب- در نظامهاي حقوقي زير تسليم مبيع يا شرايط ديگر موجب انتقال ملكيت است نه صيغه عقد به تنهايي :
1ـ سوئيس :
طي ماده 184 قانون تعهدات سوئيس بايع تعهد ميكند درمقابل تعهد مشتري به پرداخت ثمن، مبيع را به او منتقل و تسليم نمايد. چنانچه مال در مزايده خريداري شود، برنده مزايده مال منقول از تاريخ مزايده مالك شناختهميشود. ليكن درمورد اموال غيرمنقول مالكيت فقط با ثبت در دفتر ثبت املاك منتقل ميگردد (ماده 235 قانون تعهدات).
2ـ آلمان :
ماده 433 قانون مدني آلمان وظايف اساسي بايع و مشتري را به شرح زير مقرر ميدارد :
- بايع به موجب عقد ملزم به تسليم مبيع و انتقال مالكيت به مشتري است.همچنين در بيع حقوق بايع ملزم به انتقال آن حق به مشتري است، اگر انتفاع از حق مذكور ملازمه با تسليم شيء داشتهباشد، بايع ملزم به تسليم آن شيء نيز هست. در انتقال مالكيت زمين لازماست كه حقوق متعلق بر زمين و انتقال آن در صورتي كه در قوانين برخلاف آن مقرر نشدهباشد در دفتر ثبت املاك ثبت شود (ماده 873 قانون مدني) تحصيل مالكيت و ازدست دادن آن در اموال منقول ملازمه با تسليم مبيع توسط بايع به طرف ديگر دارد و تراضي طرفين در اين زمينه ضروري است. اگر مال پيشاپيش در تصرف طرفي باشد كه درصدد بهدست آوردن مالكيت است، صرف توان طرفين بر انتقال مالكيت كفايت ميكند (ماده 929 قانون مدني آلمان) .
3ـ آمريكا :
ماده 401- 2 قانون متحد تجارت مقرر ميدارد :
قواعد هريك از بندهاي اين ماده نسبت به حقوق، تعهدات و خسارات هريك از بايع و مشتري و ساير خريداران يا شخص ثالث بدون درنظرگرفتن مالكيت كالا قابل اعمال است بجز مواردي كه مقررهاي دلالت بر مالكيت دارد. تا آن حد كه در شمول مقررههاي اين بخش از قانون نباشد و مالكيت موضوعيت و اهميت پيدا كند، قواعد زير جاري ميگردد:
1- در قرارداد توافق بر فروش، مالكيت كالا را پيش از تعيين كالا براي اين قرارداد نميتوان منتقل كرد (501-2). مگراينكه صراحتاً برخلاف آن توافق شدهباشد. بايع با تعيين و تخصيص كالا، مالكيت محدودشده توسط اين قانون را تحصيل ميكند. هرگونه حبس يا شرط تحفظ مالكيت بر كالاي حمل شده يا تسليم شده، درواقع محدود به حق وثيقه يا مفاد شرط ميباشد. مشروط براينكه مقرره اين ماده و مقررههاي ماده مربوط به معاملات با حق وثيقه (ماده 9) جاري گردد، مالكيت بايع به هرطريق و با هر شرايطي بر طبق توافق صريح طرفين منتقل ميشود.
2- باوجود شرط تحفظ حق وثيقه و حتي باوجود شرط تسليم سند مالكيت درزمان و مكان ديگر، مالكيت درزمان و مكاني كه بايع عملاً با تسليم كالا تعهد خود را انجام ميدهد، به مشتري منتقل ميشود. مخصوصاً اگر حق وثيقه در بارنامه دريايي ارسال كالا، شرط شدهباشد:
الف) اگر قرارداد بايع را مجاز يا مكلف به ارسال كالا براي مشتري كرده ولي او را مكلف به تسليم در مقصد ننمودهباشد، مالكيت درزمان و مكان حمل به مشتري منتقل ميشود، ولي
ب) اگر تحويل در مقصد تكليف قراردادي باشد، با تسليم كالا در آن محل مالكيت منتقل ميشود.
3- بجز مواردي كه توافق صريح وجوددارد، هرگاه ميبايست تسليم بدون جابجايي كالا صورت گيرد :
الف) اگر بايع ميبايستي مدرك مالكيت را تسليم دارد، مالكيت در زمان و مكان تسليم مدرك به مشتري منتقل ميشود.
ب) اگر كالا درزمان انعقاد عقد پيشاپيش معلوم شده و بنانبوده مدركي تسليم شود، مالكيت درزمان و مكان انعقاد قرارداد توافق برفروش منتقل ميگردد.
4- امتناع و خودداري مشتري از قبض و نگهداري كالا، چه موجه باشد چه نباشد، يا باوجود پس گرفتن قبول بطور موجه، مالكيت را به بايع برميگرداند. بازگشت مالكيت به بايع به موجب قانون است نه به موجب عقد بيع.
باتوجه به ماده فوق تمليك گاه با تسليم كالا، گاه با تسليم سند مالكيت و گاه به حكم قانون صورت ميگيرد.
4- انگليس :
درقانون بيع كالا 1979 انگليس، مقصود از بيع به طور عام انتقال مالكيت از بايع به مشتري است. ليكن زمان انتقال مالكيت به خريدار كاملاً به قصد طرفين بستگي دارد.گاهي اتفاق ميافتد كه طرفين دراين خصوص قصد مشخصي ندارند در اين حالت در قانون امارههايي وضع نمودهاند كه به جاي اراده طرفين اعمال ميگردد، مگراينكه از قرارداد قصد مخالف اماره مذكور استنتاج گردد.
بدين منظور در قسمت 18 قانون، پنج قاعده به وجود آوردهاند كه هركدام بهعنوان اماره قانوني برمورد خاص منطبق است، محلهاي جريان امارات فوق عبارتنداز : بيع كالاي ويژه، تسليم به شرط تاييد، تسليم به شرط خريد يا پس فرستادن كالا، بيع كالاي معين نشده، انتقال سهمالشركه تقسيم نشده در كالاي فله در اين خصوص لازماست شرط حفظ حق بايع داير بر تصرف در كالا در بخش 19 قانون 1979 مورد توجه قرارگيرد.
5- مصر :
بهطور كلي عقد بيع ناقل ملكيت است ولي از تعريف ماده 481 قانون مدني برميآيد كه بيع التزامي را برعهده بايع ميگذارد تا مبيع را به تمليك مشتري درآورد. در ماده 430 همان قانون آمدهاست كه،هرگاه ثمن موجل باشد بايع مجاز است شرط نمايد كه انتقال مالكيت به مشتري موكول به استيفاي كامل تمام ثمن باشد. حتي اگر تسليم مبيع پيشاپيش صورت گرفتهباشد. بنابراين اراده اشخاص در انتقال مالكيت مؤثر است.
هرگاه ثمن اقساطي باشد، متعاقدين مجاز هستند به تراضي بخشي از مبيع را نزد بايع باقيگذارند. درصورت عدم تأديه تمام اقساط به طوركامل، آن بخش از مبيع به عنوان عوض براي فسخ قرارداد به بايع داده شود.
در بيع منقول مالكيت همزمان با اجراي عقد منتقل ميشود و به استناد ماده 204 قانون مدني، مالكيت درمورد زمين (عقار) جزبه ثبت در دفتر ثبت املاك منتقل نميشود.
گفتار سوم – مبيع :
مقدمه :
پيش از آنكه به اين موضوع بپردازيم لازم است مصاديق و انواع مال را بشناسيم. فقه اماميه مال را به پنج قسم تقسيم نمود.
1ـ عين : عبارت از اشياي مادي داراي وجود فيزيكي ملموس و خارجي است، مثل خانه، ماشين، كتاب، تلفن.
2ـ منفعت : نفعي است كه از عين حاصل ميگردد و خود عين پس از انتفاع باقي ميماند مثل بهرهاي كه مستأجر از مورد اجاره ميبرد، منفعت جدا از عين قابل تمليك به ديگري است.

3ـ انتفاع : نوعي منفعت غيرمادي است كه قابل تمليك به ديگري نيست، بلكه منتقلاليه يا ذينفع فقط حق بهرهبرداري دارد يعني اباحه انتفاع. مثل عاريه، مستعير ميتواند درحدود اذن از مال مورد عاريه بهرهبرداري كند ولي مالك نفع آن نميباشد. مانند عاريه گرفتن ماشين براي رساندن بيمار به درمانگاه يا استفاده از آن در مراسم عروسي.
4ـ حق : مثل حق شفعه، حق خيار، حق تحجير كه قابليت تبديل به ارزش اقتصادي دارد، صاحب حق مالك آن است.
5ـ ذمه يا دين : تعهدي كه بر ذمه متعهد به نفع ديگري قرارميگيرد، از حيث انتساب به بستانكار طلب و انتساب به بدهكار دين ناميده ميشود. مانند مهريه زوجه پيش از مطالبه و وصول، دين است بر عهده زوج.
با توجه به مقدمه فوق مبيع را در نظامهاي مختلف بررسي مينماييم.
عين :
نظامهاي مختلف حقوقي در مبيع شناختن عين اتفاق نظر دارند.
ماده 338 قانون مدني ايران واژه عين را در تعريف مبيع قيد نموده و مبيع را منحصر به آن نمودهاست. انتقال هرنوع مال ديگر را كه خارج از طبقه عين باشد، بيع نميداند. از آن جمله است فروش منافع كه در قالب تمليك منفعت (عقداجاره) مطرح ميشود.
با اندك توجه به روابط و دادوستد مردم در جامعه فعلي، درمييابيم كه فروش سرقفلي، حق تأليف، حق اختراع و نظاير آن مصطلح است ولي از قانون مدني به دليل حصر مبيع به عين نميتوانيم اينگونه انتقال را بيع بناميم. اين در حالي است كه جامعه گرايش به بيع شناختن آن دارد. نفس اين قبيل روابط در چارچوب ماده 10 قانون مدني تحت عنوان قراردادهاي خصوصي معتبر و لازمالاتباع است. عين در حقوق ايران انواع مختلف دارد (ماده 350 قانون مدني).
الف- عين معين يا شخصي :
منظور از آن مالي است قابل لمس، قابل اشاره كه در حين عقد موجوداست و به آن عين شخصي و خارجي نيز گفتهاند. در كامنلا به آن Identified goods يا Personal chattels نيز اطلاق شدهاست و به كالايي گفتهميشود كه اختصاصاً براي ايفاي تعهد در عقد بيع تعيين گرديده و درزمان انعقاد عقد موجوداست. در حقوق انگليس علاوه بر قابل لمس و قابل اشارهبودن عين منقول به قابل رويت بودن نيز تحت عنوان عين شخصي اشاره شدهاست. مصاديق آن را حيوانات، اسباب و اثاثيه منزل، پول، جواهرات، غلات، البسه و هرچيز ديگري كه بتوان به آساني آن را از جايي به جايي ديگر نقل نمود، برشمردهاست.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 34 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله فارسی . دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني. مقدمه در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق
در جامعه رواج يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ديرباز ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني. ... درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق
میشود که ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی | بیسترینها

19 نوامبر 2016 ... بخشی از متن:دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني ؛ یک مقاله بسیار خوب
برای رشته حقوق است که برای دانلود شما در 34 صفحه آماده شده است.

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی | بیسترینها

بخشی از متن:دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني ؛ یک مقاله بسیار خوب ...
دانلود پروژه مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و ...

PDF[بررسی مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2016-12-22 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺎده 338 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺎده 338 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ: در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺎده 338 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
...

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه ... 2-
شیخ انصاری در مکاسب لفظ بیع را به نقل از کتاب مصباحالمنیر مبادله مال به مال ذکر
...

دانلود مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی - پروژه ها - دانلود کتاب

مقاله با عنوان مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی در فرمت ورد در ۳۴ صفحه و شامل مطالب
... دانلود فرم ساز پیشرفته جوملا Contact Enhanced pro به همراه تولید QR Code.

دریافت فایل مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني - بزرگترین ...

16 دسامبر 2016 ... دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني · دانلود-مقاله-مطالعه-تطبيقي-ماده-338-
قانون-مدني در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و ...

دریافت فایل مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی - بزرگترین ...

16 دسامبر 2016 ... دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته حقوق
است که برای دانلود شما در 34 صفحه آماده شده است. دانلود فایل ...

مطالعه ی تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس1

تاریخ دریافت مقاله 1390/6/13؛ تاریخ پذیرش نهایی مقاله 1390/10/20. 2. دانشجوی
دکتری حقوق ... مطالعه ی تطبیقی قابلیت تعیین ثمن در نظام های حقوقی ... 120 ... ماده
ی 338 قانون مدنی: »بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم«. 2. بند 3 ماده ی
190 ...

مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی - 30570

Tags:دانلود مقالات حقوقی, دانلود مقاله حقوق, دانلود مقاله حقوقی, دانلود مقاله رشته حقوق,
مطالعه تطبیقی ماده 33, مقاله حقوق, مقاله حقوقی, مقاله رشته حقوق ...

بررسی مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني با موضوع حقوق تطبیقی ...

4 ژوئن 2014 ... فایل بررسی مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني که برای دانلود شما عزیزان ... ماده 338
قانون مدنی , کار تحقیقی ماده 338 قانون مدنی , مقاله ماده 338 قانون ...

بررسی مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی — word — سیامک مقاله! - ISI

29 فوریه 2016 ... در این فایل مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته ...
پروژه ماده 338 قانون مدنی; تحقیق در مورد ماده 338 قانون مدنی; دانلود ...

بررسی مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی - ایران فایل دانلود

30 آگوست 2016 ... بخشی از متن اصلی : مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی مقدمه در دو دهه اخیر ... بررسی
اعتبار چک و سفته از نظر حقوق · دانلود پروژه بررسی عوامل موثر ...

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - مقالات حقوق تطبیقی

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني نویسنده : دكتر احمد امير معزي. مطالعه تطبيقي ماده
338 قانون مدني مقدمه در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن ...

ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﺎدي ﻏﯿﺮﻓﮑﺮي دﮐﺘﺮ ﭘﮋﻣ - سامانه مدیریت نشریات ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻏﯿﺮ. ﻣﺎدي ﻏﯿﺮ ... ﻣﺤﺪوده ﺑﯿﻊ. ﻃﺒﻖ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺪﻧﯽ
ﻣﯽ. ﮔﺮدد . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﻼش. ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن. در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎده. 338. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن و ﻧﻘﺪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮات ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﺷﻮد ... ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ...... ﺑﺮاي دﯾﺪن ادﻟﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﻊ
اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﺎدي در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ وﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎﺳﺮ ﺷﺎﮐﺮي ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد.

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني 34ص - ورد - داک لینک

مطالعه تطبيقي ماده ۳۳۸ قانون مدني ۳۴ص – ورد ... كثرت استعمال لفظ فروش براي حقوق
مالي سبب گرديد تا نگارنده، نظامهاي مختلفي را مطالعه نموده و بررسي عميقي دراين
زمينه انجام دهد تا طرز ... دانلود پاورپوینت روباتهاي هوشمند خودکار ... دانلود پاورپوینت
خلاصه و نقد فصول یک تا چهار کتاب چالش های اساسی توسعه ملی و روندهای جهانی ·
دانلود ...

بررسـی تطبیقـی رفـع عیـب کاال در حقوق ایـران و کنوانسـیون بیع ...

ایـن مقالـه، بـه بررسـی تطبیقـی ایـن. موضـوع پرداختـه ... بـه موجـب مـاده 426 قانـون
مدنـی ضابطه ـای کـه بـرای تشـخیص عیـب معیـن گردیـده،. داوری عــرف و عــادت است. ... )
انصـاری، 1415، ج5، ص338(؛ امـا در بعضـی مـوارد، ممکـن اسـت نتیجـه غـش و امتـزاج در
دو.

244 K - مطالعات حقوق تطبیقی - دانشگاه تهران

در ای ن مقاله مقررات مربوط ب ه روش پرداخت ثمن در حقوق ایران، اصول .... در حقوق ما
ثمن می تواند پول،2با توجه به تعریف مادۀ 338 قانون مدنی ایران از عقد بیع.

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني - ,دانلود,مقاله,مطالعه,تطبيقي,ماده,338,
قانون,مدني,

همکاری در فروش فایل - دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني

همکاری در فروش فایل - دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني - همکاری در
فروش فایل های آموزشی و کمک آموزشی.

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني » دانلود تحقیق ، پروژه ...

3 آوريل 2016 ... مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني. در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج
يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ديرباز ...

دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني - مگ ایران

دانلود مقاله,دانلود مقاله فارسی,خرید مقاله,مگ ایران · صفحه نخست · تماس با ما · راهنمای
جستجوی پیشرفته · راهنمای ... تحقیق در مورد مطالعه تطبيقي ماده ۳۳۸ قانون مدني ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

8 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی. فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل
اصلی: doc تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 32. بخشی از متن:

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی - دانلود پروژه های دانشجوی

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی · دانلود-مقاله-مطالعه-تطبیقی-ماده-338-
قانون-مدنی. در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو
...

معرفی و دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی با موضوع علوم ...

21 آگوست 2015 ... مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی مقدمه در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج
يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش سرقفلي از ...

بررسی مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

13 ژوئن 2016 ... چکیده کوتاه: در این فایل مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی مورد بررسی و ... پروژه
ماده 338 قانون مدنی; تحقیق در مورد ماده 338 قانون مدنی; دانلود تحقیق ...

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی - Law Journal

28 جولای 2012 ... مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی مقدمه در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در ... (
گفتار ششم) خلاصه و نتایج بحث را در آخر مقاله ملاحظه خواهید فرمود.

دانلود فایل و مقاله ، پایان نامه | مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني فايل ...

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني فايل ورد 34 ص مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون
مدنيمقدمه در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن همچن.

دانلود مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني فايل ورد 34 ص رایگان ...

26 دسامبر 2016 ... مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني فايل ورد 34 ص شریف تطبیقی موردی چیست در
شب میدانی کوهورت کتاب الکویت تطبیقیة صحار کویت ...

بررسی تطبیقی شروط و احکام عوضین در عقد بیع - حق گستر

بررسی تطبیقی شروط و احکام عوضین در عقد بیع جمعه, 06 فروردين 1395 ساعت 12:
50 ... از مباحث مهم در بيع و معاملات است كه در اين مقاله نسبت به شرطيت داشتن هر يك
از اين ... عوضين در عقد بيع همان ثمن و مثمن يا مبيع مي باشند كه قانون گذار موادي از ق .
... الف: عين بودن مبيع: مبيع لزوما بنا به تعريف بيع در م 338 بايد عين باشد چرا كه
...

فایل دسته بندی کتاب ، جزوه – دانلود مقاله مطالعه تطبيقي ماده 338 ...

8 مارس 2016 ... فایل دسته بندی کتاب ، جزوه – دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی. دانلود
مقاله مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی. مقدمه در دو دهه اخیر فروش ...

فایل 420280 - مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی - سیستم ...

فایل ۴۲۰۲۸۰ – مقاله مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی. مقاله مطالعه ... فایل ۴۶۱۷۵۵ –
دانلود پاورپوینت انگلیسی ۲۲ اسلایدی Iran: What's in a Name? ۱۳۹۵-۰۲-۳۰ ...

دانلود مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني (موضوع علوم انسانی) – دانلود ...

24 سپتامبر 2011 ... از جمله موضوعاتی که در فایل مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني پس از دانلود شما
خواهید دید می توان به مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی اشاره کرد. ... بعد دانلود گوھر
شناسی ( شناسایی سنگھای قیمتی ) (موضوع کتاب ، جزوه) ...

دسته بندی علوم انسانی - مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی ...

1 مه 2016 ... دسته بندی علوم انسانی – مقاله مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی ... برچسبدانلود
مقالات حقوقی دانلود مقاله حقوق دانلود مقاله حقوقی دانلود مقاله رشته ...

انطباق عامليت با عقود اسلامي در نظام بانكداري ايران - پژوهشکده پولی و ...

مقاله »انطباق عامليت با عقود اسالمي در نظام بانکداري ايران« در. شماره 128 مجله تازه
.... هر چند با توسل به ظاهر ماده 338 قانون مدنی می توان درباره قانونی. بودن خريد و فروش
...

دانلود پایان نامه مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني – بمب فایل ایران

14 نوامبر 2016 ... شما اینجا هستید: خانه » دسته‌بندی نشده » دانلود پایان نامه مطالعه تطبيقي ماده 338
قانون مدني. دانلود پایان نامه مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني.

تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران (مطالعه ...

نگارنده در این مقاله ضمن بررسی تطبیقی مبحث «تعهدات بایع» در این ... قانون مدنی
ایران در ماده 362 که درصدد بیان آثار بیع است، از میان تعهدات بایع که در ... بعضی از
استادان[9] خواسته‌اند اطلاق لفظ «مبیع» در این ماده را با ارجاع به ماده 338 که آنجا نیز
...

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی بایگانی | دانلود فایل

14 مارس 2016 ... دانلود فایل پروژه تحقیق پایان نامه کتاب دانلود مقاله جزوه آموزشی ... خانه / بایگانی
برچسب: مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی ... مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني
موضوع: مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني مقدمه در دو دهه اخير فروش ...

(مقالات حقوق بین الملل) کمکی برای کار تحقیقی حقوق و پایان نامه های

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه ·
مقررات حقوق فرانسه راجع به (چك بدون محل) · مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني.

فایل بخش علوم انسانی - مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی ...

30 آوريل 2016 ... فایل بخش علوم انسانی – مقاله مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی ... برچسبدانلود
مقالات حقوقی دانلود مقاله حقوق دانلود مقاله حقوقی دانلود مقاله رشته ...

زمان انتقال مالکیت مبیع و ضمان معاوضی در حقوق ایران

قانون مدنی ایران در ماده 338 بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است همچنین
در ..... 1- ماده 17 قانون بیع کالاهای انگلستان به نقل از مقاله مطالعه تطبیقی انتقال ...

دانلود تحقیق آماده رشته حقوق - مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني

عنوان : مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني. با فرمت قابل ویرایش word. تعداد صفحات
: 34صفحه. مقدمه. در دو دهه اخير فروش برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن ...

ادي ﻃﻠﺐ ار ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻬﺎد اﻧﺘﻘﺎل - مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و. ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺟﻮاز واﮔﺬاري و اﻧﺘﻘﺎل. ار. ادي ﻃﻠﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﻘﻮد
ﻣﻌﯿﻦ، .... ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻮ ض را در ﮐﺘﺎب دﯾﻦ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻊ دﯾﻦ و اﻧﺘﻘﺎل ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻮ ض را در .....
در ﻣﺎده. ي. 338. ، ﺑﺮاي ﻣﺒﯿﻊ اﻗﺴﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ .1. در ﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي ﺷﺮاﯾﻂ و
...

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني بایگانی - UU3.IR

فهرست مطالب: مقدمه; تعاریف; آشنایی با استنتاج چشم انداز; چشم انداز شهر مقدس مشهد;
چشم انداز شهرداری مشهد مقدس; مراحل دستیابی به چشم انداز شهر مشهد; نظام برنامه ریزی ...

جدیدترین تحقیق مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی دانلود فایل - فایل ...

مقاله مطالعه تطبيقي ماده ۳۳۸ قانون مدني تعداد صفحات :۳۴ مقدمه در دو دهه اخير فروش
برخي از حقوق در جامعه رواج يافت و مصاديق آن همچنان رو به افزايش است. فروش
سرقفلي ...

پرتال جامع علوم انسانی-سید حسین صفایی

حوزه (های) تخصصی: تعهدات و قراردادها • حقوق مدنی تطبیقی • مباحث فقهی ... عنوان
مقاله: مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقود الاثر به علت انقضای چهار سال از ...
عنوان مقاله: شرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 ... عنوان
مقاله: مطالعه تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق
مرتبط.

فایل های علوم انسانی – مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی ...

23 ژوئن 2015 ... خانه » فایل های علوم انسانی – مقاله مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی ... برچسبدانلود
مقالات حقوقی دانلود مقاله حقوق دانلود مقاله حقوقی دانلود مقاله ...

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی – یاهو مارکت

دانلود رایگان مقاله ، تحقیق ، مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني 34ص - ورد ، این
محصول" مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني 34ص - ورد "را از yahoo-market دانلود
نمایید.

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | دانلود پایان نامه ...

5 ژانويه 2016 ... در ماده 338 قانون مدنی بیع به عنوان یک عقد تملیکی و معوض تعریف شده است ... 1 )
پیر هادی ، محمد رضا ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، مطالعه تطبیقی ...

مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی - دانلود جزوات و مقالات حقوق خصوصی ...

مطالعه تطبیقی ماده ۳۳۸ قانون مدنی در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج
یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از…,مطالعه تطبیقی ماده
338 ...

شروط عوضین در عقد بیع » بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت ، 890مقاله ...

15 مه 2014 ... مانند بیع مال وقف مگر درصورت وجود شرایطی که در ماده 349 ق. ... توان قرارداد)) در قانون
مدنی راجع به شرط نقد بودن تصریحی نشده واز مواد 197، 338، 437 ...

مقایسه بیع و صلح - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

28 فوریه 2014 ... تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام آمده و در قانون مدنی هم به صورت امری بدیهی ...
قانون مدنی نیز (مادة 338) به پیروی از فقه، بیع را به تملیک عین اختصاص داده است.
..... از اختلافات حقوقی · بررسی تطبیقی قواعد انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون
بیع بین المللی کالا · قانون امری چیست؟ .... دانلود مقالات حقوقی " /> ...

دانلود رایگان پایان نامه ها- همه رشته ها - لیست پایان نامه های رشته حقوق

دانلود رایگان پایان نامه ها- همه رشته ها - لیست پایان نامه های رشته حقوق - دانلود رایگان
پایان نامه ها- رشته مدیریت حسابداری حقوق حسابداری و... ... اصول قانون اساسي،اصل 28
،اصل 52،اصل 59 ... مقاله حقوق تجارت ... مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني 34ص.

اصل مقاله (372 K) - پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت - دانشگاه عدالت

امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می توان موضوع عقد بیع وفق ماده338. قانون
مدنی ... این اموال را به عنوان معوض، باید براساس ماده 10 قانون مدنی واصل آزادی قراردادها.

آشنایی با ابعاد مختلف حقوق بیماران و افراد مریض - marjaehoghoogh.ir

دانلود و مشاهده متن بیش از هزاران مقاله با موضوع آیین دادرسی کیفری با فرمت های ....
بیمار حق دارد تا آنجا که قانون اجازه میدهد، درمان را رد کند و حق دارد از عواقب تصمیم خود
آگاه شود. .... بیمار حق دارد طی درخواستی، پرونده پزشکی خود را بررسی و مطالعه کند.
..... بررسی و مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی در باب عقد بیع · آشنایی با ساختار
...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 4, مطالعه آزمایشگاهی فرسایش موضعی اطراف پایه های کلاف پیچ شده, سهیل نادری .... 43
, مقایسه تطبیقی آثار نیکیفر (نقاش ناییو لهستانی) با آثار مکرمه قنبری ... 64,
مقايسه مصاديق حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حقوق .... 127,
بررسی نقش رسانه ها برخرید کتاب در میان بازدیدکنندگان نمایشگاه ...

دانلود فایل 5 مقاله رشته حقوق 8 - معرفی و بهبود کسب و کار آنلاین شما

دانلود فایل 5 مقاله رشته حقوق 8. ... حقوق معنوی مؤلف 30ص مطالعه تطبیقی عدم
مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی1 مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون
مدنی ...

دانلود رایگان تحقیق کلاهبرداری در حقوق تطبیقی

دانلود تحقیق سرقت و کلاهبرداری رایانه ای - دانلود مقاله پروژه ... downloadproje.ir .....
دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی ؛ یک مقاله بسیار خوب برای رشته .

تحقیق و مقالات حقوق و فقه - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

17 نوامبر 2013 ... مقالات رایگان حقوق و فقه ... 20برگ. دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین
المللی. 20برگ .... مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني. 34برگ.

نقد و بررسی قانون پیش‌فروش آپارتمان‌های در حال ساخت - حقوق خصوصی ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - نقد و بررسی قانون پیش‌فروش ...
بررسي تطبيقي در حقوق ايران، انگليس و آمريکا ... دانلود پاورپوینت ارشد حقوق ...
این مقاله در صدد آن است که ماهیت حقوقی مفهوم پیش فروش آپارتمان های در حال ساخت را
..... ولی اگر بخواهیم موضوع را از دیدگاه قانونی (و نه فقهی) بررسی كنیم به موجب ماده
338 ق.

حقوق خصوصی

7, بی تا, عبدالله شمس, مسئولیت مدنی کارفرما، موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ....
65, 1386, عبداله شمس, اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و
..... 243, 1391, حمیدرضا نیکبخت, ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین ....
338, 1395, گودرز افتخار جهرمی, نقش اراده در ایجاد حقوق عینی, شیرخانی، پوریا,
2800.

ماهیت صلح در معاملات - حقوق + وکالت - blogfa.com

... در معاملات - تحقیقات در زمینه حقوق خصوصی/ حقوق تطبیقی - حقوق + وکالت. ... در
قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده قانونی در موضوع عقد صلح تنظیم یافته
است. ..... در کتاب مبسوط ندارند و یا مباحث باب صلح آن را با دقت تا پایان مطالعه
نکرده .... عقد بیع در فقه اسلامی به ((مبادلة مال بمال )) و در ماده 338 قانون مدنی ایران نیز
به ...

تاریخ امتحانات میان ترم - پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال سپیدان

11, روانشناسی, مشاهده, دانلود .... 57, آموزش و پرورش تطبیقی, دکتر مرادی, 1/9/95, 10:
15, از ابتدا تا صفحه 150. 58, روانشناسی ... 104, آشنایی با قانون اساسی, خانم پور
قیومی, 13/9/95, 15, کل کتاب ..... 35, حقوق مدنی 6, آقای یوسفی, 28/9/95, 10, از ماده
338 الی 389 ..... 15, مطالعات تطبیقی, خانم سعادت, 24/9/95, 11, از ابتدا تا صفحه
216.

Comparative Study of Correctness and Void Constructive ... - Sid

در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﺻﻞ را ﺑﺮ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺖ. « اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
ﻋﻨﺪ ... ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄ. ﺒﯿﻘﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ .... ﻣﺎده. 235. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ .) در ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﻬﺪ. (. اﻋﻢ از ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاي از ﻋﻘﺪ. ) اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ...... 338 .)2. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎرت
اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب. « ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ. :». از ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ. آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﻘﺪ ﺷﺮط ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ
ﺿﻤﻨﯽ ا.

پایان نامه بررسی اجرای عین تعهد در حقوق ایران | مرجع دانلود پایان نامه با ...

2 جولای 2016 ... در قانون مدني كشور ما نيز در مورد اجراي عين تعهد عوامل تأثيرگذار در مواد 265 به بعد ...
به رويه قضايي و حقوق تطبيقي به ويژه كشور انگليس پرداخته شده است . از منابع و
مآخذ در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی، ... به عنوان
مثال : عقد بيع موضوع ماده 338 قانون مدني ، به وسيله ايجاب و قبول، ...

نگرشي برضمان درك مبيع در حقوق مدني ايران - حامی عدالت - blogfa.com

هدف اين مقاله، مدلل ساختن مدعاي فوق مي باشد كه در اين راستا به بررسي تطبيقي
ضمان درك در ... در قانون مدني ايران، كلمه درك در ماده 697 كه مقرر مي دارد «ضمان عهده از
مشتري يا بايع نسبت به درك ... م) و نيز در ماده 338 ق. ...... دانلود جزوات حقوقي وقوانين
موضوعه.

فصلنامه ديدگاه هاي حقوق قضايي، شماره 47 - Magiran

23 جولای 2012 ... جرايم عليه عدالت قضايي مطالعه تطبيقي حقوق ايران و لبنان (با نگرشي به
كنوانسيون مقابله با فساد سازمان ملل متحد) مهرداد كاظمي، ياور فضلي ص ...

اصل مقاله (240 K) - پژوهش‌های حقوق تطبیقی

16 مارس 2014 ... ﻣﺎده. 362. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺑﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺤﺎً. واﻗﻊ ﺷـﺪه. ،. ﻟـﺰوم. ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ .... در ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﻮﺿـﻮع و اﺣﮑـﺎم آن. ﺑﭙﺮدازﯾﻢ . ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .... ]
338. ﺑﺮﺧﯽ رﯾﺸﻪ ﺷﺮط ﻓﺴﺦ ﺿﻤﻨﯽ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺴ. ﺦ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ.

کار تحقیقی: عقد بیع - حقوقدانان فردا - blogfa.com

27 ژوئن 2012 ... مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس ... پی سی دانلود .... قانون مدنی (ماده
338 ) با تعریف بیع «به تملیک عین به عوض معلوم» ... قانون مدنی فرانسه سنت
دیرینه را شکست و در ماده 1134 به صراحت بیع را در زمره عقود تملیکی شناخت. ..... در
این مقاله بدون آن که در پی احصای تمامی انقسامات بیع باشیم به شماری ...

دریافت فایل

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. در. ﻣﻘﺎم. ﺑﯿﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. آﻣﺪه. و در ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻗﺎﻧﻮن .... ﻣﺜﺎل در ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎ،ﺟﻠﺪ دوم و ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ، ﺟﻠﺪ اول ﻧﻮﺷﺘﻪ. ي دﮐﺘﺮ
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و ﮐﺘﺎب ﺣﻘﻮق. ﻣ. ﺪﻧﯽ .... ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده. 338. –. ﺗﻤﻠﯿﮏ. اﺳﺖ. 1. و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﯿﺴﺖ . 1. ره ﭘﯿﮏ، ﺣﺴﻦ،
ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ، ص. 32 ... رﻓﯿﻌﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻏﺮر در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﭼﺎپ اول، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ،
ﻗﻢ،.

دریافت فایل pdf

(ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ). ﻣﺼﻮب. 1375. ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪي؛. آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ؛ ....
ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب. 1356 ... ﻣﺎده، از ﺗﺎرﯾﺦ. 22/3/1392. ﻻزم اﻻﺟﺮا و ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ. 497. ﻣـﺎده
اوﻟﯿـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ. ﻣﺼﻮب ... ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪان ﺷـﺪ؛ ﻫﻤﺰﻣـﺎن دو ﺟـﺪول ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﻣـﻮاد
...... 18. ردﯾﻒ. ﻋﻨﻮان. ﻣﺎده. ﺻﻔﺤﻪ. 64. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم. -. اﺟﺮاي ﻗﺼﺎص. 447-417. 338. 65. ﻓﺼﻞ اول.

تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

22 جولای 2016 ... چکیده کوتاه: در این فایل تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و پژوهش ...
متن کامل قانون حدود و قصاص از مجموعه قوانین مجازات اسلامی دانلود متن کامل ... تحقیق
مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی چکیده کوتاه: مقدمه : در دو دهه اخیر ...

تخصصی حقوق و فقه - مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع ...

8 دسامبر 2011 ... مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع مقابل و جایگاه قانونی آن 1 ... سیری در
این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشنتر خواهد کرد. ... ماده 338 قانون مدنی
ایران بیع[2]را بدین عبارت تعریف کرده است : «بیع عبارت است از تملیک عین به
عوض معلوم» از این تعریف سه ویژگی ..... دانلود فایل های حقوقی و فقهی

دانلود

عنوان مقاله. 1. HN10102350169. اباالفضل سليميان، سعيد احمديان، محمد حسين
يغمايي .... بررسی تطبیقی جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی با نگرش به قانون
آیین دادرسی کیفری سال 1392 .... مطالعه تطبیقی نكاح درقانون مدني ايران و آيين نامه
احوال زرتشتيان .... HN10103970338 .... مباني فقهي ماده 630 قانون مجازات اسلامی(
تعزیرات).

دانش پژوهان حقوق پیام نور

11 سپتامبر 2012 ... دانلود قانون مجازات اسلامی جدیدPDF ... مطالعه تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی
در مسولیت مدنی. به درخواست مقاله یا بحث جدید در این مورد مد تظر است از اندیشمندان
محترم تقاضای ... ماده338- بیع عبارتست از تملك عین بعوض معلوم . .... ماده386- اگر
در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و ...

حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

4 فوریه 2014 ... 10, بررسی تحلیلی و تطبیقی حق العمل کاری درحقوق مدنی و حقوق ... 23, ظهر نویسی
چک با مطالعه تطبیقی, علیرضا خزائیلی, رضا قیاسی, مهدی شیدایی, 1383/6/5 ......
285, شروط ابتديي وبنایی و مقایسه آنها با ماده 10 قانون مدنی, 870847441 .... 338,
یجاب و قبول و قبض و اقباض در بیع الکترونیکی, 880851946

مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني 34ص - ورد - به روز فایل

28 ژانويه 2017 ... درحالي كه فروش بر چيزهايي اطلاق ميشود كه ماده ۳۳۸ قانون مدني ايران به واسطه محصور
بودن در حصار تمليك عين ورود آنها را به قلمرو بيع ممنوع كرده است.

تحقیق مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنیمقالات آینده!

14 فوریه 2015 ... دانلود تحقیق حقوق; رشته حقوق; مقاله رشته حقوق; تحقیق مطالعه تطبیقی ماده 338
قانون مدنی; تحقیق قانون مدنی; ماده 338; کار تحقیقی قانون مدنی ...

دانلود - دار... چاپ و نشر پدی

دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل · مطالعه مقايسه اي و تطبيقي
مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري 150 ص · نقدی بر مقاله با عنوان حقوق مدني و
خشونت ...

دانلود پاورپوینت “ انقلاب اسلامی ایران ”

آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

اشتباهات ثبتی

تحقیق آماده در مورد صلح و مصالحه در حقوق اسلامی

پکیج نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی

مقاله آماده در مورد شرکتهای فراملی و حقوق بین الملل محیط زیست

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گزیده ای از تاریخ بیهقی در 238 اسلاید

تحقیق درباره سلسله صفویان

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره زندگی نامه سعدی شیرازی

پاورپوینت درباره كلیله و دمنه 1

پاورپوینت درباره روش تحقيق کيفي و آميخته

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بوستان سعدی در 158 اسلاید

طرح درس روزانه كتاب جامعه شناسي (2) سال سوم ادبيات و علوم انساني

طرح درس سالانه فارسي دهم

پاورپوینت درباره آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه

پاورپوینت درباره آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه

تحقیق درباره سیمرغ (زندگی زال )

پاورپوینت درباره صد نکته در پایان نامه نویسی

دانلود بیزینس پلن طراحی شده برای شرکت نرم افزاری

خلاصه کتاب امار و کاربرد ان در مدیریت عادل اذر و منصور مومنی

دانلود پاورپوینت جاری‌ سازی استراتژی (راهنمای گام به گام پیاده‌سازی استراتژی در عمل)

آموزش صوتی زبان تخصصی بازاریابی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانلود طرح کرامت پایه سوم ابتدایی واحد کار دوستی و دوست یابی

پک طلایی مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد پیام نور

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژِی فروزنده محمد تقی امینی وصمدخباز باويل

دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان

دانلود pdf مالی رفتاری دکتر احمد بدری- 112 صفحه

خلاصھ برداری از کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانلود پاورپوینت طرح همیار معلم+ppt

دانلود پروژه درس آمار استنباطی