دانلود رایگان

دانلود مقاله بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران
بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران

فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق
فصل دوم: ادبيات تحقيق
فصل سوم: روش تحقيق
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 7
مسئله اصلي تحقيق 8
تشريح و بيان موضوع 8
ضرورت و اهميت تحقيق 9
پيشينه تحقيق 10
فرضيه هاي تحقيق 13
مدل مفهومي تحقيق 13
اهداف تحقيق 14
روش تحقيق 14
روشهاي گردآوري اطلاعات 14
قلمرو زماني تحقيق 14
مكان تحقيق 15
جامعه آماري 15
نمونه آماري 15
روشهاي نمونه گيري 15
روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات 15
تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح 15


فصل دوم: ادبيات تحقيق

بخش اول 18
مقدمه 18
بهره وري چيست؟ 19
تعاريف مختلف از بهره وري 19
تاريخچه مفهوم بهره وري 20
بهره وري كاركنان دانشي 21
کاربرد معیارهای سنجش بهره وری کارکنان فکری 23
تاثير متقابل بهره وري و كيفيت زندگي كاري 25
بهره وري به عنوان يك موضوع استراتژيك 25
بهره وري: برنامه يا فرايند مديريت 26
ايجاد استراتژي اجرايي براي بهره وري 26
چرخه بهره وري 34
شاخصهاي بهره وري كدامند و چه ويژگيهايي دارند؟ 37
چه مشكلاتي در ارتباط با بهره وري وجود دارد؟ 39
چه عواملي بر بهره وري موثرند؟ 40
فرهنگ و بهره وري 40
پارادوكس فناوري اطلاعات و بهره وري 41
بهره¬وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 41

بخش دوم 42
مقدمه 43
اهميت، لزوم و خواص آموزش منابع انساني 44
حلقه مفقوده 45
فلسفه آموزش: سنتي ، مدرن ، پست مدرن 47
مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي 48
رابطه آموزش و افزايش بهره وري در سازمان ها 49
توسعه منابع انساني 49
آموزش؛ اين جا- آن جا- همه جا 50
همگام با توسعه جهاني 50
انواع فنون آموزش: 51
گروه اول: روشهايي كه منظور از آنها دادن اطلاعات است 51
گروه دوم : روشهاي شبيه سازي 52
گروه سوم: روشهاي آموزش ضمن خدمت 54
ارزشيابي آموزشي 56
فرايند ارزشيابي آموزش 56
دلايل ارزشيابي آموزش 57
آيا راه حل مسئله، آموزش است؟ 58
ستاده هاي مورداستفاده در ارزشيابي آموزشي 58
رويكردهاي ارزشيابي آموزش 59
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی 60
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی 61
دامنه آموزش الکترونیک 61
دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی 63
مزیت های آموزش الکترونیک 64
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد 64
مدل مفهومي تحقيق 65
فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه 67
روش تحقيق 67
متغیرهای تحقیق 68
روشهاي جمع آوري اطلاعات 69
روايي و پايايي پرسشنامه 69
جامعه و نمونه آماري 71
قلمرو مکانی تحقیق 71
قلمرو زمانی تحقیق 71
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 72
روشهاي نمونه گيري 72
روش های تجزيه و تحليل اطلاعات 73
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه 76
آمار توصيفي: 76
جنسيت 76
سطح تحصيلات 78 سن 79
میزان سابقه کار 80
آمار استنباطي: 81
آزمون همبستگي 82
T آزمون 82
آزمون دو جمله اي 84
آزمون تحليل واريانس فريدمن 86
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه 89
بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمونT 90
بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله ای 90
بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن 91
بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وري 91
ارائه پیشنهادات 93
پیشنهادات برای تحقیقات آتی 93
منابع و مآخذ 94
ضمائم 98

مقدمه:
در عصري که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژي رشد شتاباني دارد، آموزش منابع انساني نمي تواند نسبت به اين تحولات بي تفاوت بماند. نگاه عميق تر به رسالت تعليم و تربيت زماني آشكار مي شود که انسان موجودي است که داراي ابعاد گوناگون و پر از استعدادهاي ارزشمند و زماني استعدادهاي آن محقق و شکوفا مي شود که همه ابعاد معنوي، جسمي مورد توجه قرار گيرد. واضح است که آموزش و پرورش مي خواهد يادگيري و آموزش در زندگي انسان از ارزش معناداري برخوردار شود و فراتر از يادگيري، به بازسازي شخصيت و توانمندي هاي منابع انساني بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انساني تبديل شود. برخی از صاحبنظران نقل مي كنند كه دانش بشري هر پنج سال يك بار دو برابر افزايش مي يابد و اين افزايش همه چيز را در حال تغيير و تحول قرار مي دهد . پس چگونه مي توان منابع انساني يك سازمان را با اين تغيير و تحولات آشنا نكرد؟ بديهي است در صورت بي توجهي به امر آموزش كاركنان، سرنوشت و بقاي سازمان به خطر خواهد افتاد. به همين علت در كشورهاي پيشرفته امروزي معمولا نيروي انساني حداقل هر سال يكبار به كلاس آموزش مي روند. حيات سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارتها و آگاهيهاي مختلف كاركنان دارد.( دولان، 1375 ) هر چه اين زمينه ها به موقع و بهتر باشد، قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي شود. لذا آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در جهت ايجاد دانش و مهارت ويژه كاركنان نقش بسزايي دارد، بلكه باعث مي شود كه افراد در ارتقاي سطح بهره وري و بهبود آن درسازمان سهيم، و قادر شوند تا خود را با فشار هاي متغير محيطي وفق دهند. از اين رو بهبود بهره وري منابع انساني سازمان، بستگي زيادي به كيفيت و شايستگي منابع انساني آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخيص داده اند كه منابع انساني دارايي شماره يك آنان هستند و اين در محيطهاي آموزشي مانند دانشگاه بيشتر نمود واقعي پيدا مي كند.بنابراين، براي اطمينان از افزايش دانش، مهارتها و شايستگي كه استمرار داشته و قابل استفاده باشند،كاركنان بايستي به اندازه كافي آمــوزش ببينند. از طرف ديگر اهداف سازمان ايجاب مي كند مهارتها و قابليتهايي كه براي انجام وظايف محوله و ايفاي نقش ها لازم است به تناسب نياز و ضرورت بايد تقويت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشي بهتر و بيشتر بتواند تواناييهاي بالقوه كاركنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتري مي بيند بلكه جامعه نيز بر او ارج بيشتري مي نهد و اين خود از هر جهت تقويت كننده روح و روان انسان است. هر سازماني به افراد آموزش ديده و با تجربه نياز دارد تا ماموريت خود را به انجام برساند. اگر تواناييهاي كاركنان موجود پاسخگوي اين نياز باشد آموزش ضرورت چنداني ندارد. اما اگر چنين نباشد، لازم است سطح مهارت، توانايي و انطباق پذيري آنان افزايش يابد. .( دولان، 1375)
مسئله اصلی تحقيق:
بهره وري مفهومي است جامع و كلي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، جهت ارتقاي سطح زندگي انسانها و ساختن اجتماعي مرفه تر كه هدفي ملي براي همه كشورهاي جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران مي باشد و شايد بتوان گفت كه رسالت اصلي علم مديريت، دستيابي به بهره وري بيبشتر است و اين امر همواره مورد توجه مديران براي اداره و مهندسي مجدد سازمانها بوده است. با توجه به ضرورت اين مفهوم (بهره وري) و دگرگوني هاي شگرفي كه در علوم و فنون و تكنولوژي رخ داده، صاحبنظران مديريت منابع انساني را بر آن داشته تا با استفاده از فنون مختلف آموزش زمينه همسو كردن فعاليتهاي انسان را با اين پيشرفتها به منظور دستيابي به بهبود بهره وري فراهم آورند. حال با توجه به اهميتي كه موارد فوق در جوامع امروزي پيدا كردند، بر آن شديم تا در اين رساله به بررسي تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري بپردازيم. لذا مسئله اصلي تحقيق كه تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري است مورد بررسي قرار مي گيرد.
تشريح و بيان موضوع
امروزه شايد در حدود دهها ميليون نفر نيروي كار در كشور جمهوري اسلامي ايران وجود داشته باشند كه اين جمعيت عظيم در بخشهاي صنعتي ،دولتي و بازرگاني براي تامين نيازمندي هاي كل كشور به كارهاي متنوع و مختلفي اشتغال داشته و در راه انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله مشغول كار و فعاليت هستند . بديهي است كه نمي توان ادعا نمود كه كليه افراد مذكور ذاتا دانش و آگاهي ، مهارتهاي فني و نوع رفتار لازم را براي انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود را دارا می باشند. بنابراین برای حداقل بالا بردن سطح كيفيت و يا كميت كار خود احتياج به آموزش دارند از طرفي ديگر پيشرفتهاي روز افزون در علوم و فنون ، تغييرات در مسير توليدات و خدمات سازمانها ، گسترش و يا محدود شدن اهداف كلي سازمان ،اهداف خود كفايي و ساير تغييرات و تحولات سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و غيره هم نياز به آموزشهاي جديدي را محرز مي سازد و لزوم توجه نيرو هاي بيشتري را در امر آموزش منابع انساني توجيه مي نمايد.در واقع كوششهاي اقتصادي انسان هميشه و همواره معطوف برآن بوده است كه حداكثر نتيجه را از حداقل تلاشها و امكانات بدست آورد . اين تمايل را مي توان اشتياق وصول به بهره وري افزونتر نام نهاد.جميع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدايي ترين ابزار كار در اعصار بدوي گرفته تا پيچيده ترين و بغرنج ترين تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي زمان حاضر متاثر از همين تمايل و اشتياق مي باشد . هر انسان عاقل و خرد مندي مي خواهد بهترين كار را انجام دهد و بهترين بهره را حاصل كند در واقع آموزش منابع انساني امروزه تاثير بسيار زيادي بر بهبود بهره وري دارد. از اين رو ما در اين تحقيق سعي بر آن داريم تا تاثير انواع فنون آموزش منابع انساني بر بهبود بهره وري را در جامعه آماري مورد نظر بررسي كنيم.( ابطحی، 1380)

ضرورت و اهمیت تحقیق:
در واقع تحقيقات انجام شده در مورد بهره وري همه در جهت ابداع راهكارههايي براي استفاده بهينه از منابع موجود در اختيار بشر است . مديريت بهره وري در گذشته عمدتا در يك حالت غير رسمي فعاليت كرده بود، اما الان در تمام جنبه ها نياز به آن به صورت رسمي احساس مي شود.(Straner, 1995) اهميت موضوع به اندازه اي است كه امروزه درتمام دنيا اين موضوع به عنوان سر لوحه افكار و فرهنگ كاري دولتمردان قرار گرفته است و سعي در ترويج فرهنگ بهره وري در بين مردم و جامعه خودشان دارند. از آنجا كه منابع انساني ،مهمترين عامل در بهبود و افزايش بهره وري است و يكي از راههاي كسب و ارتقاء مهارتهاي جديد اين منابع از طريق آموزش مي باشد. همانطوركه "هراكليتوس" معتقد بود : هيچ چيز غير از تغيير پايدار نيست. تجربه گذشته نيز به ما يادآوري مي كند كه تغيير در مسير حرفه اي مشاغل و روشهاي انجام كار اجتناب ناپذير است و توجه به آموزش در جهت توسعه منابع انساني و در مسير اين تغيير و تحول، تنها پلي است كه مي تواند ما را از دنياي امروز به دنياي متحول و متغير فردا رهنمون سازد.( مورگان، 994 (1لذا همان طوري كه جوامع بشري از سنتي بودن به صنعتي شدن و از صنعتي بودن به فرا صنعتي شدن گام بر خواهند داشت، علوم وفنون و تكنولوژي هم رو به تكامل ،دگرگوني و پيشرفت است و به موازات اين تغييرات است كه اهميت لزوم و خواص آموزش بيش از پيش ملموس گشته تا حدي كه امروزه مي گويند: آموزش در حقيقت خود مديريت است .همچنين مي توان آموزش در محل كار را براي منابع انساني به عنوان يك منبع مهم براي افزايش سرمايه انساني دانست.( Kurosawa, 2005) انگيزه انتخاب اين موضوع آن است كه با توجه به اينكه منابع انساني در سازمانهاي امروزي جزء سرمايه هاي اساسي يك سازمان محسوب مي شوند آموزش آنها يك امر حياتي و اجتناب نا پذير است كه بايد به طور مستمر با مجموعه فرآيندهاي مديريت مورد توجه قرار گيرد تا ساير فعاليتهاي مديريت بتواند مثمر ثمر واقع گردد كه اگر اين آموزش به طريقه اي صحيح ، جامع و كامل انجام پذيرد و به عنوان وسيله اي براي رسيدن به بهبود بهره وري مد نظر قرار گيرد داراي خواص بيشماري از جمله موارد زير است:
1.تسهيل در فرآيند مديريت و نيل به اهداف سازماني
2.ايجاد هماهنگي درنحوه انجام كارها در سازمان
3.ايجاد حس انعطاف پذيري لازم در كار كنان
4.تقليل سطح حوادث و سوانح در محيط كار
5.بهبود كيفي و كمي محصولات و يا خدمات ارائه شده توسط كاركنان .( ابطحی، 1373)
پیشینه تحقیق :
بهره وري از دير باز به عنوان يك مفهوم در عصر رنسانس وجود داشته است.( Mc Kee, 2003) به طوري كه مفهوم بهره وري به طور عميق در بافت توليد انبوه يافت شد. Sahay, 2004) )
شايد به طور رسمي و جدي ، نخستين بار لغت بهره وري در مقاله اي توسط فردي به نام كوئيزني در سال 1776 ميلادي بيان شد . بعد از بيش از يك قرن يعني در سال 1883 آن طور كه فرهنگ لغت شناسي لاروس بيان مي كند فردي به اسم ليترِ بهره وري را بدين گونه تعريف كرد: قدرت و توانايي توليد كردن ،كه در واقع در اين جا بهره وري اشتياق به توليد را بيان مي كند . از اوايل قرن بيستم اين واژه مفهوم دقيقتري، به عنوان رابطه بازده و عوامل و وسايل به كار رفته براي توليد آن بازده را بدست آورد . فردي به نام ارلي در سال 1900 بهره وري را ارتباط بين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد . در سال 1950 سازمان همكاري و توسعه اقتصادي OECD تعريف كاملتري از بهره وري به اين شرح ارائه داد : بهره وري خارج قسمت بازده به يكي از عوامل توليد است . بدين ترتيب مي توان از بهره وري سرمايه،بهره وري سرمايه گذاري و بهره وري مواد خام، بسته به اين كه بازده در ارتباط با سرمايه ،سرمايه گذاري يا مواد خام و غيره مورد بررسي قرار گيرد ، نام برد . در واقع يك تعريف ديگر از بهره وري كه امروز بيشتر در مديريت كاربرد دارد بدين صورت است كه بهره وري يعني مشاركت در مديريت از بالا به پايين و از پايين به بالا و الگو يابي صحيح در طراحي ، مديريت ،توليد وتوزيع . در واقع نخستين تلاشها توام با برداشت علمي نسبت به مفهوم بهره وري از قرن هجدهم آغاز شد.آدام اسميت در سال 1776ميلادي در كتاب خود به نام پژوهشي در ماهيت و ريشه هاي ثروت ملل ،موضوع تقسيم كار را به عنوان كليد افزايش كارآيي مطرح كرد . و اولين تحقيق آماري در زمينه بهره وري منتسب به رايت مي باشد . يافته هاي پژوهشي رايت كه اساسا متوجه سنجش بهره وري مرتبط به كار يدي و كار با ماشين بود در سال 1898ميلادي در گزارش سالانه وزارت ممالك متحده آمريكا منتشر شد.( ابطحی، 1380)
حال به برخي تعاريف بهره وري از ديدگاههاي مختلف مي پردازيم:


دائره المعارف بریتانیکا
بهره وري نسبت ستاده كالا يا خدمت و يا مجموعه اي از كالا ها يا خدمات به نهاده شامل يك يا چند عامل توليد كننده آن است.
فرهنگ آکسفورد
بهره وري عبارتست از بازدهي و كارايي در توليد صنعتي كه توسط برخي از روابط بين ستاده ها و نهاده ها اندازه گيري مي شود .
فرهنگ مدیریت نوشته ء هدرک فرنچ
بهره وري ميزان ستاده در هر واحد نهاده ، مانند ستاده كار فرد در ساعت يا ستاده هريك پوند سرمايه گذاري است .
سازمان بین المللی کار(INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION)
محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلي توليد مي شوند . اين چهارعامل عبارتند از زمين، سرمايه ، نیروی كار وسازماندهي ، نسبت اين عوامل بر توليد معيارهایي براي سنجش بهره وري است .
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (ORGANIZATION of ECONOMICS COOPERATION and Development)
بهره وري نسبت بدست آمده از تقسيم ستاده به يكي از عوامل توليد است . در اين صورت صحبت راجع به بهره وري سرمايه ، سرمايه گذاري يا مواد اوليه امكان پذير خواهد بود ، بر اين اساس كه آيا ستاده كسب شده ارتباط درستي با سرمايه ، سرمايه گذاري يا مواد اوليه و غيره دارد ؟
آژانس بهره وری اروپا(EUREPEAN PRODUCTIVITY AGENCY)
بهره وري يك ديدگاه فكري است . يك طرز تفكر براي تداوم پيشرفت و بهبود هر آنچه كه وجود دارد .بهره وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز بطور مدا وم است .
بهره وري تلاشي پيوسته براي بكار گيري تكنيكهاي جديد و روشهاي جديد است .
بهره وري مهارت در توسعه انسان است . .( ابطحی، 1380)
مرکز بهره وری ژاپن(JAPAN PRODUCTIVITY CENTER)
هدف از بهبود بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع نيروي انساني ، تسهيلات و غيره به طريقه علمي و با كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازارها ، افزايش اشتغال ، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي آنگونه كه به نفع مديران و مصرف كننده باشد.در كتاب بهره وري بر مبناي هدف، بهره وري را چنين تعريف كرده اند: بهره وري يعني سنجش اينكه چگونه منابع تخصيص يافته موفق به انجام به موقع اهداف كمي و كيفي مي شوند.( James,1983)
يكي از با ارزشترين منابعي كه سهم بيشتري مي تواند در بهره وري داشته باشد منابع انساني است .نحوه استفاده منابع انساني از مهارتها ، استعداد ها و توانشان، تعيين كننده ميزان بهره وري است .بهره وري مستلزم آن است كه بطورپيوسته تلاشهايي در راه انطباق فعاليتهاي اقتصادي با شرايطي كه دائماً در حال تغيير است ونيز تلاشهايي بمنظور بكارگيري نظريه ها و شيوه هاي جديد ، انجام پذيرد.در واقع بهره وري ، ايمان راسخ به پيشرفت انسانهاست. بدين ترتيب با بررسي تعاريف نهايتاً هدف از بهبود بهره وري ، عبارتست از: نگرش و رفتاري مناسب براي استفاده بهينه و مطلوب از مجموعه قابليتها، توانائيها، فرصتها، سرمايه ها، منابع و نيروها كه همراه با فعاليتهاي فردي و جمعي است و به سود افراد اجتماع خواهد بود.( ابطحی، 1380)
حال با توجه به مفاهيم مطرح شده بررسي پيشينه تحقيق و چگونگي ايجاد زمينه آموزش منابع انساني را مي توان ذيلا باختصار مطرح نمود.
شايد بتوان گفت كه روش آموزش استاد _شاگردي از اولين روشهاي آموزشي و يا كار آموزي بوده است. با صنعتي شدن جوامع سنتي و توليد انبوه و گسترش و پيچيدگي فنون و حرفه هاي تخصصي بديهي بود كه اين روش نمي توانست پاسخگوي نيازهاي آموزشي وسيع مطرح شده باشد . از اين رو آموزشگاهها و موسسات فني و حرفه اي ايجاد گرديدند . با گذشت زمان وبا توسعه و گسترش سازمانهاي اداري و دولتي لزوم آموزش كاركنان دربخش اداري و خدماتي نيز ملموس گرديد و مدارس و مراكزي هم براي اين نوع آموزشها بوجود آمد . براي اولين بار در ايران كلاسهايي براي آموزش كاركنان گمرك و وزارت دارايي تشكيل گرديد و سپس آموزشگاههايي در زمينه آموزش منابع انسانی به فعاليت پرداختند و از سال 1327 برنامه هاي آموزش كاركنان جز طرحهاي دولت قرار گرفت و دوره هاي آموزشي چندي به اجرا در آمد . قانون استخدام كشوري در سال 1345 وزارتخانه ها و موسسات دولتي را مكلف كرد تا با رعايت مقررات مذكور اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان خود را به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي برسانند . و در سال 1349 طبق قوانين كار ، صندوق كار آموزي براي آموزش كارگران ايجاد گرديد كه تحت نظارت وزارت كار و امور اجتماعي به آموزش در بخش صنعت پرداخت( ابطحی، 1373) و در بررسي هاي تحقيقات انجام شده، تحقیقی كه بتواند مبنايي براي انجام تحقيق موجود باشد و ادامه موارد را در تحقيق پيگيري نمايد به چشم نخورد.
فرضیه های تحقیق
با توجه به موارد بیان شده مذكور، فرضیه اصلی تحقیق را می توان به صورت زیر نگارش کرد:
فرضيه اهم :
تاثير آموزش ضمن خدمت از ساير روشهاي آموزش بر بهبود بهره وری بيشتر است.
فرضيه هاي اخص:
1. تاثير ارائه اطلاعات بر بهبود بهره وري ازتاثير شبيه سازي بيشتر است.
2. تاثير شبيه سازي بر بهبود بهره وري ازتاثيرآموزش ضمن خدمت بيشتر است.
3. تاثيرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره وري ازتاثير شبيه سازي بيشتر است.
4. تاثيرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره وري از تاثيرارائه اطلاعات بيشتر است.
5. تاثير شبيه سازي بر بهبود بهره وري از تاثيرارائه اطلاعات بيشتر است.
6. تاثير ارائه اطلاعات بر بهبود بهره وري ازتاثيرآموزش ضمن خدمت بيشتر است.

مدل مفهومي تحقيق


اهداف اساسی از انجام تحقیق
• اهدافي كه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم عبارتند از:
• ارتقاء دانش و آگاهي كاركنان از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.
• ارتقاء سطح مهارتهاي شغلي كاركنان از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.
• ايجاد رفتارهاي مطلوب متناسب با ارزشهاي سازماني از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.
• ایجاد زمینه نگرش مثبت در مديران نسبت به تاثير آموزش منابع انساني بر بهبود بهره وري.
• ارائه راهكارهاي مناسب جهت ايجاد فضاي مساعد براي آموزش منابع انساني.
• بررسي انواع مختلف فنون آموزش و ارائه موثرترين آنها در بهبود بهره وري.
روش تحقیق :
روش تحقيق اين پژوهش، از لحاظ جمع آوري داده ها، توصيفي و از شاخه پيمايشي مي باشد كه شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط پديده هاي مورد بررسي، بدون تلاش در جهت تغيير و يا تاثير در وضعيت موجود و مورد مطالعه مي باشد. در روش پيمايشي پژوهشگر با حضور در محل تحقيق به جمع آوري اطلاعات مي پردازد.( سرمد، 1384) هدف محقق آزمون فرضيه هاي تحقيق مي باشد كه از پيش بر اساس شواهد و اطلاعات خود ارائه نموده و در نهايت تعميم نتايج بدست آمده به كل جامعه آماري مي باشد واز نظر هدف تحقيق، تحقيق كاربردي مي باشد.
جمع آوري اطلاعات نيز به روشهاي گوناگون صورت پذيرفته است. براي تكميل و تنظيم مباني نظري و تئوريكي از مطالعات كتابخانه اي استفاده شده است. و براي آزمون فرضيات نيز پرسشنامه اي از نوع بسته استفاده خواهد شد.
روشهای گردآوری اطلاعات :
در اين تحقيق اطلاعات لازم براي آزمون فرضيه ها از طريق پرسشنامه كتبي بدست خواهد آمد كه از طريق سئوالاتي كه در پرسشنامه مطرح مي گردند سعي مي شود تا دانش، علايق و نگرش و عقايد افراد مورد ارزيابي قرار گيرد و به تجربيات قبلي وي پي برده و همچنين به آنچه در حال حاضر انجام مي دهد آگاهي يافت.
قلمرو تحقیق
الف) دوره زمانی تحقیق:
دوره زماني اين تحقيق از بهمن ماه 1385 تا مرداد ماه 1386 مي باشد.

ب) مکان تحقیق:
تحقیق حاضر درواحدهاي تابعه دانشگاه تهران انجام خواهدشد.
جامعه آماری:
جامعه آماري عبارتست از مجموعه اي از افراد يا واحد ها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است. درباره صفت(صفت هايي) متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد.( سرمد، 1384) جامعه آماری در اين تحقيق شامل کلیه سطوح منابع انساني ( متصديان، كاركنان، كارشناسان، كارشناسان مسئول و مديران ) در دانشگاه تهران مي باشد.

نمونه آماری :
با توجه به آمارهاي موجود مبني بر تعداد كل جامعه آماري(در دانشگاه تهران)، با استفاده از فرمول زير به تعيين حجم مطلوب نمونه مي پردازيم.

روش یا روشهای نمونه گیری :
روش نمونه گيري در اين تحقيق از روي ليست منابع انساني و به صورت تصادفي از نوع نمونه گیری طبقه ای ( گروهی ) مي باشد.
روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
بررسي مقايسه متغيرهاي مستقل و تاثير آن بر متغير وابسته از طريق آزمونT انجام مي شود.

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:
بهره وري: يعني نگرش و رفتاري مناسب براي استفاده بهينه و مطلوب از مجموعه قابليتها ، توانائيها ، فرصتها، سرمايه ها، منابع و نيروها كه همراه با فعاليتهاي فردي و جمعي است و به سود افراد اجتماع خواهد بود.
اثربخشي: به معني هدايت منا بع به سوي اهدافي که ارزشمند ترند. براي مثال تمرکز روي نتايج ؛ انجام کار صحيح در زمان صحيح ؛ کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت مي باشد.

کارآيي : در واقع نسبتي است که برخي از جنبه هاي عملکرد واحدها را با هزينه هايي که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقايسه ميکند .( ابطحي، 1380)

آموزش: با توجه به پويايي مفهوم تعليم و تربيت، به خصوص آموزش، تعريفي كه مورد توافق همه صاحبنظران باشد وجود ندارد، اما جهت كسب يك چهار چوب مفهومي از آموزش، به دو تعريف اشاره مي شود:
1. آموزش عبارتست از فعاليتهايي كه به منظور ايجاد ياد گيري، از جانب آموزگار يا معلم طرح ريزي مي شود و بين آموزگار يا يك يا چند يادگيرنده به صورت كنش متقابل جريان مي يابند.( سیف، 1370)
2. مجموعه تصميمات و اقداماتي كه يكي پس از ديگري اتخاذ مي شوند يا انجام مي گيرد و هدف از آن دستيابي هر چه بيشتر فراگيرنده است.( فردانش، 1372)


بخش اول: بهره وري
مقدمه:
در سالهاي آغازين هزاره سوم كشورهاي جهان سعي دارند كه سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند. براي نيل به اين هدف بايد بتوانند توان رقابت پذيري خود را افزايش دهند و اين امر جز از طريق ارتقاي بهره وري امكان پذير نخواهد بود. در واقع سعي انسانها چه در فعاليتهاي فردي و يا گروهي در راستاي ارتقاء سطح زندگي، رفاه بيشتر، در طول زمان معطوف به اين بوده است كه حداكثر نتيجه را از حداقل تلاشها و منابع و امكانات در دسترس تحصيل كند و اين اشتياق و تمايل همان وصول به بهره وري بيشتر مي باشد. بهره وري موضوعي است كه از ابعاد مختلف به آن نگريسته شده و هر روز كاربرد و اهميت آن بيش از پيش روشن مي شود. بهره وري موضوع مشتركي در اقتصاد و مديريت به شمار مي رود كه هم در كتب اقتصاد و هم مديريتي فصلي بر آن اختصاص مي دهند.
با توجه به محدوديت منابع و نامحدود بودن نياز هاي انساني ، افزايش جمعيت و رقابت شديد و بي رحمانه در اقتصاد جهاني ، بهبود بهر وري نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت مي باشد. بي گمان رشد و توسعه اقتصادي امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وري آنها نهفته است . كوشش براي افزايش نرخ بهره وري، كوشش براي زندگي و رفاه بهتر براي افراد و جامعه است. براي رسيدن به فرداي بهتر بايد رشد بهره وري را به طور مستمر دنبال نمود. در دنياي رقابت آميز امروز كشور هايي برنده خواهند بود كه بتوانند دانش ، بينش و رفتار بهره وري را در مديران و كاركنان خود ايجاد نمايند. بينشي كه بتواند فكر كردن ، انديشيدن ، آفريدن ، نوآوري و خلاقيت را در سازمانها خلق كند. با توجه به وجود مشكلات عديده اي كه اقتصاد ايران در آستانه هزاره سوم ميلادي با آن روبرو است از جمله ، نرخ رشد بالاي جمعيت ، اقتصاد تك محصولي ، ساختار نامتناسب نظام اقتصادي و اداري ، افزايش نرخ بي كاري ، پائين بودن ميزان سرمايه گذاري و ... اهميت توجه به بهره وري ، حساس و اشاعه فرهنگ بهره وري را بيش از پيش روشن مي كند.
توسعه بهره وري سازمان و جامعه به باور و احساس من وشما بستگي دارد كه بايد بهره وري را از خود و خانواده خود شروع كنيم.
نقش مهم ارتقاءبهره وري در نيل به اهداف مديران و صاحبان بنگاهها ، مهندسين صنايع ،برنامه ريزان اقتصادي، و حتي زمامدارن سياسي هركشور را نمي توان از نظر پنهان داشت. بهره وري به مثابه يك ابزار بسيار مهمي است كه به اين قبيل از افراد كمك مي كند تا توليد را در سطح سازماني، ملي و حتي بين المللي مورد سنجش و ارزيابي قرار داده وتشخيص دهند كه تا چه حد از منابع موجود به مطلوب استفاده گرديده است .
بهره وري چيست؟
شروع استفاده از کلمه بهره وری در فرهنگ اقتصادی مربوط به دو قرن قبل است. در بسیاری از نقاط جهان، بویژه در کشورهای صنعتی بهره وری به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی می شود، تفکر پیشبرد و بهبود آنچه که وجود دارد. بهره وري تركيبي از كارآيي واثربخشي بخشي است. زيرا اثربخشي با کسب هدف مرتبط است، و كارائي با استفاده مفيد از منابع ارتباط دارد.( ابطحی،1380)
به منظور کنترل تورم، رشد اقتصادی ، صرفه جوئی در استفاده از منابع کمیاب، افزایش قدرت رقابت بیش از پیش به بهره وری اهمیت داده می شود. بنابراین، بهره وري يكي از موضوعات بسيار مهم و اساسي و مورد نياز جامعة ماست كه در جايگاه خود قرار ندارد. اولويت بخشيدن به مؤلفة بهره وري اهتمام جمعي كل جامعه را به آيندة بهتر، مطلوب تر، مفيدتر و مؤثرتر نشان مي دهد. هرچه به مقولة بهره وري بيشتر پرداخته شود، نتايج بهره برداريها در هر زمينه اي بيشتر و بهتر خواهد بود و به ميزاني كه جامعه اي موفق شود رضايتمندي را در همة عرصه هاي كار و فعاليت و تلاش و سازندگي ايجاد نمايد، دليلي بر تحقق بخشي از بهره وري عمومي خواهد بود. ولي چنانچه بهره وري تخصصي با رويكردهاي مناسب در جامعه محقق شود، سطح رضايت را مي توان در افق بالاتري مشاهده نمود.(Sahay, 2004)
دو شيوه عمده وجود دارد كه سرمايه اجتماعي بر بهره وري تاثير مي گذارد:
1. سرمايه اجتماعي توزيع اطلاعات و دانش ميان نيروي كار را ترويج مي دهد و دستيابي به اهدافي كه در غياب آنها غير قابل دسترس است را ممكن مي سازد.
2. سرمايه اجتماعي ممكن است كه تلاش و انگيزه نيروي كار را تحت تاثير قرار دهد و باعث بهبود بهره وري در نيروي كار گردد. (Sabatini, 2006)
تعاريف مختلف از بهره وري
سازمانها و مؤسسات اقتصادي بين المللي از بهره وري مفاهيم و تعابير متعددي ارائه كرده اند.
سازمان همكاري و توسعه اقتصادي مفهوم بهره وري را مساوي با نسبت خروجي توليد به يكي از عوامل توليد دانسته است.بهره وري به ما مي گويد كه از يك واحد نهاده چند واحد ستاده مي توان بدست آورد.
آژانس بهره وري اروپا ضمن اينكه از بهره وري به عنوان يك ديدگاه فكري ياد مي كند و هدف آن را تلاش در جهت بهبود وضع موجود مي داند ، درجه استقاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد را به عنوان تعريف بهره وري مي پذيرد .
به طور كلي ميتوان بهره وري را ارتباط ميان مقدار كالاها و خدمات توليد شده ، و مقدار منابع مصرف شده در جريان توليد اين كالاها و خدمات دانست،كه اين رابطه، كمي و قابل اندازه گيري است و به صورت نسبت بيان مي شود.به عبارت ديگر بهره وري رابطه بين كيفيت وكميت منابع مورد استفاده در جريان توليد است . هر قدر صورت كسر بزرگتر از مخرج آن باشد ، بهره وري به همان نسبت بيشتر است .
لذا،بهره وري معياري است كه موارد زير را شامل مي شود:
• ميزان تحقق اهداف
• چگونگي استفاده كارآمد منابع جهت توليد
• آنچه بدست آمده در مقابل آنچه امكان داشته است.(Mc Kee, 2003)
تاريخچه مفهوم بهره وري
بهره وري برگردان لغت Producivity درزبان انگليسي است تحت عنوان سرشاري ، حاصلخيزي ، باروري ، سودمندي،يا استعداد توليدي قابل توجه مي باشد . اما از نظر مطالعاتي آن هم از يك مطالعه غير فني راجع به اين مفهوم ، آنچه كه عملاً برمي آيد و به ذهن مي رسد، اين است كه در راه بدست آوردن يك محصول مفيد ، ما بتوانيم چه از نظر آنچه كه ستانده ايم و چه از نظر آنچه كه نهاده ايم به نتيجه مطلوبي برسيم .
بنابرعقيده ژان فوراستيه اصطلاح بهره وري اولين بار در سال 1525 ميلادي در كتاب دانشمندي به نام اگري كولا آمده است . در لغت نامه هاي ايتره به سال 1882 ميلادي و لاروس به سال 1946 ميلادي اين واژه به مفهوم قدرت توليد بيان گرديده است .( ابطحی، 1380)
تا اواسط قرن بيستم فقط متخصصين وانديشمندان اقتصادي با اين واژه آشنايي داشتند . ولي به تدريج اهميت بهره وري در فعاليتهاي اقتصادي و مؤسسات توليدي روزافزون شد . بطوري كه اكنون تداوم فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از اين معيار مورد سنجش قرار مي گيرد .
از نظر بوهم باورك هر گاه دو توليد كننده از لحاظ وسايل توليد و كالاهايي كه توليد مي كنند داراي رتبه يكسان و مساوي باشند ، ولي يك توليد كننده بتواند در زمان معين مقدار بيشتري كالا نسبت به توليد كننده رقيب توليد نمايد ، بايد گفت كه وي موفق شده است از بهره وري بيشتري بهره مند گردد .(Redman, 2006)
مركز بهره وري ژاپن نیز سه اصل را براي بهبود بهره وري بشرح زير اعلام داشت:
1.افزايش استخدام: افزایش استخدام در بلند مدت باعث بهبود بهره وری می گردد.
2.همكاري مديريت_ نيروي كار: به منظور افزايش بهره وري بايد مديريت و نيروي كار با هم كار كنند.
3. توزيع عادلانه در آمدهاي بهره وري: نتيجه بهبود بهره وري بايد به صورت عادلانه ميان مديريت، نيروي كار و مشتريان توزيع شود. (Staner, 1995)
اشتاينر بهره وري را به عنوان معيار عملكرد ويا قدرت وتوان موجود در توليد كالا يا خدمات معين مطرح مي كند . استرفيلد بهره وري را نسبت بازده سيستم توليدي به مقداري كه از يك يا چند عامل توليد به كار گرفته شده است، مي داند. ماندل معتقد است كه بهره وري به مفهوم نسبت بين بازده توليدي به واحد منابع مصرف شده كه با يك نسبت مشابه دوره پايه مقايسه مي شود، به كار مي رود (ابطحی، 1380).
بهره وری کارکنان دانشی:
صنعت که در ابتدا به بهره وری نیروی کار دستی وابسته بود، اکنون به شکل فزاینده ای به بهره وری کارکنان دانشی (knowledge workers) وابسته است. با حرکت سازمان ها از تولید دستی به سمت تولید ماشینی و بر مبنای دانش، سهم بخش کارکنان دانشی به طرز گویایی افزایش یافته است. کارکنان دانشی به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگ ترین گروه در نیروی کار کشورهای پیشرفته هستند (Drucker 1999, Helton 1988). هر چند همیشه این گونه نبوده است. در سال ۱۹۲۰ کارکنان دستی دوبرابر کارکنان دانشی بودند، تا سال ۱۹۸۰ کارکنان دانشی نسبت به کارکنان دستی دوبرابر شده بودند. به نظر می رسد نقطه میانی این انتقال سال ۱۹۵۶ بوده باشد، سالی که تعداد کارکنان رده بالا برای اولین بار بر کارکنان دستی فزونی یافت (Naisbitt 1982, Thomas and Baron, 1994). Nickols در سال ۲۰۰۲ بیان می کند که به نظر می رسد مسیر انتقال از کارکنان دستی به کارکنان دانشی حالتی پیوسته و ثابت داشته باشد. برخی ظهور کارکنان دانشی را پیامد انتقالی گسترده تر از جوامع صنعتی به فراصنعتی می دانند (Drucker, 1987). به علت تأثیر کارکنان دانشی بر عملکرد اقتصادی، این موضوع به عنوان حوزه ای مهم از فرصت ها تلقی می گردد و در حال ورود به برنا مه های استراتژیک سازمان در بهبود بهره وری است. در اقتصاد جهانی شرکت ها اغلب نمی توانند افزایش هزینه مواد اولیه، نیروی کار و سایر منابع را تنها با افزایش قیمت پوشش دهند
(Picard, 1988). افزایش بهره وری کارکنان دانشی ، فرصتی برای افزایش سود از طریق بهبود کل فرایند و یا تولید با وجود کاهش هزینه ها است. پیتر دراکر (۱۹۹۹) می گوید:
" امروزه دیگر چالش افزایش بهره وری کارکنان دستی نیست، بلکه سنجش و ارتقا بهره وری کارکنان دانشی است".
بهره وری نیروی کار دستی نزدیک به یک قرن مورد مطالعه قرار گرفته است. در سال ۱۹۱۱ فردریک تیلور مطالعات خود را درباره مدیریت علمی منتشر کرد، که قصد داشت کار را استاندارد کند تا بهره وری را از طریق انجام کار به کارآترین صورت بهبود دهد. دراکر تخمین می زند که از آن سال تا کنون بهره وری با نرخ ۳ درصد در سال افزایش یافته است و تا کنون بهره وری نیروی کار ۵۰ برابر شده است. طی این مدت معیارهای گوناگونی برای سنجش بهره وری نیروی کار دستی توسعه یافته است. معیارهای بهره وری برای نیروی کار دستی عموما بر مبنای بازده یا ستاده بوده است.
(Drucker 1999, Huang et al 2003, Montgomery 1999)
مثال ها عموما شامل ستاده کل و ستاده در هر ساعت است که بر کمیت کالا یا خدمات تولید شده در قبال هر ساعت نهاده نیروی کار مبتنی می باشد (Huang et al, 2003). اینها و امثال این معیارهای بهره وری در طول زمان اصلاح شده اند و منجر به ایجاد معیارهایی از قبیل بازده، نواقص و سایر معیارهای کیفیت شده اند. بازرسی و روش های کنترل آماری فرایند، اکنون برای کسب اطمینان از همسانی تولیدات استفاده می شوند (Montgomery, 1997). با وجود این، ستاده هنوز هم معیار استاندارد بهره وری است. در طول نیمه اول قرن بیستم، سنجش بهره وری نیروی کار دستی مرحله مهمی در آماده سازی نیروی کار برای تلاش به سمت بهبود در بخش تولید بود.امروزه کارهایی که ۱۰۰ درصد دستی در نظر گرفته می شدند، اکثرا ماشینی شده اند و به شکل قابل ملاحظه ای تلاش انسان را در فرایند تولید کاهش داده اند. این امر منجر به ایجاد سطوحی بی سابقه در بهره وری، کیفیت و استاندارد شده است؛ دلیل اصلی این که چرا امروزه دیگر افزایش بهره وری کارکنان دستی چندان که در گذشته منجر به مزایایی نهایی می شد، نیست.
چالش موجود در زمینه بهره وری کارکنان دانشی این است که چگونه می توانیم بهره وری کارکنانی را اندازه بگیریم که وظایف ثابتی ندارند، زمان تولید استانداردی ندارند و وظایف آنها ممکن است در میان کارکنان مختلف به اشکال متفاوتی انجام شود. کار فکری قابل مشاهده و اندازه گیری نیست (Davenport and Prusak, 2000). در حالی که راه های استانداردی برای اندازه گیری بهره وری نیروی کار دستی وجود دارد، کارکنان فکری نمی توانند براساس واحدهای تولید شده در زمانی خاص مورد قضاوت گیرند. برای مثال ما می توانیم بهره وری کارکنان دستی را از روی تعداد واحد محصولی که در یک زمان ثابت تولید کرده اند، اندازه گیری کنیم مثل ستاده در ساعت یا ستاده در روز یا ستاده در هفته. برای کار فکری لزوما ارتباط مستقیمی میان تعداد کارکنان و واحدهای ستاده وجود ندارد (Gordon, 1997). ماهیت کار فکری پیچیده تر است و ارزیابی آنها دشوارتر است. محققان روش های اندازه گیری خود را بر مبنای ابعادی از بهره وری (کیفیت، ستاده، هزینه ...) استوار کرده اند. این روش ها از نظر پیچیدگی و سهولت استفاده متفاوت هستند. هرچند به نظر می رسد همه توافق نظر دارند که تاکنون هیچ روش اثربخش و عملی برای سنجش بهره وری کارکنان دانشی ایجاد نشده است.
اکثر نوشته ها در مورد کارکنان دانشی بر تفاوت میان کارکنان دانشی و کارکنان دستی تمرکز کرده اند و روش های ویژه ای برای سنجش بهره وری نیروی کار تعیین نکرده اند. برای مثال Nickoles (۲۰۰۰) چندین تفاوت میان کارکنان دانشی و کارکنان دستی را نشان می دهد و بر این تفاوت عمده تأکید می کند که کار فکری مرتبط با اطلاعات و کار دستی مرتبط با مواد اولیه است. بسیاری نوشته ها نیز بر این تمرکز می کنند که اندازه گیری بهره وری نیروی کار چقدر دشوار است ولی دستورالعمل های چندانی برای سنجش آن ارائه نمی کنند. محققان از این نظر طرفداری می کنند که برای بهبود بهره وری نیروی کار باید ابزاری اثربخش برای اندازه گیری آن داشته باشیم (Sink, 1985; Ray and Sahu, 1989).
کاربرد معیارهای سنجش بهره وری کارکنان فکری:
همان طور که ماکسیم می گوید: اگر نتوانیم آن را اندازه بگیریم، نمی توانیم آن را مدیریت کنیم. سازمان ها برای دستیابی به اهداف و مدیریت بهبود باید انواعی از معیارهای بهره وری را استفاده کنند تا فرآیندها کنترل و ارزیابی کنند و آن را بهبود دهند .
(Ray and Sahu, 1989; Schoerder et al, 1985; Ahmed et al, 1999). برای کسب موفقیت بسیاری معیارها باید ردیابی شوند (Tjosvold, 1986). با وجود این که برخی معیارها برای اندازه گیری بهره وری کارکنان فکری وجود دارند هیچ کدام از آنها به طور جهانی پذیرفته شده نیستند.
یافتن ابزاری بامعنی برای اندازه گیری بهره وری می تواند باعث ایجاد زمینه ای از تمرکز بر ابزار بهبود بهره وری گردد. دراکر (۱۹۸۶) بیان می کند که بهره ور کردن کارکنان فکری وظیفه عظیم مدیریت در این قرن است، همان طور که بهره ور کردن کارکنان دستی وظیفه عظیم قرن گذشته بود. اندازه گیری بهره وری کارکنان فکری نقطه آغازین این وظیفه مهم مدیریت است.
اگر سیستم های دقیقی برای اندازه گیری بهره وری مستقر شوند، به صورت بالقوه برای نظارت و بهبود عملکرد مفید خواهند بود. بسیاری از فنون مهندسی صنعتی برای اندازه گیری بهره وری کارکنان فکری پیشنهاد شده اند .
(Drucker, 1999; Klassen et al, 1998; Coates, 1986). برای مثال یک سیستم دقیق بهره وری کارکنان فکری می تواند در نظارت بر عملکرد افراد مفید باشد و به شناسایی الگوهای کاری غیرمعمول یا کسانی که خارج ار هنجار شناخته شده عمل می کنند کمک کند. اصول آن ممکن است شبیه به برقراری نمودار کنترل کیفیت در فرایند تولید باشد. اگر الگویی غیرمعمول شناخته شد، شخص می تواند دلایل آن را بررسی کند و بر حسب موقعیت عمل کند و تعدیلات لازم را ایجاد کند. مرحله بعد متمرکز کردن توجه بر درک بهتر از این باشد که چرا برخی کارکنان از دیگران بهره ورتر هستند و تعیین این که چه حدی از تفاوت به خاطر سیستم کاری و چه حدی از آن به خاطر تفاوت افراد است.

دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع ...

بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران.
فهرست مطالب فصل اول: كليات تحقيق فصل دوم: ادبيات تحقيق فصل سوم: روش ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در ...

فهرست مقالات. بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در
دانشگاه تهران. نویسنده: ضیایی، ... مقالات مرتبط پیشنهاد ... دانلود HTML. دانلود PDF
.

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی در ...

در این مقاله، تاثیر انواع فنون آموزش (آموزش ارائه اطلاعات، آموزش شبیه سازی و آموزش
ضمن خدمت) بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد و ...

بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در ...

29 آوريل 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ... عنوان : بررسی
تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در ... دانشگاه تهران ....
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی · معماری و شهرسازی · مقالات رایگان ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانیمقاله ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی. نام پایان نامه ::
بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران ....
داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند
دانشگاه ... بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل
ارسال می شود).

مقاله بررسی تأثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری کارکنان ...

مقاله بررسی تأثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری کارکنان شهرداری منطقه 4
شیراز, ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... آموزش ارائه اطلاعات 3- آموزش ضمن خدمت و
تأثیر آن بر بهبود بهره وری منابع انسانی شهرداری منطقه 4 مورد بررسی قرار گرفت. ...
دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین
خیابان ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه. وضعیت:
روش ارسال: ... شما بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید لطفا قبل از ...

دانلود مقاله بررسي تاثيرفنون مختلف آموزش بر بهبود بهره وري منابع ...

10 فوریه 2017 ... دانلود مقاله بررسي تاثيرفنون مختلف آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني ... لذا
مسئله اصلي تحقيق كه تاثير انواع مختلف آموزش بر بهره‌وري است را .... همچنين با
بكارگيري فنون مختلف آموزش براي منابع انساني در دانشگاه تهران سطح ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در ...

31 مه 2014 ... بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه - دانلود
مقاله، پروژه، پایان نامه علوم تربیتی (ترجمه مقاله انگلیسی، ...

مقاله بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در ...

مقاله بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه
تهران دارای 106 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده
پرینت ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در ...

13 ژانويه 2017 ... بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه ...
Similarدر این مقاله، تاثیر انواع فنون آموزش (آموزش ارائه اطلاعات، آموزش شبیه سازی و
آموزش ضمن خدمت) بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار ...
nikofile.ir/prod-352249-دانلود+پایان+نامه+بررسي+تاثير+انواع+فنون+ ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی - علم نت

ارجــاع مقالات مشابه · بررسی تاثیر انواع فنون آموزش کوتاه مدت بر بهبود بهره وری
منابع انسانی سازمان آموزش و ... دانــلود رایگان صفحات ابتدایی از ganj.irandoc.ac.ir
... عملکرد بر افزایش بهره وری منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه تهران
).

مقاله نشریه: بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع ...

بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران ...
فنون آموزش (آموزش ارائه اطلاعات، آموزش شبيه سازي و آموزش ضمن خدمت) بر بهبود بهره
وري منابع انساني دانشگاه تهران مورد بررسي قرار مي ... دانــلود رایگان از jomc.ut.ac.ir.

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و ...

SA59- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی ... استقرار
نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب
تهران ... SA106- پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در دانشگاه پیام
نور ..... چند مقاله در مورد چالش های نظری و عملی مدیریت آموزشی در ایران میخواستم.
دانشجوی ...

پایان نامه رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی ...

جامعه ی آماری شامل کلیه ی کارکنان اداری آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سال 1392 می
... کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، بهره وری منابع انسانی، آموزش و پرورش . .... امروزه بر
نقش فرهنگ سازمانی در بهبود بهره وری تأکید می شود. .... بررسی رابطه فرهنگ سازمانی
و بهره وری نیروی انسانی در صنعت بیمه. ... پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی
پیرصالحی ... 9, 9, بررسی تاثیر انگیزنده ها وپاداش ها بر جذب و نگهداری منابع
انسانی نیروی مقاومت ... 16, 16, تاثیر آموزش ضمن خدمت بر افزایش کارآیی کارکنان
در اداره دارایی استان .... 57, 57, بررسی علل افت و خیز بهره وری در کارخانجات بارش,
محمد حسن شهشهانی ...

بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی - پایگاه مقالات ...

2 آوريل 2012 ... بررسی رابطه بین آموزش کارکنان و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ... قلمرو مکانی
پژوهش ،سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران می باشد. ... دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی، آموزش نیروی انسانی بیشترین تاثیر .... مدیریت منابع انسانی و بهره
وری ممکن است تحت تاثیر متغیرهایی غیر از .... دانلود کتاب های مدیریت

بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی دانشگر شرکت ملی نفت ...

عوامل سازمانی، عوامل شغلی، بهره وری، نیروهای دانشگر، شرکت ملی نفت ایران. 1. فوق
دکترای مدیریت آموزشی و دانشیار دانشگاه تهران. - · yahoo.com · abili_hrm@. 2.

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی | لوکس دنلود - تبلیغات متنی

دانلود مبانی نظری پایان نامه عوامل موثر بهره وری نیروی انسانی ... شبکه مقاله
articlenetwork.ir/pdf=25183 ذخیره شده اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وری. .....
ذخیره شده مشابه SA59- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع
انسانی . ... بهره وری نیروی انسانی با نگرش مدیریت بهره وری، رساله دکتری مدیریت،
دانشگاه تهران.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی

ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد . زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف ... ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴـﺎﻧﻲ اﺟﺮاﮔﺮدﻳـﺪ،ﺗﺎ ﺿـﻤﻦ ﻓـﺮاﻫ .... ﺑﻬﺮه. ور. ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ
. ﺳﺎﻳﺮ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. را. ﺑﻪ. ﻧﺤﻮ. اﺣﺴﻦ. و. ﻣﻄﻠـﻮب. ﺑـﻪ. ﻛـﺎر. ﮔﻴـﺮد. و. اﻧﻮاع. ﺑﻬﺮه. وري. را ... ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ ... ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر از آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺒـﻮد در.

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد ...
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ( ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺑﻄﺤﯽ) داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ...
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺤﺮک – ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﮔﺸﺘﺎﻟﺖ اﺻﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش روش ﻫﺎ و
ﻓﻨﻮن .... ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 29 ﺳﻮال ﺑﻪ ﻃﯿﻒ 5 درﺟﻪ ای
ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻪ.

بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در دیوان محاسبات کشور و

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺳﺒﻚ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ... ﺑﻬﺮﻩ
ﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ، ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ، ﺳﺒﻚ ﺭﻫﺒﺮﻱ ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎ ...
ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﲰﻨﺎﻥ ... ﻋﻠﻮﻡ ﲢﻘﻴﻘﺎﺕ ﲥﺮﺍﻥ ... ﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻦ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺭﺍ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﺩ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﮕﺮﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﻮﻥ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ...

تحقیق حاضر به بررســی نقش تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری کارکنان ...

هوش عاطفی، خودآگاهی، خودمدیریتی، سازمان های امنیتی، بهره وری نیروی انسانی کلید
واژه ها: ... 2. دانشجوی کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل دانشکدة علوم و فنون فارابی ... و
اجتماعی انســان ها، در حوزه های مدیریتی در رفتار سازمانی، نقش آن در بهبود عملکرد ...
بودن هوش عاطفی کارکنان اشــاره نمود که می تواند یکی از معیارهای جذب و اســتخدام و
آموزش.

magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

شما مي توانيد متن كامل و يا برخي از مقالات نشريات زير را در اين سايت مطالعه نماييد
... گروه علوم انسانی; مجلات علمی مصوب حوزوي; مجلات علمی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی
.... حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي(دوفصلنامه ) .... علوم و فنون پسته (
دوفصلنامه ) .... نقد و بررسي كتاب تهران(فصلنامه آموزشي، اطلاع رساني، تحليلي در
زمينه مسائل.

225 K

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. درﯾﺎﻓﺖ ... در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﺑ ﻌﺪ
ﻧﻈﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻬﺮه. وري ﻧﯿﺮوي ... ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در. ﺑﺎره راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه.
وري. ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮد . داﻧﺸﮑﺪه ... ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻢ، ﺗﻬﺮان،
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺷﻬﯿﺪ .... ارزﺷﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﻮي ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي روي رﻓﺘﺎر
اﻋﻀﺎ.

پروپوزال بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشی ...

29 مه 2017 ... دانلود مقاله رایگان بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و . ... سازمانی و
بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران ... SA59- بررسی
تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی ... SA73- ... دانلود پروپوزال
پايان نامه دانشگاه ها · معرفي پايگاه هاي اطلاعاتي علمي · منابع آزمونها ·

پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیران دانشگاه - دانلود

دانلود پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیران دانشگاه چکیده هدف
اصلي حسابداري .... پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران. دکتر كاوه
مهراني .... موضوع مقاله: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع
انسانی چکیده: .... بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در
دانشگاه ...

صورتجلسه شماره 118 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ وﻣﺸﺘﺮي ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم. دوره ﻣﺸﺎرﮐﺖ ... ﺗﺒﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي:وزارت ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان). *. ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ .... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد. –.
ﺳﻮاﻻت ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﻮاع ﻓﻨﻮن آﻣﻮزش ﺑﺮﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ درﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
.

دانلود رایگان پایان نامه آموزش الزامی در بهره وری نیروی انسانی

27 نوامبر 2016 ... SA59- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی. ... 13 hours
ago - 15 hours ago - مقاله و پایان نامه بهره وری مدیریت منابع انسانی .... بازگشت به
بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بررسی راهکارهای ارتقاء سطح مدیریت منابع انسانی در سازمان¬های تعاونی

مقاله بررسی راهکارهای بهبود و ارتقاء سطح مدیریت منابع انسانی در … ... SA59-
بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع ... پايان نامه هاي دفاع شده –
پرديس البرز دانشگاه تهران ... آموزش آن از استفاده اسلاید افزار اندروید انواع ای ایران
با بر برای بررسي بررسی برنامه به تحقیق توجیهی تولید جزوه حسابداری حقوق
دانش دانلود ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه های ...

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان ...
تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران · پایان نامه
...

عنوان مقاله: چکیده:

بررسی گرديدند و معيارها و شاخص هاي مذكور تجزيه و تحليل شد. ... مدیریت صنعتي
دانشگاه آزاد ... منابع انساني يكي از اصلي ترين فرايندهاي سازماني است كه اگر به
خوبي و در .... محدود و باالخره دوران ارتقاي بهره وري ، داشتن يک نظام ارزشيابي عملكرد
نامناسب مي ..... نيز بايد با ابزارهايي نظير: آموزش فنون مرتبط با بهبود رفتار،
تشويق و ...

A study on the Relation Between Respecting the Principles of ...

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻳﺎ اﻧﮕﻴﺰش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻨﻮن ارزﻳﺎﺑﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺤﻴﻂ، آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮان،. ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ... 1ــ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭی ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ... ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎی
ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ .... ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ (ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ،1376)؛
ﺑﻪ9ﺍﺳﻤﻴﺖ».

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و ...

بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان آموزش و پرورش تهران مطالعه ... با
رویکرد داده کاوی در موسسات آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا ...
شناسایی استراتژی منابع انسانی با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک ...
بررسی عوامل موثر بر بهبود بهره وری کارکنان در شرکت نئوپان خلخال با استفاده از
مدل کانو

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی تاثیر یادگیری همیاری بر بهبود بیان نوشتاری دانش آموزان دارای ... بررسی
رابطه بین تیپ های شخصیتی ( درون گرا و برون گرا ) و میزان بهره وری 90برگ ...
بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در
... بررسی شاخص های مدیریتی در منابع انسانی درمحیط کار و تاثیر آن بر کیفیت
کار ...

بررسي نظريه هاي انگيزش :: مقاله در راهكار مديريت

نظريه پردازان كليد موفقيت سازماني را مديريت موثر نيروي انساني مي دانند و با ... و هم
از نظر تجربي، فنون انگيزشي مورد استفاده توسط مديران براي بهبود عملكرد افراد
مورد بحث و بررسي گرفته است. ... امروزه نمي‌توان بدون توجه به ميزان بهره‌وري در
توليد و بدون آگاهي از عوامل موثر بر ..... کار او تاثیر شگرف بر مدیریت منابع انسانی
داشت.

آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﺟﺎ ، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه. -2 ... ﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد. و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻟﺬا در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷ. ﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش، از ﺟﻤﻠﻪ، ﻧﯿﺎز ... آﻣﻮزش: ﺟﺎروﯾﺲ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن. ،. در ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﻮزش ... ﻧﻈﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻋﻤﻠﮑﺮدو ﺑﻬﺮه. وري. 1. K. ﻧﯿ. ﺎزﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. 1
. L. ﻧﯿﺎزﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ .... ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد واﺣﺪ آﻣﻮزش و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
اﺛﺮ.

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریتمرجع دانلود متن کامل پایان نامه | مرجع ...

8 نوامبر 2015 ... پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت ....
دانلود تحقیق:بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان ....
انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران ...

اصل مقاله (318 K) - پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

1-دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران. 2-استاد گروه
ترویج و ... بهـره وری جـا دارد کارکـرد آن در تعـاون مـورد توجـه و تأکیـد. بیشـتری قـرار
...

پیشینه تحقیق مفهوم آموزش و یادگیری و ارزیابی آموزشی و اهمیت آن

ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد. ... ۲-
۱۵رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها ۳۰ ... ۲-۱۷ انواع فنون آموزش: ۳۳ ...
مدیریت منابع انسانی و فنون امور استخدامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. ... بررسی
میزان رابطه بین آموزش ضمن خدمت و کارایی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کرمان،
پایان ...

آقای دکتر سعید سعیدا اردکانی | - مسترویزیتور

فنون مذاکره ... داور مقالات : ... مجله علمی- پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی دانشگاه
یزد ... “تاثیر مهارتهای کار تیمی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویان به تفکیک
.... بررسی رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در بهبود بهره وری سازمانهای آموزش عالی ”
در ... B7; ” توسعه منابع انسانی برای افزایش بهره وری سازمان های چابک ” در همایش ملی ...

بررسی اثر‌بخشی به‌کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری ... - IJVLMS

ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮ. ن اداري ﺑﺮ. ﺑﻬﺮه. وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن. m e d i a @ c e e l . s u m s
. ... ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺣﻮزه. ﺳﺘﺎدي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺳﺎل ... ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻘﺎﻟﻪ .... اﻃﻼﻋﺎت. ﺑ. ﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداري و. ﺑﺎزده ﻣ. ﺆ. ﺳﺴﺎت و ﺑﻬﺮه. وري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
ارﺗﺒﺎط ...

مقالات اولین کنفرانس آموزش مهندسی در 1404 22 و 23 اردیبهشت 1388

7- نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی (دانلود). 8- چهارچوبی برای طراحی ... 30-
بررسی و بهینه یابی سیستم آموزش الکترونیکی در دانشگاه هاي ایران (دانلود). 31-
جهت تأمین نیاز ... رشته مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران (دانلود). 33- تحلیل ...
62- باز سازي ساختار آموزشی دانشگاه و تأثیر آن در بهبود کیفی آموزش مهندسی (دانلود
).

پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی برق

پایان نامه اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی برق چکیده : این
... بهبود ارتقای سطح بهره وری شرکت برق منطقه ای کرمان از راه های مختلفی امکان
پذیر ... عوامل نرم افزاری تاثیر گذار در بهره وری، عامل نیروی انسانی شاغل در سازمان
هاست. ... دانشگاه ها در کنار مراکز آموزش مدیریت برای انتقال معنی و کاربرد روش های
بهره ...

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه مدیریت (کلیه گرایش)

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه - دانلود پایان نامه مدیریت (کلیه گرایش) - گروه علمی ...
پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع
انسانی ... تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب
تهران ... پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در دانشگاه پیام نور.

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

8, 7, تاثیر استفاده از منابع قدرت در مدیریتهای آموزشی و اداری موسسات آموزش عالی
شهر ... 9, 8, بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت روی عملکرد کارکنان شرکت ....
45, 44, بررسی رابطه مهارتهای انسانی مدیران و اثربخشی آنها از دیدگاه دبیران مدارس ....
آموزش و پرورش شهر تهران نسبت به وضعیت بهسازی سازمانی و رابطه آن با بهره وری ...

دانلود فايل : shahrivar.pdf - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اشتغال پايدار بسيار تاثير گذار هستند. وي در ادامه ... بار در نظام مهارتي كشور از بهمن
ماه خبر داد وگفت: با بهره مندي. مربيان از اين .... سازمان آموزش. فنی و حرفه ای و يا
دانشگاه جامع علمی – كاربردی می باشد. .... مهندسي فرآيند آموزشي طي 4 دوره باحضور
يكصد نفر در تهران. و البرز ... كارشناسی و بررسی منابع مربوطه ، شاخص های لباس كار
،.

دانلود پایان نامه بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش ...

25 مه 2017 ... بیان مسأله نیروی انسانی کمیاب ترین و گرانقیمت‌ترین سرمایه هر سازمانی به حسا. ...
سایر منابع مادی و شی‌ای سازمانی دارند نمی توانند با منابع انسانی داشته باشند زیرا
.... ۳٫ میزان رضایت شغلی کارمندان صنایع مهمات سازی استان تهران، دانشگاه ... ارشد
بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری بررسی رابطه بین ...

دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه - خانه ISI ایران

بررسی مشارکت در آموزش و پرورش ایران 43 ... راهکارهای اجرایی مدیریت مشارکتی در
سازمان های آموزشی در نظام آموزش و پرورش71 ... تأثیر خلاقیت فردی بر سازمان 108 ...
و متخصّصين منابع انساني معتقدند که مديريت مشارکتي مي تواند انگيزش، بهره
وري، خلاقيت، تعهّد ..... پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده مدیریت، دانشگاه
تهران.

ادامه پایان نامه های مدیریت - سامانه نوین مسداک

دانلود و خرید پایان نامه. ... دانلود پایان نامه : ارزیابی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود
بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران; پایان نامه کارشناسی ارشد: اولولیت بندی ...

اعتبارسنجی الگوی آموزش نيروی انسانی با رويكرد شايستگی

اين مقاله ضمن بررسي مفاهيم آموزش، توسعه منابع انساني و شايستگي به بررسي ...
واژگان كليدي: توسعه منابع انساني، آموزش، رويكرد شايستگي محور، اثربخشي آموزش
... استاديار گروه مديريت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر. ..... هاي مرتبط، انواع
دانش، مهارتها و انگيزه .... يادگيري به وظايف شغلي و تأثير آموزش بر عملكرد سازماني
ب.

ﻌﺔ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻮﺳ : ﻋﻠﻤ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . در اداﻣﻪ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـ. ﺔ. آﻣـﻮزش و ﻧﻘـﺶ آن در ﺑﻬﺒـﻮد ... ﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ در ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲِِِ ..... داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ،. در. ﻣﻘﺎم. ﺟﻮﻫﺮة. ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﻲ. ،. در ﻓﺮاﮔﺮد ﺗﺤﻮل ﻻزم ﺑﺮاي ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻼت. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .... و اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ... ﺗﺄﺛﻴﺮ. آن. در.
ﺑﻬﺮه. وري و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻣﺪاري. ﻫﺎ. در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﻲ. ﺷﺪ . در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ
و ﻧـﻮع.

تأثیرگذاری یادگیری ماشینی بر بهره‌وری انسان | دیجیتال سلام

9 مه 2017 ... 12) مقاله رتبه بندی مولفه های یادگیری سازمانی از طریق عوامل بهره وری ... مقاله رتبه
بندی ... منابع انسانی بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع
انسانی . ... 27) ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان ... تحقیق ابعاد
انسانی محیط ماشین | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان . .... ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻬـﺮان. ﺑـﺎ.

دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

از اين روست كه توجه ويژه به منابع انساني به عنوان مهمترين عامل مزيت رقابتي ضروري
... آنها در اين دوره هاي آموزشي شركت داشته اند براي اخذ انواع حمايت ها از سازمان صنايع
كوچك ... اریک شورنبرگ در مقاله خود در نشریه Inc، ضمن اینکه به شوخی نقل می‌کند
که: ... بررسی تحلیل قیمت محصول .... نقش آموزش در بهره وری نیروی انسانی; مدت زمان
دوره:

تحقیق نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های ...

تحقیق نشان دادن ارزش و اهمیت روابط انسانی مدیران با دبیران در محیط‌های آموزشی ... ۲ )
آیا رعایت شاخص های مدیریت منابع انسانی بر ارتقاء کیفیت آموزش تاثیر دارد؟ ....
بهره مندی از مهارتهای ارتباطی است ویک مدیر باید از فنون مدیریت منابع انسانی
استفاده .... تربیتی دانشگاه تهران می باشددرسال ۱۳۷۱ انجام گرفته و عنوان آن بررسی
رابطه ...

تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری )مطالعة مورد

ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی تأثیـر ارتبـاط فرهنـگ سـازمانی بـر عملکـرد سـازمان بـا
نقـش میانجـیِ نـوآوری، .... سـازمان و بهـره وری كاركنـان می گـردد )مامـی زاده، 24 :1380(.

دانلود تحقیق در مورد تاريخچه بهره وري | دانلود تحقیق و مقاله

24 سپتامبر 2016 ... ... خواهد داد و در این … دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی – پروژه دات
کام ..... را مورد بحث قراردادند. پایان نامه های دفاع شده – پردیس البرز دانشگاه تهران ....
دانلود پایان نامه بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره

مدیریت منابع انسانی - سیامک مقاله!

توضیح مختصر: دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی عنوان
... توضیح مختصر: دانلود تحقیق در مورد بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر
و .... توانمند سازی منابع انسانی، رویکردی برای ارتقاء بهره وری ملّی، در قالب pptx و در
38 ... عنوان کامل: تحقیق بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان دسته.

دانلود فايل : eslahe sakhtar.doc ( 146KB )

اين مقاله با رويکرد سازمانهاي دانش محور به بررسي اصلاح ساختار سازماني در جهت بروز
... بعد كار و فعاليتهاي ويژه اي: انواع مختلف فعاليتهاي مربوطه را نشان مي دهد كه در
سازمان ..... آموزش هاي ارائه شده خلاقيت در سازمانها ۱۲۵% باعث افزايش کارآيي و نوآوري
مي شود. ... نوآور و منابع انساني که تاثير ويژه اي بر بهبود عملکرد و بالا بردن بهره
وري ...

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت - مدیریار

در این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ قانون، تاريخچه آن بويژه تاريخچه مكتوب قانوم، انواع ...
تحليل قانون‌گريزي به عنوان يك پديده دروني رفتار سيستم و تاثير آن بر ... کنترل
فساد در ابعاد مختلف اداری، حقوقی، قضایی،پژوهشی، و آموزشی، این پدیده نه ... بعد از
ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحلۀ تمدن شد؛ یعنی انسان ..... فهرست
منابع :

دکتر علي نصراصفهاني - مادسیج

2 نوامبر 2015 ... بررسی تاثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی کارکنان مورد ... ,
علمی پژوهشی,پژوهشهای مدیریت منابع انسانی-دانشگاه امام حسین (ع),۱۳۹۲,علی ...
سرمایه انسانی-مرکز آموزش دولتی,۱۳۹۱,علی نصر اصفهانی,رضا همایی | جزئیات ....
ارتقاء بهره وری نیروی انسانی بر بهبود کارایی سازمان های تجاری با استفاده از ...

مدیریت هوشمند - بررسی تاثیر عوامل رفتاری برتوانمندسازی کارکنان ...

بررسی تاثیر عوامل رفتاری بر توانمند سازی کارکنان سازمان ... و مدیران حوزه منابع
انسانی، در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی و شناخت مفاهیم توانمندسازي، راهکارها ...

توسعه منابع انساني، گامي بلند در راستاي بهبود مستمر ... - اسرار مدیریت

Download ... عواملي از قبيل آموزش منابع انساني، تغيير در ساختار سازماني در زمينه
... مقاله حاضر، با هدف بررسي نقش توسعه منابع انساني در راستاي بهبود مستمر
سازمانها، ... تغييرات اجتماعي به نوعي انقلاب در حوزه منابع انساني منجر شده كه انواع
سازمانها را ... مشاركت كاركنان مي تواند تأثير مستقيم بر بهره وري منابع انساني داشته
باشد.

پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

فراخوان ارسال مقاله پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری ...
-عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ... با بهبود کیفیت خدمات: مطالعه موردی ادارت
مرکزی بانک کشاورزی شهر تهران ... بررسی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر
کیفیت سود شرکتهای .... بررسی تأثیر آموزش حین کار و انگیزش بر عملکرد
کارکنان.

نقطه عطف توسعه كشاورزي و روستايي - انجمن ترويج وآموزش کشاورزی چیا

دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه روستايي ، دانشگاه تهران ... اين مقاله ، نقش موثر
ارتباطات را در توسعه منابع انساني ، مشارکت و آموزش مورد بررسي قرار مي دهد و بر
وجود ...

(3)ISCفهرست مجلات نمایه شده در - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

32, وزارت علوم, علمي پژوهشي, 0.407, مديريت صنعتي دانشگاه تهران, 30. 33, وزارت
علوم ... 62, وزارت علوم, علمي ترويجي, 0.256, مجله علوم انساني دانشگاه امام حسين (ع),
60 ... 90, وزارت علوم, علمي پژوهشي, 0.213, پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي, 88 .....
295, وزارت علوم, علمي پژوهشي, 0.08, مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي, 293.

صفحه نخست: سایت پرسش نامه ها

ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری های بازاریابی رابطه ای بر قدردانی مشتری در خرده
فروشی ... پروپوزال بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع
انسانی شعب بانک ... دانلود کتاب تحلیل رفتار سازمانی: رویکرد انتقادی (226
صفحه) .... پرسشنامه بهبود وب سایت تجارت الکترونیک به کمک نظرگیری از مشتری
و مهندسی ...

شناسايي عوامل موثر بر توسعه نوآوري فردي - فصلنامه مدیریت توسعه ...

و بررسـي عوامـل سـازماني )يـا داخلـي( موثـر بـر نـوآوري فـردي اسـت. جامعـه آمـاري ...
كشــورهاي جهــان بــا تکيــه بــر نــوآوري، در پــي افزايــش بهــره وري و بهبــود
وضعيــت.

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ. ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥِ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. 3- ﻛﻴﻬﺎﻥ
ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ 2- ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺷﻴﺦ ... ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ... ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ
ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ... ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ 1990 ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻄﺮﺡ، ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ .... ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ (ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﻨﻰ) ﻭ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻯ ﺍﺩﺭﺍﻛﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ.

نقش ترویج و آموزش کشاورزی در بهره وری و ضایعات محصولات کشاورزی ...

دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
تحقیقات تهران ... در انتها نیز با شناختن عوامل محدود کننده و بهبود دهنده بهره وری و
ضایعات ... واژه های کلیدی: ترویج و آموزش کشاورزی، بهره وری، ضایعات کشاورزی.
مقدمه: .... بررسی های نشان داده است که به صورت کلی از منابع و عوامل تولیدی که در
اختیار بخش ...

راهبردهای مدیریت منابع انسانی - قائمیه

چکیده:ارزیابی اثربخش عملکرد منابع انسانی موضوعی است که فکر بسیاری از ...
یک ضرورت است، و اثربخشی آن نیز مستلزم به‌کارگیری قواعدی است که در این مقاله،
در قالب رویکردT. ... مدیریت )، سپس به کارکنان با بهره وری بالا حقوق و مزایای
متناسب بپردازید، در آن .... بررسی دو جانبه مسائل و راه حلهایشان موجب بهبود عملکرد
می شود.

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ... در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اداره اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي و ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺒﯿ ﻦ ﻓﻨﻮن
... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص. ﻣ. ﺒﺤﺚ ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ
... اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﯽ ... ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗ ..... اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اي در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري
دارد.

سری اول - فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی
اولیه سهام ... اين مقاله به مهمترين اشتباهات مديران منابع انساني و كاركنان در رابطه با
مديريت عملكرد ... پایان نامه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیران دانشگاه
.... دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و بهره وری با درنظر گرفتن
...

دانلود تحقیق در مورد اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیرو ...

17 سپتامبر 2016 ... مقاله اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت برق .... پایان نامه
های دفاع شده – پردیس البرز دانشگاه تهران ... پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت
کیفیت (ایزو) در افزایش بهره وری کارکنان. ۲ . .... عوامل موثر دربهره وری منابــع
انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیری ..... انواع پرسشنامه – ساخت پرسشنامه

modiriat farsi - اداره آموزش بانک ملی

توسعه منابع انسانی و بهبود آن در سازمان ۴۵۷ ,فصل دوم. ... 20, مدیریت استراتژیک (
مجموعه مقاله), تهران, مرکز آموزش مدیریت دولتی, ۱۳۷۲ ... بهبودونوآوری سازما ۷۹ ,بهره وری
۸۲ ,تاثیرالگوهای اتخاذتصمیمات استراتئیک بر ۸۲ ,بررسی عوامل .... استفاده و
تاثیر انواع آموزشها در ارتقای دانش و مهارت کارکنان ۲۹۹ ,توسعه مدیریت و سرمایههای
انسانی ...

رشد آموزش از راه دور در ایران و جهان

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﻛﺰ ... ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻣﺪل ... ﭘﺬﻳﺮي در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از ... ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﺑﺎز و
از راه دور در اﻳﺮان. 83. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. 85. ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .... ﻴﺮي و ﻓﻨﻮن آﻣﻮزش در ﻳـﻚ ﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي
ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﺮ ... ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ. ﻲ. ﻣﺘﺨـﺼﺺ. ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد روش. ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ در آﻣـﻮزش از راه دور،
ﺑـﺮاي.

بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی و بهبود کیفیت عملکرد ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی وبررسی رابطه این ....
منابع انسانی هر سازمان ارزش های اصلی چون فرهنگ، عملکرد و تولید دانایی، آموزش و ....
در مقاله ای که این دو محقق در سال۱۹۹۰ با نام هوش هیجانی چاپ کردند ، آنان هوش ... خانم
سوزان دون ۱۹۷۳می گوید : «هیجان ها می توانند عامل کاهش بهره وری، ضعف ...... دانلود کامل
مقاله.

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3, تاثیر مدیریت استرس بر بهره وری کارکنان و عملکرد شعب منتخب بانک اقتصاد
نوین .... 33, شناسایی شایستگی های منابع انسانی برای پیاده سازی بانکداری جامع ...
37, بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت مجازی با بهبود عملکرد روسای شعب بانک
... 58, بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی در میان معلمان دوره ابتدایی شهر تهران
...

پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی آزاد بهار

بهره وری منابع انسانی از طریق نسب ارزش افزوده به جمع هزینه های حقوق و دستمزد ....
برندینگ مبتنی بر مدلهای ذهنی (بررسی سبک های برندینگ تجلی یافته از انواع
مدلهای ذهنی ) ... جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان در بانک های صادرات شهر تهران شعب
غرب در .... با توجه به اين گام در رهنمود پروژه النا اين رهنمود برای مدل تحليلی تحقيق
اين ...

متن كامل مقالات فصلنامه شماره 101 سال 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

ﻃﺮاﺣــﻲ ﻣــﺪل ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﻌــﺎﻟﻲ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻲ در آﻣــﻮزش و ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر در وزارت ﻋﻠﻮم،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. و. ﺎﻓﻨ. وري. ،. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داراي .... داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
.... ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﻛﻴﻔﻴـﺖ، ﺑـﺮاي ارﺗﻘـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي .... آﻣﻮز، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻨﻔـﻲ. ﻣﻲ ..... 1-3-3 . ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺟﺬب ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ. 2-3-3 . ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ.
ﻣﺎﻟﻲ.

عالی قاپو

تئورى‏هاى مختلف درباره انقلاب اسلامى 5 ص

زمينه ي تاريخي

طراحي آموزشي

تحقیق در مورد شنا (2)

ارائه مدل پشتیبانی از تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی با استفاده از مدل های مدیریت دانش -21 صفحه

تحقیق در مورد مفصل حرارتي

تحقیق در مورد مدارس مجازی

مقاله درباره تاثير كارآفريني بر جامعه پذيري دختران

Diamond Jewelry - 5

زندگىنامه ملا احمد نراقي

دانلود تحقیق آناتومي استخوان ها

دانلود پروژه شناسایی و مقابله با پدیده خوردگی در لوله های فولادی صنعت پتروشیمی

مقاله درباره اکستاسي

دانلود تحقیق در مورد عايقكاري 35 ص

پروژه های مالی انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید ( گزارش کارآموزی )

بیماری های واگیر 20 ص

شهید طهرانی مقدم