دانلود رایگان

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی به عهده گرفته اند در موسساتی که خدمات نقش مهمی را دارند این نیروی انسان

دانلود رایگان دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانکداری به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:124
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش:بازاريابي
فهرست مطالب :
چكيده 1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- شرح وبیان مسأله تحقیق 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- سؤالات تحقیق 8
1-6- فرضیه­ هاي تحقیق 8
1-7- مدل مفهومي تحقیق 9
1-8- تعاریف مفهومي وعملیاتی واژه های تحقیق 10
1-9- قلمرو مکانی وزمانی تحقیق 11
1-10- روش تحقیق 11
1-11- ابزار گردآوری داده­ها 12
1-12- جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق 12
فصل دوم ادبيات تحقیق
2-1- مقدمه 14
بخش اول :بانکداری الکترونیک
2-1-1- مقایسهای از خدمات بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 15
2-1-2- پرداخت الکترونیکی وانواع آن 16
2-1-3- طبقه بندی سیستم های پرداخت الکترونیکی 16
2-1-4- مسائل مربوط به سیستم امنیتی دربانکها 17
2-1-5- عوامل موثر بر اعتبار وقابلیت اطمینان سیستم پرداخت الکترونیکی 18
2-1-6- بانکداری اینترنتی 18
2-1-7- اعتماد در شبکه بانکی 20
2-1-7-1- اعتماد در بانکداری آنلاین 21
2-1-8- مدل های پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی 24
2-1-9- سودمندی ادراك شده بانکداری اینترنتی 26
2-1-10- سهولت استفاده ادراك شده 26
بخش دوم خدمات
2-2-1- مفهوم وتعاریف خدمت 28
2-2-2- سنجش و ارزیابی كیفیت خدمات 28
2-2-3-مدل سروكوآل 30
2-2-4- ابزار سنجش کيفيت خدمات بانکی 33
2-2-5- كيفيت خدمات الكترونيكي 34
2-2-6-خدمت گرایی خدمات (جهت گیری خدمات=خدمت گرایی) 35
2-2-7- تعاریف ومفهوم خدمت گرایی خدمات 36
2-2-8- مشتری گرایی 37
2-2-9- مديريت ارتباط با مشتري 39
2-2-10 -مشتری مداری و موفقیت مديريت ارتباط با مشتري 41
2-2-11- فرایندهای تجزیه و تحلیل مديريت ارتباط با مشتري( CRM) 42
بخش سوم :سبک رهبری
2-3-1-تاریخچه و سیر تحول سبك رهبري 43
2-3-2-مفهوم وتعاريف سبك رهبري 42
بخش چهارم :رضایت شغلی
2-4-1- مفهوم وتعاریف رضایت شغلی 45
2-4-2- نطریه های رضایت شغلی 47
2-4-2-1- نظریه انگیزشی هرزبرگ 47
2-4-2-2- نظریه امید و انتظار 48
2-4-2-3- نظریه ارزش 48
2-4-2-4- نظریه بریل 48
2-4-2-5- نظریه نقشی 48
2-4-2-6- نظریه نیازها 48
2-4-2-7- نظریه هالند 50
2-4-3- عوامل تعیین كننده ی رضایت شغلی 50
2-4-4- ابعاد رضایت شغلی 51
2-4-5- شیوه ابراز نارضایتی و نتایج رضایت شغلی 51
2-4-6- رابطه رضایت شغلی وجابجایی كاركنان 52
بخش پنجم: پیشینه تحقیق
2-5-1- تحقیقات خارجی 54
2-5-2- تحقیقات داخلی 61
2-5-3- مدل مفهومي تحقیق 62
فصل سوم روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 64
3-2 روش تحقیق 64
3-2-1- از نظر هدف 64
3-2-2- ازنظر روش 64
3-3- جامعه آماری ، نمونه و تعیین حجم نمونه 65
3-4- روشهای گردآوری داده ها 66
3-5- ابزارگردآوری اطلاعات 66
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 66
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 69
3-7-1- جدول مقایسه زوجی 70
3-7-2- عملیات محاسبه داده ها 71
3-7-3- روشهای محاسبات داده ها درروش AHP 71
3-7-4- استخراج اولویت ها از جدول مقایسه های گروهی 72
11-3-3- نرخ سازگاری 73
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه 75
4-2- تجزيه وتحليل نتايج 75
4-2-1- اولویت بندی معیارهای اصلي به روش A.H.P با نرم افزار Expert Choice 75
4-2-2- اولویت بندی معیارهاي اصلي 77
4-2-3- اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیارهاي اصلي 78
4-2-4-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به رضايت شغلي 78
4-2-5-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به مدیریت 80
4-2-6- اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار خدمت گرايي 78
4-2-7-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار مديريت ارتباط با مشتري 80
4-2-8-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار خدمات الكترونيك 81
4-2-9-اولویت بندی زیر معیارهای مربوط به معیار كيفيت خدمات سنتي 83
4-10 – پاسخ به فرضیات تحقيق 86
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه 88
5-2- یافته های تحقیق 89
5-3- پیشنهاد های کاربردی 97
5-4- پیشنهاداتی برای محققان آینده 99
5-5- موانع ومحدودیت های پژوهش 99
پیوست ها
پیوست الف:پرسشنامه 101
پیوست ب:جدول های آماری. 103
منابع وماخذ
منابع فارسی. 116
منابع انگلیسی 119
چكیده انگلیسی 120
فهرست جداول :
جدول2-1- مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی 15
جدول 3-1- مقیاس مقایسه زوجی 73
جدول4-1- مقایسه زوجی بین معیارهای اصلی 77
جدول 4-2- اولویت بندی معیارهای اصلي 78
جدول4-3- مقایسه زوجی بین معیارهاي رضايت شغلي 79
جدول 4-4- اولویت بندی معیارهای رضايت شغلي 79
جدول 4-5- ماتریس مقايسات زوجي زیرمعیارهای مربوط به معیار مدیریت 81
جدول 4-6- اولویت بندی معیارهای مدیریت 82
جدول 4-7- ماتریس مقايسات زوجي زیرمعیارهای مربوط به معیار خدمت گرايي 82
جدول 4-8- اولویت بندی معیارهای خدمت گرایی 83
جدول 4-9- ماتریس مقايسات زوجي زیرمعیارهای مربوط به معیار مديريت ارتباط با مشتري 84
جدول 4-10- اولویت بندی معیارهای مديريت ارتباط با مشتري 85
جدول 4-11- ماتریس مقايسات زوجي زیرمعیارهای مربوط خدمات الكترونيك 85
جدول 4-12- اولویت بندی زیرمعیارهای مربوط به معیار خدمات الكترونيك 86
جدول 4-13- ماتریس مقايسات زوجي زیرمعیارهای مربوط به معیار كيفيت خدمات سنتي 87
جدول 4-15- اولویت بندی زیرمعیارهای مربوط به معیار كيفيت خدمات سنتی 87
فهرست نمودارها :
نمودار 4-1- عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين 76
نمودار 4-2 – الويت بندي عوامل اصلی مؤثر برموفقيت ارائه خدمات نوين توسط كاركنان 77
نمودار 4-4 – الويت بندي معیارهای مدیریت 81
نمودار 4-4 – الويت بندي معیارهای خدمت گرایی 83
نمودار 4-3 – الويت بندي معیارهای رضایت شغلی 79
نمودار 4-6 – الويت بندي عوامل مؤثر بر مديريت ارتباط با مشتري 84
نمودار 4-5- الويت بندي (وزن)معیارهای مديريت ارتباط با مشتري 84
نمودار 4-6 – الويت بندي (وزن) معیارهای خدمات الكترونيك 86
نمودار 4-7 – الويت بندي (وزن) معیارهای كيفيت خدمات سنتي 87
نمودار 4-8– وزن نهایی زیرمعیارهای ارائه خدمات نوين توسط كاركنان دربانك كشاورزي 89
چکیده :
امروزه بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی و تجاری را موسسات خدمات مالی به عهده گرفته اند در موسساتی که خدمات نقش مهمی را دارند این نیروی انسانی است که خدمات را به مشتریان ارائه می دهد وکارکنان هستند که موفقیت یا عدم موفقیت سازمان مورد نظر را معین میکنند وارائه خدمات با كیفیت وایجاد رضایتمندی در مشتریان به عنوان یک شیوه استراتژیک برای توسعه و بهبود عملکرد موسسات مالی در نظر گرفته می شود وموفقیت برای موسساتی است که توانسته اند به بهترین نحو ممکن ادراکات نیازها و خواسته های مشتریان را در بازارهای هدف شناسایی کرده و آن ها را ارضا نماید.هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی موثربرموفقيت ارائه خدمات نوين بانکداری به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان می باشد. بدین ترتیب مدلي طراحي گرديده است كه در آن به انتخاب معيارها وزيرمعيارهاي مناسب منجر خواهد شد ،دراين راستا پس از شناسايي معيارها وزير معيارهای مؤثر بر موفقيت ارائه خدمات نوين در شعب بانک کشاورزی،از روش تحلیل خبرگان توسط پرسشنامه استفاده شده است. و پس از آن جهت تعیین وزن شاخصهای شناسایی شده از تکنیک AHP استفاده شده شد .که در این مرحله نیز نظرات خبرگان در خصوص ، مقایسات زوجی شاخصها و تعیین وزن آنها، از طریق پرسشنامه استخراج گردیده است.نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد در بين شش معيار اصلي مشخص شده ؛رضايت شغلي با وزن 0.338از نظراهميت در رده اول قرار گرفته وخدمت گرایی،مدیریت،مدیریت ارتباط با مشتری،خدمات الکترونیک وکیفیت خدمات سنتی دررده بعدي قرارگرفته اند.
كلید واژه: ارائه خدمات نوین ،رضايت شغلي ،خدمت گرایی، مدیریت ارتباط با مشتری،خدمات الکترونیک
مقدمه :

بسیاری از موسسات خدماتي با هدف بهبود خدمات به مشتری وارد اجرای برنامه ريزي منابع انساني شده اند و بدین ترتیب تا حدی خدمات خود را بهبود بخشیده اند (گرانت[1]واندرسون،31،2002). این منافع ازطریق بهبود ارائه خدمات با کیفیت حاصل می شوند.سرمایه گذاری روی مشتری مداری وخدمات مشتری یک موسسه راقادر می سازد از سرمایه گذاری اش روی برنامه ريزي منابع انساني بهتر استفاده کند. استراتژی کسب و کار مشتری مداری وتکنولوژیهای مربوطه با هدف تسهیل تعامل مستقیم با مشتری هستند. برای اینکه یک سازمان پتانسیل خود برای توسعه فرایندها و تکنولوژیها ی خدمات نوین محقق سازد، ابتدا باید چشم اندازش برای خدمات به مشتری و روابطی که می خواهد تقویت کند را تعیین کرده و سپس اجرای چشم انداز را به پروژه های کوچک قابل مدیریت تفکیک کند. عرضه خدمات متناسب با نیازها وخواسته ها و ارزشهای مشتریان به عنوان یك بخش جدایی ناپذیر از فرآیند عرضه خدمات به مشتری ، محسوب می شود و توجه به مسئله كیفیت درارائه خدمات می تواند ارتباط بلندمدت سازمان با مشتریانش را تضمین نمایدو نقش مهمی رادردستیابی به وفاداری مشتریان ایفا نماید(الوانی وهمكاران،7،1388).سازمانهايي که مشتری مداری را جزء اهداف خود قرار داده اند، به پاداشهایی که شامل وفاداری مشتری و سود آوری بلند مدت است دست یافته اند اما اجرای موفق مشتری مداری وخدمت گرایی در بسیاری از سازمانها امکان پذیر نمی باشد،که عمدتا به این خاطر است که آنها درک نمی کنند که مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند مهندسی مجدد فرایند کسب و کار در سطح شرکت به صورت میان عملکردی و با تمرکز بر مشتری است.مدیریت اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری،مستلزم یک رویکرد یکپارچه ومتوازن دررابطه با تکنولوژِی،فرایندوافراد است (چن[2]وپاپويچ،2003،672).با مرور ادبیات بسیاری از تحقيقات انجام شده،درتحقيق حاضر شناسائی و رتبه بندی عوامل موثربرموفقيت ارائه خدمات نوين بانکداری به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب کرمان بررسي خواهد شد ورضایت شغلی ،کیفیت خدمات،مدیریت ،مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت همراه با سایر عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. در این فصل ابتدا بیان مساله واهمیت وضرورت موضوع توصیف شده و سپس اهداف ،چارچوب نظری ، ،فرضیات تحقیق ،اصطلاحات کلیدی و مدل مفهومی بيان شده اند

1-2- شرح وبیان مسأله تحقیق
امروزه بسیاری از سازمانهاي تجاری از جمله بانكها با بکارگیری تجارت الکترونیک به بخشی از استراتژیهای تجاری خود پاسخ داده اند(لانگ چونگ[3] وهمكاران،268،2010)درحال حاضرصنعت بانکداری به سرعت درحال تغییر است وبا توسعه اقتصادبین المللی ورقابتی شدن بازارها ،بانکها تحت تأثیر رشد خدمات الكترونيك قرار گرفته اند .بانکها با ارائه بانکداری الكترونيك واينترنتي به مشتریان خود به مسیر خود ،ادامه ميدهند. بانکداری الكترونيك جزئی از رایج ترین روشها برای انجام معاملات بانکی محسوب مي شود.فن آوریهای الكترونيك طریقه ای را که خدمات مالی شخصی طراحی شده اند را تغییر داده است(وانگ[4] و همکارانش ،502،2003) امروزه اكثر بانكها با محيطي كاملا پويا روبه رو هستند و همه بانك ها چه بزرگ و چه كوچك با توجه به تغييرات برق آسا در موقعيت هاي رقابتي و شرايط حاكم بر بازار ، جذب و حفظ مشتريان تجاري را سرلوحه برنامه هاي خويش قرار داده اند. از سوي ديگر مشتريان ، فرصت هاي بيشتري براي مقايسه خدمات در اختيار دارند و قضاوت مشتري در مورد بانك بر اساس ميزان توانمندي بانك در كمك به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار مي باشد . امنيت، سرعت تراكنش، دوستي با مصرف كننده و راحتي، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حريم خصوصي از مهمترين عوامل در انتخاب بانك توسط مشتري مي باشد(سركان[5] وهمكاران،213،2004).وجود و بقایسازمانهاي خدماتي بستگی به مشتریان آن دارد،بنابراین ارائه ي خدمات با کیفیت بالا توسط کارکنانی كه با مشتریان درارتباط هستند به برتری جدایی ناپذیرسازمانها می انجامد ، زیرا خدمات ارائه شده توسط کارکنان منعکس کننده تصویر سازمان و درک مشتریان از کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار میدهد(چیونگ[6] وتو،259،2010)بانكها با اشتراک گذاری اطلاعات ،ویژگی های مشترک،تعهد كاركنان به کیفیت خدمات، مشتری مداری، و خدمت گرایی کارکنان می توانند به مزیت رقابتی دست یابند(سولنت[7] وكاندامپلی،180،2008)در واقع، تعداد فزاینده ای از سازمان های خدماتی متعهد به سرمایه گذاری درتوسعه کارکنان در بهبود کیفیت خدمات هستند تا چیزی را ارائه دهند که مشتریان می خواهند(چیونگوتو،259،2010). امروزه نیاز مردم به خدمات بانكي ، بیش از پیش در حال افزایش است و مردم انتظار خدمات بیشتر و باكیفیت را از این سازمانها دارند. بنابراين حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید، مستلزم برخورداری ازكاركنان كارا و مؤثر در همه ابعاد سازمان ،با تأكید بر مدیریت می باشد. امروزه كاركنان نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانها، به ویژه ارائه خدمات نوين دارند. تحقیقات نشان داده استكیفیت خدمات سازمانها تحت تاثیر كاركنان به ویژه كاركنان مؤثر بر مشتری و افرادی كه در ارتباط مستقیم با مشتری میباشند قرار دارد(چیونگ وتو،260،2010) با مطرح شدن نقش و اهمیت خروجیهای كاركنان در سازمانها به خصوص سازمانهای خدماتی، تحقیقاتوسیعی بر روی این گونه خروجیها و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته است(كوشكی وغلامی،1384،1)تحقیقات گذشته نشان میدهد که سازمانها برای داشتن کیفیت خدمات خارجی برتر، نیازمندداشتن کارکنانمتعهد به اهداف و چشماندازهای شرکت و دارای رفتارهایمشتری مدارانه و همچنین ارائه خدمات مناسبهستند(امیری وهمكاران،3،1387)
محققان عملکرد كاركنان سازمان های خدماتی را به عنوان یکی از عوامل مهمی به شمار آوردهاند که باعث تاثیرگذاری بر خدمات عرضه شده به مشتریانسازمان های خدماتی می باشد. مشتری گرایی کارکنان خدماتی اغلب اوقات به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت در سازمان های خدماتی در نظرگرفته می شود(میرویسی،11،1388)زیرا وجود نیروی انسانی كارآمد و متعهد نسبت به انجام وظا یف و ارائه خدمات نتا یجمطلوب تری را برای سازمان به ارمغان خواهدداشت(عبدالملكی ومیرزامحمدی ،67،1387)
اگر جه در سالهای اخیر سعی شده است تا استفاده از خدمات نوين بانكداري دربين مردم افزايش يابد اما به نظر می رسد هنوزجایگاه واقعی ارائه ي خدمات نوين ودرك پذيرش ومطلوبيت اين خدمات توسط مشتريان فاصله زیادی باقی مانده است .آنچه كه در اين طرح به عنوان مسأله تحقيق مد نظر قرار دارد بررسی عوامل موثر بر موفقيت ارائه خدمات نوين به مشتريان توسط كاركنان و اولويت بندي عوامل کلیدی موفقیت[8] (CSFs) درارائه خدمات نوين در شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان مي باشد.زير بناي هر حركت در سازمان مي بايست با شناخت دقيق وضع موجود صورت گيرد. چرا كه تجويز نسخه درست و اثربخش مديريتي براي بهبود سازمان بدون داشتن تصويري از نقاط ضعف و قوت وضع موجود سازمان امكان پذير نخواهدبود. براي تعيين نيازهاي تحقيقاتي يك سازمان جهت رسيدن به چشم اندازهاي سازماني (ارتقاء بهره وري، خشنودي مشتريان، دستيابي به مأموريت سازماني و …)، شناختن وضع فعلي سازمان و تعيين محورهاي سازماني كه مي بايست در اولويت هاي تحقيقاتي لحاظ گردند، بسيار مهم مي باشد. باتوجه به مطالب بیان شده این تحقیق سعی دارد،با استفاده از عوامل کلیدی سازماني و با ديدگاه تجزيه و تحليل سيستم، به مشخص ساختن و اولويت بندي عوامل کلیدی موفقیت ارائه خدمات نوين به مشتريان توسط كاركنان بانك كشاورزي بپردازد.
و...
NikoFile


ارائه خدمات نوین


رضایت شغلی


خدمت گرایی


مدیریت ارتباط با مشتری


خدمات الکترونیک


دانلود پایان نامه ارشد مدیریت


مدیریت


پایان نامه مدیریت درمور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین ...

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به
مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی. ارسال شده در سایت پایان نامه ....
کارکنان بانک کشاورزی بپردازد. براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر ...

13 مارس 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش : بازاریابی
عنوان : شناسایی و ... شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین
بانکداری به مشتریان توسط کارکنان شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان.

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

۹۵/۷/۱۳, دکتر مهرناز مولوي, طراحي شهري, ساماندهي محله به منظور ارتقا پايداري زيست
.... مشتريان براي انتخاب يك بانك تجاري بمنظور ارائه راه حل هاي جامع به مشتريان بر
مبناي ... دکتر محمد حقيقي, مديريت اجرايي, شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و
كارهاي .... مديريت اجرايي, اولويت بندي عوامل موثر بر انتقال اثربخش فناوري هاي نوين
در ...

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات ...

24 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین
بانکداری به مشتریان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقيت ارائه ...

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان – سایت ...

27 ژوئن 2016 ... سایت دانلود پایان نامه های آماده ... پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب
مشتریان. چکیده : از آنجا که عوامل متعددی وجود دارند که در موفقیت موسسات مالی و
خدماتی از جمله ... این تحقیق یک تحقیق کاربردی بود که در بین 8 شعبه بانک سپه ...
و صریح به نیازهای روز مشتری ، یعنی تنوع خدمات و ارائه خدمات نوین و ...

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

29, 29, بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان کفش ملی در شهر تهران, ابراهیم ... 48,
48, عوامل موثر برتسهیلات اعطایی صادراتی بانک صادرات به بخش خصوصی .... سبد
سرمایه گذاری با استفاده از روشهای برنامه ریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی ..... 197,
197, تاثیر عوامل کیفیتی خدمات بر تقاضای خدمات بانکی و رتبه بندی بانک های ...

نسخه قابل چاپ

لذا انتخاب موضوع مناسب، به عنوان نخستین قدم برای انجام یک پایان نامه مناسب، امری
... 3- مرور مجدد مباحث ارائه شده در کلاسهای درسی و پروژه های کلاسی انجام شده ... در یک
بانک اطلاعاتی و فهرستی از عناوین پایان نامه را می خوانند، به خود جلب نماید. ..... فازی
جهت سنجش کیفیت خدمات; شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از
خرید ...

ﻓﮭرﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎى اراﯾﮫ ﺷده داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ردﯾف ﺍ 1 - بانک تجارت

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ (ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ). 21. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺛﺎﺭ .... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺭﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ(ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺘﻀﻲ). 71.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ - پورتال دانشگاه پیام نور ...

ﻧﺎﻣﻪ. ﻋﻠﻮم. اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. دﮐﺘﺮ. ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻤﺎﻟﯽ دﻫﮑﺮدي ...
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾ. ﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮاي ... اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺣﺴﺎس و ﺷﺨﺼﯽ در وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ... اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮑﺪاري ..... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
، داﻧﺸﮑﺪه.

دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت - صحافی فوری آنلاین

14 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت,مدیریت ارتباط با مشتری,پایاننامه ... توزیعی و
انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین ... بررسی و رتبه‌بندي
عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي با رویکرد مبتنی بر AHP ...
بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوین.

نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)

ارائه منابع تحقیق ،پروژه ، تحقیق ، پایان نامه در رشته مدیریت در تمامی گرایش ها. ...
SA15-بررسی ميزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیک بانک صادرات ....
SAN29- عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ... Mo19-
بررسی رابطه و رتبه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری QWL در عملکرد کارکنان
شرکت آب ...

عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد بانك ها

28 مارس 2012 ... عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد بانك ها ... بر افزایش خدمات نوین بانکداري دارند كه متمایز
بودن ... نتایج، مباحث مذكور جمع بندي، بحث و نتيجه گيري شده و. در پایان هم
پيشنهادهاي كاربردي، از جمله تنوع خدمات ... خدمات متعددي را به مشتریان ارایه مي دهند و
ارایه خدمات ... شناسایي مشتریان و نيازهاي متنوع آنها، با بازاریابي نوین.

سامانه ملی جزوات دانشگاهی پیام نور - بانک دانلود پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانکداری به مشتريان
توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب كرمان. ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) ...

لیست پایان نامه های مدیریت اجرایی از سال 80 به بعد - دانشکده مهندسی ...

بررسی و رتبه بندی موانع و تنگناها در توسعه صنعت گردشگری در شهرستان ...
شناسایی و ارائه عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم کارت امتیازی متوازن ....
ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بانکداری اینترنتی بر اساس شاخص و فعالیت
مشتریان (مطالعه موردی ..... بررسی تاثیر فرهنگ و گرایش به کار کارکنان بر
موفقیت برنامه های بهبود ...

شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

جامعه آموزش و پرورش از مهمترين عوامل موثر در پيشرفت همه جانبه است.آن دسته ....
مشخصات پايان نامه هاي برتر کشوري در هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال 1389.
رديف.

پژوهش سرا

پژوهش سرا - مرکز فروش پایان نامه آماده. ... 37-بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان
در شعبه منطقه ****210 صفحه ...... 720- شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقيت
ارائه خدمات نوين بانکداری به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي جنوب ...

بررسی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت شعب در تجهیز منابع مالی

فقط برای دمو-تکه هایی از صفحات فرد پایان نامه -برای دانلود متن کامل به سایت ...
جدول 4-5- رتبه بندی مولفه های پنج گانه موفقیت بر تجهیز منابع مالی 57 ... 1-
شناسایی هر یک از عوامل تأثیر گذار در موفقیت شعب بانک ملی استان در تجهیز منابع
مالی ..... کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان دارای ابعاد گوناگونی می باشد این ابعاد
شامل :.

پایان نامه جذب سپرده – پایان نامه های کارشناسی ارشد -دانلود متن کامل

عنوان پایان نامه : بررسی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت شعب در تجهیز منابع مالی ... محیط
داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که بر جذب بهینه
منابع ... آقاجانی (۱۳۸۴), شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان بانک
های ... و نگریستن به بانک به عنوان یک مؤسسه مالی واعتباری ارائه کننده خدمات و
منطبق ...

دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت – پرینت لیزری,صحافی فوری,تایپ ...

14 آگوست 2016 ... بررسی عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد فازی ...
بررسی مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار ... بررسی و
رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی با رویکرد مبتنی
بر ... بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد نوین.

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

30 دسامبر 2016 ... استاد راهنما، "شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال تكنولوژي در سازمان تامین
... استاد راهنما، "ارائه سیستم یادگیرنده خوشه بندی مشتریان بانک ها به منظور ... استاد
راهنما، "بررسی تاثیر بکارگیری خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک) ... (
دانلود چکیده پایان نامه); استاد داور، "سنجش، ارزیابی و بهبود مستمر ...

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی MBA - خرید پایان نامه ارشد

14 ژوئن 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی تعیین و رتبه ... پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی استراتژیک شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر ...
بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به مشتریان ...

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی - سایت تخصصی انجام پایان نامه ...

این موضوعات صرفا برای راهنمای در جهت انتخاب حوزه موضوع پایان نامه مدیریت
بازرگانی برای شما عزیزان قرار داده شده است. ... شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
موفقیت ارائه خدمات نوین بانکداری به ... شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر جلب
مشتریان مطالعه موردی شعب بانک سپه شهرستان سمنان ..... دانلودپایان نامه مدیریت
رایگان.

سایت پرسش نامه ها - صفحه نخست

پایان نامه لاتین, پایان نامه های ارائه شده در پایگاه های معتبر لاتین ... در صورتیکه
موفق به دانلود نشدید از منوی تماس با ما تماس بفرستید تا درخواست شما در ...
پرسشنامه شاخص هاي تأثيرگذار بر موفقيت راهكارهاي خدمات بانكداري نوین ...
پرسشنامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان محصولات صاایران
با استفاده از ...

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 7, ارائه یک روش کارآمد برای زمان‌بندی منابع در رایانش ابری به‌منظور کاهش ... 11, رتبه
بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش, الهام عسلی ...... 835, مسئولیت مدنی
بانک ها در برابر مشتریان, فاطمه منصوری, دانشکده حقوق, حقوق, 1393-12-17 ......
1093, بررسی عوامل مؤثر بر خدمات به هنگام امداد و نجات هلال احمر, صارم ...

دانلود مقالات کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد ...

10 سپتامبر 2016 ... شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب مشتریان در بیمه با استفاده ... بررسی
عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صادرات گیاهان دارویی و ارائه راهکارهای مناسب مورد مطالعه:
صادرکنندگان ایران ... ارائه مدل کارآمد برای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سپه ...
بررسی همبستگی تشویق مودیان به پرداخت مالیات وبازاریابی خدمات

ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اي ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺳﭙﺮده ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷ - کاوشهای مدیریت بازرگانی

ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪيِ. ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﺆ. ﺛﺮ. ﺑﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﺮده. ﮔﺬاري در. ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ .... ﻫﺎ
ﺑﺮاي اراﺋﻪ. ي. ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ. دارﻧﺪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﯿﺎزﻫﺎي
..... ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ و. ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ در. ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﯽ. " در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

انجام پایان نامه پایان نامه:ارائه موضوع - مدیریت

انجام پایان نامه پایان نامه:ارائه موضوع - مدیریت - پایان نامه ارشد:دانلود پایان نامه:پایان
نامه کارشناسی ... بررسی استراتژیهای تبدیل تهدیدات به فرصتها در سیستم
بانکداری الکترونیک ... بررسی ابعاد سیستم های الکترونیکی در ارائه خدمات
بانکی مطلوبتر .... شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید
کالای تولید داخل.

6 - فروشگاه نیکو فایل

دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات نوین
بانکداری به مشتریان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين ...

عناوین پایان نامه ها و موضوعات پژوهشی - بانک دی بانک ارزش آفرین

دانلود فرم های مربوطه .... شناسایی عوامل موثر در ایجاد زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی
بانکها در تحقق ... انتخاب و رتبه بندي شاخص هاي مؤثّر در اولويت بندي اعطاي
تسهيلات به مشتريان. 8 ... شناسايي روش هاي نوين ارائه خدمات و طراحي محصولات جديد
اعتباری بر اساس نیاز .... بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در
بانکها.

پایان نامه های مورد حمایت بانک [ 1 ] - صفحه ی نخست - loxblog.Com

4- بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیران شعب بانک سپه استان قم در سال 1388. ...
دریافت فایل چکیده 7- شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی کاهش مطالبات معوق در
هنگام تخصیص تسهیلات ... 17- ارزیابی کیفیت خدمات نوین بانکی بر بهبود
خدمت‌رسانی به مشتریان (مطالعه موردی: بررسی ارائه خدمات .... دانلود نمودار سازمانی بانک
سپه [ 594 ].

پیامبر اکرم از کودکی تاوفات

طرح توجیهی و کارآفرینی خلاقيت و نوآوري

تحقیق درباره وظيفه انسان نسبت به خدا و والدين 22 ص با فرمتword

تحقیق در مورد آدیداس

تحقیق پرورش قارچ صدفي

دانلود تحلیل محتوای علوم ششم پایه ابتدایی درس یازده و دوازده .

تحقیق درباره حسابداري كميته امداد

دانلود پاورپوينت جامع وکامل دربارهMarketing on social networks

دانلود حل مشکل ثبت شبکه گوشی سامسونگ استار پرو مدل Samsung Galaxy Star Pro GT-S7262 با لینک مستقیم

دانلود پاورپوینت اصلاح آفتابگردان زراعي 24 اسلاید

تعیین موقعیت دقیق مفصل پلاستیک در تحلیل مرتبه دوم اعضای فولادی با مقطع متغیر، تحت بارگذاری گسترده

تحقیق در مورد ساختمان سبز

تحقیق درمورد: اهمیت تمركز در تنيس

برنامه خطي اعداد صحيح دوتايي

تحقیق درمورد آشنايي با بتن و فولاد1 با فرمت ورد

تحقیق درمورد کارآموزی شیمی 222

تحقیق در مورد کارخانه ماکارونی 38 ص

پاورپوینت فرهنگ سفال چشمه علی

تحقیق درمورد روابط متکامل زن و مرد

پرسشنامه ناتوانی در بیان احساسات با استفاده از کلمات

پاورپوینت مخلوط گازها

مقاله درباره سازمان حكومتي در صدر اسلام

پاورپوینت بررسی معماری کاخ هشت بهشت - 24 اسلاید

پاورپوینت معماری و پایداری

سيستم هاي صوتي و مربوط به صدا در كليساي معاصر

پاورپوینت فناوری اطلاعات

تحقیق در مورد معرق چوب 10ص

مقاله درمورد پولشویی و اثرات اقتصادی آن

دانلود طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي

مقاله درباره تاریخچه ایران خودرو