دانلود رایگان

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی


علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی

مقدمه :
در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دورۀ ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی مؤثر بر دست خط آنان، باید عوامل مربوط به وضعیت جسمی و روانی کودکان نیز مورد توجه قرار گیرد. چه بسا بدخطی دانش آموزان به دلیل ضایعات استخوانی، عصبی یا حالات عاطفی و روانی نامطلوب باشد. در این صورت آموزش های معلم در زمینۀ خوشنوسی کافی نخواهد بود و ارجاع به یک متخصص، امری الزامی است.
از میان همۀ مهارت های تحصیلی، نوشتن، ملموس ترین آن هاست، زیرا فرد با استفاده از این مهارت، سندی از خود بر جای می گذارد. به همین دلیل مهارت در خوشنویسی اهمیت بسزایی دارد.
شناخت علل و عوامل مؤثر بر بدخطی از آن جهت اهمیت دارد کــه بـــا ریشه یابی و رفع آنها می توان تا حد زیادی به مهارت در خوشنویسی کمک کرد. در این مقاله، ضمن بررسی علل بدخطی کودکان به ارائۀ راه کارهای مناسب برای رفع این مشکل می پردازیم.عوامل مؤثر بر بدخطی دانش آموزان
به طــور کلی عوامل مؤثر بر بــدخطی نویسی را می تــوان در سه گروه عمده جای داد که عبارت اند از:
1. عوامل مربوط به خانواده
2. عوامل مربوط به معلم و شیوه های آموزشی و تربیتی مدرسه
3. عوامل مربوط به دانش آموزان
1- عوامل مربوط به خانواده
نقش خانواده را در یادگیری مطلوب دانش آموزان نباید نادیده گرفت. از آن جا که خوشنویسی مهارتی است که مانند سایر مهارت ها باید آموخته شود، چنانچه کودک در خانواده ای زندگی کند که اعضای آن از ذوق و استعداد هنری بیشتری برخوردار باشند و به فرزندان خود توجه کافی مبذول دارند، کودک کمتر گرفتار معضل بدخطی می شود. نقطۀ مقابل چنین خانواده ای، خانواده هایی اند که نسبت به فرزندان خود بی تفاوت اند و از تشویق و تنبیه به موقع برای انجام تکالیف فرزندانشان استفاده نمی کنند و در واقع انگیزۀ لازم را برای اجرای بهتر تکالیف در فرزندان خود به وجود نمی آورند. چنین کودکانی اغلــب با اکـــراه و بی میلی اقدام به نوشتن می کنند که طبیعتاٌ نتیجۀ عملکرد آنها نیز رضایت بخش نخواهد بود.
کودکانی که در خانواده های به هم ریخته یــا خانواده هایی زندگی می کنند که محرومیت فرهنگی و اجتماعی دارند، از لحاظ عاطفی آسیب شدیدتری می بینند در زمینــه خط ضعیف هستند .
2. عوامل مربوط به معلم و شیوه های آموزشی و تربیتی مدرسه
انگشتان کوچک ما را آرام آرام و با حوصله و با حوصله با خامه و قلم و نوشتار صحیح آشنا کنید
از بین عوامل مربوط به معلم، مهمترین آنها شیوه های آموزشی معلم است. اگر معلم خود دست خط بــدی داشته باشد، بنا به مثل معروف رطب خورده منع رطب کی کند ؟ قادر به تربیت دانش آموزان خوش خط نخواهد بود.
نکتۀ دیگر، طرز برخورد معلم با دانش آموزانی است که شخصیت اضطرابی دارند. این گونه افراد، بیش از سایرین از شکست می ترسند. اضطراب این دسته از دانش آموزان، گذشته از عواملی که مربوط به محیط خانواده می باشد، ممکن است ناشی از شکست، ناکامی، تجربه های ناموفق، تنبیه و فشار معلمان برای موفقیت باشد. لذا معلمان باید به شرایط خاص روحی آنها توجه کنند و اساس کار خود را بر کاهش تنش قرار دهند.
همچنین معلمانی کـــه بیش از حد تکالیف نوشتنی به شاگردان خود می دهند، سبب خستگی دانش آموزان و در نتیجه بدخطی آنها می شوند.
از نکات دیگری که معلم باید به آنها توجه کند، طرز صحیح قرار گرفتن کاغذ بدن دانش آموزان و نیز طرز صحیح به دست گرفتن قلم در هنگام انجام تکالیف است.
شماری از دانش آموزان در هنگام نوشتن سرشان را به کاغذ می چسبانند یا کاغذ را بیش از حد کج می گذارند. عده ای از آنها قلم را طوری در دست می گیرند که نوشته های خود را نمی بینند. بعضی از آنها نیز آن قدر قلم را بالا می گیرند که قادر به کنترل حرکات دست در هنگام نوشتن نیستند. با این توضیحات، معلم به کودکان نحوۀ صحیح قرار گرفتن کاغذ و بدون و شیوۀ صحیح گرفتن قلم را بیاموزد. هم چنین باید به کودک بیاموزد که در هنگام نوشتن به آن چه می نویسد، یعنی جهت حرکت دست خود بر روی کاغذ، نگاه کند. در غیر این صورت، حروف را در هم نوشته یا به سمت بالا یا پایین خط زمینه منحرف می شود .
3. عوامل مربوط به دانش آموزان
بررسی مسئله و موضوع خط در جمعیت دانش آموزان ما، در بردارندۀ نکات قابل تأملی است. بعضی از دانش آموزان در مورد علت هــای بدخطی از تنـــدنویسی نام می برند. بعصی دیگر می گویند: نمی توانیم بنویسیم یا بلد نیستم و ... .
برای این که کودک بتواند نوشتن را به نحو احسن انجام دهد، لازم است از سلامت کافی در زمینه های جسمی و روانی برخوردار باشد. در این جا عواملی که به نوعی در بدخطی کودکان مؤثرند، مورد بررسی قرار می گیرند.
الف) اختلال در عملکرد دست و انگشتان، به علت ضایعات ارتوپدیک (استخوانی)
یک کودک سالم و طبیعی باید بتواند قلم را با سه انگشت شست، اشاره و وسط بگیرد. اگر به هر دلیلی، اختلالی در عملکرد انگشتان وجود داشته باشد، کودک نه تنها نوشتن را به نحو مطلوب انجام نمی دهد، بلکه برای انجام آن به وقت بیشتری نیز، نسبت به سایر دانش آموزان، نیاز دارد. به عنوان مثال، دانش آموزان راست دستی را در نظر بگیرید که عصب میانی دست راست او آسیب دیده است. از آن که این عصب مسئول حرکت مقابل انگشت شست می باشد، زمانی که آسیب می بیند، شست قادر به حرکت مقابل نخواهد بود و به جای این که در مقابل سایر انگشتان حرکت کند، در کنار آنها قرار می گیرد و دست کودک حالتی پیدا می کند که اصطلاحاً به آن دست میمون گفته می شود. به این ترتیب کودک نمی تواند قلم را به نحو صحیح در دست بگیرد و این نکتۀ مهمی است که بــــر روی دست نوشته های او تأثیر می گذارد و او را بدخط می سازد (والاس و لافلین، ترجمۀ طوسی، 1370، ص 75).
علاوه بر این، وجود هر گونه زخم یا عاملی که باعث درد در انگشتان شود، بر روی دست خط دانش آموزان تأثیر می گذارد. همچنین کودک برای این که بتواند خوب بنویسد، لازم است که هیچ گونه ضایعه ای در قسمت های فوقانی دست، مثل آرنج، ساعد و بازو نداشته باشد. وجود سوختگی، شکستگی، کوفتگی و زخم در هر یک از این قسمت ها، موجب بدخطی می شود، محدودیت حرکتی در مفاصل مچ، انگشتان، آرنج و بازو نیز از جمله عوامل بدخطی اند.
ب) اختلال در عملکرد دست و انگشتان، به دلیل ضایعات عصبی
در همۀ اختلالات مربوط به عملکرد دست و انگشتان، به دلیل آسیب دست و چشم و توان عضلات، خط دانش آموزان خیلی بد و بعضاً ناخواناست.
از میان اختلالات می توان به انواع فلج مغزی، آسیب مغزی، صرع و میوپاتی (بیماری عضلاتی) اشاره کرد.
بچه های فلج مغزی را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
1. اسپاستیک: این دسته از کودکان فلج مغزی به دلیل سفتی موجود در عضلاتشان بدخط می نویسند و آن هم در صورتی است که این سفتی در حدی نباشد که به طور کلی مانع نوشتنشان شود. ممکن است این سفتی، محدودیت حرکتی در مفاصل دست، نظیر: مچ، آرنج و بازو و ایجاد کند که در هنگام نوشتن اجازۀ مانور به فرد نمی دهد.
2. هیپوتانیا: کودکان مبتلا به هیپوتانیا به سبب پایین بودن توان عضلاتشان قادر به استفادۀ صحیح از قلم نیستند. این کودکان قدرت کافی برای گرفتن قلم را ندارند و معمولاً نوشته های آنها بسیار کمرنگ و عاری از هرگونه ظرافتی است.
3. آتتوئید: بچه های آتئوئید به علت حرکات زایدی که در اندام های خود، خصوصاً دستهایشان دارند، بسیار بدخط می نویسند. این کودکان قادر به کنترل قلم نیستند و در هنگام نوشتن به بالا و پایین خط زمینه منحرف می شوند.
4. آتاکسی: این کودکان به دلیل لرزش موجود در دست هایشان بدخط می نویسند.
افراد مبتلا به صدمات مغزی نیز، بسته به نوع ضایعه ای که دچار آن شده اند، شبیه کودکان فلج مغزی عمل می کنند.
کودکان مبتلا به ضایعات مخچه ای دچار ماکروگرافی اند، یعنی کلمات را بزرگتر از آن چه باید، می نویسند. در بعضی از افراد مبتلا به میوپاتی نیز ممکن است عملکرد دست ها دچار اختلال شود که این معضل بر روی دست نوشته های آنان مؤثر است. کودکان مصروع زمانی که دچار حملات تشنجی می شوند (به مدت چند روز)، قـــادر به استفادۀ درست از قلم نیستند؛ یعنی دست هایشان قدرت گرفتن را ندارند و آن دسته از کودکانی که دچـــار حملات تشنجی مکرر می شوند، حتی اگر این تشنج تحت کنترل هم باشد، به دلیل لرزش ظریفی که در دست هایشان دارند، بـدخط می نویسند. در واقـــع لرزش ظریف انگشتان را بر روی دست نوشته های آنان می توان دید (والاس و لافلین، ترجمۀ منشی طوسی، 1370، ص 82).
ج) عدم غلبۀ طرفی مغز
کودک پیش از نوشتن باید غلبۀ طرفی را به دست آورد. در کودکانی که این اتفاق نیفتاده است، نوشتن به سختی انجام می شود. کودکانی که غلبۀ طرفی تثبیت نشده دارند، از هر دو دست خود به طور متناوب در نوشتن استفاده می کنند، حال آن که در هیچ یک به اندازۀ کافی مهارت ندارند (سیف، 1385، ص 70).
د) عوامل روحی و روانی و تأثیر آن بر روی نوشتن
ممکن است بدخطی با عوامل نظیر: اضطراب و اختلالات نوروتیک (عصبی) همراه باشد و در بعضی از اوقات حالات عصبی موجب گرفتگی عضله در کودکان می شود. یعنی ماهیچه های دست کودک متعاقب نوشتن چند سطر دچار انقباض شده، کودک دیگر قادر به نوشتن نیست. در این صورت علائمی نظیر بی مهارتی و پاراتونی (انقباض یک عضله و سپس شل نشدن آن) و واکنش های اضطرابی در ارتباط با نوشتن ممکن است مشاهده شود. بی قراری، بیش فعالی و کوتاهی دامنۀ توجه و تمرکــــز نیز از جمله عــــواملی اند که بــر روی خط دانش آموز تأثیر می گذارند (هر گنهان و اولسون، ترجمۀ سیف، 85).
هـ) چپ دستی
در مــورد کودکان چپ دست این سؤال مطرح می شود که چرا این کودکان در شروع نوشتن بد خط اند؟ پاسخ این است که این کودکان نمی توانند آن چه را که می نویسند، به خوبی ببینند، زیرا دست آنها روی نوشته هایشان را می پوشاند و همیــن عامل سبب بدخطی کودکان چپ دست می شود.
بسیاری از کودکان چپ دست نیز برای پرهیز از کثیف شدن نوشته ها، دست خود را به صورت قلاب کج می گیرند. این شکل در واقع به کج گذاشتن کاغذ مربوط می شود. اگر چپ دست ها کاغذ را برخلاف جهتی که راست دست ها می گذارند، قرار دهند، برای نوشتن در وضعیت طبیعی و راحت قرار می گیرند (بیابانگرد، 1385، ص 25).
و) نبود دید کافی
بسیاری از کودکان به دلیل نداشتن دید کافی، چشم های خود را به کاغذ بسیار نزدیک می کنند. دست نوشته های این کودکان معمولاً خط خوردگی ها و پاک کردن های فراوان دارد.

اشکال مختلف بدخطی نویسی
با بررسی دست نوشته های دانش آموزان به این نتیجه می رسیم که بدخطی در آنان به اشکال و انواع مختلف مشاهده می شود که بعضی از آن ها عبارت اند از:
1. درشت نویسی و ریزنویسی.
2. فاصله گذاری نامناسب بین حروف و کلمات.
3. نامرتب نوشتن.
4. کج نوشتن حروف و کلمات.
5. خارج شدن از خط زمینه (مجلۀ کودکان استثنایی، اردیبهشت 1385).

شیوه های ترمیمی
روش های ترمیمی زیر می تواند توسط معلمان و والدین مورد استفاده قرار گیرد:
1) پس از ارزیابی کودک، چنان چه متوجه شدید که کودک الگوی صحیح گرفتن قلم را نمی داند، به عنوان مثال از حرکت شست برای گرفتن قلم استفاده نمی کند، او را به یک پزشک متخصص ارتوپدی ارجاع دهید. مشکل نوشتن چنین کودکی ممکن است با استفاده از آتل دست حل شود. با این وسیله کمکی، کودک قادر خواهد بود قلم را به نحو صحیح بگیرد و خوش خط تر بنویسد.
2) اگر کودک قلم را با فاصلۀ زیادی از نوک آن می گیرد یا بیش از حد پایین می گیرد، با گره زدن یک نخ بر روی قلم، محل مناسب برای گرفتن قلم را مشخص کنید.
3) چنان چه کودک از اختلال عاطفی و روانی رنج می برد، او را به یک روان شناس ارجاع دهید.
4) اگر کودک در هنگام نوشتن دچار تنش و اضطراب می شود، برای کاهش تنش در کودک به شیوه های زیر عمل کنید:
الف) سعی کنید در ذهن کودک تصویری مثبت از خودش ایجاد کنید.
ب) از سرزنش کردن کوچک به خاطر بدخطی او خودداری کنید.
ج) از ایجاد تنش و اضطراب در کودک جلوگیری کنید. به طور مثال، تعیین وقت محدود برای انجام یک تکلیف، در دانش آموز مضطرب، باعث ایجاد تنش و اضطراب و در نهایت بدخطی بیشتر می شود (بیابانگرد، 1385، ص 40).
5) اگر کودک در دست های خود دچار ضعف یا محدودیت حرکتی باشد، می توانید از تمرینات زیر بهره بگیرید:
الف) تمرینات روی تابلو:
از کودک بخواهید با استفاده از حرکات آزاد و گستردۀ دست و به کارگیری عضلات شانه، بازو و انگشتان، بر روی تابلو طراحی کند.
ب) پرورش حرکات نوشتن با دیگر وسایل:
از کودک بخواهید به جای استفاده از قلم، از انگشت خود و رنگ گواش استفاده کند یا عمل نوشتن را بر روی یک سینی خاکستر انجام دهد. هم چنین با استفاده از یک تکه گچ یا ذغال، حروف و کلمات درشتی بر روی آسفالت کوچه بنویسد.
چنان چه مشکل کودک در زمینۀ حرکات دست با این تمرینات بر طرف نشد، او را به یک کارشناس توانبخشی (فیزیوتراپی ـ کاردرمانی) ارجاع دهید.
6) اگر لرزش ضعیفی در انگشتان کودک مشاهده می کنید یا سابقۀ کودک گویای حملات تشنجی است، با مشورت کمی کنید یا سابقۀ کودک گویای حملات تشنجی است، با مشورت با خانوادۀ دانش آموزان، وی را به یک متخصص مغز و اعصاب ارجاع دهید.
7) اگر کودک سر خود را خیلی به کاغذ می چسباند یا مشکوک به ضعف بینایی است، او را به چشم پزشک ارجاع دهید.
8) اگر متوجه شدید که در نیمکره های مغزی کودک، غلبۀ طرفی ایجاد نشده است، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:
الف) از کودک بخواهید با پای راستش به یک توپ لگد بزند.
ب) لوله ای را به دست کودک بدهید و از او بخواهید که با یک دستش روی چشم چپش را بگیرد و با چشم راستش درون لوله را نگاه کند.
ج) رادیوی کوچکی را به دست کودک بدهید و از او بخواهید آن را نزدیک گوش راستش بگیرد و به آن گوش کند.
د) اگر عملکرد کودک نشان می دهد که تمایل او برای استفاده از سمت چپ بیشتر است، از او بخــواهید همین اعمال را با سمت چپش انجـــام دهد. به این ترتیب، یک سمت بدن کودک غالب می شود (سیف، 1385، ص 136).
9) چنان چه کودک چپ دست است، از او بخواهید هنگام نوشتن، سمت چپ کاغذ را به سمت بالا کج کند. اگر کودک راست دست است، از او بخواهید سمت راست کاغذ را به طرف بالا کج کند.
10) اگر کودک کلمات را بیش از حد بزرگ یا کوچک می نویسد، می توانید اندازۀ متوسطی برای کلمات در نظر بگیرید و با گذاشتن خط فاصله بین کلمات از کودک بخواهید فاصله تعیین شده را فقط با یک کلمه پر کند.
11) اگر کودک بیش از حد پر رنگ یا کمرنگ می نویسد، به ترتیب زیر عمل کنید:
کاغذ سفیدی را زیر برگه کاربن و کاغذ سفید دیگری را بر روی آن قرار دهید. از کودکی که با فشار زیاد می نویسد بخواهید آن قدر ضعیف مداد را فشار دهد که اثر زیادی از کلمه بر روی کاغذ زیرین باقی نماند. از کودکی که فشار کمتر از حد معمول به مداد وارد می کند، بخواهید آن قدر به مداد فشار آورد که اثر آن بر روی کاغذ زیر کپی پر رنگ باشد.
12) اگر کودکی از خط راست خارج می شود، از او بخواهید خط کشی را بالای خط زمینه قرار دهد، به گونه ای که هنگام نوشتن نوک مدادش مرتباً با لبۀ خط کش تماس پیدا کند. هم چنین می توانید بالا و پایین خط زمینه، دو خط کمرنگ بکشید و از کودک بخواهید کلمات را طوری بنویسد که از این دو خط خارج نشود.
13) کج نوشن کلمات، از کج گذاشتن بیش از حد کاغذ ناشی می شود. اگر با دانش آموزی برخورد کردید که دست نوشته های کجی داشت، از او بخواهید کاغذ را در وضعیت بهتری قرار دهد.
14) نامرتب نوشتن تکالیف توسط دانش آموز، ممکن است به علت محدودیت حرکتی در دست باشد با این که مداد را بیش از حد محکم در دست می گیرد یا وضعیت درستی در هنگام نوشتن به خود نداده است. بنابراین با بر طرف کردن هر یک از یک از این علل، دانش آموز می تواند دست خط بهتری داشته باشد.

علل بد خطی دانش آموزان

می گویند خط هر کس نشانه ای از روح او در خود دارد و هر که را می توان از خط او شناخت . ناهنجاری در نوشتار ، با قبول فرض های فوق ، نا هنجاری در روح و روان است . اما این پرسش اساسی است که ناهنجاری روح در دست خط اثر می گذارد یا ناهنجاری دست خط ، روح و روان را دستخوش تأثیر قرار میدهد و آیا اصلاح هر یک دراصلاح ساختار دیگری مؤثر است ؟
می توان اهم تنگناها و عوامل بد خطی دانش آموزان را معلول موارد ذیل دانست


:

1- کتاب ، مجله ، روزنامه و دیگر رسانه های نوشتاری که جنبه ی نوشتاری – دیداری دارند و معمولاً از خط های گرافیک شده ی نا مناسب به نام های خط فانتزی ، تزئینی و غیره استفاده می نماید و آن ها را به عنوان نوآوری و ابداع در دسترس همگان قرار می دهند .
2- ماشینی شدن وسایل نگارش
3- عدم آگاهی دانش آموزان از نحوه ی درست گرفتن مداد .
4- عدم آگاهی دانش آموزان از نحوه ی درست نشستن هنگام نوشتن
5-هماهنگ نبودن عضله چشم و دست و عدم توانایی کافی آن دو
6- عدم توجه به خط زمینه ی دفتر و تخته ی کلاس
7-نداشتن آمادگی جسمانی ، روحی و روانی هنگام نوشتن
8- نداشتن اعتماد به نفس هنگام نوشتن
9- نداشتن هدف برای زیبا نوشتن
10- حجم زیاد تکالیف درسی
11- تند نویسی در هنگام انجام تکالیف
12- استفاده از خودکار ، روان نویس و... خصوصاً در مقطع ابتدایی
13- آشنایی دانش آموزان در اول ابتدایی با خط ماشینی و مشکل شدن یادگیری خط نستعلیق در کلاس های بالاتر
14- استفاده از مدادهای کوتاه در مقطع ابتدایی
15- تراکم بیش از حد در کلاس ها و نداشتن فضای لازم برای نوشتن
16- عدم دقت و تمیزی در نوشتن و عدم توجه معلمان به این امر
17-عدم آشنایی معلمان ابتدایی به خط نستعلیق
18- واکنش های منفی و نامناسب در خورد با نوشته های دانش آموزان
19- عدم توجه خانواده های به درس هنر و خط
20- نبود انگیزه ، تخصص و حوصله در معلمان ابتدایی به لحاظ توجه به نوشته های دانش آموزان
21- بدخطی معلمان و اولیاء به عنوان سرمشق نامناسب برای الگوپذیری در کودکان
22- عدم توجه به زیبایی هنری که باعث تقویت روح لطیف و شادابی کودکان دارد .

پیشنهادات :
این راه کارها می تواند در جهت رفع بد خطی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد :
1- در کلاس اول ابتدایی اولاًً از خوش خط ترین ثانیاً مجرب ترین ، علاقمندترین و با ذوق ترین معلم استفاده شود .
2- معلمان خود با اصول صحیح نوشتن آشنا و خط خوش داشته باشند .
3- دوره های ضمن خدمت آموزش خط نستعلیق برای معلمان فراهم شود .
4- معلمان در ارتباط با خط ، بچه ها را سرزنش و توبیخ قرار ندهند .
5- انگیزه های هنری در بچه ها تقویت شود خصوصاً خوش و تمیز نوشتن .
6- تکالیف متناسب با توانایی بچه ها باشد .
7- تکالیف ساده ، کم و هدفدار به گونه ای که باعث تثبیت یادگیری شود .
8- از کلمات زیبا مانند: بسیارخوب ، عالی ، آفرین ( پسریا دختر خوب ) در زیر نوشته های بچه ها استفاده شود .
9- تکالیف بچه ها را با بی توجهی خط نزنید .
10- نحوه درست به دست گرفتن مداد یا قلم را بیاموزید .
11- نحوه درست نشستن را به دانش آموزان بیاموزید .
12-زیاد درشت و زیاد ریز ننویسید .
13- کتب درسی ابتدایی با شیوه ی نستعلیق چاپ شود .
14- معلمان در زیبانویسی و خوشنویسی اهتمام ورزند چرا که نگاه به خوش نویسی تأثیر زیادی در جریان یادگیری و تقویت انگیزه خوشنویسی دارد .
15- به ساعات هنر خصوصاً در مقطع ابتدایی توجه وافر شود .
16- از نستعلیق تحریری در تکالیف بچه ها بیشتر استفاده شود .


علل بد خطي کودکان (گزينشي از کتاب خانواده و مسائل مدرسه اي کودکان –دکتر علي قائمي )

1-مسئله خط و شکل نوشتاري از پيچيده ترين شکل ارتباطي است در سلسله مراتب مهارتها نوشتن آخرين مرحله اي است که آموخته مي شود .
2-اهميت درست نويسي و خوانا نويسي امري مهم و قابل ذکر است مسئله هايي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که همه افراد ضوابط را در نوشتن رعايت نمي کنند . ين گونه افراد را بد خط و نارسا نويس مي خوانند
3-اهم صورت هاي بد خطي
- عدم تناسب در حروف (واو را در يک کلمه درشت و يا بسيار ريز مي نويسند )
- اشکال در جهت حروف مثل اينکه حروفي را چپ يا راست يا در جهت مخالف بنويسند
- بي نظمي در ابعاد حروف مثل دندانه اي را با فاصله رسم کنند و با بين دو حرف نسبت را رعايت نکنند .
- بد سازمان دهي متن،بالا و پايين نوشتن ،بي جهت علامتگذاري کردن ،جاهاي فعل و فاعل را جابجا نوشتن
- اشکال در نوشتن ناشي از تلفظ (خواهر که خاهر يا علي را الي )
- علل حرکتي – (ضعف کار کردها و واکنش هاي حرکتي ، عدم هماهنگي دست و چشم ، وجود اشکال در چگونگي حرکت دادن قلم که مربوط است به انقباض مفرط دست و خشکي حرکت آن فقدان تحريک انگشتان)


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 46صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله فارسی . دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی

علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی. مقدمه : در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دورۀ
ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی مؤثر بر دست خط آنان، باید عوامل مربوط به
...

PDF: مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی | فایلینگ فایل

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﺧﻄﯽ docx داﻧﺶ ﺗﺎرﻧﻤﺎ آﻣﻮزان ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در داﻧﻠﻮد ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ...
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﺪﺧﻄﯽ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﺧﻄﯽ pdf داﻧﺶ داﻧﻠﻮد آﻣﻮزان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ.

مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی | فایلینگ فایل

این صفحه از سایت در مورد |مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی| نوشته شده
است. توضیحات بیشتر درباره |مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی| در ادامه ...

PDF: مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی | من و او دانلود!

اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ :PDF ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻞ آرزو دارم ﮐﻪ ﻣﻦ و او داﻧﻠﻮد! اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ، آﺗﯿﻼ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﺧﻄﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ.

مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی | SoArticle

این صفحه منحصراً درباره |مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی| نوشته شده
است. اطلاعات بیشتر درمورد |مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی| در تمام متن
...

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی - سون فایل

این فایل (دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی) توسط سایت ایرانی
فایل برای فروش و دانلود قرار داده شده است، برای خرید این فایل روی دکمه خرید این ...

تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی از ...

جامعه تحقیق ما ۱۱۶ نفر از معلمان خانم مقطع ابتدایی شهر اردکان می باشد که از این
تعداد ۹۰ نفر ... تیموری، کاوه، ۱۳۷۹، علل بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی، نشریه
پیوند، ...

311 – دانلود تحقیق بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان | فایل 100

14 آگوست 2017 ... 311 – دانلود تحقیق بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان ... پرسشنامه علل و عوامل
بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

کاملترین بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...

انواع بد خطی 14 – اهمیت خوشنویسی در دوره ابتدایی 15 – عوامل مؤثر در کم رنگ کردن
هنر خوشنویسی در مدارس 17 – علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی 19 – بررسی ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بد خطی دانش اموزان

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد بد خطی دانش اموزان و پروژه دانشجویی و گزارش
سمینار و ... پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی
شهر اردکان از ... روش تحقیق بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش برای رفع آن.

روش تحقیق بررسی بد خطی در دانش آموزان

بد خطی دانش آموزان تأثیر منفی در کیفیت دروس مخصوصاً درس دیکته دارد. ...
پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

روش تحقیق بررسی بد خطی در دانش آموزان - پایان نامه

لذا می بایست با بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش برای رفع آن از طرف ...
جامعه تحقیق ما 116 نفر از معلمان خانم مقطع ابتدایی شهر اردکان می باشد که از این ...

دانلود پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ...

دانلود پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر
اردکان از منظر ... بررسی علل بدخطی دانش آموزان از منظر معلمان ابتدایی. ..... مقاله
دانشجویی در مورد بدخطی دانش آموزان, مقاله دانشجویی در مورد تدریس هنر, مقاله دانشجویی
در مورد ...

تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...

22 آگوست 2016 ... تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی. فرمت : WORD
تعداد صفحه ... علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی 19. – بررسی ریشه بد خطی……
…………… 21. – تناقص ... جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید ...

علل و اصلاح بدخطی - تبیان

16 ژوئن 2016 ... خط نسخ کتاب های درسی دوره ابتدایی. * اتلاف وقت هنگام نوشتن خط نسخ مانند کلمه (
محمد) اگر همین کلمه را دانش آموز با خط نستعلیق بنویسد سرعت ...

تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...

22 آگوست 2016 ... دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی ... تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان
دختر مقطع ابتدایی ... علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی 19.

علل بد خطی دانش آموزان در دوره ی ابتدایی - دهکده ی دانایی

12 جولای 2015 ... در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی ... در این مقاله
ضمن بررسی علل بد خطی کودکان، به ارائه راهکارهای مناسب برای ...

دانلود گزارش تخصصی - علل بدخطی دانش آموزان ابتدایی - هفت بلاگ

دانلود گزارش تخصصی - علل بدخطی دانش آموزان ابتدایی - ... مقاله بررسی زمینه مؤثر
بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی , گزارش تخصصی بصورت ورد , گزارش ...

علل و عوامل بدخطی (نارسا نویسی) - کانون فرهنگی آموزش قلم چی

23 ژانويه 2017 ... در بررسی علل بد خطی دانش آموزان دوره ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی و ... در این مقاله
ضمن بررسی علل بد خطی کودکان، به ارائه راهکارهای مناسب برای ...

دانلود پایان نامه بررسی بد خطی در دانش آموزان - کتاب پیچ

دانلود پایان نامه بررسی بد خطی در دانش آموزان ... علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی
... پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار ...

پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

25 آوريل 2016 ... پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی. ... دانلود
پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ... تیموری، کاوه، ۱۳۷۹،
علل بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی، نشریه پیوند، انتشارات دانشگاه تهران. حاجی
آقاجانی، هادی، ۱۳۷۸، آموزش خوشنویسی برای معلم، کتاب درسی مراکز تربیت ...

مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی | هاسودانلود

صفحه اختصاصی: مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی با عرض سلام و احترام
خدمت شما کاربر گرامی. شما به محبوب ترین وبلاگ با تایتل هاسودانلود برا خرید ...

پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...

پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر ... بررسی
علل بدخطی دانش آموزان از منظر معلمان ابتدایی. ... کسی که بسیار کتاب می خواند و
دانش می اندوزد. ..... دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت.

تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...

22 آگوست 2016 ... ۱۵. – عوامل مؤثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در مدارس ۱۷. – علل بدخطی دانش آموزان
در دوره ابتدایی ۱۹. – بررسی ریشه بد خطی………………… ۲۱.

علل بدخطی دانش آموزان ابتدایی - دانلود اقدام پژوهی همه مقاطع - بلاگ

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود گزارش تخصصی - علل بدخطی دانش آموزان ابتدایی»
ثبت شده است - دانلود پکیچ اقدام پژوهی همه مقاطع.

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی

monkeyio.jnmrazavi.ir - دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی.

see2000.jnmrazavi.ir - دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی

see2000.jnmrazavi.ir - دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی.

بررسي بد خطي در دانش آموزان | پرشین مقاله

لذا می بایست با بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش برای رفع آن از طرف
افراد متخصص صورت می گیرد. ... 64,000 ریال – سفارش و دانلود ... آموزش خوش نویسی
در مقاطع مختلف تحصیلی به خصوص در دوره ابتدایی و با روش اصولی از اهمیت ویژه ای
...

مقاله بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر ...

19 جولای 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. دسته بندی : وورد. نوع فایل : .doc ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ). تعداد صفحه : 57 صفحه ...

تجربیات مدون ارتقا بررسی علل و عوامل بدخطی در دانش آموزان - دانلود

لذا می بایست با بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش برای رفع آن از طرف ...
پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...

پایان نامه بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان از
منظر معلمان آن مقطع ... بررسی علل بدخطی دانش آموزان از منظر معلمان ابتدایی. ..... بد
خطی, مقاله دانشجویی در مورد بدخطی دانش آموزان, مقاله دانشجویی در مورد تدریس هنر, مقاله
دانشجویی در مورد خط ... دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت
.

مقاله بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر ...

4 ژوئن 2017 ... مقاله بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردکان ... لینک
دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل ...

روش تحقیق بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش ... - سورن داک

نامناسب بودن روش و وسایل کار موجب بد خطی دانش آموزان می شود. بدخطی دانش آموزان ...
پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

چگونه توانستم نواقص بدخطی دانش آموزم را برطرف کنم – تورینگ فایل

29 جولای 2017 ... مي توانم علت بدخطي دانش آموزان كلاسم را شناسايي نموده و موانع موجود را برطرف نمايم ...
اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻧﺸﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان را در ﮐﻼس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻢ ﻧﺴﺨﻪ HTML . .....
اقدام پژوهی معاون آموزشی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان ... البته در بررسی علل
بدخطی و بد آموزی خطی دانش آموزان دوره ی ابتدایی علاوه بر عوامل آموزشی ...

علت بد خطی دانش آموزان چیست؟ | مقاله های پرورشی و تربیتی - شاپرک

17 سپتامبر 2014 ... علت بد خطی دانش آموزان چیست؟ ... تشخیص و درمان اختلالات یادگیری در سنین پیش
دبستانی و کلاس اول ابتدایی. گاهی دانش‌آموز دچار مشکلات دیداری و ...

بررسی اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل بد خطی و نارسا نویسی را در مبینا برطرف سازم؟ ....
دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز
. ... مقاله در مورد بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای ...

عوامل موثر و روش هاي مقابله با افت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدایی ...

8 آگوست 2017 ... دانلود مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر درافت تحصيلي در ميان دانش … .... Similarدر
بررسی علل بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی ، علاوه بر عوامل آموزشی ...

روش تحقیق بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش ... - شهاب داک

بد خطی دانش آموزان تأثیر منفی در کیفیت دروس مخصوصاً درس دیکته دارد. ...
پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ...

20 آوريل 2017 ... اهمیت خوشنویسی در دوره ابتدایی – عوامل مؤثر در کم رنگ کردن هنر خوشنویسی در
مدارس – علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی – بررسی ریشه بد خطی

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی - داک لینک

مقدمه :در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دورۀ ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی
مؤثر بر دست خط آنان، باید عوامل مربوط به وضعیت جسمی و روانی کودکان نیز مورد ...

چگونه می توانیم خط نوشتاری دانش آموزان را بهبود بخشیم؟(مشکل بدخطی ...

3 ژوئن 2012 ... در این مدرسه به دلیل پایین بودن آمار دانش آموزان کلاسها به صورت 2 کلاس چند پایه و
مختلط ( اول ، دوم ، سوم ) و ( چهارم ، پنجم ) اداره می شود. .... مؤثر بر بد خطی دانش آموزان
پسر کلاس پنجم ابتدایی شهر یزد " به این نتیجه رسیده .... 7- برای آشنایی بیشتر
دانش آموز با روش و نحوه ی نوشتن خط تحریری،از کتاب چهار جلدی تمرین ...

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی مگ ایران

روانشناسی دانش آموز عللعوامل بدخطی؛ مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی
علل بدخطی دانش آموزان در دانلود مقاله . مقطع ابتدایی در بررسی علل بدخطی دانش آموزان
...

علت های بروز کند نویسی در دانش آموزان مقاله های پرورشی - OpenPost

دانلود تحقیق در مورد علل افت تحصیلی دانش آموزان دریافت فایل دانش آموزان دانش
آموزان ... مقاله تدریس در مقطع ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی کار نمی کند علت آن
دانش ... روانشناسی دانش آموز عللعوامل بدخطی شماری از دانش آموزان در هنگام کاغذ نگاه
کند در ...

گزارش تخصصي آموزگار سوم ابتدايي : حل مشکل بدخطي و نارسانويسي

2-دانلود گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی با موضوع حل مشکل بدخطی و ... دانلود
گزارش تخصصی معلمان ، دبیران و فرهنگیان – کلیه مقاطع ... علل اختلال در دست خط
دانش آموزان ابتدایی و شیوه های آموزش صحیح و نقش والدین ، moallem-info.blogfa.com/
category/4معلمین و محیط در ... دانلود مقاله بررسی بد خطی در دانش اموزان – مگ ایران

تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی. - برای مشاهده کلیک کنید. دانش
آموزان در مقطع ابتدایی بررسی علل بدخطی دانش مؤثر بر بدخطی دانش .

دانلود تحقیق انگیزه تحصیلی دانش آموزان در دوره ابتدایی - ResultFa

دانلود مقاله انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوران ابتدایی. تحقیق دوره دوم ... علل افت
تحصیلی دانش ‌آموزان مقطع ابتدایی افت تحصیلی دانش‌آموزان در دوره . تجربیات ...
علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی دانلود تحقیق تحصیلی دانش آموزان . روش های
ایجاد ...

بررسي اختلالات يادگيري در دانش آموزان دوره ابتدايي

پایان نامه بررسی شیوع و علل اختلالات یادگیری در دانش آموزان دوره ابتدایی ... مقاله
اختلالات یادگیری در دانش آموزان ابتدایی دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان ....
البته در بررسی علل بدخطی و بد آموزی خطی دانش آموزان دوره ی ابتدایی علاوه بر عوامل

دانلود فایل تجربیات تدریس علل افت تحصیلی دانش آموزان - dotwww

... کلیک کنید. علل افت تحصیلی دانش آموزان در ریاضی ابتدایی دانلود فایل علل
افت تحصیلی دانش . ... پروژه آمار بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان در مقطع
تحصیلی. - برای مشاهده ... تحقیق بررسی علل موثر در افت تحصیلی ابتدایی مقالات
کانالی ... دانلود پایان نامه این فایل در لذا می بایست با بررسی عللعوامل بد خطی دانش
آموزان .

تحقیق در مورد بررسی علل نارسانویسی و مشکلات آموزش املاءدر دوره ...

تحقیق در مورد بررسی علل نارسانویسی و مشکلات آموزش املاءدر دوره ابتدایی ... دانلود
مقاله مشکلات دیکته ای(املا) در ببن دانش آموزان ابتدایی ... تحقیق و مقاله در مورد ...
بررسی علل نارسانویسی و مشکلات آموزش ... علل بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی.

کند نویسی دانش آموزان از دلایل تا درمان آکا - ghand-pahlu

اموزش ابتدایی کند نویسی درمان کند نویسی رد دانش اموزان. در نوشتار دانش‌آموزان مقطع
دبستان مشکلات فراوانی مانند کندنویسی کج‌نویسی . متوسطه اول ... علت های بروز
کند نویسی در دانش آموزان مقاله های پرورشی. علت های بروز کند نویسی در دانش ...
واداشتن دانش‌آموزان از بدخطی تکرار می کند باید برای درمان باشیم تا سرمشق .
مشکلات خواندن ...

بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان - هاردل 1!

4 آوريل 2017 ... شما برای خرید و دانلود بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان به ...
عملی برای برطرف کردن مشکل بدخطی دانش آموز9 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن. 10. ...
مقاله اصلی مربوط به سال 2003 است نویسندگان JOEL J KASSIOLA ... 6 علل
پرخاشگری. ... بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی.

مقالات مشابه با دانلود اقدام پژوهی چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان ...

24 آوريل 2017 ... مقالات مشابه. دانلود اقدام پژوهی چگونه افت تحصیلی مسلم، دانش آموز پایه. ... بررسی
علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی. ... باشد مقدمه: توصیف وضعیت
موجود مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز
.... 4 شرایط موثر بر بدخطی دانش اموزان: 5 ادبیات و پیشینه ی تحقیق.

دانلود اقدام پژوهی با موضوع راهکارهای افزایش علاقه‌مندی دانش‌آموزان مقطع ...

دانلود فایل اقدام پژوهی افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس . ... 2015 -
تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - نمونه اقدام پژوهی درباره بررسی علل ضعف .

دانش - دانلود پاورپوینت در مورد انديشه اسلامي2 - آبتین بلاگ

311 - دانلود تحقیق بررسی علل و عوامل بد خطی دانش آموزان · admin بازدید : 1 سه شنبه
10 مرداد 1396 زمان ... اقدام پژوهی بررسی عوامل موثر بر بد خطی دانش آموزان مقطع .

فایل تجربیات مدون افزایش علاقه ی دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت..

17 ژوئن 2017 ... دانلود فایل تجربیات مدون آموزشی افزایش علاقه مندی دانش آموزان پایه اول به درس قرآن
…. دانلود فایل ... راهکار‌های افزایش علاقه‌مندی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی.
… تجربیات مدون آموزشی • تقویت انشا و تقويت املا به كار عملي • چگونه بد خطی
فرزند … ... دانلود مقاله درمورد آمد و شد با جهانگرد غير مسلمان 55 ص.

تحقیق بررسی تاثیر یادگیری همیاری بربهبود بیان نوشتاری دانش ...

26 مه 2017 ... ... بربهبود بیان نوشتاری دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژه دانلود ... و سازگاری
اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه مقطع ابتدایی ... 4 شرایط موثر بر
بدخطی دانش اموزان: 5 ادبیات و پیشینه ی تحقیق. ... 12 مراحل درمان .

آموزش - دلایل بدخطی دانش آموزان و چند راه کار

دلایل بدخطی دانش آموزان را می توان معلول موارد زیر دانست: 1- نداشتن شناخت ... 17-
نبود انگیزه، حوصله و دانش لازم در بعضی از معلمان ابتدایی برای آموزش خط. 18-
نداشتن ...

مقاله و تحقیق بررسی زمینه موثر بر بدخطی دانش آموزان

2 آگوست 2016 ... تحقیق بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی از منظر معلمان آن
مقطع ... دانلود مقاله بررسی بد خطی در دانش اموزان ... شرایط موثر بر بدخطی دانش اموزان :
البته در بررسی علل بدخطی و بد آموزی خطی دانش آموزان دوره ی ...

تحقیق در مورد بررسي بد خطي در دانش آموزان – 000k

... دانش آموزان. لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ... لذا می بایست با بررسی علل و
عوامل بد خطی دانش آموزان تلاش برای رفع آن از طرف افراد متخصص صورت می گیرد. ...
پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

روش تحقیق بررسی بد خطی در دانش آموزان - سامان داک : دانلود تحقیق ...

بد خطی دانش آموزان تأثیر منفی در کیفیت دروس مخصوصاً درس دیکته دارد. ...
پرسشنامه علل و عوامل بدخطی را از نظر معلمان مقطع ابتدایی را مورد سنجش قرار می دهد.

دانلود چگونه می توانم به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی کمک نمایم ...

31 مارس 2017 ... دانلود اقدام پژوهی چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان. ... مقاله چگونه می توانم
تعاملات اجتماعی را دانش آموزانم را افزایش دهم دانلود مقاله ای کامل درباره ... اقدام پژوهی
چگونه توانستم مشکل اضطراب علی دانش آموز مقطع ابتدایی را درمان نمایم ... عملی برای
برطرف کردن مشکل بدخطی دانش آموز9 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن. 10.

تحقیق در مورد بررسي بد خطي در دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ... لذا می بایست با بررسی علل و عوامل بد خطی
دانش آموزان تلاش برای رفع آن از طرف افراد متخصص صورت می گیرد. ... جامعه تحقیق ما
116 نفر از معلمان خانم مقطع ابتدایی شهر اردکان می باشد که از این تعداد 90 نفر به ...

اقدام پژوهی بررسي عوامل موثر بر بد خطي دانش آموزان مقطع ابتدايي

اقدام پژوهی بررسي عوامل موثر بر بد خطي دانش آموزان مقطع ابتدايي. دسته‌بندی: آموزش
و پرورش. بدون دیدگاه ... مقدمه: شايد يكي از قديمي ترين… جزئیات بیشتر / دانلود ...

بایگانی‌ها بد خطی دانش آموزان - nowface

25 مه 2017 ... اقدام پژوهی چگونه توانستم بد خطی دانش آموزم را برطرف کنم؟ ... در بررسی علل بدخطی
دانش آموزان دوره ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی وتربیتی ... در این مقاله ضمن بررسی
علل بد خطی کودکان، به ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این مشکل می پردازیم. ...
بررسی میزان جیوه در ماهیها · دانلود نقشه بخش های شهرستان بندر لنگه ...

علل بد خطّی و راهکارهای آن در مقطع ابتدایی - سامانه صدای مشاور تحصیلی

علل بد خطّی و راهکارهای آن در مقطع ابتدایی در سایت صدای مشاور تحصیلی. ... لذا برای
درمان بدخطّی در دانش آموزان سا ل اوّلی ابتدایی راهکار دوّم این که : والدین محترم ... نقّاشی
و مخصوصا در انجام تکالیف کتاب ریاضی اوّل ابتدا یی تشویق و ترغیب نمایند . ....
دانلود فایل; مقالات مشاوره ای; مدیریت کسب و کار; اخبار تکمیلی; معرفی دانشگاه ها ...

افزایش فراگیری دانش آموزان در درس کاروفناوری… - سیامک مقاله!

9 نوامبر 2014 ... دانلود پروژه اقدام پژوهی کامل درباره چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را ... با
توجه به اینکه امسال اولین سالی است که پایه ششم به مقطع ابتدایی اضافه ... و سه
صفحه عنوان کامل: تحقیق چگونه بد خطی فرزندم را اصلاح کنم دسته بندی: ... وهفت
صفحه عنوان کامل: تحقیق بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی ...

بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی - قیمت از 1,750 تا 138,800 ...

نام فروشگاه : مقاله و تحقیق دانشجویی بانک پایان نامه و پروژه ایران داک ... بررسی
نقش خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی ... بررسی علل افت تحصیلی
دانش آموزان در مقطع تحصیلی متوسطه ... ol647 بررسی زمینه مثر بر بدخطی دانش
آموزان مقطع ابتدایی ... دانلود بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری در دانش آموزان دختر و
پسر.

اقدام پژوهی کامل و آماده بصورت ورد

لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . .... شماره 56 : اقدام پژوهی بررسی علل
بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل .... شماره 280 : اقدام پژوهی چگونه
توانستم هماهنگی متقابل و دوستانه ای را در میان اعضای ستاد پروژه مهر و کادر .... شماره
105 : اقدام پژوهی راهکارهای افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع ابتدایی به درس ریاضی
.

بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان - مطالب ... - سیبداون

4 شرایط موثر بر بدخطی دانش اموزان: 5 ادبیات و پیشینه ی تحقیق. ... دانلود روش
تحقیق بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق
روستایی ... تحقیق بررسی علل مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان دانلود پروژه
اقدام پژوهی آماده ...

مقاله بررسی زمینه مؤثر بر بدخطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ... بنابراین با توجه به این مسئله مهم در این
تحقیق سعی شده است به بررسی علل بد خطی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر
اردکان ...

تحقیق درمورد تأثير تكنولوژي بر پيشرفت تحصيلي و درسي دانش ...

10 جولای 2017 ... دانلود فایل تجربیات مدون آموزشی تقویت انشا و تقويت املا با كار عملي و حل مشکل
بدخطی دانش آموز سوم ابتدایی . ... دورة ابتدايي كه به عنوان زير بناي نيروي كار جامعه
به شمار مي رود بايد از آموزش ... كتابهاي درسي نيز در حد توان دانش آموزان متوسط تنظيم
مي شود. ... لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.

دانلود مقاله علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی | مدیکال صنعت

3 سپتامبر 2016 ... علل بدخطی دانش آموزان در مقطع ابتدایی. مقدمه : در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دورۀ
ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی مؤثر بر دست خط آنان، ...

بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان - مطالب مشابه ...

بررسی مقایسه ادراک شنوایی دانش آموزان نارساخوان با ادراک. ... و اختلالات یادگیری
درس ریاضی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شوط می باشد که ... تحقیق بررسی
علل مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان دانلود پروژه اقدام پژوهی آماده ... 12 ارائه ی
راهکارهای عملی برای برطرف کردن مشکل بدخطی دانش آموز 13 اجرای طرح جدید و نظارت
بر آن.

اختلالات یادگیری و راههای درمان - تحقیق

تحقیق - اختلالات یادگیری و راههای درمان - تحقیق - تحقیق. ... به بسیاری از اینگونه
دانش آموزان متاسفانه برچسب کودن ، کم ذهن ، عقب مانده و امثال آن زده می .... به اختلال در
خواندن آسیب دیده باشند و این ممکن است ریشه ی مشکلات آن ها در بدخطی باشد. ..... در
واقع مشکلات ابتدایی آن ها با خواندن ، باعث نشده است از دست دادن تمام آرزوها و اعتماد به
...

اقدام پژوهی بررسي عوامل موثر بر بد خطي دانش آموزان مقطع ابتدايي

28 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه سوال پيام نور .... اقدام پژوهی بررسي عوامل موثر
بر بد خطي دانش آموزان مقطع ابتدايي ... يكي از هدفهاي مهم و اساسي آموزش و پرورش در
دوره ابتدايي پرورش مهارت و توانائي دانش آموزان در خواندن و نوشتن مي ...

گـروه هنــر ویژه دوره ابتدایی - خط

گـروه هنــر ویژه دوره ابتدایی - خط - (گروه هنر ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم
) ... علل بدخطــــی ... دانلود کتاب الکترونیکی آموزش خط تحریری ویژه دانش آموزان.

PDF: اقدام پژوهی بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان | AMP-Mobile 2

اﻗﺪام ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻞ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ: از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ...
اﺳﺖ داﻧﻠﻮد. 2017-05-26 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ... q. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﻟﯽ ﭘﺎک و ...
اﻃﻼﻋﺎت: 7 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ8 اراﺋﻪ ی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﺧﻄﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز9.

علل بد خطی دانش آموزان و راههای رفع بد خطی - تخته سیاه

تخته سیاه - علل بد خطی دانش آموزان و راههای رفع بد خطی - تقدیم به معلمان مدارس چند
پایه - تخته سیاه. ... دانلود نگارش 10.5 ابتدایی ... گروه آموزشي پايه چهارم قشم ... 17-
بی‌اعتنایی برخی معلمان ابتدایی به استفاده از خط‌ نستعلیق و آموزش آن. ... (البته در
مقاله ای که در روزنامه همشهری چاپ شده بود، 5 مورد هم در مورد خط نسخ و نستعلیق بود که
الان ...

بررسي شناخت عوامل مؤثر در بد حجابي دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه علل بدحجابی دانش آموزان دختر – کالج پروژه ... در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از د … ﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ... بررسی عوامل مؤثر بر عفاف و حجاب دختران مقطع
متوسطه چکیده ..... اقدام پژوهی بررسی عوامل موثر بر بد خطی دانش آموزان مقطع
ابتدایی

علل بد خطی دانش آموزان دبستانی چیست؟و(دانلود کتاب آموزش خط ...

و(دانلود کتاب آموزش خط تحریری و نستعلیق) - آموزشي - وبلاگ دبستان پروين
اعتصامي. ... در بررسی علل بد خطی دانش آموزان دوره ابتدایی , علاوه بر عوامل آموزشی و ...

ضررهای شراب و سیگار از نظر آیات قرآن و پزشکی

فرهنگ زیبای

The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics by Dirk Geeraerts, Hubert Cuyckens

مقاله شيراز

دانلود پاورپوینت روش های نوین تدریس 36 اسلاید

تحقیق درباره امنیت در بانکداری- 82 صفحهword

تفسیر سوره والعادیات (2)

تحقیق وصیتنامه دکتر علی شریعتی

طرح کسب و کار كارگاه سفالگري

تحقیق در مورد موريانه 18 ص

فلزات، انرژی و پایداری؛ داستان دکتر مس و شاه زغال سنگ

پاورپوینت در مورد عطار نيشابوري

پاورپوینت آموزش کتاب ریاضی ششم، فصل دوم کسرها

تحقیق درباره انواع هنجارهاى جامعه

زندگانی حضرت امام موسی بن جعفر

تحقیق درباره بررسي اضطراب دانش آموزان از امتحان

دانلود پروژه اهمیت ورزش

تحقیق در مورد آقاي مدني شبكه هاي ادهاك

فایل اتوکد طراحی خشکشویی (Laundry) همراه با جزئیات طراحی داخلی

تحقیق در مورد علل عدم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بيان علل تعليق اين قانون 12 ص (word)

دانلود مقاله افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

دانلود تحقیق آماده با موضوع شناخت واثبات خدا-40صفحه ورد

پاورپوینت استراتژی ارائه محصول جدید و چرخه زندگی محصول

مقاله درباره زندگينامه امير كبير

پاورپوینت بررسی اصول معماری در ایران

مقاله آسیب‌شناسی تربیت دینی جوانان

فایل های صوتی مراقبه و مدیتیشن جهت آرامش ذهن، بهبود تمرکز ،حافظه و ...

تحقیق درمورد تاريخچه انيميشن

اخلاقي بودن

مقاله. نظر اندیشمندان غرب نسبت به قرآن