دانلود رایگان

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30

دانلود رایگان گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای دانلود گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30
دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها و پیشنهادات,زارش تخصصی فرهنگیان,
این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد
مقدمه کوتاه

در دنیای کنونی توسعه وایجاد مدارس به مفهوم امروزی ، گسترش سریع فناوری و ارتباطات ، صنعتی شدن جوامع و نیازهای متنوع عصر انفجار دانش ، دایره تاثیر گذاری عوامل مختلف بر افکار و اندیشه های دانش آموزان را گسترده تر از گذشته کرده است هدف از آموزش دینی تنها افزایش معلومات دینی دا نش آموزان نیست ، بلکه هدف اصلی ، پرورش ایمان ونیل به تربیت دینی والهی است. به عبارت دیگر ، هدف اصلی " دین آموزی" نیست بلکه " تدین " است .. آنچه مسلم است این است که هنوز مدارس ما به عنوان اصلی ترین کانون های تربیتی مورد توجه و برنامه ریزی دقیق وصریح قرار نگرفته است . اگر نظام آموزش و پرورش ما بخواهد از مسیر آموزش های صرف به سمت تربیت دینی ،اخلاقی و اجتماعی حرکت کند، لازم است بسیاری از اهداف و روشها را تغییر دهد.
یادگیری دینی همان نگرش همراه با معرفت وشناخت است که ایمان و عمل دینی رادر یک فرآیند درونی و نه ضرورتاآموزشی ، تقویت می کند. ایمان و عمل دو شاخصه اصلی دین داری آدمی است .اینجانب …. تصمیم دارم درس دین و زندگی را با ابتکارات جذاب به دانش آموزم …. آموزش داده و او را به این درس علاقه مند نمایم.
برای آموزش دین و درس دین و زندگی به دانش آموزان اولین چیزی که باید مد نظر داشت و نسبت به آن آگاهی پیدا کرد شناخت روحیات و ویژگیهای آنان و همچنین شناخت مراحل رشد آنهاست . باید توجه داشت که وجود گرایش دینی در دانش آموزان غیر قابل انکار است . آنها سرشت خداجوی دارند و مفاهیم اساسی دین اسلام نیز اموری هستند که با سرشت آنان سازگاری بوده و اکتسابی نیستند و وظیفه تعلیم و تربیت شکوفا کردن این گرایشات فطری است.


بیان وضعیت موجود

اینجانب …. دبیر …. آموزشگاه … … هستم و مدت .. سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم در سال تحصیلی اخیر در کلاس … این آموزشگاه با … نفر دانش آموز سر و کار داشتم که از این میان عدم علاقه .... بی انگیزگی و بی حوصله بودن ،عدم علاقه به درس دن و زندگی و مسائل دینی مرا بر آن واداشت. با توجه به اینکه دانش آموز مربوطه .. ماه دیر به مدرسه آمده بود و ضمنا یک سال هم در روند آموزش او وقفه ایجاد شده بود بعد از ورود به مدرسه نسبت به اکثر درس ها اظهار بی علاقگی می کرد .ضمن مشاهده نامحسوس رفتار و و هم چنین نظر سنجی کتبی و انجام مصاحبه با او و حتی اولیای مربوطه و تبادل نظر با شاگردان کلاس ، متوجه عدم علاقه مندی بیش تر او به درس دین و زندگی گردیدم که تصمیم گرفتم بوسیله تجربیات و ابتکارات حرفه ای خود وی را به این درس علاقه مند کنم.
شناسایی مسأله

مسأله افت تحصیلی به عنوان قد یمی ترین و بحث انگیزترین مسأله آموزش و پرورش ایران د ر د هه های اخیر بود ه است که فاصله بین وضعیت علمی موجود فراگیران با وضعیت مورد انتظار آنها از حد معقول و مقبول آن فراتر رفته است و منجر به خسارت های اقتصادی، روانی و اجتماعی شد ه است.
تحقیقات انجام شده نشان می د هد د ر کشور ما شکست تحصیلی زیاد و پرحجم بوده و گریبانگیر برخی از دانش آموزان می شود . تحلیل های آماری نشان می د هند که این پد یده در ایران نیز همانند سایر جوامع گزینشی بوده و همه طبقات به یک نسبت با آن مواجه نیستند . این امر د ر مناطق محروم و روستایی و د ر میان حاشیه نشینان شهرها بسیار عمیق تر است.
متأسفانه گه گاه در ارائه آمار و ارقام، د قت لازم صورت نمی گیرد تا میزان و حجم واقعی معضلات آموزشی و فرهنگی مشخص شود . وقتی د ر موارد ی مانند مسأله بی سواد ی آمار متفاوتی از ۲۲ تا ۳۲ د رصد ارائه می شود ، چگونه انتظار د اریم برنامه ریزی د رستی د ر این مورد صورت گیرد؟ متأسفانه بد تر از این، در بحث افت تحصیلی پاک کرد ن صورت مسأله، به جای حل مسأله د ر بحث افت تحصیلی قابل تأمل است. یعنی به جای مرد ود ی و تجد ید ی، اجازه تکرار امتحان در نوبت های متوالی را به معنی کاهش افت تحصیلی بیان می کنند .
شناخت علل فردی، اجتماعی از یک طرف و علل ساختاری و آموزشی نظام تعلیم و تربیت از طرف دیگر مسائل را پیچید ه تر کرد ه است. بدین منظور برای کاهش افت تحصیلی می توان از تغییر و نوآوری آموزش در عرصه تربیت هنر، نظام ارزشیابی، روش های تد ریس، مشارکت اولیاء، و سبک های مدیریت مدارس استفاد ه کرد . به امید کاهش افت تحصیلی در مدارس کشور.
اینجانب ، در اوایل سال تحصیلی یاد شده ، با مشاهده ی رفتار دانش آموز خون به نام نرگس در ساعات دین و زندگی و پرداختن به گفتگوی صمیمی و دوستانه با او در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به درس دین و زندگی و هم چنین مشورت و تبادل نظر با ديگر همكاران و حتی گفتگو با برخی از اولیای او ، متوجه شدم که او نسبت به درس دین و زندگی و فعالیت های مربوط به آن علاقه ی چندانی از خود نشان نمی دهند! بر این اساس ، همواره این موضوع ذهن مرا به خود مشغول ساخته بود که نسبت به درک معانی دین و زندگی ، بی تفاوت است؟! در واقع مسأله و سؤال اساسی این بود که ، چگونه می توانم سطح علاقه مندی نرگس خود را به درس دین و زندگی ارتقا بخشم؟ به عبارت روشن تر، با استفاده از چه روش هایی می توانم میزان علاقه مندی او را به درس دین و زندگی و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم؟ بنابراین ، در تحقیق حاضر که از نوع پژوهش در عمل ( ((Action Research بوده است. اقدام پژوه در پی آن بود تا با استفاده از روش های معتبر علمی به جمع آوری داده ها و اطلاعات ( (Data and Information لازم با هدف دست یابی به راه حل های مورد نیاز برای حل مسأله پرداخته ، تا پس از انتخاب و اعتبار بخشی مناسب ، به اجرای آن ها بپردازد. لازم به ذکر است که در این تحقیق ، پژوهشگر علاوه بر استفاده از رهنمودهای ارزشمند صاحب نظران و اساتید فن و هم چنین مشارکت و نقادی همکاران گرامی ، از نقطه نظرات دانش آموزان کلاس و حتی اولیای او نیز بهره مند گردیده است.

جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

1.نرگس در ساعات دین و زندگی ، یا با بقیه صحبت می کرد و یا بی مورد برای بیرون رفتن از کلاس اجازه می گرفت .
2.آیه های قرآن را در هنگام استفاده از نوار به صورت منظم ، هم خوانی نمی کرد
3. در ساعات دین و زندگی ، غیبت های بی مورد ویا غیر موجه داشت
4.تمایل چندانی به گوش دادن عبارت ها ، پیام ها و مفاهیم ساده دین و زندگی از خود نشان نمی داد
به منظور دست یابی به راه حل های مسأله ، به جمع آوری داده ها و اطلاعات با استفاده از روش های علمی پرداختم که توضیح آن بدین شرح می باشد :
الف. مشاهده ( Observation )
یکی از مؤثرترین و کاربردی ترین روش های جمع آوری اطّلاعات از کلاس درس است.( ساکی ، 1383 : 206) به عبارت دیگر ، مشاهده عملی است که پژوهشگر در آن برای کشف علل بعضی از امور ، از قوّه ی دید خود استفاده می کند.( سیف اللهی ،1384 :121) از این رو ، به لحاظ حضور در کلاس و ارتباط مستقیم با دانش آموزان و محیط پیرامون آن ها ، برخی از اطّلاعات خود را از طریق مشاهده به دست آوردم. به این صورت که گاهی از صفحه ی سفیدی ، برای مشاهده استفاده کرده و نکات کلیدی را یادداشت می نمودم.گاهی هم از فرم مشاهده استفاده می کردم. ملاک های این فرم از قبل با توجه به اهداف مورد نظر تنظیم گردیده بود و هنگام مشاهده ی نا محسوس رفتار دانش آموزان ، موارد مورد نظر را نشانه گذاری می کردم .
نمونه موارد مورد نظردر فرم مشاهده :
1. در زنگ دین و زندگی با نشاط است. 2. در فعالیت کلاسی مشارکت دارد.
ب. پرسش نامه پرسش نامه (Questionnaire) یکی از ابزار های رایج پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. ( سرمد و همکاران ، 1385 :141) به همین منظور با توجه به نیاز و اهداف مورد نظر در این تحقیق، پرسش نامه را تدوین نمودم. ،که این پرسش نامه برای 20 نفر از همکاران محترم و تمامی اولیای گرامی تهیه شده بود نمونه پرسش ، ویژه دانش آموزان : از خواندن دین و زندگی لذّت می بری؟ نمونه پرسش ، ویژه همکاران محترم و اولیای گرامی: به عقیده ی شما با استفاده از چه روش هایی می توان میزان علاقه مندی دانش آموزان مدرسه را به درس دین و زندگی و فعالیت های مربوط به آن افزایش داد؟
ج. مصاحبه (Interview ) یکی از ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات است که امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبه شونده را فراهم می آورد و با کمک این ابزار می توان به ارزیابی عمیق تر درک ها ، نگرش ها ، علایق و آرزوهای مصاحبه شوندگان پرداخت.( سرمد و همکاران ، 1385: 149) از این رو، ضمن مصاحبه با چند نفر از همکاران حاضر در آموزشگاه و هم چنین اغلب اولیای دانش آموزان و حتی تمامی فراگیران کلاس ، به جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نظر پرداختم و به منظور بهره مندی بیش تر از نظرات و جلوگیری از اتلاف وقت ، از ضبط صوت نیز استفاده گردید. سؤالات مطرح شده در مصاحبه عبارت بودند از:
1.به نظر شما با استفاده از چه روش هایی می توان زنگ دین و زندگی دانش آموزان را با نشاط نمود؟ 2.برای جذاب کردن آموزش درس دین و زندگی دانش آموزان ، چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟ 3.به نظر شما با استفاده از چه روش هایی می توان دانش آموزان مدرسه را به درک مفاهیم دین و زندگی ، علاقه مند نمود؟ بررسی پرونده های تحصیلی دانش آموزان با استفاده از یادداشت ها ، بررسی پوشه کار ،کارنامه ی تحصیلی و دفتر حضور و غیاب او ، داده ها و اطّلاعات لازم را در خصوص میزان علاقه مندی دانش آموزان کلاس به درس دین و زندگی و فعالیت های مربوط جمع آوری نمودم.

پس از مشاهده رفتار دانش آموز در کلاس و مصاحبه با او و حتی اولیای مربوطه و هم چنین تبادل نظر با مدیر، معاون دانش آموزان کلاس و بررسی مطالب پرسش نامه های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل و تفسیرآن ها ، عوامل مؤثر (factors Effective) در ایجاد مسأله ، شناسایی (Recognition)گردیدکه به شرح زیر می باشد:
خشک و بی روح بودن کلاس ؛ • سنتی بودن روش آموزش به دانش آموزان در گذشته؛ • ؛ • عدم تشویق دانش آموزان در سالهای گذشته؛ • شرکت ندادن دانش آموزان در اجرای مراسم ها و مناسبت های دینی و مذهبی آموزشگاه ؛ • عدم توجه و بی اهمیتی اولیای دانش آموزان به درس دین و زندگی. با توجه به شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مسأله ، در پی آن بودم تا با استفاده از روش های گوناگون ، ضمن برطرف کردن عوامل ایجاد کننده مسأله ، در جهت افزایش میزان علاقه مندی نرگس به درس دین و زندگی و فعالیت های مربوط به آن نیز گام های بلند و مؤثری بردارم.
پس از گرد آوری اطلاعات لازم از طریق مطالعه ی کتاب های گوناگون و هم چنین داده های جمع آوری شده از پرسش نامه ها ، پرونده تحصیلی دانش آموزان کلاس ، مشاهدات خود و علاوه بر آن بحث و گفتگو و تبادل نظر با مدیر، معاون ، همکاران و حتی دیگر مربیان مراکز در قالب مصاحبه ، به ارایه موارد یاد شده پرداختم که شامل راه حل های پیشنهادی( Suggested Solutions ) زیر می باشد :
1. تغییر مکان کلاس درس دین و زندگی در ساعت درسی مربوطه به توصیه ی یکی از همکاران برای ایجاد تنوع و جذاب کردن کلاس درس دین و زندگی و حفظ تزئینات آن و پوسترهای نصب شده با اجازه مدیر محترم مرتّب شده و اختصاص به دین و زندگی داده شود.
2. استفاده از سیستم رایانه و ویدئو پروژکشن در آموزش درس دین و زندگی به پیشنهاد یکی از همکاران ، برای افزایش یادگیری و آموزش بهتر دین و زندگی ، می توان در هنگام تدریس از وسایل یاد شده استفاده نمود.
3. برگزاری مراسم جشن دین و زندگی به پیشنهاد اولیای گرامی ، کتاب های دین و زندگی درسی کادو شده ، هدایایی تهیه شود و در روز برگزاری جشن ، این هدایا به همراه کتاب دین و زندگی درسی به دانش آموزان اهدا گردد.
4. برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن همراه با معنی آن و اهدا جایزه ی ویژه به حافظان و قاریان به توصیه یکی از همکاران برگزاری مسابقات هم باعث ایجاد رقابت صحیح در بین دانش آموزان می گردد و هم انگیزه ی او را برای یادگیری بهتر افزایش می دهد.
5. قرائت سوره های کوتاه و بخشی از آیه الکرسی توسط دانش آموزان همه روزه در شروع ساعت اولیه کلاس به توصیه برخی از همکاران محترم ، خواندن سوره ها و آیه الکرسی در ابتدای هر روز به مدت 10 دقیقه ، هم باعث یادگیری و حفظ سوره می شود هم موجب متبرّک شدن کلاس در آن روز به آیات نورانی می شود .
6. استفاده از نمودار آموزشی دین و زندگی برای تشویق دانش آموزان
7. فراهم ساختن امکان مشارکت دانش آموزان همراه با دبیر خود در برنامه نماز جماعت آموزشگاه به توصیه معاون پرورشی آموزشگاه ، شرکت کردن دانش آموزان در نماز جماعت به همراه دبیر، می تواند در او برای خواندن نماز، انگیزه بیش تری ایجاد کند.
طرح/ابتکار به کار گرفته شده و ویژگی آن
میزان موفقیت و تغییری که در وضعیت موجود حاصل می شود ، بستگی به قدرت و توان اثربخشی (Effectiveness ) راه حل ها دارد و نتیجه بخشی راه حل ها نیز، بستگی به جوانب لازم برای تدارک یک برنامه منظم و صحیح در اجرای طرح دارد. و این امر، مرهون دقت ، درایت ، مهارت و هوشمندی اقدام پژوه می باشد.(سیف اللهی ، 1384 : 132) حال که انتخاب چند راه حل از میان روش های پیشنهادی گوناگون ، نیازمند دقت و درایت خاص می باشد. از این رو ، با دقتی خاص از میان راه حل های پیشنهادی ، برخی از او را انتخاب نمودم که عبارتند از :
1.توجیه اولیای دانش آموزان بخصوص اولیای نرگس در ابتدای سال تحصیلی در خصوص اهتمام ویژه او به درس دین و زندگی
2.آموزش رعایت آداب و اصول احترام به دین و زندگی از سوی دانش آموزان بخصوص نرگس
3. ساخت گنجینه ی دین و زندگی و احادیث اسلامی توسط دانش آموزان؛
4. تهیه نمودار تشویقی و کارت های عبارت ها همراه با معنی آن ؛


دانلود گزارش تخصصی معلمان


راهکارها و پیشنهادات


زارش تخصصی فرهنگیان


چگونگی


علاقه مند نمودن


دانش آموزان


درس


دین و زندگی


ابتکارات حرفه ای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی
با ابتکارات حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30.

گزارش تخصصی معلمان درس دین و زندگی : گزارش ... - ساخت سایت رایگان

معرفی : گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان ومتوسطه:تقویت تربیت
دینی ... گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و . ...
معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای با
...

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به نماز جماعت ...

11 ساعت قبل ... گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به نماز جماعت به کمک
ابتکارات خلاقانه حرفه ای ... آسمان نهم · اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان
آموزشگاهم را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟ ... MT6582 اندروید 5.1
فول فلش کاملا تست شده و قابل رایت با فلش تولز -با لینک مستقیم · دانلود ...

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی
با ابتکارات حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30 دانلود گزارش ...

نمونه گزارش تخصصی دین و زندگی دبیرستان فقط 3000 تومان :: دانلود ...

6 روز پیش ... گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان ومتوسطه دانلود گزارش ... پاسخ به
سوالات دینی و مذهبی دانش آموزان و انتقال مفاهیم دینی با روش های جالب و منحصر . ....
قابل ویرایش تعداد صفحات: ۱۶ بخشی از گزارش تخصصی درس دین و زندگی: پس از
ورود به کلاس و بعد از ... دانلود گزارش تخصصی معلم دین و زندگی متوسطه.

گزارش تخصصی معلمان دبیرستان :: گزارش تخصصی - بلاگ

نمونه گزارش تخصصی مرتبط با شغل معلمان و دبیران ابتدایی راهنمایی .... گزارش
تخصصی معلمان علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات گزارش .... 3- گزارش
تخصصی چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی ... 20- گزارش
تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی با راهکار حرفه ای حیاط
پویا.

نمونه گزارش تخصصی دبیر جغرافیا فقط 3000 :: دانلود گزارش ... - بلاگ

6 روز پیش ... ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گزارش تخصصی دبیر جغرافیا» ثبت شده است - پروژه ...
گزارش تخصصی معلمان علاقه مند نمودن دانش آموزان کلاس به درس جغرافیا با . ... نمودن
دانش آموزان کلاس به درس جغرافیا با ارائه ابتکارات و پسشنهادات حرفه ای با ... درس
فارسی شرح مختصر: موضوع گزارش تخصصی: آموزش صحیح نوشتن و .

خرید اینترنتی گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش ...

گزارش تخصصی معلمان چگونگی بالا بردن سطح معلومات دانش آموزان ... گزارش
تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات
... علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای دانلود گزارش ...

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

10 آگوست 2016 ... دانلود گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی
با ابتکارات حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۳۰ ...

گزارش تخصصی معلمان

3- گزارش تخصصی چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی ... 20-
گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی با راهکار حرفه ای
حیاط پویا ... 61- گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی ... 67- گزارش تخصصی علاقه
مند نمودن دانش آموزان کلاس به درس جغرافیا با ارائه ابتکارات و پسشنهادات حرفه ای ...

گزارش تخصصی درس دین و زندگی : دانلود گزارش تخصصی - ناجی بلاگ

4 نوامبر 2016 ... دانلود گزارش تخصصی درس دین و زندگی با بهترین کیفیت در قالب word ... به
سوالات دینی و مذهبی دانش آموزان و انتقال مفاهیم دینی با روش های جالب و ...

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

... معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به نماز جماعت به کمک ابتکارات خلاقانه
حرفه ای ... با توجه به مراحلی که اجراکردم و براساس مشاهداتم ازوضعیت روحی دانش
آموزان ... گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به کلاس و درس با
... علاقه مند نمودن دانش آموزان به کلاس و درس با ابتکار خلاقانه مدرسه زندگی بافرمت
ورد ...

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی
با ابتکارات حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30 دانلود گزارش ...

گزارش تخصصی معلمان علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت ...

30 ا کتبر 2016 ... صفحه اصلی گزارش تخصصی معلمان علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و ... به همین
دلیل تصمیم گرفتم به کمک ابتکارات حرفه ای و فردی دانش ... در هزاره سوم و با
افزایش گرایش به شهرنشینی و بالطبع آپارتماننشینی و همچنین زندگی ماشینی با
... اولین حلقه برنامهها، کلاس درس تربیت بدنی است که تلاش میکنیم در ...

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

16 مه 2016 ... اختصاصي از مجله خبری راه درست :گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن
دانش آموزان به درس دین و زندگی با ابتکارات حرفه ای دانلود با لینک ...

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی
با ابتکارات حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات ۳۰ دانلود گزارش ...

پیش دبستانی تا ششم ابتدایی

مرجع مطالب ناب و کاربردی برای کودکان, معلمان و والدین. ... گزارش تخصصی :
چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی. نویسنده : admin ... تخصصی :
علاقه مند نمودن دانش آموزان کلاس به درس جغرافیا با ارائه ابتکارات و پسشنهادات حرفه
ای ... چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های
خلاقانه.

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

11 آوريل 2016 ... دانلود گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی
با ابتکارات حرفه ای با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 30 ...

تجربیات معلم ابتدایی علاقه دانش آموزان به نماز جماعت - کانون تخصصی ...

5 روز پیش ... دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ... این تحقیق و مقاله
مربوط به تجربیات معلم ابتدایی علاقه دانش آموزان به نماز ... در دین ما نماز به عنوان
ستون دین تلقی شده و ملاک ارزش آدمی و قبولی ... تجربیات معلم ابتدایی چگونگی
علاقه مند نمودن دانش آموزان به کلاس و درس با ابتکار خلاقانه مدرسه زندگی.

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و ...

28 آوريل 2010 ... گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با
ابتکارات حرفه ای با موضوع دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها و ...

گزارش تخصصی معلمان علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت ...

3 ا کتبر 2016 ... گزارش تخصصی معلمان علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی با ... دانش
آموزان به ورزش و فعالیت بدنی با راهکار حرفه ای حیاط پویا با ... به همین دلیل تصمیم
گرفتم به کمک ابتکارات حرفه ای و فردی دانش آموزان را به این امر مهم راغب سازم. ...
بحث آموزش و مهارت مطرح است و محدودیتهای حرکتی را که زندگی جدید به ...

چرادانش آموزان علاقه زیادی به درس ندارند - هم کلاسی

3 مه 2012 ... نخستین نکته ای که معلمان باید بدانند این است که انگیزش انسانی یک موضوع ... هر
پدر و مادر و یا معلمی دوست دارد در دانش آموز ایجاد علاقه ، میل و رغبت به ... وابسته و
متکی نمودن فرزندان به والدین در امور درسی و تکالیف منزل از دوران ابتدایی .... کردن
قوه ابتکار و خلاقیت، آموزش آداب و ارزشهای اسلامی به دانش آموز است تا با ...

دانلود گزارش تخصصی درس دین و زندگی

4 نوامبر 2016 ... دانلود گزارش تخصصی درس دین و زندگی با بهترین کیفیت در قالب word و قابل
ویرایش که در 29 برای شما فرهنگیان عزیز گرداوری شده. دانلود فایل ...

روش تدریس معلّم و راه کارهایی برای تقویت آن در آموزش مؤثّر

2 آگوست 2009 ... تدریس را می توان به فعالیتهای دو جانبه ای که بین معلم و شاگردان جریان دارد ....
توانایی های عقل، استدلال، و آماده شدن دانش آموز برای ورود به عرصه زندگی اجتماعی، ...
یک معلم موفق با آگاهی کامل از هدفهای غایی هر دوره آموزش که در آن مشغول است می .... علاقه
مند به یادگیری است و به همین علت در مورد اشیا و وسایل پرسشهای زیادی ...

دانلود گزارش تخصصی معلمان – برگه 2 – File.0f0.in

گزارش تخصصی معلمان علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و فعالیت بدنی با راهکار ...
علاقه مند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی قرآن بوسیله ابتکارات و پیشنهادات حرفه
ای ... دين اسلام در فرهنگ مردم ايران و جايگاه ويژه قرآن در اعتقادات ديني، بايد آموزش
قرآن مورد ... گزارش تخصصی معلمان جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در درس
زبان و ...

سه کلیک | با 3 کلیک خرید کنید

گزارش تخصصی علاقمندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی. فرمت فایل: ... گزارش
تخصصی دبیر دین و زندگی و قرآن. فرمت فایل: ... گزارش تخصصی معلم ورزش ...
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی با عنوان علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان
و ادبیات فارسی ... گزارش تخصصی شیمی با عنوان همگام شدن با جهانی شدن آموزش
شیمی.

دانلود مجموعه گزارش تخصصی - راهنمای دانشجو

5- گزارش تخصصی آماده سازی و آموزش ریاضی به دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (14
صفحه) (4000 تومان) ... 20- گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به ورزش و
فعالیت بدنی با راهکار حرفه ای ... 25- گزارش تخصصی معلمان علاقه مند نمودن دانش
آموزان به درس زبان و ادبیات ... 61- گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی (26 صفحه) (
3000 تومان).

دانش آموزان بایگانی - 7y7

گزارش تخصصی معلمان چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس دین و زندگی با ....
مند نمودن دانش آموزان کلاس به درس جغرافیا با ارائه ابتکارات و پسشنهادات حرفه ای.

اقدام پژوهی دبیر دینی عربی چگونه توانستم تربیت دینی را در دانش ...

این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده
میباشد مقدمه هدف از تربیت دینی، حضور قرآن و سیره معصومین(ع) در متن زندگی دانش
آموزان است. ... مدیریت مراکز آموزش و پرورش ما با توجه به تفاوت های فردی در دانش آموزان
، اصل ... عربی گونه توانستم دانش آموزان متوسطه (دوره اول) را به درس قرآن علاقه مند كنم؟

راهکارهای یک کلاس خوب - مشکلات و راهکارها

19 مارس 2007 ... به همه چیز علاقه دارند به جز ء درس خواندن به نظر شما من با این دانش آموزان ... در ضمن اگر
امکانش هست راهکار تازه ای برای تدریس جغرافیا ارائه دهید ... 63 - املا و انشا - دبستان
- درباره ی چگونگی آموزش املا و چگونگی ... در اموزش و پرورش این است که معلمین روش
درگیر کردن دانش اموزان برای درک بهتر مطالب اموزشی را نمی دانند.

فایل اکسل فاکتور فروش(صورتحساب فروش کالا و خدمات)

حل المسائل جیمز استوارت ویرایش ششم فصل های 1 تا 12

حل تمرین های اخر فصل 2 روسازی طباطبایی

دانلود بروشور با موضوع پدافند غیر عامل

نرم افزار Comfar کامفار نسخه کامل و کرک شده بدون محدودیت با پشتیبانی از زبان فارسی

میانترم فیزیک 1/با پاسخ- دانشگاه تهران

پاورپوینت درس ششم و هشتم تفکر و سواد رسانه ای (فنون اقناع 1 و 2 )

پاورپوینت درس ششم تاریخ معاصر ایران یازدهم( دوره دوم مشروطه )

دانلود سوالات آزمون شمیم دانش

طرح درس روزانه علوم تجربي هشتم

پرسش مهر 96

فایل فلش فارسی گوشی مارشال me-352

پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری جلد اول دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی،سید مصطفی سید حسینی

اپلیکیشن اندروید بازی گردش پول 101 - بازی گردش مالی رابرت کیوساکی Cashflow -101

سوالات اصلی هوشمندسازی مدارس(ضمن خدمت فرهنگیان)+ پاسخنامه

پاورپوینت درس چهارم(خورشید پنهان)-پیام آسمان نهم

مجموعه تست های بیهوشی میلر با پاسخنامه

(100 تومان-چون امکان رایگان در این سایت نیست)دانلود فایل update آفلاین ارتقا huawei y600-u20

سه آیه را که حروف اصلی فعل های آنها ((س م ع)) ، (( خ ر ج)) و ( ذ ه ب)) است

پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی یازدهم (امامت،تداوم رسالت)

درس 8 مطالعات نهم جهان نابرابر 42 اسلاید

گام به گام دهم (انسانی)

پاورپوینت درس پنجم تاریخ معاصر پایه یازدهم مشروطه در دورۀ محمّدعلی شاه

حل تمرین های فصل 2 کتاب cfd هافمن

مرجع اصلی سوالات ردینگ ام اس آر تی (MSRT) از اردیبهشت 95 الی خرداد 96

دانلود نمونه سوالات آزمون زبان تافل دانشگاه پیام نور ETPNU

سوالات هوشمند سازی مدارس مرحله سوم + پاسخنامه

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری

دانلود پرسشهای پایان فصل کتاب تئوری و طراحی سازمان ال دفت