دانلود رایگان

دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

دانلود رایگان دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد گندم ، چاودار ، جو ، يولاف ( جودوسر ) ، برنج ، ارزن و ذرت در گروه غلات قرار مي گيرند كه در اين ميان چهار غله اول ، جزء غلات اصلي طبقه بندي مي گردند .
تريتيكاله نيز گياه نسبتاً جديدي است كه از تلقيح گندم و چاودار به وجود آمده است . گرچه دانة باك ويت با نام علمي FAGOPYRUM از خانوادة POLYGONACEAE مي باشد ، ليكن چون پوشينه اين گياه به دانه چسبيده و از نظر تركيبات ، نحوة آماده سازي ، فرآيندهاي تكنولوژي ، مراحل پوست گيري ، ساير خواص و فرآيندهاي عمل آوري و نگهداري مشابهت با دانة غلات دارد ، آن را در گروه غلات قرار مي دهند .
1-2- منشأ غلات
تمام غلات جزء خانواده Poaceae و زير خانواده غلات اصلي Pooideae قرار دارند در حالي كه زير خانواده برنج Oryzoideae، ارزن Panicoideae و بالاخره ذرت Andropogonoideae مي باشد .
و تركيبات دانة غلات
1-1-ويژگيهاي غلات
1-2- منشأ غلات
غلات اصلي به همراه ساير غلات در شكل 1-1 آمده است.
1-3 گندم
طبقه بندي گندم از نظر مصارف
1-3-1- تاريخچه گندم
جو را از نظر گياه شناسي به صورت ذيل طبقه بندي مي كنند:
1-6-
1-4- يولاف
2- مشخصات ظاهري :
3- افت و ناخالصيها :
2 ـ خواص بتانيكي گندم :
3 ـ ساختمان دانه گندم و تركيبات آن :
1- پروتئين هاي گندم :
2 ـ ليپيدهاي گندم و آنزيمهاي آنها :
3 ـ كربوهيدراتهاي گندم
1-آميلوز
2-آميلوپكتين
4 ـ املاح گندم :
5 ـ ويتامين هاي گندم :
1- انواع گندم مورد داد و ستد در بازارهاي جهاني
2 ـ واريته هاي گندم كه در حال حاضر در ايران كشت مي شوند :
3 ـ استفاده از الكترو فوررز در تشخيص واريته هاي گندم :
1-5 ـ مصرف جهاني گندم :
1-6 ـ كيفيت محصول گندم :
1 ـ 7 ـ گندمهاي قوي و ضعيف :
1-8 ـ موارد استفاده گندم
2-3)ناخالصي ها( افت)
حركت الك:
فركانس الك :
شيب الك :
1- الك متحرك
2- الك ثابت
3-1-3-1- انواع چرخ دنده ها
3-1-3-1-1- دنده هاي شانه اي
3-1-3-1-2- چرخ دنده هاي ساده
3-1-3-1- چرخ دنده هاي ساده داخلي
3-1-3-1-4- چرخ دنده هاي مار پيچي
3-1-3-5- چرخ دنده هاي مخروطي
3-1-3-1-6- چرخ دنده هاي حلزوني
3-1-3-1-7- چرخ دنده هاي جناقي
3-1-3-3- جنس چرخ دنده ها
معايب و محاسن چرخ دنده ها
3-1-3-5-2- محاسن چرخ دنده ها
معايب چرخ زنجير نسبت به چرخ دنده
4-2-2- بالابر كاسه اي (قاشقي1 )
4-2-2-1- تجهيزات ايمني در بالابرها
4-2-2-2- مشخصات يك كاسه مناسب براي بالابر
4-2-2-3- نحوه اتصال يك كاسه به تسمه بالابر
4-2-2-4- نحوه وصل كردن نوارهاي تسمه پلاستيكي به هم
4-2-2-5- نحوه وصل كردن كاسه ها روي تسمه پلاستيكي
4-2-2-6- محاسبات مربوط به الواتور
4-2-4- نقالـه زنجيري
4-2-5- لوله هاي خودريز
4-2-6- آئروديناميك
4-2-7- پنوماتيك
5-1- دستگاه بوجاري يا تفكيك كننده مدل K523
2- طرز كار دستگاه بوجاري تفكيك كنده مدل K525 :
5-3- آسپيراتور
5-4- سپاراتور
5- 5- آهنربا يا مغناطيس
5-5-1- آهنرباي پايدار ( پرماننت)
5-5-2- آهنرباي الكترومغناطيسي
5-- كلاسيفاير
5-6-2- كلاسيفايرهاي 2 طبقه
5-8- دستگاه كانسنتريتور
5-9 دستگاه تارار
5-10- دستگاه گراويتي تيبل
5-11- دستگاه كامبيناتور
5-12- دستگاه كامبي كلينر
5-14- دستگاه جدا كنندة استوانه اي
5-15- دستگاه تريور
5-15-2- تريور كارتر ( تريور ديسكي )
5-15-3- تريور آسپيرال
مزاياي دستگاه تريور اسپيرال عبارتند از:
5-16- دستگاه تفكيك و جداسازي دانه هاي كپك زده ، فاسد و ناخنك براساس چشم الكترونيكي و رنگ
5-17-1- دستگاه برس
5-17-2- دستگاه پوستگير
1- مصرف آب زياد
3- آلودگي هاي چاه
5- افزايش آلودگي هاي ميكروارگانيسمي
6- افزايش هزينه هاي نگهداري و سرويس دستگاه شستشو
7-4-3- حالت دادن با استفاده از خلا
7-4-5- حالت دادن سريع به روش تاروتين
7-4-7- روش نم زدن و حالت دادن با استفاده از فركانس بالا
7-4-8- روش فعال سازي آب با اكسيژن
7-1-2- آسياب صفحه اي
7-1-2-1- آسياب تك صفحه اي
7-1-2-2- آسياب دو صفحه اي
7-1-2-3- آسياب صفحه اي سوزن دار
7-1-3- آسياب چكشي
7-1-4- آسياب غلتكي
7-2 تاريخچة آسياباني گندم
7-3 اهداف آسياباني
7-4 فرآيند آسياب گندم هاي معمولي
7-4-1- فرآيند آسياب كردن خشك
1 ـ خرد كردن و شكافتن دانه
7-4-1-2- پاك كردن و تصفيه نمودن
7-4-1-3- ريز و نرم كردن دانه شكري و سموليناي پاك و تميز شده
7-4-1-4- نرم و ريز كردن سمولينا و دانه شكري ريز به آرد
7-5- والس :
7-5-2- انواع والس ها
7-5-3- قسمت هاي اصلي دستگاه والس
7-5-3-1- بدنه و شاسي دستگاه
7-5-3-2- غلتك ها
7-5-3-2-3- عناصر موجود در چدن سخت
7-5-3-2-4- سختي هاي مورد نظر غلتك ها
7-5-3-2-5- طول و قطر غلتك ها
7-5-3-2-6- انواع غلتك ها
7-5-3-2-8- تعداد شيار در محيط ( R )
7-5-3-2-9- تعيين پشت به پشت يا تيز به تيز بودن غلتك ها
مقدار تحدب غلتك به عوامل ذيل بستگي دارد :
7-5-3-2-11- شيار زني غلتك ها
7-5-3-2-12- اصول شيار زني
7-5-3-3- تميز كردن غلتك هاي شياردار و صاف
7-5-3-5- سيستم محركه والس در درون والس
7-5-3-6- سيستم دور و نزديك كردن غلتك متحرك نسبت به غلتك ثابت
7-5-3-7- اتوماتيك والس
7-5-3-7-1- روش مكانيكي
7-5-3-7-2- روش الكترونيكي
7-5-3-8- سيستم تغذيه والس
7-5-3-9- سيستم هوادهي
7-5-3-10-سيستم خنك كردن والس ها به وسيلة آب
7-5-4- ميزان باردهي والس ها ( ضريب باردهي )
7-5-5- ضريب طول مخصوص كل غلتك ها
محاسبه طول درگيري يا مسافت آسياباني
7-5-6- معرفي والس ها:
7-5-6-2- والس روسي با سيستم بلبرينگ
8-1- سيستم الك ها و الك كردن
(8-8) براي سوراخ هاي مربعي
8-6-نيروي محركة الك
8-3-انواع الك ها:
1ـ الك بادي :
8-3-2- الك هاي چوبي
معايب اين نوع الك عبارتند از:
8-3-3- الك بارامكاهاي كشويي
معايب الك بارامكاهاي كشويي عبارتند از:
8-3-4- الك هاي مربعي ( چهارگوش يا هشت خانه)
فوايد الك مربعي عبارتست از:
8-3-5- الك هاي كوچك
8-3-6- دستگاه تصفيه كننده
8-3-6-1- نحوة توري بندي دستگاه تصفيه كننده:
8-3-6-2- پاك كن توريها
8-3-7- الك هاي استوانه اي (سبوس كوب يا تايفون ):
8-3-7-1- سبوس كوب ثابت
نكات مهم دربارة سبوس كوب عبارتست از:
8-3-7-2- الك ويبره اي (تايفون)
8-3-8- الك گريز از مركز
8-3-9- دستگاه هاي متلاشي كننده (دتاشور )
8-3-10- جدا سازي ذرات ريز
9-2-انبارهاي ساده
9-3-طرز چيدن كيسه ها در انبار (صفافي)
9-4-نگهداري غله در انبارهاي ساده به صورت فله:
9-5-انبارهاي مكانيزه
محاسن انبارهاي مكانيزه عبارتند از:
معايب انبارهاي مكانيزه عبارتند از:
9-6-انبارهاي بتوني كروي مكانيزه
9-7-نگهداري و ذخيره سازي غله در كيسه هاي پلي اتيلن
9-8-نگهداري غله در فضاي باز
9-9-سيلوهاي بتوني غلات
محاسن سيلوهاي بتوني عبارتند از:
معايب سيلوهاي بتوني عبارتند از:
9-10-سيلوهاي فلزي
محاسن سيلوهاي فلزي عبارتند از:
معايب سيلوهاي فلزي عبارتند از:
9-11-سازه، تأسيسات و تجهيزات سيلو
9-12ـ توزين غلات
9-14-1- كيسه گيري آرد توليدي:
9-14-2- به صورت فله
11-2- رطوبت
10-3-اندازه گيري پروتئين
11-3-1- هضم مادة غذايي
11-3-2-تقطير مادة هضم شده
11-4- اندازه گيري فيبر
11-4-1- روش آزمايش
مقدار فيبر را در 100 گرم نمونه اصلي با درنظر گرفتن درصد روطبت و درصد چربي بااستفاده از فرمول ذيل بدست مي آورند.
[ درصد رطوبت + درصد چربي ] * فيبر بدست آمده
= فيبر 1گرم در صد گرم نمونه اصلي
گرم وزن نمونه
11-5- تعيين درصد اختلاف ارقام گندم ( تست فنل )
11-5-1- روش كار
11-6- اندازه گيري نمك (سديم كلرايد) در مادة غذايي(روش مور )
11-6-1- مواد شيميايي مورد نياز
روش آزمايش
10-7- اندازه گيري نمك (سديم كلرايد) در مادة غذايي(روش و لهارد )
مواد شيميايي مورد نياز
روش آزمايش
10-8- تعيين PH آرد گندم
شرايط محلول هاي بافر
10-9- اندازه گيري اسيديته آرد
روش آزمايش
10-10- اندازه گيري چربي آرد
روش آزمايش
10-11- استخراج چربي به روش سرد (استخراج سرد كلروفرمي) و تعيين پراكسيد آن:
10-12-تعيين خاكستر كل
روش آزمايش
10-13- خاكستر نامحلول در اسيد
روش آزمايش
10-14-تهيه محلول حاوي املاح معدني از خاكستر
روش آزمايش
10-15- اندازه گيري مقدار آهن آرد از طريق رنگ سنجي
10-16-اندازه گيري مقدار فسفرآرد از طريق رنگ سنجي
محلولهاي مورد نياز
16-8-اندازه گيري كلسيم در آرد:
محلولهاي مورد نياز:
روش آزمايش:
10-18-تعين مقدار نشاسته به روش هيدروليز اسيدي
روش آزمون
10-19- اشكال نشاسته
10-20- روش اندازه گيري كل مواد جامد در آب پخت (لعاب) و وزن پس از پخت ماكاروني
10-21-عدد زلني يا سديمانتاسيون
10-22- وزن هكتوليتر
10-23- وزن هزاردانه
10-24-آزمايش تعيين كميت و كيفيت گلوتن
طبقه بندي آردها از نظر كميت و كيفيت گلوتن عبارتند از:
10-25-اندازه گيري ذرات آرد
روش آزمايش
10-26-تعيين رنگ آرد
10-26- آزمون جسم خارجي در آرد:
10-27- آزمون بو آرد:
روش آزمايش تعيين رنگ آرد با دستگاه kent Jones
10-27- افت گندم و جداسازي ناحالصيهاي گندم
روش كار
10-27-عدد فالينگ
10-28-آزمايش فارنيوگراف
10-30--دستگاه فرمنتوگراف
10-31-دستگاه آلوئوگراف
10-33-دستگاه آميلوگراف
10-33-آزمايش تعيين مقدار گاز ايجاد شده در اثر تخمير
10-34-آزمايش تعيين قابليت فشردگي
10-35-روش اندازه گيري سياهك گندم
محاسبه
10-36-روش جستجو و شمارش با سيلوس سرئوس در مواد غذايي
10-36-1- بررسي نتايج
10-36-2- ويژگيهاي باكتري با سيلوس سرئوس:
10-36-3-1-محيط پايه
طرز تهيه:
10-36-3-2--طرز تهيه محلول سولفات پلي ميكسين B
10-36-3-3-سوسپانسيون زرده تخم مرغ
طرز تهيه :
10-36-4-طرز تهيه سرم فيزيولوژي:
10-36-5-محيط كشت نونزنيت آگار (آگار مغذي )
10-36-6-محيط نيترات
10-36-7-گلوكز آگار
10-36-8-محيط متيل رد و ژپرسكوئر (MR - VP)
10-36-9-محيط نشاسته
10-36-10-طرز تهيه محلول رقيق كننده :
10-36-11-آزمايشهاي تائيدي
10-36-12-آزمايش نشاسته
10-36-13-آزمايش احياي نيترات به نيتريت
10-36-14-آزمايش و ژيرسكوئر( VP )
10-36-15-طرز تهيه انواع معرف ها
10-36-16-معرف هاي لازم براي آزمايش VP
10-37--كلستريديوم پرفرانژانس: كلستريديوم هاي احيا كننده سولفيت در مواد غذايي
54-8-مايع تيوگليكولات بدون دكستروز
10-37-3-طرز تهيه محلول با فرفسفات :
10-37-4-محيط كشت آگار خون دار با نئوماسين
10-37-5- محيط گوشت پخته
10-38- روش جستجو و شمارش قارچها (كپك ها و مخمرها) به روش شمارش پرگنه در 25 درجه سلسيوس
10-39-روش جستجو و شمارش كلي فرم ها در مواد غذايي


دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد -کامل - رز بلاگ

27 دسامبر 2016 ... نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با ... 2 . دانلود پایان نامه
تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد – یونی گلد 22 نوامبر 2016 .

دانلود پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد -کامل و جامع | سپهر ...

22 ژانويه 2017 ... با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان عنوان محصول دانلودی:پایان نامه تكنولوژی
آسیابانی از گندم تا آرد یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی ...

دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - یونی سلس

دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد. ... تريتيكاله نيز گياه نسبتاً
جديدي است كه از تلقيح گندم و چاودار به وجود آمده است . گرچه دانة باك ويت با نام علمي ...

پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۷۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود ...

پایان نامه کشاورزی - تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد همراه با عکس و ...

خريد و دانلود پايان نامه کشاورزي - تکنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول.

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول. آبان ۲۰, ۱۳۹۵ campiranدسته‌بندی نشده ...

پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد. ... 3) قبل از دانلود از انتخاب خود مطمئن
شويد ، عودت مبلغ فايل ممکن نيست. 4) پس از خريد به هيچ عنوان اقدام به خريد مجدد ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول. توسط : adminدر: اکتبر 20, 2016 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

دانلود مقاله و پروژه پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - داک لینک

دانلود مقاله و پروژه پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد. تعداد صفحات : ۴۰۰
فرمتWORD : حجم فایل : ۱۹٫۵۱ MB … دریافت فایل ...

پروژه و پایان نامه صنایع غذایی: تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ...

پروژه و پایان نامه صنایع غذایی: تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد, ,فصل اول ,
ويژگي ... دانلود پروژه معماری, دانلود,خرید پروژه, معماری, فروش پروژه رشته معماری ,
پروژه ...

دانلود پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد -کامل و جامع - تی مقاله

31 ا کتبر 2016 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با
جستجوی ((پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد)) وارد صفحه ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول. آبان ۲۲, ۱۳۹۵ campiranتبادل پست با سایت دیدپا ...

دانلود مقاله و پروژه پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد

دانلود مقاله و پروژه پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ... توجه: پس از خرید
فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

12 آگوست 2016 ... صفحه اصلی دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد
همراه با عکس و جدول. دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي ...

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد همراه با عکس و جدول | پایان نامه ...

فصل اول; ویژگی ، ساختار; و تركیبات دانة‌ غلات; ویژگیهای غلات; منشأ غلات; غلات
اصلی; گندم; طبقه بندی گندم از نظر مصارف; گندم مخصوص محصولات خمیری; گندم ...

دانلود (پژوهش بررسی عوامل موثر درکارآفرینی دانش آموختگان دررشته ...

4 روز پیش ... دانلود (پژوهش بررسی عوامل موثر درکارآفرینی دانش آموختگان دررشته کشاورزی
درشهرستان ... خرید آنلاین پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

دانلود فایل کامل نمونه سوال ریاضیات مقدماتی – سیب مقاله دانشگاهی

4 روز پیش ... مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر
همکاران ... خرید آنلاین پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

14 ا کتبر 2016 ... Home / تبادل پست / دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم
تا آرد همراه با عکس و جدول. دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی ...

کاملترین فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد | تحقیق ...

1 نوامبر 2016 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد)) را در ادامه
مطلب ببینید پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد گندم

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد گندم و پروژه
دانشجویی و گزارش سمینار و تز در ... پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد غلات

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد غلات و پروژه
دانشجویی و گزارش سمینار و تز در ... پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد بایگانی - سیستم ...

غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد . حدود 70 65 درصد از كربوهيدراتها ،
پروتئينها و همچنين قسمت زيادي از ويتامينهاي گروه B ، املاح و عناصر كم مقدار رژيم
غذايي ...

بایگانی‌ها دانلود تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - چشم‌انداز ...

خانه / بایگانی برچسب: دانلود تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ... دانلود
تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد .

تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و جدول

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و ...
اصلي : 31- گندم 4طبقه بندي گندم از نظر مصارف 5گندم مخصوص محصولات خميري ...

تکنولوژی آسیابانیدانلود مستقیم

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول با موضوع آرد, تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد, تکنولوژی آسیابانی,
...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

16 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول. دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول. توسط admin · جولای 18, 2016 ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول. توسط : adminدر: سپتامبر 02, 2016 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

8 نوامبر 2016 ... گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ... ش کارآموزی
آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی این پروژه ...

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد – یاهو شاپ

13 نوامبر 2016 ... یاهو شاپ فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه،پایان نامه،نرم افزار ... این محصول”
دانلود تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد “را از یاهو شاپ دانلود ...

برترین فایل مقاله تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی ...

7 ژانويه 2017 ... کاملترین فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ... برترین فایل مقاله
تأثیر تكنولوژی بر پیشرفت تحصیلی و درسی دانش آموزان ابتدایی ... که خرید از
فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.

دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد | کانون صبای ...

8 آگوست 2016 ... غلات مهمترین منبع غذایی انسان می باشد . حدود ۷۰ ۶۵ درصد از کربوهیدراتها ،
پروتئینها و همچنین قسمت زیادی از ویتامینهای گروه B ، املاح و عناصر کم ...

دانلود پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - مقالات دانشگاهی

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد فهرست مطالب * فصل اول ۱ * ویژگی ، ساختار ۱ * و
ترکیبات دانه‌ غلات ۱ * ۱-۱-ویژگیهای غلات ۲ * ۱-۲- منشأ غلات ۲ * غلات اصلی ۳

آسیاب های غلتکی برای گندم - شکسته محصولات جدید فروش

فرایند آسیاب های غلتکی مدرن برای تهیه آرد را فرایند نرم کردن تدریجی نیز می ...
خريد و دانلود پايان نامه کشاورزي - تکنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و .

رشته کشاورزی بایگانی - آرین داک

5 دسامبر 2016 ... در: مهر 27, 1395 در: پایان نامه, رشته کشاورزیبدون دیدگاه · پایان نامه درباره تكنولوژي
آسياباني از گندم تا آرد. مقدمه غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

11 ا کتبر 2015 ... فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات:380 فهرست مطالب : عنوان صفحهفصل
اول 1ويژگي ، ساختار 1و تركيبات دانة‌ غلات 11-1-ويژگيهاي غلات ...

PDF[مقاله گندم] شبکه مقاله

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻨﺪم. دﺳﺘﻪ: ﮐﺸﺎورزی. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 35 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 51. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻨﺪم .....
دارد (55). ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻨﺪم q. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻨﺪم q. ﮔﻨﺪم q. ﭘﺮوژه ﮔﻨﺪم q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺪم q. داﻧﻠﻮد ﮔﻨﺪم q ...
[2] ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﺎ آرد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﺎ آرد.

صنايع غذايي بایگانی - دانلود رایگان

دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد در فایل ورد (word) دارای 76 صفحه
می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا ...

فایل بخش فنی و مهندسی - دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم ...

30 آوريل 2016 ... فایل بخش فنی و مهندسی – دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد. دانلود
پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد. غلات مهمترين منبع ...

دانلود فنی و مهندسی – برگه 196 – معرفی و دانلود کتاب

فایل شماره 391518 در سایت معرفی و دانلود کتاب نام این فایل : دانلود پایان نامه
تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد موضوع فایل: فنی و مهندسی موضوعات دیگر
پیشنهادی ...

صنایع غذایی - فروش پایان نامه، دانلود پایان نامه، دانلود تحقیق، دانلود ...

دنلود پایان نامه صنایع غذایی، دانلود تحقیق صنایع غذایی، دانلود رساله صنایع غذایی
، دانلود پروژه صنایع غذایی. ... عنوان پروژه: تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد – یاهو مارکت

12 نوامبر 2016 ... admin. برچسبدانلود تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ... دانلود رایگان مقاله
، تحقیق ، BS EN 62305-3:2011-Protection Against Lightning, ...

خرید سی دی مجموعه سخنرانیهای حجت الاسلام مهدی دانشمند / اورجینالy

... بیوگرافی پیتر آیزنمن - پرداخت و دانلود آنی · دانلود (پایان نامه تكنولوژی
آسیابانی از گندم تا آرد) ... منبع: http://netplust.rozblog.com/post/580; کلمات کلیدی
: فایل ,دانلود ,تحقیق ,بررسی ,پاورپوینت ,دریافت ,فایل تحقیق ,خرید آنلاین ,دانلود
فایل ...

نقش و قلم - Behblog

26 دسامبر 2016 ... برترین پکیج مقالةانقلاب فرانسه – دانلود فایل · دانلود پروژه بررسی علل ..... -کامل و
جامع · برترین فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

خمیر مایه یا مخمر نان - Fooda.ir

15 ا کتبر 2015 ... خميرمايه يا همان مخمر نان در واقع توده سلول‌هاي مخمر ساكارومايسس سرويزيه مي‌باشد كه به
طور صنعتي و به دو ... کتاب تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

مهندسی نوین صنایع آرد

کتاب تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد · تکنولوژی,آسیابانی,گندم,تار,آرد. کتاب
تکنولوژی ... و یا پایان نامه در اختیار شما علاقمندان به این صنعت بگذارد. لذا کلیه ...

خرید سی دی آموزش تعمیرات حرفه ای موبایل و کامپیوتر و لپ تاپ ...

... پیتر آیزنمن - پرداخت و دانلود آنی · دانلود (پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم
تا آرد) ... منبع: http://kuohsaran.rozblog.com/post/520; کلمات کلیدی: فایل ,دانلود
... ,دریافت ,فایل تحقیق ,دانلود فایل ,خرید آنلاین ,پاورپوینت بررسی ,فایل دانلود ...

دانلود پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - دانلود پروِژه های دانشجویی

17 نوامبر 2013 ... تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد فهرست مطالب * فصل اول ۱ * ویژگی ، ساختار ۱ * و
ترکیبات دانة‌ غلات ۱ * ۱-۱-ویژگیهای غلات ۲ * ۱-۲- منشأ غلات ۲

کارخانه آرد گندم - پايگاه دانلود رایگان کتاب

فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد ... ۲۶-
آسیاب غلتکی – سیستم مدرن آسیابانی است که با استفاده از غلتک گندم خرد می شود
.

خرید سی دی( آموزش زبان انگلیسی به صورت تصویری ... - راحت بلاگ

-پایان نامه بررسی پدیده انتقال حرارت در کره ی چشم انسان -مقاله پیرامون ... -دانلود
پاورپوینت مفاهیم اصول سرپرستی ... -پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

marjanpc برفی

برچسب ها : فایل ,دانلود ,بررسی ,نامه ,پاورپوینت ,آنلاین ,پایان نامه ,خرید آنلاین ......
فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - خرید فایل( فایل اتوکد پلان ...

دانلود تحقیق در مورد کارخانه کشت و صنعت شمال هیدروژناسیون روغن ...

15 آگوست 2016 ... دانلود پروژه هیدروژناسیون روغن نباتی کارخانه کشت و صنعت شمال ..... پایان نامه
تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد | کافه پروژه – خانه cafeproje.com/ ...

كهربا

12 نوامبر 2016 ... -خريد و دانلود مقاله بررسي اجزاي تجارت الكترونيكي و مدل‌هاي مختلف آن ...... -دانلود
فايل ( پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد) -دانلود (مقاله ...

کافی نت دانشجو (فرهنگیان ) کارآموزی صنایع غذایی

دانلود گزارش کارورزی رشته تکنولوژی مواد غذایی محصولات لبنی می ماس بافرمت ورد
... کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی این پروژه کارآموزی
.... دانلود گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

اصلاح نباتات - معرفی کتاب "کیفیت و ارزش تکنولوژیکی گندم "

اصلاح نباتات - معرفی کتاب "کیفیت و ارزش تکنولوژیکی گندم " - نگاهی به اصلاح
... به شماره 06132217001، 06132217002 و 06132216345 تماس بگیرند تا کتاب
در اسرع وقت ... همچنین فرآیند آسیابانی گندم و تولید آرد و نان مورد اشاره قرار گرفته و
نقش ... برای دانلود فهرست مطالب و صفحات ابتدایی هر فصل کتاب "کیفیت و ارزش ...

خرید سی دی( آموزش زبان انگلیسی به صورت تصویری ... - فلاورستان

12 دسامبر 2016 ... -مقاله پیرامون فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ... -دانلود پاورپوینت مفاهیم
اصول سرپرستی ... -پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

بهار نارنج

دانلود فایل پاورپوینت آنلاین کامل دریافت دانلود فایل خرید آنلاین پایان نامه
برترین پکیج فایل دانلود ... شناسی، تاریخچه و آموزش (از مبتدی تا پیشرفته) نیاز
است، به آسانی و بصورت کاملا حرفه ای بیاموزند :: ...... فایل دانلود پاورپوینت
مدیریت تکنولوژی .... کاملترین فایل مقاله آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت
ارتباطی وجود دارد؟

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - فایل ویکی

دانلود تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد. ... دانلود مقاله , آموزش , پاورپوینت ,
جزوه , تحقیق , پروژه دانشجویی ... گندم ، چاودار ، جو ، يولاف ( جودوسر ) ، برنج ، ارزن و
ذرت در گروه غلات قرار مي‌‌گيرند .... و نيز در پايان ماه مبارك رمضان ميزان فطريه اي كه هر
فرد مسلمان بايد به نيازمندان بپردازد بر مبناي قيمت 3 كيلو گندم تعيين شده است .

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه

دانلود پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد (1) .... نزد ما مسلمانان گندم و نان از
حرمت و منزلت خاصی برخوردار است و در بیشتر مراسم مذهبی و اعیاد و حتی سفره روزانه
...

مجموعه مقالات بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی - سیویلیکا

نتایج ۱ تا ۱۰۰ از مجموع ۸۴۰. نمایش و دانلود مقالات بیستمین کنگره ملی علوم و
صنایع غذایی ... نام نویسندگان مقاله: منا کوهستانی سرند - فرشاد ورامینیان ....
درجهسانتی گراد بر عدد پراکسید جوانه گندم حاصل از آسیابانی گندم دوروم (فول
تکست دارد) ..... گاز و عملکرد تکنولوژیکی مخمر نانوایی (ساکارومایسس سرویسیا) (
فول تکست دارد)

پیشران کسب‌وکارهای ایرانی - سامان رسانه

2 جولای 2016 ... رییس هیات‌مدیره انجمن آسیابانان منطقه خاورمیانه و آفریقا تاکید دارد که حجم وسیعی ...
تا چند سال پیش، صنعت آرد تقریبا در انحصار کامل دولت بود و از اویل دهه ... در صنعت
تولید آرد، با توجه به اهمیت عملکرد ماشین‌آلات در مراحل استخراج آرد از گندم و ... پروژه
خط تولید را هم بعد از سه سال به پایان رساندیم که از اسفند ماه سال ...

پروژه حقوق معماری | فروشگاه فایل سقین

20 سپتامبر 2016 ... صفحه اصلی پروژه حقوق معماری ... شامل شش فایل پاورپوینت پروژه به همراه سه فایل
ورد ... دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد.

پروژه های دانشجویی

پروژه های دانشجویی - پروژه برنامه نویسی - طراحی صفحات وب - پروژه کارآفرینی -
پروژه مهندسی نرم افزار ... ترجمه مقاله پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد.

کاملترین فایل پاورپوینت تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر اختلال ...

6 دسامبر 2016 ... برترین فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ... دانلود فایل ( گزارش
کارآموزی حسابداری در بانک صادرات) ما بهترین محصولات را برای رضایت ... برترین
پکیج ترجمه مقاله مدل پاسخگویی بار مسکونی و اثر بروی تلفات و ...

The Effect of Additional Defatted Corn Germ Flour on ... - Sid

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ... آرد ﺟﻮاﻧﻪ ذرت ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
ﺿﺮوري ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ... ﻳﺎ آرد ﮔﻨﺪم. ﺳﺨﺖ ﻳﺎ ﻧﺮم ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ.
ﻫﻤﺮاه آب ﻳﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﺎز و ﺳﭙﺲ ﺧﺸﻚ ... آﺳﻴﺎﺑﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮآورده
..... ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﻻزم. (. ﺣﻠﺰوﻧﻲ. ) را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد . ﭘﺲ از ﺧﺮوج. ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ از ﻗﺎﻟﺐ، آن ﻫﺎ را ﺑﺮ روي ﻃﺒﻖ ﻗﺮار
داده.

آ ین وضعیت جسمانی رضا رشید پور بعد از سکته قلبی در برنامه حالا ...

... کاملترین{ پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد } · برترین{ پایان نامه
نقش earen lue در کنترل پروژه } · چند ایده ی عالی وکاربردی جهت نظم وساماندهی به
وسایل ...

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم

18 ژوئن 2015 ... دانلود گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم مقدمه فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از
مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد نهایی میباشد . آرد، یکی از ... 26- آسیاب
غلتکی – سیستم مدرن آسیابانی است که با استفاده از غلتک گندم خرد می شود . 27-
الک مرکب یا .... گزارش کار از کارآموزی کارخانه ارد - دانلود مقاله/پروژه /تحقیق.

موج باران

-دانلود پایان نامه تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شكل گیری تمدن مدرن غرب - خرید
آنلاین و دریافت ... -پروپوزال (ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم
دوروم ) .... با افشانه – دانلود فایل · دانلود پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد
-کامل ...

دانلود{ بررسی خواص متالوژیكی و مكانیكی لحیمهای عاری از سرب }

تحقیق و مقاله دانشجویی,دانلود{ بررسی خواص متالوژیكی و مكانیكی لحیمهای عاری از
سرب } ... از نظر علمی و از دیدگاه یک دانشمند علوم تجربی و یا یک مهندس مورد مطالعه
قرار داده تا دریابند بر .... دانلودبروزترین{ پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا
آرد } ...

پایان نامه های صنایع غذایی - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

16 نوامبر 2013 ... پایان نامه استریفیکاسیون داخلی روغن ها و چربی ها و تأثیر آن بربهبود خواص تغذیه
... پایان نامه تصفیه شربت ... تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

رمز شاد زیستن - گندم شاه غلات

دارد. هرچه درجه استخراج آرد بیشتر باشد میزان نشاسته کمتر و در عوض میزان
پروتئین افزونتر خواهد بود. ... به صدمه وارد شده بر نشاسته در اثر عوامل مختلف چون
آسیابانی پی برد در آرد گندم عدد دکترین ... مدت زمان کاشت تا برداشت: هر چه زمان رشد
و رسیدن دانه بیشتر طولانی باشد میزان پروتئین .... دانلود پایان نامه,سمینار,
پروپوزال,مقاله ISI.

پروژه درس روش تحقیق - پروژه access , پروژه كارآفريني , پروژه ويژوال ...

کلمات کلیدی: پروژه روش تحقیق , دانلود پروژه درس روش تحقیق , تحقیق برای درس
...... کد:246 - پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد تعداد صفحه:409; کد:247 ...

دانلود پروژه تحقیق مقاله گزارش کارآموزی نمونه سوالات پیام نور ...

گزارش کارآموزی تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد تاريخ ارسال : 16 /03 /1393;
گزارش کارآموزی سیستم های جانبی توربین گاز تاريخ ارسال : 15 /03 /1393; گزارش
...

بانک پروژه و پایان نامه دانشجویی | یک سایت سایت‌های مستر فایل ...

پایان نامه شبیه سازی مخازن نفتی فرمت فايل : WORD تعداد صفحات:63 فهرست
مطالب: ... گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد
دانلود ...

ادبی،فرهنگی،هنری :: بالا دیده

پایان نامه ی خرگوش ... خرگوش: پایان نامه می‌نویسم. روباه: جالبه، موضوع پایان نامت چی
هست؟ ... آسیابان گندم او را در کنار سایر کیسه ها گذاشت تا به نوبت آرد کند.

تاريخچه آسياباني

DM10- تكنولوژي و فرایند تبدیل گندم به آرد چند صفحه اول پایان نامه به همراه ... نرم
افزار كارخانجات آرد آسياباني دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

دانلود پروژه کارآفرینی كارخانه توليد آرد | Filepark

از اين رو پروژه ارزيابي طح كارخانه آرد بهبهان نيز به دليل ارتباط طرح با موضوع گندم
و ... موقعيت جغرافيايي گندم : گندم از كرانه هاي قطبي تا حوالي استوا كشت مي شود در
... استفاده از تكنولوژي آسياباني ، انواع آرد را براي مصارف مختلف بدست آورد كه هر ...

دانلود (مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های ارتباطی (فصل دوم ...

30 سپتامبر 2016 ... ... خرید آنلاین پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد · دریافت فایل میراث ...
دانلود (مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارت های ارتباطی (فصل دوم)).

عنوان آسیاب :: جستجو - صفحه نخست

در این مقاله روش‌های مختلف آسيابکاری و مزایا، محدودیت ‌ها و کاربردهای آن‌ها بررسی خواهد
شد با ... وجود این آسياب باعث شده تا این منطقه به آسياب ابه شهرت پیدا کند. .... آنها در
مقاله خود اشاره می نمایند که ایرانیان باستان علاوه بر اینکه از لحاظ تکنولوژی انتقال
آب مطرح بوده .... درویش با لحنی آمرانه گفت گندم مرا زودتر آرد کن،وگرنه دعا میکنم .

ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی - مقاله و کتاب

27 ژانويه 2014 ... برای دانلود کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال، تألیف دکتر قادر میرزاقادری، دکتر محمد ...
در این مقاله سعی شده تا مهم ترین چالش های موجود در این مبحث با بهره گیری از .....
همچنین فرآیند آسیابانی گندم و تولید آرد و نان مورد اشاره قرار گرفته و نقش ... علیرغم
این که پیش از این کتاب‌هایی در مورد تکنولوژی نان و صنایع وابسته ...

خلاصه فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ (جلد دوم)

تحقیق؛ اطلاعات متاUPML

کارآفرینی و طرح توجیهی بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني (ATM ) شركت هاتف (سال 95)

دانلود پاورپوینت در مورد پول شویی؛.

دانلود پاورپوینت جفرافیای روستایی

نرم افزارهاي سيستم عامل 114 ص

دانلود پایان نامه بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر(word)

دانلود مقاله کامل درباره کلاهبرداری اینترنتی

دانلود پروژه نقش و اهمیت آموزش و پروش بخصوص تربیت نونهالان

لیست مدارس دولتی پسرانه ابتدایی منطقه 3 تهران(فایل اکسل)

تراکت فرآورده های لبنی

تحقیق در مورد آسيب شناسي سازمان

تحقیق درمورد تحليل فرآيندهاي قالبسازي

تحقیق درباره فیوز گازی

پاورپوینت فيزيک و اندازه گيري 12 اسلاید

تحقیق در مورد مرگ درختان نارون 14 ص (word)

ویژه نامه ولادت امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)-سه لَتی

تحقیق در مورد هارون الرَّشید

دانلود مقاله د مهندسی کامپیوتر مسیریابی شبکه

دانلود مقاله سبزیجات

حجاب4

پاورپوینت در مورد ریاضی ششم دبستان مبحث : تقارن و مختصات

ايران و سايه شوم استعمار انگليس

دانلود ارایه گزارش نهایی از کارورزی..

تحقیق. بيماري رواني بهداشت رواني

انواع محيطهاي برنامه نويسي و امكانات نرم افزاري در PLC

پاورپوینت در مورد آشنایی کامل با قطعات داخلی و خارجی کامپیوتر

نخود فرنگی

تاثیر وضعیت ظاهری بر روابط اجتماعی

تحقیق درباره شنا 49 ص