دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته
دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته شامل 330 اسلاید همراه با چارت ها، نمودارها ، جداول ،مثال ها و فرضیات میباشد که مشتمل بر بخش های زیر است:
نوع فایل : PowerPoint
فهرست محتوا
آمار چیست؟
دیدگاه هایی در مورد آمار:
مثال هائي از مطالعات آماري:
آمارشناس ها چه می کنند؟
مشخصه های شغلی آمارشناس ها
سواد آماری چیست؟
با سواد آماری کیست؟
شیوه های جمع آوری اطلاعات
تعریف هر تیمار (متغیر) تاحد امکان به صورت ویژه
مشخص کردن روشن واحدهای اندازه گیری
انواع داده ها
داده های قیاسی
مثال: داده های قیاسی
طبقه بندی داده های قیاسی به صورت:
داده های اسمی
مثال: داده های اسمی
داده های ترتیبی
مثال: داده های ترتیبی
داده های دودویی
مثال: داده های دودویی
داده های سنجشی
مثال: داده های سنجشی
داده های سنجشی تقسیم می شوند به گسسته یا پیوسته Discrete or Continuous
مثال های داده هایی با معیارهای گسسته
مثال ها: داده های معیاری پیوسته
آمار توصیفی
چه چیزی توصیف می شود؟

معیارهای مکانی
میانگین
محاسبة میانگین نمونه
میانه
محاسبة میانة نمونه
مد
Minitab:در برنامة
مناسبترین معیارهای مکانی بستگی به شکل توزیع داده ها دارد
متقارن و یک نمایی
متقارن و دونمایی
چوله به راست
چوله به چپ
انتخاب معیار مناسب مکانی
توصیف داده ها با اعداد معیارهای تغییرپذیری
چه چیزی توصیف می شود؟
معیارهای تغییرپذیری
دامنه
دامنه چیست؟
دامنة بین چارکی
دامنة بین چارکی چیست؟
واریانس
انحراف معیار
واریانس یا انحراف معیار چیست؟
ضریب تغییر
شکل توزیع داده ها
انتخاب معیار مناسب تغییرپذیری
احتمال
حادثه
مثال ها از حادثة پوچ:
مثال های از حادثه های قطعی
سه راه برای تعیین احتمالات
توزیع نرمال
هیستوگرام درصد
هیستوگرام
مساحت مستطیل = احتمال

کاهش اندازة فاصله ...
کاهش بیشتر اندازة فاصله ها ...
توابع پیوستة چگالی احتمال ...
نوع ویژه ای از تابع چگالی احتمال پیوسته p.d.f
خصوصیات توزیع نرمال
مثال هایی از متغیرهای تصادفی نرمال

احتمال بالای 75 چقدر است؟
سطح زیر منحنی = احتمال
استاندارد کردن ...
استفاده از جدول z
احتمال بین 65 و 70 چیست؟
احتمال زیر 65 چیست؟
آزمون فرضیه
مقدمه
دو راه برای یادگیری در مورد یک جمعیت
فواصل اطمینان
آزمون فرضیه
ایدة عمومی آزمون فرضیه
ایدة آزمون فرضیه
شناسایی فرضیه ها
خطاهای قضاوت
خطاها در آزمون فرضیه
تعاریف: انواع خطا
استفاده از p-value برای تصمیم گیری
چه نوع خطایی ممکن است برای ما پیش آید؟
آزمون فرضیه برای میانگین یک جمعیت
مقادیر p
تعیین مقادیر P
تصمیم گیری
اصطلاحات
سطوح اسمی Nominal scale
در سطح ترتیبی ordinal scale
سطح فاصله ای Interval Scale
سطح نسبی Ratio Scale
تحلیل روابط بین متغیرها
روابط بین متغیرها
تفاوت عمدۀ همبستگی و رگرسیون
جدول توافقی
ضرایب همبستگی مرتبط با متغیرهای اسمی
شرایط استفاده از آزمون کای اسکوئر
2. ضریب همبستگی چوپروف (T)
3. ضریب همبستگی فی phi
4. ضریب همبستگی توافق پیرسون Pearson s coefficient contingency
5. ضریب کرامر:
ضرائب همبستگی مرتبط با متغیرهای ترتیبی
1. ضریب همبستگی رتبه ای کندال kendall s rank correlation coefficient
2. ضریب گاما Gamma coefficient

3. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن Spearman Rank Correlation Coefficient
ضریب همبستگی مرتبط با متغیرهای فاصله ای یا نسبی


ضریب همبستگی پیرسون Pearson Correlation Coefficient
انتخاب آزمون مناسب برای مقایسۀ میانگین ها
آزمونهای پارامتری

پیش فرضهای آزمونهای پارامتری
ب- آزمون F (تحلیل واریانس ANOVA)
تحلیل واریانس یکطرفه:
One-way Analysis of Variance

تحلیل واریانس دوطرفه:
Two way Analysis of Variance
آزمونهای غیرپارامتری
انتخاب آزمون غیرپارامتری مناسب
1.آزمون نشانه:
2. آزمون مک نمار:
3. .آزمون ویلکاکسون Wilcoxon Test
4. آزمون فریدمن Fridman Test
5. آزمون کوکران
6. آزمون من - ویتنی
Mann – Whitney Test

7. آزمون کولموگروف - اسمیرنف
Kolmogrov – Smirnov Test

8. آزمون کروسکال - والیس
Kruskal – Wallis Test

9. آزمون میانه: Median test
طبقه بندی روش های تحلیل چندمتغیره
رگرسیون
جمع آوری داده ها
کاربرد رگرسیون
نقش کامپیوتر
SAS, SPSS, S-plus, R, MATLAB
رگرسیون و مدل سازی
تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی
تحلیل رگرسیون
تعبیر نوین تحلیل رگرسیون
تحلیل رگرسیون در مقام مقایسه با تحلیل رابطۀ علیت
تفاوت عمدۀ همبستگی و رگرسیون
رگرسیون خطی و غیرخطی
جزء استوکاستیک (تصادفی) تابع رگرسیون جامعه
اهميت جزء اخلال استوکاستیک و تعبیر آن
تخمین مدل رگرسیون دو متغیره
روش حداقل مربعات معمولی
Ordinary Least Square (OLS)
مشاهدات
نمودار پراکندگی
قاعدۀ کلی حداقل مربعات
فرضیات اساس روش حداقل مربعات
پراکندگی منحنی فیلیپس
منحنی فیلیپس
خصوصیات تخمین زننده های حداقل مربعات: قضیۀ گوس- مارکف
The Gauss-Markov Theorem
قضیۀ گوس- مارکف
ضرائب تعیین r2 (معیار خوبی برازش) و ضریب همبستگی r2
ضریب همبستگی:
الگوهای همبستگی
ضریب تعیین
کوشش برای حداکثرکردن R2
فرض نرمال:
مدل رگرسیون خطی نرمال کلاسیک

توزیع احتمالی اجزاء اخلال ui
فرض نرمال بودن
خصوصیت تخمین زننده های OLS تحت فرض نرمال بودن
رگرسیون دومتغیره:
تخمین فاصله ای و آزمون فرضیه

فاصلة اطمینان
آزمون فرضیه و انتخاب سطح معنی داری
نقض فروض مدل کلاسیک
همخطی Multicollinearity
نتایج عملی هم خطی
کشف هم خطی
رفع مشکل هم خطی:
ناهمسانی واریانس Heteroscedasticity
نتایج کاربرد روش OLS در شرایط وجود ناهمسانی واریانس
کشف ناهمسانی واریانس
خودهمبستگی
تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی
تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی
کشف خودهمبستگی:
  1. -روش ترسیمی
  2. -آزمون تسلسل
  3. -آزمون دوربین واتسون : مشهورترین آزمون تشخیص همبستگی سریالی است DW

فروض زیربنایی آزمون D.W
تصریح مدل
خصوصیات یک مدل خوب
انواع خطای تصریح
نتایج خطای تصریح
• حذف یک متغیر مهم:
• لحاظ کردن یک متغیر نامربوط
آزمونهای کشف خطای تصریح
• کشف وجود متغیرهای غیرلازم
• آزمونهای راجع به متغیرهای حذف شده و شکل تبعی غلط
استفاده از باقیمانده ها (ملاحظة گرافیک این باقیمانده ها)
رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی
رگرسیون بر روی یک متغیر کمی و یک متغیر کیفی با بیش از دو طبقه
رگرسیون بر روی متغیر وابستة موهومی
  1. مدل احتمال خطی linear probability model (LPM)
  2. مدل لاجیت (Logit)
  3. مدل پروبیت (Probit)
مدل های معادلات همزمان
تحلیل مسیر
خاستگاه تحلیل مسیر
تجزیة همبستگی
انواع مدل های مسیری
مدل های مسیری بازگشتی
مدل غیربازگشتی
معنی مدل های مسیری
اثرات غیرمستقیم و مستقیم
نمودار مسیر درونداد در مطالعة رضایت شغلی
تحلیل عاملیFactor Analysis
تعریف ماتریس همبستگی
تعریف عامل
تعریف بارهای عاملی
فایده تحلیل عاملی
تحلیل عاملی اکتشافی: یک مثال
تحلیل عاملی تأییدی
اشکالات وارده بر تحلیل عاملی
انجام تحلیل عاملی


دانلود مقاله


پایان نامه


ارزان


مقالات کمیاب


مهندسی برق


زمین شناسی


انگلیسی


مترجمی


آب


تحقیق


فایل وورد


پاورپوینت


اکسل 2016


Doc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته - صفحه اصلی

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته شامل 330 اسلاید همراه با چارت ها
، نمودارها ، جداول ،مثال ها و فرضیات میباشد که مشتمل بر بخش های زیر است:.

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته - پایان نامه ها

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته همراه با چارت ها، نمودارها ، جداول ،
مثال ها و فرضیات شامل 330 اسلاید در فروشگاه موجود میباشد.

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته - کمپ ایران

15 آوريل 2016 ... صفحه اصلی اخبار دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته .... عضو
کانال تلگرام کمپ ایران باشند تا در قرعه کشی شرکت داده شوند.

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته بایگانی ...

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته شامل 330 اسلاید همراه با چارت ها
، نمودارها ، جداول ،مثال ها و فرضیات میباشد که مشتمل بر بخش های زیر است: نوع ...

دانلود کتاب کامل آمار و احتمال مقدماتی با مثال های کاربردی

18 جولای 2013 ... از آمار توصیفی گرفته تا مراحل پیشرفته تر همانند، آنالیز واریانس، روش های
ناپارامتری، رگرسیون و .... . امید است که مورد استفاده دوستان عزیزم قرار ...

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته

31 آگوست 2013 ... دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته شامل ۳۳۰ اسلاید همراه با
چارت ها، نمودارها ، جداول ،مثال ها و فرضیات میباشد که& ...

, دانلود کتاب آموزش PHP , از مقدماتی تا پیشرفته , php پیشرفته , آموزش

دانلود کتاب آموزش PHP , از مقدماتی تا پیشرفته , php پیشرفته , آموزش PHP ,
آموزش ... خوشه بندی در ساخت سیستم های توزیع شده · دانلود رایگان جزوه درس آمار و
احتمالات دکتر .... گرفته تا بحث بانک اطلاعاتی mysql و شی گرایی در php پرداخته
است.

دانلود پاورپوینت با موضوع زندگینامه فریدون مشیری

دانلود فایل پاورپوینت با موضوع زندگینامه فریدون مشیری که شامل 19 اسلاید
میباشد: ... دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته · دانلود تحقیق طرح
...

پاور پوینت آمار و احتمالات مهندسی رشته کامپیوتر - دانلود پروژه و مقاله

30 آگوست 2016 ... دانلود جزوه پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی پیام نور رشته کامپیوتر . ..... دانلود
پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته - صفحه نخست

فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

در این قسمت فایلهای مربوط به رشته آمار و احتمالات قرار دارد. ... دانلود پاورپوینت آمار
و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته. دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا ...

دانلود جزوه آموزشی آمار و احتمالات - دانلود کتاب دانلود رایگان

22 ژوئن 2015 ... جزوه آموزشی آمار و احتمالات همراه با تمرین های مکرر برای یادگیری بیشتر. ... دانلود
کتاب حسابداری صنعتی مقدماتی · دانلود کتاب راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی نقشه
برداری ... جستجوگر پیشرفته کتاب ... لطفا بازدید و مشارکت کنید (4204); تعرفه
تبلیغات در سایت کتابخانه امید ایران تا 35 درصد کاهش یافت.

دانلود رايگان تحقيق امار

پروژه آمار و احتمالات - بزرگترین مرکز دانلود فایل(مقاله,پروژه،تحقیق،گزارش
کارآموزی،پایان ..... آموزش جامع DreamWeaver CS5_ سطح مقدماتی تا پیشرفته/
اورجینال.

دانلود کتاب آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته - پروژه دات کام

9 دسامبر 2015 ... عنوان کتاب : آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته قالب بندی : PDF قیمت :
رایگان شرح مختصر : احتمالاً تا به ... آموزش فوتوشاپ و کورل · آموزش آمار و احتمالات ·
مهندسی قدرت ... دانلود جزوه آموزش برنامه نویسی مقدماتی زبان سی ...

Electrical - جزوات رایگان برای تمام رشته ها

(0) دانلود جزوه سیستم عامل - ویژوه داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی (1) دانلود
جزوه .... (1) دانلود نمونه سوال کاربرد آمار و احتمال در مهندسی صنایع (2) دانلود نمونه سوال
...

جزوه آمار احتمالات مقدماتی دانشگاه پیام نور - بلاگز فا

2- دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی - مهندس یار17 جولای 2012 ... جزوه آمار و .... جزوه
آموزش مقدماتی تا پیشرفته روش عناصر محدود غیر خطی 1 و 2 دانشگاه صنعتی سهند.

آمار و ریاضی - طرح توجیهی

دانلود فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته شامل 330 اسلاید همراه با
چارت ها، نمودارها ، جداول ،مثال ها و فرضیات میباشد که مشتمل بر بخش های زیر است:.

آمار و احتمالات - پایگاه مقدماتی و تخصصی کامپیوتر

8: دانلود فایل آموزشی آنتی هک و امنیت از مبتدی تا پیشرفته - (34936 مشاهده) ...
دانلود جزوه آمار و احتمالات. آمار. در این جزوه 176 صفحه به طور مختصر و مفید با مفاهیم
آمار ...

دانلود کتاب آموزش فارکس از مقدماتی تا پیشرفته - پارس بوک

23 ژوئن 2010 ... توضیحات : فارکس بزرگترین ، کاراترین ، پویاترین و جذابترین بازار مالی در
جهان با حجم تبادلات روزانه ای بیش از ۳ تریلیون دلار براساس آمار ...

آمار بایگانی - سیستم بازاریابی فایلهای بیست - خانه

دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مقدماتی تا پیشرفته شامل 330 اسلاید همراه با چارت ها
، نمودارها ، جداول ،مثال ها و فرضیات میباشد که مشتمل بر بخش های زیر است:نوع فایل ...

دانلود رایگان جزوه مبناهای عددی (مقدماتی تا پیشرفته) - مهندسی ... - پروژه ها

در تهیه جزوه مبناهای عددی (مقدماتی تا پیشرفته) از کتاب های مبانی کامپیوتر و
الگوریتم تالیف مهندس ... آموزش فوتوشاپ و کورل · آموزش آمار و احتمالات · مهندسی قدرت.

جزوات حسابداری

برای دانلود هرکدام از کتاب های زیر برروی خودشون کلیک کنید تا دانلود شوند. دانلود
جزوه ... دانلود جزوه آمـــــار و احتــــمالات محسن طورانی موسسه پارسه ... کتاب حسابداری
پیشرفته ۲ دکتر حسین کرباسی یزدی ... حسابداری دولتی پیشرفته بهروز خدارحمی
.

دانلود جزوه کامل درس آمار - کنکور

دانلود کتاب بانک نکات رزمندگان سال اول تا چهارم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی.
21 تیر .... دانلود جزوه کامل آموزشی و نکات تستی و کنکوری درس آمار. با تشکر از ...

pdf - پايگاه دانلود رایگان کتاب

کتاب موج مرده : از فکر تا فیلمنامه / شامل ۳ تا فیلم نامه برای رسیدن به فیلمنامه ی
نهایی است . .... مهارت و توانایی این گروه و نقش آنان در پیشرفت اقتصادی، ادبی و هنری
اسپانیا سخن می‌گوید. ... دانلود کتاب آموزش حرفه ای پاورپوینت ۲۰۱۳ – Power Point
.... آمار سایت. تعداد کتاب ها : 7,146 کتاب; تعداد نظرات : 4267 نظر. . ارسال کتاب
برای ...

علم و آمار

علم و آمار - وبلاگی برای دوستداران امار - علم و آمار. ... با توجه به اینکه این مقدار برای
هر عضو جامعه متغیر است ( معتاد است یا معتاد نیست) و تا انتخاب آن عضو مجهول باقی
می ... هدف از این جایزه جهانی، جلب توجه جهانی به آمار، تحلیل داده‌ها، احتمال و درک
عدم‌اطمینان عنوان شده است. ... جهت دانلود اين مقاله اينجا کليک کنيد ..... کتاب آمار
پيشرفته

دانلود کتاب بسیار کامل آموزش اتوکد در 619 صفحه به زبان شیرین ...

جزوه آمار و احتمالات مهندسی دانشگاه علم و صنعت در سایت قرار گرفت ..... لطفا دقیقا
بفرمایید مشکل شما برای دانلود چیست تا باهم رفع کنیم. پاسخ دادن. شمه | 4 آبان ...

وبلاگ دانشجویان حسابداری دانشگاه رازی - جزوات

دانلود جزوه حسابداری صنعتی 1 ... این جزوه به صورت کامل از مقدماتی تا پیشرفته ی
این مبحث رو با مثال های .... دانلود جزوه آمار و احتمالات استاد صالحی به صورت PDF

بر بال‌های کتاب | مرجع دانلود کتاب‌های الکترونیکی

مجموعه‌های ریاضیات و آمار ... دانلود کتاب Stark ark ؛ یک کشتی فضایی زنده و مستقل
.... از شروع تا پایان کتاب «موتورها برای سازندگان» ازطریق نمونه‌های کاربردی، ...

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ - کمیسیون انجمنهای علمی ایران

ﻫﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ و ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎی ﻻﺯﻡ. ) ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ... ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺳﻤﯿﻨﺎﺭﻫﺎی
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ و ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ. ) ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی. ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ .... ﻣـﺸﺎوﺭﻩ. ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎﻥ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی. ﺧﻮﺩ. ﺍﺭ. ﻫﻢﺍﻓﺮ.
ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺍﯾﺮﺍﻥ ..... ﺍوﻝ ﺗﺎ ﺩﻫﻢ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ. # ..... ﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺭ ﺍﯾـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﯾـﻖ ﭼـﺎپ و ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺟـﺰوﻩ. ﻫـﺎ و .... ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺩوﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺠﻮﻡ،. 6#.

دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی + Pdf - سایت مهندسی صنایع

دانلود جزوه کامل آمار و احتمال دکتر کوچک زاده ... سلام امروز دیدم قسمت جزوات و کتاب های
تئوری احتمالات و همچنین آمار و احتمالات مهندسی واقعا ضعیفه و ۲ تا پست داره.

قالب بلاگفا - گروه اصلاح نباتات دانشگاه خلیج فارس - blogfa.com

برچسب‌ها: دانلود نرام افزار کشاورزی, اطلس کشاورزی .... ü ژنتیک از دیدگاه مولکولی،
بهمن صمدی یزدی، تا صفحه 202 ... ü آمار و احتمالات، عبدالمجید رضایی، چاپ جدید ...
برچسب‌ها: دانلود مقاله, مقاله بیوتکنولوژی, مقاله اصلاح نباتات .... ریاضی مقدماتی ....
گفت: پیشرفت در عرصه های مختلف زیست فناوری مستلزم سرمایه گذاری و میزان
تقاضا ...

171 مقاله فارسی حسابداری فایل ورد

پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی(نویسنده حساس یگانه)

پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری جلد دوم دکتر ساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی،سید مصطفی سید حسینی و مهتاب جهرمی

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری (2) تألیف دکترساسان مهرانی، دکتر غلامرضا کرمی، سیدمصطفی سیدحسینی و مهتاب جهرومی

حل المسائل کامل ریاضی پایه لیدا فرخو - حسابداری، ریاضی، مدیریت پیام نور - pdf

پاورپوینت فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی (نویسنده: یحیی حساس یگانه)

تصرف عدواني

پاورپوینت فصل دهم کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد اول) تألیف دکتر محمد نمازی

استفاده از الگوی بسیج در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق

پاورپوینت درباره عملیات انتحاری -77 اسلاید

مقاله تأثير سياست صحيح قيمت گذاري بر كالاها و خدمات گردشگري بر جذب گردشگران خارجي به كشور

دانلود متن کامل پایان نامه تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (بازخوانی روند و پیامدهای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا)

تحقیق اعدام صدام قطعا مهمترين رخداد سياسي اخير جهان بود

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره آناتومي جريان هاي سياسي ايران

پایان نامه: بررسی زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر - 90 صفحه ورد-

دانلود مقاله وظایف دولت نسبت به مردم چیست ؟

تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

پاورپوینت درباره مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام خمینی

نمونه سوالات اختبار سردفتری و دفتریاری

دانلود کار تحقیقی بررسی حقوقی شرب خمر و اکراه در آن آماده چاپ

حق آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس

دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ارتشاء 29 صفحه

دانلود کار تحقیقی : بررسی شروع به جرم و مقایسه آن با جرایم ناقص

دانلود کار تحقیقی با موضوع :اركان جرم كلاهبرداري كامپيوتري . خانم محمدي 16 صفحه

نمونه قرارداد سرایداری و خدماتی

خلاصه کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری

چک وسفته