دانلود رایگان

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل - دانلود رایگاندانلود رایگان داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل

دانلود رایگان داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه از سال 1329 به بعد بصورت روزانه و در محیط اکسل
شامل میزان بارش و حداقل و حداکثر و میانگین دما روزانه شهر ارومیه
منبع این داده ها اداره کل هواشناسی کشور می باشد
از این داده های به راحتی می توان برای تجزیه و تحلیل های آماری روزانه، ماهانه، سالانه و فصلی دما و بارش استفاده کنید.
در صورت هرگونه سوال می توانید با اینجانب مکاتبه نمایید.


داده آماری


ارومیه


بارش


دما


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه از سال 1329 به بعد بصورت روزانه و در
محیط اکسل. شامل میزان بارش و حداقل و حداکثر و میانگین دما روزانه شهر ارومیه.

داده های روزانه 54 ساله ی بارش و دمای شهرزنجان در محیط اکسل

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه از سال 1329 به بعد بصورت روزانه و در
محیط اکسل شامل میزان بارش و حداقل و حداکثر و میانگین دما روزانه شهر ارومیه منبع ...

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل | دانلود مقاله ...

12 نوامبر 2016 ... داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه از سال 1329 به بعد بصورت روزانه و در
محیط اکسل شامل میزان بارش و حداقل و حداکثر و میانگین دما روزانه ...

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل با موضوع ...

16 ژوئن 2009 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل داده های روزانه 60 ساله ی
بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل که برای دانلود شما عزیزان آماده شده ...

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل – Main.0f0.in

15 نوامبر 2016 ... داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه از سال 1329 به بعد بصورت روزانه و در
محیط اکسل شامل میزان بارش و حداقل و حداکثر و میانگین دما روزانه ...

تحقیق بيماريهايي كه سبب ناتوانيهاي توليد مثل مي شوند – مغز فایل

20 دسامبر 2016 ... داده های روزانه 29 ساله ی بارش و دمای شهر مراغه در محیط اکسل · دانلود مقالهISI آزمایش با
یون های ذخیره شده بسیار به اتهام در مرز بین فیزیک اتمی و هسته ...

بارش – مرجع مطالب ناب

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل. ژانویه 28, 2016 علوم
پایه دیدگاه‌ها برای داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل بسته
...

دانلود رایگان – برگه 192 – کتاب-مقاله-سورس کد-فلش - اولین

فایل داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل با موضوع علوم پایه
برای دانلود مستقیم شما قرار گرفته است. از جمله موضوعاتی که در فایل داده های ...

اولين بانك نرم افزارهاي هواشناسي و اقليم شناسي

داده های هواشناسی سطح زمین، سطوح میانی جو و داده های هواشناسی دریایی می باشد. ... ها و
دریاها و انیمشن سازی نقشه های ترسیم شده از قابلیت این نرم افزار هستند. ... سه ساعته
و تیک زدن پنج پارامتر(دما، فشار، باد، پوشش ابر و بارش) داده ها دانلود خواهد شد. ..... آمار
دما و بارش و تعيين اقليم استان اردبيل مي توانيد از اين برنامه كه در محيط ماكرو اكسل
...

Preliminary Analysis of the Time Series of Urmia Lake Water Elevation

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﺟﺎري ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ داده. ﻫﺎي ﺳﻄﺢ آب. درﻳﺎﭼﻪ. ي اروﻣﻴﻪ. از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘـﺨﺮاج ﻧﻤﺎﻳـﻪ ... ﻫﺎي
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ. ) ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎر ﺗﺮاز آب درﻳﺎﭼ. يﻪ. اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت. روزاﻧﻪ از ﺳﺎل.
1970 ... ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ. و ﺳﺎﻻﻧﻪ، از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي اﻛﺴﻞ و ﻣﻴﻨﻲ. ﺗﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺤﺗ .... ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ دﻣﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ را اﻧﺠﺎم. داده اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده درﺟﻪ. ي ﺣﺮارت. 46. ﺳﺎل. )1951-
1996.

پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمانشاه | خبر فارسی

روز, ساعت, دما, باد, وضعیت جوی .... در گفت وگو با خبرنگار فارس در کرج اظهار داشت:
با تحلیل داده های علمی جدید و نقشه های پیش ... بارش های پراکنده در روزهای آخر هفته
گلستان را فرا می گیرد .... امور آزمایشگاه های اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی
گفت: هوای ارومیه برای گروه های حساس ..... بهترین برندهای کیف زنانه در سال آینده
کدامند؟

وضع هوای ارومیه : ایستگاه هواشناسی ارومیه - سازمان هواشناسی

ایستگاه هواشناسی ارومیه ، وضع هوای ارومیه ، دمای هوا: -1° وضع هوا: غبارآلود , وضع هوای
... پیش بینی ۳ روز آینده ... وضع هوای فعلی استان آذربایجان غربی | سه شنبه 21 دی.

در ﺑﺮآورد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ي ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ داده MODIS ي آ

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ داده. ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه. ي. MODIS. ،. در ﺑﺮآورد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺳﺎل. 2000. ﺗﺎ.
2011. در ﺣﻮﺿﻪ. ي. آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ. ي. اروﻣﯿﻪ ﻣـﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از داده. ﻫـﺎي ﺳـﻨﺠﻨﺪه. ي ...
ي. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑـﻮده و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. ، ﻣﯿـﺰان. رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك، دﻣﺎ. ﯾﺎ ﺑﻪ. وﯾﮋه، ﻣﯿﺰان. ﺑﺎرش را
ﻣﻮرد .... ﺑﺎ داده. ﻫﺎ. ي. روزاﻧﻪ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻣ. ﺪرن. MODIS. را ﭘ. ﯿﺸﻨﻬﺎد. ﯽﻣ. ﮐﻨﺪ . ﮐﺎرﻧﯿﻠﯽ. 5. و ﻫﻤﮑﺎران (.
2006. ) ...

اصل مقاله (1025 K) - نشریه محیط زیست و مهندسی آب

های آماری. در. اکثر. سال. نها. تایج مشابه. ی. برای شرایط. ترسالی و خشکسالی را نشان
داد .... میانگین. بارش ساالنه. دو شهر. تبریز. و. ارومیه به ترتیب. 310. و. 341.
میلیمتر ... متوسط باد، فشار بخار اشباع، میانگین دمای روزانه، ساعات ر ... ها از طریق
فرمول. نویسی در اکسل تهیه شدند. داده. های مورد نظر. با. 31. سال آمار ماهانه و ساالنه وارد
معادله.

پایان نامه، مقاله، ترجمه، پروژه - درج اگهی رایگان

تجربه اولیه اجتماعی، سازگاری های ارتباطی ارجاعی را در بچه های 5 ساله پیش بینی می
کند ۱۵, ... باز بینی محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خشکی در دریاچه
ارومیه ۱۷,۰۰۰تومان ..... رودخانه هاي بالادست و پايين دست سد شهيد شاهچراغي شهرستان
دامغان ۳,۰۰۰تومان ... مطالعه ی ارتباط بین ژنوتیپ و دمای بدن در بلدرچین ژاپنی ۲,
۰۰۰تومان

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

یا عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای نهضت سوادآموزی در شهرستان نیشابور می باشد
.... ۹۴ پایان نامه بررسی ومطالعه ی کامل داده کاوی وداده کاوی با SQL SERVER 2005
پیاده ... ۱۰۳ پایان نامه بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار ۷۶; ۱۰۴ پایان
نامه ..... ۲۵-۱۵ ساله شهر تهران دکتر جعفری ۶۶; ۱۶۳ بررسی ارتباط میان استرس های
روزانه ...

دانلود پایانامه

۱۱۳ - فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مقوله ی فرهنگ ۱۹ ص ۱۱۴ - فساد
دربار ..... ۷۹۹ - مقدمه ای بر آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز (در ۱۳۸
ص .... ۱۰۷۳ - شهر ارومیه ۲۵ ..... ۱۶۳۲ - برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای
۱۳ ص ...... ۹۹۹ - پایان نامه طراحی و ساخت یک کنترل دمای دیجیتالی تابلوهای برق ۸۵

مقالات پنجمین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا - وب سایت جامع هوا و ...

و. انسان. ي. در. آلودگ. ي. هوا. ی. شهرها. م). طالعه. مورد. :ی. شهر. بجنورد. ط. ي. سال. ها. ی ..... ر
روش پاپاداکیس داده های هواشناسی ایستگاه بجنورد انتخاب ، پردازش و با ..... با توجه
به مدل اصلی و میانگین های بدست آمده از بارش منطقه دمای گرمترین ماه برای بجنورد ......
تغییر اقلیم )عمدتا کاهش بارش و افزایش دما( بر منابع آب حوضه دریاچه ارومیه، میزان ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ارزیابی مدل لارس در شبیه سازی داده های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دوره
2009-1985 میلادی ... دما به منزله ی یکی از مهمترین شاخص های اب و هایی است که
وضعیت کلی هوای یک ... با بارش بیش از 10 میلیمتر، تعداد روزهای ابری، حداقل و
حداکثر دمای روزانه، ... همچنین این شهرستان طی یک دوره آماری 60 ساله (1951-2010) از
لحاظ آسایش ...

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | ایثار خبر

۱- رزمندگان بسیجی و غیر بسیجی از نخستین روز اعزام یا حضور در جبهه ها٬ صرف .....
.ضمنا انگشت دست چپم در سال 60 در جبهه تاندمش به دلیل خوردن ترکش قطع شده ولی
...... بارش آتش تهیه توپ وخمپاره وکا تیوشا وتیرمستقیم تانک های زرهی وگشتی های
...... قانون گریزی وایجاد محیطی زور گرایانه انجام داده ودر این مسیر نیز پافشاری دارد .

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،آب وﻫﻮا - پرتال استان سیستان و بلوچستان

رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﭙﻮر ﯾﮑﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﭘﺮ آب ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﺎرواﻧـﺪر .... ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ
در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ... اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان ، زردﺷﺖ در زﻣﺎن او ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ، در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﺑـﺮا. ی. آﻧﺎﻫﯿﺘـﺎ ﻧـﺬر
ﮐـﺮد ..... ﯾﻌﻨﯽ. ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺪودی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﺎﺷﺪ آن. را ﺣﻮزه ﺑﺴﺘ. (ﻪ. ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣـﻮزه درﯾﺎﭼـﻪ. اروﻣﯿﻪ.
و) ...... -1. ﺳﺮزﻣﯿﻦ ، آب و ﻫﻮا. 55. 7-1-. وﺿﻊ ﺟﻮی ﺷﻬﺮ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎه. : ﺳﺎل. 1388. دﻣﺎی ﻫﻮا.

نتایج جستجوی - داراب آنلاین

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه داراب گفت: این شهرستان در سال 1389 یازده موقوفه جدید
داشت كه این ..... سهمیه بنزین اسفندماه به میزان 60 لیتر امشب واریز می شود. ... فناوری
تلفن های همراه روز به روز در حال پیشرفت است و گاهی طرح هایی اعلام می شود که تا ......
تيم فوتبال شهرستان داراب در رده ي جوانان نايب قهرمان ليگ برتر استان فارس شد.

بارش بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

داده های بارش، دما، تبخیر و نم نسبی ایستگاه های تبخیرسنجی و بارانسجی استان های
(زنجان، تهران، …) ...... داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل.

ارومیه بایگانی - 7y7

روستای میرشکار لو یکی از روستاهای توابع شهرستان ارومیه و در دهستان ترکمان از
بخش مرکزی واقع شده ...... داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل.

کندال اصلاح شده - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این پژوهش دادههای بیشینه سالانه دماهای روزانه ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران طی
بازه آماری 1951 تا 2010 میلادی به مدت 60 سال مورد تحلیل قرار داده شده است. ... به همین
منظور، به محاسبه و تحلیل میانگین بارش، میانگین دما و حداکثر و حداقل دما پرداخته‌ایم
... بررسی روند متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ...

221171 آلمان|221172 اسپانیا - جستجوگر خبر نیوز

... معاونت علمی|221305 آب های زیرزمینی|221306 یورو ۲۰۱۶ تلویزیون را نجات داده
است/ ..... شهر کابل|222610 طالبان |222611 مذاکرات صلح|222612 لیگ اسپانیا|
222613 ..... مشترک|223596 عشق و محبت|223597 محیط بانان|223598 تیموری|
223599 نرم ..... آزادی|224719 بلاروس|224720 جهان|224721 مسابقات جهانی زیر 23
سال|224722 ...

دانلود فایل اکسل - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران - شهرداری تهران

115, 113, ---, 5844, م۱۱۷ , ---, پردازش داده‌های زلزله با روش FTA ..... 260, 258, ---,
5989, م۲۶۲ , ---, نقش محیط در معماری و شهرسازی خلیج فارس ..... 6211, م۴۸۴ , ---,
اداره شهر با جریمه تخلف نگاهی به روند بیست ساله درآمد شهرداری تهران ...... (این مقاله
برای نخستین بار در همایش ملی فضای سبز شهری - آبان ماه ۸۱ در شهر ارومیه ارائه شده
است).

«پرونده های فعال*» - دکتر خرسند

سال 81 ابندا مفاصيل هايم درد ميكرد سپس به كف دستم ونوك انگشتانم به صورت ... شد
که من به سال 1383 در دانشکده شهرستان پذيرفته شدم و در ابتدا در خوابگاه اسکان داده
شديم . ...... -امروز که به لطف خدا و زحمات پروفسور پس از 60 روز بهتر شدم خوشحالم که
... در محیطی که من زندگی میکنم بیماری های وحشت ناکی که عموما از آنها با نام سرطان یاد
...

Untitled - جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی و تهیه نقشه های وقوع سرمازدگی گیاهان زراعی و باغی در استان آذربایجان ...
شبیه سازی اثر خشک شدن دریاچه ارومیه بر بارش. منطقه شمال غرب ایران. الیل. گلزار.
ی ..... 12. پایش ماهواره. ای و تحلیل همدید پدیده. ی گرد و غبار در کالن. شهر مشهد. طی. دوره
..... همین امر سبب شده ک در سال. های. 0224. و. 0222. یا دا. شتن ی ترتیب دمایی در حدود.
60.

استفاده از تصاویرسنجنده‌ی TM-5 در تعیین تغییرات عمق نسبی و ...

برای واسنجی دماهای برآورد شده از داده‌های واقعی ثبت شده با روش-های آماری ضریب
همبستگی و ... زمین لغزش مدل آماری دومتغیره منطق فازی حوضه آبخیز بالخلو 2016 06
14 49 60 ... 2016-06-14 10.1002 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 2008-5362 2008-
5362 .... دریاچه ارومیه نوسان‌های سطح آب پهنه نمکی تغییرات بیو‌اکولوژی
تصاویرماهواره‌ای ...