دانلود رایگان

پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت و

دانلود رایگان پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي دانلود پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 128
دانلود پایان نامه آماده
چكيده
اين پژوهش به روش پيمايشی توصيفی و با هدف شناخت زيرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . جامعه پژوهش شامل 15کتابخانه مرکزی وابسته به منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی است . جهت آگاهی از وضعيت زيرساخت فناوری اطلاعات دوپرسشنامه برای مديران و کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی تدوين گرديد. تجزيه و تحليل يافته ها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد. يافته های پژوهش حاکی از آن است که در کل کتابخانه های مرکزی مورد پژوهش ، 5/62درصد کتابداران دارای تحصيلات کتابداری و 5/37درصد دارای تحصيلات غيرکتابداری هستند. از نظر وضعيت تحصيلات مديران کتابخانه های مورد پژوهش ، 3/73درصد مديران دارای تحصيلات کتابداری بوده و6/26درصد دارای تحصيلات غيرکتابداری هستند . از نظر امکانات سخت افزاری ، بيشترين امکانات سخت افزاری شامل کامپيوتر ، چاپگر ، دستگاه محافظ ، تلفن و اسکنر است و بيشترين امکانات نرم افزاری موجود شامل نرم افزار جامع کتابخانه و CD-ROM های آموزشی می باشد. بيشترين استفاده از منابع الكترونيكي در كتابخانه هاي مورد پژوهش مربوط به كتاب الكترونيكي به صورت CDو پايگاههاي اطلاعاتي به صورت online مي باشد . در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج ، جهت ارائه خدمات بازيابی اطلاع رسانی بيشتر از روش جستجوی اطلاعات به صورت کامپيوتری استفاده می شود و نرم افزار مورد استفاده در اکثر کتابخانه های دانشگاهی نرم افزار شرکت پارس آذرخش بوده است .از نظر ديدگاه مديران کتابخانه ها ، عمده ترين موانع استفاده از فناوری اطلاعات ، نبود کارکنان آموزش ديده و عدم آموزش کافی می باشد . تقريبا 40% درصد از مديران کتابخانه ها ، دوره های آموزشی ضمن خدمت آموزش استفاده از فناوری اطلاعات را گذرانده اند
مقدمه
امروزه دسترسی کاربران کتابخانه های دانشگاهی به روزآمدترين منابع علمی در کوتاه ترين زمان ممکن، ضرورتی است که اين کتابخانه ها را از ارايه پيشرفته ترين خدمات اطلاع رسانی ناگزير می سازد. کتابخانه ها برای ايفای رسالت سنگينی که در جهت ارايه خدمات اطلاع رسانی نوين بر دوش دارند، نيازمند به کارگيری فناوری اطلاعات در پيچيده ترين سطوح ممکن هستند. فناوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی يابد، ضرورتاً متکی بر عناصر بنيادينی است که زيرساخت فناوری اطلاعات را تشکيل می دهند.
زيرساخت به معنی بنياد يا شالوده ای است که يک سازمان يا نظام بر آن استوار شده است. به بيان ديگر، امکانات ، خدمات و تأسيسات اساسی مورد نياز برای عملکرد يک مجموعه مانند نظام های ارتباطی، سازمان های عمومی و ... زيرساخت خوانده می شود (آمريكن هريتيج ، 2009)
زيرساخت فناوری اطلاعات شامل عناصر بنيادينی است که فعاليت های اطلاعاتیِ مبتنی بر فناوری، بر آن استوار می شوند و بدون فراهم بودن اين عناصر و شرايط در سطح مطلوب ، استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات تحقق نخواهد يافت.
هنوز تعريفی جامع و دقيق از مفهوم زيرساخت اطلاعات يا فناوري اطلاعات ارائه نشده است . اين مفهوم معمولا با بيان عناصر تشكيل دهنده زير ساخت مورد نظر تعريف شده است. احتمالا آترتون [1](1977) تنها كسي است كه تعريف روشني از زير ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبير او ، زيرساخت اطلاعاتي هركشوري توانائيهاي ملي در دسترسي به دانش و اطلاعات و همچنين انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملي از دانش است .(داورپناه ، 1384، ص118-120)
کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسووليت ارايه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسيعی از دانشجويان و اعضای هيأت علمی را برعهده دارد ، نيازمند همگامی با نوآوری های موجود در زمينه اطلاع رسانی است. افزايش تصاعدی توليدات علمی و تأکيد روزافزون دانشگاه ها بر انجام پژوهش های پربار علمی ، روز به روز بر سنگينی وظايفی که بر دوش کتابخانه های دانشگاهی است ،می افزايد. اين کتابخانه ها تنها زمانی می توانندرضايت کاربران خود را جلب نمايند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده ............................................................................................................................................1
1- معرفي پژوهش
1-1- مقدمه ................................................................................................................................................3
1-2- بيان مساله.............................................................................................................................................4
1-3- اهميت پژوهش...................................................................................................................................5
1-4- اهداف پژوهش ..................................................................................................................................5
1-5- سئوالات پژوهش..................................................................................................................................6
1-6- تعاريف عملياتي ..................................................................................................................................6
1-7- متغيرهاي اساسي پژوهش ...................................................................................................................8
2- مباني نظري پژوهش
2-1- مقدمه ................................................................................................................................................10
2-2- تاريخچه كاربرد فناوري اطلاعات .....................................................................................................11
2-2-1- از ابتدا تا قرن 18...........................................................................................................................12
2-2-2-نخستين كتابشناسيها........................................................................................................................13
2-2-3-قرن هجدهم ...................................................................................................................................13
2-2-4- قرن نوزدهم ..................................................................................................................................13
2-2-5- دكومانتاسيون بعد از 1958............................................................................................................14
2-2-6- عصر حاضر...................................................................................................................................15
2-2-7- نقش ارتباطات .............................................................................................................................16
2-3- اهميت فناوري اطلاعات ..................................................................................................................16
2-4- فناوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه ................................................................................17
2-4-1- زيرساخت فناوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه............................................................20
2-5- فناوري اطلاعات و كتابخانه ها..........................................................................................................23
2-5-1- تاثير فناوري اطلاعات بر كتابخانه ها و خدماتشان .......................................................................25
2-5-2-فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ................................................................................27
2-5-2-1-فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي جهان ................................................................27
2-5-2-2- فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران .................................................................28
2-5-3- زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در كتابخانه ها...........................................................................30
2-5-3-1- زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران ................................................31
2-6- مروري برمطالعات انجام شده ...........................................................................................................33
2-6-1- پژوهشهاي انجام شده در ايران .....................................................................................................33
2-6-2- پژوهشهاي انجام شده درخارج ....................................................................................................34
3- روش پژوهش و گردآوري اطلاعات
3-1- جامعه آماري پژوهش.........................................................................................................................37
3-2- روش پژوهش ...................................................................................................................................37
3-3- روش و ابزار گردآوري اطلاعات.......................................................................................................37
3-4- تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................................................37
4- يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه ................................................................................................................................................39
4-2- نيروی انسانی......................................................................................................................................42
4-3- امكانات و تجهيزات ..........................................................................................................................52
4-4- بودجه و امكانات .............................................................................................................................74
4-5- شرايط سازماني .................................................................................................................................79
4-6- ديدگاه مديران ...................................................................................................................................85


5 - بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه ................................................................................................................................................98
5-2- خلاصه يافته ها..................................................................................................................................98
5-3- نتيجه گيري .....................................................................................................................................107
5-4- پيشنهادات........................................................................................................................................109
5-5-پيشنهاد براي پژوهش هاي آتي.........................................................................................................110
پيوست ها
پيوست يك (پرسشنامه مديران).................................................................................................................113
پيوست دو(پرسشنامه كتابداران).................................................................................................................120
پيوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سايت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج )......................................122
منابع و ماخذ
منابع فارسي................................................................................................................................................124
منابع لاتين..................................................................................................................................................127
چكيده انگليسي .........................................................................................................................................128


فهرست جدولها
جدول ...............................................................................................................................صفحه

جدول4-1- اطلاعات کلی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی ......................................40
جدول 4-2- توزيع فراوانی درجه واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج.............................................................41
جدول 4-3- توزيع فراواني مديران كتايخانه هاي مرکزی واحدهای دانشگاهي منطقه پنج بر حسب مدرک تحصيلی-سال1387......................................................................................................................................42
جدول 4-4- توزيع فراواني سابقه کار مديران کتابخانه ها ی مرکزی واحدهای دانشگاهي
منطقه پنج......................................................................................................................................................42
جدول 4-5- توزيع فراوانی تحصيلات نيروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج- سال1387 ................................................................................................................43
جدول 4-6- توزيع فراوانی تحصيلات نيروی انسانی شاغل درهريک از کتابخانه های مركزي واحدهای دانشگاهی منطقه پنج- سال 1387................................................................................................................45
جدول 4-7- توزيع فراوانی کارکنان شاغل در هريک از بخشهای کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج –سال1387..................................................................................................................................46
جدول 4-8- توزيع فراوانی دورهای آموزشی برگزار شده حين خدمت در زمينه فناوری اطلاعات در هريک از کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج .........................................................................................................48
جدول 4-9- توزيع فراوانی ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی به زبان انگليسي............................................................................................................................................49
جدول 4-10- توزيع فراواني ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با نرم افزارهاي كتابخانه اي ..........................................................................................................49
جدول 4-11- توزيع فراواني ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با ويندوز، ويندوز، آفيس ، بانكهاي اطلاعاتي و...................................................................................................................................................................50
جدول 4-12- توزيع فراواني ميزان آشنايي كتابداران كتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با اينترنت.................................................................................................................. 51
جدول 4-13- توزيع فراوانی برحسب امکانات سخت افزاری موجود در هريک از کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج-1387 ...................................................................................................... 52
جدول 4-14- توزيع فراوانی امكانات نرم افزاري موجود دركتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي - سال1387................................................................................................55
جدول 4-15- توزيع فراوانی منابع الكترونيكي موجود درهريک از كتابخانه هاي مرکزی دانشگاهي منطقه 5دانشگاه آزاد اسلامي-1387........................................................................................................................58
جدول 4-16- توزيع فراوانی کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج برحسب اتصال به اينترنت ........................................................................................................................................................61
جدول4-17- توزيع فراوانی كتابخانه هاي مركزي داراي وب سايت در واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج .....................................................................................................................................................................61
جدول 4-18- توزيع فراواني مکانيزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مركزي دانشگاهی منطقه پنج................................................................................................................................................................62
جدول 4-19- توزيع فراواني استفاده از نرم افزارهاي كتابخانه اي در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج ...................................................................................................................................65
جدول 4-20- توزيع فراواني استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار های کتابخانه ای در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج .......................................................................................................66
جدول 4-21- توزيع فراواني ابزار بازيابي اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج................................................................................................................................................................68
جدول 4-22- توزيع فراواني بازيابی رايانه اي اطلاعات کتابشناختی منابع در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج ...................................................................................................................69
جدول 4-23- توزيع فراواني ميزان ارائه خدمات نمايه سازي و چكيده نويسي در کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج...................................................................................................................70
جدول4-24- توزيع فراواني خدمات برق رساني متناسب (عدم قطع برق ) درهريك از كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج ....................................................................................................71
جدول 4-25- توزيع فراواني ميزان استفاده از خدمات کامپيوتری نظير شبکه ، اينترنت و نرم افزار در هريك از كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج ..........................................................................72
جدول 4-26- توزيع فراواني ميزان استفاده ازپست الكترونيك (E-mail) درفعاليت ها و خدمات هريك ازكتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج...............................................................................73
جدول4-27- توزيع فراواني تامين منابع مالي مورد نياز براي خريد تجهيزات كامپيوتري و ساير خدمات كامپيوتري.....................................................................................................................................................74
جدول4-28- توزيع فراواني ميزان بودجه مصرفي براي استخدام و به كارگيري متخصصان IT در هريك از كتابخانه های مركزي دانشگاهی منطقه پنچ................................................................................................ 75
جدول 4-29- توزيع فراواني ميزان حمايت مالي دانشگاه براي تهيه نرم افزار و سخت افزار كتابخانه در کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج در زمينه فناوري اطلاعات........................................76
جدول 4-30- توزيع فراواني داشتن تنخواه در کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج................................... 77
جدول 4-31- توزيع فراواني افزايش بودجه ساليانه كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج .................................................................................................................................................................... 78
جدول 4-32- توزيع فراواني وجود بخش هاي مختلف كتابخانه در ساختار كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج................................................................................................................... 79
جدول 4-33- توزيع فراواني ارتباط کتابخانه های واحدهاي دانشگاهي درزمينه فناوري اطلاعات با ساير مراكز دانشگاهي............................................................................................................................................80
جدول 4-34- توزيع فراواني كنترل و نظارت واحدهاي دانشگاهي برعملكرد فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج ........................................................................................... 81
جدول 4-35- توزيع فراواني حمايت واحدهاي دانشگاهي از تغييرات لازم در زمينه فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج ..............................................................................81
جدول 4-36- توزيع فراواني كتابخانه ها برحسب دارا بودن ساختار سازماني متناسب و هماهنگ با اهداف و وظايف خود در واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج ....................................................................................82
جدول 4-37- توزيع فراواني برحسب دارا بودن چارت سازماني در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهی منطقه پنج .................................................................................................................................................. 82
جدول 4-38- توزيع فراواني وجود كميته مشورتي يا شوراي هماهنگي در كتابخانه هاي مركزي هريك از واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج ...................................................................................................................83
جدول 4-39- توزيع فراواني برحسب ميزان نظارت واحد دانشگاهي بر انجام امور مربوط به تامين نيروي انساني و استخدام كاركنان در هريك از كتابخانه هاي مركزي ....................................................................84
جدول 4-40- توزيع فراوانی ديدگاه مثبت و پذيرای مديران کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها ....................................................................................... 85
جدول 4-41- توزيع فراوانی ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با تاثير عدم آشنايی کارکنان کتابخانه به زبان انگليسی در عدم دسترسی به تازه ترين اطلاعات منتشر شده در جهان ............................................................................................................................................86
جدول4-42- توزيع فراوانی تاثير نگرش مثبت مديران کتابخانه های مرکزی واحدهاي دانشگاهی منطقه 5 نسبت به فناوری اطلاعات بر خودکارسازی کتابخانه...................................................................................87
جدول 4-43- توزيع فراوانی ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به نظام آموزشی موجود در دانشگاه............................................................................................................ 88
جدول 4-44- توزيع فراوانی ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درمورد مثبت بودن نگرش کاربران کتابخانه در رابطه با بکارگيری فناوری اطلاعات درکتابخانه.................................................................................................................................................... 89
جدول 4-45- توزيع فراوانی ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درباره تاثير وجود انجمنی تخصصی کتابداری بربهره گيری از فناوری اطلاعات درکتابخانه.....................................................................................................................................................90
جدول4 -46- توزيع فراوانی ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درباره تاثير ترس از ورود فناوری های اطلاعات نوين به کتابخانه بربهره گيری از فناوری اطلاعات درکتابخانه ها ............................................................................................................................................................... 91
جدول 4-47- توزيع فراوانی ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به ميزان اعتمادشان به سيستمهای کامپيوتری ...................................................................................................92
جدول 4-48- توزيع فراوانی ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و برآورده کردن انتظارات آنها........................................................93
جدول 4-49- توزيع فراوانی ديدگاه مديران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با ضرورت کسب مهارتهای جديد در زمينه فناوری اطلاعات برای کتابداران ........................................... 94
جدول 4-50- توزيع فراواني ديدگاه مديران كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج در رابطه با ميزان مهيا بودن عوامل فرهنگي و مديريتي فناوري اطلاعات در كتابخانه ها............................................95
جدول 4-51- توزيع فراواني ديدگاه مديران كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج در مورد موانع بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ..............................................................96


فهرست نمودارها
نمودار.....................................................................................................................................................صفحه

نمودار4-1- توزيع درصد تحصيلات نيروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي– سال1387.................................................................................................44
نمودار4-2- توزيع فراواني امکانات سخت افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 1387 ...............................................................................................54
نمودار4-3- توزيع درصد امکانات نرم افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 1387................................................................................................57
نمودار4-4- توزيع درصد منابع الكترونيكي موجود درکل كتابخانه هاي مركزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي- سال 1387......................................................................................................... 60
نمودار4-5- توزیع درصد مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی-1387.................................................................................................................. 64

دانلود


پایان


نامه


ارشد


رشته


کتابداری


بررسی


زیر


ساخت


فناوری


اطلاعات


در


کتابخانه های


واحدهای


دانشگاهی


منطقه


پنج


دانشگاه


آزاد


اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته كتابداری : بررسی زیرساخت فناوری ...

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه
پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 صفحه به همراه تمام ضمائم نظیر چکیده به زبان انگلیسی.

دانلود پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی (M.Sc) موضوع پایان
نامه : بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج ....
میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با نرم ...

پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در ...

دانلود پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه
های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با فرمت و.

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای ...

فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 ...
دانلود پایان نامه ... ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻘﺸﻪ. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی زیرساخت فناوری
اطلاعات در . ... بررسی نیازهای اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه،
پايان نامه ... لذا ... پژوهش پايان¬نامه¬هاي کارشناسي ارشد رشته¬ي علم اطلاعات و دانش¬

پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در ...

12 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه
هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي با فرمت ورد و ...

Studying the status of information technology infrastructure in central ...

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ....
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﻮرد. زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ. ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ ... در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي. زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﻴﻤﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﮕﻠﻴﺲ. و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ... ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ ... ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه آزاد.

دانلود تحقیق بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي ...

1 روز پیش ... ... فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي ...
زيرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج ... مديران
کتابخانه های مورد پژوهش ، ۳/۷۳درصد مديران دارای تحصيلات کتابداری .... صفحه doc
بررسي دانش روش Samsung چینی ارشد برنامه برای نرم تولید انواع ...

پروژه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي

1 ژانويه 2017 ... كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی. دسامبر 5th ... 4 . ... پایان
نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در .

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

تماس با کتابدار; پيوندها› ... از منظر اقدام انتخابي, کارشناسي ارشد, محمدهادي مرادي
هرندي, ۱۵۰۲۹۳۳۳۴ .... ۹۵/۱۱/۱۳, دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌, مديريت مالي, بررسي ارتباط
استراتژي هاي ... برندينگ كارفرما در دانشگاه‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: دانشگاه
تهران), دکتري ... راهبردي نوآوري فناورانه براي شركت هاي ايراني فعال در حوزه فناوري
اطلاعات ...

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای ...

22 جولای 2016 ... در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 صفحه . ... پایان
نامه ارشد رشته کتابداری بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در ...

دانلود بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي

21 دسامبر 2016 ... اطلاعات در کتابخانه هاي مرکزي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي. ...
دانشگاه آزاد اسلامی زیرساخت اطلاعاتی فناوری اطلاعات دانلود بررسی . ... پایان نامه
بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی .... کارشناسی
ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم های اطلاعات ... کتابداری

دانلود پایان نامه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي ...

... فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی. ...
وضعيت زيرساخت فناوری اطلاعات دوپرسشنامه برای مديران و کتابداران کتابخانه های
...

وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه تبریز

1کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ... پایان‌نامه
کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. ... "بررسی وضعیت
کتابخانه‌های دانشگاهی شیراز و نگرش کتابداران درباره کاربرد تکنولوژی اطلاعات در
...

آرشيو مقالات تاييد شده فصلنامه كتاب - کتابخانه ملی

بررسی سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی گروههای کتابداری و نقش آن بر تولید
اطلاعات علمی ... از فناوری واقعیت مجازی در فعالیتها و فرایندهای حرفه ای کتابداری و
اطلاع رسانی ... بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی
و ارائه ... بررسی وضعیت چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته های
فنی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری : بررسی زیرساخت فناوری ...

17 سپتامبر 2016 ... پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه
پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 صفحه به همراه تمام ضمائم نظیر چکیده ...

پایان‌نامه‌های کتابداری دانشگاههای ایران - آزاد - تهران شمال

پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، به راهنمایی موسی مجیدی، دانشگاه
.... بررسی میزان استفاده از فناوری های اطلاعات در کتابخانه های عمومی شهر شیراز. ....
تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با
.... های فارسی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و
...

پایان نامه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي ...

رشته علوم پزشکی ... پایان نامه بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي
واحدهاي دانشگاهي ... جامعه پژوهش شامل 15کتابخانه مرکزی وابسته به منطقه پنج
دانشگاه آزاد اسلامی ... زيرساخت فناوری اطلاعات دوپرسشنامه برای مديران و کتابداران
کتابخانه های .... و برنامه های کاربردی مبتنی بر IoT آن · لیست پایان نامه های ارشد
روانشناسی ...

ویکی دایر ٌWikiDir دانلود پایان نامه کارشناسی کامپیوتر سیستم ...

دانلود پایان نامه کارشناسی کامپیوتر سیستم فروش شرکت تحت وب. ... زیرساخت
فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی ...
پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه
پنج ... هر قسمت در یک فایل جداگانه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و
اطلاع ...

بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی

25 جولای 2016 ... موضوع پایان نامه : بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی
منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی. استاد راهنما. دکتر نجلا حریری.

پرتال جامع علوم انسانی-نجلا حریری

حوزه (های) تخصصی: مدیریت و سازمان کتابخانه ها • پژوهش های کتابداری،روش پژوهش ...
عنوان مقاله: بررسی میزان استفاده نابینایان ایران از فن آوری اطلاعات و ارتباطات .... در
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سالهای 1379 -
1386 ... اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی
.

پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در ...

20 دسامبر 2015 ... پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي
واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي با موضوع دانلود,پایان, ...

دانلود پایان نامه در مورد بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ...

6 دسامبر 2015 ... پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه
پنج دانشگاه .... فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 67 ....
بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه . .....
کارشناسی ارشد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش سیستم های اطلاعات .

کتابداران کارشناسی ارشد همدان - آخرین پایان نامه های کتابداری واحد علوم ...

23 مه 2010 ... کتابداران کارشناسی ارشد همدان - آخرین پایان نامه های کتابداری واحد علوم و ... گروه
علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، رشته علوم کتابداري و اطلاع‌رساني) ؛ ۸۷- ۱۳۸۶. ... ارشد
کتابداري و اطلاع‌رساني واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در تهران/ نرگس شجاعي‌مهر. ...
بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در کتابخانه‌هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج ...

دانلود پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های ...

جامعه پژوهش شامل 15کتابخانه مرکزی وابسته به منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی است .
... پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه
... هر قسمت در یک فایل جداگانهپایان نامه کارشناسی ارشدرشته علوم کتابداری و اطلاع
...

بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی

24 مه 2016 ... موضوع پایان نامه : بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی
منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی. استاد راهنما. دكتر نجلا حریری.

اطلاعـــــات خلاصـــــــــه - پایان نامه

اطلاعـــــات خلاصـــــــــه - پایان نامه - ارائه ی مطالب در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی و
دیگر ... كتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران (تابع وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري) و 15
وب‌سايت .... هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي
دولتي ..... پايان نامه هاي كارشناسي ارشد رشته كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه تربيت
مدرس.

دانلود پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های ...

1 دسامبر 2015 ... خانه / دانلود پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای ... هر
قسمت در یک فایل جداگانه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و ... در
کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه ...

علم اطلاعات و دانش شناسی

بررسی نیاز اطلاعاتی زنان بدون تحصیلات دانشگاهی عضو کتابخانه های عمومی ...
علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی
کشور .... وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
..... رشته کارشناسی ارشد علم سنجی برای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
تصویب شد ...

اخبار خوزستان - دانشگاه آزاد اسلامی

طرح جامع ارزیابی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان (منطقه شش) به صورت ....
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد توسط وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری در رشته های ...
طرح پژوهشی، استاد راهنمای20 پایان نامه درمقطع دکتری وکارشناسی ارشد دیده می شود.
.... پایدار، مکانیزاسیون و توسعه کتابخانه ، کتابخانه های اسلامی، مدیریت اطلاعات و .

اطلاع نما - عناوین پایان نامه های 62تایی

عنوان پایان نامه: بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان
کرمانشاه ... عنوان رساله: بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه‌هاي بانكهاي دولتي
مستقر در ... عنوان پايان‌نامه: مقایسه رفتارهای استنادی دانشجویان کارشناسی ارشد
کتابداری و .... سال تحصيلي: 1376-1375 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
پایان نامه دکتری.

دانلود طرح کرامت پایه دوم ابتدایی واحد کار قانون مداری | فروشگاه فایل

11 ژانويه 2017 ... این واحد کار طرح کرامت به صورت کامل و جامع و آماده برای اجرا در کلاس مربوطه می باشد.
... پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي
واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي · شهرسازي- ولايتي ...

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای ...

13 ژوئن 2016 ... ... صفحات:128 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی. ...
اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی ...

تجلیل از پژوهشگران بر تر دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا - قطره

24 دسامبر 2016 ... رییس دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا گفت: «امروز بیش از 30 درصد از دانشجویان ...
آزاد اسلامی است و با توجه به زیرساخت های مطلوب و مناسب در واحدهای دانشگاهی ... در
پایان این مراسم با اعطای هدایا و لوح از پژوهشگران بر تر واحد بویین زهرا ... نمونه
سوالات کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مطالعات کتابخانه های ...

reporter: دانشگاه Archives - سایت خبرنگار

1 آگوست 2012 ... دفاع از پایان نامه ای در حوزه شبکه های اجتماعی در دانشگاه سوره ... برای دانشجویان
کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... زاد دانشجوی کارشناسی
ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان برگزار شد. ... ثبت نام برای چهار رشته دیگر شامل :
1- امور فرهنگي 2- خدمات كتابداري و ...... منطقه مسکونی داخل دانشگاه .

2009: Volume 0 - پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات - پژوهشگاه علوم و ...

The results show that Tehran University in number of scientific outputs and ...
کتابداری و اطلاع رسانی: جست و جوی امر اجتماعی در لابه لای رشته علوم کتابداری و
اطلاع رسانی. ... همایش های داخلی و خارجی، و پایان نامه کارشناسی
ارشد و دکتری داخل ... مقاله ارائه شده در همایش ملی شهر الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد همدان.

ﻓﻬﺮﺳﺖ: - دانشگاه الزهرا

20 سپتامبر 2016 ... ﭘﺮدازي ﻣﺸﺘﺮك و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و ﺗﺒﺎدل اﺳﻨﺎد ﻋﻠﻤﻲ، ﻫﻤﻜﺎري در ﺑﺮﮔﺰاري ... ﻣﻨﻄﻘﻪ
اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ،. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
در .... و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓـﻨـﺎوري، ... اﻟﺰﻫﺮا (س) در ﺑﺨﺶ ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ... ﭘﻴﺶ
از ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺮدم .... ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻫﺎي آزاد و.

آموزشکده نقشه برداری-دکتر علیرضا قراگوزلو

مدیریت بحران (سیل) و سامانه های اطلاعات مکانی GIS، علیرضا قراگوزلو، 1389، سازمان
... International Seminar on GIS in Developing Countries University Technology
..... انسان و محیط زیست شماره 14 بهار 1386 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و
..... پایدار در منطقه ویژه پارس جنوبی، میترا نعیمی، کارشناسی ارشد رشته GIS/RSا ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

56 - بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال ... 96 -
پایان نامه ارشد تاریخ اسلام - زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه 150 ص 97 - پایان نامه ارشد
-رشته جغرافياي طبيعي – ژئومورفولوژي در برنامه ريزي ... 105 - پایان نامه بررسي
زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد ...

Ferdowsi University of Mashhad - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب ...

شافر, مدیریت فناوری اطلاعات, دوره (8), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (77-100) ....
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد,
..... «عنوان گزینی» در پژوهشهای دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ,
..... بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد ...

بررسی راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه آزاد ...

تعداد این افراد طی بررسی به عمل آمده توسط دبیرخانه منطقه 175 نفر در سال تحصیلی
... نسبت به پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاههای آزاد اسلامی در استان لرستان اقدام
نمود. ... داده های این تحقیق نشان داد که واحد خرم اباد از نظر پیاده سازی مدیریت دانش در
ابعاد ... کلید واژه: مدیریت دانش ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سازماندهی اطلاعات ، منابع دانش.

آرشيو اخبار - نوسا

21 دسامبر 2016 ... بازدید جناب آقای دکتر واعظی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه‌ی
شرکت نوسا .... و شیوه نامه اجرایی مجمع در هفته کتاب و کتابداری در روز سه شنبه
1394/08/26 ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، همزمان با تجهیز کتابخانه خود به نرم
افزار .... کتابخانه ها و شرکت نوسا و روند بررسی و آماده سازی زیر ساخت های امانت ...

شبنم رفوآ (ارشد 88) - انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی - blogfa.com

پایاننامه. جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد. رشته كتابداري و اطلاع‌رساني. عنوان ...
ميتوانيد مطالب مرتبط با كتابخانه،كتابداري و اطلاع رساني و فن آوري اطلاعات را
براي چاپ ... كتابداري و علوم اطلاع رساني در سطح كشور و منطقه با استفاده از فناوري
هاي نوين آماده .... دانش‌آموخته كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه آزاد اسلامي
(واحد علوم و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

23 سپتامبر 2010 ... به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ساری دکتر عبدالله جاسبی در ... آزاد اسلامی
: ۸۵۶ مقاله ISI از سوی اساتید منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی ارائه شده ... وی افزود: در حال
حاضر سه رشته دکتری، 22 رشته کارشناسی ارشد، 38 رشته کارشناسی پیوسته و ...
دکتر نیاز آذری از ایجاد رشته های تحصیلی جدید در این واحد دانشگاهی ...

وبلاگ گروهی کتابداران ایران - آموزش کتابداری و اطلاع رسانی

کارگاه دوم با عنوان "کاربرد فناوری های نوظهور در کتابخانه ها و کتابدار خلاق" با
تدریس خانم ... و اطلاع رسانی در روز چهارشنبه 27/6/1392 از ساعت 9 الی 13 در واحد
آموزش کتابخانه عمومی ... کارگاه " انتشار و داوری مقاله مستخرج از پایان نامه " .... جامعه
آماری پژوهش اعضای تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های آزاد
اسلامی هستند.

نتایج جستجو برای “کتابداری” – 0f0.in

9 نوامبر 2016 ... پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي
واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي دانلود پایان نامه ارشد ...

محمد زره ساز - روانشناسی و علوم تربیتی - دانشگاه خوارزمی

ليسانس: كتابداري و اطلاع‌رساني (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و
روانشناسي)، 1377-1381. ... پايان‌نامه كارشناسي ارشد. ... عضو شوراي فناوري اطلاعات
سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي. ... مدیره کانون همیاران حافظه
جهانی منطقه خراسان وابسته به کمیته ملی حافظه جهانی جمهوری اسلامی ایران ..... در
دانشگاهها:.

Slide 1 - مركز آمار و فناوري اطلاعات - دانشگاه علوم پزشکی تهران

آغاز شكل‌گيري دانشگاه تهران با تاسيس دانشكده پزشكي و سپس دانشكده‌هاي ... رشته
های کارشناسی ارشد; یک دوره پذیرش شده که هم اکنون در حال انجام پایان نامه هستند. ....
جايگاه دانشگاه علوم پزشکي تهران در ميان دانشگاههاي ايراني موجود در ESI ... گسترش
شبكه زير ساخت دانشگاه ... توسعه و گسترش واحدهای عرضه اطلاعات کتابخانه مرکزی.

صفی پور مدیر عامل بنیاد رودکی شد - آناج

22 ژوئن 2016 ... کارشناسی ارشد تاریخ - آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات تهران ... دوره مهارت مفاهیم پایه و
فناوری اطلاعات ... برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران .... تقدیرنامه دبیر همایش مطالعات میان رشته ای کتابداری و اطلاع رسانی ...
همایش نقش و وظیفه کتابخانه ملی در برابر کتابخانه های دانشگاهی

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه

21 ژانويه 2010 ... رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود از تصویب ایجاد پنج رشته جدید در دانشگاه
خبر داد. به گزارش ایسنا منطقه آذربایجان شرقی ، جمال بیگی در جمع اساتید و اعضای
هیات .... مهلت اصلاح اطلاعات ثبت نامی آزمون های کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های ...
و فناوری شرایط دانشگاهها و پژوهشگاهها را برای پذیرش دانشجوی دکتری ...

عملکرد معاونت آموزشی دانشکده - دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ...

و فقط گذراندن دروس عمومی برابر مقررات ( حداکثر 6 واحد ) در سایر دانشگاه های دولتی
... بدلیل بررسی های مکرر موارد مربوط به حذف اظطراری در این دانشکده بسیار اندک بوده
و .... ارشد و 1 رشته دکتری تخصصی ) در هر نیمسال، مطابق با سرفصل و آئین نامه .....
2 رشته کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت ، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و ...

کتابدار دیجیتالی اراک

کتابدار دیجیتالی اراک - کتابداری و اطلاع رسانی - فناوری اطلاعات. ... ‌نمایی و
کاستن از ارزش کار اساتید نیست بلکه بررسی آسیب ‌ها در یک زمینه-ی خاص به ...
تدوین پایان نامه در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه ... اطلاعات شخصی، سوال بسته با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت در پنج حیطه
مشکلات زمینه ای، ...

کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی در یک نگاه - ویستا

تعداد زیادی از پایگاه های اطلاعاتی موجود در کتابخانه منطقه ای حاصل کار و تلاش ....
كلیه كتاب های مربوط به دانشگاه ها در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را پوشش می دهد .
... از طریق این پایگاه می توان اطلاعات کتابشناختی و چکیده پایان نامه ها و رساله ها را
..... ۱دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز

کمیته اطلاع رسانی - انجمن کتابداری و اطلاع رسانی آذربایجان - blogfa ...

آقای دکتر رسول زوارقی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز و اولین
... (دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی و مسئول روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی ...
آزاد واحد تبریز) به عنوان اعضای علی‌البدل و آقای علی احمدی زاویه (کارشناس ارشد و
معاون ... سواد اطلاعاتی در ایران: دیروز، امروز، فردا و بررسی تجربه‌ای در دانشگاههای
کانادا

علم اطلاعات و دانش شناسی

_ جناب آقای پارسائیان رئیس محترم نهاد کتابخانه های عمومی یزد ... 1356 دوره
كارشناسي ارشد تعليم و تربيت را در «دانشگاه ولز انگلستان» با پايان نامه «بررسي
نحوه ...

آینده پژوهی کتابخانه‌های عمومی

28 مه 2014 ... «تبدیل کتابخانه های عمومی به مرکز ارتقاء دانشها و مهارت های مرتبط با ... درسی و
کلاسهای درس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی برای کتابخانه های عمومی مورد بحث ...
های مبتنی بر دانش کتابداری در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد در جریان بوده
است. .... علیرضا اسفندیاری مقدم، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، در ...

مدیر روابط عمومی واحدتنکابن - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن افزود: «دانشگاه‌ها نقش مستقیم و غیرمستقیم
... دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن را سهولت شرایط برای تحصیل مردم این منطقه در ....
در این مراسم از سیده زهرا زارع دانشجوی مقطع کار‌شناسی ارشد رشته زیست‌شناسی با ....
مرحوم دکتر محمد حسین مفتاح از چهره های ماندگار علمی و استاد برجسته حوزه های علم و ...

نقشه سایت - مشاوران تهران - انجام پایان نامه

نقشه سایت انجام پایان نامه | پایان نامه ...... پایان نامه|پایان نامه بررسي زيرساخت
فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي 128 ص
...

معرفی کتابخانه ها - وبلاگ انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی - blogfa.com

كوئستيا به عنوان يكي از بزرگترين كتابخانه هاي روي خط اينترنت ، پايگاهي است
كه وظيفه آن ارائه خدمت نرم افزاري جهت تسهيل در نوشتن تحقيق و پايان نامه مي باشد .
... لازم به ذکر است علاوه بر دانشجویان کتابداری تعدادی از دانشجویان از سایر رشته ها
هم .... كتابخانۀ مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران بزرگترين كتابخانۀ دانشگاهي ايران
...

پایان نامه مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

در این رابطه می توان با فراهم آوردن امکانات، تجهیزات و زیر ساخت های مورد نیاز، دوره های
آموزش از راه دور ... هشت( شرق) ، پنج (غرب) و دوازده (مرکز) انتخاب شدند و سپس از هر
منطقه چهار دبیرستان دخترانه و چهار ... ۲-۴-۵ نگرش معلمان نسبت به توسعه فناوری و
اطلاعات آموزش معلمان از راه دور ۶۷ .... پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران ،دانشگاه تربیت
مدرس.

پژوهشکده آموزش باز و از دور-مقاله علمی - دانشگاه پیام نور

عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش
فناوری(مطالعه ... مطالعه امکان سنجی اجرای دوره آموزش مجازی در دانشگاه آزاد واحد
خوراسگان اصفهان .... بررسی زیر ساخت خدمات کتابخانه ای آموزش از راه دور دانشگاه
پیام نور در پیوند با ... ارشد مدیریت فناوری اطلاعات به رهمندازآموزش مجازی وسنتی
دردانشگاه آزاداسلامی.

خانه - مرکز کارآفرینی - کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی پروپزال و پایان نامه نویسی و مقاله نویسی ...
استخدام فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی در وزارت دفاع و ... آغاز
فراخوان دوم جذب هیات علمی سال 93 برای دانشگاه آزاد اسلامی ... دعوت به همکاری مرکز
اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ... جزئیات ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ارﺷﺪ 2 گرایش موسسه آموزشی
ﺑﺎﻧﻜﺪاري.

دکتر خسرو پیری - کبود راهنگ بزرگترین شهرستان استان همدان در قاب ...

دکتر خسرو پیری دبیر هیئت امنا و کمیسیون دائمی منطقه 5 فناوری کشور شد ...
کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه پنج فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با
حضور ... با استناد به ماده 5 قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و
پژوهشی، ... سرپرست بنیاد نخبگان استان همدان اظهار کرد: بررسی راهکارها و روش های
جدید در ...

حمیده حایری - انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان یزد - blogfa.com

ساناز باغستانی،(کارشناسی ارشد)، برگزیده اول بخش جوان /عنوان اثر: بررسی
وضعیت ... سوال های پژوهشی کتابهای درسی دوره راهنمایی و شناسایی منابع اطلاعاتی
پاسخگو ... و دانشگاه یزد، کتابداران کتابخانه های عمومی، آموزشگاهی، دانشگاهی و
تخصصی، .... بالاخره در گوشه ای از بیابان های دانشگاه یزد ساختمانی هویدا شد با
عنوان ساختمان ...

عکس های زیبا از زیبا ترین کتابخانه های اروپا - علم اطلاعات و دانش ...

12 مارس 2013 ... ظ ] [ جمشید چایانی - کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علوم تحقیقات
تهران ] .... در مطالعه منطقه‌ای تمام رشته کتابداری در یک منطقه جغرافیایی خاص مورد
مطالعه قرار ... در پایان یکی از دوره‌های کتابداری تطبیقی که در بریتانیا برگزار
شده ..... "بررسی عوامل مؤثر بر امانت بین کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های علوم ...

۱۳۹۵ ﻮ ﺘﺎ ﮫﺎی ﯾﺪاری ﺪه ﺳﺎل ﺟﺎری آﺑﺎن ﻣﺎه ﻮان ﺘﺎب از ۳۰۰۰ ا

اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺸﺘﻘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي/ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ،. 1389 ... از ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺗﺎ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎي ﺷﺒﮑﻪ اي /. ﭼﺎﭘﺎر، ... اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺻﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل: ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺪ ﮔﺬاري و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮا داده .... اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش/ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪ اﺻﻔﻬﺎن، .... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ازﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت/
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،.

پروژه های پیشنهادی مهندسی شیمی ماهشهر - دپارتمان مشاوره پایان نامه های ...

1 فوریه 2013 ... در این پروژه ابتدا سیستم تبرید واحد آمونیاک یکی از مجتمع های .... هدف از این پایان
نامه بررسی واکنش مذکور و کاتالیست های بکار رفته در آن .... دانشجو می بایست
دسترسی به اطلاعات کافی در صنایع پتروشیمی را .... ویسکوزیته یکی از خواص مهم
در رشته های مهندسی است که باید درطراحی ..... پرسشنامه های کتابداری.

علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه تبریز

برنامه چهار نیمسال دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (برای مشاهده کلیک
کنید) ... برای آموزش این فرایندها به کارکنانی که باید در کتابخانه‌ها و مراکز
اطلاع‌رسانی به ... رشته های تاثیرگذار در اهمیت مقوله علم و فناوری در جهان به ویژه
جمهوری اسلامی ... و کیفی وضعیت علم و فناوری کشور را در سطوح محلی، دانشگاهی،
منطقه ای، ملی و ...

انجمن راسخون - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در حال حاضر میزبان حدود 25 هزار دانشجو در ۸۴ ... واحد
نجف آباد در حوزه معاونت آموزشی پیشتاز و متناسب با استانداردهای دانشگاه‌های ... پنج
مدیریت امورپژوهشی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت طرح برنامه ... در
بخش اداره کتابخانه‌ها دانشگاه با مجموع حدود ۲۰۰ هزار جلد کتاب، پایان نامه کارشناسی
ارشد و ...

دکتری ارتباطات - اخبار آنلاین ایران و جهان

حمایت از دوره پسا دکتری و پایان نامه های برتر دکتری پژوهشی ... افتتاح ۲۲ پروژه
ارتباطات و فناوری اطلاعات در کردستان با حضور وزیر ارتباطات ... دکتري به دانشگاه
ها ابلاغ کرد که به شرح زیر است: با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص ... صورت
عضو هیات علمی پیمانی جهت واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور دعوت به همکاری می‌کند.

نگین رایانه

کاملترین فایل پایان نامه مقایسه ی سلامت روان و راه های مقابله با درد در افراد مبتلا به
... خرید آنلاین پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در روند توسعه اقتصادی
در ... دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مجتمع ولیعصر)
..... برترین پکیج مدیریت با زیرساخت های فرهنگی و ارزش های اسلامی – دانلود فایل.

راهبرد - دپارتمان علوم انسانی

1- انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی : ... رشته علوم
سياسي و روابط بين الملل داراي گرايش هاي زير است : ... در دانشگاه‌هاي سراسري همه‌ي اين
گرايش‌ها وجود دارد اما در دانشگاه آزاد فقط گرايش‌هاي علوم سياسي و روابط بين ... دوره
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA شامل واحدهای درسی در زمینه‌هایی به شرح ذیل
است:.

دانلود تحقیق در مورد ITنقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص هاي توسعه ...

4 سپتامبر 2016 ... ارشد : بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی … [DOC]
دانلود فایل پیوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

لیست کلی پایان نامه های دفاع شده در دانشگاه های دارای رشته کتابداری و ...

بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی درخدمات بهداشتی درمانی تهران به
منظور ... بررسی روند موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی،
... وعروق دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی ازنظر تکنولوژی اطلاعات.
... بررسی حوادث واحدهای کامپیوتری وتوقف کاری ناشی ازآنها درکتابخانه های مرکزی ...

پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری ... بر کیفیت مجموعه های
مسکونی بررسی شده است و در ادامه به روند شکل گیری واحد های همسایگی در ... تحلیل
این مفاهیم و زیر ساخت های فکری موثر در تدوین الگوهای اخیر طراحی مسکن و راه حل های
... اما فناوری های نوین اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای آن و در امتداد آن فرایند های کنونی
و ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

ضرورت توجه به جنبه های حقوقی و اخلاقی فناوری زیستی در ایران 2. ... بازسازی اخلاق
زیستی در عصر انفجار اطلاعات علمی و تکنولوژیکی (چالش ها و ضرورت ها) ... مطالعه
آماری جهت برآورد میزان آگاهی دانشگاهیان از اخلاقیات و انتقال و دستکاری ژنتیکی ....
بررسی دلایل افزایش هزینه در طرحهای عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
و ...

کتابدار شهر - اخبار کتابداری

طبق بر نامه زمانبندی همایش «بررسی محتوای ملی در فضای مجازی» که روز چهارشنبه 4
بهمن 91 در ... همکاری بنیاد دایره المعارف اسلامی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
، دانشگاه تهران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران، سازمان .... تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی به علم اطلاعات و دانش
شناسی.

مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان

مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان - نمایندگی بندرانزلی - مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان. ... در نظام
آموزشی هدفمند گلوگاه های ارتباطی بین فعالیت های آموزشی ( آموزش ، مشاوره و ... فقط
عده‌اي از قبيل جابر و محمدبن موسي در اين رشته زحماتي كشيده و اطلاعات قابل توجهي
كسب كرده بودند. ..... مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نحوه پذیرش دانشگاهها در این
مقاطع.

ليست پايان نامه - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

1, ضميمه, وضعيت, سال دفاع, استاد راهنما, نام دانشجو, عنوان پايان نامه, شماره راهنما ... 22,
موجود - کارشناسی, 1369, مهندس روغني, ازاد،علي, اناليز ازمايش فاكتوريل بوسيله ...
ثابتي، سيد مصطفي, شبكه هاي عصبي منطق مات و شبكه هاي عصبي مات, 1/34 ... دكتر
ناصر نعمت بخش, رياضي، منصوره, مكانيزه كردن كتابخانه دانشكده فني و مهندسي, 1/56.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ از دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ

ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ...
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣ .... ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻨـﺎوري
اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت،. ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧ. ﯽ آﻣﻮزﺷـﯽ و ... ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ .... ﻧﺎﻣﻪ،
از ﻣﻌﯿﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ... داﻧﺶ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
راﺑﻄﻪ.

نظام آموزشي هند - محشر دات کام

به عبارت ديگر دانشجويان مجاز به ارائه پايان نامه زودتر از موعد مقرر( 2سال) نبوده و ...
كميته بررسي كميسيون اعتبارات دانشگاهي درگزارش سال 1965خود به بهره .... جهت
پذيرش در رشته هاي كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات عالي هندوستان، تكميل دورة ...
آموزشي ، تجهيزات مورد نياز و احداث كتابخانه هاي مستقل در دانشگاه ها با استقبال مواجه
نگرديد.

تحقیق درباره کنترل داخلى

تحقیق درباره کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

دانلود پاورپوينت پروژه دانشجويي درباره نمودار مونتاژ محصول

پاورپوینت در مورد عقل و ارتباط آن با دين

تحقیق در مورد حسابداری استهلاک 1

دانلود مقاله در زمینه بیکاری

تحقیق درمورد- بازی و ریاضی

سهم الارث زوج و زوجه

تحقیق در مورد يونجه 10 ص

فایل گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن.

استراتژي سه جانبه

جزوه درس به درس دینی سال دهم ( کل کتاب )

پاورپوینت در مورد کار گروهی

پاورپوینت مديريت مالي 2 616 اسلاید

تحقیق در مورد سنسورهای به کار رفته در سیستم انژکتوری عبارتند از

تحقیق در مورد برق خودرو

تحقیق در مورد كشاورزي 10 ص