دانلود رایگان

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاه یونجه س این تکنیک, سلول گیاهی یا بافت از اندامهایی مثل ریشه, ساقه, برگ و گل آ

دانلود رایگان پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه مقدمه:
روشهاي سنتي اصلاح نباتات مبتني بر دستكاري ساختار ژنتيكي گياه كامل و از طريق توليد جنسي است. در سالهاي اخير روشي براي دستكاري ژنتيكي در سطح سلولي پيدا شده است كه روشهاي اصلاحي را بطور منحصر بفرد كامل مي كند. موجوديت پيدا كردن روشهاي كشت بافت و سلول را مي توان به پيشرفتهاي ناشي از دانش كشت سلولي و زيست شناسي مولكولي دانست (4 و 51)
بيوتكنولوژي يا فناوري زيستي مجموعه اي از فنون را تشكيل مي دهد كه امكان بكارگيري، توانايي و كارآيي سلولهاي موجودات زنده اعم از حيواني يا گياهي را فراهم مي سازد. در سالهاي اخير با انجام تحقيقات متعدد در حوزة بيوتكنولوژي كشاورزي اين بخش داراي جايگاه مهم و باارزشي شده است و اين امكان را در رابطه با گياهان زراعي فراهم نموده است كه بسيار مطالب كارآتر از روشهاي كلاسيك اصلاح نباتات با استفاده از تكنيكهاي مختلف از قبيل دست ورزي ژنتيكي (Genetic manipulation)، كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro و غيره، گياهاني با سازگاري متناسب تر و بيشتر به شرايط محيطي و همچنين سازگار با نياز انسانها توليد نمايد.
تكنيك كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro ازجمله فنون بيوتكنولوژي است كه كاربرد آن به اوايل سالهاي 1950 مي رسد. بر اساس اين تكنيك، سلول گياهي يا بافت از اندامهايي مثل ريشه، ساقه، برگ و گل آذين يا هر اندام ديگري از گياه جدا شده و در شرايط كاملاً استريل و گندزدايي شده، در درون لوله هاي آزمايش محتوي محيط غذايي مصنوعي قرار گرفته و با تأمين نيازهاي نوري و حرارتي مناسب تبديل به يك گياه كامل مي گردد. اين تكنيك همانطور كه اشاره شد امكان توليد هزاران گياهچه مشابه گياه مادري را در مدت زمان بسيار كوتاهي و در فضاي فيزيكي بسيار محدودي فراهم مي سازد كه با انتقال اين گياهچه ها به سطح گلخانه و مزرعه توليد انبوهي از گياهان مورد نظر را مي توان باعث شد. در اصلاح نباتات با استفاده از تكنيك كشت بافت و نيز توليد كالوس يا گياهچه ها در مقياس وسيع و انجام گزينش در بين نمونه ها مي توان از ارقام مقاوم به استرسهاي محيطي را توليد نمود. فنون فوق فرصتهاي مناسبي در بخشهاي مختلف تحقيقاتي، اقتصادي بوجود آورده است كه با تقويت بخش دولتي و فعال نمودن بخش خصوصي كارايي اين بخشها را براي تأمين و توليد محصولات اساسي كشور را، بطور قابل ملاحظه اي مي توان افزايش داد.
تعداد صفحات 123 word
فصل اول مقدمه و كليات.. 1
مقدمه: 2
تاريخچة اهميت كشت بافت: 3
اساس گياه شناسي براي كشت بافت: 6
اهداف مورد نياز با استفاده از تكنولوژيهاي جديد كشت بافت و مهندسي ژنتيك: 6
فصل دوم 8
خصوصيات زراعي. 8
تاريخچه: 9
اهميت اقتصادي: 10
گياهشناسي يونجه: 11
آب و هوا: 14
كاربرد بيوتكنولوژي در اصلاح يونجه: 15
مهندسي ژنتيك: 16
هيبريداسيون گسترده: 17
فصل سوم 18
كشت بافت.. 18
كشت بافت يونجه: 19
جنين زايي. 21
باززايي. 24
اثرات زمينه ژرم پلاسم در باززائي: 28
انواع كشت بافت گياهي: 36
كشت سوسپانسيون: 37
مراحل رشد كشت سلولي: 38
بذر مصنوعي يونجه و كاربرد آن: 39
كاربرد بيوتكنولوژي: 40
پتانسيل بذور مصنوعي: 40
كاربرد بذر مصنوعي: 41
امكانات مورد نياز براي كشت بافت و سلول گياهي: 43
اطاق كشت: 45
مواد و روشها: 46
انتخاب ارقام يونجه: 46
تهيه محيط كشت: 47
روش تهيه محيط كشت MS: 49
محيط كشت: 53
- سترون كردن محيط كشت، ظروف پتري و ساير لوازم: 54
روش تهيه محيط كشت SH: 54
محلولهاي ذخيره: 54
سترون كردن محيط كشت، ظروف پتري و ساير لوازم: 56
بافت گياهي: 57
برگ جوان وهيپوكوتيل: 58
روش تهيه محيط كشت B5: 62
محيط باززايي: 64
محيط تبديل به گياه: 65
محيط كشت سوسپانسيون: 65
محاسبات آماري: 65
فصل چهارم 67
بحث و نتيجه گيري. 67
بحث و نتيجه گيري: 68
انتخاب ارقام يونجه: 68
محيط القاء كال: 68
الف – مقايسه اثر ريزنمونه در رشد كالوسها: 73
بررسي اثر ارقام در رشد كالوسها: 75
بررسي اثر متقابل سطوح هورموني مختلف با ريزنمونه در رشد كالوسها: 75
محيط القاء جنين: 76
بررسي تأثير نوع محيطهاي كشت در جنين زايي: 80
بررسي تأثير سطوح هورموني در جنين زايي: 80
بررسي اثر رقم در جنين زايي: 81
محيط باززايي: 81
محيط تبديل به گياه: 82
كشت سوسپانسيون: 85
بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات: 86
منابع: 92
جداول پيوست.. 107


فهرست جداول
جدول 1- تركيبات معدني محيط كشت پاية MS برحسب ميلي گرم در ليتر. 57
جدول 2- مواد آلي تكميل كننده و هورمون در محيط هاي كشت بر حسب ميلي گرم در ليتر 57
جدول 3- تجزيه واريانس داده هاي مربوط به رشد كالوس در محيط ها، ارقام يونجه و ريزنمو نه هاي مختلف 113
جدول 4-مقايسه ميانگين بين ريزنمونه ازلحاظ رشدكال درسطح احتمال 5%. 114
جدول 5- مقايسه بين ارقام يونجه از لحاظ رشد كالوس در سطح احتمال 5%. 114
جدول 6- مقايسه ميانگين تركيبات تيماري سطوح هورموني و ريزنمونه از لحاظ رشد كالوس (5%P<) از طريق آزمون دانكن 115
جدول 8-تجزيه واريانس جنين زايي: 116
جدول 9-مقايسه ميانگين بين محيطهاي كشت B5 و MS در جنين زايي. 116
جدول 10-مقايسه سطوح هورموني در جنين زايي در سطح احتمال 5%. 117
جدول11-مقايسه ميانگين جنين زايي در ارقام يونجه 119
جدول 12- جدول تجزيه واريانس باززايي در ارقام يونجه 119
جدول 13- مقايسه ميانگين بين ارقام از لحاظ باززايي در سطح احتمال 5%. 120
جدول 14- مقايسه ميانگين ريزنمونه از لحاظ باززايي در سطح احتمال 5%. 120
جدول15-جدول تجزيه واريانس توليدگياهچه درمحيط كشت بافت درارقام يونجه 122
جدول 16- جدول مقايسه ميانگين ارقام از لحاظ توليد گياهچه 122
جدول 17- جدول تحزيه واريانس جنين زايي در سه رقم يونجه در محيط كشت سوسپانسيون 123
جدول 18- جدول مقايسه ميانگين ارقام از لحاظ جنين زايي در محيط كشت سوسپانسيون. 123
فهرست اشکال
شكل 2 : كاشت بذر هاي استريل در محيط كشت هورمون دار 76
شكل 3: نمونه از كالوس آبدار و غير جنين زا 76
شكل 4: نمونه از كالوس غير جنين زا 77
شكل 5: نمونه اي از كالوسهاي جنين زا 78
شكل 6: شروع تشكيل كال در ريز نمونه بذر 78
شكل 7: نمونه اي از كالوسهاي حاصل از كاشت بذر 79
شكل8: تشكيل جنين كروي شكل. 83
شكل 9: تشكيل جنين لپه اي شكل. 84
شكل 10: تشكيل جنين نيزه اي شكل. 85
شكل 11: ريشه زايي در محيط تبديل به گياهچه 89
شكل 12: رشد ريشه در محيط تبديل به گياه 90
شكل 13: شاخه زايي در محيط تبديل گياهچه 90
شكل14: نمونه از توليد شاخه و ريشه 91
شكل 15: نمونه اي از كشت سوسپانسيون. 94
شكل 16: نمونه اي از كالوس جنين زا در كشت سوسپانسيون. 95
شكل17: جوانه زني جنين در محيط سوسپانسيون. 95
شكل 18: ايجاد شاخه در محيط كشت سوسپانسيون. 96
شكل 18: نمونه اي از مراحل تكاملي جنين در محيط سوسپانسيون. 97


مهندسی ژنتیک


پایان نامه بررسی میزان کالزایی


جنین زایی سوماتیکی


باززایی گیاه یونجه


کشت پروتوپلاست گیاهی


سلول گیاهی


بافت


کشت اندام گیا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هــوپــاد رایانه پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و ...

پایان نامه بررسی میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاه یونجه س این
تکنیک, سلول گیاهی یا بافت از اندامهایی مثل ریشه, ساقه, برگ و گل آ.

بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ...

download آگوست 24, 2017 کشاورزی و منابع طبیعی دیدگاه‌ها برای بررسي ميزان
كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه بسته هستند 1 Views ...

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه

مهندسی ژنتیک , پایان نامه بررسی میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی , باززایی
گیاه یونجه , کشت پروتوپلاست گیاهی, سلول گیاهی, بافت , کشت اندام گیا.

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه

تحقیق,پروژه,مقاله,سورس,برنامه نویسی,مهندسی,پزشکی,گزارش کار,جزوه,اندروید,
پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ,دانلود فایل
...

بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ...

بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پروژه مدار شمارنده
صعودي روش جديد براي جايابي و تعيين اندازه منابع توليد پراكنده در سيستم هاي ...

دانلود مقاله و پروژه پایان نامه آناليز كمي آب – فروش فایل های مهندسی

دانلود مقاله و پروژه پایان نامه آناليز كمي آب نمونه سوالات تخصصي رشته کارشناسي ...
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه دانلود تحقيق ...

CV - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

كالزايي و باززايي شاخه ارس Juniperus excelsa با استفاده از روش درون شيشه اي ...
آزمايش سازگاري و بررسي ميزان توليد چوب كلنهاي مختلف صنوبر (كلنهاي تاج ...
بررسي اثر تنش شوري بر رشد رويشي تودهها و ارقام يونجه ...... رویان زایی سوماتیکی
د رریز نمونه برگی صنوبر دلتوئیدس ...... پروژه های در دست اجرا · پروژه های خاتمه
يافته.

دانلود پاورپوینت انواع کشت جنین - دانلود مقاله و پروژه

6 مه 2016 ... پاورپوینت کشت جنین دسته: مهندسی کشاورزی بازدید: 1 بارفرمت ... پایان نامه
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

بيوگرافي دكتر مصطفي وليزاده

regulators on embryogenic callus induction and regeneration from coleoptile in
rice. ..... تعيين ميزان نسبي ساپونين در بذور جوا .... زائي و باززائي گياه از طريق
كشت جنين رسيده در ارقام ..... هاي رشد در كالزايي و توليد تاكسول در سرخدار ......
بررسي پاسخ به كشت بافت، كال. زايي و جنين. زايي و. باززايي در چند رقم يونجه ).
Medicago ...

کشت پروتوپلاست گیاهی | Filepark

6 مه 2016 ... دانلود پروژه،دانلود مقاله،دانلود تحقیق،دانلود پایان نامه،دانلود ... پایان نامه بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

دانلود فایل فلش فارسی هواوی huawei y600-u20بیلد نامبر c435b012 ...

4 فوریه 2017 ... پایان نامه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه · پایان
نامه رشته معارف اسلامی بهداشت جسم انسان در قرآن · سمینار ...

دانلود طرح توجیهی بررسی و تجزیه و تحلیل و مطالعه کار و زمان سنجی در ...

در این پروژه در ابتدا به مطالعه و بررسی کار و تجزیه و تحلیل کار و زمان سنجی و ...
پایان نامه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه

کشت پروتوپلاست گیاهی، سلول گیاهی، بافت و کشت اندام گیاهی

تكنیك كشت بافت و سلول گیاهی در شرایط In Vitro ازجمله فنون بیوتكنولوژی است كه
.... بررسی میزان كالزایی، جنین زایی سوماتیكی و باززلیی گیاه در جمعیتهای یونجه
ایرانی ... (1381) بررسی كال زایی و باززایی در كلزا و امكان ارزیابی مقاومت به شوری
در این ... کشت پروتوپلاست گیاهیسلول گیاهیتحقیقمقالهپژوهشپایان نامهپروژه
دانلود ...

ﻣﻘﺪﻣﻪ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ روي رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮔﯿﺎه ﯾﻮﻧﺠﻪ. ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ... ﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻧﯿﺰ در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ (ﺟﺪول. 1. ). از
ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ذﮐـﺮ .... اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫـﺎي. ﮐـﺎﻣﻼ ﺗﺼـﺎدﻓﯽ و ﻃـﯽ. 3.

بایگانی‌ها کشاورزی و منابع طبیعی - صفحه 51 از 51 - dox.idox.ir

8 ا کتبر 2017 ... دانلود پروژه مطالعه روابط صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد در ... بررسي ميزان
كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه بررسي ميزان ...

تحقیق قورباغه – فروش فایل های مهندسی

26 آوريل 2017 ... پروژه آماده: بررسی سوپر پنل ها در صنعت ساختمان و بکارگیری پلی استایرن در ...
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦ

راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﻓﺰاﻳﺶ. ﻛﺎرآﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ. •. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻓﺮاواﻧﻲ. ﭘﻠﻲ. ﻮﻣ.
رﻓﻴﺴﻢ. ﻫﺎي ...... Myo-Inositol. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان. 100. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎ ﺑﺎﻓﺖ. ﭘﻴﻨﻪ. (.
ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻛﺎﻟﺰاﻳﻲ. ) ﺑﻮد ... زاﻳﻲ ﺟﻨﻴﻦ. ﻫﺎي ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺎززاﻳﻲ. ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﻴﻦ. زاﻳﻲ
ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ، در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ..... ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي. ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻳﻮﻧﺠﻪ زرد ...... از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه. ﻫﺎي
ﺑﻪ.

37-بررسی تغییر مختصاتها و سریهای زمانی 5 ایستگاه دائمی GPS در ...

26 آوريل 2017 ... ۳۷-بررسی تغییر مختصاتها و سریهای زمانی ۵ ایستگاه دائمی GPS در ایران با
تغییرسیستم ... گزارش کارآموزي شهرداري ومديريت جامع شهري دانلود مقاله و پروژه
پايان نامه بررسي پارامترهاي هندسي مهاربند زانويي مختصاتها زدن . ... تغيير بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه گزارش کارآموزي ...

کانال diyforgirls - آخرین ویدئوهای کانال diyforgirls - بهترین های روز

5 سپتامبر 2016 ... پروژه طراحی و محاسبه سردخانه برای تامین35000 نفر در اصفهان 0 ... پایان نامه
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه 0 ...

دانلود روش تحقیق بررسی میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان دخترانه

پایان نامه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ...
دبیرذستان دخترانه ادب داران میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه در
پرده ...

دانلود مقاله و پروژه تهویه مطبوع – فروش فایل های مهندسی

25 آوريل 2017 ... دانلود مقاله و پروژه تهویه مطبوع كاهش حجم آبشستگي درمدل تركيبي سرريز ... ها ، و
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه .

پکتین – فروش فایل های مهندسی

پاورپوینت "انواع روشهاي صنعتي صيد ماهي" پروژه گرايش هاي مهندسي برق انواع دانلود
... سبز بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پختن .

ژانویه 2016 – برگه 58 – پاییز دانلود

11 ژانويه 2016 ... بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ... برای دانلود
مستقیم فایل دانلود پروژه/پایان نامه شناخت و طراحی معماری ...

اتوماسیون روشنایی – فروش فایل های مهندسی

26 آوريل 2017 ... این پروژه در خصوص اتوماسیون لوازم روشنایی منزل از قبیل لامپ های رشته ... بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پروژه ...

کتاب اقتصاد منطقه ای – فروش فایل های مهندسی

نقش و توانايي دوره پروژه تبليغاتي شرکت طوس طيف . ... آموزش نرم افزار PDMS
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پايان نامه بررسي
...

فروشگاه فایل شاپ 24 – برگه 4188 – فروشگاه محصولات دانلودی

1 مارس 2017 ... بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ... به عنوان پروژه
پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 31 توضیحات: توسعه ...

دانلود مستقیم – برگه 1208 – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

14 ژوئن 2015 ... Tagged boeing_737 در سالیدورک, پروژه آماده در سالیدورک, دانلود ... با نام بررسي
ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه با ...

اسلام – فروش فایل های مهندسی

دانلود پروژه مجموعه مسکوني آتي ساز سوالات تخصصي رشته کارشناسي الهيات اديان و
.... بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه افتادن .

فروش فایل - صفحه 4590 از 5117 - فروش فایل های کاربردی با قیمت ...

ص پروژه عوامل تاريخي گسترش بدحجابي در تاريخ معاصر ايران ۱ طرح لايه باز کارت
.... و تبلت بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه ...

فروش فایل - صفحه 4708 از 5117 - فروش فایل های کاربردی با قیمت ...

qwertyuiop بررسي كانسار نفلين و سينيت معدن رزگاه دانلود پاورپوينت معماري ...
رشته مهندسي صنايع ۱ ترساندن دانلود فايل (Word) پروژه بررسي عملکرد ماشين هاي
.... for Dummies بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه
...

بر هم کنش پتاسيم و منيزيم در زراعت يونجه ).Medicago sativa L(

هدف از تحقيق حاضر، بررسي برهم کنش پتاسيم و منيزيم بر عملکرد يونجه و اجزای
عملکرد. بود. ... گیاه یونجه برای تولید عملکرد بهینه به میزان زیادی پتاسیم.

يونجه - IRTeb

نكته خيلي مهم : ذكر مورد استعمال داروهاي گياهي تنها بر اساس وظيفه اطلاع رساني اين ...
يونجه گياهي است علفي و چند ساله كه ارتفاع آن تا يك متر ميرسد برگهاي آن داراي سه ...

مهندس غزال مرغایی زاده - فناوری های جدید در کشاورزی

این پروژه در عین حال می تواند در پاکسازی هوای شهرها نیز تاثیرگذار باشد، زیرا
گیاهان عامل ... کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است .
..... در اين بررسي تركيب هورموني iaa با kin، تاثير معني داري در باززايي شاخساره
نداشته است. ... بيشترين ميزان جنين زايي، در غلظتهاي 12 تا 15 درصد ساكارز مشاهده
مي شود و ...

گزارش فعاليت هاي پژوهشي سال85 تهيه و تدوين: مهندس محمدمهدي قندي ...

شاخص هايي چون ميزان انتشار مقالات علمي و كتاب ها، تعداد نشريات علمي و پژوهشي
دانشگاه، تعداد مراكز ...... بررسي خصوصيات اكولوژيكي و فتوشيميايي گونه هاي
مختلف گياهان بومادران و درمنه. ..... اجراي پروژه ارائه اطلاعات پايه زمين شناسي – معدني
در چارچوب 27ورقه 1:100000 ...... بهينه كردن عوامل مؤثر بر رويان زايي سوماتيكي در
سويا.

پاورپوینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال ...

5 آوريل 2017 ... پاورپوینت تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس
سازگاری های سلولی و مولکولی )، تنظیم شده در 42 اسلاید زیبا و قابل ...

تحقیق میکرو امولسیون ها و نانو امولسیون ها | بزرگترین سایت دانلود در ...

16 دسامبر 2016 ... برچسب‌هاپروژه صنایع غذایی, تحقیق آماده صنایع غذایی, ترجمه آماده صنایع غذایی ...
بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

کارنامه پژوهشی چاپ شده دانشگاه در سال‌ 1394

اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺮ، ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮگ، ﺗﺎﺑﺶ. ﻓﻌﺎل ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ...... ﺑﺎززاﻳﻲ. 6. ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﭘﻨﺒﻪ. (
gossypium hirsutum. ) ازﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﻴﻦ. زاﻳﻲ ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ. اﺻﻼح ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ. ﻟﻴﻼﻓﻬﻤﻴﺪه، ﻏﻼ.

بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

5 سپتامبر 2010 ... Ascertainment:روش انتخاب افراد ، جهت بررسی در یک مطالعه ژنتیکی. ...... v
بهينه‌سازي روشهاي كالزايي و باززايي گياهان. vبهينه‌سازي روشهاي تهيه ...

پایان نامه بررسي ميزان كالزايي جنين زايي سوماتيكي و - manoto blog

پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي ... پایان نامه بررسی
میزان کالزایی, جنین زایی سوماتیکی و باززایی گیاه یونجه س این تکنیک .

zsgz y ir پروژه بررسي تاثير - taran

پروژه بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي ... و پایان نامه
بررسي ميزان كالزايي جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه پایان نامه ...

روت سونی z1 ورژن 4.4.4 ( بیلد 14.4.0.157 ) بدون آنلاک بوت لودر ...

... توجیهی: تولید آجیل و بسته بندی خشکبار – 15 صفحه · پایان نامه بررسی تاثیر
تسهیم ... پروژه بررسي ميزان كالزايي، جنين زايي سوماتيكي و باززايي گياه يونجه.

جنین زایی سوماتیکی چیست

انجام پایان نامه ارشد و دکتری - انجام پروژه .... جدول 4 ميزان توليد برخي از
متابوليت‌‌هاي ثانويه را از طريق كاشت گياه كامل و كشت ب آفت با هم مقايسه مي‌‌كند. ...
فناوری نانو در سه سطح قابل بررسی است: مواد ، ابزارها و سیستمها. ..... نکته مهم: تجمع
مواد رنگی و فنولی در محیط کشت منجر به کاهش زشد ، عدم باز زایی و از بین رفتن
گیاه می شود.

دانلود مقاله کامل درباره اصلاح نباتات | فایل دانشجویی - دانلود پروژه و ...

روشهاي سنتي اصلاح نباتات مبتني بر دستكاري ساختار ژنتيكي گياه كامل و از
طريق ..... محيطهاي كالزايي B5، B2K، 17951 براي مطالعات اثرات كينتين مورد استفاده
قرار ... در سال 2000، Iantcheva و همكاران ميزان تشكيل جنين و باززايي را در محيطهاي
مايع در ... و همكاران نقش زمينة ژنتيكي را در جنين زايي سوماتيكي يونجه بررسي كردند.

پاورپوینت بررسی تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال ...

پاورپوینت تاثیرات فعالیت ورزشی بر پروتئین های انتقال دهنده غشاء ( درس
سازگاری های سلولی و مولکولی )، تنظیم شده در 42 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با
فرمت ...

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

در 5 روز تایپیست شوید

فروش وب سایت جیمبو

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیک

دانلود پروژه سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز

سورس فوق العااده بیسیک 4 اندروید

تشخیص عیوب دندان در تصاویر رادیولوژِی و xray با پردازش تصویر همراه دیتابیس و دامیونت لاتین

شبیه سازی کنترل سطح آب در ماشین لباسشوئی با منطق فازی در متلب

پروژه شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد با نرم افزار MATLAB

تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل با استفاده از کد مت لب +گزارش کار

آمزش برنامه Matlab v.7

دانلود کد برنامه انتشار صوت-حرارت-نور قطار در متلب

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

آموزش متلب به زبان فارسی

دانلود کتاب آموزش قدم به قدم و تصویری نرم افزار Matlab

ّحل سودوکو با مت لب

کد متلب درونیابی لاگرانژ

دانلود پروژه متلب تجزیه سیگنال EEG به باندهای فرکانسی با استفاده از تبدیل ویولت و رسم نمودار آن