دانلود رایگان

مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي - دانلود رایگاندانلود رایگان مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دانلود رایگان مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي فرمت : Word
تعداد صفحات : 607
مقدمه
فصل اول : دولت و مسووليت
بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعريف دولت
2-1) اقتدار سياسي
3-1) تعريف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي
1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز
2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك
3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو
2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي
2-2-2) هگل و دولت اخلاقي
3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده
3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت
4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسووليت
گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت
2-1) هابز و عدالت قراردادي
3-1) بنتام و عدالت فايده گرا
4-1) كانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت
6-1) نظريه عدالت رالز
7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
8-1) هايك و نفي عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت
2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت
2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت
3-3) دولت اسلامي ايران
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
فصل دوم: مسووليت مدني دولت
بخش نخست: تقصير دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت
2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم تقصير شخصي مامور دولت و تقصير نهاد عمومي
2-2-1) خلق موازي مسووليت نهاد عمومي
3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسير زباني خطاي اداري
1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم: رابطه سببيت
گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت
2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط
3-1) نظريه سبب مناسب
4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت
1-2) تقصير زيان ديده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
1-3) خطاي سنگين
1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
1-1-1-3) خطاي ذاتاً سنگين
1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي
2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري
2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت
1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي
4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود
6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي شود
7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني
3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
1) دلايل فرعي
2) دليل اصلي : دشواري فعاليت
2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطاي عمدي دولت
1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب
2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها
1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي
2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)
3-2) خسارت معنوي
4-2) زيان جسمي
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
3-1-3) اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري
2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا
2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت
2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت
1-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير
2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي
3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت
1) زيانديده مستقيم
2) مشمولان زيان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت
1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
3-3-1-4) نظام قضايي مختلط
2-4) چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت
2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت
2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي
5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري


مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی مربوطه به صورت فایل ورد
word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۹۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید
...

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته حقوق و ...

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. استاد : جناب آقای دکتر حسنعلی درودیان
. گردآورنده : هومن یزدانی. مقدمه. فصل اول : دولت و مسوولیت. بخش نخست: تعریف دولت ...

تحقیق کامل مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي - فایلود

مقدمه: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي
شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله
...

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - دانلود پروژه و تحقیق

مسولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. الزام دولت به جبران خسارت اشخاص
خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را
مورد ...

مسئولیت مدنی دولت در برابر خسارت به مردم

مسئولیت دولت به جبران خسارت یا همان مسئولیت مدنی دولت، سال‌هاست موضوع بحث ...
باشد و خواه این شخص یک نهاد تابع حقوق خصوصی باشد یا تابع نهاد حقوق عمومی.

پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی | جی پریم مقاله

6 روز پیش ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی}}+
آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به ...

مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن - نشرحقوقی عدلیه - پایگاه تخصصی ...

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت )مدنی و کیفری ( نیستند، بلکه
اشخاص حقوقی ) اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ( نیز در قبال اعمال ...

مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - پرتال پروژه های دانشگاهی

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر
فصل های پایان نامه ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه فصل اول : دولت و مسوولیت

دریافت فایل پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي ...

5 روز پیش ... دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان مسؤوليت مدني
دولت در قبال اشخاص خصوصي || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید.

مطالعه ای پیرامون مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

ولی با توسعه و تحول اندیشه های حقوقی، حقوقدانان عدم مسؤولیت مدنی دولت را با ... اعم
از آنکه زیان زننده اشخاص حقوق خصوصی باشند، یا دولت و سازمانهای عمومی، هموار
گردانید. ..... ثالثا: مسؤولیت شخصی در قبال اعمالی است که انسان به عنوان خود و برای
خود، و ...

حـقـوق - مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول
..... که مامور دولت از نظر مسئولیت مدنی در هر حال باید پاسخگوباشد و دولت در قبال ...

دریافت فایل مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی – پرداخت و ...

8 ژانويه 2017 ... ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم عنوان محصول دانلودی:مسئولیت مدنی
دولت در قبال اشخاص خصوصی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع ...

دانلود فایل ( پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي ...

4 ژانويه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي}}+آماده
ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به ...

دانلود پايان نامه مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

4 ژانويه 2017 ... تعداد صفحات:498 نوع فايل:word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن گفتار نخست – تعريف دولت

پایان نامه مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي – پایگاه ثبت ...

10 نوامبر 2016 ... تعداد صفحات : 212 فرمت فایل: word(قابل ویرایش) فهرست مطالب: مقدمه فصل اول :
دولت و مسووليت بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن گفتار نخست: ...

پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي – ..::مجله آنلاین ...

13 آگوست 2016 ... مقدمه: الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي
شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد.

پایان نامه مسوولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی | شبکه مقاله

1 ا کتبر 2016 ... دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 1094 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:
604 پایان نامه مسوولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی مقدمه ...

PDF[پایان نامه مسوولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی] شبکه مقاله

19 دسامبر 2016 ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل اﺷﺨﺎص. ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻟﺰام دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺷﺨﺎص
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ. ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ. ﻧﻮع از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ را ...

وبلاگ حقوقي شایسته - مسئوليت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری ...

سئوالی كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دولت را مي‌توان همانند اشخاص خصوصي، مسئول
..... داشت كه مامور دولت از نظر مسئوليت مدنی در هر حال بايد پاسخگوباشد و دولت در
قبال ...

PDF: پایان مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺨﺼﯿﺺ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ... اﻟﺰام دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دوﻟﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

خرید آنلاین مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی | سلوا آرتیکل

10 ژانويه 2017 ... دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:مسئولیت مدنی دولت در
قبال اشخاص خصوصی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش ...

دانلود تحقیق در مورد مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي ...

27 آگوست 2016 ... دانلود مقاله مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. ,دانلود پایان نامه مسؤولیت
مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. ,دانلود جزوه مسؤولیت مدنی دولت ...

کاملترین فایل پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي | جی ...

6 نوامبر 2016 ... در این پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي به صورت کامل و تخصیص
از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به ...

پروژه بررسی مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي. doc | دانلود ...

14 ا کتبر 2016 ... نوع فایل: word قابل ویرایش 610 صفحه چکیده: با بررسي سرشت دولت و اقسام آن در
فصل نخست رساله خطوط كلي مسئوليت دولت و به ويژه مسئوليت ...

magiran.com: نظريه مسئوليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي

هدف از اين مقاله، درگير ساختن مفاهيم حقوق مسئوليت با بعيدترين عنوان قابل ...
تكمیل شود كه مسئوليت كيفري و مدني را سرانجام به خاطيان واقعي اشخاص حقيقي يا ...
مسئوليت مدني، ديدگاههاي حقوقي، حقوق بشر، تئوري دولت مسئول و نظريه رفاه
اجتماعي ... و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره
می شود.

مسئولیت مدنی دولت - علم حقوق

3 آگوست 2010 ... مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ... سئوالی که مطرح می‌شود این
است که آیا دولت را می‌توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیانهایی ..... دولت
از نظر مسئولیت مدنی در هر حال باید پاسخگوباشد و دولت در قبال ...

دکتری حقوق خصوصی - مسئوليت مدني دولت

مسئوليت مدني عبارت است از تعمد و التزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ....
مسووليت مدني دولت در قبال شهروندان حوزه اي از مسووليت در قانون اساسي و منابع ...

دانلود فایل ( مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی) – شروین دانلود

9 ژانويه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:مسئولیت مدنی دولت در
قبال اشخاص خصوصی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی ...

مسئولیت قانونی دولت - مرکز آموزش و پرژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

از نظر حقوقي تنها اشخاص حقيقي داراي مسئوليت (مدني و كيفري) نيستند بلكه
اشخاص حقوقي نيز در قبال اعمال خود مسئولند. ... مسئوليت قراردادي عبارت از تعهدي
است كه در نتيجه تخلف از قرارداد خصوصي معتبر براي اشخاص ايجاد مي شود، بر عكس
...

پايان نامه مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

6 دسامبر 2016 ... ... دولت در قبال اشخاص خصوصي 1 . مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
پایان…,پايان نامه مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي,رزبلاگ.

کاملترین فایل مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی | نوید مقاله

5 ژانويه 2017 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه
اختصاصی مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی وارد شده اید ...

دفتر اسناد رسمی 59 مشهد - چالش‌های مسئولیت مدنی دولت ( قسمت دوم )

30 دسامبر 2016 ... همچنین برای مسئوليت مدني دولت مي‌توان به مواد 312 و 313 قانون مجازات ... اعم از
اشخاص حقيقي يا حقوقي، خواه دولتي يا غيردولتي نيز در مقابل اشخاص ...

دریافت فایل مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان نیروهای مسلح

کارشناس ارشد حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و ... فصل پنجم ) بحث
نظری و آسیب شناسی فقهی پیرامون اشخاص حقوقی / ص 63 .... [7] عرض ذاتی تحقیق ما
پیرامون مسئولیت مدنی دولت در برابر اعمال کارکنان خویش در نیروهای مسلح است .

یداله عسگری - مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرا

سئوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دولت را مي‌توان همانند اشخاص خصوصي، مسئول
..... داشت كه مامور دولت از نظر مسئوليت مدني در هر حال بايد پاسخگوباشد و دولت در
قبال ...

کاملترین فایل پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي ...

19 دسامبر 2016 ... بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: پایان مسؤوليت مدني دولت در
قبال اشخاص خصوصي درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی.

دانلود مقاله مسئولیت مدنی کارکنان دولت

این مقاله در صدد آنست که به اجمال به مسؤولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
بپردازد. ... پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی | جی پریم مقاله

پروژه مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي با pdf - آی سی بی سی

توضیحات. مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي با pdf دارای 496 صفحه می
باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

انجمن دانشنامه حقوق - مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود

17 ژوئن 2013 ... نسخه کامل: مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال زيانبار خود ... اشخاص حقيقي كه در
دستگاه دولت به عنوان بارزترين فرد شخص حقوقي، حقوق .... اعمال تصدي نيز به
آنگونه اعمالي گفته مي‌شود كه دولت مشابه اشخاص خصوصي انجام مي‌دهد همانند ...

دانلود پروژه پایان نامه مسؤليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي ...

11 نوامبر 2016 ... مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصيفرمت Word قابل ویرایشدانلود مسؤوليت
مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي. مقاله مسئوليت مدني دولت در ...

کاملترین فایل مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

5 ژانويه 2017 ... کاملترین فایل مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. دوست عزیز سلام.به
سایت ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مسئولیت ...

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ي. زﻫﺮا ﻣﺨﺘﺎرﻧﺎﻣﻪ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. دﮐﺘﺮ
ﺳﯿﺮوس ﺣﯿﺪري ... ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ. رﮐﻦ و ﺟﺰﺋﯽ از
ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ..... ر ﻗﺒﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ. اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ارﮐﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺖ؟ ﮐﺪام اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮان را ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ داد؟ ﺛﺎﻧﯿﺎ .... ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﮐﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﺮده . اﻟﺒﺘﻪ. در.

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی

29 ا کتبر 2016 ... مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی ... گفتار
دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت ۸. گفتار سوم: تاریخچه ...

مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف

دانلود پروژه بررسی مسئولیت مدنی در دولت پروژه مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی دولت
در قبال اشخاص خصوصی مقاله تحقیق پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در فقه ...

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی - بانک پروژه آراز

21 مه 2016 ... مقدمه الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می
شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد.

آشنایی با مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه | سرزمین خبر

27 دسامبر 2016 ... در این پایان مسؤولیت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصی به صورت کامل و تخصیص
از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به ...

باشگاه اندیشه › مسئولیت مدنی دولت

پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی ... آن،
دولت ملزم شده است در برابر تملک اموال اشخاص خصوصی که از اعمال حاکمیت ناشی ...

پرتال جامع علوم انسانی - تحلیل ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی

محدوده¬ی مسؤولیت مدنی دولت و عمالش در قبال اعمال زیانبار خود، طبق ماده (11) قانون ...
بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤولیت جبران خسارات وارده ....
که دولت مشابه اشخاص خصوصی انجام می‌دهد؛همانند قرار دادهای بیع و اجاره، مقاطعه کاری، ...

وکالت و مشاوره حقوقی - مسئوليت مدني دولت

وکالت و مشاوره حقوقی - مسئوليت مدني دولت - شما می توانید از طریق این وبلاگ مشاوره
... 1358 كه به موجب آن، دولت ملزم شده است در برابر تملك اموال اشخاص خصوصي كه از ...

بررسی بیمه مسؤولیت مدنی كارفرما در قبال خسارت كارگران با نگاهی به ...

دانشجوي دکتري فقه و حقوق خصوصي دانشگاه خوارزمي، پردیس کرج. نویسندة مسؤول:**
... بررسی بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما در قبال خسارت کارگران... که توجه ... نگردد. به
نظر می رسد جهت سهولت جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث، باید ضمانت اجرای .....
مقررات شرکت های دولتی هستند، بعضی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که هرکدام
مقررات.

دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه / با فرمت ...

30 ژانويه 2015 ... دانلود مقاله مسئولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه / با فرمت Word و Pdf و متن
. ... شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اشخاص عادی یا کارمندان دولت آورده و سخنی ....
تقصیر در حقوق خصوصی عبارت است از تعدی و تفریط و واژه تقصیر ...

دانلود پایان نامه درباره مسوولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

پایان نامه مسوولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته ... www.payanname.net
› علوم انسانی › رشته حقوق ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - تعداد صفحات پایان نامه: 640 صفحه ...

تأملی بر جنبه‌های کاربردی دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت در قبال ...

کاربردی. دعاوی. مسئوليت. مدنی. عليه. دولت. در. قبال. خسارت. های. زيست. محيطی. 35.
مي. آورند. ازاین ..... ل مردم خارج و به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطالق. مي.

مسؤوليت مدنی دولت - Afghanistan Law Library

30 دسامبر 2014 ... درحاليکه مسؤوليت دولت در قبال اعمال کارمندانش می تواند بر نظريه های ... بر مسؤوليت
مدنی دولت می باشد مسؤوليت مدنی ساير اشخاص را بحث نمی نمايم.

دانلود (پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي) | دانلود فایل ...

2 دسامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پایان مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي)خوش آمدید
برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...

مقدّمه - معاونت حقوقی و امور مجلس

البته این اصل كه زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص ... بر
همین مبنا، یكی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و ...

مباني فقهي حقوقي مسئوليت مدني دولت - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

اﺷﺨﺎص ﺣﻘ. ﻘﯿ. ﯽ. و ﺣﻘﻮﻗ. ﯽ. ﺑﻪ د. ﯾ. ﮕﺮان. وارد ﻣ. ﯽ. ﺷﻮد. و دوﻟﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ. ﻫﻤﻪ ...
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﻋﻼم. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ،. در ﺣﺎﻟ. ﯽ. ﮐﻪ ﻣﺼﻮﻧ. ﺖﯿ. دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل. ا ﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺘ. ـﯽ. ﺑﻪ ﺟـﺰ در. ﻣﻮارد. ي.
ﮐﻪ.

للبیت | مقاله در مورد مسئولیت مدنی دولت + دانلود رایگان

حـقـوق - مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اما در این مقاله، ... پایان
نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی | جی پریم مقاله 6 days ago - با ...

مسؤولیت مدنی دولت - پژوهشنامه حقوق اسلامی - دانشگاه امام صادق

همچنین مسئولیتی که ناشی از ایفای وظایف کارمندی برای کارمندان دولت ایجاد می شود.
... در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است.

بررسی مسئولیت مدنی دولت‌ها بر مبنای قواعد فقهی / آیت الله سید‌ محمد ...

25 مه 2014 ... با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 راه جبران خسارات توسط .... چنانكه
قانونگذار در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، اصل را بر مسئولیت شخصیت حقوقی حقوق
خصوصی یا ... رفتار نمایند، مسئولیت خسارات ناشی از آن بر عهده دولت یا شخص
حقوقی ... خلاصه اینكه دولت در قبال عملكرد كاركنان خود كه موجب اتلاف اموال غیر ...

بایسته های مسئولیت مدنی و کیفری - مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی ...

2-3) مسئولیت حقوقی(مدنی) . .... 7) تفاوت مسئولیت کیفری یا مدنی با مسئولیت
اداری . ..... 36) مسئولیت دولت ناشی از اعمال ضرر در جامعه . ..... شرکت های بیمه در قبال
اشخاص مقید در قوانین مختلف، قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون تخلفات اداری و در
مجموع ...

دانلود مقاله مسئولیت مدنی کارکنان دولت اخبار 96

منبع : دانلود مقاله مسئولیت مدنی کارکنان دولتعنوان اولین مطلب آزمایشی من برچسب ها
: مطلب ... پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی | جی پریم مقاله

مسئولیت مدنی دولت - تبیان

14 مه 2012 ... ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت را به‌طور مطلق مسئول قرار داده كه شامل تمام ... ولی در
تقصیر غیر عمدی که آنرا قصور گویند، شخص قصد زیان زدن به دیگری را ... خود را در
قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است. ... ولی دراعمال تصدی
دولت به کارهایی میپردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام میدهند.

حقوق و مسئولیت مدنی - وبلاگ حقوقی سپیده سفیدی - صفحه اصلی

22 مارس 2014 ... مسئولیت مدنی عبارت از ملزم نبودن شخص است به میزان خسارتی که در حق ..... طرفداران
این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی ...

مباني مسئوليت مدني دولت - حقوق

در خصوص مسئوليت مدني و مباني آن، از سوي علماء و دانشمندان نظريات و ديدگاههاي
متعددي ... براساس اين نظريه، مسئوليت دولت وساير اشخاص صرفاً در صورتي قابل
طرح ... به عبارتي ديگر براساس اين قاعده، دولت به نوعي خود را در قبال خسارات وارده از
... ولي د راعمال تصدي دولت به کارهايي ميپردازد که مردم نيز در روابط خصوصي انجام
ميدهند.

سفیر قانون - مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین 2

بیان شد كه برای ایجاد مسئولیت مدنی دولت می بایست رابطه علیت یا سببیت بین دو
... در این صورت هم دولت و مأمور دولتی مسئولیتی در قبال زیان وارده به اشخاص ندارد .

کانون وکلای دادگستری اصفهان - مسوولیت بدون تقصیر دولت - خدیجه ...

24 دسامبر 2013 ... آیا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین ...
مسوولیت مدنی در معنای اخص وظیفه حقوقی است که شخص دربرابر دیگری به .... عمومي
مسئوليت مدني از جنبه‌ي كاركرد دوگانه تضمين و كيفر خصوصي» مطرح گرديد. ..... شده
كه اگر ضرري حاصل شده دولت در قبال آن داراي مسئوليت مدني خواهد بود.

مسولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال خشونت آمیزاشخاص خصوصی در ...

واژگان کلیدی: مسوولیت بین المللی دولت، اشخاص خصوصی، تروریسم، ... دهد که ؛
دولت ها چگونه در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص خصوصی که در چهار ...

مقاله تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

در بخش اول مفاهیم و تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. ....
دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به ...

مطالعۀ تطبيقي تعيين مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئوليت مدني ...

مبناي عام مسئولیت مدنی تقصیر عامل زیان و مسئول نیز شخص مقصر است. ولی ...
قوانین ملی کشورهاي عضو در خصوص مسئولیت در قبال ضرر و زیان و بیمۀ هسته. اي.
است ) ... کردن مقررات دو کنوانسیون به یكدیگر تدوین و براي امضا و تصویبِ دولت. ها
گشودند. ..... خش خصوصی در این زمینه وارد نشده، پرسش این است که آیا در صورت رخ.

مقاله مسئولیت مدني [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

27 مارس 2011 ... مسئولیت مدني گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه ... مسئولیت
مدنی دولت در قبال شهروندان حوزه ای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع .... كه به موجب
آن دولت ملزم شده است در مقابل تملك اموال اشخاص خصوصی كه از اعمال ...

مسوولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی | پایان نامه , پروژه و ...

2 مه 2013 ... پایان نامه مسوولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی رشته علوم اجتماعی با بیش از
۷۵۴ صفحه با فرمت word ویژه کارشناسی و کارشناسی ارشد.

بیمه مسئولیت - Display Page - بیمه ایران

بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از ....
این بیمه مسئولیت مدنی بیمه ‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.
... این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران ....
پایگاه اطلاع رسانی دولت; رسانه تصویری بیمه ایران; بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
.

مسئولیت مدنی چیست/ لزوم جبران خسارات تا چه حد است - خبرگزاری مهر ...

3 سپتامبر 2014 ... مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد قانونی شخص، مبنی بر رفع ضرری که به ... در
حالی که مصونیت دولت- به جز در مواردی که منطبق با قاعده احسان است- در قبال ... در
حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که به ناحق به دیگری وارد آمده، یکی از ...

مسوولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان

30 مارس 2016 ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ... مسئولیت مدیر در نظام حقوقی
ایران چه در اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه در اشخاص حقوقی حقوق ... یکی از ابهام های
دیگر در حقوق اداری ایران مسئولیت مدنی دولت در مورد اعمال کارکنان ...

دانلود پايان نامه مسئوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

5 آگوست 2016 ... تعداد صفحات:498 نوع فايل:word فهرست مطالب: مقدمه فصل اول – دولت و مسئوليت
بخش نخست – تعريف دولت و منشا آن گفتار نخست – تعريف دولت

SID.ir | نظريه مسووليت مدني دولت در قبال حوادث طبيعي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نظريه مسووليت مدني دولت در قبال حوادث ...
شود که مسووليت کيفري و مدني را سرانجام به خاطبان واقعي اشخاص حقيقي يا حقوقي
...

دانلود پایان نامه:مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص ...

15 مه 2016 ... گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت 8 ... گفتار اول: اعمال افراد حقوقی
خصوصی و انتساب آن به دولت 23 ... اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار
اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و ...

مسئولیت مدنی دولت

در خصوص مسئولیت مدنی و مبانی آن، از سوی علماء و دانشمندان نظریات و دیدگاههای
متعددی ... براساس این نظریه، مسئولیت دولت وسایر اشخاص صرفاً در صورتی قابل
طرح ... به عبارتی دیگر براساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از
... ولی د راعمال تصدی دولت به کارهایی میپردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام
میدهند.

بررسی ابعاد حقوقي بيمه مسئوليت مدني – گروه وکلای یاسا

29 فوریه 2016 ... بیمه مسئولیت مدنی از جمله بیمه‌هايي است که نسبت به بیمه هایی مانند بیمه ... خسارت
است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. ... از: بیمه
مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت و ...

مسئولیت مدنی دولت در زمان بلایای طبیعی - همشهری استان ها | چاپ

12 آگوست 2014 ... در باره مسئولیت مدنی دولت در زمان بروز واقعه با «محمدرضا زمانی ... عام، به معنای الزام
دولت به جبران یا ترمیم زیان وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

تحقیق در مورد رمانتیسم، چیستی و چگونگی آن در هنر ومعماری 22 ص

تحقیق درباره اندازه‌گيري 68 ص word

تحقیق درباره سازمان تجاری -22 صفحه word

کارآموزی شركت شيرآلات بهداشتي شيبه

تحقیق در مورد بدمینتون

دانلود مقاله احادیث امامان

تحقیق در مورد بخشی از زندگی نامه شهید آوینی

حجاب در نظر عالمان 100 ص

مقاله درباره دیگ بخار و تاسیسات رسوب و خوردگی در سمت آتش

تحقیق در مورد مراحل ساخت یک ساختمان 26 ص

تحقیق درباره پيتر دراكر پدر مدیریت نوین 52 ص

دانلود پاورپوینت افسردگی

تحقیق در مورد سيل در بنگلادش

تحقیق در مورد زندگينامه حسين بن علي (word)

تحقیق در مورد مولانا و شمس

تحقیق در مورد ماشين آلات

تحقیق درباره: تفسیر سوره حدید

اهميت ورزش در اسلام

تحقیق در مورد نقش فسفر در متابلیسم گیاه