دانلود رایگان

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) فهرست مطالب
لیست تصاویر چ
لیست جداول ح
١ حسابان کسری ١
١.١ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢
٢.١ تاریخچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢
٣.١ تعاریف و قضایای مقدماتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣
۴.١ معرفی برخی توابع خاص حسابان کسری . . . . . . . . . . . . ۵
١.۴.١ تابع-گاما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵
٢.۴.١ تابع بتا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧
۵.١ نام و نمادگذاری های متداول در حسابان کسری . . . . . . . . . ٧
۶.١ انواع انتگرال ها و مشتقات کسری . . . . . . . . . . . . . . . ٨
١.۶.١ انتگرال کسری ریمان-لیوویل . . . . . . . . . . . . . ٨
٢.۶.١ خواص انتگرال کسری ریمان-لیوویل . . . . . . . . . ٩
٣.۶.١ مشتق کسری ریمان-لیوویل . . . . . . . . . . . . . . ١٠
۴.۶.١ خواص مشتق کسری ریمان-لیوویل . . . . . . . . . ١٠
۵.۶.١ مشتق کسری کاپوتو . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١
۶.۶.١ خواص مشتق کسری کاپوتو . . . . . . . . . . . . . . ١٢
٧.۶.١ رابطه بین مشتق کسری کاپوتو و ریمان-لیوویل . . . . ١٢
٧.١ پیش زمینه ای از سری تیلور مرتبه کسری . . . . . . . . . . . . ١٣
٨.١ حل عددی دستگاه معادلات غیر تخطی به روش نیوتن . . . . . . . ١۴
فهرست مطالب
٢ لاگرانژ ١٨
١.٢ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩
٢.٢ درونیابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠
٣.٢ روش درونیابی لاگرانژ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١
۴.٢ خواص چندجمله ایهای لاگرانژ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢۴
۵.٢ اشکالات درونیابی لاگرانژ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧
۶.٢ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨
٣ توابع پایه ای کلاه ٢٩
١.٣ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠
٢.٣ تعریف توابع پایه ای کلاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠
٣.٣ بسط توابع توسط توابع پایه ای کلاه . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢
۴.٣ فرم برداری سری های توابع پایه ای کلاه . . . . . . . . . . . . . ٣۶
۵.٣ خواص اولیه توابع پایه ای کلاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٧
۶.٣ ماتریس عملیاتی انتگرال مرتبه صحیح توابع پایه ای کلاه . . . . . ٣٩
٧.٣ ماتریس عملیاتی انتگرال مرتبه کسری توابع پایه ای کلاه . . . . . ۴٢
٨.٣ همگرایی و مرتبه همگرایی سری های توابع پایه ای کلاه . . . . . ۴٨
٩.٣ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴٩
۴ حل عددی معادلات دیفرانسیل خطی از مرتبه کسری ۵٠
١.۴ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵١
٢.۴ حل عددی معادلات دیفرانسیل خطی از مرتبه کسری . . . . . . ۵١
٣.۴ کاربرد و مثال های عددی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴
۴.۴ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶٠
۵ حل عددی معادلات دیفرانسیل غیرخطی از مرتبه کسری ۶١
١.۵ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶٢
٢.۵ حل عددی معادلات دیفرانسیل غیرخطی از مرتبه کسری . . . . . ۶٣
١.٢.۵ کاربرد و مثال های عددی . . . . . . . . . . . . . . . ۶۵
٣.۵ نتیجه گیری . . . . . . . . . . ث . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٠
فهرست مطالب
نتیجه گیری کلی ٧١
برنامه های کامپیوتری روش توابع پایه ای کلاه برای حل عددی معادلات A
دیفرانسیل خطی از مرتبه کسری ٧٢
برنامه های کامپیوتری روش توابع پایه ای کلاه برای حل عددی معادلات B
دیفرانسیل غیرخطی از مرتبه کسری ٧٨
نامه انگلیسی به فارسی ٨۶
چکیده:
در این پایان نامه حل عددی معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی از مرتبه کسری، با
استفاده از روش توابع پایه ای کلاه مورد بررسی قرار گرفته است. این پایان نامه شامل
پنج فصل است که به صورت زیر ارایه گردیده اند. در فصل اول مقدمه ای کوتاه در مورد
حسابان کسری و تعاریف و قضایای مربوط به این پایان نامه بیان شده است. مفهوم
درونیابی و درونیابی لاگرانژ در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم مختصر
توضیحاتی از توابع پایه ای کلاه و بسط توابع برحسب سری توابع پایه ای کلاه آن،
همچنین همگرایی این روش آورده شده است. در فصل چهارم این روش را برای حل
عددی معادلات دیفرانسیل خطی از مرتبه کسری به همراه چند مثال به کار برده ایم.
در انتها، حل عددی معادلات دیفرانسیل غیرخطی از مرتبه کسری با استفاده از روش
مذکور را با چند مثال در فصل پنجم بیان نموده ایم.
پایان نامه


کارشناسی ارشد ریاضی


آنالیز عددی


تحقیق کارشناسی ارشد ریاضی


دانلود ایگان پایان نامه ارشد ریاضی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ریاضی | انجام پایان نامه ارشد ریاضی | پروپوزال ... - شریف یار

آنالیز عددی – تحقیق در عملیات – نظریه ی گراف – معادلات دیفرانسیل – رمزنگاری و
کد گزاری- ... فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی گرایش آنالیز ریاضی.

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی - آﻧﺎﻟﯿﺰﻋﺪدی

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی - آﻧﺎﻟﯿﺰﻋﺪدی. ﻣﻮﺿﻮع: ... ﻋﻄﺎﯾﯽ(ﻣﻤﺘﺤﻦ داﺧﻠﯽ) ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ
ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده و داوری اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎس ﮔﺰاری ... B در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻮاﺑﻊ
اﺳﭙﻼﯾﻦ و ..... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮاﯾﺶ روزاﻓﺰون داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی.

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) | نوب دانلود

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی). 2017-05-12 — Siamak
ADN. پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی). پایان نامه کارشناسی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) - یاهو فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی). توسط mohsenjoseph ·
اکتبر 14, 2017. فهرست مطالب لیست تصاویر چ لیست جداول ح ١ حسابان کسری ١

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) |203808| مقالات ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) |203808|. 2017-08-16 —
Siamak ADN. پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی). پایان نامه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) | سودانلود

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی). 2017-07-11 - نویسنده:
Siamak ADN - چنانچه می خواهید مقاله رایگان به دست بیاورید با من در ارتباط باشید:
@ ...

انجام پایان نامه آمار , جبر , ریاضی محض کاربردی کاربردی - مرجع پایان ...

انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد ریاضی محض در گرایش های اصلی این رشته توسط
... انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه آنالیز خطا و همگرایی روشهای عددی.

رشته و موضوع نام دانشجو نوع پژوهش گرایش رشته و موضوع نام دانشجو

نوع پژوهش. رشته و. گرایش. نام دانشجو. موضوع. رساله دکتری. تخصصی. زیست
شناسی ... نام دانشجو. موضوع. پایان نامه. کارشناسی ارشد. ریاضی کاربردی. -.
آنالیزعددی.

ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ (ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺟﺒﺮ) ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭﻭﺱ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷ

ﮔﺮﺍﻳﺶ. ﺟﺒﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. ۱۴. ۳۳۳۰۴۲۱۱. ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ. ۲. ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ. ۱۵. ۳۳۳۰۴۲۱۲. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. ۶. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ. ۱۶.
۳۱۰۲۴۰۲۱. ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ... ﻟﻴﺴﺖ ﺩﺭﻭﺱ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ (ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ).
ﺭﺩﻳﻒ.

سرفصل جدید کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی مصوب 95/3/23

1-درس های الزامی گرایش آنالیز عددی (12 واحد) ... 3- پایان نامه 6 واحد شماره درس
1112792. 4- سمینار 2 واحد شماره درس .... نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل(
کارشناسی). ندارد.

انجام پایان نامه ریاضی | انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی

مشاوره و آموزش پایان نامه کارشناس ارشد و رساله دکتری ریاضی ... تعریف اساسی از
ریاضیات این است که به آموزش علوم عددی با استفاده از طیف ... در این رشته موضوعات
مختلفی از جمله جبر، تجزیه و تحلیل، توپولوژی، و منطق مورد مطالعه قرار می گیرند.

انجام پایان نامه ریاضی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی و پروپوزال ریاضی در تزفروم ... آنالیز عددی
تحقیق در عملیات – نظریه ی گراف – معادلات دیفرانسیل – رمزنگاری و کد گزاری ...

همکاری و پیداکردن موضوعی برای نوشتن مقاله، رشته رياضی [بایگانی ...

من کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی از دانشگاه دامغان هستم و
موضوع پایان نامه من جوابههای متقارن فازی دستگاه های خطی فازی بود.

دانشکده علوم ریاضی

معرفی دستاوردهای پژوهشی دکتر علی وحیدیان کامیاد در دانشکده علوم ریاضی .... آگهی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی- گرایش آموزش ...

ارشد و دکتری ریاضی کاربردی - معاونت آموزشی دانشگاه تهران

برنامه درسی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری رشته ریاضی کاربردی که توسط ...
آنالیز عددی، بهینه سازی، رمز و کد، ریاضی مالی، و معادلات دیفرانسیل و سیستم های ....
تعداد کل واحد های کارشناسی ارشد ۳۲ واحد است که ۶ واحد آن پایان نامه، ۲ واحد آن سمینار و.

ریاضی کاربردی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده ریاضی

دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضیات با دو گرایش آنالیز عددی و تحقیق در عملیات جهت
... و تخصصی 12 واحد، گذراندن 2 واحد سمینار و گذراندن 6 واحد پایان‌نامه الزامی است.

اعضای هیئت علمی .::. Mehrzad Ghorbany - پرتال دانشگاه صنعتی قم

(روش های بدون شبکه متحرک برای حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی وابسته زمانی) 2.
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، گرایش آنالیز عددی، دانشگاه سیستان و ...

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ 95 ﻣﻬﺮ ورودي دروس و اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎي آﻣ

(داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ). ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﺰﯾﺰ ... ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﺤﺾ. زﯾﺮ ﮔﺮوه. اﺳﺘﺎد. راﻫﻨﻤﺎ. دروس ﺗﺮم. 1. درس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮم. 2. آﻧﺎﻟﯿﺰ. دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻣﯿﺮي ... ﮔﺮاﯾﺶ
ﮐﺎرﺑﺮدي ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮﮔﺮاﯾﺸﻬﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺪدي، ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ ﻋﺪدي و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺖ، و اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ
...

ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ 95-96 رﺳﺎﻧﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ا

ﮔﺮاﻳﺶ. اﺳﺘﺎد ﭘﺬﻳﺮاي داﻧﺸﺠﻮ. ﺗﻌﺪاد. ردﻳﻒ. ﮔﺮاﻳﺶ. اﺳﺘﺎد ﭘﺬﻳﺮاي داﻧﺸﺠﻮ. ﺗﻌﺪاد. 1. آﻣﺎر. (. ﻃﺮح و ﺗﺠﺰﻳﻪ.
آزﻣﺎﻳﺶ. ﻫﺎ. ) ... دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻤﺘﻲ. 2. 7. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪدي. (. ﺣﻞ ﻋﺪدي. ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ. ) دﻛﺘﺮ ﺗﺎﺗﺎري. 1. 14.
ﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ. دﻛﺘﺮ آﻗﺎﻳﻲ. 1 ... ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ... ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ . .6.

دانشجويان ارشد - دانشکده ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

30, اكرم, يزداني, رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي, 3931. 31, زهرا, صارميان,
رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي, 3931. 32, شبنم, ضرغامي, رياضي كاربردي
گرايش ...

جستجو - دانشکده علوم پایه و فنی و مهندسی - دانشگاه نیشابور

برنامه چهار ترمی رشته ریاضی محض گرایش آنالیز برنامه چهار ترمی رشته ریاضی ...
ارشد گروه ریاضی شامل دو گرایش ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی و ریاضی محض
... مراحل پس از دفاع کارشناسی ارشد فرم تایید اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد- ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض (گرایش جبر) | II دانلود

5 مه 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی محض (گرایش جبر) این فایل در قالب ... با
آنالیز موجک و شبکه عصبی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش ... نمونه
سوال + پاسخنامه درس جبر خطی عددی (رشته ریاضی) دسته بندی: نمونه ...

برنامه درسی بازنگری شده رشته ریاضی کاربردی

۱- آنالیز عددی ۲- بهینه سازی ۳- رمزوکد ۴- ریاضی مالی. مصوبه جلسه شماره ... گذراندن
دست کم ۹ واحد درسی و برای اخذ پایان نامه گذراندن دست کم ۱۲ واحد (که شامل. درسی های ...
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی ( با پنج گرایش: آنالیز عددی -.

پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار | هورا دانلود

13 ژوئن 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) پایان نامه کارشناسی ارشد
ریاضی (گرایش آنالیز عددی) فهرست مطالب لیست تصاویر چ لیست ...

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه و تحلیل اثرات و عواقب حوادث ...

27 آوريل 2017 ... این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی طراحی و .... عددی)
پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) فهرست ...

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دروس دوره - 1 جدول دو واحدی و بقیه دروس ...

آشنایی با. نرم. افزارهای. ریاضی. 11. -. آنالیز حقیقی. 00. -. آنالیز عددی پیشرفته. 0
. 00 ... پایان نامه. 00. -. حل عددی معادالت. دیفرانسیل معمولی. 00. -. حل عددی معادالت ...
کارشناسی. غیر ریاضی. گرایش. آنالیز عددی. گرایش. تحقیق در عملیات. گرایش.

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - مجله علمی رایشمند

30 ژانويه 2014 ... پايان نامه 6 واحد. دروس اختصاصی همه ... دروس انتخابی گرایش آنالیز عددی ... دانشگاه
هایی که در رشته ارشد ریاضی کاربردی پذیرش دانشجو دارند ...

فروش پایان نامه کارشناسی ارشد،آناليز،جبر،هندسه،آناليز عددي،تحقيق ...

هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصص برای تحقیق وتدریس در سطوح مختلف است.
در واقع رشته علوم ریاضی از طرفی از طریق تدریس، نیاز مهندسین را به این علم، به ...

دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ

دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﯾﺎﺿﯽ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ. رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي. ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎ. دروس اﺻﻠﯽ. دروس
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ. ﺳﻤﯿﻨﺎر. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. 32. واﺣﺪ. 12. واﺣﺪ. 12. واﺣﺪ. 2. واﺣﺪ. 6. واﺣﺪ. ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺪدي.

گروه رياضي - دانشكده علوم - دانشگاه اصفهان

امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي. امور پژوهشي اعضاي هيئت علمي. آيين نامه ها .... سهيم
بودن در ارتقاء سطح دانش بشري و مطرح نمودن رياضي كشور در سطح بين المللي ... سه
گانه و گرايش هاي زير دانشجو مي پذيرد : كارشناسي : رياضي محض و رياضي كاربردي و
... ارشد :رياضي محض( آناليز و جبر)،رياضي كاربردي(آناليز عددي،تحقيق درعمليات و
...

پایان نامه کارشناسی ارشد آنالیز دینامیکی موتور توربین گاز تک ...

6 جولای 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا با موضوع آنالیز دینامیکی موتور ...
پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) پایان نامه ...

وبلاگ گروه ریاضی دانشگاه رازی - موضوع پایان نامه های گروه ریاضی ...

موضوع پایان نامه های گروه ریاضی(کاربردی و محض). ریاضی کاربردی(آنالیز عددی).
موضوع پایان نامه. تاریخ دفاع. استاد راهنما. گرایش. نام و نام خانوادگی. روش فوق
تخفیف ...

دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه گیلان

آیین نامه های آموزشی · آیین نامه های پژوهشی · آیین نامه های استعداد درخشان ... دانشکده
علوم ریاضی در دیماه ۱۳۸۹ با ۳ گروه آموزشی ریاضی محض، ریاضی کاربردی و ...
سیستم های دینامیکی، گروه های توپولوژیک، معادلات دیفرانسیل، آنالیز عددی،
تحقیق در ... اخذ مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته های علوم کامپیوتر و
ریاضیات مالی در ...

آناليز عددي

عناوین دروس مقطع: دکترا رشته : ریاضی کاربردی گرایش:آنالیزعددی ... پایاننامه 6
واحد ... عناوین دروس مقطع: کارشناسی ارشد رشته : ریاضی گرایش:آنالیزعددی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران آنالیز روش های تعیین حجم مخازن ...

5 ژوئن 2017 ... این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و ... دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران ارائه یک مدل عددی- ریاضی ...

دانلود کتب و جزوات ریاضی تمام مقاطع عالی

دانلود زی پرشین به سه روش همراه با نمونه پایان نامه ریاضی و نمونه سوال .... 1- مباني
آناليز رياضي، 2 - مباني آناليز عددي، 3- مباني ماتريسها و جبرخطي ... كه فارغ
التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه اي مي توانند در اين كد رشته شركت
كنند.

پایان نامه ریاضی - انجام پایان نامه،سمینار، تایپ ، ترجمه به صورت حرفه ...

آنالیز عددی – تحقیق در عملیات – نظریه ی گراف – معادلات دیفرانسیل – رمزنگاری و
کد گزاری- ... فهرست موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی گرایش آنالیز ریاضی.

علوم پایه - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی - مهندسی - دانشگاه خلیج فارس

برنامه بازنگری شده کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ... آنالیز عددی پیشرفته. 8 ...
نوع درس. واحد. نام درس. اصلی. 6. پایان نامه. 6. جمع واحد ... گرایش آنالیز عددی مندرج در
صفحه 10، "برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مصوب 23/03/1395" انتخاب گردد.

انجام پایان نامه ارشد ریاضی - مشاوران تهران

انجام پایان نامه ارشد ریاضی, پايان نامه, انجام پايان نامه, مشاوره پايان نامه, انجام پروژه ...
انجام پايان نامه ارشد حقوق , انجام پروژه دانشجويي , پايان نامه , پايان نامه هاي کارشناسي
ارشد , خريد ... دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) رشته ریاضی به دوره ای اطلاق می گردد
که ... متخصصان در زمینه آنالیز عددی، بهینه سازی و ریاضیات مالی در عموم کشورهای ...

معرفی دانشکده - دانشکده علوم - دانشگاه ارومیه

كارشناسي ریاضی گرايش ( رياضيات و کاربردهای آن ). كارشناسي ارشد ریاضی
گرايش ( آناليز ، جبر ، متروید ، توپولوژي ، هندسه و آنالیز عددی ). دکترای ریاضی
گرايش ...

انتخاب رشته کارشناسی ارشد در رشته ریاضی | دکتر محمد فزونی

11 ژوئن 2017 ... ... دکتر مصلحیان · خانه / مباحث عمومی / انتخاب رشته کارشناسی ارشد در رشته ریاضی
... ۴- رمز و کدگذاری ۵- هندسه ۶- ریاضیات کاربردی ۷- آنالیز عددی ۸- آنالیز ۹- جبر ...
کتاب‌خوانی · چگونه پایان نامه کارشناسی ارشد خود را تنظیم نمائیم؟

دانشکده علوم ریاضی | ریاضی کاربردی

گرایش ریاضی کاربردی از سال 1370 به عنوان یک گروه مستقل در دانشکده علوم پایه و
در کنار دیگر گرایش‌های رشته ریاضی به تربیت دانشجویان کارشناسی‌ارشد پرداخته
است. ... و با مشتقات جزئی، جبر مجرد، آنالیز حقیقی و مختلط، آنالیز عددی و تحقیق در
عملیات که بخشی از آن در دوره کارشناسی آموخته‌اند ... اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله.

اطلاعیه5:قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد ریاضی محض - گرایش جبر

کارشناسی ارشد پیام نور بابل - اطلاعیه5:قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع ارشد
ریاضی ... 5 - ریاضی کاربردی با دو گرایش تحقیق در عملیات و انالیز عددی( فقط
ورودی 88 ) ... پس از بررسی های بعمل امده پرونده تحصیلی دانشجویان رشته ریاضی
محض -جبر ... کلیه دروس جبرانی را حداکثر تا پایان نیمسال دوم بگذرانند بعد درس
سمینار را در ...

سرفصلها و منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته رياضي ( سراسري و آزاد ...

فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ریاضی کاربردی می توانند در مقاطع کارشناسی
ارشد در گرایشهای مختلف: تحقیق در عملیات، آنالیز عددی، بهینه سازی و نظریه کنترل
...

گروه ریاضی/ - دانشگاه قم

آناليز عددي پيشرفته- نظريه تقريب- حل عددي معادلات انتگرال- روشهاي عددي در
جبرخطي عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد : رديابي شعاع در رويه هاي بي - اسيلاين آزاد.

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - مسیر ایرانی

رشته کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، سرفصل دروس کارشناسی ارشد ریاضی
کاربردی، برنامه درسی کارشناسی ارشد ریاضی ... رشته کارشناسی ارشد رياضي
کاربردي داراي گرايشهای تحقيق در عمليات و آناليز عددي مي باشد. ... پايان نامه 6 واحد.

سفارش انجام پایان نامه ریاضی - موسسه طرح نو

انجام پایان نامه ریاضی در تمامی مقاطع و کلیه گرایش ها و پشتیبانی کامل از روز آغار
تا ... (این رشته در دو مقطع دکترای پیوسته و کارشناسی در آزمون سراسری دانشجو
می‌پذیرد.) ... توابع‌ مختلط‌، آنالیز عددی‌ ، مبانی‌ کامپیوتر، گراف‌، نظریه‌ معادلات‌
دیفرانسیل‌، ... در این مقاله نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد به طور کامل شرح داده
شده است، ...

دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شاهرود

رشته ریاضی در گرایش های دبیری ریاضی، ریاضی محض و ریاضی کاربردی از سال ...
و دایر نمودن رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و جذب هیات علمی ...

دفاع 909 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد همدان ازپایان نامه خود در ترم قبل

25 ا کتبر 2014 ... دفاع 909 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد همدان ازپایان نامه خود در ترم قبل. ... دانشگاه
آزاداسلامی همدان در ترم دوم سال تحصیلی 93-92 موفق به دفاع از پایان نامه ... آنالیز عددی
، ریاضی محض جبر، زیست شناسی جانوری تکوینی گرایش زیست ...

دانلود : سرفصل ارشدرياضي کاربردي گرايش آناليزعددي

... ریاضی کاربردی. دروس الزامی رشته ریاضی کاربردی دوره کارشناسی ارشد: ... پایان
نامه, 6, -, -, -, تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی. دانشجویان شاخه آنالیز عددی باید
حداقل 12 واحد از دروس جدول زیر شامل دروس 201 و 202 را انتخاب و با موفقیت بگذرانند:
...

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ گرایش های فعال دانشکده ریاضی برای انتخاب رشته ...

12 فوریه 2017 ... دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند با هر یک از اساتید دانشکده ... اخذ
موافقت ایشان) در موضوعات مرتبط در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله ... رشته
ریاضی گرایش کاربردی: آنالیز عددی–بهینه سازی و تحقیق در عملیات ...

لذت ریاضیات - گرایش های رشته ریاضی در کارشناسی ارشد و بالاتر

لذت ریاضیات - گرایش های رشته ریاضی در کارشناسی ارشد و بالاتر - مقالات و
زیبایی های ریاضی. ... ۱-آنالیز عددی: از دانشگاههای صاحب نام و دارای متخصص پیش
کسوت در این رشته می توان دانشگاه ... در پایان لازم به ذکر است که تمامی نوشته های
فوق از اطلاعات خودم بوده است و از منبعی استفاده نشده است ... خلاصه پایان نامه
کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) | تی ام دانلود

4 ژوئن 2017 ... پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی) پایان نامه کارشناسی ارشد
ریاضی (گرایش آنالیز عددی) فهرست مطالب لیست تصاویر چ لیست ...

دانشکده ریاضی‌ - ریاضی کاربردی

ریاضی - آمار. ریاضی‌ محض. گرایش آنالیز عددی. علوم کامپیوتر. هوش مصنوعی.
محاسبات. آموزش. آموزش. بخشنامه های آموزشی. پژوهش. ایین نامه ها. مقالات اعضای هیات
علمی.

دانشکده رياضي ، آمار و علوم کامپيوتر فارسی - صفحه اصلی

مجله بین المللی آنالیز غیرخطی و کاربردها · کنفرانس های برگزار شده ... برگزاری
مراسم توديع و معارفه رياست دانشكده ریاضی ،آماروعلوم کامپیوتر ... اخذ رتبه 10 در
کنکور کارشناسی ارشد و همچنین راهیابی به مرحله دوم المپیاد ... جوان برجسته رشته
های علوم پایه کشور در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ... مهلت دفاع از پایان نامه

ریاضی » مشاوران ارشد

12 دسامبر 2014 ... انجام پایان نامه علوم پایه ریاضی ... از دروس اختصاصي اين رشته در مقطع کارشناسي
ارشد آناليز تابعي، آناليز هارمونيک، آناليز حقيقي ... آناليز عددي:.

درباره من – دکتر یاسر رستمی

بعد از اخذ دیپلم در سال ۱۳۷۸ در مقطع کارشناسی رشته ریاضی وارد دانشگاه شدم . ... دوره
کارشناسی ارشد را با دفاع از پایان نامه خود در گرایش آنالیز عددی با عنوان "استفاده ...

آموزش پروژه محور پایان نامه | انجام پایان نامه - پایان نامه ریاضیات کاربردی

دروس تخصصی رشته ریاضیات کاربردی عبارتند از: آنالیز ریاضی، توابع مختلط،
مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی، برنامه ریزی پیشرفته، آنالیز عددی، برنامه ریزی ...

انجمن تخصصی معرفی منابع ، دروس امتحانی آزمون دکتری مجموعه ریاضی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته ریاضی محض (جبر، آنالیز، هندسه) ... ریاضی
مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی – مبانی آنالیز عددی) و کارشناسی ارشد شامل (آنالیز .....
بودم برای همین دروس آنالیز ریاضی آنالیزحقیقی جبرخطی و آنالیز تابعی و پایان نامه
رو ...

انجام پایان نامه رشته ریاضی در مقطع ارشد و دکتری در گرایش های مختلف

از ویژگیهای فارغ‌ التحصیلان رشته ریاضی در مقطع كارشناسی ارشد قدرت استدلال و
... رشته ریاضی; انجام پایان نامه کارشناسی ریاضی; تحلیل آماری پایان نامه ریاضی ...

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم

آﻧﺎﻟﯿﺰ. رﯾﺎﺿﯽ. ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ1. ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ. ﯾﮏ. درس. ﮐﺎرﺑﺮدي. )د(. ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺪدي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. رﮐﺎ. ﺑﺮدي. ﺗﺮم. 4. ﺗﺮم. 3. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺟﺒﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯿﺎﺗﯽ. و. ﯾﮏ درس از. ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺒﺮ ...

دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه شهرکرد

دانشکده علوم ریاضی دانشکده. ... استاد تمام گروه ریاضی کاربردی ... رشته های
تحصیلی دانشکده. گروه, گرايش, مقطع. کارشناسی, کارشناسی ارشد, دکتری ... آنالیز
عددی.

گروه ریاضی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

امانت · فهرستنویسی و رده بندی · +پایان نامه .... این گروه ابتدا با پذیرش دانشجو در
رشته کارشناسی ریاضی- گرایش کاربرد در کامپیوتر فعالیت خود را آغاز نمود. ...
علوم کامپیوتر، ریاضی کاربردی، ریاضی محض، آمار; کارشناسی ارشد: ریاضی محض
آنالیز، علوم کامپیوتر ... احمد حق بین, دانشجوی دکترا, ریاضی کاربردی- آنالیز عددی.

جهت كسب اطلاعات مورد نياز مي توانيد با دفتر ادارة استعدادهاي درخشان به ...

ریاضی کاربردی- گرایش آنالیز عددی ... ریاضی محض- گرایش جبر ترکیبیاتی ...
دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و ... دارا
بودن میانگین کل ۱۷ و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد;
بیش ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و پروپوزال و دکتری -مشاوره پایان نامه ...

خانه مشاوره پایان نامه مهر ایران، مرکز مشاوره ،تحقیق،آموزش و سفارش انجام پایان نامه ...
عنوان پایان نامه گرایش جبر.ریاضی. بررسی خواص ایزولوژیک و گروههای کامل در ......
13- پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد آنالیز عددی، بررسی تاثیر تومور چشم در ...

دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه شهید بهشتی

دوره کارشناسی‌ارشد آمار ریاضی (محض) به دوره‌ای ا طلاق می‌شود که تحصیلات بالاتر از
... دانشجویان این رشته با گذراندن 24 واحد آموزشی، 2واحد سمینار و 6 واحد پایان‌نامه ...
گرایشهای دانشگاهی آنالیز عددی گستره ای بزرگ از ریاضیات نظری تا بحث های علوم ...

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دروس آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻲ آﺎرﺑﺮدي ﺷﺎ

ﻛﺪ درس. ﻧﺎم درس. واﺣﺪ. ﻧ. ﻈﺮي. واﺣﺪ. ﻋﻤﻠﻲ. ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز. ﻧﻮع درس. 1. 1111297. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. 6. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ.
ﺟﻤﻊ واﺣﺪ. 6 ... داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دروس اﺧﺘﻴﺎري ﺧﻮد را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺪول ﻓﻮق از دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮔﺮاﻳﺶ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺪدي وﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠ ... ﺟﺪول ﺗﻄﺒﻴﻖ دروس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺤﺾ و ﻛﺎرﺑﺮدي و.

پايان نامه ها - کتابخانه مرکزی - دانشگاه صنعتی شریف

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف - پايان نامه ها. ... طراحی، مدلسازی و آنالیز
ارتعاشات گیربکس ترکیبی دیزل- دیزل Design, Modeling and Vibration
Analysis ...

دسته‌بندی نگارش پروپوزال و انجام پایان نامه ریاضی(تمام گرایش ها ...

15 ژوئن 2015 ... ... عددی,پایان نامه تحقیق در عملیات,ریاضی ارشد,ارشد ریاضی,ریاضی کاربردی,
ریاضی نامه,کارشناسی ارشد ریاضی,ریاضی محض,آنالیز ریاضی,رشته ...

تحقیق درمورد فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه ارشد - تحقیق مقاله پروژه ...

تحقیق درمورد فرم پيشنهاد تحقيق پايان نامه ارشد لینک دانلود و خرید پایین
توضیحاتفرمت ... نام خانوادگي: عباس زاده شماره دانشجويي: 870012560مقطع:
كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: رياضي ... رشته تحصيلي: رياضي كاربردي گرايش:
آناليز عددي.

فرمها-تحصیلات تکمیلی ارشد - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی; رشته های تحصیلی ... 3, راهنمای تکميل فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان
نامه, دریافت ... 13, راهنماي مراحل دانش آموختگي مقطع كارشناسي ارشد, دریافت ... 20,
لیست دروس گذرانده شده دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر- آنالیزعددی, دریافت.

پذيرش دانشجوی دوره دکتری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رياضي كاربردي (گرايش آناليز عددي و كنترل) ... رياضي محض (گرايش آناليز) ....
حداقل معدل كل دوره كارشناسي ارشد داوطلب 17 و نمره پايان نامه كارشناسي ارشد بالاتر از
...

فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه ارشد | بیست دانلود - bistdl.ir

9 سپتامبر 2017 ... تحقیق در مورد فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه ارشد فرمت فایل word و قابل ویرایش و
... رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی گرایش: آنالیز عددی ... مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: ریاضی کابردی گروه تخصصی: ریاضی کاربردی.

راهنمای انتخاب رشته ظرفیت و دانشگاه های کارشناسی ارشد ریاضی - هیوا

در این مقاله راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ریاضی به همراه معرفی دانشگاه ها و
ظرفیت پذیرش آن ها ... پایان نامه · مشاوره نگارش پایان نامه · اخبار مرتبط با پایان نامه ·
مقاله ... این مجموعه شامل رشته های ریاضی با گرایش های جبر ، آنالیز و هندسه (
توپولوژی ) و ریاضی ..... روزانه, دانشگاه تربیت مدرس, ریاضی کاربردی گرایش
آنالیز عددی, 5, -.

انجمن ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی همدان - طاهر لطفي

كارشناسي ارشدرشته : رياضي كاربردي گرايش : آناليز عددي محل تحصيل : تربيت
معلم تهران. عنوان پايان نامه ... عنوان پایان نامه : حل معادلات انتگرال به روش تصوير
توسط موجك ها. گرايش اصلي رشته ... خلاصه پايان نامه كارشناسي ارشد : .در اين پايان
نامه ...

پایان نامه ریاضی - ریاضی - انجام پروژه | انجام پایان نامه

هدفاز این گرایش تربیت متخصصان جامع در علوم ریاضی است به گونه ای که ... در
مقاطع کارشناسی ارشددر گرایشهای مختلف: تحقیق در عملیات، آنالیز عددی، بهینه
سازی و ... و دبیریمی توانند در مقاطع کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلف آنالیز
ریاضی، ...

كارشناسي ارشد علوم كامپيوتر:گرايش علوم تصميم و مهندسي دانش ...

1- مشخصات كلي دوره كارشناسي ارشد علوم کامپیوتر- گرايش علوم تصميم و ... به
پرسش ها و نيازهاي جامعه امروزي، براساس روشهاي علوم رياضي و نوين مهندسي است. ...
اين دروس عبارتند از: محاسبات عددي، رياضيات مهندسي و هوش مصنوعي. ... دروس پايه
حداقل 9 واحد; دروس اختياري حداكثر 15 واحد; سمينار 2 واحد; پايان نامه كارشناسي ارشد 6
واحد.

Computer Science (M.Sc.) | Department of Mathematical Sciences

دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف از دو زمینه محاسبات ...
نهایتاً با انجام یک پایان‌نامه شرایط برای دریافت تجربیات تحقیقاتی در زمینه‌های ...
۲۲۷۲۹; معادلات دیفرانسیل پاره‌ای عددی; -; اجازه مدرس ... ۲۲۳۴۰; سمینار آنالیز مختلط.

منابع مجموعه ریاضی براساس دفترچه آزمون سال 96 - راه دکتری

23 آوريل 2017 ... دروس پایه در آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی ... علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و
جبرخطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی احتمال).

پایان نامه ریاضیات کاربردی - نخبگان برتر

7 نوامبر 2016 ... از زمینه‌های مختلف آن، می‌توان به آنالیز عددی، نظریهٔ معادلات دیفرانسیل، ... و تحلیل
داشته باشد این رشته,رشته جدیدی است و جایگزین رشته ریاضی محض شده است. ... ۶)
انجام کلیه فصول پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی با ...

تحقیق درمورد رشته مهندسي راه آهن گرايش بهره برداري و رشته مهندسي صنايع با فرمت ورد

دانلود راهنمای ثبت نام و ایجاد وبلاگ در بلاگفا

تحقیق در مورد چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد

تحقیق در مورد بهداشت روانی چیست 33 ص

مطالعة ايمني در SPR

دانلود پاورپوینت خویشتن پنداره و مثبت نگری

تحقیق در مورد اخلاق خانواده

طرح توجیهی طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

خرپا

تحقیق در مورد زندگينامه دكتر حسابي

سایت های برتر در طراحی خبری

مقاله امنیت در شبکه های بی سیم با فرمت ورد word

پاورپوینت درباره وظايف و نقشهاي سرپرستي

وصیت نامه ی عبدالله موسوی