دانلود رایگان

سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی - دانلود رایگاندانلود رایگان در جریان توسعه بخش کشاورزی به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و محدودیت منابع، لزوم استفاده بهینه از منابع و ارتقای بهره وری عوامل تولید از اهمی

دانلود رایگان سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان اهواز)

امکانات بالقوه فراوانی برای کاربرد فناوری اطلاعات در نظام ترویج و آموزش کشاورزی وجود دارد. یکی از عواملی که برای به فعل در آمدن این امکانات نقش اساسی دارد، دیدگاه ها و نگرش های افراد استفاده کننده از آن می باشد. نگرش مثبت به فناوری اطلاعات باعث می گردد حتی اگر کاربران میزان مهارت اندکی در این رابطه در محیط کاری خود داشته باشند، برای استفاده از این فناوری در محیط کاری شان از خود علاقه نشان دهند. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش کشاورزان در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی انجام گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف،کاربردی است و از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها میدانی است. هم‌چنین این تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی است چون هدف آن توصیف شرایط شرایط مورد بررسی می باشد از بین روش های توصیفی نیز این تحقیق از روش تحقیق همبستگی بهره برده است . جامعه آماری تحقیق را تمام کشاورزان شهرستان اهواز تشکیل داده اند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب تعداد 241 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده گردید که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید گردید. هم چنین با توجه به این که حداقل ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در بخش های گوناگون پرسش نامه 0.75 بود به نظر می رسد ابزار تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار باشد. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل هم بستگی نشان داد که بین نگرش کشاورزان و متغیرهای تحقیق رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون t نشان داد که زنان نگرش مثبت تری نسبت به مردان در زمینه به کارگیری فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی داشتند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها تفاوت معنی داری را بین نگرش کشاورزان با مدرک تحصیلی بالاتر نشان می دهد.
فصل 1- کلیات موضوع 1
1-1- مقدمه........... 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- سوالات تحقیق 5
1-4- اهميت و ضرورت سمینار 6
1-5- اهداف سمینار 6
1-6- تعاریف عملیاتی 7
1-7- منطقه مورد پژوهش 8
فصل 2- پیشینه موضوع 9
2-1- مفهوم ترویج و آموزش کشاورزی 10
2-2- ماهيت ترويج و آموزش کشاورزی 11
2-3- اهداف ترويج و آموزش كشاورزي 13
2-4- نقش ترویج و آموزش کشاورزی در بهره وری کشاورزان 15
2-5- روش های ترویج کشاورزی 16
2-6- آموزش نيروي انساني براي ترويج و آموزش كشاورزي 19
2-7- اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات در ترويج و آموزش كشاورزي 20
2-8- فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در ترويج و آموزش کشاورزی 23
2-8-1- نقش اينترنت و آموزش online در ترويج و آموزش كشاورزي 24
2-8-2- آموزش از راه دور - ترویج و آموزش کشاورزی 28
2-9- رویکردها، تحولات و زمینه‌های مناسب برای کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی 33
2-9-1- اهداف فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی 35
2-9-2- رویکردهای توسعه فناوری اطلاعات در مراکز آموزش کشاورزی 38
2-9-3- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کشاورزان 39
2-10- نقش فن آوري اطلاعات بر نگرش کشاورزان و توسعه كشاورزي 40
2-11- نقش دانش بومی در ترویج و آموزش کشاورزی 44
2-12- نقش فناوري هاي اطلاعات در احياي دانش بومي کشاورزان 47
2-13- نقش پيوندهاى موردى در تنظيم الگوى ترويج کشاورزی 48
2-14- مروری بر تحقیقات انجام شده 53
فصل 3- روش شناسی پژوهش 55
3-1- مقدمه..... 56
3-2- روش تحقیق 56
3-3- جامعه آماری 57
3-4- روش نمونه گیری 57
3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 57
3-6- روائی و پایائی پرسشنامه 58
3-7- تبیین متغیرهای تحقیق 59
3-8- فرضیات تحقیق 60
3-9- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 60
فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات 62
4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق 63
4-2- یافته های تحلیلی مربوط به فرضیه های تحقیق 67
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات 72
5-1- خلا

ترویج و آموزش کشاورزی


کاربرد فناوری اطلاعات


کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ...

24 مه 2017 ... بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش کشاورزان در زمینه به کارگیری
فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی انجام گردیده است. تحقیق ...

سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ...

بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش کشاورزان در زمینه به کارگیری
فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی انجام گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ ...

بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش ...

2017-06-01. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز) ... ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎرت
اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ... -1-4 اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﺳﻤﯿﻨﺎر. -1-5 اﻫﺪاف ﺳﻤﯿﻨﺎر.

بررسي نگرش كشاورزان سيب ‌زميني ‌كار دشت اردبيل نسبت به عمليات ...

... بود كه روايي آن به كمک متخصصين ترويج و آموزش و كارشناسان كشاورزي به دست آمد.
... ولي نسبت به ضرورت كاهش كاربرد فناوري ‌هاي مدرن كشاورزي، كاهش مصرف كودها، سموم
و ... منفي داشتند و در مورد ساير عمليات كشاورزي مورد بررسي نگرش متوسطي داشتند.
تحليل همبستگي نشان داد كه نگرش پايداري با متغيرهاي منابع كسب اطلاعات، ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ - Sid

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﺮﻭﻳﺞﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺑﺮﺍﻥ.
*ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ .... ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴــﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺠﻬﺰ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ، .... ﻧﮕﺮﺵ
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ..... Proceeding of seminar on ICT
for.

SID.ir | كاربرد تكنولوژي هاي نظارت عملكرد: الگويي براي كشاورزي پايدار

بخش ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران ... اين
مطالعه با هدف بررسي نگرش و تمايل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان هاي فارس و
... بودن تکنولوژي هاي نظارت عملکرد، بر نگرش و تمايل به کاربرد آنها اثر مي گذارند.
... هر گونه باز نشر اطلاعات بانک های تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند به ...

فایل پرسشنامه طراحی شده نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ...

5 جولای 2017 ... پرسشنامه نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش … دریافت
فایل · قبلی فایل سمینار بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد ...

سنجش نگرش کشاورزان استان کرمانشاه نسبت به موفقیت پروژه‌های ...

هدف کلی این تحقیق، بررسی نگرش کشاورزان استان کرمانشاه در زمینه‌ی موفقیت
پروژه‌های ... به منظور جمع‌آوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده شد. ...
مقالات ششمین سمینار علمی ترویج کشاورزی کشور، دانشگاه فردوسی مشهد، 139- 135.
... تحلیل چند دامنه کنشگران چرخه تقاضا عرضه و کاربرد فناوری مورد نیاز توسعه
کشت ...

مقاله بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و ...

8 جولای 2017 ... نگرش کشاورزان فناوری اطلاعات ترویج و آموزش کشاورزی دانلود پروژه .... سمینار
بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و .

مجموعه مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی - سیویلیکا

ارزیابی میزان آگاهی علاقه و استفاده از فناوری اطلاعات توسط ناظرین گندم استان
خراسان رضوی ... الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه
محصولات .... بررسی امکان پذیری کاربرد رهیافت تحقیقی ترویجی مبتنی بر مزرعه
مخاطب ... بررسی دانش، نگرش و رفتار ایمنی کشاورزان سبز یکار شوش در استفاده از
سموم ...

انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

supportLists]-->- فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در ترویج، آموزش و توسعه
کشاورزی .... بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان جهاد کشاورزی استان فارس
نسبت به ... نگرش کشاورزان نسبت به فعالیت‌های مدیریت پایدار مزرعه (مورد مطالعه:
شهرستان شیروان) ... تحلیل مؤلفه های بازدارنده پذیرش و کاربرد سیستمهای آبیاری
پیشرفته در ...

کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت تحقیقات کشاورزی- سید میلاد ...

با توجه به اَشكال مختلف این كاربرد، سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS ) تحقیقات
كشاورزی مطمح ... فناوری اطلاعات می‌تواند در حیطه‌های زیر از حوزه "انفورماتیك كشاورزی
" مورد .... تحقق نگرش علمی و اقتصادی در زمینه توسعه کشاورزی نیازمند بررسی و
تجزیه و .... با توجه به نقش آموزش و ترویج در سیستم اطلاعات كشاورزی به عنوان
پیوند دهنده ...

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج ...

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش
کشاورزی محدوده قیمت از 5000 تومان از فروشگاه همکاری در فروش و فروشگاه ساز ...

چاپ - دانشگاه تهران

"تئوری ها و مدل های پذیرش و استقرار فناوری های کشاورزی پایدار. .... "عوامل موثر بر
کاربرد فناوری اطلاعات توسط اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع ... "عوامل
ارتباطی تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری عملیات حفاظت ... "
بررسی مشکلات و موانع خدماترسانی ترویج به زنان روستایی مطالعه موردی استان
خوزستان.

رزومه - علی اسدی - ورود به احراز هویت مرکزی - دانشگاه تهران

بررسی سازوکارهای تقویت کارکرد آموزش عالی کشاورزی در نظام ترویج کشاورزی ... "
درآمدی بر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی. ..... "واکاوی سازه
های موثر بر کاربردهای فناوری اطلاعات ( IT ) توسط آموزشگران مراکز آموزش علمی -
کاربردی. .... "بررسی نگرش کشاورزان نسبت به خصوصی سازی خدمات ترویج
کشاورزی ...

ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي زﻧﺠﺎن - ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ. اﻣﻴﺮ ﻧﻌﻴﻤﻲ. 1. *. داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ... ﻫﺪف ﻛﻠﻲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ. -. ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورزي زﻧﺠﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﺑﻪ .... ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ .... ﻛﻪ ﻧﮕﺮش آﻣﻮزﺷﮕﺮان
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ .... ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﻤﻴﻨﺎر داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب
ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ.

ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﭼﺎ

اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان. رﺿﻮان اﻧﺸﻴﻪ ...
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد. ﺗﻠﻔﻦ. ﻫﻤﺮاه. و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي ﺑﻪ. ﻛـﺎرﮔﻴﺮي آن ....
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت. Tyan, 2003. ﻣﺸﻜﻞ ﺻﺪا و آزار دﻫﻨﺪه ﺑﻮدن ﺗﻠﻔﻦ. ﻫﻤﺮاه.

فصلنامه تعاون و کشاورزی - اعضای هیات تحریریه

کارشناسی: "اصول برنامه‌ریزی ترویجی ، مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی، نظام‌های
کشاورزی و ... مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی، مسئله مخصوص، سمینار" در
دانشگاه تهران ... نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی(مجله علوم کشاورزی
ایران)،1383 ... 7- بررسی نگرش مردم نسبت به منابع طبیعی تجدید شونده (مجموعه
مقالات اولین ...

ﻛﻨﻨﺪة اﻋﻀﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﮕﺮش و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪر

ﮔﺮوه ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي ... ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺑﺮﻗﺮاري ... ﻫـﺎي
آﻣﻮزﺷـﻲ ﺳـﻨﺘﻲ ﺑـﺎ آﻣـﻮزش. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮕﺮش اﺳﺘﺨﺮاج. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﻲ
ﻣﺪرس. ﺑــﺮاي اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﻨــﺎوري اﻃﻼﻋــﺎت، ﻳــﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺪرﺳــﺎن ..... ﭘﺎﻧﺪا و ﻣﻴﺸﺮا در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧـﻮد
درﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧـﻪ و ﭘﺴـﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ..... دﻓﻌﺎت ﺣﻀﻮر در ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در. 5. ﺳﺎل اﺧﻴﺮ.

نقش آموزش، ترویج و اطالع رسانی در توسعه فناوری زیستی کشاورزی از ...

ارتقـای نگـرش نسـبت بـه مسـایل محیط زیسـت و در نظر گرفتـن آن به عنوان یكـی از
سـرمایه های ملی، منجر به استفــاده ... هـدف ایـن تحقیـق علـی - ارتباطـی بررسـی و
تبییـن نقـش آموزش ... بـه طـور معنـی دار بـر احتمـال توسـعه ی فنـاوری زیسـتی
كشـاورزی تاثیـر بگذارنـد و 32 .... پیامـد كاربـرد فنـاوری زیسـتی را در بخـش به اطـاع
محققان.

داﻧﺶ ﻧﻈﺎم ﻛﻨﺸﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ان دار ﮔﻠ

ﻴﺎر ﮔﺮوه ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ. ﺗﺎرﻳﺦ ... ﺑـﺎ ﻧﮕـﺮش. ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ. دار. ان.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﺎورزي. در ﺳﻄﺢ. 95. درﺻﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ. داري وﺟﻮد دارد.

مقالات کنفرانس و همايش ها - وب سايت شخصی عادل سليمانی - پرشین گیگ

( 1388).کاربرد فناوري اطلاعات در مستند سازي دانش بومي و فرهنگ شفاهي. ... بررسي
نگرش کشاورزان به يادگيري سيّار در ترويج و آموزش کشاورزي: مطالعه موردي شهرستان
...

مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و ... - مپکا

بررسي و سنجش ارتباطات ترويجي گندمكاران با مروجين در فرآيند توسعه پايدار ...
نگرش كارشناسان ترويج شركتهاي خدمات مشاوره اي كشاورزي نسبت به بكارگيري
رايانه ... ارزيابي عملكرد شركتهاي تعاوني توليد روستايي استان همدان در كاربرد
فناوري هاي نوين ... نقش آموزش و فناوري اطلاعات و ارتباطات بر فرآيند كارآفريني و
اشتغال دانش ...

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭﺗﺮﻭﯾﺠﯽ - محمد شریف شريف زاده-دانشگاه علوم کشاورزی و ...

1 - ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻒ‌ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﺮﺝ ﻣﻠﻚ‌ﻣﺤﻤﺪﻱ, ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺪﻥ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ: ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ، ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ ﻭ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ, .... 43 - ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻒ‌ﺯﺍﺩﻩ- ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ‌ﺯﺍﺩﻩ, ﺭﺭﺳﻲ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ .... ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻒ‌ﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﮕﺎﻩ ﻣﺮﻳﺪﺳﺎﺩﺍﺕ, ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ..... 89 - , ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﻓﻘﺮﺍﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ, ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻠﻲ ...

دكتر غلامحسين زماني - سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و ...

7 فوریه 2010 ... تحلیل عوامل مؤثر بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان
کشاورزی ... جايگاه ترويج فناوري هاي حفاظتي در مديريت پايدار خاك و امنيت غذايي ....
بررسي نگرش کشاورزان شهرستان طبس نسبت به خصوصي سازي ترويج کشاورزي ....
عنوان مقاله: نظام دانش و اطلاعات كشاورزي: عناصر، كاركردها و اثربخشي.

مقالات سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ...

تحلیل عوامل مؤثر بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان ...
بررسي نگرش کشاورزان شهرستان طبس نسبت به خصوصي سازي ترويج ... بررسی
عوامل موثر بر بکارگیری فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترويج
کشاورزي ...

روستانت - اخبار > ایرج ملک محمدی

2- انجمن علمی ترویج و آموزش كشاورزی، عضو ، ۲۰۰۰ ... و اطلاعاتی(ICT) مرتبط
با توسعه كارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج كشاورزی ... 15- ایرج ملك محمدی ،
ابوالقاسم شریف زاده/بررسی نگرش كارشناسان ترویج كشاورزی نسبت به تخصصی
شدن ترویج ... انتقال و كاربرد فناوری كشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج / مجله علوم
كشاورزی ...

ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي ﭘ - Home

ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد. 1. -. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ،. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﺗﺮوﯾﺞ. وآﻣﻮزش. ﮐﺸﺎورزي. داﻧﺸﮕﺎه. زﻧﺠﺎن. ،. داﻧﺶ
. آﻣﻮﺧﺘﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ .... ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎو. رزان ﺳﯿﺐ. زﻣﯿﻨﯽ. ﮐﺎر دﺷﺖ اردﺑﯿـﻞ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ. ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار ... ﺿـﺮورت ﮐـﺎﻫﺶ ﮐـﺎرﺑﺮد ﻓﻨـﺎوري ... داد ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋـﺎت،.

حسين آگهي - پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

نام: حسين نام خانوادگي: آگهي رشته: ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه مينه سوتا ... مقاله
ارائه شده به اولين سمينار منطقه اي" نقش ترويج و آموزش در بهبود و توسعه بهداشت و ...
آگهي، حسين و حسن شهركي (1385)، " سنجش نگرش روستاييان شهرستان كرمانشاه ....
بيگلري، الهام و حسين آگهي(1389)،بررسي عوامل موءثر بر كاربردفناوري اطلاعات و ...

اهميت فناوري اطلاعات (آموزش online و اينترنت) در ترويج و آموزش كشاورزي

از طرفي وابستگي توليدات كشاورزي به فناوري اطلاعات بطور روز‌افزوني در حال
گسترش است. ... كار از راه دور، نمونه‌هايي از كاربردهاي فناوري اطلاعات مي‌باشد (
فلاح‌حقيقي، 1385). .... همچنين پژوهشگران ترويج به كاربردها و قابليت‌هاي اينترنت
نگرش مثبت دارند. .... 5ـ برگزاري جلسات و سمينارهاي بحث اينترنتي و يكپارچگي
منابع اطلاعات ...

دانشکده کشاورزی - دکتر مهدی نوری پور - دانشگاه یاسوج

1-8- نفر اول آزمون ورودي دوره دكتراي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه شيراز، 1381. ....
کاربرد رسانه های ارتباطی برای توسعه پایدار روستایی شهرستان بویراحمد. ...
ارزیابی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای بخش مرکزی شهرستان ...
بررسی نگرش زیست محیطی دانشجویان کشاورزی دانشگاه یاسوج، تحلیل جنسیتی.

رویکردها، تحولات و زمینه های مناسب برای کاربرد فناوری اطلاعات در ...

10 آوريل 2007 ... اما، تحول در فرایند فعالیتهای آموزش کشاورزی نیازمند تحول در نگرش و بینش طراحان
و ... مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش هزینه
ها ... آموزش کشاورزی می تواند نقش مهمی در آماده سازی کشاورزان، محققان، فراگیران، ....
بهره وری شخصی و روش حرفه ای آنها را تغییر می دهد، بررسی می کنند.

Ø±Ø§Ø - دانشگاه تربیت مدرس

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎی ﺭﺍﯾﺎﻧﻬﺎی ﺩﺭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ،. 5 ... ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎی ﯾﺎﺭﺍﻧﻬﺎی ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ...
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ .... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﻣﻮﺯﺵ.

پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج ...

این پرسشنامه در راستای انجام پروژه کارشناسی ارشد با عنوان " بررسی نگرش
کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در ترویج و آموزش کشاورزی(مطالعه موردی
شهرستان ...

دکتر حسین مهدی زاده - دانشگاه ایلام

جايگاه روش هاي آموزشي در ميزان پذيرش بيوتکنولوژي کشاورزي ... بررسي ميزان
توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با ميزان کارآفريني در بين روستاييان ... زمينه
يابي امکان توسعه و ترويج کشاورزي ارگانيک در استان کرمانشاه از ديدگاه
کارشناسان کشاورزي .... نگرش مديران و مالکان بنگاه هاي کوچک و متوسط کشاورزي
نسبت به کاربرد ...

ارزیابی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در پیشرفت ...

10 جولای 2016 ... بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد IT در ترویج و آموزش کشاورزی - 4953 . ... سمینار
نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات | دانلود با لینک ...

Masoud Yazdanpanah - سیستم اطلاعات پژوهشی - دانشگاه کشاورزی و ...

5, بررسی مسئولیت پذیری کشاورزان استان بوشهر نسبت به حفاظت از منابع آب ... 9,
تعیین کننده های هنجار و نگرش نسبت به مدیریت خشکسالی: مورد مطالعه کارشناسان
کشاورزی ... از سموم را ادامه می دهند, Journal of agricultural science and technology :
JAST ... دام: کاربرد دیدگاه روان شناسانه, پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
و ...

به نام خدا - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا

در زمینه های توسعه روستایی، ترویج کشاورزی، آموزش، نظام های بهره برداری، مشارکت
... بررسی ميزان دسترسي و اعتماد گندمكاران استان همدان به فناوريهاي ارتباطات و
اطلاعات (ICTs) براي مديريت و ... بررسي نقش سازه هاي ترويجي در جلب مشاركت
كشاورزان در كنترل تلفيقي سن گندم ( IPM ). ... بررسي نگرش مردم به منابع طبيعي
در ايران.

RICT-125 Received 82-11-7 - نظام جامع اطلاع رساني اشتغال

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﻣﺪرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي ... ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺮﺍﮐﺰ
ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ...
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳـﻦ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﻧﺸـﺎﻥ ... ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺭﺟﻮﻉ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ
ﺭﻓﺘﻦ ... ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در روﺳﺘﺎ. 5 ..... ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺮﺵ ﺳﻴﺴﺘﻤ.

مقالات - Home

تعاون و کشاورزي – دفتر آموزش ، ترویج و تحقیقات تعاونی ها وزارت تعاون ، کار و
رفاه ... نگرش و دانش فني كشاورزان استان زنجان نسبت به كاربرد آموزش و يادگيري
سيار ... بررسی چشم داشت های کارشناسان از کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش
کشاورزی ...

ارتباط ترويج و نظام انتقال فناوري ICT - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

1 دانشجوي دوره كارشناسي ارشد مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي و عضو باشگاه ...
تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش فناوری اطلاعات در ترویج کشاورزی گرداوری شده
است . ... كاربرد در تمامي شرايط باشد وجود ندارد به علاوه ترويج يك مفهوم پويا است به
اين ...

روستای آتش بیگ - دکتر علی شمس را بیشتر بشناسید

1- توسعه روستایی (كاربرد GIS در توسعه روستایی، ارزیابی سطوح توسعه، ... 4-
آموزش كشاورزی (نظام‌های آموزشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ...) ... بررسی عوامل موثر
بر عملكرد شغلی كارشناسان ترویج كشاورزی/فصلنامه علمی و ... نگرش باغداران
شهرستان ماهنشان نسبت به كشاورزی پایدار/اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین
کشاورزی.

ترویج ، اقتصاد در بخش کشاورزی - اولین کنفرانس ملی راه کارهای ...

1 - بررسی میزان اهمیت منابع اطلاعات رسمی وغیر رسمی کارشناسان جهاد کشاورزی
استان ... 15 - بررسی نگرش و منابع اطلاع یابی کشاورزان هندوانه کار شهرستان جوین
نسبت به ..... 106 - رسالت های ترويج و آموزش کشاورزی جهت دستیابی به توسعه
پايدار .... 160 - بررسی کاربرد نقش نانوتكنولوژي و فناوریهای نوین در جهت نيل به
توسعه ...

ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ... ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮﻭﻩ
ﺗﺮﻭﻳﺞﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ... ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ...
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ . ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ. ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ ﺳﻪ. ﮔ. ﺎﻧﻪ. (. ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ...... ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ. ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ. ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ،. ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ، ﻫﻤﺎﻳﺶ. ﻫﺎ، ﺟﻠﺴﺎﺕ
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨ - همایش

ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش. ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺸﻮر ....
ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯽ ﺗﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮد آن در. ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨ. ﯽ. و ﺣﺮﻓﻪ ا. ي. ﮐﺸﻮر .....
ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش ﺳـﯿﺎر ,. ﺗﺤ. ﻠﯿﻞ.

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران - Symposia.ir

نقش فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در توسعه کشاورزی پایدار ... بررسی عوامل موثر
بر نگرش پسته کاران استان یزد نسبت به کشاورزی پایدار ... توسعه پایدار
کشاورزی از طریق راهبردهای مشارکتی تحقق- ترویج، کشاورز · توجه به ... کاربرد روش
آموزشی، ترویجی مدرسه در مزرعه پیرامون مدیریت تلفیقی آفات جهت نیل به کشاورزی
پایدار.

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ - ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮ - جامعه شناسی کاربردی

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. اﻓﺰاﯾﺶ. ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﮐﺸﺎورزي. ،. اﻫﻤﯿﺖ. ﺗﺮوﯾﺞ. و. آﻣﻮزش. ﮐﺸﺎورزي. دوﭼﻨﺪان. ﻣﯽ. ﮔﺮدد
. زﯾﺮا ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﺮ. ﮔﺮاﯾﺶ. ﮐﺸﺎورزان. ﻧﯽ. رﯾﺰي. ﺑﻪ. ﺗﺮوﯾﺞ. ﮐﺸﺎورزي.
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ... اﻃﻼﻋﺎت. در. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑﻮد. ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻂ. ﮐﺸﺎور. زان. و. درﺷﺮاﯾﻂ. ﻻزم. ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﺮﺳﺸﮕﺮان
. ﻣﻨﺘﺨﺐ .... ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﻧﮕﺮش ﮐﺸﺎورزان ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﻄﻘﻪ .... در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

فرم ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ...

تدریس درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی دوره کارشناسی تدریس درس اصول ترویج
کشاورزی دوره ... مجری طرح: دکتر غلامحسین زمانی تاریخ اتمام: 1390 مجری طرح
پژوهشی «بررسی الگوهای ... سازه های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری:
کاربرد تحلیل مسیر. ... فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (پژوهشنامه پردازش و مدیریت
اطلاعات).

سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوری‌های کشاورزی ارگانیک توسط ...

به همین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر(سنجش نگرش و میزان بکارگیری فناوریهای
کشاورزی ... فناوریهای زیستی را مشکلات مدیریتی، ترویجی-اطلاع رسانی، علمی-
آموزشی و ... نتایج تحقیق باقری و شاهپسند(1389) تحت عنوان بررسی نگرش
کشاورزان ..... که این امر بیانگر عدم کاربرد روشها و فناوریهای کشاورزی ارگانیک
توسط سیبزمینی ...

رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي - وزارت جهاد کشاورزی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ. -. ﺁﻗﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ .... ﺗﺮﻭﻳﺞ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ. ﺑﻪ. ﺭﻭﺳﺘﺎﺯﺍﺩﮔﺎﻥ. ﻭ. ﻛﻤﻚ. ﺩﺭ
ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﻫﺎﻱ ﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧ. ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ﻋﻤﻠﻲ. ﻭ ﻧﻈﺮﻱ. ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ .... ٦٠٣٠١. -. ٨٣. ٤٢. ١٨. ٢٤. - 16. ﮐﺎرﺑﺮد
ﻓﻨﺂوري اﻃﻼﻋﺎت. )IT. و. ITC. ) و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در. ﺗﺮوﯾﺞ. ٤. ت .... ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻛﺴﺐ. ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ...... ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ، ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ. (. ﻫﻤﺎﻳﺶ
. ).

آرشيو مقالات تاييد شده فصلنامه كتاب - کتابخانه ملی

بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی, جواد
بشیری ... تاثیر استفاده از فناوری واقعیت مجازی در فعالیتها و فرایندهای حرفه ای
..... نگرشی به مفاهیم و کاربرد مجلات دسترسی آزاد, رسول سعادت, 29/10/87 .... های
تحقیقاتی، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی, جواد بشیری و مژگان ندیم, 17/
6/88.

نکات مهم آزمون کارشناسی ارشد ترویج وآموزش کشاورزی - اصول ترویج ...

111- تفاوت میان مروج به عنوان فرستنده پیام و کشاورز به عنوان گیرنده پیام از نظر
... 116- ایجاد شیکه تبادل اطلاعات بین کنشگران از نیازمندیهای نظام انتقال فناوری
است. .... 192- دانش محلی و دانش مدرن به موازات هم دارای کاربرد می باشند و هیچگونه
دوگانگی ... 206- زمانی که هدف از جمع اوری داده ها در ترویج کشاورزی بررسی نگرش ها و
رفتار ...

واکاوی رفتار و نگرش های زیست محیطی روستاییان در هنگام مواجهه با ...

با توجه به پتانسیل کشور ایران برای وقوع خشکسالی و پیامدهای منفی این پدیده ...
حاضر شناسایی و واکاوی رفتار و نگرشهای ارزشی زیست محیطی روستاییانِ کشاورز
در ... 1کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ....
مدیریتی کشاورزان در هنگام بروز خشکسالی»، اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای
نوین ...

مهندس علیرضا مامن پوش - موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

لزوم استفاده از پسابها در کشاورزي با ديدگاه زيست محيطي و بررسي محاسن و ...
ارزيابي بازده کاربرد آب در روشهاي آبياري سطحي برخي مزارع استان اصفهان. .....
تاثير مديريت آبياري مشارکت مدارانه بر نگرش کشاورزان نسبت به خشکسالي و ....
7- گزارش ملي تحقيقات بخش آب سال 1376- سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج
کشاورزي –شوراي ...

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان ...

نتایج نشان داد که 41 درصد از گلخانه‌داران نگرش مثبتی به کشاورزی پایدار داشتند.
... 2استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه علمی کاربردی جهاد،
مرکز .... نگرشها و رفتارهای گلخانه داران استان فارس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی
در ... بررسی عاملهای مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک
.

نقش ترویج و آموزش در کشاورزی - سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

20 آگوست 2016 ... امروزه ترويج و آموزش كشاورزي به عنوان علمي كاربردي، با ماهيتي فرا رشته اي و
فرانظامي مطرح ... فناوريهاي نوين ترويج كشاورزي جهت احياي دانش بومي.

موضوع پایان نامه مهندسی کشاورزی توسعه روستایی | انتخاب موضوع ...

انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی کشاورزی توسعه روستایی اولین مرحله از کار پایان
... در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی شهرستان سمیرم; بررسی نقش آموزش دهیاران
در ... صنعتی فراهان; بررسی اثرات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در
توسعه ... نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به مراکز ترویج و خدمات جهاد
کشاورزی ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - محمد کریم معتمد

کارشناسى ارشد ترویج و آموزش کشاورزی : ايران - تربيت مدرس 1372-1369 ... اولين
سمينار علمي دانشجويان ايراني, رشته كشاورزي و علوم مرتبط 13 و 14 اسفند ماه 1379
... 34- بررسی نقش زنان مسلمان روستایی در دستیابی به توسعه روستایی پایدار در
... 63- فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات (TCTS) در اشتغال زايي و بهره وري زنان ( با
تأكيد ...

مدارك تحصيلي - دانشنامه ایرانی برنامه درسی

نقد و بررسی برنامه های آموزشی و درسی در ایران ... تئوريها و روشهاي كاربرد رسانه هاي
جمعي ... مربيان ترويج و آموزش کشاورزی ... عوامل مؤثر بر گرايش دانش آموزان روستايي
به رشته هاي كار دانش بخش كشاورزي. ... رساله ی دکتری، با عنوان: طراحی الگویی برای
آموزش نگرش های اجتماعی و ..... همايش فناوري آموزشي در عصر اطلاعات و ارتباطات.

ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑ

ﻫﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﻲ ... ﻧﺪ ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. ﺍﻱ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ... ﺳﻄﺢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻛﺎﺭﺍﺗﺮ ﻭ
ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ ... ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻱ ... ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ
ﻧﮕﺮﺵ ... ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ. ﺍﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺑﻪ. ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ. ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ. ﺩﺍﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﺭﺳﻲ.

ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از - فصلنامه علمی ...

آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﺳﺎل دوم ﺷﻤﺎره ... ﻫـﺎي ﻣﺠـﺎزي، ﯾـﺎدﮔﯿﺮي از ﻃﺮﯾـﻖ اﯾـﻦ روش
و ﮐـﺎرﺑﺮد. روش آﻣﻮزش ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﻮزش ﻣﺠـﺎزي در ﺳـﻄﺢ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ، ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺮﮔـﺰاري
دوره. ﻫـﺎي. آﻣﻮزش ..... ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣـﻮرد ... ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
..... ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش از راه دور از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ. وب.

اصول ترویج و آموزش كشاورزی - مادسیج

اصول ترویج و آموزش كشاورزی. انواع آموزش. كومبز و احمد آموزش را به سه دسته به شـرح
.... به عنوان مثال كشاورزان از طریق دوره های ترویجی نگرش مطلوبی در مورد عملكرد ارقام
... این شكاف عمدتاً بوسیله كاربرد علوم و فناوری در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و از
..... سمینار شامل گردهمایی گروه كوچكی از دانش پژوهان یا كارآموزان شاغل در یك بررسی ...

ترویج و آموزش کشاورزی - تكنولوژي وترويج كشاورزي

از آن جايي كه در نيل به توسعه كشاورزي و روستايي كاربرد تكنولوژي مناسب از ...
تكنولوژي‌هايي كه در اسناد و مدارك متبلور است اطلاعات افزار و تكنولوژي‌هايي كه در نهادها
... هايدگر با بررسي بنيادهاي هستي‌شناسي تكنولوژي براي نخستين بار تلاش نمود
تا ... اين نگرش ناشي از كاربرد ديدگاه كاربرد گرايانه‌اي است كه در قرون اخير بر علوم
...

معاون پژوهش و فناوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدرک: دکتری کشاورزی تخصص اصلی: ترویج و آموزش کشاورزیتخصص فرعی:
مدیریت ... 4- دبیر کمیته پژوهش و فناوری، دبیر کمیته انتشارات و دبیر کمیته طرح
و برنامه و ... بررسی نقش ویژگی های شخصی و حرفه ای بر میزان ریسک پذیری گندم
کاران منطقه ... عوامل موثر بر نگرش جوانان روستائی استان کهگیلویه وبویر احمد
نسبت به ...

رزومه فارسی سید حمید مصباح - سازمان تحقیقات

پژوهشگر نمونه، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس، بخش تحقیقات ...
چكيده مقالات سومين كارگاه آموزشي ملي مديريت پايدار اراضي حاشيه‌اي خشك(فاز 2)،
شيراز. .... نقش پخش سيلاب در احياي بيابانها، اولين سمينار بررسي مسائل مناطق
بياباني .... به روش راديو ايزوتوپي در حوزه هاي آبخيز،دومين همايش منطقه اي كاربرد
فناوري هاي ...

پروفایل شخصی - محمد مهدی مظفری - دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشکده : علوم اجتماعی; گروه آموزشی : مدیریت صنعتی; درجه علمی : استادیار; آخرین
مدرک ... ١, بررسی وضعیت موجود ساختار سازمانی حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور و
... ١٩, فن آوری اطلاعات، افزایش ارتباطات و تاثیر آنها روی سیستم روابط صنعتی و
..... (مطالعه موردی در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین), ١٣٩٣, روح الله کشاورز-ارشد, ---.

عامل های اقتصادی و اجتماعی موثر بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت ...

جامعه آماری تحقیق شامل 15474 کشاورز گندمکار دارای کشت آبی است که به صورت ...
بر پایه نظر سنجی اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی اصلاح و تایید شد
. ... و پیرسون و بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آبیاری نیز با بهره گیری از مدل
... موثر بر پذیرش تکنولوژی های نوین خاک ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل ...

زﻣﻴﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﺸﺖ ﺳﻴﺐ - فصلنامه روستا و توسعه

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ، ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ، ... ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ,. ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ. ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ. ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ... ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻛﺸﺖ ﺳﻴﺐ. ﺯﻣﻴﻨﻲ ... ۱۵۷. ﻧﮕﺮﺵ. ﺩﺍﻧﺶ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ. ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ. ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ... ﺍﺭﻱ
ﻧﻈﺎﻡ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ ،ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ
.

CV بهزاد قره ياضي - اولین همایش ملی شیمی، صنایع غذایی و محیط ...

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺪﮐﺲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان. (. آﺑﺎن ... ﻋﻀﻮ
ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ... ﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﯾﺮان .... اﺟﻼس
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﮐﺸﺎورزي در ﻣﻮرد ﻣﺮور ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ..... ﮐﺎرﺑﺮد
ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ آﺑﯽ آزاد و ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ در زراﻋﺖ ﺑﺮﻧﺞ .... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و اﺻـﻼح ﻧﺒﺎﺗـﺎت
داﻧﺸـﮕﺎه.

مقايسه جريان اطلاعات درون شهري و فراشهري به عنوان شاخص هاي توسعه ...

تحليل داده‌هاي اين پژوهش نشان داد نظام نامتمركز ترويج كشاورزي فيليپين، راديو و ...
«هونگتان»[17] (2005) در پژوهشي به كاربرد فنّاوري اطلاعات و ارتباطات براي كسب و
... و نگرش آنان به مديريت دفاتر با پذيرش و بهكارگيري فنّاوري اطلاعات و ارتباطات،
... به بررسيِ مقايسه‌ايِ دروندادها و بروندادهاي جريان اطلاعات در پژوهشكده‌هاي آموزش عالي ...

آموزش سطح پیشرفته کیبورد و ارگ \اورجینال - جلوه ی نور - رزبلاگ

11 ساعت قبل ... آموزش سطح پیشرفته کیبورد و ارگ - اورجینال قیمت: 24000 تومان آموزش ... -برترین
فایل پرسشنامه طراحی شده بررسی نگرش کشاورزان به کاربرد فناوری اطلاعات در
ترویج و آموزش ... -دانلود جزوه گیاه شناسی و خاك شناسی (علوم باغبانی) رشته
کشاورزی ... -فایل سمینار نساجی کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف

سر مقاله - انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

به دبیرخانه سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی / مقاله. 9. •. آب باید از
تشکل .... Web Site: www.iranianaes.ir Web Mail: info@agrieconomy.com &
iranianaes.ir@gmail.com. بسم اهلل ... بحث و بررسی قرار گرفت6 .... طبیعی )یک
نفر( و ترویج و آموزش کشاورزی )یک نفر( .... او با تشکل ها و رفتار جمعی کشاورزان
آمریکا در.

شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

معاون وزير و رييس سازمان آموزش پرورش استثنايي- دكتر سوسن كشاورز ... منوط به
اجرای پژوهش های تربيتی است و تقويت فعاليت های پژوهشی به عنوان يكی از راهكارهای
...

ترویج و آموزش کشاورزی

بررسی توسعه صادرات ارگانیک بخش کشاورزی و دامپروری در منطقه ... تحقیقات پایه
ای کشاورزی( باغبانی، زراعت، اصلاح گیاهان و فناوریهای زیستی و…) ... ایمیل: info@
geoagri.ir .... ماشین‌های کشاورزی; کاربرد ژنتیک کمی و مولکولی در تولید محصولات
کشاورزی ... -توسعه نگرش فرهنگي و ارزشي به بخش كشاورزي و منابع طبيعي كشور.

رزومه - اسمعیل زارعی زوارکی - سیماپ (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات ...

بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی جهت برنامه ای
.... زارعی زوارکی اسمعیل، کشاورز رودکی ام البنین، فاتحی حمید، مغربی سینکی حامد
، ... درسی الکترونیکی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان، پژوهش و
.... با الگوی مریل در آموزش به شیوه چند رسانه ای و سنتی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات
...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

... کارشناسی کاردانی سمینار پروپوزال ویرایش دانلود پاورپوینت دفاع تبدیل پایان
نامه به ... بررسی اثرات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی دفاتر فناوری
اطلاعات و ... بررسی امکان پذیری کاربرد رهیافت تحقیقی ترویجی مبتنی بر مزرعه
مخاطب ..... بررسی نگرش کشاورزان به یادگیری سیار در ترویج و آموزش کشاورزی:
مطالعه ...

تاریخچه ترویج و اموزش کشاورزی [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

22 مارس 2010 ... این همه، در نهایت یک نکتهٔ کاملاً جدى را در جهت توسعهٔ روستائى و کاربرد آموزش در این
مسیر ... ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به
کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش ... بالا بردن سطح
معلومات و اطلاعات فني و علمي كشاورزان در رشته هاي كشاورزي كافي نبوده، ...

همایش های علمی و آموزشی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها - باهمایش

کنفرانس های علمی و آموزشی سال 1395 - کنفرانس های علمی و آموزشی سال های گذشته -
اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و بین المللی - خبرنامه - آموزش - اخبار.

cv | به سایت علمی و آموزشی دکتر اسماعیل زارعی زوارکی خوش آمدید

کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ویژه; طراحی آموزشی مبتنی بر وب; آموزش از راه دور
با ... فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه، انتشارات آوای نور. .... زارعی
زوارکی، اسمعیل، بررسی میزان تاثیر چندرسانه ای آموزشی مواد توهم زا بر نگرش و ...
زارعی زوارکی، اسمعیل، کشاورز رودکی ام البنین، فاتحی حمید، مغربی سینکی حامد، ...

درباره‌ بابل

عضو هيات تحريريه مجله علمي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي ...
عضو كميته برگزاري همايش ملي كشاورزي در ايران 1404، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت
با ... آزاداسلامي واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا به عنوان مدرس دروس تخصصي.
..... "بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در نوآوري آموزش و پرورش"، همايش ملي ...

انتشار و اهمیت بیماریهای فوزاریومی نیشکر

مقاله درمورد.. اسمبلی کامپيوتر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق امکان سنجي اجراي بودجه¬ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي

پاورپوینت در مورد کارگاه درس پ‍ژوهي .

پاورپوینت عوامل برپایی دولت اسلامی(اصولگرایی)

تحقیق در مورد قوانين اجتماعي در کشورهاي اسلامي

مجموعه سوال شیمی فیزیک آلی + جواب

تحقیق در مورد سیستم خبره پزشکی

تحقیق در مورد usb farsi 13 ص

رفتار سازماني 1

دانلود تحقیق درباره کودک آزاری 5ص (علوم انسانی-روانشناسی)

تحقیق در مورد حبابزدائي از مذاب شيشه

دانلود تحقیق در مورد تا ريخچه شرکت برق منطقه اي باختر

تحقیق درباره وجه تسميه گاوخوني

تحقیق در مورد شرکت ایر ان خودرو

دانلود ریکاوری twrp برای گوشی سامسونگ J700H اندروید 5.1.1

برق صنعتي 30 ص

منابع انرژی تجدید پذیر 10 ص

پاورپوینت درباره زیست حسگر

دانلود پاورپوینت گراف برخی از مولفه های فرهنگ

مقاله درمورد مكانيك سيالات

برنج ديم 85 ص

بهداشت محیط 20 ص

مقاله سهراب سپهري

تأثير فناوري نانو بر کشورهاي متکي به صادرات مواد خام

كارآموزي كارداني عمران شركت چكاد افزار گلستان

مبانی نظری و پیشینه آمیخته بازاریابی

گزارش کارآموزی در مورد تاسیسات .

دانلود پروژه بررسي طرح توليد نان هاي صنعتي و بهبود دهنده ها

وحی و نبوت