دانلود رایگان

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری,دانلود جديدترين پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری,دان

دانلود رایگان دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه علامه طباطبائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
موضوع:
جایگاه مصلحت در حقوق کیفری
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر مرادی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر میرسعیدی
محقق :
علی اصغر مقدم

مقدمه کلی
از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی “مصلحت برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای “مصلحت را دارا می باشند.
مقدمه
از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی “مصلحت برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای “مصلحت را دارا می باشند.

الف) بیان مسئله
امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزههایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود.
ب)سوالات و فرضیات تحقیق
1-سوال اصلی :
میزان تاثیر مصالح واقعیه در جعل وقانونگذاری احکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها تا چه اندازه است؟
2- سوالات فرعی:
الف- جایگاه مصلحت در موضوعات و احکام جزائی ثانویه وحکومتی چیست؟
ب-اعمال ورعایت مصلحت در حقوق کیفری با چه اهداف ودارای چه آثار ونتایجی است؟
ب- فرضیات تحقیق:
1- فرضیه اصلی:
احکام کیفری تابع مصالح ومفاسد واقعیه است که ضمن امکان درک آنها برای بشر در مراحل تقنیین و قضا و اجرا ایفای نقش می نماید.
2-فرضیات فرعی:
الف- همانگونه که مصلحت در موضوعات واحکام ثابت از جایگاه بالا و خطیری بر خوردار است در احکام جزائی ثانویه و حکومتی نیز اهمیت وجایگاه آن کمتر از احکام ثابت نبوده و دارای موقعیت بسزا ودر خوری بر خوردار می باشد.
ب- رعایت مصالح در سیلست جنائی موجب تحقق عدالت واصلاح فرد و جامعه وجلب منفعت برای مکلف ودفع ضرر از وی است.
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:
با کنکاش وتاملی که پیرامون موضوع در منابع مختلف از جمله کتب ، پایان نامه ها ،مقاله ها و…انجام گرفت منبع تحقیقاتی خاصی که بتوان موضوعات مختلف این پژوهش را به صورت تفصیلی و جزئی در آن مشاهده کرد،یافت نگردید. تحقیقات وپژوهش های انجام گرفته که بخصوص در قالب پایان نامه صورت پذیرفته بعضاً کلی و فاقد انسجام از حیث ساختاری ومحتوایی است ورفع مسائل ومعضلاتی را که به لحاظ اهمیت موضوع باید سر لوحه خویش قرار دهد مشاهده نمی شود.از آنجایی که امروزه نقش و اهمیت مصلحت در تقنین،قضا و اجرای احکام بیش از گذشته می باشد واز طرفی پیشرفت و گسترش جامعه وموضوعات و مسا ئلی را پدید آورده که بعضاً نمی توان با تعریف وچارچوب مصلحت که در سابق از آن ارائه می شد،حل وفصل نمود، بنابراین ضرورت انجام پژوهشی که بتواند دغدغه های عملی وعلمی حال حاضر را با امعان نظر به مقتضیات زمانی ومکانی ضمن پایبندی به مقررات وقواعد شرع انور تا حدودی بر طرف سازد ،بیش از پیش آشکار گشته و نگارنده را بر آن داشت تا به لحاظ این مسائل ودر حد منابع تحقیقاتی وبضاعت علمی خویش قلم فرسایی نماید.
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:
پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.
ه- روش انجام تحقیق:
روش انجام این پایان نامه تحلیلی- توصیفی ومبتنی بر مطالعات ومنابع کتابخانهای می باشد.
و- موانع وضرورتهای تحقیق:
علاوه بر اینکه در خصوص موضوع پایان نامه منابع مطالعاتی اندکی وجود داشت،منابع مذکور نیز به صورت مستقیم وبه صورت خاص موضوع را مورد کنکاش و بررسی قرار نداده و بدین سان انجام تحقیق را با محدویت ومشکل مواجه می نمود .ضمن آنکه تذ کر این نکته مهم ضروری به نظر می رسد که از آنجایی که موضوع تحقیق از گستردگی وحجم بالایی ضمن مطالعه وجمع بندی و نگارش بر خوردار بوده از پرداختن به مسائل وموضوعات مختلف آن در حوزه حقوق شکلی،که چه بسا گستردگی بیش از اندازه تحقیق وفقدان انسجام وهمگونی آنرا ایجاب می نمود،اجتناب گردیده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری


دانلود جديدترين پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری


دان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...

مقالات حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی ، مقاله حقوق شهروندی ...

مقالات حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی ، مقاله حقوق شهروندی ، تحقیق حقوق شهروندی ،‌ مقالات ...

فهرست عناوین پایان نامه ها ، بیش از 100 عنوان پایان نامه ...

لیست پایان نامه های ارئه شده در دانشگاه های مختلف کشور در رشته حقوق جزا. شما می توانید با ...

مجموعه مقالات حقوق بین الملل

دانلود مجموعه مقالات حقوق بین الملل ، مقالات حقوق بین الملل ، دانلود مقالات حقوق بین الملل ...

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران - پایگاه خبری اختبار

پایگاه خبری اختبار پایگاه خبری اختبار منتشر کننده اخبار مرتبط با آزمون وکالت، حقوق، قوانین ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - معرفی کتاب ها، مجلات ...

موسسه حقوق بین‌الملل پارس در سال 1386 به همت تعدادی از اساتید و صاحبنظران مسائل حقوق بین ...

موتور جستجوی قطره - ghatreh

دلیل موضع گیری عجیب بدنساز سابق استقلال علیه مهدی رحمتیشفقنا - میک مک درموت با انتشار یک ...

اخبار امروز خبرگزاری فارس - akairan.com

مسکن ۲ درصد بالاتراز تورم می‌ایستد . یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در نیمه دوم سال جاری قیمت ...

وبلاگ هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان

کاتوزیان، امیر ناصر، مجله نقد و نظر، بهار و تابستان 1376، شماره 10 و 11، از صفحه 34 تا 57، حقوق و ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین ...

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین ...

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

جایگاه مصلحت در حقوق ... جایگاه مصلحت در حقوق کیفری - دانلود ... پایان نامه رشته حقوق با موضوع ...

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری ... جایگاه مصلحت حقوق کیفری; دانلود پایان نامه ... جدید با موضوع ...

مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته حقوق

دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد - رشته حقوق گرایش های جزا و جرم شناسی خصوصی بین ...

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

... دانلود پایان نامه های رشته حقوق ... ,پایان نامه جایگاه ... در رابطه با موضوع مصلحت.

دانلود رایگان پایان نامه حقوق جزا

دانلود رایگان پایان نامه ... اثبات جرایم در حقوق کیفری ... موضوع با خود شماست ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد حقوق بین الملل

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد ... در حقوق کیفری ... ارشد در رشته حقوق بین ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبارزه ­با ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین ...

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

جایگاه مصلحت در حقوق کیفری - دانلود ... پایان نامه رشته حقوق با ... با موضوع جایگاه مصلحت در ...

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین ...

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

... دانلود پایان نامه های رشته حقوق ... ,پایان نامه جایگاه ... در رابطه با موضوع مصلحت.

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

جایگاه مصلحت در حقوق کیفری - دانلود ... پایان نامه رشته حقوق با ... با موضوع جایگاه مصلحت در ...

پایان نامه مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین ...

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

جایگاه مصلحت در حقوق ... جایگاه مصلحت در حقوق کیفری - دانلود ... پایان نامه رشته حقوق با موضوع ...

دانلود مقاله جایگاه انگیزه در حقوق جزا - پروژه دات کام

... جایگاه انگیزه در حقوق ... در رابطه با سو نيت و انگيزه دو ... آرشیو پایان نامه های رشته ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه گرايشها ...

-بررسی جایگاه انصاف در حقوق ... قتل در نظام حقوق کیفری ... پایان نامه های حقوق توسط ...

موضوع پایان نامه حقوق جزا و جرم | ترجمه مقالات ISI

موضوع پایان نامه حقوق جزا و ... و تحقیق در زمینه رشته حقوق حقوق ... در حقوق کیفری ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق – ازدواج با بیگانگان - پروژه ...

دانلود پایان نامه رشته ... نامه هائی با موضوع حقوق ... نامه با موضوع خیارات در ...

جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری

... در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری ... دانلود مقاله رشته حقوق ... پایان نامه تدلیس در ...

دانلود پایان نامه حقوق در مورد:سیاست جنایی ایران در قبال ...

آقای میکاییل عبدی در پایان نامه خود با ... دانلود پایان نامه ... نامه رشته حقوق با موضوع: ...

پرسشنامه نشخوار فکری خشم (ARS) سوکودولسکی و همکاران (2001) 3 برگ ورد

جزوه فیزیک 1 دکتر محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دانلود کتاب An introduction to medicinal chemistry patrick 4th مقدمه ای بر شیمی دارویی

عنوان پایان نامه : برسی تاثیرات زیست محیطی آسفالتهای بازیافتی

پاورپوینت در مورد فازهای ماده

تحقیق درباره کروماتوگرافی کاغذی

ترجمه فصل 2 کتاب با عنوان MEMBRANE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS

جزوه شیمی آلی 1 و 2 پروفسور اسلامی دانشگاه تهران

پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري

گزارش کار تهیه ی اپوکسید (حلقه سه عضوی: اکسیران)

گزارش کار تهیه ی فوماریک اسید از مالئیک اسید

دانلود حل تمرین مکانیک کوانتمی پیشرفته ژابو به همراه خلاصه کتاب به همراه تمرینات بیشتر

مقاله سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

پاورپوینت درباره گیاهان دارویی

تحقیق در مورد اصول مقدماتي اندازه‌گيري و كنترل فشارسنج ها

جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

دانلود جزوه ی زیست دهم تجربی

طرح درس علوم سوم خزندگان و پرندگان

تحقیق درباره گياهان مورد استفاده در باغ

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیولوژی خون در 91 اسلاید

پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ معاصر پایه یازدهم زمینه های کودتای 28 مرداد

سیستم هیدرولیک تراکتور , جزوه اموزشی سیستم هیدرولیک تراکتور

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )20 اسلاید

طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دهم تجربی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیزم های تقسیم سلولی در 42 اسلاید

پاورپوینت فارسی بیوفیزیک بخش بيوترموديناميك

اکولوژی حیات وحش

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان بوشهر

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان هرمزگان

تحقیق و پاورپوینت در مورد زلزله به صورت کامل و جامع