دانلود رایگان

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد - word) - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد - word)

دانلود رایگان پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد - word) چکیده
هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین جمعیت پرنده، شناسائی عادات و رفتار، شناسایی عوامل تهدید کننده زیستگاه و گونه و در آخر ارائه پیشنهادات کاربردی در جهت حفظ و احیا گونه سیاه خروس و زیستگاههای مختلف آن چه در داخل و چه در خارج از محدوده حفاظت شده ارسباران می باشد.
روش تحقیق بر مبنای جمع آوری اطلاعات و عملیات میدانی بوده که در جهت شناخت زیستگاههای پرنده در محدوده استان، بررسی وضعیت زیستگاه و تخمین جمعیت پرنده در هر یک از زیستگاههای شناسایی شده، انجام گرفته است.
به منظور تعیین پراکنش پرنده، علاوه بر جمع آوری اطلاعات محلی اقدام به تهیه مدل از زیستگاه مادر شد که با تعمیم آن در سایر مناطق به همراه عملیات میدانی, زیستگاههای جدیدی شناسائی گردید که در آن زیست جای پرنده (لک) شامل محلهای لانه گزینی، جوجه آوری، تغذیه، شناسائی گونه های گیاهی مدنظر قرار گرفته است.
در مورد تخمین جمعیت پرنده به علت ناهمگونی منطقه پراکنش و ازهم گسیخته بودن زیستگاهها، روشهای آماری متداول کارائی نداشت. لذا ابتدا سعی شد ازطریق روش معمول (capture-sighting) تعدادی از پرندگان نر علامتگذاری و رهاسازی شوند؛ ولی این روش به دلایل مختلف مفید واقع نگردید. لذا اجبارا اقدام به شناسائی مناطق لک گردیده و در طول اردیبهشت ماه با مشاهده مستقیم در ساعات اولیه صبح (۵:۳۰ تا ۹) و ساعات آخر روز (۶ تا ۸:۳۰) تعداد پرندگان نر در این مناطق شمارش گردید.سپس نسبت پرندگان نر به ماده در ۶ منطقه تجمع در داخل منطقه امن و ۶ منطقه تجمع در داخل منطقه حفاظت شده، بررسی و معلوم شد که در ۷۰% این مناطق نسبت پرنده نر به ماده سه به یک می باشد. لذا در این مطالعه تعداد پرنده نر و ماده سه به یک محاسبه گردیده است. پس از شناخت و بررسی داده های زیستگاههای مورد مطالعه، جمعیت موجود در آنها تلفیق و جمع بندی شده و بر مبنای عوامل زیست محیطی و اکولوژیکی در جهت بهره وری بهینه و حفاظت پایدار، برنامه های مدیریتی زیستگاهها به تفکیک مشخص شده است.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲- پیشینه مطالعاتی.. ۲
۱-۲-۱- پیشینه مطالعاتی در قفقاز ۲
۱-۲-۲- پیشینه مطالعاتی در ایران.. ۳
۱-۳- پراکنش…. ۴
۱-۳-۱- پراکنش جهانی.. ۴
۱-۳-۲- پراکنش در ترکیه. ۵
۱-۳-۳- پراکنش در جمهوری آذربایجان.. ۶
۱-۳-۴- پراکنش در ایران.. ۶
فصل دوم: مطالعات کتابخانه ای
۲-۱- معرفی منطقه حفاظت شده ارسباران.. ۹
۲-۱-۱- وسعت و حدود جغرافیایی.. ۹
۲-۱-۱-۱- حدود چهارگانه جغرافیایی.. ۹
۲-۱ـ۱ـ۲ـ تقسیمات سیاسی ـ اداری.. ۱۱
۲-۱-۲- گونه های شاخص گیاهی.. ۱۱
۲-۱-۳- خصوصیات فیزیکی منطقه. ۱۲
۲-۱-۴- گونه های شاخص جانوری.. ۱۳
۲-۲- معرفی گونه. ۱۴
۲-۲-۱- مشخصات ظاهری.. ۱۶
۲-۲-۱-۱- مقایسه مشخصات ظاهری سیاه خروس قفقازی و اروپائی.. ۱۷
۲-۲- ۲- مشخصات زیستگاه گونه. ۱۸
۲-۲-۲-۱- مقایسه زیستگاههای قفقاز با زیستگاه کلن.. ۱۹
فصل سوم: عملیات میدانی
۳-۱- تجهیزات مورد نیاز ۲۲
۳-۱-۱- تجهیزات اقامتی.. ۲۲
۳-۱-۲- تجهیزات مطالعاتی.. ۲۲
۳-۲- مراجعه به روستاهای منطقه و مصاحبه با افراد. ۲۳
۳-۳- انواع لکهای شناسایی شده ۲۵
۳-۳-۱- لک های شناسائی شده در داخل منطقه امن کلن (از شرق به غرب) ۲۵
۳-۳-۲- لک های شناسائی شده در خارج از محدوده امن و داخل منطقه حفاظت شده ۲۵
۳-۳-۳- مناطق لک شناسائی شده در خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران.. ۲۵
۳-۴- عملیات میدانی در منطقه امن کلن و مشاهده رفتار پرنده ۲۷
۳-۴-۱- تغذیه. ۲۸
۳-۴-۲- استراحت شبانه. ۲۹
۳-۴-۳- صدا ۳۰
۳-۴-۴- الگوهای اجتماعی.. ۳۰
۳-۴-۵- نظام تجمع (Lekking) و تشکیل لک…. ۳۱
۳-۴-۵-۱- ویژگی و کارکرد قلمرو ۳۲
۳-۴-۵-۲- رفتارشناسی تجمع و نمایش (Lekking behaviour) 33
3-4-5-3- جلب جفت… ۳۴
۳-۴-۵-۴- پرش…. ۳۵
۳-۴-۵-۵- رویاروئی نرها ۳۷
۳-۴-۵-۶- جفتگیری.. ۳۹
۳-۴-۵-۷- زادآوری.. ۳۹
۳-۵- تخمین جمعیت… ۴۰
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۴-۱- بررسی نوسانات جمعیت در فصول مختلف سال.. ۴۳
۴-۲- عوامل تهدید کننده زیستگاه و گونه. ۴۳
۴-۲-۱- چرای دام. ۴۳
۴-۲-۲- جنگل تراشی.. ۴۴
۴-۲-۳- علف چینی.. ۴۴
۴-۲-۴- تغییر کاربری اراضی.. ۴۵
۴-۲-۵- شکار ۴۵
۴-۲-۶- سقوط بهمن.. ۴۶
۴-۲-۷- احداث جاده های روستائی وعشایری.. ۴۶
۴-۳- جمع بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج.. ۴۶
۴-۴- پیشنهادات و راهکارهای مدیریتی و حفاظتی.. ۴۷
۴-۴-۱- مدیریت در محدوده امن کلن.. ۴۸
۴-۴-۲- مدیریت زیستگاههای خارج از منطقه امن و واقع در محدوده حفاظت شده ۴۸
۴-۴-۳- مدیریت در زیستگاههای واقع در مناطق آزاد. ۴۸
۴-۴-۴- انجام اقدامات زیربنائی در درازمدت… ۴۹
پیوست… ۵۰
فهرست منابع و ماخذ. ۵۲
فرم ثبت اطلاعات در برآورد شمارش لکها……………………………………………………………………………………….۵۳
فهرست منابع و ماخذ
۱- امیربهبودی حمید، بررسی وضعیت گونه های نادر گیاهی و جانوری ۱۳۷۴
۲- خان محمداف آی.ای، ماکیانهای جمهوری آذربایجان ۱۹۷۱، ترجمه حاجی زاده لیل آبادی،احمد
۳- ضیائی هوشنگ، راهنمای صحرائی پستانداران ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۷۵
۴- طرح مدیریت منطقه حفاظت شده ارسباران، مرحله توجیهی (طرحریزی)، جلد یازدهم، حیات وحش و آبزیان، مدیرطرح: شرکت جهاد تحقیقات آب وآبخیزداری، مشاور: شرکت روانآب، ۱۳۸۱
۵- فیروز اسکندر،حیات وحش ایران (مهره داران)،مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول ۱۳۷۸
۶- مجنونیان هنریک، منصوری جمشید، زهراد بهرام، طرح تحقیقات حیات وحش کشور، گزارش بررسی ترکیب و ساختمان پوشش گیاهی زیستگاه سیاه خروس، ۱۳۶۲
۷- مسعود محمدرضا، بررسی زیستگاه سیاه خروس (منطقه امن کلن) اردیبهشت ۱۳۷۲، گزارش اداره کل


منطقه


زیستگاههای


حفاظت


پرنده


زیستگاه


بررسی


منطقه حفاظت


عملیات میدانی


پیشینه مطالعاتی


داخل منطقه


سیاه خروس


تخمین جمعیت پرنده


تهدید ک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ...

14 ژانويه 2017 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل ورد
word). چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (87 ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (87 صفحه فایل ورد -
word). چکیده. هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ...

20 ا کتبر 2016 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد
word). پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد -
word) - پروژه ها. پروژه , دانلود پروژه , سایت پروژه , پایان نامه , کتاب , دانلود کتاب ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (۸۷ صفحه فایل ورد
word). چکیدههدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ...

21 نوامبر 2016 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل ورد
word). چکیدههدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در ...

بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي

26 نوامبر 2016 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ... آماده: بررسی
جنبه های مختلف فرآیند نورد فلزات – ۸۷ صفحه فایل ورد Word ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل ورد
word). چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین ...

پروژه سياه‌خروس قفقازي - رزبلاگ

7 فوریه 2017 ... مقاله سياه‌خروس قفقازي | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان 15 ا کتبر ... پروژه آماده:
بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 . ... پروژه مقاله سیاه ‌خروس
قفقازی با word دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و ... پروژه آماده: بررسی
جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (۸۷ صفحه فایل وردword).

word – برگه 4 – دانلود مستقیم

فایل شماره 17173 با موضوعات پروژه آماده, تشخیص, بن بست, سیستم های توزیع شده,
.... آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد ...

معرفی و دانلود پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس ...

30 مه 2013 ... نام این فایل : پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87
صفحه فایل وردword). موضوع فایل: علوم انسانی. موضوعات دیگر ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ...

16 سپتامبر 2014 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد
word) با موضوع منطقه ,زیستگاههای ,حفاظت ,پرنده ,زیستگاه ...

بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي - دانلود پایان نامه ...

11 ا کتبر 2016 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل ورد
word). چکیدههدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در ...

بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي - فروش پرفروش ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد -
word) - فروش پرفروش ترین فایل ها. کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی.

فروش فایل پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد -
word)چکیدههدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین جمعیت ...

بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي - فروش پرفروش ...

... بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل وردword).
پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ...

بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي

28 نوامبر 2016 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ...
های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل وردword).

بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي - فروش پرفروش ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ...
۱۷۳ صفحه فایل ورد Word · تحقیق و پایان نامه بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در
...

سری کتاب های تست spectrum - بهترین های روز ایران

25 ژوئن 2016 ... سری کتاب های تست spectrum. ... سری کتاب های تست spectrum. -. موضوعات فایلها
... نرم افزار های آماده. -. آخرین فایلها ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های
سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد - word) 0 ...

دانلود پایان نامه در مورد سیاه‌خروس قفقازی

پایان نامه محیط زیست درباره سیاه‌خروس قفقازی با فرمت ورد و قابل ویرایش اماده ...
دانلود پایان نامه تدوین مدل راهبردی مدیریت بحران در بندر خرمشهر، در قالب فایل word،
. .... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (87 صفحه فایل
...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف فرآیند نورد فلزات – 87 صفحه فایل ...

5 ژانويه 2014 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف فرآیند نورد فلزات – 87 صفحه فایل ورد ... های
مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد - word), ...

دانلود رام فایل فلش فارسی kt07-mb-mt6572-v13 | فروشگاه فروش فایل

10 ژانويه 2017 ... دانلود رام فایل فلش فارسی kt07-mb-mt6572-v13 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های
مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل وردword) · طرح ...

دانلود فایل » آرشیو ربات صدایاب - دانلود فایل

آموزش تصویری اکسل و ورد به صورت تصویری ... آموزش جامع و کامل word و excel به
صورت تصویری ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (
۸۷ صفحه فایل وردword) · بررسي رابطه تغيير در ... با پيشرفت شركت هاي
خصوصي · پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف فرآیند نورد فلزات – 87 صفحه فایل ورد
Word ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل ورد
word) چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین ...

دانلود فایل » آرشیو تحقیق و پایان نامه بررسی ساختار وب معنایی ...

تحقیق و پایان نامه بررسی ساختار وب معنایی وتحول آن در زندگی بشر (فرمت فایل ...
های شبیه سازی عملکرد پیل های سوختی اکسید جامد بصورت word 87 ص + فایل ...
پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل ورد ...
آماده رشته بهداشت عمومی در تصفیه آب در تصفیه خانه با فرمت word-ورد ۸۷ صفحه.

721 – خرید و دانلود تحقیق: بررسی نظریات و انديشه هاي چارلز هندي – 42 ...

3 روز پیش ... 721 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی نظریات و انديشه هاي چارلز هندي - 42 ... كـه در جنبـه
هاي مختـلف آگاهـي، كـار، بهـــــره وري، زمان، سازمان، فردگرايي، بازنشستگي .... 76 –
پروژه آماده: بررسی و بهينه سازي پارامترهای موثر در استحکام خمشی تيرهاي آی ... جنبه
های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل وردword) ...

محيط زيست — پایان نامه ها

26 نوامبر 2016 ... فایل ورد دانلود مقاله ماهیان مهره دار با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در ... این
پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است .... و مورد نیاز گونه
ها را فراهم نماید این مناطق باید برای ماهیان مختلف بستر های متفاوتی فراهم کنند . .....
دانلود مقاله سیاه ‌خروس قفقازی با word دارای 85 صفحه می باشد و دارای ...

فروشگاه فایل محصولات دانلودی - http://Stufile.ir - آی آر بلاگر

پروژه کارشناسی روانشناسی - بررسی اثر موسیقی بر اضطراب ... جزوه معرفی و
بررسی خصوصیات شرکت های سهامی خاص دانلود فایل ... و دانلود *پایین مطلب * فرمت
فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد صفحه ... دانلود تحقیق سیاه خروس
قفقازی ... پیشنهادات کاربردی در جهت حفظ و احیا گونه سیاه خروس و زیستگاههای
مختلف آن چه ...

حفاظت – Google.0f0.in

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد
word). چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین ...

دانلود فایل دانلود فایل - صفحه 746 از 1043 - فروش فایل های مورد نیاز ...

5 نوامبر 2016 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد -
word)چکیدههدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای .

0ll0 - صفحه 10482 از 22504 - سامانه همکاری در فروش فایل

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد
word). فوریه 16, 2016 0. چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در ...

فایل بایگانی - صفحه 4756 از 11024 - پارک نت

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد
word) چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین ...

میترا فایل – برگه 9270 – فروشگاه محصولات دانلودی

2 ا کتبر 2016 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد
word). پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس ...

سیستم بازاریابی فایل های آریایی – برگه 69279 – جستجوی سریع هر ...

15 ژوئن 2016 ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد -
word). چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در ...

منطقه – برگه 2 – مدیا کلوپ

مقاله بررسی و مقایسه خود پنداره زنان شاغل و غیر شاغل منطقه 4 شهرستان شیراز ...
پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد ...

دانلود فایل » آرشیو دانلود کتاب دکوراسیون 87 ص قالب word - دانلود ...

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل ورد
word) · پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف فرآیند نورد فلزات – 87 صفحه فایل ورد ...

دانلود فایل » آرشیو دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته بهداشت عمومی در ...

... آماده رشته بهداشت عمومی در تصفیه آب در تصفیه خانه با فرمت word-ورد ۸۷
صفحه ... هر گونه حيات محتاج آب مي‌باشد، انسانها از آب آشاميدني استفاده مي‌كنند يعني
آبي كه ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه
فایل ... پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف فرآیند نورد فلزات – 87 صفحه فایل ورد
Word ...

کیداک - صفحه 39183 از 42370 - keydoc.ir

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد
word) چکیده هدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین ...

حفاظت بایگانی | صفحه 3 از 5 | 0t0| مرجع کامل تحقیقات کامپیوتری و ...

28 مارس 2016 ... اين مقاله به صورت ورد (docx ) مي باشد و تعداد صفحات آن 52صفحه آماده پرينت مي
باشد ... پایان نامه رشته مرمت آثار تاريخي بررسی نسخ چاپ سنگی” حفاظت و مرمت یک
نسخه ... این فایل را می توانید از لینک زیر دریافت کنید . ... پروژه آماده: بررسی جنبه
های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل وردword).

دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی عمران 44 صفحه – ناب ترین فایل ها

13 نوامبر 2016 ... دانلود فایل تحقیق گزارش کار آموزی عمران 44 صفحه ... پروژه آماده: بررسی جنبه های
مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل وردword) → ...

اخبار بایگانی - صفحه 10228 از 59246 - کمپ مسابقات آنلاین ایران

پايان‌نامه ريشه هاي بدحجابي زنان فرمت فايل : word(قابل ويرايش) تعداد ... پروژه آماده:
بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل وردword).

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس ... - فروش فایل

پروژه آماده: بررسی جنبه های مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (۸۷ صفحه فایل ورد
word). چکیدههدف از مطالعه شناسایی کلیه زیستگاههای پرنده در استان، تخمین ...

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش ...

14 آوريل 2015 ... لیست عناوین مدیریت کلیه گرایشها(1318 عنوان) صفحه 1 صفحه 2 صفحه ... 339 -
پایان نامه بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي ... 341 - بهينه سازي و
معرفي انواع مختلف روشهاي آن 29 ..... 936 - پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران به همراه
فایل Word 57 ..... 17 - آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردن 45 ص

پروژه مقطع کارشناسی مهندسی برق به صورت فایل PDF در 169 صفحه ...

1 روز پیش ... این پروژه به بررسی و طراحی ماشین های سنکرون می پردازد و در سه فصل و ۱۶۹ صفحه و
به صورت فایل Word گردآوری شده است. فصل اول به بررسی اصول ...

persian tahghigh

فهرست پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی در وبلاگ درج شده است. برای کسب .....
847) سياه‌خروس قفقازي ( پایان نامه محیط زیست ) ت.ص : 72 ..... ص : 87 96) پایان نامه
بررسي كمي و كيفي بنتونيت در گل حفاري ت.ص : 210 ...... طرح های زیر بصورت
فایل ورد می باشد. 1. ...... 65) بررسي جنبه هاي مختلف استان گيلان از لحاظ مردم شناسي
ت.

فلسفه و منطق - کتابداری - گردشگری و توریسم - لیست فایل های ...

137, پروژه آماده: بررسی جنسیت و زیبایی شناسی از منظر دیدگاه های مختلف (296 .....
بررسی جنبه های مختلف و گونه های سیاه‌خروس قفقازی (87 صفحه فایل ورد - word).

فایل ها و فرم های کارشناسی - صفحه اصلی

چارت (برنامه) درسی ورودی های 95 به بعد (فایل PDF) سرفصل کارشناسی مهندسی
کامپیوتر بعد از سال1392 (فایل PDF) سرفصل ... فرم انتخاب درس خودخوان (فایل
WORD) آیین نامه مهمانی و انتقال ... فرم درخواست (ثبت نام ) پروژه کارشناسی (فایل
WORD)

لیست فایل های مربوط به گردشگری و توریسم سری اول - سایت فایل یابی

26 ژوئن 2016 ... تحقیق جهانگردی و هتلداری در 115 صفحه .... در توسعه گردشگري در مجموعه توريستي
تفريحي درياچه گلهر (220 صفحه فایل ورد - word) ... پروژه آماده: بررسی جنبه های
مختلف و گونه های سياه‌خروس قفقازي (87 صفحه فایل ورد - word).

تحقیق دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگی های حاصل از ...

19 سپتامبر 2016 ... فایل ورد تحقیق دستیابی و شناخت و طبقه بندی انواع آلودگی های حاصل از فعالیتهای
انسانی، صنایع، تاسیسات در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده ... این پروژه توسط
مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... 3- البود و برج، هاشم، گزارش
بررسی و شناخت صنایع آلوده کننده مسیل ها و کانالهای فاضلاب کش ...

بررسی زبان و زبان شناسی pdf - ایران پروژه

بازگشت به صفحه قبل · تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد -
word ... فایل ورد بررسی زبان و زبان شناسی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در
استاندارد ... تعریف های زیادی از زبان در فرهنگ‌های مختلف علمی و در تمدن های گوناگون
وجود دارد. اما در یك تعریف كلی، زبان نظامی از علایم و اشارات است و پیدایش آن به هر
گونه كه ...

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی

کلیه طرح ها به صورت فایل word 2003 و قابل ویرایش میباشند . ... 41 - گزارش
كارآموزي کارخانه تولید فرآورده های لبنی رامک - دیگ بخار 33 ...... 1452 - بيماري ايدز
و بررسي جنبه‌هاي مختلف آن در جهان و ايران و بررسي نگرش ...... لیست بخش سوم
عناوین پایان نامه های آماده ، پروژه ها و روش تحقیق کلیه رشته در ذیل آمده .... 1105 - گونه
هاي خانواده

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

12 - حفاظت و مرمت نقاشي هاي خانه بيرجندي واقع در شهرستان بروجرد 65 ص ..... 104 -
آماده کردن ترکیب آمیلوز 15 .... 323 - پايان نامه بررسي روشهاي مختلف آبياري بر روي
برخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك برنج (Oryza .... 110 - پایان نامه بررسي
كانه آرايي كانسنگ منگنز 87 ..... 62 - پاورپوینت نوشابه گازدار به همراه فایل Word
27

آ ین احیا - همراه فید

تحقیق ا یداسیون فایل : word قابل ویرایش و آماده چاپ تعداد صفحه :13 ا .... آهن در
واکنش های ا یداسیون و احیا شرکت میکند.vمتابولیسم آهن پیچیده است زیرا این عنصر
در ب ... پروژه رشته جغرافیا با عنوان احیا و طراحی فرهنگی ص ه باستانی به نام چشمه
علی شهر ری ..... البته m+n می‌‌تواند به ح های مختلف گونه‌های ف ی با اجزای مختلف ظاهر
شود.

دانلود انواع فایل

20 دسامبر 2016 ... فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 13 ... دانلود ترجمه مقاله کاربرد کلکتورهای مختلف
در غلظت فلوتاسیون فلدسپار .... پروژه بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های
ارزشیابی د رمدارس ... به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت
های اعتباری ... فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش).

پروژه های معدن - پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی

بررسی اجمالی تکنولوژی توليد آب معدنی و روش های آن و عرضه محصول در کشور و
مقايسه با ساير ..... 3-12002 بررسي عوامل مختلف در افت تحصيلي دانش آموزان 83.

دانلود مقاله کامل درباره اثر سموم بر بدن - خانه

تا كنون بيش از 100 تركيب از اين سموم به بازار آمده است و از راه هاي مختلف بر روي
حشرات ... از مهمترين نمونهlrm;هاي اين گوه ميlrm;توان به متوپرن و ديفلوبنزورون اشاره
نمود. ... آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج
شده است *** ... واکنش گیاهان به تغییر اقلیم و هواشناسي کشاورزي - 19 صفحه فایل
ورد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید - دانلود پایانامه - blogfa.com

فایل ورد تحقيق بررسي خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي جدايه هاي بزي ..... گونه‌های
مختلف را تحت یک گونه واحد و به عنوان پاستورلا مولتوسیدا جمع آورند. ... در سال 1987
، Rimler و Roades تیپ جدیدی را به لیست پاستورلا مولتوسیداهای .... صفحه می
باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ
است.

ارشیو تگها - دانلود پاورپوینت

... برای رده بندی سرویس های محاسبه ابری,ترجمه مقاله چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت
ریسک برون سپاری,ترجمه مقاله چشم انداز های مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت
...

هنر و معماری - نقش برتر پارس - Toufik.fr

... نمایشگاه, و, موزه ,صنایع دستی ,دانلود, مطالعات- معماری · دانلود, تحقیق, معماری ,
نمایشگاه ,بین المللی/word · دانلود, تحقیق, ...... روش های مختلف طراحی معماری: 8 ....
2ـ5 معرفی چند نمونه از پردیس‌های دانشگاهی 87 ...... هزینه نگهداری، حفظ و حراست و
خدمات این گونه کتابخانه ها نیز بسیار زیاد بود. ..... ۳-۱۳-۴ محرمیت در جنبه های مختلف
بنا ۸۰

معماری - نقش برتر پارس - Toufik.fr

بنابراین تنها بخشی از تصمیم گیری ها و فعالیت های مختلف مربوط به زندگی شهری
می تواند به .... این گونه مراکز برای یاری رساندن و تحقق بخشیدنِ اصول جامعه مدنی در
شهرها احداث می گردد. ...... طبق بررسی های باستانشناسی از حدود ۵تا۶ هزار سال قبل از
میلاد آب جنبه تقدس داشته است. ...... ماده 28 کنوانسیون الحاقی کودک مصوب 1368: 87

مجتمع - نقش برتر پارس - Toufik.fr

فضاهای مختلف قسمت اداری لابی، به شرح زیر می‌باشد: 82 الف) فضای ...... جنبه های نو
آوری پروژه: ,اصول معماری پایدار ,اصول طراحی پایدار ,نتیجه گیری جنبه نو آوری ,5 .

پلنگ خالدار آمریکایی

دانلود فایل پاورپوینت در مورد نشانه ک .

دانلود جدیدترین طرح لایه باز فتوشاپ ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار با فرمت Psd

تحقیق در مورد اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه

نقطه جوش 49 ص

پاورپوينت فن آوري ششم درس 6 نوشتن با رايانه 37 اسلايد قابل ويرايش بسيار زيبا و آموزنده

مقاله کامل محاسبه بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران(word)

مقاله درمورد فلسفه اخلاق غربی و اخلاق اسلامی

دانلود تحقیق در مورد جوشکاری1

تحقیق درمورد آشنايي با رشته مهندسي برق

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI 144 ص

تحقیق در مورد B 170 بررسی فنی، مالی پوشال کولر

نقد شعر The Bridegroom by Alexander Pushkin

مطلبی در مورد رشد و بازده محصول

تحقیق در مورد تبديل باد به انرژي

پاورپوینت جوايز كيفيت چه هستند ؟ 15 اسلاید

بتن 35 ص

پاورپوینت درباره ی قوانین مهم مثلثات در مثلث

تحقیق در مورد  انرژی تجدیدپذیر

دانلود تحقیق سازمانهاي اداري تحت نظر مستقيم رهبري

تحقیق در مورد علی شریعتی

پاورپوینت معرفی سیستم ساختمانی سازه چوبی + 5 مقاله کنفرانسی + گزارش ورد

تحقیق درمورد آیت الله طالقانی

تحقیق درباره نقش نماز

اثر شلاقي در زنجيرة تأمين 20 ص

پاورپوینت درس 6 عربی هشتم

تحقیق در مورد چرا حسابداري دولتي و گزارش مالي از يكديگر متفاوت بوده 13 ص

تحقیق هپاتیت ویروسی نوع آ

تحقیق در مورد مفهوم تربيت بدني و ورزش 10 ص

The Primary Applicabiliry of National Law and the Role of International Law