دانلود رایگان

دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه اطلاعات نسبتا کاملی در خصوص روشهای فرآوری گاز طبیعی، حلالهای آمین مورد استفاده در شیرین سازی گاز ترش، مشکلات و معضلات استفاده ا

دانلود رایگان دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز تعداد صفحات: 137
زبان : فارسی
فرمت : (word)
مقدمه:
گازي كه از منابع گازي حاصل مي شود، حاوي مقاديري ناخالصي مانند سولفيد هيدروژن، دي اكسيد كربن، سولفيد كربنيل، دي سولفيد كربن و . . . همراه دارد كه اصطلاحاَ گاز ترش ناميده مي شود. وجود اين گازهاي اسيدي باعث ايجاد مشكلات خوردگي در صنايع نفت و گاز پتروشيمي مي گردد. حذف اين گازهاي اسيدي صرف نظر از ايجاد مشكلات خوردگي كه سالانه باعث از بين رفتن ميليونها دلار سرمايه مي گردد، از نقطه نظر سمي بودن و يا ايجاد گازهاي سمي بسيار مهم است. گاز سولفيد هيدروژن كه مهمترين ناخالصي به شمار مي آيد، از لحاظ سمي بودن قابل مقايسه با سيانيد هيدروژن است و طبق استاندارد بين المللي مقدار آن در جریان گاز نبايد از ppm 4 بيشتر باشد. بنابراين گاز پس از طي يك سري فرآيندها، گازهاي اسيدي اش را از دست داده و به گاز شيرين تبديل مي گردد. فرآيندهايي كه جهت تصفيه گاز به كار مي روند با توجه به شرايط متفاوت بسيار متنوع مي باشند. در حال حاضر آلكانل آمينها به طور گسترده در صنايع تصفيه گاز به عنوان حلال براي جذب هيدروژن سولفايد و دي اكسيد كربن به كار مي روند . بنا براين حفظ كيفيت آمين يكي از اساسي ترين موضوعاتي است كه براي بهبود عملكرد سيستم شيرين سازي گاز مورد برسي قرار مي گيرد. خوردگي بيش از اندازه و اتلاف حلال آمين، دو موضوعي است كه بيشترين هزينه عملياتي را در سيستم آمين به وجود مي آورد.

در این پروژه اطلاعات نسبتا کاملی در خصوص روشهای فرآوری گاز طبیعی، حلالهای آمین مورد استفاده در شیرین سازی گاز ترش، مشکلات و معضلات استفاده از این حلالها، خوردگی در واحدهای فرآوری گاز و روشهای جداسازی آلاینده ها از حلالهای آمین ارائه شده است. این پروژه به فرمت WORD و قابل ویرایش بوده و جهت استفاده دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بسیار مناسب میباشد.

فهرست مطالب
فصل اول: روش های مختلف فر آوری گاز طبیعی.. 8
1-1- تاريخچه روش هاي تصفيه گاز. 9
1-2- فرآیند های جذب در مایع.. 10
1-2-1- فرآیند جذب شیمیایی با واکنش برگشت پذیر. 10
1-2-1-1- محلول نمك قليايي جهت جدا سازي گازهاي اسيدي.. 11
1-2-1-1-1- فرآيندهاي كربنات ها 13
1-2-1-1-1-1- فرآيند كربنات پتاسيم داغ 13
1-2-1-1-1-2- فرآيند كاتا كارب.. 15
1-2-1-1-1-3- فرآيند كربنات گرم آمين.. 17
1-2-1-1-1-4- فرآيند فلكسرب 18
1-2-1-1-1-5- فرآيند گياماركو وتروكك 19
1-2-1-1-1-6- فرآيند سيبورد 22
1-2-1-1-1-7- فرآيند كربنات تحت خلاء 24
1-2-1-1-2 فرآيند الكازايد 25
1-2-1-1-3- فرآيند تري پتاسيم فسفات 26
1-2-1-2- فرآيند الكانل آمين ها 27
1-2-1-3- فرآيند اكسيداسيون در فاز مايع.. 27
1-2-1-3-1- فرآيند جی- وي.. 28
1-2-2- فرآيندهاي جذب فيزيكي گازهاي اسيدي توسط حلال هاي فيزيكي.. 30
1-2-2-1- فرآيند حلال فلور 31
1-2-2-2- فرآيند سلكسول 33
1-2-2-3- جذب به وسيله ي آب.. 35
1-2-2-4- فرآيند سپاسلو 36
1-2-2-5- فرآيند پوريسول 37
1-2-2-6- فرآيند ركتيسول. 38
1-2-2-7- فرآيند استاسولوان 42
1-2-3- فرآيندهاي مخلوط حلال هاي فيزيكي و شيميايي.. 42
1-2-3-1- فرآيند سولفينول 42
1-2-3-2- فرآيند سلفينيگ 44
1-3- فرآيندهاي بستر جامد. 44
1-3-1- فرآيند جذب سطحي خشك... 45
1-3-1-1- فرآیند اکسید آهن.. 45
1-3-1-2- فرآيند اسفنج آهني.. 47
1-3-1-3- فرآيند سافنولايم آر.جي.. 48
1-3-2- فرآيند هاي جذب سطحی در مايع.. 48
1-3-2-1- فرآيند شيرين سازي به وسيله محلول آبكي.. 48
1-3-2-2- فرآيند كميسوئيت.. 49
1-3-3- الك هاي مولكولي.. 50
1-3-3-1- فرآیند جذب سطحي.. 53
1-4- فرآيند نفوذ غشايي.. 55
فصل دوم: فرآیند حلال های آلکانل آمین و بررسی مشکلات این حلال ها در صنایع گاز. 59
2-1- آلكانل آمين ها 60
2-1-1- ساختار شيميايي آلكانل آمين ها 60
2-1-2خواص فيزيكي آلكانل آمين ها 62
2-1-3- واكنش هاي شيميايي الكانل آمين ها 63
2-2- مقايسه و معيار انتخاب الكانل آمين ها 64
2-2-1- تري اتانل آمين ( TEA ) 64
2-2-2- منو اتانل آمين( MEA ) 64
2-2-3- دي اتانول آمين ( DEA ) 65
2-2-4- متيل دي اتانل آمين ( MDEA ) 66
2-2-5- دي گلايكول آمين ( DGA ) 66
2-2-6- دي ايزو پروپانل آمين ( DIPA ) 67
2-3- غلظت محلول هاي آمين.. 68
2-4- شرح كلي فرآيند آمين.. 68
فصل سوم: معضلات حلال آمین در فرآیند فرآوری گاز. 71
3-1- اتلاف آمين.. 72
3-1-1- تبخير ( vaprazation ) 72
3-1-2- اتلاف مكانيكي.. 75
3-1-3- همراه بري ( (Entrainment 75
3-1-3-1- پراكنده شدن فاز مايع در فاز گاز. 75
3-1-3-2- پراكنده شدن گاز در مايع (foaming) 76
3-1-3-2-1- عوامل ايجاد كننده پديده کفزایی.. 77
3-1-4- تجزيه و فساد محلول آمين.. 78
3-2- آلودگي هاي محلول آمين.. 78
3-2-1- هيدروكربن هاي محلول در آمين.. 78
3-2-2- مواد شيميايي تزريقي به محلول آمين.. 78
3-2-3- ذرات ريز معلق در محلول آمين.. 79
3-2-4- محصولات فساد و تجزيه آمين.. 79
3-2-4-1- تجزيه حرارتي.. 79
3-2-4-2- تجزيه شيميايي.. 80
3-2-4-2-1- واكنش هاي آمين ها با CO2 80
3-2-4-2-1-1- واكنش برگشت نا پذير MEA با CO2 80
3-2-4-2-1-2- واكنش برگشت ناپذير DEA با CO2 82
3-2-4-2-1-2-1- تاثير پارامترهاي مختلف در سرعت واكنش هاي تجزيه و فساد DEA ( ) 86
3-2-4-2-1-2-1-1- تاثير دما 86
3-2-4-2- 1-2-1-2- تاثير غلظت اوليه DEA.. 88
3-2-4-2- 1-2-1-3- تأثير فشار و حلاليت CO2 89
3-2-4-2- 1-2-1-4- تأثير PH محلول. 90
3-2-4-2-1-3- واكنش برگشت ناپذير DIPA با CO2 90
3-2-4-2-1-4- واكنش برگشت پذير DGA با CO2 91
3-2-4-2-1-5- واكنش هاي برگشت ناپذير MDEA با CO2 [16] 91
3-2-4-2-1-5-1- نقش پارامتر هاي مختلف در سرعت فساد و تجزيه MDEA (KMDEA) 96
3-2-4-2-1-5-1-1- تأثير دما 96
3-2-4-2-1-5-1-2- تأثير غلظت اوليه MDEA.. 97
3-2-4-2-1-5-1-3- تأثير فشار جزئي CO2 98
3-2-4-2- 2- واكنش هاي برگشت ناپذیر آمين ها با COS. 99
3-2-4-2- 2-1- واكنش هاي برگشت ناپذير MEA با COS. 99
3-2-4-2- 2-2- واكنش هاي برگشت ناپذير DEA با COS. 99
3-2-5- نمك هاي آمين مقاوم حرارتي.. 103
فصل چهارم: خوردگی در واحد های فرآوری گاز. 109
4-1- انواع خوردگي.. 110
4-1-1- خوردگي عمومي.. 110
4-1-2- خوردگي گالوانيكي.. 111
4-1-3- خوردگي شياري.. 111
4-1-4- خوردگي حفره اي.. 112
4-1-5- خوردگي سايشي.. 112
4-1-6- خوردگي تنشي.. 112
4-2- اثر گازهای اسیدی H2S و CO2 بر خوردگی.. 113
4-3- تاثير نمك هاي مقاوم حرارتي بر خورندگي محلول آمين.. 116
4-3-1- اثر غلظت آنيون هاي نمك مقاوم حرارتي بر خوردگي.. 116
4-3-2- اثر نمك سديم آنيون ها بر خوردگي.. 117
4-3-3- اثر دما بر خورندگي آنيون هاي نمك مقاوم حرارتي.. 118
4-3-4- اثر غلظت آنيون هاي نمك مقاوم حرارتي بر PH محلول آمين و تأثيرآن بر خوردگي.. 119
4-4- روش هاي جلوگيري از خوردگي در سيستم هاي آمين 122
فصل پنجم: روش های جداسازی آلودگی ها از محلول آمین.. 123
5-1- جداسازی هيدروكربن هاي محلول، مواد شیمیایی تزریقی و ذرات جامد معلق در محلول آمین.. 124
5-1-1- فیلتراسیون.. 124
5-1-1-1- فیلتر گاز ترش ورودی.. 124
5-1-1-2- پریکوت فیلتر. 125
5-1-1-3- فیلتر کربن فعال. 125
5-2- جداسازی نمک های مقاوم حرارتی و محصولات فساد و تجزیه آمین از محلول آمین.. 126
5-2-1- روش های احیاء موقت: 126
5-2-1-1- جايگزين كردن آمين كار كرده و آمين كار نكرده و تميز. 126
5-2-1-2- خنثی سازی نمک های مقاوم حرارتی.. 127
5-2-2- روشهای احیاء کامل.. 128
5-2-2-1- تعویض بستر یونی.. 128
5-2-2-2- الکترودیالیز. 130
5-2-2-3- روش احیاء حرارتی(تقطیر) 131
فهرست منابع 136

کلمات کلیدی
دانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه مهندسی شیمی- دانلود شیمی ,دانلود رایگان شیمی,تحقیق شیمی,پروژه شیمی,مقاله شیمی,مقالات شیمی، پاورپوینت شیمی، پایان نامه شیمی، کارآموزی شیمی، ترجمه شیمی، تحقیق آماده شیمی، تحقیق شیمی، کارشناسی ارشد، دانلود,رایگان، تحقیق، پروژه، مقاله، مقالات، پایان نامه، کارآموزی، ترجمه، آماده، کارشناسی ارشد، پایان نامه، گاز طبیعی- گاز ترش- گاز شیرین- شیرین سازی گاز- گاز مایع- مایع سازی گاز- NGL- هیدروژن سولفوره- ترکیبات گوگردی-مرکاپتان- حذف مرکاپتان-دانلود پایان نامه مهندسی شیمی- دانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه مهندسی شیمی- پایان نامه شیرین سازی گاز- sour gas- sweet gas- gas sweetening- MEA- فرآیند جذب با آمین- جذب فیزیکی- جذب شیمیایی-DGA- Purisol-جذب شیمیایی-جذب فيزيكي، جذب شیمی- فیزیکی، فرآيند كربنات پتاسيم داغ، فرآيند كاتا كارب، فرآيند بنفيلد، فرآيند گيا ماركو – وتركك، فرآيند سيبرد، فرآيند كربنات در خلاء، فرآيند تري پتاسيم فسفات، فرآيند فنلات سديم، فرآيند آلكازيد، فرماليدها، متانول، فنل، اتانل آمين ها، اسيد آرسنيوس، گلایسين، خوردگي عمومی، خوردگي گالوانيكي، خوردگي شياري، خوردگي حفره اي، خوردگي سايشي، خوردگي تنشي

گر به دنبال مقاله، کتاب یا پایان نامه خاصی هستید و یا نیاز به ترجمه تخصصی و روان دارید، درخواست خود را به این آدرس ایمیل کنید:
petrokadeh@yahoo.comدانلود رایگان پایان نامه- پایان نامه مهندسی شیمی- دانلود شیمی


دانلود رایگان شیمی


تحقیق شیمی


پروژه شیمی


مقاله شیمی


مقالات شیمی، پاورپوینت شی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پتروکده دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز - صفحه اصلی

در این پروژه اطلاعات نسبتا کاملی در خصوص روشهای فرآوری گاز طبیعی، حلالهای آمین
مورد استفاده در شیرین سازی گاز ترش، مشکلات و معضلات استفاده ا.

دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز – یونی گلد

4 نوامبر 2016 ... دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز. تعداد صفحات: ۱۳۷. زبان : فارسی.
فرمت : (word). مقدمه: گازي كه از منابع گازي حاصل مي شود، حاوي ...

دانلود پروژه با عنوان فراوری ، تصفیه و جذب گاز - نیک فایل

1 مه 2016 ... فصل اول: روش های مختلف فر‌‌آوری گاز طبیعی.. 8. 1-1- تاریخچه روش‌های تصفیه گاز. 9
. 1-2- فرآیند های جذب در مایع.. 10. 1-2-1- فرآیند جذب شیمیایی با ...

دانلود دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز رایگان - پرشین ...

10 دسامبر 2016 ... دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز فیلم از یوتیوب آهنگ جدید ایرانی
بارکد بادیگارد فروشنده بازار من سالوادور نیستم دات کام هارپ آماده ...

پایان نامه فراوری ،تصفیه و جذب گاز

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه فراوری ،تصفیه و جذب گاز ...
فصل دوم: فرآیند حلال های آلکانل آمین و بررسی مشکلات این حلال ها در صنایع گاز ۵۹
.... صنایع تصفیه گاز به عنوان حلال برای جذب هیدروژن سولفاید و دی اکسید کربن به
...

دانلود پروژه با عنوان فراوری ، تصفیه و جذب گاز - …

دانلود پروژه با عنوان فراوری ، تصفیه و جذب گاز - … دانلود تحقیق آماده در مورد آشنایی
با گاز سولفید … دانلود رايگان جزوه فرآوری و انتقال گاز طبیعی - … دانلود ...

پروژه ی جذب گاز ( کارشناسی) - تخفیفستان فایل

22 دسامبر 2016 ... بهترین و کامل ترین پروژه دانشجویی در مورد جذب گاز برسی ۳۱ موضوع با ... پتروکده
دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز – صفحه اصلی

دانلود پروژه با عنوان فراوري ، تصفيه و جذب گاز - فروشگاه فایل سرا

12 نوامبر 2016 ... برچسبدانلود پروژه دانلود تحقيق دانلود رايگان دانلود پروژه با عنوان فراوري ،
تصفيه و جذب گاز دانلود کارآفريني دانلود کارورزي دانلود مقاله طرح ...

دانلود پروژه با عنوان فراوری تصفیه و جذب گاز نیک فایل - osmano man

15 فوریه 2017 ... آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه
بار ببوسیم یا دوبار ؟ * * * * مبارکتر شب و خرمترین روز / به ...

پایان نامه ی فراوري ، تصفيه و جذب گاز. doc - دانلود طرح تجدید نظر ...

7 فوریه 2017 ... فرآيندهايي كه جهت تصفيه گاز به كار مي‌روند با توجه به شرايط متفاوت ... تصفيه
گاز به عنوان حلال براي جذب هيدروژن سولفايد و دي اكسيد كربن به ...

لیست منابع پژوهشی ، نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته شیمی ...

برای مشاهده چکیده و فهرست مطالب پروژه، بر روی "عنوان پروژه" کلیک نمائید. کد
پروژه .... SH110- پایان نامه فراوري ، تصفيه و جذب گاز · SH111- پایان نامه گل
حفاري.

دانلود چدن نشکن وکروی سازی گرافیتها - سال فایل

چدن های نشکن یا چدن های با گرافیت کروی، خانواده ای از چدنها هستند و همان طور که از ...
دانلود پروژه فراوري ، تصفيه و جذب گاز. دانلود پروژه فراوری ، تصفیه و جذب گاز.

مقاله حلاليت هيدروژن سولفيد در محلول هاي آبي متيل دي اتانول آمين فعال ...

10 مارس 2017 ... مقاله حلالیت هیدروژن سولفید در محلول های آبی متیل دی اتانول…, مقاله ... محلولهای
مائی دی اتانول آمین در صنایع گاز کاربرد وسیعی داشته وب ه عنوان جاذب CO2 .... دانلود
پروژه مقاله ريزکپسول سازي با فایل ورد (word), مقاله ريزکپسول سازي با . ....
کافینت دانشجو (اندیشه) پایان نامه ی فراوري ، تصفيه و جذب گاز. doc

قطب نفت و گاز - ut.ac.ir

فرایند های جذب سطحی · استخراج مایع – مایع و پدیده های سطحی · کاتالیست و مهندسی
... در راستای عنوان قطب "فراوری نفت و گاز" و با توجه به منابع عظیم نفت و گاز در
کشور؛ ... در کلیه زمینه های فوق دارای تخصص مرتبط و امکانات تحقیق و توسعه می
باشند. ... (R) FCC) و Gas-To- Liquid (GTL) و نیز تصفیه گاز و برشهای نفتی می
باشد.

SH110 پایان نامه فراوری ، تصفیه و جذب گاز - قیمت 20,000 تومان

نام فروشگاه : فروشگاه دانشجویی تحقیق سرا پروژه پایان نامه طرح توجیهی اقتصادی
مقاله تحقیق گزارش کارآموزی کلیه رشته ها. ۱۹,۰۰۰ تومان · دانلود پروژه با عنوان ...

پروژه های دانشجويی مهندسی شيمی و نفت - پروژه مهندسی شیمی

برچسب‌ها: پروژه ASPEN PLUS, پروژه مهندسی شیمی, شبیه سازی برج جذب, پایان نامه
... عنوان پروژه: فروش پروژه پایان نامه بهره برداری تصفیه و فراوری بهینه گاز.

واحد ۱۱6 : تصفیه (فرآوری) اتان

در برج جذب توسط جریان متقابل آمین و گاز اتان ،CO2 گرفته شده و در آمین حل می ...
موضوع پروژه من بررسی مشکلات خوردگی در واحد تصفیه اتان با آمین نوع دوم میباشد.

دانلودکده مهمون من باش - مطالب شیمی نفت و گاز

دانلود پروژه های شبیه سازی,پروژه های تخصصی مهندسی شیمی,گزارشکار آزمایشگاهی و
سوالات ... نوع مطلب : شیمی نفت و گاز، پروژه هایسیس، سوالات استخدامی، پایان نامه
های دانشجویی، پروژه و ... به عنوان مثال می توان به واحدهای مختلف موجود در یك
پالایشگاه نفت اشاره كرد. .... لینک های مرتبط : شیرین سازی گاز، فرآوری ، تصفیه و
جذب گاز،.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 12 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم ... 27 - بررسی
تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل ... 37 - بررسی مقاله ای از
ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده) ... 49 - بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن
لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی (چکیده)

آشنایی با فرآيند هاي شيرين سازي گاز طبيعي

21 ژوئن 2015 ... علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دی ...
علاوه بر این گوگرد موجود در گاز ترش می تواند استخراج شود و به عنوان محصول .... یک
واحد با فرایند جذب آب و به دنبال آن تصفیه با آمین %۱۵-۱۲ کمتر هزینه .... امکان
سنجی و طراحی مفهومی پروژه های دریایی ... سلام لینک دانلود ایراد دارد.

استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 96 | «ای استخدام»

11 ساعت قبل ... برای دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان اینجا کلیک کنید ...
ویژه ای در ساخت و راه اندازی این پروژه عظیم ملی داشتند که این پروژه به دست ایشان ...
خبر ۵ دی ۹۵ – برگزاری آزمون کتبی استخدام شرکت فولاد مبارکه با حضور ... فارغ
التحصیلی دوره کارشناسی آنان فقط عنوان رشته تحصیلی بدون گرایش ...

دانلود پروژه فارسی تحت عنوان جذب گاز - داک لینک

فرمت :word تعداد صفحات :۱۲۸ زبان : فارسی در جذب گاز، بخار انحلال پذیري که با
گاز بی اثر مخلوط شده است توسط مایعی که گاز حل شده نسبتاٌ در آن قابل حل است از ...

پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده ...

شبیه سازی پالایشگاه گاز با استفاده از بسته ی یارانه ای HYSIM ... بررسی
تصفیه ی پساب حاوی کروم توسط قارچ ها و بهبود شرایط جذب و مطالعه ی سینتیک.

پروژه هاي حوزه صنعت و معدن فن آوران پارسيان - فن آوران پارسیان

گاز های خروجی از کوره های ذوب مس و قسمتی از گاز های کوره های کنورترها ، به عنوان
خوراک ... با اجرای این پروژه علاوه بر خود کفایی کشور در تولید اسید سولفوریک که
... همچنین SO3 خروجی از کنورتر، در دو عدد برج ، جذب اسید سولفوریک شده و تبدیل به
.... بر استفاده اصلی خود در کارخانجات تولید روغن موتور (به عنوان حلال و تصفیه
کننده ...

ستاد نانو - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

این پژوهش در انتزاعی ترین نوع تحقیق بر آن است که با بررسی گام های علمی بررسی
شده و ... این موضوع دغدغه اصلی ستاد نانو نیز است .... پایه ساختارهای نانو حفره‌ای
برای جذب گاز اتیلن و بخار آب; آفت‌کش های نانوکپسوله شده یا فرموله شده ... برای
تصفیه آب; تولید آلومینای نانولیفی (بوهمایت) برای جذب انواع آلاینده یون‌های با بار
منفی ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4058 - کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج (چکیده) .... 4122 -
ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده) .... 4240 - جذب حد
اکثر توان در آرایه های خورشیدی با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی (چکیده) ..... 4621
- بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه ...

کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)

کارنامه پژوهشي مدیریت پژوهش و فناوري، چکیده پروژه هاي پژوهشي و دانشجویي تحت
حمایت )1380-1391( • ... تصفيه پساب هاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد
تركيب رآكتورهاي ... استفاده از فرآيند جذب سطحي جهت كاهش تبخير هيدروكربن هاي
آالينده محيط زيست .... طراحي و بهينه سازي فرآيندهاي مايع سازي و جداسازي گاز زير
دماي محيط.

همه چیز در مورد کربن فعال - عمران

کربن فعال به عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی میباشد. ... در این مقاله مراحل
تولید کربن فعال و ساختار منفذی انواع کربن فعال مورد بررسی قرار میگیرد. ...
گستردهای با توجه به قابلیت جذب گازها و مایعات مزاحم دارند و میتوان از آنها برای
تصفیه و .... این کربنها برای جداسازی و جذب گاز و مایع در محیطهائی با غلظتهای
خیلی کم مورد ...

درخواست پيشنهاد پروژه پژوهشي

از آنجا كه يكي از ابزار هاي بررسي موضوع پروژه نرم افزار هاي شبيه سازي نظير ...
تاثير شرايط فرآيند احيا بر عملكرد جذب و طول عمر بسترها ازجمله تركيب در صد ، دما
... پالايشگاه گاز پارسيان با ظرفيت توليد 82 ميليون متر مكعب استاندارد گاز ...
كننده دوفازي جداسازي شده و گاز خروجي اين جداكننده جهت تصفيه به واحد 800 ارسال مي
شود .

پایان نامه شیرین سازی گاز طبیعی – کلاس دانشجو

15 آگوست 2016 ... ... توسط محلول آمین ۷۴ پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گاز های طبیعی,دانلود
تحقیق تصفیه . ... اگر چه اکثراً شیرین سازی گاز ترش شامل فرایند جذب ... مرکز
پایان نامه ... دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی شیمی با عنوان شیرین سازی گاز . ...
علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا .

دانشکده ها | دانشگاه شیراز

این دانشکده در سال ۱۳۵۶، تحت عنوانِ دانشکدۀ حقوق، در مجموعۀ دانشگاه شیراز و در قالبِ
... این دانشکده از مهرماه سال ۱۳۴۸ با جذب ۸ دانشجو و ۱ عضوِ هیأت علمی، فعالیت های علمی
.... علوم مربوط به نفت، پتروشيمي، گاز و همچنین، مراحل تصفیه آن ها، تبدیل انرژی، ...
ضمناٌ مجوز نوگشایی رشته مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز نيز اخذ شد که ...

ﻣﻘﺎﻟـﻪ - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺁﺋﺮﻭژﻝ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ. ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ .... ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ...

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

2 مارس 2003 ... ﭘﺮوژه. ﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓ. ﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. : اﻟﻒ. -. ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ از. ﺑﻮدﺟﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ....
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو اﻋﻢ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ... آب، ﮔﺎز، ﺑﺮق و. ﻓﺎﺿﻼب. )
و اﻧﺘﻘﺎل زﺑﺎﻟﻪ، ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت. وﺗﺠﻬﯿـﺰا. ت ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫـﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب،وﺳـﺎﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل ..... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
اﺳﺘﺎﻧﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮاﻣﻮرﻣﺸﺎوران وﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ.

تحقیق تصفیه گاز

واژه های کلیدی: گاز ترش، شیرین سازی گاز، آلکانول آمین ها، شبیه سازی فرآیند،
پارامترها ... با روشهای جذب همراه با واکنش”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،
۱۳۷۶٫ ... علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا
کردن دی ... علاوه بر این گوگرد موجود در گاز ترش می تواند استخراج شود و به عنوان
محصول ...

پایان نامه پروژه - پایان نامه های مهندسی شیمی

پایان نامه پروژه - پایان نامه های مهندسی شیمی - ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی
علوم پایه علوم انسانی دانلود رایگان پروژه. ... شبيه‌سازي فرآيندي توليد پلي
استايرين با استفاده از تغيير در نوع راكتور و محيط واكنش. مدل سازي بخش كاهش
شتاب رايزر ... بررسي پارامترهاي انتقال جرم در ستون جذب گاز-مايع از نوع packed.
فراوري گاز ...

مجله پنجره خلاقیت | ایده‌های دکتر علی اصغر جهانگیری برای خوداشتغالی

امروز من به عنوان یک کارآفرین که دغدغه اشتغال جوان‌های کشور را دارم می‌خواهم با شما ...
منظورم آن‌هایی نیست که بشر در تولید آن دخالت دارد، منظورم مواردی بدون دخالت بشر
است. .... پانزده هزار هکتار زمین مناسب با آب تصفیه شده و امکانات اقلیمی گوناگون هدر
می‌رود. ...... با سلام من یک باغ ۷۵۰ متری درحومه ی رشت دارم آب و برق و گاز هم در
نزدیکیش ...

تحقیق جذب و واجذبی گاز | شبکه مقاله

26 آگوست 2016 ... توضیح مختصر: دانلود تحقیق با موضوع جذب و واجذبی گاز، در قالب doc و در 117
صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: نوعی عملیات انتقال جرم به نام جذب گاز و عریان
سازی ، ... لیچینگ ( فرآوری اورانیوم دسته: شیمی فرمت فایل: doc حجم فایل: 32
کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 ... 62 آزمایشگاه و تصفیه آب … 62 اتاق ...

آموزش جامع فرایندهای پالایشگاه و پالایشگاههای پارس جنوبی - آموزشگاه ...

با اینکه نفت شیرین (با لزجت کم و نیز با گوگرد کم) به صورت تصفیه نشده در
وسایل .... متحده را به عنوان پالایشگاه دارای بیشترین ظرفیت پالایش (با ظرفیت
۴۳۳،۰۰۰ ... علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا
کردن دی ... شرح فرایند تصفیه گاز با آمین(قسمت جذب) ... دانلود رایگان ۱۵ صفحه
نخست.

راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت | مرجع دانلود پایان ...

برای دسترسی به پایان نامه مورد نظر خودتان از منوی بالای سایت روی دسته بندی رشته
ای ، رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید پربازدید ترین پایان نامه های این سایت. ...
پروژه دوره كارشناسی مدارك پزشكی با موضوع بررسی نظرات كارشناسان ذیربط با
اعتیاد ..... نامه مدیریت صنعتی :ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با
استفاده از …

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮري ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از ﻣﺘﺎن ﺑﺎ اﺳ

ﻏﺸﺎﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﯾﻤﯿﺪي. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ... دي اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ از ﮔﺎز
ﻃﺒﯿﻌﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﻣﺪل. ﺟﺬﺑ. ﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ... ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎز
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺸﺎﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﯾﻤﯿﺪي. 41. 3 -5-1- ..... ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻓﺮاوري، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز، اﻏﻠﺐ ... اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل، ﮔﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.

پایان نامه شیرین سازی و تصفیه گاز… - نمونه!

4 سپتامبر 2016 ... شرح واحدهای اصلی تصفیه و فرآوری گاز ... فرآیند GIAMMARCO-VETROCOKE
برای جذب CO2 ... شیرین سازی گاز های طبیعی; پایان نامه شیرین سازی; دانلود پایان
نامه; فرایند شیرین سازی گاز ... عنوان مقاله : مراحل مختلف تصفیه آب در تصفیه خانه
فرمت : word تعداد صفحات : 83 مقدمه آب ماده اي فراوان در كره زمين است.

وبلاگ یک مهندس... - پایان نامه مهندسی شیمی گرایش گاز

پایان نامه مهندسی شیمی گرایش گاز با عنوان: روش های شیرین سازی گاز طبیعی.
پیشگفتار. علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز
جدا کردن ... گاز طبیعی ترش کاملاً شبیه فرایند های آب زدایی به کمک گلیکول و جذب
NGL می باشد. ... فاكتورهای اقتصادی در تصفیه گاز .... دانلود کتاب جزوه مقاله پروژه (
88)

653 K

ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ... ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﮔﻮﮔﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼﻝ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ .... ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﮔﻮﮔﺮﺩﺯﺩﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ... ﻭ ﻧﻴﺘﺮﻭژﻧﻲ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ... ﮔﻮﮔﺮﺩﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻮﮔﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷــﺪ ﻭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ.

مهندسی فرآیند

ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ. GTL. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ارزش اﻓﺰوده. ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ. ﻋﻠﻲ ﻋﺰﻳﺰزاده. 1. ، رﻫﺎم
ﺑﺼﻴﺮ. 2 .... در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﺮﺑﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺣﺪود. 5/3 -. 5/2 ... از ﻣﺪل
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ دﻣﺎ و. ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﭼﻨﺪ ..... ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ
ﻫﻴﺪروژن و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ از ﮔﺎز ﺗﺮش ﻛﻪ ﺧﻮراك واﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮔﺎز ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ رازي ﺑﺎ. ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ.

ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان د - سازمان ملی استاندارد

اﻣﺮوزه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﭘﯿﺎم آور ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﺗﺠﺎرت ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺼﺮف ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ . در ﺑﻨﮕﺎﻫﻬـﺎي ...
ﮔﺎﻣﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺆﺛﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻨﻮان.

مقاله تغییردر حلال آمین جهت فرایند شیرین سازی گاز مطالعه موردی ...

مقاله تغییردر حلال آمین جهت فرایند شیرین سازی گاز مطالعه موردی : پالایشگاه هاشمی
... مواد و انرژی ،کاهش هزینه ها ، افزایش ظرفیت تولید و بهبود عملیات با دیدگاه عدم
تغییر ... امتیاز جذب انتخابی آلاینده های اسیدی می باشند در فرآیند شیرین سازی
استفاده ... در این مقاله با بررسی بر روی انواع حلال آمین از نقطه نظر خاصیت بازی و
خاصیت ...

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺭﻭﺵ ﻱ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍ Sea - Sid

ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
... ﮐـﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭﺯﺩﺍﻳـﻲ ﺑﻴـﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺎ ﺷﮑﺴﺖ .... ١. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ. Seaboard. ﺑﺮﺍﯼ
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﯼ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﯽ. : ١. ﻭﺭﻭﺩﯼ ﮔﺎﺯ ﺗﺮﺵ. ٢. ﺑﺮﺝ ﺟﺬﺏ. ٣. ﺑﺮﺝ ﺩﻓﻊ ..... ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮔﻮﮔﺮﺩ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ. ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ... ﺭﻭﺵ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ.

گروه صنعتی شیشه کاوه > شرکت ها > مواد شیمیایي > کاوه سودا

با توجه به توليد محدود اين محصول در ايران گروه صنعتي شيشه كاوه در جهت ... در روش
سنتز شیمیایی از سنگ آهک و نمک معمولی به عنوان مواد اولیه استفاده میشود. ... که در
برج اول حبابهاي آمونیاك از پائین برج بالا آمده و توسط محلول آب نمک جذب و حل می شود.
... در فرآیند حرارت دادن سنگ آهک، علاوه بر گاز دي اکسید کربن، اکسید کلسیم نیز ...

اعضاي هيأت علمي: رمضان واقعی - دانشگاه صنعتی شاهرود

زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی و بهره برداری تصفیه خانه های آب و فاضلاب، طراحی و
بهره ... افتخارات علمی و اختراعات: ثبت اختراع با عنوان ارتقای برکه های تثبیت ...

پروژه شیرین سازی گاز | ایران نشر

موضوع پروژه: شیرین سازی گازتعداد صفحات: 146 صفحهفرمت پروژه: WORD ... علاوه
بر جدا کردن آب ، نفت و NGL یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دی
اکسیدکربن و گوگرد می باشد. ... اگر چه اکثراً شیرین سازی گاز ترش شامل فرایند
جذب آمینی می باشد ، ممکن است از خشک کننده های جامد ... فاکتورهای اقتصادی در
تصفیه گاز

عنوان رساله: محدودیتهای قانونی بکارگیری قرار دادهای ... - پایان نامه سرا

ریسک پذیری ، کیفیت نفت یا گاز موجود در مخزن )اینکه ترش باشد یا شیرین( ،
شرایط ... نسل سوم قرارداد بیع متقابل تنها روش قراردادی میباشد که ایران در پروژه های
.... توجه به موضوع حقوق عمومی و موضوع قراردادهای مشارکت در تولید انتخاب و گزینش
شده اند. .... وزارت نفت و شرکت ملی نفت در جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کند و چالش
های ...

قسمت چهارم پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق -

پایان نامه روش های اسید زنی و تاثیر آن بر بهره دهی مخازن موجود در انبار پایان نامه
فراوری ، تصفیه و جذب گاز .... پروژه کامپیوتر تحت عنوان طراحی وب سایت دانلود
كتاب

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن

ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ. و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﯿﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤـﻮﻻت و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي
ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ... اﺻﻼح و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي .... ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق را دارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﮐـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ...... ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺎز ﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه. 13 ...... ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺬب آب ﮔﯿﺎﻫﯽ
دﯾﻮﺗﯿﻮن.

بررسي فرآيند هاي شيرين سازي گاز طبيعي - IranPetroTech

2 جولای 2012 ... علاوه بر جدا کردن آب ، نفت و NGL يکي از مهمترين بخش هاي فرآوري گاز ... علاوه بر
اين گوگرد موجود در گاز ترش مي تواند استخراج شود و به عنوان محصول جانبي به فروش
برسد. .... يك واحد با فرايند جذب آب و به دنبال آن تصفيه با آمين %15-12 كمتر ... با
آمین, پروژه شیرین سازی گاز طبیعی, پروژها تصفیه گاز پالایشگاه ...

مهندسی شیمی | پروژه ها

این صنعت از سال ۱۹۲۰ با تولید استون به عنوان اولین محصول پتروشیمی از الکل ....
دانلود رایگان کتاب اصول نم زدایی در صنایع نفت و گاز – مهندسی شیمی (پتروشیمی)
.... دستگاه ها در پالایشگاه گاز; مروری بر انواع برجهای جذب واحدهای تصفیه گاز ترش ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه ... بررسی سیستم
تحریک و راه انداز ژنراتور های نیروگاه های گازی .... دانلود پایان نامه کارشناسی در رشته
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی .... پایان نامه رشته ساخت و تولید با عنوان پاشش فلزات
(Metal Spray) ... پایان نامه درباره تصفیه فاضلاب صنایع غذایی.

دانلود - پژوهشگاه صنعت نفت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻟﻜﺘﺮﯾﺴـــــﯿﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍه آن، ﺍﻧﺮژی ﺣﺮﺍرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎد
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ، .... در ﺍﯾﻦ ﭘﺮوژه، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺗﻌﻤﯿﺮﺍت و ﻧﮕﻬﺪﺍری
ﭘﺎﻻﯾﺸـــﮕﺎه ﮔﺎﺯ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت، ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺍﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ... ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﻧﻬﺎد ﻣﺴﻮل ﺗﺠﻤﯿﻊ دﺍﻧﺶ در وﺯﺍرت ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍن ﻣﺠﺮی
ﻃﺮح ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

آشنایی با کارخانه روغن نباتی | پایگاه علمی سعید سان

20 جولای 2014 ... فصل اول اين مقاله راجع به آشنايي كلي با مكان كارخانه و محصولات جانبي آن و سال ...
فصل دوم: توضيح خط توليد تصفيه روغن نباتي ... بعد از آن جذب اسيد هاي چرب آزاد
بوسيله سود صابون توليد مي شود سپس .... وقتي انجام مي شود كه روغن مايع غير اشباع
كاتاليست جامد و گاز با تماس ..... دانلود فایل ورد کارخانه روغن نباتی.

15 صفحه پروژه کریبن فعال.docx

این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولید می ‌شود و تحت عملیات فعال ‌سازی ...
این ماده جاذب ، مراحل تولید آن و روشهای احیای آن در صنعت پرداخته شده و با گردآوری ... و
در بخش منابع و مراجع، نام منابع به همراه مولف و سایرمشخصه ها قید گردیده است. عنوان
نامه .... با توجه به قابلیت جذب گازها و مایعات مزاحم دارند و می‌توان از آنها برای تصفیه و
...

پایان نامه شیمی- بخش 3 - فروش پایان نامه، دانلود پایان نامه، دانلود ...

عنوان پروژه : رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوکاتالیست ها رشته: شیمی
..... عنوان پروژه: شبیه سازی سینتیکی تولید متانول از گاز سنتز رشته: شیمی .....
عنوان پروژه: فرایند جذب بیولوژیکی نیتروژن و کربن توسط لجن فعال رشته: شیمی
..... عنوان پروژه: مدل سازي راكتور اختلاط كامل لجن فعال در تصفيه پساب شهري

طراحی مدارات الکترونیک - انجام پروژه الکترونیک 09196600349

7 ژانويه 2017 ... دانلود بیش از ۳۹۰ پروژه الکترونیک در بر گیرنده الکترونیک آنالوگ تا دیجیتال به
.... مقاله ای با عنوان مینیمم کردن طرح مدارات منطقی که بیش از یک خروجی دارند با ....
ظرفیت و چالش های پیش روی مهندسی فرآیند و تولید فرآورده های زیستی دریا .... مروری
بر فرايندهای بيولوژيكی تصفيه گاز طبيعی و بازيافت گوگرد

صنایع معدنی

تام در بخش صنايع معدني و آهن و فولاد، اجراي پروژه ها را در نقش پيمانكار عمومي
بصورت EPC ... با توجه به نگاه جامع و توجه همه جانبه شركت تام به صنايع معدني و
صنعت توليد آهن و فولاد، ... o نيروگاه هاي حرارتي (گازي، بخار ،سيكل تركيبي و
بازيافت حرارت) ، ... FUCHS-INTECO در بخش مهندسي پلنت هاي فولاد سازي و كوره هاي
ذوب و تصفيه.

شرکت کروز

به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده قطعات خودرو کشور، این وظیفه . ... با امضای
قرارداد میان کروز و کونتیننتال ، یکی از بزرگ‌ترین قطعه سازان جهان برای ...

سامانه اخبار مبنا - مشاوران بهسازی، نوسازی انرژی - گروه مبنا

راه اندازی اولین پروژه بند ق با سرمایه گذاری مبنا در ساختمان دانشگاه سما ... بويلر‌ها
نقش اصلي را در مصرف گاز و توليد آلاينده در موتورخانه‌ها بر عهده دارند. .... به عبارت
دیگر، آب سبز آب بارانی است که در خاک نفوذ کرده و توسط گیاهان تشنه جذب می‌شود.
.... چاپ مقاله ای با عنوان "Thermal Inertia Analysis of The First Zero Energy Building
in ...

گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز ...

26 ا کتبر 2016 ... گزارش کارآموزی شرکت نفت و گاز کارون پالایشگاه شیرین سازی گاز ... فصل چهارم:
واحد ، تصفيه آب .... پاورپوینت قابل ویرایش آندره گدار · دانلود کتاب لاتین با
موضوع معرفی پروژه های شاخص معماری منظر در جهان ... پایان نامه / پروژه آماده: محاسبه
ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ...

پروژه ها - شرکت طرح و کار

کشور عزیزمان ایران از لحاظ بسیاری از منابع معدنی، نفت و گاز، زمین های .... روش
MED که بر پایه روش تقطیر می باشد، آب با کیفیت بسیار خالص تولید می ... در
تصفیه آب کشاورزی پارامتر pH یا اسیدیته آب آبیاری به عنوان معیار کیفی ...
تجربه نشان داده حداکثر جذب آب توسط ریشه ها از خاک از مکان هایی است که شوری آن
کمتر باشد.

دانلود مقاله گاز - مگ ایران

فرآيند جذب فيزيكي عبارت است از مجاورنمودن مخلوط گاز با يك حلال مايع كه در اثر
انتقال ... در حال حاضر آلكانول آمين‌ها كه عمدتاً به عنوان آمين شناخته شده‌اند، به طور
گسترده‌اي در .... تصفيه گاز شامل جداسازي ناخالصي‌هاي اسيدي مانند H2S، CO2، SO2
و تركيبات آلي ... اگر تقاضايي براي سولفور توليد شده وجود داشت و يا قيمت
سولفور از نظر ...

سوابق سید مهدی هدایت زاده - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ایلخچی

مسئول دفتر جذب هیأت علمی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی, 1393 تا حال ... عنوان ...
طراحي و برآورد اقتصادي پروژه هاي صنايع شيميايي با Aspen ICARUS.

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺮژﻳﻬﺎﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻬﺮ : ﻫﻤﻜﺎﺭ - CDM Bazaar

4 مارس 2013 ... ﺸﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﭘﺮﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺮژﻳﻬﺎﻱ ... ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺩﺭﺁﻳﺪ ... ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻫﻴﺄﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻙ ... ﺑﺎ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮﺍﻓﻴﻜﻲ.
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ. ﺧﻮﺩ. ،. ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ. ﺁﻣﺎﺭ، ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ...... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﺏ، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺫﻏﺎﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﺬﺏ ﻛﺮﺑﻦ، ﺍﺭﺗﻘﺎﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺎﻙ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺬﺏ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺍﺯﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ ...

به عنوان مثال در روش نخست توصیه می‌شود که از انرژی های جایگزین به جای سوخت‌های ...
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید ... فاز گاز:
گاز CO2 سنگین تر از هواست ، در دما و فشار نرمال دی اکسید کربن بدون رنگ، بدون ...
فرآیند تولید برق منبع بسیار بزرگی برای تولید CO2 در ایالت متحده بوده که به ...

متن اولیه قانون - سامانه ملي قوانين و مقررات

15 مارس 2015 ... الف- به‌‌ منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه ‌داري كل كشور) و
... ۲- ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي ... و- ماليات بر ارزش افزوده
و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در ... ماده ۳- شركتهاي دولتي
موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي دولتي ...

پروژه هاي پژوهشي شركت نفت و گاز پارس

اين پروژه با هدف امكان سنجي جايگزيني لوله مغزي 8/5 – 9 اينچ به جاي لوله مغزي 7
اينچ ... از ويژگيهاي اين روش كاهش هزينه حفاري و توليد بيشتر از هر چاه ميباشد ،
نتايج ... محاسبه هيدروليك خطوط لوله مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايتBBME به عنوان
مبنا .... DSO يكي از محصولات جانبي در فرآيند تصفيه مايعات گازي در فاز 3و2 مي
باشد ...

تشعشعات مواد رادیو اکتیویته - سایت بهداشت محیط ایران

پرتوهای یونیزان با عبور از محیط، تولید ذرات باردار منفی و مثبت می کنند. .... ماده
حفاظتی دیگر برای محصور سازی، ‌شیشه می باشد که موج خطرناک پرتو را جذب می کند
که ..... این باید کل مجموعه سوخت به عنوان زائدات با اکتیویته ی زیاد مورد تصفیه
قرار گیرند. ... جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک
کنید ...

پایان نامه شرين سازی گاز مايع | proojeh.com ! سایت پروژه

9 ژانويه 2015 ... ... خود دليل اصلي براين باور است كه از گاز بايد به عنوان منبع اصلي انرژي ياد كرد. ...
شرح فرآيندهاي تصفيه گاز ترش با آمين‌ها بويژه بادي‌اتانول آمين ... روش جذب سطحي
بوسيله غربالهاي ملكولي ... فرآيندهايي كه به مرحله توليد رسيده‌اند ... توجه داشته
باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما ...

report 89(n.1).pdf - صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

نمودار اعتبارات پروژه هاي تحقيقاتي مصوب و سرانه آن در کميته هاي تخصصي ...
صندوق حمايت از پژوهشگران کشور تالش دارد با توسعه و ثبت اختراعات و تجاري
سازي ... همکاريهاي آنان در زمينه هاي گوناگون در راستاي توليد علم، توسعه علمي و
فناوري کشور ... صندوق همچنين مي تواند نسبت به جذب تسهيالت اعطايي سيستم
بانکي، کسب درآمد ...

ارزیابی و شناسایی مخاطرات فرآیندی واحد Utility پالایشگاه پنجم مجتمع ...

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc ... پالایشگاه پنجم مجتمع
گاز پارس جنوبی با استفاده از تکنیک HAZOP. استاد راهنما: دکتر محمدرضا ... عنوان
صفحه ... 1-2-4- آتشسوزی و انفجار در سکوی تولید نفت دریای شمال، پایپر آلفا 11
... 3-2-16-1- بخش جذب (Absorber) 60 ... 3-2-25- واحد 129: تصفيه پسابهاي صنعتي
68

بریلیوم (بریلیم) Be - Packman Company - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 ... نکته مهم در این زمینه آن است که انگیزه تحقیق صنعتی روی آلیاژهای ... علاوه بر این
اکثر فلزات با بریلیوم ترکیبات بین فلزی تشکیل داده که ... در سال 1931 برای
اولین بار از بریلیوم به عنوان ترکیب اضافی در پیر ... در دمای بالای 900 °C شدیداً
با نیتروژن یا آمونیاک واکنش می دهد و نیترید بریلیوم تولید می کند.

3 . شرکت داروسازی باريج اسانس تولید کننده داروهای گیاهی - فرآورده های

درصنعت داروسازی از عرق گل پرتقال به عنوان پایدار برای ساختن لوسیون های مورد ...
3 دارویی در حال تحقیق داریم امیدواریم اثر بخش باشد حدود شش ماه دیگر تماس بگیرید
. í با .... 3- حداقل تا 8-6 ساعت بعد از ماساژ حمام نكنند تا جذب به خوبي صورت گيرد . ...
تغذيه حذف غذاهاي تصفيه شده (refined foods)، الكل، كافئين، چربيهاي اشباع ( مانند ...

آشنایی کلی با پالایشگاه و واحدهای پالایشگاهی دانلود كتاب آموزش ...

نفت گاز اتمسفری و نفت گاز خلاء را غالبا برای تولید بنزین، سوخت ..... گازهاي
تصفيه شده با توجه به فشار عملياتي برج جذب مربوطه به عنوان ...

بررسی استخراج ترکیبات طبیعى گیاهان با کمک امواج میکروویو و ...

داﻧﺸﺠﻮى دﮐﺘﺮى، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﯿﻤﻰ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن. 2. ... روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻃﺒﯿﻌﻰ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻄﯿﺮ آﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل آﻟﯽ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻼف ... ﻣﮑﺮر ﺣﻼل ﺗﺎزه، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻰ. ﺣﻼل اﺳﺖ. ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮى از2و ﻓﺮاﺻﻮت 1ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج
ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ ... ﻣﺘﻌﺪدى اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ و آﻧﺎﻟﯿﺰى از ﻣﯿﮑﺮووﯾﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ... اﻧﺮژى ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ دى
اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ.

5 - دانلود تحقیق آشنایی با هنر و خلاقيت هنری و مروری بر تجليل از خلاقيت هاي هنري در تورنتو

تحقیق در مورد چرا عدالت زيباست 49 ص

351 دانلود گزارش کار آموزی رشته عمران در شرکت سرمایه گزاری شمال شرق (پروژه شاه بلوط) با موضوع ساخت وساز مجتمع مسکونی

تحقیق در مورد سبكهاي معماري

تحقیق؛ بهداشت صنعتي

تحقیق در مورد اعتماد به نفس 18 ص

پاورپوینت آموزش نماز کاری

دموکراسی 310ص

طرح توجیهی توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در چين 21 ص

دانلود پاورپوینت مباحثی در خصوص عوامل زیان آورشیمیایی محیط کار - 110 اسلاید

افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP NET 2 0

مقاله توزيع فشار در كانالها

دانلود پاورپوینت شگفتی های جنین شناسی در قرآن کریم و بیان معصومین - 15 اسلاید

مقاله درمورد... ماما ومسئوليت هاي حرفه ا ي ماما

تحقیق در مورد معجزات و کرامات پیامبر (ص ) 85 ص word

تحقیق درباره آداب سفر به روايت علامه مجلسى

دانلود گزارش کارآموزی اداره مخابرات شهرستان شیروان.

مقاله استان مازندران

تحقیق درباره عيب يابي الكتريكي

فایل گزارش کارورزی رشته حسابداری (دانشگاه پیام نور قزوین) ..

منشاء ظهور امپرسيونيسم 18 ص

گزارش کارورزی آموزش فتوشاپ 105 ص

خزندگان 6 ص

تحقیق در مورد تجزیه و تحلیل داده ها

آدم 60 ص

پایان نامه مفاهیم شبکه در سیستم عامل unix

شبیه سازی کامل مقاله کویتی (Cavity) با فلوئنت و گمبیت

كارآموزي در نمايندگي پارس خودرو 69 صفحه فایل ورد

دانلود خنک سازی ترانسها

تحقیق در مورد مباني فلسفه عرفان ايراني 64 ص