دانلود رایگان

پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريو

دانلود رایگان پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت (فایل ورد - word)
چكيده :
زمينه : طي چند دهة اخير به اهميت بيماري هاي پريودنتال به عنوان عفونتي مزمن با تاثيرات سيستميك بسيار پرداخته شده است. يكي از مكانيسم هاي مطرح در زمينة چگونگي بروز عوارض سيستميك بيماريهاي پريودنتال، ايجاد تغييرات سرولوژيك در عوامل التهابي و انعقادي مرتبط با آترواسكلروز عروق قلبي و مغزي است. براي تأييد قطعي نقش پريودونتيت در بروز چنين تغييرات سرمي، ارزيابي نوسانات سطح مدياتورهاي التهابي به دنبال درمان پريودنتال منطقي خواهد بود. اين تحقيق با هدف بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي CRP، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته انجام گرفت.
مواد و روشها : اين مطالعه cross – sectional يكسو كور، بر روي 32 بيمار مبتلا به پريودنتيت پيشرفته انجام گرديد. اين بيماران همگي از سلامت كامل برخوردار بوده و سابقة مصرف آنتي بيوتيكها و هر گونه درمان پريودنتال را ظرف 3 ماه گذشته نداشتند، BMI بيماران بين 27-20 همسو گرديده و وجود حداقل 15% نواحي با عمق پروب بيش از 5 ميلي متر در همة بيماران الزامي بود. كلية پارامترهاي پريودنتال قبل و 4 ماه بعد از درمان اندازه گيري شد و براي كلية بيماران درمان فاز I طي سه جلسه همراه با lavage محلول 1/0 درصد كلرهگزيدين انجام گرديد. بيماران طي دو مرحله قبل و 4 ماه پس از مداخله درماني تحت آزمايشهاي Hs- CRP ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش لكوسيتي قرار گرفتند.
نتايج : در اين بررسي كاهش معني داري در سطح سرمي CRP با ميانگين كاهشي معادل mg/l 609/0 و شمارش لوكوسيتي و نوتروفيل ها به ترتيب با ميانگين كاهشي معادل و مشاهده شد. سطح سرمي فيبرينوژن عليرغم كاهش مختصر معني دار نبود. كليه پارامترهاي پريودنتال بهبودي معني داري نسبت به قبل از درمان نشان دادند. از درصد پاكت هاي 6-4 ميلي متر بيش از 50% و پاكتهاي ميلي متر 74% كاسته شد. تغييرات مشابهي در سطح چسبندگي كلينيكي حاصل آمد.
نتيجه گيري : اين مطالعه نشان داد كه درمان فاز يك پريودنتال در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته علاوه بر بهبود پارامترهاي كلينيكي با كاهش سطح سرمي CRP، شمارش لوكوسيتي و نوتروفيل ها همراه است. تغييرات مشابهي در سطح سرمي فيبرينوژن ولي بدون اختلاف معني دار آماري، حاصل گرديد. بدين ترتيب مي توان عنوان نمود كه درمان پريودنتال سبب كاهش بار التهابي سيستميك در بيماران مي گردد.
كليد واژه ها : بيماريهاي اطراف دندان، پروتئين هاي فاز حاد، صاف كردن سطح ريشه، لوكوسيت.
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و معرفي 1
مقدمه 2
سلامت دهان و دندان و سلامت عمومي 3
بيماريهاي پريودنتال 4
ماركرهاي التهابي – CRP – 7
پروتئين فيبرينوژن پلاسما 10
مكانيسم افزايش ماركرهاي التهابي 12
ماركرهاي التهابي و بيماري هاي سيستميك 14
گلبولهاي سفيد خون 17
CRP و بيماري پريودنتال 19
شستشوي (irrigation) بالاي لثه اي و زير لثه اي 22
– شستشوي پاكت ها در مطب 22
– كارآيي (efficacy) 22
– نتايج كلينيكي و ميكروبيولوژيكي 24
– كاربرد موضعي مواد ضد ميكروبي 26

فصل دوم : مروري بر مقالات 34
فصل سوم : روش تحقيق 48
اصول انتخاب بيماران 49
معاينات كلينيكي و پريودنتال 50
روش درمان 51
معاينات پاراكلينيكي و آزمايشگاهي 52
محاسبة حجم نمونه، تعداد آن و تفسير آماري داده ها 53
فصل چهارم : نتايج 58
فصل پنجم : بحث 72
بحث 73
نتيجه گيري 76
فهرست منابع 77
فهرست جداول ، تصاوير و نمودارها
جدول 1 : تأثير عفونت در بيماري ايسكميك قلبي 28
جدول 2 : تاثير عفونت پريودنتال در آترواسكلروز 20
جدول 3 : عوارض قلبي عروقي و پريودنتال مرتبط با فنوتيپ مونوسيت / ماكروفاژ فوق العاده حساس 30
جدول 4 : آنتي بيوتيك هاي قابل استفاده موضعي كه بصورت رايج و تحقيقاتي براي درمان پريودنتال در دسترس مي باشند. 31
جدول 5 : زمان بندي مراحل درماني 54
جدول 6 : جدول متغيرها 55
جدول 7 : توزيع مشخصات دموگرافي در بيماران 59
جدول 8 : يافته هاي آزمايشگاهي و مقايسة نتايج قبل و بعد از درمان 60
جدول 9 : يافته هاي كلينيكي و مقايسة نتايج قبل و بعد از درمان 62
جدول 10 : ميزان كاهش عمق پروب و بهبود سطح چسبندگي بعد از درمان 63
شكل 1 : پاتوژنز آترواسكلروز 32
شكل 2 : jet tip استاندارد 33
شكل 3 : Pik pocket tip 33
نمودار 1 : مقايسه ميانگين سطح سرمي CRP قبل و پس از درمان 64
نمودار 2 : مقايسه ميانگين سطح سرمي Fibrinogen قبل و پس از درمان 65
نمودار 3 : مقايسه شمارش گلبولهاي سفيد خون قبل و پس از درمان 66
نمودار 4 : مقايسه شمارش نوتروفيل هاي خون قبل و پس از درمان 67
نمودار 5 : توزيع فراواني بيماران بر اساس تقسيم بندي CDC / AHA بر مبناي CRP قبل و پس از درمان 68
نمودار 6 : مقايسه پلاك ايندگس قبل و پس از درمان 69
نمودار 7 : مقايسه خونريزي حين پروب قبل و پس از درمان 70
نمودار 8 : ميانگين كاهش عمق پروب و بهبود سطح چسبندگي بعد از درمان 71


پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي ... بر سطح
سرمي C-reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون. پایان ...

پایان نامه دکترا بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C ...

پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ... فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به
پریودنتیت پی. پایان نامه ... پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح
سرمی C-reactive protein ... و ... protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد
خون با .

پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي ...

12 آگوست 2016 ... پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون با ...

دانلود تحقیق و مقاله | پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان ...

14 ا کتبر 2016 ... پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون.

مقاله بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

مقاله بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت ... هدف ازاین پایان
نامه نیز ارزیابی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمیCRP، فیبرینوژن پلاسما و ...

معرفی و دانلود پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال ...

5 جولای 2014 ... پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون.

دانلود پروژه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive ...

پریودنتال ,سرمی ,درمان ,فیبرینوژن ,بیماران ,شمارش ,درمان پریودنتال ,بیماری ... بر
سطح سرمی C-reactive protein فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در ...
هدف ازاین پایان نامه نیز ارزیابی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمیCRP، ...

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج ...

12 نوامبر 2016 ... دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق ... خانواده
هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر
زیادی داشته است . ... پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر
سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي ...

اموزش شنیون مو – Google.0f0.in

9 نوامبر 2016 ... ... پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون ...

دندانپزشکی,تست دندانپزشکی, پایان نامه,تحقیق ... - سایت فایل یابی

26 ژوئن 2016 ... پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون. 5,100.

دندانپزشکی,تست دندانپزشکی, پایان نامه,تحقیق ... - سایت فایل یابی

26 ژوئن 2016 ... پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون. 5,100.

لیست فایلها با دسته بندی: علوم پزشکی > دندانپزشکی :: پورتال جامع ...

23 دسامبر 2015 ... 22, پایان نامه دکترا بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی ... سرمی C-
reactive protein ، فیبرینژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون ... 55, دانلود رساله
دکتری دندانپزشکی - مروری بر علل شکست پروتزهای کامل با فرمت ورد.

فایل فلش فارسی روت شده g318h | A To Z File

1 سپتامبر 2016 ... پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون · بعدی ...

کلیپ آموزشی نرم افزار واتر جیمز(طراحی شبکه آب رسانی),مناسب ...

مقاله تدریس · پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح
سرمي C-reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون ...

دانلود رام رسمی فارسی ۴٫۳ Galaxy Grand 2 G7102 - 9rton|كاملترين ...

استرالیا · پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C
-reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون → ...

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج ...

10 ا کتبر 2015 ... قبلی پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-
reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون.

مقاله تمرین های کششی در زمان بارداری | فروشگاه فایلهای دانشجویی

3 دسامبر 2015 ... بعد پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-
reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون ...

31دانلود پایان نامه+دانلود پروژه های و....جهت جستجو پایان نامه در این ...

8722, پایان نامه / رساله دکتری: بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-
reactive protein ، فيبرينژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون. 8723, پروژه /
پایان ...

دانلود کتاب Modern Advanced Guitar Method اثر Eddie Lang - داک ...

کتاب بسیار ارزشمند (قیمت اصلی و بدون تخفیف ۱۰ دلار یا ۳۰ هزار تومان است) متد
مدرن و پیشرفته گیتار جیپسی جز بررسی دقیق تکنیک های این متد همراه با ...

تحقیق درمورد رشته مهندسي راه آهن گرايش بهره برداري و رشته مهندسي صنايع با فرمت ورد

دانلود راهنمای ثبت نام و ایجاد وبلاگ در بلاگفا

تحقیق در مورد چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد

تحقیق در مورد بهداشت روانی چیست 33 ص

مطالعة ايمني در SPR

دانلود پاورپوینت خویشتن پنداره و مثبت نگری

تحقیق در مورد اخلاق خانواده

طرح توجیهی طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

خرپا

تحقیق در مورد زندگينامه دكتر حسابي

سایت های برتر در طراحی خبری

مقاله امنیت در شبکه های بی سیم با فرمت ورد word

پاورپوینت درباره وظايف و نقشهاي سرپرستي

وصیت نامه ی عبدالله موسوی