دانلود رایگان

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein - دانلود رایگاندانلود رایگان زمینه : طی چند دهه اخیر به اهمیت بیماری‌های پریودنتال به عنوان عفونتی مزمن با تاثیرات سیستمیک بسیار پرداخته شده است. یکی از مکانیسم‌های مطر

دانلود رایگان بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein چکیده :
زمینه : طی چند دهه اخیر به اهمیت بیماری های پریودنتال به عنوان عفونتی مزمن با تاثیرات سیستمیک بسیار پرداخته شده است. یکی از مکانیسم های مطرح در زمینه چگونگی بروز عوارض سیستمیک بیماریهای پریودنتال، ایجاد تغییرات سرولوژیک در عوامل التهابی و انعقادی مرتبط با آترواسکلروز عروق قلبی و مغزی است. برای تأیید قطعی نقش پریودونتیت در بروز چنین تغییرات سرمی، ارزیابی نوسانات سطح مدیاتورهای التهابی به دنبال درمان پریودنتال منطقی خواهد بود. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی CRP، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودونتیت پیشرفته انجام گرفت.
مواد و روشها : این مطالعه cross – sectional یکسو کور، بر روی 32 بیمار مبتلا به پریودنتیت پیشرفته انجام گردید. این بیماران همگی از سلامت کامل برخوردار بوده و سابقه مصرف آنتی بیوتیکها و هر گونه درمان پریودنتال را ظرف 3 ماه گذشته نداشتند، BMI بیماران بین 27-20 همسو گردیده و وجود حداقل 15% نواحی با عمق پروب بیش از 5 میلی متر در همه بیماران الزامی بود. کلیه پارامترهای پریودنتال قبل و 4 ماه بعد از درمان اندازه گیری شد و برای کلیه بیماران درمان فاز I طی سه جلسه همراه با lavage محلول 1/0 درصد کلرهگزیدین انجام گردید. بیماران طی دو مرحله قبل و 4 ماه پس از مداخله درمانی تحت آزمایشهای Hs- CRP ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش لکوسیتی قرار گرفتند.
نتایج : در این بررسی کاهش معنی داری در سطح سرمی CRP با میانگین کاهشی معادل mg/l 609/0 و شمارش لوکوسیتی و نوتروفیل ها به ترتیب با میانگین کاهشی معادل و مشاهده شد. سطح سرمی فیبرینوژن علیرغم کاهش مختصر معنی دار نبود. کلیه پارامترهای پریودنتال بهبودی معنی داری نسبت به قبل از درمان نشان دادند. از درصد پاکت های 6-4 میلی متر بیش از 50% و پاکتهای میلی متر 74% کاسته شد. تغییرات مشابهی در سطح چسبندگی کلینیکی حاصل آمد.
نتیجه گیری : این مطالعه نشان داد که درمان فاز یک پریودنتال در مبتلایان به پریودونتیت پیشرفته علاوه بر بهبود پارامترهای کلینیکی با کاهش سطح سرمی CRP، شمارش لوکوسیتی و نوتروفیل ها همراه است. تغییرات مشابهی در سطح سرمی فیبرینوژن ولی بدون اختلاف معنی دار آماری، حاصل گردید. بدین ترتیب می توان عنوان نمود که درمان پریودنتال سبب کاهش بار التهابی سیستمیک در بیماران می گردد.
فصل اول
مقدمه و معرفی
مقدمه :
طی نیم قرن گذشته محققین بر این باور بودند که بیماری پریودنتال به پریودنشیوم مارجینال محدود بوده و میکروارگانیسم های پریودنتال عامل بروز پیامد های سیستمیک مهمی در افراد سالم نمی باشند.
در حالی که شواهد اخیر از افزایش سطح سرمی C-reactive protein (CRP) ، هیپرفیبرینوژنمی ،لکوسیتوز متوسط و نیز افزایش سطح سرمی IL1 وIL6 در مبتلایان به پریودنتیت شدید در مقایسه با افراد سالم گروه کنترل گواهی داده اند .
آنچه از نظریه نقش سیستمیک پاسخ التهابی ناشی از بیماری پریودنتال در افراد به ظاهر سالم حمایت می نماید توسط سه گروه مشاهدات بدست آمده است .
یکی از چندین مکانیسم شرح داده شده برای مشاهدات فوق آزاد سازی مدیا تورهایی همچون CRP, IL6, TNFα در مبتلایان به بیماری پریودنتال بداخل گردش خون می باشد .
چنین پاسخی می تواند توسط عفونت موضعی یا تخریب التهابی نسوج پریودنتال و یا توسط انتشار سیستمیک باکتریها یا توکسین و محصولات آنها رخ دهد .
از آنجایی که افزایش سطح سرمی CRP می تواند به عنوان نشانگری با ارزش خطر تنگی عروق کرونر را پیش بینی نموده و نیز فیبرینوژن ، TNFα و IL6 به عنوان سایر پروتئین های فاز حاد طی روند بیماری پریودنتال سطح افزایش یافته سرمی را نشان می دهند ، برای تائید قطعی نقش پریودنتیت در بروز چنین تغییرات سرمی ارزیابی نوسانات سطح مدیا تورهای التهابی به دنبال درمان پریودنتال منطقی خواهد بود .بدین ترتیب نقش درمانهای پریودنتال نه تنها از نقطه نظر بهبود شرایط سیستم دندانی و پریودنشیوم ، بهبود کیفیت زندگی و افزایش اعتماد به نفس بیماران در برقراری ارتباطات اجتماعی ، بلکه از دیدگاه کاهش ریسک بیماریهای تهدید کننده حیات ، همچون آترواسکلروزیس ، حوادث قلبی – عروقی و سکته های مغزی می تواند مطرح گردد.
هدف ازاین پایان نامه نیز ارزیابی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمیCRP، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودونتیت پیشرفته بوده است .
سلامت دهان و دندان:
تحقیقات متعدد انجام شده تا به امروز تأثیر شرایط مختلف سیستمیک بر روی سلامت دهان را قویاً تأیید می نماید. برای مثال دیابت به عنوان یک ریسک فاکتور برای بیماری پریودنتال شناخته شده است. هم چنین مصرف تنباکو را عامل مؤثری در از دست رفتن دندان ها، Attachment Loss و از دست رفتن استخوان آلوئول می دانند.
اما هنوز نقش عفونت های دهان به عنوان یک نشانگر خطر برای پیامدهای مختلف پزشکی از جمله مرگ ومیر به خوبی شناخته شده نیست.
در حال حاضر این فرضیه که بیماری های متفاوت در حفره دهان مثل بیماری های پریودنتال اثرات شدیدی بر روی سلامت عمومی دارند، بتدریج قوّت می گیرد. باکتری های گرم منفی موجود در پاکت های پریودنتال عمیق و ضایعات فورکا حتی در موارد مزمن می توانند به سرعت تکثیر گردیده و به آسانی از طریق جریان خون منتشر شوند. فعالیت التهابی این میکروارگانیسم ها به عنوان ریسک فاکتور برای آترواسکلروز، بیماری های کرونری قلب (CHD) و سکته های مغزی (Storke) مطرح گردیده اند. نشان داده شده که شدت آترواسکلروز کرونری به طور مستقیمی باشدت عفونت دندانی مرتبط است. در همین راستا نقش عفونت های دهانی به عنوان ریسک فاکتور برای انفارکتوس قلبی مورد تأیید قرار گرفته است.
بیماری های پریودنتال:
بیماری پریودنتال یک عفونت باکتریال گرم منفی Low-grade مزمن است که ساختمان های حمایت کننده دندان را درگیر می کند. شدت بیماری براساس میزان Attachment loss موجود طبقه بندی می شود. فقدان استخوان، بافت همبند و PDL در طول یک واکنش التهابی اتفاق می افتد، که به وسیله باکتری ها و با واسطه میزبان ایجاد می شود. مطالعات اخیر راجع به پاسخ فاز حاد و نقش آن در زمینه آترواسکلروز دیدگاه های تازه ای را در زمینه رابطه احتمالی آترواسکلروزیس با بیماری پریودنتال مطرح ساخته است.
Loe و Theilade نشان دادند که التهاب لثه به وسیله باکتری ها ایجاد شده و سلامت لثه به وسیله یکسری از باکتری ها به خطر می افتد. Page و Schroeders در تحقیق خود تحت عنوان ژنژیویت تجربی در انسان گزارش کردند که بیماری پریودنتال یک منشأ التهابی از میزبان دارد. آنها شروع پاسخ التهابی وابسته به میزبان را با باکتری ها مرتبط دانستند.
فی الواقع انواع و نسبت سلول های میزبان است که، ضایعات آغازی (Initial)، اولیه (Early)، متوسط (Established) و پیشرفته (Advanced) را توصیف می کند.
آنالیز هیستولوژیکی نشان داد که پاسخ میزبان ترکیبی از التهاب موضعی همراه با ارتشاح سلول های ایمنی میزبان به جای ساختمان های بافت نرم و پیشرفت تخریب ساختمان های حمایت کننده دندان است.
حال برای مطالعه ارتباط میان بیماری پریودنتال و پاسخ میزبان در ابتدا باید به محدودیت های در نظر گرفتن بیماری در یک ناحیه از دهان به عنوان فعال یا غیرفعال اشاره نمود.
بیماری پریودنتال به عنوان یک بیماری که در آن دوره عود و خاموشی وجود دارد، شناخته می شود و بر طبق میزان AL موجود، نه شواهد فعالیت اخیر بیماری، طبقه بندی می گردد.
از نشانه های کلینیکی بیماری پریودنتال جهت در نظر گرفتن یک ناحیه به عنوان فعال یا غیرفعال استفاده می شود. یافته های کلینیکی شامل رنگ (قرمزی)، تورم، خونریزی هنگام پروب، عمق پروب و سطح چسبندگی کلینیکی می باشد.
قرمزی با افزایش واسکولاریته عروق خونی و انتشار سلول های خونی مرتبط است. Loe و Theilde قرمزی را به عنوان جزئی از gingival index در نظر گرفتند. بنابر نظر این محققین قرمزی یک نشانه عینی از تغییرات هیستولوژیک است، که ناشی از فرآیند التهاب بوده و می تواند برای ارزیابی شدت التهاب لثه به کار گرفته شود. وجود قرمزی گواه عدم سلامت نسجی می باشد. قرمزی به تنهایی نشانگر خوبی از پیشرفت بیماری نبوده، در حالیکه فقدان قرمزی یک نشانگر عالی از عدم پیشرفت بیماری می باشد.
خونریزی هنگام پروب (BOP ) می تواند برای تشخیص وسعت التهاب لثه استفاده شود. تشخیص BOP بر اساس عواملی مثل روش پروب کردن، فاکتور زمان برای مشاهده خونریزی و ارزیابی کیفیت خونریزی کامل تر می شود. براساس متاآنالیز، BOP یک نشان گر قابل اعتماد از التهاب بوده و نیز یک پیش بینی کننده مهم خطر برای پیشرفت AL است.
در این آنالیز نسبت کسری (Odds Ratio) افزایش AL برای بیماران با BOP همیشگی در طول دوره Maintenance ، 79/2 بود.
Caton و همکاران ارتباط میان خونریزی و نشانه های عینی التهاب لثه بین دندانی را بررسی کردند. خونریزی در 39% نواحی به ظاهر غیر ملتهب یافت شد. این نشان داد که ایندگسهای خونریزی در مقایسه با مشاهدات عینی نسبت به وجود التهاب از حساسیت بیشتری برخوردارند.
Green Steen و همکاران در یک بررسی نقش BOP را در تشخیص بیماری پریودنتال بررسی کردند. آنها دریافتند که خونریزی، تغییرات باکتریایی، کلینیکی و هیستولوژیک را در ارتباط با بیماری پریودنتال منعکس می کند. محققان دریافتند که BOP نسبت به نشانه های چشمی التهاب (تغییرات رنگ) به عنوان یک نشانه اولیه Gingivitis برتری دارد و در واقع خونریزی از سالکوسی که به ملایمت پروب شده، مقدم بر ظهور تغییرات رنگ لثه و راهنما و اولین نشانه کلینیکی Marginal gingivitis است.
در یک مطالعه بر روی نزدیک به 5000 نفر که در زمینه ارتباط سلامت دهان و بیماری قلبی ـ عروقی انجام گرفته است، Dublin و همکاران دریافتند که خونریزی تنها فاکتور معنی دار برای افزایش نسبت کسری (Odds ratio) حملات قلبی Self report بود.
Kepic و همکاران نشان دادند که اگر بتوان پاکت را به نحوی که تمام پلاک به همراه قسمت اعظم جرم موجود از داخل آن حذف شود، تمیز نمود، سلامت لثه مجدداً برقرار می گردد، اما افزایش عمق پاکت پریودنتال امکان تمیز کردن آن را مشکل تر می کند.
عمق پروبینگ در Work shop جهانی سال 1996 به عنوان فاصله قابل پروب از مارجین لثه تا قاعده شیار لثه ای توصیف شد. پاکت پریودنتال مهم است چون محل اصلی تجمع پاتوژن های پریودنتال و راه نفوذ باکتری ها و محصولات باکتریایی است.
Cafesses و همکاران دشواری تمیز کردن کافی پاکت های عمیق (>5mm) را نشان دادند. مطالعات Maintenance طولانی مدت مشخص نمود که در مجموع اگر عمق پروب بیشتر از 3mm نباشد، بیماران می توانند سلامت لثه ای خود را حفظ کنند، این بدان معنا نیست که تمام پاکت های بیش از 3mm فعال محسوب می شوند و با پیشرفت در Attachment Loss همراهند، بلکه بر اساس شواهد موجود تنها در درصد کمی از نواحی مشاهده شده با عمق پروب عمیق در درازمدت پیشرفت بیماری اتفاق می افتد.


پایان نامه


جهت اخذ درجه دکترای دندانپزشکی


بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein چکیده : زمینه : طی
چند دهه اخیر به اهمیت بیماری های پریودنتال به عنوان عفونتی مزمن با تاثیرات ...

پایان نامه دکترا بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت.

PZ24- بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein

PZ24- بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ،
فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت
پیشرفته.

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein - 1

25 دسامبر 2015 ... عنوان کامل : بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ،
فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیب

4 فوریه 2015 ... بحث. هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی CRP ،
فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال سطح سرمی Creactive protein فیبرینوژن پلاسما
شمارش گلبولهای سفید خون مبتلایان به پریودنتیت پروژه تحقیق مقاله جزوه پژوهش
...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

7 ژوئن 2015 ... جزئیات کامل : عنوان کامل : بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive
protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

اين تحقيق با هدف بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي CRP، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته انجام ...

بررسی تثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C reactive protein - Selz.ir

بررسی تثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید ... جدول 2 : تاثیر عفونت پریودنتال در آترواسكلروز
20

مقاله بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

مقاله بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت مربوطه به صورت ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein - پوشه

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت.

دانلود پروژه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive ...

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی CRP، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودونتیت پیشرفته انجام ...

پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive ...

بحث. هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی CRP ،
فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت
پیشرفته ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت -

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت پيشرفته دانلود
پای.

پایان نامه پیرامون بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C ...

14 نوامبر 2014 ... پایان نامه پیرامون بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ،
فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

16 سپتامبر 2016 ... بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت.

پایان نامه دکترا بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C ...

20 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دکترا بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein.
فرمت فایل: word تعداد صفحه:100 دانشگاه علوم پزشکی گیلان ...

گلپر رادافشار - سامانه ملی اطلاعات زیست پزشکی و سلامت - داده های ...

2, بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ،فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت پیشرفته, دکتر ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein 77 ص ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein 77 ص word ...
پایان نامه دندانپزشکی- اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی ...

پایان نامه پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C ...

پایان نامه پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein
( رشته دندانپزشکی). توسط : adminدر: اکتبر 17, 2016 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein

18 سپتامبر 2016 ... بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

30 دسامبر 2016 ... بازدید: ۱ بار فرمت فایل: docx حجم فایل: ۴۵۰۰ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۱۰۰.
بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی Creactive protein ...

دندانپزشکی - بایگانی‌ها دندانپزشکی - ای فـــــایل مارکـــتای فـــــایل ...

پایان نامه دکترای رشته دندانپزشکی با موضوع بررسي تأثير درمان پريودنتال بر
سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در ...

عناوین پایان نامه های مصوب ردیف عنوان پایان نامه بررسی اثر بخشی ...

مقایسه روشهای رعایت بهداشت، حذف اورهنگ و تعویض ترمیم بر سلامت پریودنتال و
ارتفاع ... بررسی اثر لیزر کم توان در پیشگیری از موکوزیت ناشی از شیمی درمانی
.... مقایسه سطح سرمی C-reactive protein(CRP) در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن
با ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C\-reactive protein ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C/-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein

دانلود بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein گزارش
تخلف برای بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein.
فروشنده ...

پایان نامه پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C ...

24 مه 2016 ... این تحقیق با هدف بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی CRP، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودونتیت ...

در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﻳﻴﺪ 17 - ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل

1391. 398. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي. ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ. - 17. IL. در ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ آرﺗﺮﻳﺖ روﻣﺎﺗﻮﻳﻴﺪ.
ﻓﺮﻳﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ. ﻳﺰدي ... CRP. ،. RF. و. ESR. ) و ﺳﻦ. آﻏﺎز. ﺑﻴﻤﺎري. RA. ﻳﺎﻓـﺖ. ﻧﺸﺪ . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ.
-17. IL. در ﺑﻴﻤﺎران. RA. ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﻴﺖ ... واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻴﺮاز. ﺗﻠﻔﻦ. : 7259124. – ..... ﻣﺼﺮف داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮﻳﻮدﻧﺸﻴﻮم اﺛﺮ ﮔـﺬار ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ،. ﻫﻤﭽﻮن. ﻓﻨﻲ
ﺗﻮ.

پایان نامه پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C ...

31 ژانويه 2016 ... فایل پایان نامه پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive
protein( رشته دندانپزشکی) که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از ...

علوم پایه | پایگاه علمی پژوهشی دانشجویانistudents.ir

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein. دانلود بررسي
تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein فصل اول : مقدمه و معرفي .

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد فیبرینوژن

پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ،
فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبول های سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت.

همکاری در فروش فایلهای فورکیا448 - بلاگ خوان

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص word.
بررسي ... پايان‌نامه جهت دريافت درجه دكتري داروسازي بررسي ايزومري در اكسيم word.

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت. فصل اول : مقدمه و ...

پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive ... - 1

بحث. هدف از اين پايان نامه بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي CRP ،
فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت
پيشرفته ...

پزشکی

بررسی تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته. بررسی
...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی Creactive protein تأثیر درمان
پریودنتال بر سطح سرمی Creactive protein.

طرح های تحقیقاتی مرکز

بررسی تاثیر مواد انعقادی بجا مانده بر سطح دندان روی میکرولیکیج سیستم های
ادهزیو .... مقایسه سطح سرمی ویتامینAدر مبتلایان به استوماتیت ناشی از دندان
مصنوعی و افراد ..... غلظت هموسیستین، آمیلاز، لیپاز، (C- Reactive protein)CRPو
IGAغده پاروتید .... پریودنتال مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی قبل و پس از درمان
(۱۳۹۱-۱۳۹۰).

پایان نامه بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive ...

توضیحات: بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ،
فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت. مقدمه :.

دندانپزشکی | کلیک - مرجع دانلود پایان نامه و مقاله

دانلود پایان نامه دکتری : بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به ...

فروشگاه محصولات مجازی ایران فردا دندانپزشکی

پایان نامه دکترا بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ...
عمومي 3بيماريهاي پريودنتال 4ماركرهاي التهابي – CRP – 7پروتئين فيبرينوژ .

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص ...

20 ژانويه 2017 ... تحقیق آماده قالب word با عنوان اصول ساخت مخازن تحت فشار ۴۰ ص … بررسي تأثير
درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص …

user not found in feed. اخرین مطالب سریال افسانه ارسلان-Arslan senki ...

... بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در. کلیه فعالیتهای سایت تابع قوانین و مقررات
...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

10 نوامبر 2016 ... سیستم وبلاگ خوان صفر نت بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-
reactive protein بررسی کارایی درمان پریودنتال بر سطح سرمی ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein
فیبرینوژن پلاسما. فهرست مطالب. فصل اول : مقدمه و معرفی ۱ مقدمه ۲ سلامت دهان و دندان
و ...

دندانپزشکی - طرح توجیهی

خرید ودانلود پایان نامه بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به
پريودونتيت ...

پلان و نقشه کشی ساختمان و ویلا

در حالت کلی چنانچه لایه مقاوم در عمق کمی از سطح زمین قرار گرفته باشد،پی در
نزدیکی ..... در دانشگاه · بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive
protein ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

20 دسامبر 2015 ... بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت.

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein

مطلب بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein مشتمل بر ۷۷
صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 3 - فروشگاه ...

988 - بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
86 989 - بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77

پایان نامه دکتری بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C ... - خانه

پایان نامه دکتری بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ،
فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودنتیت پی.

گریه های تو واسه من دیگه هیچ رنگی نداره با کیفیت بالا | تی وی 28

... بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس · بررسی
تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein · بررسی قطعیت آراء در
نظام ...

پایان نامه دکترای دندان پزشکی (بررسي تأثير درمان پريودنتال بر ...

10 نوامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندان پزشکی (بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-
reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون ...

پزشکی — پایان نامه ها

3 دسامبر 2016 ... این تحقیق با هدف بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی CRP، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودونتیت ...

دندانپزشکی

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای ... بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14
ساله.

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein

بررسی-تأثیر-درمان-پریودنتال-بر-سطح-سرمی-c- پایان نامه دکترای رشته
دندانپزشکی با موضوع بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive
protein ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد بافت پارچه-6

در این اثر علاوه بر درجه آزادی از اسپین آن نیز استفاده شده است. .... پایان نامه بررسی
تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی… — word — سیامک مقاله!

19 مه 2016 ... در این فایل بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein
بصورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein 77 ص word.

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein

9 آگوست 2016 ... بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت ...

دندانپزشکی - سل یو

تحقیق بررسی تأثیر مسواك زدن هنگام ظهر در سلامت دندانها · تحقیق بررسی تأثیر ...
بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein · بررسی تأثیر ...

بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ...

دانلود تحقیق دکترای رشته دندانپزشکی با موضوع بررسي تأثير درمان پريودنتال
بر سطح سرمي C-reactive protein ، فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون
...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی

3 ا کتبر 2016 ... چکیده کوتاه: در این فایل بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive
protein بصورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به ...

دندان پزشکی - صفحه نخست

پایان نامه دندانپزشكي- اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني
آزمايشي ... بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein.

خرید ودانلود پایان نامه بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C ...

24 فوریه 2016 ... اين تحقيق با هدف بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي CRP، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت ...

دانلود پایان نامه بایگانی | دانلودپایان نامه|دانلود پروژه|دانلود مقاله- علی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی ...
دانلود پایان نامه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein.

وضعیت پریودنتال در مبتلایان به بیماری‌های عروق کرونر قلب

وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﺎل در ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ.. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ... ﻣﺎﻧﻨــﺪ. (CRP) C-reactive protein. ﻓﯿﺒﺮﯾﻨــ. ﻮژن و
آﻣ. ﯿ. ﻠﻮﺋﯿــﺪ. A. ﺳــﺮﻣﯽ. ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. 2،6. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ي ... ﯿـﺮد ﺑـﺎ ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﻄﺢ ﮐـﻒ دو دﺳـﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ
اﺳـﺖ .7 ... ﻋﺮوﻗﯽ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﯾﻮدوﻧﺘﺎل .... ل و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ دﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ داﺷـﺘﻨﺪ
ﺟﻬـﺖ درﻣـﺎن راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ..... ــﺎﯾﯽ آﻧــﺎن در اﺛــﺮ ﺑﯿﻤــﺎري ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎ در دورة ﺳــﻨﯽ ﺑــﺎﻻﺗﺮ. ﺑﺎﺷــﺪ.

بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی Cدرreactive protein در ...

19 سپتامبر 2016 ... این تحقیق با هدف بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی CRP، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید خون در مبتلایان به پریودونتیت ...

طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته 1375 - معاونت تحقیقات و فناوری

بررسي اثرات رژيم هاي درماني همراه با مكمل ويتامين E,C بر روي وضعيت آنژيو
گرافيك .... بررسي سرمي ليپوپروتيئن (a) در بيماران مبتلا به سكته مغزي .....
تاثير آموزش در ارتقا سطح آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تبريز در
مورد .... protein به تنهايي و به همراه Autogenous Bone Graft در درمان ضايعات
پريودنتال انساني ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های پزشکی - PDFiran

12 نوامبر 2013 ... بررسي تغييرات كمي CRp در نوزادان مبتلا به عفونت بستري شده در ان ICU .....
بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ...

فروش آنلاین صفحه 7646

پایان نامه دکترا بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein.
پایان نامه ... پروپوزال بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر خشنودی شغلی کارکنان.

دانلود پروژه بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive ...

دانلود پروژه بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein
فیبرینوژن پلاسما. فهرست مطالب. فصل اول : مقدمه و معرفي 1 مقدمه 2 سلامت دهان و دندان
و ...

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاکهای ازدواج در ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی ،
فیبرینوژن پلاسما و ... در حالی که شواهد اخیر از افزایش سطح سرمی C-reactive
protein (CRP) ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive… – مقالات ...

5 مه 2016 ... در این فایل بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein
بصورت کامل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، ...

پاورپوینت تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی بر چاقی کل بدن در افراد ...

13 نوامبر 2016 ... پاورپوینت تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی بر چاقی کل بدن در افراد بزرگسال ...
بررسی تاثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein ...

بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C-reactive protein

2 ژانويه 2017 ... پایان نامه دکترای رشته دندانپزشکی با موضوع بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر
سطح سرمی C-reactive protein ، فیبرینوژن پلاسما و شمارش ...

فایل های دسته بندی دندانپزشکی - مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

پروژه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein ... مطرح در
زمينة چگونگي بروز عوارض سيستميك بيماريهاي پريودنتال، ايجاد تغييرات ...

پایان نامه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي رشته ...

اين تحقيق با هدف بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي CRP، فيبرينوژن
پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودونتيت پيشرفته انجام ...

بررسی میزان سلامت پریودنتال در بیماران مبتلا به بیماری‌های عروق کرون

و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ. ﺷﺎﻫﺪ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﻳﻮدﻧﺘﺎل در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ....
ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺎﻻ و ﺳﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺮوﻧﺮي ﻗﻠﺐ. ﻣﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .)3(. اﻣﺎ اﺧﻴﺮاً. ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي. ﻋﻮاﻣﻞ. اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻋﺮوق. و ﺷﺮوع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮوﻣﺒﻮزﻳﺲ را
ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ..... Peto R. Association of fibrinogen c reactive protein،albumin or
leukocyte.

بررسی تثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C reactive protein - Selz.ir

بررسی تثیر درمان پریودنتال بر سطح سرمی C reactive protein ، فیبرینوژن
پلاسما و شمارش گلبولهای سفید ... جدول 2 : تاثیر عفونت پریودنتال در آترواسكلروز
20

تحقیق درمورد رشته مهندسي راه آهن گرايش بهره برداري و رشته مهندسي صنايع با فرمت ورد

دانلود راهنمای ثبت نام و ایجاد وبلاگ در بلاگفا

تحقیق در مورد چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد

تحقیق در مورد بهداشت روانی چیست 33 ص

مطالعة ايمني در SPR

دانلود پاورپوینت خویشتن پنداره و مثبت نگری

تحقیق در مورد اخلاق خانواده

طرح توجیهی طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

خرپا

تحقیق در مورد زندگينامه دكتر حسابي

سایت های برتر در طراحی خبری

مقاله امنیت در شبکه های بی سیم با فرمت ورد word

پاورپوینت درباره وظايف و نقشهاي سرپرستي

وصیت نامه ی عبدالله موسوی