دانلود رایگان

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله

دانلود رایگان بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

دیپلماسی شهری


گردشگری


توریسم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش دیپلماسی شهری در جذب توریسم - شهرداری تهران

توسـعه ایـن تعامـات حضـور گردشـگران نیـز صـورت خواهـد پذیرفـت. در ایـن مقالـه بـا.
اسـتفاده از روش توصیفی-تحلیلـی بـه بررسـی نقـش دیپلماسـی شـهری در جـذب ...

گردشیرا بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

اطلاعیه فروشگاه. جهت سفارش، تهیه و تدوین مقالات علمی، کارآموزی، پروژه ها و فعالیت
های دانشگاهی، پایان نامه و... با شماره موبایل 09394754537-09149156018سلیمانی ...

بررسی نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل درصنعت توریسم و جذب ...

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل درصنعت ... ها و
پتانسیل های شهری به موازات دیپلماسی ملی و به کار بردن آن در جهت توسعه ی ...

بررسی نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل درصنعت ... - علم گردشگری

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي ... در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي. ﺷﻬﺮﻫﺎ ..... دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و روﻧﻖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ. د
،.

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم

بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه توریسم. دانلود مقاله بررسی نقش دیپلماسی
شهری در توسعه توریسم. دیپلماسی شهری. گردشگری. توریسم. پیک نوروزی پایه اول
...

نقش گردشگری شهری در توسعه شهرها

این مقاله به بررسی نقش گردشگری شهری در توسعه شهرها می پردازد. ... نقش دیپلماسی
شهری در جذب توریسم - شهرداری تهران ... بـرای توسـعه. گردشـگری نـام بـرد، ...

نقش دیپلماسی شهری در توسعه گردشگری ( راهکار توسعه گردشگری ...

10 سپتامبر 2015 ... دربخش اول مقاله به مباحث کلی نقش دیپلماسی شهری در توسعه گردشگری می ... اماآنچه
که بررسی هرچه بیشتر نقش دیپلماسی شهری، در روند توسعه ...

دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮي و ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﻢ - اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮي در ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋـﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫـﺎي
ﮐـﺎرﺑﺮدي. ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮداري. ﻫﺎي ﮐﺸﻮر. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ...

ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ اي ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ

ﺑﻬﺎر. 1393. ﺻﻔﺤﺎت. 126 -108. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ. اي ﺑﺮ. اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﮔﺮدﺷﮕﺮي. ﺑﻴﻦ.
اﻟﻤﻠﻠﻲ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ﻣﻮردي .... 4. اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﻛﺮد ﻳﻜﺴﺎن ﺧﺎﻃﺮه. اﻧﮕﻴﺰي و اﺻﺎﻟﺖ. ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 5
. واژه. ي ﺗﻮرﻳﺴﺖ. [. ﮔﺮدﺷﮕﺮ. ] ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ...... ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺎرادﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺑﻪ. ﻣﻌﻨﺎي دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر.

تحلیل فرصت ها و چالش های توسعه دیپلماسی شهری در کالنشهرتهران

بررسی های مقاله حاضر که با تکیه بر روش تحلیل داده های ثانویه و روش فراتحلیل ...
این در حالی است که تحقق نقش آفرینی فعال تهران در عصر دیپلماسی شهری می تواند ...

مقاله نقش برنامه ریزی شهری در توسعه پایدار گردشگری - خانه

بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهری … ... مقاله نقش صنعت
گردشگری در توسعه پایدار شهری … ... بررسی نقش دیپلماسی شهری برای ... محور و ...

دانلود تحقیق دیپلماسی گردشگری كلید توسعه - فارس مقاله

23 ژانويه 2017 ... کارآموزی مقاله توسعه گردشگری تحقیق نقش فن تحقیق دیپلماسی گردشگری ...
پروپوزال بررسی نقش گردشگری فرهنگی بر توسعه پایدار روستایی تحقیق ...
مقاله دیپلماسی شهری و جذب توریسم, در همایش بین المللی اقتصاد شهری

تاثیر پذیری توسعه پایدار شهری از دیپلماسی وگردشگری شهری ...

هدف از این مقاله ، شناخت تاثیرات دیپلماسی شهری و گردشگری شهری بر توسعه ...
روایی این پرسشنامه از طریق خبرگ ان امر تایید گردید و برای بررسی تعیین
روابط ... غیر شهری به فضای شهری تبدیل میشوند ، نقش شهرها در نظام جهانی
تغییر کرده و ...

گردشگری - کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط ...

گردشگری: محرومیت زدایی و توسعه - گردشگری و توسعه مناطق مرزی و محروم ... و ابعاد
آن - دیپلماسی شهری و گردشگری شهری - استفاده از ظرفیت خواهرخوانده های شهری در ...
نقش مدیریت کیفیت در سند چشم انداز 1404 - شناسایی موانع و تنـگناهای پیش روی
صنعت ... بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گردشگری ساحلی -
بررسی ...

کنفرانس یار | همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران

25 سپتامبر 2016 ... بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه صنعت گردشگری-نقش صنعت ... حوزه
گردشگری-نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد-تعامل در صنعت توریسم و ...

همايش و نمايشگاه بين المللي گردشگري ايران | ناحیه فرهنگ

9 آوريل 2016 ... بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه صنعت گردشگری ... نقش دیپلماسی شهری
برای ایجاد تعامل در صنعت توریسم و جذب گردشگر از کشورهای ...

همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران - پایگاه اطلاع رسانی ...

21 دسامبر 2016 ... بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه صنعت گردشگری ... نقش ديپلماسي شهري
برای ایجاد تعامل در صنعت توریسم و جذب گردشگر از کشورهای ...

برگزاری نشست تخصصی نقش دیپلماسی عمومی در توسعه برند ... - ایسنا

11 جولای 2016 ... به گرارش ایسنا، نشست تخصصی نقش دیپلماسی عمومی در توسعه برند ملی و شهری
با محوریت برندینگ شهری و هویت رقابتی، نقش دیپلماسی عمومی ... اصلی این نشست
تخصصی بررسی شیوه های نوین برجسته سازی و برندسازی در شهر ...

تحلیلی بر نقش تصویر برند بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی ...

مقاله حاضر به بررسی رابطه تصویر برند بعد از سفر و توسعه گردشگری شهری در ...
بررسی و تحلیل نقش تصویر مقصد در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: کلان شهر ....
عمومی، روابط بین الملل، مدیریت عمومی، دیپلماسی عمومی، علم ارتباطات و جغرافیا ...

پارادیپلماسی در عصر جهانی شدن: بررسی موردی دیپلماسی شهری

کاهش نقش دولتها در عصر جهانی شدن موجب نقش آفرینی فزایندۀ بازیگران فروملی در ...
در این میان، دیپلماسی شهری از اهمیت بسزایی برای شهرها بهعنوان هویتهای فروملی ...
سپس، نویسندۀ امریکایی ایوو دوچاسک[2] این مفهوم را توسعه بخشید و به یکی از ...

های پنهان درآمدزایی: شهرداری تهران بررسی نقش گردشگری شهری در ایجاد ...

اصلی و محرک اقتصادی بسیاری از شهرهاست که نقش مهمی در اشتغال، درآمد پایدار و
حفاظت زیرساخت. ها و. خدمات عمومی شهری بر ... ها از گردشگری به ارائه راهکارهای توسعه
گردشگری شهری در شهر ...... ی با عنوان دیپلماسی شهری در قالب همکاری. های بین.

مقاله نقش و هنر مردم در دیپلماسی و توسعه گردشگری ایران

مقاله نقش و هنر مردم در دیپلماسی و توسعه گردشگری ایران ... گردشگری هدف اصلی و
اساسی این مقاله رضایتمندی گردشگران خارجی نسبت به مدیریت شهری در کشور است .

تحقیق دیپلماسی گردشگری ایران - سمینو

7 نوامبر 2016 ... ... رکن اصلی پذیرش توریسم به شمار می آیند تاکنون مورد بررسی قرار گرفته؟ ...
مقاله دیپلماسی گردشکری و نقش آن در توسعه گردشگری ایران – ...

دیپلماسی شهری؛ آنچه نمی دانیم - شهر فردا

10 آگوست 2016 ... در واقع دیپلماسی شهری نوعی از توسعه است که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ...
شهرها از گذشته بسیار دور تا کنون نقش مهمی در دیپلماسی و روابط بین الملل دارند. ....
شهرداری های کشور برزیل به منظور جذب هر چه بیشتر توریست اقداماتی را به ... این
شهرداری ها با ایجاد دفاتری با هدف بررسی و مطالعه تجارب موفق سعی در ...

زمان و نحوه ارائه مقالات شهرسازی

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ. SWOT. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ...
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي در ﺗﻮﺳﻌﻪ درون ﺷﻬﺮي (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي. ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد). 16. 8:
30.

خبرگزاری تسنیم - تهران و دیپلماسی شهری

6 سپتامبر 2016 ... در بستر اقتصاد جهانی، دیپلماسی شهری می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه ... لذا
شهرهای در حال توسعه می توانند از تجربیات شهرهای موفق در این زمینه بهره ببرند. ... های
شهر و معرفی جذابیت های توریستی آن و همچنین ایجاد یک محیط آزاد-امن و آرامش ..... نقشه
سایت · پیوندها; خبرنامه; قیمت سکه و ارز; قیمت خودرو · لیگ برتر.

بررسي نقش نورپردازي در توسعه گردشگري شهري (مطالعه موردي: شهر ...

امروزه يك اجماع جهاني در اين باره وجود دارد كه چنانچه به همه قابليت هاي صنعت گردشگري
و به ويژه گردشگري شهري توجه شود، مي تواند به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه ...

اصول گردشگری و توریسم در معماری - ایران دانلود

8 ژانويه 2017 ... نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل در صنعت توریسم و جذب ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﺎﯾﺪاری،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﯾﺪار و در اداﻣﻪ اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﯾﺪار.

رایزنان فرهنگی ایران، سفیران صنعت گردشگری کشور - کجارو

3 ژانويه 2016 ... ... می‌کنیم و به بررسی نقش رایزنان فرهنگی در تشویق سفر به ایران می‌پردازیم. ...
کمک دیپلماسی به توسعه گردشگری ایران نیز، یک ضرورت فراموش‌نشدنی است. ... به
هر حال، نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری کشوری مانند ایران، ... غذاهای سنتی
ایران، نوشیدنی‌های ایران و سوغات شهرهای کشورمان است که بخشی از ...

بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر؛ با تأکید ...

بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر؛ با تأ کید بر ادراک
ساکنان ... است تا ضمن بررسی اثرات مثبت و منفی ناشی از توسعه گردشگری شهری،
نحوه ...

بهمن 1392 - انجمن علمی هنر اسلامی ایران - blogfa.com

8 فوریه 2014 ... مهم‌ترین هدف این همایش بررسی نقش دیپلماسی شهری در توسعه اجتماعی است که مرکز
مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران، آن را در مرکز همایش‌های برج ...

توسعه گردشگري ورزشی در همایش بین المللی گردشگری ایران (ساری ...

20 جولای 2016 ... یکی از محورهای این همایش توسعه گردشگری ورزشی می باشد که علاقمندان می ... بررسی
هماهنگیهای بین سازمانی در توسعه صنعت گردشگری; نقش صنعت ... به حوزه گردشگری
; نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل در صنعت توریسم و جذب ...

فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، شماره 20 - Magiran

28 جولای 2014 ... بررسي پيامدهاي اقتصاد غيررسمي و توريسم تجاري بر تحولات كالبدي ... و ديدگاه
شهروندان نسبت به توسعه شهري (نمونه مورد مطالعه: شهر كرمانشاه) .... ديپلماسي شهري،
تحليل نقش شهرها به عنوان بازيگرجديد عرصه روابط بين الملل

همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران - باهمایش

اسفند ماه. همایش و نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران. برگزارکننده : توسعه
گردشگری استان مازندران. 03 تا 05 مهر ماه 1395. مرتبط با رشته های. تاریخی و
گردشگری ...

برگزاری نشست تخصصی نقش دیپلماسی عمومی در توسعه برند ملی و ...

12 جولای 2016 ... برگزاری نشست تخصصی نقش دیپلماسی عمومی در توسعه برند ملی و شهری ... ملی و
شهری با محوریت برندینگ شهری و هویت رقابتی، نقش دیپلماسی عمومی ... اصلی این
نشست تخصصی بررسی شیوه های نوین برجسته سازی و برند سازی ...

برنامه ريزي6 :: International Conference on Urban Planning and ...

4- نقش مديريت شهري در توسعۀ پايدار گردشگري (نمونۀ مورد مطالعه:شهر ساحلي نور) ...
33- بررسي ظرفيت توسعه درون بافتي در محلات بافت قديمي شهرها (مورد ... 44-
ديپلماسي شهري و نقش آن در برندينگ شهري (منيره عمراني، اميرکيامهر، عليرضا حامدي)
.

اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری

نقش مدیران سازمان ها در توسعه و معرفی صنایع دستی کیفیت و ... بررسی هماهنگیهای
بین سازمانی در توسعه صنعت گردشگری 2.3. ... دیپلماسی شهری و گردشگری شهری

دکتر زهره فنی - پروفایل

... For Sustainable Urban Tourism;Case Study: Baneh city" , pp.219-234, 2015. ...
رضازاده, "نقش سازمانهاي ايمان محور در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري (مطالعه
موردي: .... فني, "بررسي موقعيت و مذيت هاي استان خوزستان در بخش گردشگري با
تاكيد بر ... شيرزادي, "اهميت شبكه هاي اجتماعي مجازي در توسعه ديپلماسي شهري با
تاكيد بر ...

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های ...

3 - بررسی و تحلیل آماری رابطه معماری و توسعه صنعت گردشگری(نمونه موردی مجموعه
..... 185 - بررسی تاثیر نقش مصالح جدید ساختمانی در توسعه پایدار شهری ..... 402 -
دیپلماسی و معماری مطالعه ای پیرامونِ طراحیِ معماریِ سفارت خانه های ایالات متحده امریکا

دانشکده روابط بین الملل - دکتر محمدرضا دهشیری

«نقش انجمن هاي علمي در توسعه روابط فرهنگي بين المللي»، نشست تخصصي انجمن ...
پاراديپلماسي در عصر جهاني شدن: بررسي موردي ديپلماسي شهري، مطالعات راهبردي ...

برگزاری نشست تخصصی نقش دیپلماسی عمومی در توسعه برند ملی و ...

11 جولای 2016 ... برگزاری نشست تخصصی نقش دیپلماسی عمومی در توسعه برند ملی و شهری ... ملي و
شهري با محوريت برندینگ شهری و هویت رقابتی، نقش دیپلماسی عمومی (دیپلماسی ...
وی افزود: محورهای اصلی این نشست تخصصی بررسی شیوه های نوین ...

نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای اقتصادی | معرفی جاذبه های ...

کاملا متفاوت بوده، اما اکثر کشورها‌، توسعه اقتصادی را در درجه اول اهمیت قرار داده اند‌، ...
مقاله حاضر به بررسی نقش گردشگری بر متغییرهای کلان‌اقتصادی از قبیل .... کار
فراهم می‌سازد و افراد قادر هستند در مراکز مختلف شهری و یا روستایی حسب میل و اراده ...
که اجرایی شدن «‌دیپلماسی گردشگری» تاثیر بسیار مستقیمی‌در مسائل اقتصادی، ...

سمنان فردا | گردشگری

سازمان نوسازی و بهسازی شهر سمنان در اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی شهری که
موردنیاز ... نشست‌های پرشماری به منظور بررسی موضوع ثبت جهانی «سمنان؛ شهری در
باغ» ... وجوه برجسته گردشگری در ایران و سمنان، نقش دیپلماسی در توسعه گردشگری
و برخی ...

گردشگری هنری؛ ابزار پیشبرد دیپلماسی فرهنگی > خبرگزاری میراث ...

6 ژانويه 2016 ... گونه های گردشگری برجسته هر کشوری، بخشی از «دیپلماسی عمومی» یا «دیپلماسی ...
بررسی ابعاد مختلف گردشگری هنری یا هنرگردی در گستره کشور و تمدن ایران ...
گردشگران داخلی را به شهرهای دیگر و جهانگردان را به کشورمان راهی کنند. ... تنهایی
نمی‌توانند در رونق گردشگری و مبادلات فرهنگی – هنری نقش ایفا کنند.

دانلود رایگان مقاله نقش NGO ها و تشکل های صنعتی در تحقیق و توسعه ...

23 دسامبر 2016 ... مقاله بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه khodkareghermez.rozblog.com/.
.... دانلود رایگان تحقیق مدیریت استرایک در صنعت توریسم ... 2 days ago .... معرفی
مقاله - مدیریت شهری urban85.blogfa.com/cat-24.aspx ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. .... یعنی
دیپلماسی عمومی از ابتدا با مردم، تشکل های عمومی (شهرداری ها و.

دانلود فایل مقالات - اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و ...

بررسی فرصتهای توسعه کارآفرینی در گردشگری خراسان شمالی ... تدوین معیارهای
پیوند روستاهای پیراشهری به شهرهای کوچک ... بررسی نقش زنان در حفظ محیط زیست
روستا روستاهای دهستان طرقبه ..... ا بر قدرت ملی )با تاکید بر دیپلماسی دفاعی(.

بررسی تأثیر سفرهای زیارتی بر سیاست منطقه‌ای و روابط خارجی ...

در هرحال، از دید این پژوهش، «زایر - توریست» به مسافری گفته می‌شود که برای ملاقات
با ... پویایی‌های داخلی برای ایفای نقش پیش‌رو و ثبات‌دهنده؛ٰ. 2. ..... مبنا و معیار
قراردادن خط‌مشی‌گذاری برای توسعه شهری با توسعه اماکن مقدس ... برای تقویت روابط
فیمابین، به یک قاعدة رفتاری در دیپلماسی دو کشور ایران و عراق نوین تبدیل شده
است.

بررسی پیشنهادات شهرداری کاشان درسومین کنفرانس توسعه پایدار ...

5 ا کتبر 2016 ... شهردار کاشان مطرح کرد: بررسی پیشنهادات شهرداری کاشان درسومین ... اظهار کرد: در
بخش هایی ازاین پیشنهادات ارائه شده بر نقش مهم دیپلماسی شهری به ...

نخستین همایش ارتباطات و شهرگردی هنری برگزار می شود | اخبار ...

2 ژانويه 2016 ... تبیین نقش ارتباطات شهری در توسعه هنر شهری؛. جلب توجه سازمان ها، ... ارتباطات
شهری و نقش آن در شهرگردی هنری؛. گردشگری شهری ... نقش دیپلماسی هنری در ارتقاء
گردشگری هنری؛ ... بررسی تجربیات موفق جهانی گردشگری هنری شهری؛.

دیپلماسی شهر و پدیده جهانشهرها - همشهری

2 سپتامبر 2012 ... برای تحلیل زمینه‌ها وضرورت‌های روابط بین‌الملل و دیپلماسی شهری، لازم است به ...
cities) که به‌عنوان موتور محرکه رشد و توسعه جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین و ...
بر سیاست خارجی، امنیت ملی، تجارت، توریسم و دیگر منافع ملی است. ... برای رسیدن
به این امر نیاز به بررسی قواعد و قوانین حاکم در زمینه ساختارهای ...

مديريت شهري - پایان نامه در تدبیر ساز

با استفاده از ماتریس سوات; برنامه ریزی توسعه توریسم شهری بمنظور توسعه ...
بررسی نقش برنامه ریزی شهری در توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی شهرها مطالعه موردی

همایش توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران - انجمن علوم سیاسی ...

18 جولای 2016 ... زیرساخت حمل و نقل جاده ایی و توسعه ناحیه جنوب شرق ... مقايسه تطبيقي توسعه
توريسم در منطقه آزاد چابهار و سایر مناطق آزاد ... بررسي نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه
گردشگري تجاري و ايجاد امنيت ... پيوندهاي قومي و نقش آن در تحکیم شهرهاي مرزي ایران
، افغانستان و ... حضور وزیر امور خارجه در همایش دیپلماسی هسته ای.

بررسی پیشنهادات شهرداری در سومین کنفرانس توسعه پایدار | روزنامه ...

8 ا کتبر 2016 ... سید محمد ناظم رضوی اظهار کرد: در بخش هایی از این پیشنهادات ارائه شده بر نقش مهم
دیپلماسی شهری به عنوان ابزاری برای تقویت ارتباطات میان شهرهای ...

آنا | سهم ناچیز توریسم ایران و همایش ملی گردشگری دوران پساتحریم

24 ژانويه 2016 ... آموزش و پرورش · محیط زیست · حوادث · شهری · پزشکی و سلامت · جامعه · انتظامی و
قضایی ... سهم ناچیز توریسم ایران و همایش ملی گردشگری دوران پساتحریم ... سازمان
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان توسعه تجارت ایران قرار ... نقش
دیپلماسی عمومی در جذب و ارتقاء جایگاه گردشگری ایران، بررسی توانمندی ...

پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ...

پایاننامه دوره فوقلیسانس: بررسی کانونهای بحران در جغرافیای سیاسی؛ علل و زمینهها
... ارزيابي نقش فعاليت هاي گردشگري در اقتصاد روستايي مورد: بخش كوموله-
شهرستان ... نشست تخصصی«جایگاه گردشگری در توسعه دیپلماسی عمومی»، دانشگاه
علم و ... مشاوره رساله دکتری: «تبین الگوی بازآفرینی فضای شهری در گردشگری
کلان ...

فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری

مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده مجله مورد بررسی اولیه قرار می‌گیرند و در ...
شناسایی استراتژی‌های جهانی شدن اقتصاد در حوزه دیپلماسی شهری (مطالعه موردی:
کلان‌شهر تهران) ... نقش رسانه‌های جمعی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق 22گانه
شهرداری تهران) ... شناسایی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری و رشد اقتصادی
استان زنجان.

UNWTO

موضوعات مرتبط: دیپلماسی گردشگری ... بررسی نقش و سایر بخشهای دولتی و
خصوصی فعال و سرمایه گذار در صنعت ... مسافرت های شهری پله اول توسعه گردشگری
است و یكباره نمی توان به نقطه اوج پلكان رسید مگر با طی كردن پله به پله آن و این
حكایت در مورد گردشگری هم صادق است. موضوعات مرتبط: توریسم شهری زیر بنای
گردشگری

توسعه دورن شهری - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

واژگان کلیدی: طرحهای جامع، نظام برنامه ریزی، نگرش سیستمی، توسعه شهری، آسیب
شناسی. ... بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهری (نمونۀ موردی:
شهر سنندج) ... تحلیل فرصت ها و چالش های توسعه دیپلماسی شهری در کلانشهرتهران.

27 پیشنهاد کلیدی برای نجات گردشگری ایران - دیپلماسی ایرانی

4 آگوست 2013 ... به منظور بررسی دلایل ضعف و مشکلات صنعت گردشگری در ایران، شایسته ... اعطای
نقش موثر به بخش خصوصی، بویژه جامعه ی تورگردانان ایران به عنوان تنها ... ایجاد و
توسعه ی رشته های مرتبط با صنعت گردشگری در سطوح دانشگاهی و ... در فرودگاه ها و
مبادی ورودی اصلی و همچنین شهرهای مختلف کشور برای راهنمایی و هدایت ...

کم‌توجهی به نقش زنان در توسعه شکوفایی شهری می‌تواند نتایج زیان ...

8 دسامبر 2016 ... مولاوردی در کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری: کم‌توجهی به نقش زنان در
توسعه شکوفایی شهری می‌تواند نتایج زیان بار و بسیار وسیعی داشته باشد ... در دو
عرصه عمومی و خصوصی قابل بررسی است در عرصه خصوصی موضوع ... معاون رئیس
جمهوری: ایران در سایه دیپلماسی موفق دولت قدرت بلامنازع منطقه است.

دسترسی به مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم ...

15 دسامبر 2016 ... نقش معماری پایدار در توسعه ی پایدار شهری با بررسی ساختمان های تجاری ... بررسی
تطبیقی دیپلماسی هستهای سید محمد خاتمی و محمود احمدینژاد در ...

ماهنامه اجتماعی ورزشی خط اول - دیپلماسی غذا

28 نوامبر 2016 ... ... زدن چالش های دیپلماتیک به بررسی راهکار جدیدی افتادند که عنوانش " دیپلماسی
شهروندی" نام گرفت. ... برای بسط و گسترش نگاه توسعه طلبانه دیپلماسی شهروندی،
سازمان ... اما همانطور که دقت کردید یکی از حوزه های فعال در شبکه شهرهای خلاق "غذا" است
. ... اما در دیپلماسی عام یا همان دیپلماسی عمومی و شهروندی، ظاهرا غذا نقش ...

برگزاری نشست «دیپلماسی ورزش و جوانان در توسعه برند ملی و شهری ...

16 جولای 2016 ... نشست تخصصی نقش دیپلماسی عمومی در توسعه برند ملی و شهری با ... مهر، محمدرضا
رستمی افزود: محورهای اصلی این نشست تخصصی بررسی شیوه های ...

جایگاه گردشگری ایران در OIC و نقش آن در همگرایی فرهنگی جهان اسلام

رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﻼﻣﯽ آﯾﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ....
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ... ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار. ﻣﯽ. ﺷﻮد، ... ﻧﺒﻮد دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ روﺷﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ.

سازمان ملل متحد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بیشتر بحث‌های این کنفرانس در مورد نقش اعضای سازمان و شرایط دعوت از آن‌ها بود. ...
پیش از سال ۱۹۴۹ امور اروپایی سازمان در شهرهای مختلف مثل نیویورک و لندن انجام
می‌گرفت. ... کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه) کنفرانس زمین) در
ریودو ژانیرو ... قطعنامه‌های مجمع عمومی اغلب خواستار بررسی مسائل خلع سلاح بودند و
کنفرانس ...

نقش شوراهای اسلامی شهر در توسعه ملی - دنیای اقتصاد

27 آوريل 2015 ... خانه / ویژه نامه خراسان / نقش شوراهای اسلامی شهر در توسعه ملی ... کشورها را در هم
فروریخته و دیپلماسی شهری را جایگزین دیپلماسی سنتی کرده است.

جایگاه گردشگری در برنامه ششم توسعه کجاست؟ - دنیای سفر

18 نوامبر 2015 ... نشست تخصصی نقش گردشگری در برنامه ششم توسعه ... دیپلماسی فرهنگی ناشی از
توسعه گردشگری موجب ایجاد پیوندهای راهبردی شده و ... پس از بررسی های صورت
گرفته و با توجه به جاذبه ها، میراث فرهنگی، صنایع ... وی در ادامه افزود: فقدان طرح
استراتژی توسعه گردشگری، استراتژی توسعه شهری و استراتژی توسعه ...

تشریفات؛ لازمه توسعه صنعت گردشگری است | هفته‌نامه روژان

7 ژانويه 2017 ... بررسی نقش علم تشریفات در صنعت گردشگری ... این نوشته تنها مورد نیاز و کاربرد
دستگاه دیپلماسی نیست بلکه کلیه دست‌اندرکارانی که ... امری لازم الاجراء بوده است
که با رشد شهر نشینی و صنعتی شدن شهرها بسیاری از این آداب یا ...

توسعه گردشگری: زمینه ساز دیپلماسی اعتدال - خبرآنلاین

28 ژوئن 2015 ... تبیین ابعاد مفهومی و نظری گفتمان اعتدال و دیپلماسی فرهنگی و نسبت آن با توسعه
گردشگری و بررسی سیاست دولت تدبیر و امید در بهره گیری از ...

جلسه بررسي طرح هاي مطالعاتي خواهرخواندگي شهر نيم ور با شهر هاي ...

25 ژانويه 2017 ... مدیر کل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری مرکزی در این جلسه اظهار داشت: ... و تبادل
فرهنگ‌ها نقش بسزایی دارد که در این بین برخی از شهرهای خواهر خوانده هر ... و گسترش
روابط دوجانبه با شهرهای خواهر‌خوانده، توسعه دیپلماسی شهری را موجب ...

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران|همایش بین المللی گردشگری ...

بررسي نقش دولت در مديريت ميراث فرهنگي (1) ... نمایش ظرفیت های توریسم ایران در
نمایشگاه بین المللی گردشگردی اسپانیا · شهری که خودرو ندارد! ثبت رکورد جدید در
.... احیای صنعت گردشگری با ثبات امنیتی و دیپلماسی دولت یازدهم · برنامه های مراکز
...

مقالات حاوی کلیدواژه "دیپلماسی شهری" - جویشگر علمی فارسی (علم نت)

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و ...
بررسی نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل درصنعت توریسم و جذب گردشگر با
مدل ...

نقش ديپلماسي فرهنگي در صدور انقلاب اسلامي ايران

بنابراين بررسي اينکه چرا صدور انقلاب به کندي پيش رفته و ارائه راهکارهاي که اين
... دژپسند، فرهاد، (شهريور ماه 1389) ديپلماسي شهري ابزاري براي توسعه¬ی ملي در ...

نخستین همایش ارتباطات و شهرگردی هنری (هنرگردی) – سفرنویس

25 ژوئن 2015 ... ... و ارتباط آن با توسعه ی اقتصاد و فرهنگ؛; ارتباطات شهری و نقش آن در شهرگردی
هنری؛ ... نقش دیپلماسی هنری در ارتقاء گردشگری هنری؛; نقش گردشگری هنری در ...
برای توسعه شهری؛; بررسی تجربیات موفق جهانی گردشگری هنری شهری؛ ...

آرشیو مقالات - مدیریت شهری

بررسی ها نشان می دهد مطالعات گردشگری ایران در موضوع کیفیت زندگی گردشگری از
... چکیده : با توسعه شهرها و مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار، توجه و رعایت اصول ...
ادارة سنتي اشان، مانع از اعمال کارکردهاي مناسب جهت ايفاي نقش جهاني آنها شده است. .....
در این مقاله با این مفروض، سیاست دیپلماسی شهری از جهات گوناگون بررسی شده است.

87- جناب آقاي شفیعا - مدیریت شهری

بررسی نقش مدیریت ساخت و ساز در توانمندسازی، بهینه سازی و ارائه ی مدل های مناسب
در .... چکیده : با توسعه شهرها و مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار، توجه و رعایت اصول
..... سیاست دیپلماسی شهری بیشتر متوجه صورت‌بندی ایده‌ها و راهکارهایی است که ...

اخبار و مقالات - تورهای خارجی

لبخند دیپلماسی فرهنگی با توسعه گردشگری اصفهان و هلند ... کشورمان به اصفهان،
دیروز در نشستی راه های توسعه گردشگری اصفهان و هلند بررسی شد. ... شناخت می
تواند در دیپلماسی خارجی ایران به ویژه در دوران پساتحریم نقش موثری ایفا کند. ... و
اصناف گردشگری کشور و راه‌اندازی پاتوق‌های صنایع دستی در شهرهای مهم اروپایی خبر
داد.

دیپلماسی شهری،شهرداری چیست؟ - پایگاه خبری شورا آنلاین

15 ا کتبر 2016 ... رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران گفت: توسعه گردشگری از ... «
Eltiempo» به اهمیت صنعت توریسم برای مدیریت شهری تهران پرداخت و اظهار ... گیل
آبادی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مترو نیز گفت: تهران در خصوص توسعه
شبکه مترو با بررسی تمام .... نقش محوری آیت‌الله هاشمی فراموش نخواهد شد ...

شهرها موتورهاي پيشرو اقتصادي هستند * - پرتال شهرداري قزوين

29 آوريل 2016 ... نصرتي، رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي و شهردار قزوين در همايش بزرگ روز ملي ... 95
در کشور، شهرداري‌ها بزرگ‌ترين نقش را در توسعه گردشگري شهري خواهند داشت ... که در
اين راستا شهرهاي جهاني سعي مي کنند با ابزار ديپلماسي شهري، ميزان ... صورت
صلاحديد و در زمان مناسب جهت بررسي و عملياتي شدن قابل تقديم به مقام ...

بررسی ظرفیت ها و فرصت های صنعت گردشگری در رشد اقتصادی

24 سپتامبر 2016 ... بنابراین، با توجه به اینکه در حال حاضر توسعه اقتصادی بدون اتکاء به ... بخش ها در
رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند؛ چرا که صنعت گردشگری، ... از جمله این
مشکلات، حجم بالای ترافیک در جاده ها و تراکم مسافر در شهرهای توریست پذیر است که
.... و تبلیغ آن در سایر کشورها از طریق دستگاه های دیپلماسی فرهنگی.