دانلود رایگان

مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

دانلود رایگان مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران فرمت فایل: word
تعداد صفحه:59
فهرست مطالبپیشگفتار ۱
فصل اول (کلیات) ۳
طرح مسئله ۴
اهداف تحقیق ۱۰
اهمیت تحقیق ۱۰
سوال اصلی ۱۰
سوالات فرعی ۱۱
فرضیات تحقیق ۱۱
متغیرها و مفاهیم عملیاتی ۱۱
روش تحقیق ۱۱
مشکلات و موانع تحقیق ۱۱
سازماندهی تحقیق ۱۲
فصل دوم- مفهوم توسعه و توسعه یافتگی ۱۴
فرهنگ و توسعه ۲۲
مفهوم فرهنگ ۲۲
ویژگی های عمومی فرهنگ ۲۴
تاثیر فرهنگ بر توسعه و اهمیت مفهوم توسعه فرهنگی ۲۹
استراتژی فرهنگی ۳۳
فصل سوم- موانع توسعه در ایران ۴۰
فرهنگ عمومی تاثیر گذار بر روند توسعه ۴۰
تیپولوژی شخصیتی ایرانیان ۴۲
نتیجه گیری ۵۲
فهرست منابع ۵۵
فهرست منابع: ۱- سریع القلم، محمود . عقلانیت و آینده توسعه در ایران، (تهران- مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه- چاپ دوم ۱۳۸۱)، ص۱
۲- سریع القلم، محمود. سنت، مدرنیسم و فرهنگ توسعه، ماهنامه سیاسی و اقتصادی، سال هفتم، مهر وآبان ۱۳۷۱، ص۲۶
۳- پهلوان، چنگیز. فرهنگ شناسی، (انتشارات پیام امروز- تهران- ۱۳۷۸) ص ۶
۴- یونسکو. فرهنگ و توسعه دو هیافت مردم شناختی توسعه ترجمه زمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶
۵- منصوری، جواد. فرهنگ استقلال و توسعه (تهران- وزارت امور خارجه- ۱۳۷۴) ص۷
۶- سرمست، بهرام. کثرت گرایی فرهنگی و بحران مشارکت سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، خرداد ۱۳۷۴، ص۵۰
۷- عظیمی، حسینی. مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ دوم، (تهران- نشرنی- ۱۳۷۰) ص ۱۸۳
۸- کاظمی، سید علی اصغر. بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، (تهران- نشر قومس- ۱۳۷۶) ص۶۶


پیشگفتار :یکی از مباحث مهمی که در نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی را به خود جلب نموده است، نوسازی و توسعة سیاسی و توسعة اقتصادی است. اما این سوال مطرح می شود که چرا تابه حال ایران نتوانسته است به الگویی درجهت نیل به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد؟ در این مسیر با چه مشکلاتی مواجه می باشد؟
باعنایت به اهمیت این موضوع، مانیز در این پژوهش سعی نموده ایم ضمن ارائه تصویری از توسعه و ویژگی های آن، به بررسی ساختارهای فرهنگی ایران بپردازیم و مهمترین علل توسعه نیافتگی ایران را فرهنگ حاکم بر روح ملت ایران ذکر نموده، و به عنوان راه حل توسعه فرهنگی را مقدم بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی دانسته ایم.
ضمنا در این پژوهش سعی شده است ریشه ای ترین مسائل موجود در بطن فرهنگ ایرانی و مشکلات ساختارهای اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا علل توسعه نیافتگی ایران در عرصه های سیاسی و اقتصادی مشخص تر گردد.
در مجموع می توان گفت که هدف اصلی در این تحقیق این است که توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در کشور ما، در مقام نخست به معنای پالایش ویژگی های منفی و فرهنگی است که در طول تاریخ و در بستر زمان شکل گرفته اند و رفع این موانع جز از طریق ایجاد یک نظام آموزشی کار آمد آن هم از طریق اهتمام جدی دولت که قادر به تربیت انسانهایی خلاق و با فرهنگ باشد میسر نیست. بدیهی است که رفع این نواقص در فرهنگ جامعه، بستری مناسب جهت توسعه همه جانبه را در کشور فراهم خواهد آورد.
اثبات این موضوع که توسعه فرهنگی مقدم تر از توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است، انگیزة انتخاب موضوع از جانب محقق می‎باشد.

طرح مسئله:دغدغه پیشرفت، توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران همچنان ادامه دارد، درحالی که بسیاری از کشورهای هم ردیف ما راه و افقهای خود را پیدا کرده اند، ما هنوز در نزاعهای فکری و سیاسی خود غوطه وریم. جالب اینکه مباحث پیشرفت و توسعه یافتگی را قبل از کشورهایی مانند مالزی، چین، کره جنوبی و… آغاز کرده ایم.([۱])سوال اینجاست که چرا تاکنون ایران نتوانسته است به الگویی در زمینه توسعه دست یابد؟ چرا رهبران و نخبگان ایرانی از گذشته درس عبرت نمی گیرند و اشتباهات خود را مرتب تکرار می کنند؟ چرا خیلی فکر نمی کنند؟ و اگر هم فکر کنند صحیح فکر نمی کنند؟ اگر ریشه مسائل قبل از انقلاب را بخواهیم به بیگانگان و امپریالیسم نسبت دهیم مشکلات بعد از انقلاب را چگونه باید ارزیابی کنیم؟ ما ایرانیان خیلی ملت خودخواهی هستیم هیچ وقت نمی خواهیم بپذیریم که اشتباه کرده ایم عموماً خارج از خود به دنبال علتها، مشکلات و ریشه ها هستیم، زمانی امپریالیسم را سرزنش کردیم و اکنون که امپریالیسم در خانه ما نیست جریان و گروه دیگر را متهم می سازیم. همیشه به دنبال این هستیم که خود را توجیه کنیم. وقتی رهبران و نخبگان ایرانی اشتباه می کنند هیچ وقت از ملت عذرخواهی نمی کنند بلکه اشتباهات خود را به دیگران نسبت می دهند. مسئله دیگر این آنکه افکارمان خیلی مدرن است و مانند تکنولوژی سریع وارد می‎شود، ولی خلقیات ما که نتیجه وجود سالها استبداد در این مملکت است، همچنان تعیین کننده مانده است و سرنوشت مارا می سازد. ماافکار بسیار خوب خود را در سخنرانیها نتوانسته ایم به سیستم تبدیل کنیم. ظاهراً در نمایش فکر بیش از عمل لذت می بریم. باید بپذیریم انسانهابا سخنرانی تربیت نمی شوند، بلکه به طور مقطعی اهمیت مسائل تربیتی پی می برند. تربیت یک جامعه تداوم، نظم. تفکر و انسانهایی متعهد و حساسی را می طلبد. دیگر آنکه ما سامان و استوار را دوست نداریم، چون سامان یافتن خیلی زحمت دارد. ساختن یک سیستم خیلی مشکل است. سیستم پذیری خیلی دشوارتر است، به همین دلیل ترجیع داده ایم با هیجانات و اوضاع روز زندگی کنیم. برایمان همان کافی است که درآمد نفت حداقل بقای ما را تضمین می کند و به همین راضی هستیم. مسئله دیگر اینکه عده ای می خواهند به زور عقاید خود را بر دیگران تحمیل کنند. برخی می خواهند تمام مردم ایران را مذهبی کنند، برخی به دنبال غربی کردن همه هستند، برخی به دنبال روشنفکر کردن همه هستند، اینها متوجه نیستند که هر کدام از این اسمها نوعی تحمیل به عامه مردم است. یک جامعه به همه نوع قشر نیاز دارد: مذهبی، غرب زده، روشنفکر، بومی و بسیاری از اقسام دیگر. آزادی در این دنیای پرتنوع و پرتلاطم عبارت است از اینکه هر کس تعلق فرهنگی خود را کسب کند و بدون تعرض و تعدی دیگران و دولت بتواند بدان عمل کند. عمده مشکل توسعه نیافتگی ایران در افکارمان نیست بلکه در تبدیل فکر به عمل است وناتوانی در ساختن سیستم است و نهایتا در شخصیت پرورش نیافته ماست. اینکه هرکسی برایش خودش مهم است و برای عقاید دیگران هیچ ارزشی قائل نمی باشد. در جامعه ای که افراد این اندازه نسبت به هم دافعه دارند نمی توان یک سیستم اجتماعی را ساخت. ایده گفتگوی تمدنها را مطرح می کنیم و می خواهیم به جهانیان فن گفتگو بیاموزیم وهمه را به وحدت فراخوانیم اما برخلاف آنچه که دینمان به ما آموخته درمیان خود ترحم نداریم. حذف و حسادت و تخریب به شدت در میان ما رواج دارد و بر پایه محبت و عطوفت و همفکری و هم فهمی با یکدیگر معاشرت نمی کنیم. دو پایه مترولوژیک تمدن غرب، ساماندهی و تشکیل از یک طرف و ظرفیت نقد پذیری از طرف دیگر است. ما در هر دو نوع ضعیف هستیم.
در کشور ما بدترینها، بی سوادترینها، گرسنه ترینها، عقب مانده ترینها، ومنزوی ترینها به حوزه سیاست و تصمیم گیری وارد می شوند. هرکسی نباید به میدان نخبگی راه پیدا کند.
در کشور ما به توانایی افراد اهمیت داده نمی شود، بلکه مردم به دنبال آدم خوب هستند. ایرانیان همیشه چه در سطح مدیریتی و چه در سطح روشنفکریمشکل تشخیص موقعیت و وضعیت خود راداشته اند. بالاخره هر چه سریعتر ما باید ارتباط منطقی میان هویت ( دینی ، ایرانی و جهانی) خود را روشن کنیم. قوی بودن هویت ملی و دینی ایرانیان در مقابل هویت جهانی آنان قرار گرفته است. در هویت ملی و دینی ایرانیان در مقابل هویت جهانی آنان قرار گرفته است. در حالیکه کشورهایی مانند مالزی، کرة جنوبی، چین و برزیل توان تطبیق و همگون سازی میان منابع داخلی و بین المللی خود را پیدا کرده اند، ما چنین تواتنمندی را کسب نکرده ایم. پیشرفت هر جامعه ای مانند موقعیت یک فرد تابع انسجام انرژی آن جامعه یا فرد است تا هنگامیکه عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی جامعه ای از انسجام و منطق درونی برخوردار نباشند نمی توان مجموعه آن جامعه را در مسیر پیشرفت یا توسعه یافتگی سوق داد. توسعه یافتگی به طور اصولی تابعی از عوامل ومحرکهای داخلی است. اگر به هر دلیل علم وارد عرصه عمل و فکر یک جامعه نشود و یا با ارزشهای آن تلفیق منطقی نیابد، نباید در انتظار پیشرفت و تمدن بود، نظام داخلی یک کشور باید از ظرفیت پذیرش و ترکیب و تربیت توامان باشد تا امکانات داخلی و خارجی خود را تشکل بخشد. بیماری یک فرد قبل از آنکه به آلودگی محیط خارجی مربوط باشد، از ضعف و آسیب پذیری جسمی او ناشی می شود. واکسیناسیون فرهنگی و درونی نیز دقیقا به همین منظور یعنی قوام بخشیدن به درون، افزایش قوای درونی و آماده سازی داخلی برای مقابله با هجوم خارجی توصیه می شود.([۲])
بنابراین چه در توسعه یافتگی و چه د رتوسعه نیافتگی چه در پیشرفت و بالندگی و تمدن سازی و چه در عقب ماندگی و سقوط و اضحلال و زوال، درون مهمتر از برون است. زوال انسانها، مجموعه ها و تمدنها ابتدا ازدرون آغاز می گردد. به همین تناسب و معادله شکوفایی و شوکت انسانها، مجموعه ها و تمدنها نیز از درون شروع می شود. دستیابی به تشکل اجتماعی و حل تدریجی بحران مشروعیت، منوط به تحول و آموزشی فرهنگی است. چه جامعه و چه نخبگان به این تحول فرهنگی در ایران نیازمندند.
پیشرفت و توسعه حاصل یک نگاه خاصی به زندگی و هستی می باشد و بدون توجه به چنین نگرشی توسعه یافتگی و پیشرفت ممکن نیست و برای ایجاد چنین نگرشی در جامعه وجود یک فرهنگ مناسب برای توسعه لازم و ضروری می باشد. فقدان فرهنگ مناسب در ایران همواره به عنوان مانعی در مسیر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی این کشور قرار داشته است. پس سنگبنای هر نوع توسعه ای، توسعه ای توسعه فرهنگی است یعنی قدم اول در راه رسیدن به توسعه جامعه توسعه یافته تلاش در فرهنگ سازی و ساخت یک سیستم فرهنگی منسجم از جانب دولت است و قدم دوم باید این باشد که توسعه سیاسی و اقتصادی همپا و به موازات هم رشد کنند، نه توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی مقدم است دیدگاه آقای رفسنجانی و نه توسعة سیاسی بر توسعة اقتصادی مقدم است (دیدگاه آقای خاتمی) بلکه در مرحلة اول توسعه فرهنگی مقدم است و بعد باید توسعه سیاسی و اقتصادی که موجبات رشد کمی اقتصادی و رشد کیفی سیاسی را موجب می گردد.
ممکن است این سوال مطرح شود که در کشوری مانند ایران که با این همه معضلات سیاسی و اقتصادی رو به روست در درجه اول باید اولویت توسعه اقتصادی باشد یعنی مثلا حل تورم، کاهش فقر و… یا باید در درجة اول توسعه سیاسی مقدم باشد (مثلاً احزاب در ایران شکل بگیرند، مشارکت سیاسی به وجود آید و …) یا اینکه باید سرمایه گذاری خارجی جذب شود و … اینجانب تمام این مسائل را قبول دارم ولی معتقدم زمانی می تواند فقر را ریشه کن ساخت، زمانی می توان تورم را مهار کرد که مثلاً فلان برنامه ریز اقتصادی و یا مسئول اجرایی واقعا خودش در صد حل این مسائل باشد نه اینکه در حوزه اقتصادی مسئولین مملکت، مرکب از مشتی افراد دزد و یا فاسد یا خائن و یا بی سواد و … باشند. که فقط منافع فردی و جناحیشان مطرح است و نه مردم. فقط به فکر سود خود و اطرافیانشان هستند ونه مردم ومملکت پس مشکل در نخبگان است و این نخبگان هم که از کره مریخ و ماه نیامده اند. آنان در همین مملکت و در همین جامعه که همه مردم آن به فکر خود می باشند به دنیا آمده و بزرگ شده اند. پس این مسئله بر می گردد به فرهنگ و فرهنگ سازی یعنی تا زمانیکه حس وطن پرستی نوع دوستی و مردم خواهی درمیان اکثریت ایرانیان نباشد توسعه سیاسی و اقتصادی رخ نمی دهد. اگر سرمایه گذاری خارجی جذب شود فواید آن ابتدا به جیب یک سری افراد خاص واردی شود. اگر بدون توسعه فرهنگی بخواهند مشارکت سیاسی به وجود بیاورند، مشارکت سیاسی تبدیل به جناح پرستی و دیکتاتوری واستبداد می شود چون ما ایرانیها هنوز کار با یکدیگر را نیاموخته ایم. زیرا فرهنگ ایرانی استبداد پرور است. و هیچ وقت توسعه سیاسی بدون توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی بدون توسعه فرهنگی امکان پذیر نمی باشد. در مجموع ریشه های عقب ماندگی ایران را بایستی در ضعف نهادها و بنیان های سیاسی اقتصادی و اجتماعی جستجو کنیم که به نوعی به عامل فرهنگی مرتبط می شوند. تاریخ به ما نشان داده که هیچ نیرویی قویتر از وطن دوستی برای تحول ملی وجود ندارد به همین دلیل پیشنهادی می شود که دولتمردان ما قبل از اینکه سمت اجرایی قبول کنند، یک دوره کار گاه فشرده وطن دوستی ببینند تا بدانند که برای چه سرزمین کار می کنند.


استراتژي فرهنگي


تاثير فرهنگ بر توسعه و اهميت مفهوم توسعه فرهنگي


تحقیق موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران


تهاجم فرهنگی


دنلود مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... مقاله موانع
توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران - مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ...

مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

عنوان : مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران. تعداد صفحات : ۵۹. نوع فایل
: ورد و قابل ویرایش. چکیده. پژوهش حاضر ضمن ارائه تصویری از توسعه و ویژگی‌های ...

دانلود مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران - مگ ایران

در مجموع مي‌توان گفت كه هدف اصلي در اين تحقيق اين است كه توسعه سياسي و توسعه
اقتصادي در كشور ما، در مقام نخست به معناي پالايش ويژگي‌هاي منفي و فرهنگي است ...

دانلود (مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری ...

9 فوریه 2017 ... مقاله تجارت الكترونیك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران ... پایان نامه
بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران – پرداخت و ...

پایان نامه بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایرانمقاله ستان

2 ژانويه 2017 ... دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه
بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران_خوش امدید.

بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در جمهوري اسلامي ايران

عنوان مقاله: بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در جمهوري اسلامي ايران ... موانع و
مشکلات سياسي و موانع فرهنگي بيشترين اثر را در عدم توسعه گردشگري داشته اند.

موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

20 دسامبر 2016 ... موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران 1 . مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري
اسلامي…,موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران,تاج.

پایان نامه بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران – ویستا ...

25 ژانويه 2017 ... ... کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پایان نامه بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری
اسلامی ایران در 58 صفحه ورد قابل ویرایش. ادامه مطلب. مقالات مرتبط:.

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری ...

1 فوریه 2017 ... پایان نامه بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران در 58 صفحه ورد قابل
ویرایش. ادامه مطلب. مقالات مرتبط. دانلود تحقیق بررسی تاثیر ...

دانلود مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

دانلود مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران - ,دانلود,مقاله,موانع,توسعه,
فرهنگي,جمهوري,اسلامي,ايران,دانلود فایل.

مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري
اسلامي ايران فرمت فایل: word تعداد صفحه:59 فهرست مطالبپیشگفتار ۱ فصل اول ...

دريافت فايل پايان نامه بررسي موانع توسعه فرهنگي در جمهوري - رزبلاگ

28 دسامبر 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران -کامل و ... دریافت
فایل مقاله روابط فرهنگی ایران با ترکیه - پرداخت و دانلود آنی.

تحقیق موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران | فروشگاه فروش فایل

تحقیق موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران. توسط : adminدر: سپتامبر 29,
2016 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

دانلود مقاله موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران - آل گول

آيا مقاله ای اي مرتبط با موضوع توسعه فرهنگی شرکت نيافتيد ؟ آيا مي دانيد مقاله
موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران در آل گول با قيمتي ناچيز ارائه مي گردد؟

بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران

این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال که چرا جمهوری اسلامی ایران در جذب گردشگر
خارجی موفق نیست و جایگاه مطلوبی ندارد آغاز شد. ... موانع توسعه گردشگری بوده و پس
از آن موانع و مشکلات سیاسی و موانع فرهنگی بیشترین اثر را در عدم ... اصل مقاله (775
K).

PDF[پایان نامه بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران ...

26 دسامبر 2016 ... اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻤﻬﻮری q. اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻤﻬﻮری q. اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﻤﻬﻮری q.

بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در جمهوري اسلامي ايران - Magiran

ارسال الکترونيکي مقاله ... بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در جمهوري اسلامي
ايران ... بنايي و زير ساختي از مهمترين موانع توسعه گردشگري بوده و پس از آن موانع و
مشكلات سياسي و موانع فرهنگي بيشترين اثر را در عدم توسعه گردشگري داشته اند.

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
... موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در ...

همکاری در فروش فایل | مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

بزرگترين فروشگاه اينترنتي,مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران.

واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (آسیب‌ها و راهبردها)

این مقاله با هدف بررسی تحلیلی و آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری
اسلامی ایران، ضمن تعریف دو مفهوم فرهنگ و سیاست عمومی؛ سیاست‌های ... «ارائه مدل
بومی سیاستگذاری متوازن بخش فرهنگ»، همایش توسعه و تحول در فرهنگ و هنر. ... «
تحلیلی بر موانع تولید دانش در حوزه علوم انسانی»، فصلنامه سیاست علم و فناوری،
سال 2، ش 1.

مرکز پژوهشها - موانع تحقیق و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای ...

موانع تحقیق و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای رفع آن مقدمه جمعی از علما و
فضلای حوزه و دانشگاه ... آرمان های مطرح شده، شورای عالی انقلاب فرهنگی را موظف نمودند
تا این ایده را در ... 3- فقدان تخصیص بودجه مناسب برای بخش های تحقیق و توسعه
کشور

پرتال جامع علوم انسانی-محمود سریع القلم

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های کلان توسعه • جامعه شناسی توسعه. تعداد نمایش: 2306.
چکیده ... عنوان مقاله: جهانی شدن، حاکمیت ملی و جمهوری اسلامی ایران. حوزه (های) تخصصی
: ... عنوان مقاله: چشم انداز جامعه مدنی در خاورمیانه: تحلیل موانع فرهنگی. حوزه (های) ...

موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه ...

موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی
تجربیات مدیران فرهنگی ... نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی ... شورای عالی انقلاب
فرهنگی (1371)، اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری ‌اسلامی ‌ایران، تهران: دبیرخانه شورای
عالی انقلاب ...

برترین فایل مقاله شكافهای فرهنگی و تمدنی در ایران | روم آرتیکل

2 فوریه 2017 ... برترین فایل مقاله شكافهای فرهنگی و تمدنی در ایران ... وب ما خوش آمدیدنام محصول
دانلودی: پایان نامه بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران ...

روند توسعۀ سیاسی در جمهوری اسلامی - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد بعد از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و تثبیت نهادهای
انتخابی، دولت‌ها در برنامه‌ها و سیاست‌های خود جهت‌گیری ... قانون برنامة اول توسعة
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران. ... موانع ساختاری توسعة سیاسی
ایران.

دانلود تحقیق تجارت الكترونيك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوري ...

6 روز پیش ... ... تجارت الكترونيك و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران ... آن عامل
محركي براي رشد اقتصادي كشورها باشد اما بدين شرط كه محدوديت‌ها در ...

موانع نرم توسعه در جمهوری اسلامی ایران | پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

8 جولای 2014 ... موانع نرم توسعه در جمهوری اسلامی ایران ..... در طرف جامعه، مثلا می‌توان به فرهنگ تقلید
و تملق و دروغ و ریا و خرافه پرستی و نظایر این اشاره کرد، که ...

اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ...

12 مه 2014 ... ... علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها ... موانع و
مزیت های فرهنگ ایرانی برای میزبانی ... دریافت مقالات کنفرانس ...

فراخوان مقاله - پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

از تمامی علاقه مندان و پژوهشگران محترم دعوت می گردد، با مشارکت در مسابقه مذکور
یاری گر ما در بسط و توسعه فرهنگ پسندیده مطالعه و تحقیق باشند. شرایط مقالات:.

امنیت هستی‌شناختی و الگوهای پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران

مقاله حاضر در چارچوب نظریه امنیت هستی‌شناختی، بیانگر این موضوع است که جمهوری
اسلامی ... آنچه از هویتی شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تا هویتی شدن توسعه و
پیشرفت کشور .... از مهم‌ترین خصلت‌های فرهنگی ایران در طول تاریخ، استمرار
مؤلفه‌های هویتی- فرهنگی ..... بشیریه، حسین (1380)، موانع توسعه سیاسی در ایران،
تهران: گام نو.

دانلود مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word ...

29 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران فایل ورد (word) دارای 92
صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده ...

مسئله توسعه در ایران ، عوامل و موانع توسعه یافتگی/ بررسی کتاب ...

27 آوريل 2015 ... توسعه و پیشرفت در اقتصاد و فرهنگ و ابعاد دیگر، با پذیرش سلطه غرب ... بخش‌های
یکم، دوم و سوم این مقاله در گذشته ارائه گردید و در این بخش، بررسی کتاب ... «جمهوری
اسلامی ایران برای پیشرفت باید پارادوکس خود را با غرب حل کند.

تأثیر فرهنگ سازی سیاسی رسانه ملی بر فرآیند توسعه سیاسی در ...

مقاله پیش رو سعی دارد ضمن تبیین فرهنگ سازی سیاسی کنونی رسانه ملی، تأثیر آن
را بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. ... تاریخ به عادات
رفتاری ایرانیان تبدیل شده است،یکی از موانع عمده توسعه سیاسی در ایران بوده است.

سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوبات شوراي ...

كتب · نشريات · مقالات · چندرسانه اي · پژوهش ها · گردهمايي ... 5- تقویت وحدت و هویت
ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ
ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی. 6- تعمیق ....
بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز وکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات
غیرنفتی.

انقلاب اسلامی و مفهوم توسعه ی فرهنگی

نویسنده بر آن است تا با ارزیابی توسعه ی فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران، ...
نویسنده در بخشی از مقاله ابعاد توسعه ی فرهنگی را باورهای مذهبی دینی، آموزشی و ...

بررسي موانع توسعه صنعت گردشگري در جمهوري اسلامي ايران -

8 دسامبر 2016 ... بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. شرکت گردشگری
سلامت ناسار ۱۳۹۵-۰۹-۱۸ مقالات گردشگری سلامت ... ضرورتها و ظرفیت های گردشگری
اسلامی و رویکردهای آن (از منظر الگوهای فرهنگی اسلام و فقه اسلامی).

اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری ...

اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مورد
..... قوی بین همه مولفه‌های موانع سازمانی و بازارگرایی است، همچنین این مقاله بر توسعه
...

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای ...

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی
ایران. مقاله 1، دوره 4، ... نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان ... "شناسایی و مدل‌سازی
عوامل مؤثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران". ... "ورزش همگانی (ضرورت، موانع و
راهکارها)".

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قوه مقننه بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیه و تصویب قوانین عمومی
کشور را بر عهده دارد. ... توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانی
فراکسیون استاندارد و کیفیت • لایحه حمایت از ... مشترک رسیدگی به لایجه مدیریت
حوادث غیر مترقبه کشور • مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ... بحث ·
مقاله ...

الزامات فرهنگی تعالی قدرت بین المللی جمهوری اسلامی ایران

بدین ترتیب تعالی فرهنگی برترین الزام توسعه متعالی و تبدیل و تعالی ... اصل
مقاله. الزامات فرهنگی تعالی قدرت بین المللی جمهوری اسلامی ایران. علیرضا صدرا[1]
..... نوبنیاد، نمونه، الهام‌بخش و اثربخش جمهوری اسلامی ایران نیز با کاهش و رفع موانع و
...

Qafqaz – روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان؛ فرصت ها و چالش ها

۰۸ تیر ۱۳۹۳ admin مقالات ۰ ... عواملی مانند برخورداری از اشتراکات تاریخی و
فرهنگی و وجود پتانسیل های موجود برای همکاری های ... اما در عین حال این روابط با موانع
و عوامل بازدارنده ای از قبیل: تداوم ... کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان
، قفقاز جنوبی، ... علی اف الگوی توسعه آذربایجان را مبتنی بر الگوی غربی تعریف
نمود اما ...

رابطة امنیت ملی و تجارت بین‌الملل مطالعة موردی، امنیت اقتصادی جمهوری ...

در این مقاله، رابطة متقابل امنیت ملی با تجارت بین‌الملل، مورد بررسی گرفته که بر
... توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) حذف موانع ...

ليست مقالات همايش - همایش های معتبر ISC

ليست مقالات همايش اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام ... و
آمریکا بر دیپلماسی دفاعی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران _ مقاله پوستری, بيشتر
... 18, آیکونوگرافی و روند توسعه همگرایی در جهان اسلام_ مقاله پوستری, بيشتر ...
65, چالش های امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی و همسایگان «مطالعه موردی عراق جدید»_ مقاله
...

موانع موجود در مسير استقرار نظام جمهوري اسلامي - دانشگاه معارف اسلامي

سقوط نظام شاهنشاهي در ايران و شكل گيري نظام جمهوري اسلامي همراه با مشاركت وسيع
مردم، ... سؤال اصلي در اين مقاله، اين است كه براي استقرار و رفع موانع تثبيت نظام
مقدس ..... بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بود كه حكايت از توسعه و فرهنگ انقلاب اسلامي
دارد.

موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌های دولتی ایران

در ضلع بخش خصوصی نیز موانع شناسایی‌شده به‌ترتیب اولویت عبارت از موانع
اقتصادی (482/0)، خرد سرمایه گذاری (295/0)، فرهنگی اجتماعی ... اصل مقاله (675 K)
.... موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی
ایران. ... قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
1368.

مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران - فایل آنلاین

26 ژانويه 2017 ... مقاله موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران دارای 59 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

جنگ و روند اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

مقاله حاضر با مروری به سیاست های اقتصادی پس از انقلاب، به اجمال تأثیر جنگ
تحمیلی بر ... اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ...
ایجاد جامعه عاری از فقر، رفع موانع توسعه و تعالی انسان و امت اسلامی به کار گیرد.

ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ...

ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ ايران 17
فروردين‌ماه 79 مصوبات مجلس شورا. ... متن ماده 12 قانون رفع موانع توليد.

وزارت امورخارجه - قوانین

مقالات ... ‌ماده 2 - اتباع ايران براي خروج از كشور و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج
به ايران ... 14 - ماموران رمز و مخابرات و كساني كه به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي
ايران .... ‌ماده 19 - در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه
به ..... لايحه‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌كه‌ از
...

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر
وارد نمونه ... كلي نظام؛ موردكاوي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران
...

بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران (1304 - 1382)

هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش هاست که اولا، توسعه سیاسی در مفهوم توسعه ... به
این ترتیب، ملاحظه می شود توسعه سیاسی در ایران معاصر، به سبب وجود موانع ... و
حکومت، ایران معاصر، توسعه سیاسی، جامعه مدنی، مشروطیت، پهلوی، جمهوری اسلامی ... آن
نظام تقسیم کار، قشربندی اجتماعی، نظام سـیاسی و فـرهنگ، دستخوش تـحول واقع می
شود.

تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران - دولت پژوهی

برایناساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل ... «
پیشنیازها و موانع تحقق توسعه علوم انسانی میانرشتهای»، مطالعات میانرشتهای در ...
موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ...

تحلیل محتوای برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم ...

29 نوامبر 2015 ... آیا جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته است؟ .... یوسفی نژاد(
1379) در مقاله ای به موضوع زمینه ها و بسترهای مورد نیاز(عموما فرهنگی) در جهت .... در
صادرات غیر نفتی؛ حذف موانع غیر تعرفعه ای؛تفکیک حوزه‌های سیاست ...

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ موانع و راهکارها

این الگو یک الگوی ایرانی است جدا از شرایط تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی ... آن،
بحث توسعه مطرح گردد، دیگر نمی‌توان از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت سخن به میان
آورد. .... در نظام جمهوری اسلامی ایران، در کنار نهاد شورای نگهبان و قانونگذاری، مجمع
تشخیص ... به اطلاع پژوهشگران و فرهیختگان محترمی که مقاله آنها در همایش ملی
پیشرفت…

بررسي موانع و منابع پياده سازي بانکداري الکترونيک در ايران

از اينرو در مقاله فوق ضمن بررسي تعريف و مزاياي بانکداري الکترونيک و ... شکل گ
يري و همچنين عوامل و موانع توسعه بانکداري الکترونيک در ايران پرداخته و در انتها ...
آثار و تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بهره مند از
..... جمهوري اسلامي ايران نيز از دهه هاي 60 و 70 شمسي تلاش هاي زيادي را در جهت استفاده
از ...

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان و اﺗﺤﺎدﻳـﻪ اروﭘـﺎ، در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در. ﺗﻼ. ﺷﻴﻢ ﺗﺎ اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ... ﻗﺒﺎل
ﻏﺮب ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ ... آﻣﺪه ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ
...... ﺗﻮﺳﻌﻪ. رواﺑﻂ. اﻗﺘﺼﺎدي. و. اﻧﺮژي. و. اﻓﺰاﻳﺶ. ﺣﺠﻢ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. در. اﻳﺮان، اﻓﺰاﻳﺶ. ﻧﻔﻮذ. در. ﻣﻨﻄﻘﻪ،.

روند تحول و موانع ساختاری توسعة سیاسی در ایران(1382-1304)

به این ترتیب، ملاحظه می شود توسعه سیاسی در ایران معاصر، به سبب وجود موانع ... هدف
مقالة حاضر پاسخ به این پرسش هاست که اولاً، توسعة سیاسی در مفهوم توسعة ... که طی
آن نظام تقسیم کار، قشربندی اجتماعی، نظام سیاسی و فرهنگ، دستخوش تحول واقع می
شود. ..... دورة جمهوری اسلامی(82-1357): این برهة زمانی را به پیروی از علمای سیاسی و ...

الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت؛ موانع و فرصت‌های منطقه‌ای و ...

21 نوامبر 2014 ... تبديل شدن جمهوری اسلامی ايران به يك الگوی توانمند از يك كشور اسلامی ... این مقاله با
بررسی فرصت ها و چالش ها ی پیش روی کشور در طی دوران بعد از انقلاب ... امروزه
توسعه در اصطلاحات سياسي جهاني و بین المللی معاني مترادف با غربي ...

دانلود موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران (موضوع علوم انسانی ...

28 سپتامبر 2016 ... از جمله موضوعاتی که در فایل موانع توسعه فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران پس از دانلود
شما خواهید دید می توان به موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ...

مقالات همایش (فارسی) - انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

بررسی روند همگرایی به عدالت اجتماعی جمهوری اسلامی در ایران. نویسندگان: ابوالقاسم
اثنی عشری و صفر فرهنگ. برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. ... مقالات همایش (
فارسی) : همایش اسلام و توسعه اقتصادی - عدالت در بانکداری اسلامی, :: .... بانکداری
اسلامی در رقابت با بانکداری متداول، موانع و چالش های پیش روی. نویسندگان: داوود
منظور و ...

دانشکده روابط بین الملل - دکتر محمدرضا دهشیری

بيداري اسلامي: تحول جغرافياي سياسي - فرهنگي خاورميانه و مجموعه مقالات و ...
رویکرد تمدنی به دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کاربست نظریه های منطقه
گرایی ... «الزامات و موانع فرا روي سند ملّي توسعه روابط فرهنگي بين المللي جمهوري
اسلامي ...

احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی انتخابات

اصل مقاله (588 K) ... در نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد پیدایش احزاب و گروههای سیاسی
مختلف با آرمانها و عقاید ... در پاسخ به این سؤال که فرضیه پژوهش می باشد، پژوهشگر
معتقد است، با رفع موانع تشکیل و نهادینه شدن احزاب در ایران زمینه های مشارکت
سیاسی ..... 2) فرهنگ سیاسی حاکم: در مجموع می توان مؤلفه های مهم و معنی دار فرهنگ
سیاسی ...

پروفایل شخصی - محمد رحیم عیوضی - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

٣, کارگاه آموزشی روش مقاله نویسی مقالات علمی- پژوهش, ١٣٩٠/٤/٢١, دانشگابین ... ٣١,
سیاستهای توسعه و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی, فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد
فرهنگ, --- ... ٣٥, توسعه وهویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران, نشرمطالعات انقلاب
اسلامی،شماره٢١، .... ٩٤, نفت و موانع توسعه یافتگی, راهبرد یاس، شماره سیزده بهار،
١٣٨٧, ---.

بخش اول قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جلسة روز سه‌شنبه دوازدهم ... ماده ٢:و
زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران
در زمینة ... ٧:ایجاد توسعه و اداره کلیة امور نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج و تعیین
... ١٠:گردآوری خبرها، گزارشات، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان و ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري. اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. ﺑﺨﺶ اول. : رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ
داﻧﺎﻳﻲ. ﻣﺤﻮر در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﻓﺼﻞ اول. : ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻗ. ﺘﺼﺎدي. ﻓﺼﻞ دوم.

مصاحبه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با رئیس همایش

19 نوامبر 2016 ... مصاحبه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران با رئیس همایش ... دبیر همایش به توسعه
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شامل مزیت ها و موانع سرمایه گذاری و ... همایش به آدرس
اینترنتی http://torbath1404.ir ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله خود ...

دریافت فایل

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺍیﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﺘـﺐ ﻭ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـیﻦ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﻭ ﺳـﺎیﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
... ﺍﺭﺯیﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍیﺮﺍﻥ ﺩﺭ ... اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي. 3. 3 ... ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. 2-3-4-. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ. 2-4-. ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ. 2- 4-1- ... ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ.

چالش ها و فرصت های توسعه فرهنگی و اجتماعی | سایت خبری تحلیلی ...

بنابراین فهم و شناخت مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ ،اجتماع و توسعه فرهنگی ..... ساله
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 و در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توسعه .... موانع و مشکلات را باید به متخصصان سپرد تا هر کدام از متخصصان حوزه‌ها را
.... این مقاله به عنوان مقاله برتر در دومین همایش توسعه شهرستان لنده شناخته شده است
که ...

حوزه ریاست/قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني مورخ .... و در
صورتي كه دريافتي ايثارگران مشمول صندوق تأمين اجتماعي و صندوق ...... خصوصي و
تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و ...

انجمن علوم سیاسی ایران پژوهشنامه علوم سیاسی 9 4 2014 12 21 بررسی ...

فرضیه اولیه این مقاله این است که عوامل موثر در اجرا ی برنامه پنجم توسعه در ایران به
دو ... تربیت مدرس 2013 11 05 موضوع این مقاله موانع توسعه ی اقتصاد ملی در ایران
است. ... سرمایه اجتماعی شبکه اجتماعی انقلاب اسلامی ایران شبکه ی مساجد مسجد هدایت
... فرهنگ سیاسی عوامل جامعه‌پذیری زیست‌جهان دانشگاهی دانشجویان دانشگاه تهران انجمن
...

مقاله نگرشی دوباره بر پژوهش های بازده آبیاری در جمهوری اسلامی ایران ...

28 مارس 2016 ... مقاله نگرشی دوباره بر پژوهش های بازده آبیاری در جمهوری اسلامی ایران ... در خاک از مقدار
آب خاک قبل از آبیاری و بعد از آبیاری در ناحیه توسعه ریشه گیاه استفاده می شود. ....
بررسی موانع توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران 2016-05-27

فهرست مقالات - سومین کنفرانس - مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

الگوي پيشرفت اسلامي ايراني؛ در گرو رابطه دوسويه دين با توسعه ... بررسی و
تحلیل آراء و نظرات احمد اشرف در باب موانع تاریخی توسعه در ایران · * تاثیر پذیری
شهرهای اسلامی از گردشگری شهری، با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی شهر
تهران) ... سیر تحولات تاریخی شهر در قلمرو و فرهنگ اسلامی با تاکید بر ماهیت
کالبدی شهر ...

توسعه - دانشنامه جهان اسلام

این‌ مقاله‌ مشتمل‌ است‌ بر:1) مباحث‌ نظری‌2) آرا و دیدگاهها در جهان‌ اسلام‌3) تجربة‌ توسعة‌
سیاسی‌ ..... بر این‌ اساس‌، موانع‌ توسعة‌ ملی‌، نبود سرمایه‌، نبود مهارتهای‌ مدیریتی‌ و یا
نهادهای‌ ..... فرهنگی‌ در ایران‌ ، تهران‌ 1379 ش‌؛ مصطفی‌ ازکیا، جامعه‌شناسی‌ توسعه‌ ، تهران‌
...

فهرست مقالات پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی

ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ. ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺒﺎرﻟﻮ، ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻫﺮاﺋﻴﻨﻲ. 3.
اﻳﺪﻟﺨﺎﻧﻲ ﻳﺎﺳﻤﻦ. اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ...

همگرایی منطقه ای قفقاز جنوبی: موانع و چالشها از منظر جمهوری اسلامی

مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی بر اساس ... در
خاتمه نگارنده می کوشد تا به بررسی موانع توسعه روابط ایران با کشورهای ... ارمنستان
و گرجستان قرابتهای فرهنگی بیشتری نسبت به آذربایجان با این دو کشور دارند.

ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﺎﻟﺶ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ) - دانشگاه اصفهان

ﻭﻧﻘﻞ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ ﺍﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ. ﻣﻲ.
ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ ﻫـﻮﺍﻳﻲ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭﺟـﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ،. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ .... ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ
...

تحلیل برنامه های توسعه کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامی

15 جولای 2015 ... ایران تا پیش از دهه ۱۳۳۰ شمسی فاقد هر گونه نظام سازمان یافته برنامه‌ریزی ... فرنام
برنامه کلان توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی ...
بخشی از موانع توسعه‌یافتگی ایران به بی‌اطلاعی از مفاهیم توسعه و بخش ...

پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ...

ایران(سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی- 1392); توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ... در
جمهوری اسلامی ایران، همایش راه ابریشم، چاپ در مجموعه مقالات، پژوهشگاه میراث فرهنگی
و .... موانع و مشکلات سرمایه گذاری گردشگری بخش خصوصی در جمهوری اسلامی ایران از
...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - سید امیر نیاکوئی

تالیف مقاله " نگاهی سازه انگارانه به روابط جمهوری اسلامی ایران با امریکای ... 7- ارائه
مقاله " موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران ( با تاکید بر 1320-1332) " در دهمین ...

مقاله پژوهشی بررسي چالشهاي فرهنگي فراروي مديريت سازمانهاي ايراني ...

16 فوریه 2016 ... اين مقاله به بررسي آسيبها و چالشهاي اساسي مديران سازمانهاي ايراني و .... براي شناخت
موانع و چالش‌هاي توسعه فرهنگي و در پاسخ به اين سؤال كه: جامعه ... جمهوري اسلامي نهاده
است، ضرورت توجه بيشتر به برنامه‌ريزي فرهنگي را ايجاب مي‌كند.

دانلود شبیه سازی نیروگاه بادی و سیستم DFIG

دانلودمقاله بررسي کامل زندگینامه مولانا

تحقیق درباره شرکت ارگ قابوس

تحقیق درباره روش تدريس معلم با فرمت ورد

تحقیق در مورد کارت شبکه 12 ص

پاورپوینت کارآفرینی استراتژی های تولید ماست

پاورپوینت درمورد شبکه های اجتماعی

پاورپوینت بررسی دادگستری

تحقیق در مورد آشنايي با برنامه هاي مخرب 18ص

کار آفرینی در ایران

دانلود فایل کامبینیشون (COMBINATION) سامسونگ N159P با ورژن VPU4AOF2 با لینک مستقیم

دانلود تحقیق در مورد کرم شناسی

تحقیق در مورد دانشگاه مجازي(vu) 13 ص

دانلود گزارش کارآموزی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي، نيروگاه منتظر قائم

تحقیق در مورد چگونه حافظه خود را تقویت کنیم 16 ص

مقاله درباره جنگهاي صليبي

پاورپوینت درباره سيستمهای اطلاعات مديريت

تحقیق در مورد نظارت و كنترل در مديريت 17 ص

دانلود پرونده ی توسعه ی حرفه ای دوره ی کارورزی 1

پاورپوینت رياضی عمومی (2)

دانلود فایل فلش فارسی بدون مشکل هنگی و وایفا گوشی Lenovo S8-50LC اندروید 5 با لینک مستقیم

بیانیه ای از استانداردهای حسابرسی مالی

مسابقه شطرنج بین دو استاد بزرگ در سایت chess.com

فرسايش و راههاي مقابله با آن 38 ص

دانلود تحريک سيستم هاي دفاعي گياه در برابر عوامل بيماريزاي گياهي

پایان نامه بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي پيام نور و آزاد

پاورپوینت در مورد 30865 (تحقیق دانش آموزی)

تحقیق درمورد بررسی آثار محمود دولت آبادی

دانلود فایل فلش تبلت های هوآوی مدل های MediaPad X1 7.0 و MediaPad M1 8.0 و MediaPad T1 8.0 و MediaPad 7 Youth2 و MediaPad 10 Link+

تحقیق در مورد خرگوشک (گل ماهور ) 19 ص