دانلود رایگان

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات و فنآوری طب سنتی

دانلود رایگان نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است
خارش و بادكردگي ناخنها
معرفي و درمان بيماري فتق در طب سنتيامروزه ترميم فتق هاي جداره ي شکم رايج ترين عمل جراحي بزرگ بدن است. حکيم سيد اسماعيل جرجاني در کتاب ذخيره خوارزمشاهي، فتق هاي اين ناحيه را- با اطلاحات و عبارات رايج زمان خود- مورد بحث قرار داده است و نکات تشريحي، آسيب شناسي، علت شناسي و تشخيص آن را به نحوي مورد بررسي و تفحص قرار داده که با وجود يک فاصله زماني در حدود هزار سال هنوز هم پايه هاي علمي آن استوار و پابرجا مي باشد. در ادامه ي اين قسمت به مقايسه ي مطالب کتاب ذخيره ي خوارزمشاهي با مطالب کتب جديد خواهيم پرداخت. جهت حفظ جنبه هاي فرهنگي کتاب مذکور و برقراري ارتباط نزديک تر با آن، حتي المقدر سعي شده تا عين عبارات و جملات کتاب ذخيره خوارزمشاهي نقل شود. جملات منقول از کتاب هاي جديد بالافاصله در زير عبارات مستخرج از کتاب ذخيره ي خوارزشاهي قرار گرفته اند تا مطابقت معاني و درک مفاهيم مطالب با سهولت بيشتري انجام پذير باشد. يافته هاي جرجاني به صورت (ج) و يافته هاي پزشکي نوين به صورت (ن) مشخص شده اند.
ج: بايد دانست که پوشش شکم پوست و عضلها و دو حجاب است. يکي زندرونست و مماس معده و رودهاست و آن را به تازي "المطيف بالامعاء" ( در برگيرنده ي روده ها) گويند و ديگري که بيرون تر است و آن را به لغت يوناني "باريطون" ( صفاق) گويند و به تازي "ممتد" گويند و بر حجاب ها چربو بود (حجاب ها چربي دارند).
ن: اطلاع از لايه هاي جدار شکم از ضروريات جراحي هاي فتق است. اين لايه عبارتند از: پوست و بافت زير جلدي، پرده ها و عضلات، پرده ي عرضي و بافت پيش صفاقي. صفاق(1) مانند کيسه اي است که لايه اي از آن ديواره هاي شکم را مي پوشاند و بخش ديگر احشاء شکم را در بر مي گيرد. لايه ي اول را صفاق جداري(2) و لايه دوم را صفاق احشايي(3) مي گويند. بين صفاق جداري و ديواره شکم در نواحي مختلف مقادير متفاوتي از چربي وجود دارد.
ج: اين حجاب باريطون را منفعتي است خاصه، و آنست که روده ها را بر نهاد خويش نگاه مي دارد تا فراز و باز نشوند و به جايگاه خالي فرو نيفتد و اين منفعت او از آنست که دارنده تر و کشنده تر است (نگهدارنده و حمل کننده روده ها است).
ن: بند روده که چين صفاقي است که روده کوچک را به جدار خلفي شکم آويزان مي کند.
ج: اين باريطون تا تهيگاه و بيغوله ي ران بيامدست و از اجزاي او دو منفذ ساخته شده. از هر سو( از هر طرف شکم) يکي فرود آمدست تا نزديک هر دو خاويه و آنجا گشاده شدست و هر يک بار ديگر پيوسته شده و يک خريطه (کيسه ي سربسته) گشته گردد برگرد هر خايه.
ن: در هنگام نزول بيضه ها در دو طرف خط وسط جدا قدامي شکم، استطاله ي لوله مانندي از صفاق به حفره ي کيسه ي بيضه نفوذ مي کند که آن را زايده ي غلافي(4) مي نامند. در اثر نفوذ اين زايده، مجراي مغبني (5) ايجاد مي شود. استطاله ي صفاقي مذکور دور تا دور بيضه را گرفته و غلاف پوشاننده ي (6) بيضه را مي سازد. مجراي زايده ي غلافي معمولاً يکسال پس از تولد بسته مي شود و ارتباط غلاف پوشاننده بيضه با حفره صفاق قطع مي شود. در جدار قدامي شکم در نزديک بيخ ران حفره اي صفاقي به موسوم حفره ي مغبني خارجي(7) وجود دارد که مشخص کننده مبدا زايده ي غلافي و نزول بيضه ها و محل سوراخ عميقي مجراي مغبني است.
ج: هرگاه که مردم (انسان) از جايي بجهد يا او را رنجي سخت رسد يا آواز بلند کند يا باري گران برگيرد يا مانند اين قوّتي (زوري) بدو رسد، از صعبي قوّت، اين حجاب باريطون شکافد و سوراخ شود.
ن: هر عاملي که فشار درون شکمي را بالا ببرد، موجب فتق مي گردد مانند: سرفه هاي مزمن، يبوست، چاقي مفرط، ضعف عضلات، زور زدن هاي شديد، برداشتن وزنه هاي سنگين... .
ج: اگر اين سوراخ برابر ناف افتد يا برتر يا فروتر، روده (چادرينه بزرگ)(8)، بدين سوراخ بيرون آيد و از جايگاه بيرون خيزد. آن را به تازي "فتق مراق البطن" گويند، يعني فتق پوست شکم (امروزه به آن فتق نافي مي گويند).
ن: فتق نافي اکتسابي در اطراف ناف ايجاد مي شود و عموماً همراه روده، چادرينه بزرگ هم وارد مي شود. اين نوع فتق در زنان چاق و ميانسال پرزاد و ولد بيشتر ديده مي شود.
ج: اگر اين منفذ که از آخر باريطون ساخته شده (سوراخ عمقي مجراي مغبني) شکافته شود، شرب و روده آنجا فرود آيد و اين شکاف، کوچک باشد و يا بزرگ باشد. اگر کوچک باشد، روده از بيغوله ي ران فروتر نيايد و آن را به تازي "فتق الاربيات" گويند؛ يعني فتق بيغوله و اگر بزرگ باشد، روده با آن حجاب مطيف (صفاق احشايي) به کيسه ي خايه فرود آيد و آن را به تازي "قيله الامعاء" گويند، يعني فرود آمدن روده به کيسه خايه.
ن: روده در فتق غيرمستقيم(9) از طريق سوراخ عميقي مجراي مغبني وارد آن مجرا مي شود و به طرف سوراخ سطحي مي رود، اگر به سوراخ سطحي نرسيد، آن را "فتق ناقص مغبني" مي گويند و اگر از آن عبور کند "فتق کامل مغبني" ناميده مي شود. روده در مردان به کيسه بيضه وارد مي شود و آن را "فتق کيسه بيضه" (10) مي گويند.
ج: گاه باشد که سبب فرود آمدن روده به بيغوله ي ران و به کيسه ي خايه، شکافتن باريطون نباشد، ليکن رطوبتي باشد که آنجا گرد آيد و از اين منفذها، يکي يا هر دو (يک طرفه يا دو طرفه) سست و آغشته شوند و به اندک مايه قوتي (با اندک فشاري)، فراخ و باز شوند و [آن رطوبت] زود به اين منفذها فرود آيد و "فتق الاربيات" يا "قيله الامعاء" توليد کند.
ن: انسداد زايدي غلافي از طرف سوراخ عمقي و از بالاي بيضه شروع شده تا در ميانه راه به يکديگر برسند و مجرا مسدود شود. ممکن است اين انسداد در هر دو طرف انجام نشود و انواع فتق و هيدروسل مادرزادي ايجاد شود. ممکن است فتق ناقص مادرزادي تا دوران بلوغ ظاهر نشود ولي در اثر ازدياد فشار شکمي و زور زدن ناگهاني، روده وارد مجراي مغبني شده يا به طرف کيسه بيضه برود.
ج: و اين قيله سه گونه بود، يکي که ياد کردم (قيله الامعاء)، دوم آنکه باد به خايه فرود آيد و کيسه خايه چون دبه (کدو) شود و آن را به تازي "قيله الريح" (فتق بادي) گويند و سوم آنکه آب فرود آيد که به تازي "قيله الماء" (فتق آبي) گويند.
ن: درون پوشش غلافي بيضه معمولاً چند قطره مايع سروزي بيشتر وجود ندارد. ازدياد بيش از حد آن را "فتق آبي" (11) مي گويند که نوع مادرزادي و اکتسابي و انواع مختلف دارد.
ج: و اما "فتق مراق البطن" آنست که هرگاه خداوند علت (شخص بيمار) به پشت بخسپد، آنچه بيرون آمده باشد به جاي باز شود (به جاي خود برگردد) و هرگاه راست بنشيند، بيرون آيد و علامت "فتق الاريبات" هم اين است که قراقر در خايه افتد (کيسه بيضه صداي قرقر مي دهد)(12) و هر گاه که طعامي بادانگيز يا بدگوار خورد يا پياده رود، به خايه فرود آيد؛ هر گاه که دست برنهد به جاي باز شود و گاه باشد که فرود آيد و به جاي باز شود و خايه سخت شود چون سنگ و رنج بسيار رسد تا به جاي باز شود.
ن: فتق مغبني، اگر شخص بايستد يا زور بزند بزرگ مي شود و در هنگامي که بيمار روي تحت دراز بکشد، ممکن است کم و بيش از نظر غايب شود. اگر روي آن فشار آورند از بين مي رود و صداي قرقر شنيده مي شود. در هنگام زور زدن و سرفه کردن به علت افزايش فشار داخل شکم، حجم آن افزايش يابد، لذا بهتر است براي آزمايش فتق هاي مغبني، شخص ايستاده معاينه شود.
چنانکه ديديد مطالب مهمّي همچون لايه هاي جداره ي قدامي شکم، رابطه ي صفاق و فتق، عوامل ايجادکننده ي فتق، فتق نافي، فتق مستقيم و غيرمستقيم مجراي مغبني، تشخيص انواع فتق و آسيب شناسي فتق که در کتاب ذخيره ي خوارزمشاهي جرجاني مورد بحث قرار گرفته از چنان پايه علمي قوي اي برخوردار است که بخش اعظم مطالب آن با وجود يک فاصله هزار ساله مورد تأييد پزشکي نوين مي باشد.
2-Parietal
3-Visceral
4-Vaginal process
5-Inguinal canal
6-Tunica vaginalis
7-Lateral inguinal fossa
8-Greater omentum
9-Indirect inguinal hernia
10- Incomplete inguinal hernia
11-Scrotal hernia
12-Hydrocele
13- Gargouillement
منبع مقاله :
شمس اردکاني، محمدرضا.[و ديگران]؛ (1387)، مروري بر تاريخ و مباني طب سنتي اسلام و ايران، تهران: ملائک، چاپ اولمشخصات :

بیماری های اطراف بدن ، قانون در طب سینا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

قابل توجه دوستداران طب سنتی ، سایت ندای سلامت با طبیعت در جهت گسترش ... نرم
افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

15 نوامبر 2016 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است ثرب و هر دو صفاق ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا ...
نرم افزار تشریح آلات جنسی و روش ها ی طبیعی زناشوئی و ارتباط جنسی و تقویت ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا ...
قبلی نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه ...

نرم افزار کتاب سوّم قانون در طب ابوعلی سینا

بیماریهای سر و مغز از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا ... تشریح مغز ....
نرم افزار جامع قانون در طب با اقتباس از پنج جلد کتاب قانون در طب فارسی طراحی و ...
است از: کلیات طب، ادویه مفرده، امراض مخصوص اعضاء، امراض عمومی بدن و ادویه مرکبه.
..... تصویر فوق بیماریهای اطراف بدن از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلی ...

نرم افزار فن ششم از کتاب سوّم قانون تشریح و بیماری های زبان و دهان

8 ژانويه 2016 ... کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های لثه و لب با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب
سینا; نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن… ... کامل: نرم افزار ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
توسط : adminدر: سپتامبر 28, 2016 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

10 ا کتبر 2016 ... Home / تبادل پست / نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب
سوّم قانون در طب سینا. نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
اکتبر 25, 2016 علوم پزشکی · نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس
...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

10 ا کتبر 2016 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.

نرم افزار تشریح آلات جنسی و روش های طبیعی زناشوئی و … - 5188

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - 5187. عنوان کامل: نرم افزار تشریح و
بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا. خرید فایل. ارسال
شده در ...

علوم پزشکی بایگانی - صفحه 285 از 286 - - اولین

پاورپوینت کامل با عنوان خون و ساختار آن در ۴۷ اسلاید ... این مایع به‌وسیلهٔ پمپاژ
قلب (یا ساختاری همانند) توسطرگها، به تمام قسمت‌های بدن منتقل می‌شود. ... جوجه الف-
بيماري هايي كه به وسيله مرغ مادر به جوجه منتقل مي شوند: بيماري هاي ميكروبي بيماري
.... فهر ست عناوین نرم افزار کتاب سوم قانون در طب سینا شامل بیست ودو فن که فنون
آن به ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

26 آگوست 2016 ... این محصول “نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا “توسط پورتال یاهو شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

6 سپتامبر 2016 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا -
دانلود فایل های علمی -

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

19 ژوئن 2016 ... صفحه اصلی نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون
در طب سینا. نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

21 ژوئن 2016 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا
نرمین الفقی محسن دانلود یوتیوب هک تلگرام ماهر وای فای بازار ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

16 ژوئن 2016 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا a
href= http:teb110.sellfile.irprod-215870-نرم+افزار+تشری ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
آبان ۱۲, ۱۳۹۵ campiranتبادل پست با سایت دیدپا ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

8 نوامبر 2016 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
دریافت فایل · ← نرم افزار تشریح آلات جنسی و روش ها ی طبیعی ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

3 نوامبر 2016 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
mohsenjoseph دسته‌بندی نشده ارسال دیدگاه 1 بازدید ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
آبان ۱۶, ۱۳۹۵ campiranدسته‌بندی نشده ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

19 ا کتبر 2016 ... خانه / فروش / نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون
در طب سینا. نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
آبان ۱۹, ۱۳۹۵ campiran بدون دیدگاه ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

برای دانلود فایل نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم
قانون در طب سینا بر روی لینک زیر کلیک کنید. نرم افزار تشریح و بیماری های ...

بيماريهاي سر و مغز از نرم افزار کتاب سوم قانون در طب ابوعلي سينا

31 آگوست 2015 ... نرم افزار تشریح و بیماری های سر ومغز با اقتباس نرم افزار جامع قانون . ... نرم افزار
بیماریهای بینی از کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا. .... کاربردهای این گیاه در طب
سنتی در سیستم های مختلف بدن به طور کامل در این مقاله .... دانلود نرم افزار تشریح و
بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در ... های

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
جولای 3, 2015 نظری بدهید · نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از ...

direct نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم ...

... 2.1.0 در تاريخ : 13 جولای2016. Created with Raphaël 2.1.0 بازديد :28 بازدید.
نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا

free نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم ...

... 2.1.0 در تاريخ : 13 جولای2016. Created with Raphaël 2.1.0 بازديد :23 بازدید.
نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا

file نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم ...

... 2.1.0 در تاريخ : 13 جولای2016. Created with Raphaël 2.1.0 بازديد :24 بازدید.
نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
campiran · تبادل پست با سایت دیدپا; نوامبر, 04, 2016; بدون نظر ...

قانون فی الطب/ ابوعلی سینا - کتاب معاصر::پایگاه اطلاع رسانی و نقد ...

27 دسامبر 2010 ... ابن سینا در نوجوانی به آموختن حکمت، طبیعیات، فلسفه و طب روی آورد. ... با این حال،
بوعلی از ارسطو کورکورانه اطاعت نکرد و هم چون استاد ندیده اش فارابی در ... اروپا،
تمایز میان ماهیت و وجود را از تعالیم بوعلی اقتباس کرده است. ...... فن بیست و دوم از
بخش سوم کتاب سوم، در باب بیماری های پایدار اطراف بدن و در دو گفتار.

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - خلاصه مقالات!

29 آوريل 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا. ادامه مطلب «نرم افزار تشریح و بیماری» ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.
آبان ۱۸, ۱۳۹۵ campiranتبادل پست با سایت دیدپا ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

23 فوریه 2009 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا
با موضوع بیماری های اطراف بدن , قانون در طب سینا , علوم پزشکی.

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - 5187 - دانلود مقاله 2016!

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا. خرید فایل. مقالات مشابه. نرم افزار تشریح و بیماری ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - 5187 - دانلود مقالات در قالب ...

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا.

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - 5187 - مقالات علوم تربیتی!

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا نرم افزار تشریح و بیماری های لثه و لب – 5184 عنوان ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - مقالات دانشجویان!

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های لثه و لب با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا; نرم افزار تشریح و بیماری های دندان – 5186: عنوان کامل: ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - دانلود ترجمه مقاله! - ساینس ...

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های لثه و لب با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا; نرم افزار تشریح و بیماری های دندان – 5186: عنوان کامل: ...

نرم افزار فن ششم از کتاب سوّم قانون تشریح و بیماری های زبان و دهان

8 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های لثه و لب با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا; نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن… عنوان کامل: ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - 5187 - دانلود بهترین پروژه ها

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا. خرید فایل. مقالات مشابه. نرم افزار تشریح و بیماری ...

نرم افزار بیماریهای گوش ازکتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا - 5190 ...

16 ژانويه 2016 ... نرم افزار بیماریهای گوش ازکتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا - 5190 ... عنوان کامل:
نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب .

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا - ندای سلامت با طبیعت

صفحه اصلی قانون در طب نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا ... نسخه دوم این نرم
افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در
طب که ترجمه آنها به ... تب خشكي بدن كه از آب باشد ... نشاني از زبان و اطراف آن ... ادرار
سفيد در بيماريهاي حاد ..... تشریح و بیماریهای عصب از نرم افزار کتاب سوم قانون

نرم افزار تشریح و بیماریهای چشم - 5183 - دانلود پروژه!

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماریهای چشم از کتاب سوم قانون در طب ... های اطراف
بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا; نرم افزار تشریح و ...

نرم افزار فن ششم از کتاب سوّم قانون تشریح و بیماری های زبان و دهان ...

8 ژانويه 2016 ... نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - 5187: عنوان کامل: نرم افزار تشریح و
بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا; نرم ...

لیست فایلهای علوم پزشکی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق ...

23 دسامبر 2015 ... 44, نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب
سینا. 45, نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از ...

پس از کتاب مقدس در اروپا، سال ها کتاب قانون به لحاظ نسخ چاپ شده در ...

23 آگوست 2014 ... هر کسی که بخواهد با دانش وسیع ابن سینا به ویژه در زمینه پزشکی آشنا ... قانون
اولین کتاب طبی است که در اروپا به لاتین ترجمه و منتشر گردیده ... کتاب سوم
پیرامون امراض جزیی اندام های بدن انسان از سر تا قدم و مشتمل بر ... آورده است در کتاب
سوم نیز قبل از ذکر بیماری عضو و جهاز به تشریح و وظایف آن ها پرداخته است.

دانلود نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - پاورپوینت طلایی

دانلود نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب
سینا مشخصات : این نرم افزار بخش فن بیست و دوّم موضوع بیماری…,دانلود نرم افزار ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

توسط. هاي. شهر. استفاده. شد. روز. ثبت. ما. » مي. شما. مورد. تاریخ. نرم. آنها. صفحه ...
دیگر ... افزار. شهرستان. جستارهای. دست. اخبار. زبان. براي. روی. تلفن. فیلم. ,.
شرکت. رو. کرد ... کتاب. ماه. پیوند. بیرون. اگر. بوده. نفر. گروه. دوره. مربوط. چند.
فروش. انجام. جدید ... سوم. مشاهده. پاسخ. سایر. بالا. بسیاری. شبکه. شرح. فرهنگ. آلبوم
. آمار. همان.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

با 1661773 ... قانون 90763 .... سوم 44590 ... کتاب 37795 ..... اطراف 10470 ...
تاسیس 9874. صورتی 9863. بند 9862. معنای 9859. انفجار 9852. بدن 9851 ... نرم
9148. ماموران 9139. مديركل 9138. گوش 9134. حاشیه 9132. هدایت 9126 ...... بیماریهای
2672 ...... طب 1550. جسد 1550. عظيمي 1550. دستان 1549. یهودیان 1547. اكبري
1546.

نرم افزار تشریح آلات جنسی و روش های طبیعی زناشوئی و …

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا; نرم افزار تشریح و بیماری های سر و مغز –… عنوان کامل: ...

نرم افزار تشریح و بیماری های دندان - 5186 - اصل مقالات!

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های دندان با اقتباس از کتاب سوّم قانون ... اطراف
بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا; نرم افزار بیماری ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا ...
نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری ...

نرم افزار تشریح و بیماری های زبان و دهان - تمام متن دانلود!

16 ژانويه 2016 ... موضوع: نرم افزار فن ششم از کتاب سوّم قانون تشریح و بیماری های زبان و دهان ... لب با
اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا; نرم افزار تشریح و ...

کتاب دانلود فایل - صفحه 376 از 409 - فایل یاب

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا
فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است ثرب و هر دو صفاق فتق و شبيه فتق ...

نرم افزار تشریح و بیماری های دندان - فروش فایل

28 نوامبر 2015 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های دندان با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب
سینا. خرید فایل. پست‌های مرتبط: نرم افزار تشریح و بیماری های ...

نرم افزار بیماری ها و نسخ به انضمام گیاهان داروئی - 5192 - دانلود ...

16 ژانويه 2016 ... عنوان: نرم افزار بیماری ها و نسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره
خوارزمشاهی جرجانی ذخیرهٔ خوارزمشاهی کتابی است به زبان فارسی در ... دندان با
اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا; نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن ...

نرم افزار بیماری ها و نسخ به انضمام گیاهان داروئی

16 ژانويه 2016 ... عنوان: نرم افزار بیماری ها و نسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ... از کتاب سوّم
قانون در طب سینا; نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن

ﻫﺎي ﻫﺎ و ﭘﻴﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻣﺎن اﺑﻦ

وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻣﺎن اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ. و. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎ و ﭘﻴﺎم. ﻫﺎي. ﻣﻌﻨﻮي وي. ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ. ﻣﺮﻳﻢ ﺣﺎﺗﻤﻲ. ﻧﺪا
ﺣﺎﺗﻤﻲ. ﭼﻜﻴﺪه ... داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن اﻓﺰود و ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺎ. ﺑﻬﺮه.

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - پایان نامه سرا!

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا ... نرم افزار تشریح آلات جنسی و روش های طبیعی…

اخبار کلی دانشگاه - دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تشریح فعالیت ها و پیشرفت های دانشگاه صنعتی کرمانشاه در مصاحبه ریاست ....
تیم سوم: گروه فیزیک مهندسی (علی ویسی نژاد – سینا مرادپور – پویا اسلام پناه) ......
گفتنی است در این دیدار، مهندس رضایی شهردار کرمانشاه کتاب های نفیسی به رسم
یادبود ...... ۶٫ با توجه به اینکه امتیاز های دانشجویان به کمک نرم افزار تخصصی
محاسبه می ...

نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن - Produce!

16 ژانويه 2016 ... عنوان کامل: نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در
طب سینا. خرید فایل. مقالات مرتبط. نرم افزار تشریح و بیماری ...

لیست فایل های مربوط به طب سنتی سری اول - سایت فایل یابی

26 ژوئن 2016 ... دانلود کتاب طب سنتی سینا درمان بیماریهای مختلف با گیاهان دارویی ... نرم افزار
تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

4025 - زمانبندی بار محاسباتی تقسیم پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج
در .... 4144 - طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در .....
4330 - بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند آبدراز در دو برش اطراف چهچه (چکیده
) ...... 4777 - بیماری های تحت بالینی واهمیت آن ها در عملکرد گله های گاو شیری (چکیده)

قانون در طب سینا بایگانی - مای کالا| مرجع کامل تحقیقات،مقالات،پروژه ...

نرم افزار علم طب و مزاج و ارکان طبیعی قانون در طب سینا برای گوشیهای موبایل با ...
نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.

مطالب جدیدتر - فروشجای کتاب و مقاله

17 جولای 2016 ... نرم افزاربیماری های دندان از کتاب سوم قانون در طب ابوعلی سینا ... نرم افزار تشریح و
بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب سینا.

پزشک مجوس - راسخون

از طرفی در بعضی از کتب تاریخ پزشکی به مانند کتاب «تاریخ طب» تألیف موریس
باریتی .... مقاله دوم و سوم کتاب اول مربوط به تشریح است و آن را پ. دو کونیک(21) با
مقتبساتی از کتاب های منصوری رازی و قانون ابن سینا به زبان فرانسوی ترجمه ...
اهوازی گوید: بقراط در شرح بیماری ها خیلی به اختصار کوشیده و بعضی اوقات مطالب
را ...

دانلود پایان نامه درباره حقوق بیمار

دانلود نرم افزار تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب
سینا. مشخصات : .... منبع : پاورپوینت طلاییدانلود پایان نامه تاثیر تمدن اسلامی در ...

آموزش” رفتارهای مدیریت پسا بحران” در برنامه‌ دانشگاه‌های پزشکی قرار ...

6 روز پیش ... یکی از پایه های انضباط تشکیلاتی این است که فرآیندهای نظارت با نگاه .... در
زمین‌لرزه کوبه بیشترین آسیب‌های وارده به بافت قدیمی و سنتی این شهر بود. .....
خسروی با اشاره به کتاب آیت‌الله شاهرودی در خصوص پدیده تروریسم گفت: ..... سال
۲۰۱۳، جزو رتبه‌های بالا و حتی قبل از دیابت، دمانس، بیماری‌های ریوی مزمن و …

قرآن درماني - طب اسلامي آموزش تغذیه دکتر خدادادی (سلامت قرانی اسلامی ...

12 جولای 2011 ... قرآن درماني - طب اسلامي آموزش تغذیه دکتر خدادادی (سلامت قرانی اسلامی) ... محصول
برنج با کیفیت بی نظیر از خواص برنج هاشمی می توان به هضم ... بم - اوج - غیث - پس
غیث - بم نرم معرفی نت ها و نامگذاری سوراخ های ساز ... نرم فزار آموزش کیبورد و ارگ
حرفه ای اورجینال نرم افزار آزمون آيين نامه ...... موسیقی سنتی آوای کهن ...

معالجه‌ی سرطان به وسیله‌ی طب گیاهی: : تندرستی و زندگی سالم : : طب ...

2 سپتامبر 2013 ... سرطان به گروهی از بیماری‌ها اطلاق می‌شود که در آن سلول‌های ناهنجار بدون کنترل شروع به
... و حداقل اثرهای جانبی باشد، طب‌های اسلامی سنتی ممکن است کاندیدهای امیدبخشی
باشند [4-9]. ... شاید کتاب «قانون در طب» جامع‌ترین و مشهورترینِ آن‌ها باشد. ... اختلاط
و آماده سازی آن‌ها را تشریح کرد که بعداً توسط جهان غرب اقتباس شدند.

کتابخانه عمومی شهید مطهری سفیدشهر

اما سبک نگارش و مطالب قانون با «حاوی» رازی و «ملکی» اهوازی متفاوت است بدین معنی
که ... ابو علی سینا به دلیل داشتن نبوغ کم نظیر و تسلط کامل در تدریس علم طب و ...
یک فصل درباره بهداشت بدن و درمان بیماری ها و ضرورت مرگ است. ... کتاب سوم «قانون
» در مورد بیماری های جزئی اندام های آدمی از سر تا پا و شامل بیست و دو فن است.

آذر ۱۳۹۱ - ‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی - blogfa.com

اگر در طول این یک سال نیز هر یک دچار بیماری طولانی شوند – و نه بیماری های معمول
مثل .... آموزه های طب اسلامی و طب سنتی ایران به دست آورده ام، بر آن اصرار دارم و حاضرم
با ...... که به علت ويژگي ارتجاعی فشار زیادی را مي‌تواند تحمل کند و از بافت‌های نرم
بدن ..... ادیب، محمد حسین، کتاب پزشکی قانونی، تهران، شرکت سهامی چهر، بی تا، چ
چهارم.

نقش مسلمانان در دانش طب | موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم ...

علم طب در دوره اسلامی‌‌ با ترجمه کتاب‌های یونانی و هندی در این رشته آغاز شد. ... اما
بسيارى از مسائلى كه پزشكان مسلمان در خصوص بيماران خود با آن روبه رو ... كلى
ترتيب ساختارى اعضاى بدن انسان را بين آراى جالينوس و ارسطو مقايسه كرده و با ...
ابن نفيس در دو اثرش، شرح تشريح قانون ابن سینا، شرحى كه بر كتابهاى اول تا سوم
قانون نوشته ...

بایگانی‌ها طب سنتی - گالری هفت

فهر ست عناوین نرم افزار کتاب سوم قانون در طب سینا شامل بیست ودو فن که فنون آن
... بيماريهاي سر و مغز بيماريهاي عصب در تشريح و بيماريهاي چشم
& ... بيماريهاي پديدار اطراف بدن راهنمای کار با نرم افزار
... با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب
که ...

پنجاه فایل مجموعه کتب پزشکی - Book-Let.ir

4 جولای 2015 ... نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه ... نرم افزار
تشریح و بیماری های اطراف بدن با اقتباس از کتاب سوّم قانون در طب ...

جمعه پنجم خرداد 1391 - روانپزشک-روان درمانگر-روانکاو - پرشین بلاگ

کتاب‌های مناسب درباره افسردگی و راههای مبارزه با آن را بخوانید. ... *علایم‌ شایع‌
بیماری .... افزایش ترشح هورن های بدن، پاسخ طبیعی بدن ما به استرس است. ...... این
TSNAها قرار می‌گیرند، بنابراین دود سیگار دست سوم بیشترین خطر را برای ......
ممکن است رفتارهای خشنی از خود نشان ‌دهند و قانون را هم زیر پا بگذارند و از این کار لذت
می‌برند.

ابوعلی سینا دستیار پزشک انگلیسی شد! - سایت خبری تحلیلی ...

19 مه 2014 ... فیلم اقتباسی از داستانی امریکایی است که برای کاهش هزینه‌ها و با بودجه ... فردای
این تشریح، قاضی شهر وی را محاکمه و حکم سر زدن وی و ابن سینا را ... بدن انسان تبحر
کامل داشت، به گونه ای که حتی بیماری‌های خطرناکی چون آب مروارید را درمان می‌کرد. ... در
فیلم هیچ اشاره‌ای به مجموعه کتاب‌های قانون ابن سینا که کتاب پایه ...

پورتال طب سنتی ، اسلامی و ایرانی - زالو درمانی

18 ژانويه 2012 ... مردم با زالو و زالو درماني آشنا بوده و در درمان برخي از بيماريهاي خود از آن ... زالو جزو نرم
تنان است و تا كنون 650 گونه از آن شناسايي شده است كه 50 ... است تا كمي زالو و محيط
اطراف وي گرم شوند براي اين منظور مي توان زالو .... در بين ساعات روز نيز مانند حجامت
بهترين ساعت، ساعت دوم و سوم صبح است .... 1-قانون بو علی سینا.